AMANDEBELE

Posted by: Zwangendaba

AMANDEBELE - 12/27/03 06:15 AM

Udaba lolimi lwesiNdebele lusatshisa, akesixoxeni ngokuthi kanti ngobani labobantu okuthiwa ngamaNdebele.

Ukuthi lelo bala,"NDEBELE" litshoni, ngizatshiyela abanye bangincedise, ngoba labadala engike ngaxoxa labo bangipha ingcazelo ezehlukeneyo.

LIYIBAMBENI BAFOWETHU.

I Nkosi yohlanga u Mzilikazi yahlanganisa lezi zizwe ezilandelayo yakha isizwe sathiwa ngu Mthwakazi. Abantu balesi sizwe bathiwa nga Ma-Ndebele:

ISIZWE.........INDUNA............ ULIMI
Khumalo........Mtshane........... Zulu
Ngwana.........Nyamatana......... Swati
Barolong.......Moroka............... Sotho
Hlomuza........Sipika/Sambana....... Zulu
Mlotshwa.......Mlotshwa(Nkomo)...... Swati
Batlaping......Somisi............... Sotho
Batlokwa.......Philane.............. Sotho
Nzunza.........Magodonga............ Ndebele
Sibide.........Mdala................ Ndebele
Ba-Pedi........Matlala(Mnguni)...... Sotho
Manala.........Sibindi.............. Ndebele
Bakwena........Sitshela(Ngwenya}.... Sotho
BamaNgwatho....Sekhume.............. Tswana
BaNambiya......Silozwane/Zanke...... Lozi-Nambiya
Mangwe.........Mdolombo............. Lozi-Kalanga
Balilima.......Mkibe................ Lozi-Kalanga
Magololo.......Sebetwane............ Lozi-Kololo
Bathwa......... -- ............ --
Batswana.......Sibindwane........... Tswana
BaSuthu........Tshupula/Manyoba..... Sotho
Bavenda........Hwadalala............ Venda
Bavenda........Somabulane........... Venda
Tonga..........Gudu................. Tonga
Ba-Nyayi.......Thuphane{NDUMBA}..... Lozi-Kalanga
***Tshibi......Zhizha............... Karanga***

*** This last tribe, abaka Tshibi, yibo abaliwa ukutletlwa yiNduna uLotshe. Babesetshenziswa kakhulu ukwelusa inkomo zeNkosi. Yayi zehlukanisa inkomo zesizwe inkosi isenzela ukuthi kungaba lomkhuhlane, loba isizwe sihlaselwe ngezinye izizwe, zingalobi zonke inkomo zesizwe.

Induna uZhizha yaba yiyo yakuqala induna yesi Holi ukubulawa ngamaKhiwa e Fort Victoria.

Sakhiwa ngaleyo ndlela isizwe sika Mthwakazi. Omunye lomunye asichathekele akwaziyo ngomuzi wakwabo lenduna lamaqhawe esizwe.

Li Zwangendaba.
Posted by: Masola wa Dabudabu

Re: AMANDEBELE - 01/08/04 01:41 AM

Zwangendaba, I tried to research on this topic to no avail. Perhaps you can go on and shed light on this Kingdom we are all kin to resuscitate.

Perhaps you can also offer probable borders and reasons for them.

Thank you.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 01/14/04 06:20 AM

Look for the following books: The Matebele Journals by Robert Moffat, uMtshede / The History of Rhodesia by Robert Blake / European Politcs in Southern Rhodesia.

I also have had Audio and Video recorded interviews, all personal, af a few chiefs, and izangoma. I deliberately targeted those of non-Nguni origin because I wanted to correct the myth by some citizens that there was descrimination in the Kingdom of Mzilikazi.

The original Izinduna were understandably of Zansi stock, but as the society grew, more none Ntungwa/Mangwe people were integrated into the rulling ranks of the Kingdom.

My mother is a Suthu, born by a Kalanga woman from the Lilima tribe. My father is a Swazi born by a Zulu woman from the Gumede Clan. What does that make me??? an inquisitive half cast {(FULL BLOODED NDEBELE) for that is what we Ndebeles are},trying to correct the mis-representation of our people to the world.

Amakhosi o Khayisa basaphila. Bayawazi umngcwele weNkosi. Ubulandela umfula umnyathi, usuka ku Gwembe. Uthi ugeqa amaqaqa e Sigala, Mvuma, uthathe umfula u Sabi uze uyekuma ngelizwe lika Gasa. Kwelaba Tswana, ubulandela amagceke ema Kgadikgadi, wehle uzolandela umfula umkhwebane, uze uyekuma ngomfula uMbengwana (Limpopo).

Umfula umnyathi ubuvele ungumngcwele kaMambo, iNkosi yama Kalanga. Imbali ithi yona akazange alwe lo Mambo uMzilikazi. U Mambo wethula abantu bakhe eNkosini, uMzilikazi wamamukela njalo sizwa kuthiwa uMambo ubebusa kwezamasiko embusweni ka Mthwakazi.

Izingoma zingumlando wesizwe. "KUDALA KWAKUNGANJE ............KWAKUBUSA ..........

Lamhlanje those who want to distort History for their own benefit are trying to say uMambo ubeliShona. That is not true. Ugogo ozala umama li LILIMA, and she comes from that clan eyaba ngamaNdebele due to the Mambo integrating into the Ndebele Kingdom.

I am trying to put my book together as the Shona regime refused it to be published in ZImbabwe. I hope it will contribute that little I got from the concerned Kalanga whom I share blood with about the state of Mthwakazi.

I know I have not satisfied you quest, but I am not the final authority. Our combined effort will help The Ndebele people identify each other and work for the building of Mthwakazi.

Mina ibutho labo khokho lithiwa yi Zimnyama. Yilo ebeligcina inkomo zeNkosi zamaNgubo. I leave you here for now. Yindeyinde le idaba.

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 02/10/04 01:46 AM

Bafowethu.

Uthe esezibuthile izizwe uMzilikazi, wakha amabutho akhe ngendlela elandelayo:

IBUTHO........................INDUNA.
Amagogo....................Maqekeni Sithole.
Amatshetshe................Sifo Masuku.
Babambeni..................Dakamela Ncube.
Dibinhlangu................Mletshe Thebe.
Eguqeni....................Mletshe Ndiweni.
Godlwayo...................DambisaMahubo Mafu.
Indinana...................Mfangilele Matshazi.
Induba.....................Lotshe Hlabangana.
Ingwegwe...................Mkhanyeli Masuku.
Inhlambane.................Thambo Ndiweni.
Inqobo.....................Mazwi Gumede.
Inqama.....................Somhlolo Mathema.
Insinda....................Tshuwe Gwebu.
Insingo....................Somabulane Dlodlo.
Intemba....................Mjojo Mlotshwa.
Intutha....................Mhabahaba Mkhwananzi.
Inyathi....................Ntabeni Gwebu.
Inxa.......................Ntshumane Khanye.
Inzwananzi.................Mpiliwa Magutshwa.
Isiphezi...................Maqundela Sigola.
Mabukudwane................Mayeke Mthethwa.
Mahlokohloko...............Mbambelele Hlabangana.
Magoloza...................Mankanyana Thebe.
Mbuyazwe...................Mhliphi Ndiweni.
Mhlahlandlela..............Gwabalanda Mathe.
Mzinyathi..................Majijili Gwebu.
Nyamayendlovu..............Mkhokhi Masuku.
Oyengweni..................Mlotha Khumalo.
Sizinda....................Maphisa Fuyane.
Zimnyama...................Mtshamayi Ndiweni.
Zwangandaba................Mbiko Masuku.


La ngamabutho awabuthwa yinkosi yakuqala yama Ndebele. Yakha imizi yawo yahlanganisa izizwe ezehlukeneyo ezazibuthwa endleleni isiza khonapha kuMthwakazi. Abadala bathi kuse budlaNondo. Akelingincedise Mqondobanzi. Ngisafuna ukunatha amanzi. Njengoba lapha e USA akula Mqombothi.

Li Zwangendaba.
Posted by: Mlamlankunzi

Re: AMANDEBELE - 02/26/04 05:29 AM

I think zwangendaba ulamanga ,it's just that I don't have time right now ,but I was going to chasisa everything njengoba kunjalo,,,,but I sure tomorrow I will have the time yimina umfoka Mhabahaba
thole loMzansi
Posted by: Bhekuzulu Khumalo

Re: AMANDEBELE - 02/26/04 04:12 PM

As far as I know those are Mzilikazi's regiments. There is another good book yoiu bdid not mention Zwangendaba, the book "Mlimo".

By the way those regiments can be found in Blakes book, "Path of Blood".
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 02/27/04 01:06 PM

Mabandla kaMjokwane
Nina beLembe
Nina bakaMashobane kaMntungwa kaMbulazi
Mawundlu kaMalandela
Nina beSilo
Nina bakaPhunga noMageba
Nina bakaMthaniya

Kwenzenjani abantu bakha inqolobane yomlando, besekuyaqhamuka ubhedane ludiliza? Ngisho isidakwana sakwethu (kwaNdonga) uMlamlankunzi othi uZwangendaba unamanga. Kamuva kwalokho akasiphi uvo lwakho. Yint' enjani leyo?

Kuwena Mhabahaba wakwethu (nami nginguNkwali, uShamase, uNdonga, uMntongenakudla) ngithi funda ukuhlonipha isizwe. Ma sithi mazibuyele emasisisweni wena udukiswa isizwe. Uphuza obunjani utshwala wena obukusanganisa kanjena?
Posted by: Ndukuzibomvu

Re: AMANDEBELE - 03/04/04 05:19 AM

Nzalo yamaQhawe:

Ngivumeleni nami kengibeke owami umbono ngalezi ndaba zamaviyo eNkosi yoHlanga, iNgonyama kaMthwakazi, umasila ngokuthubela. Ekuqaleni, kuyimfanelo bakwethu ukubana singalibali amanye amaviyo aphathisa kakhulu ekwakheni nesiSizwe abathi uMthwakazi. Ikakhulu, masikhumbuleni iviyo okwakuthiwa "Izimpangele". Bheka, yibona abasuka neNkosi khona lena kwaZulu. Iningi nabo naphangalala ebusika ngonyaka ka-1837, napho bahlaselwa yimpi kaZulu; ithunywe ngu-Dingana. Bakwethu, Izimpangele kwakuyiviyo lamaqhawe aluhlaza. Yibona futhi abalwa kanzima eNtumbane, belwisana nempi yeLembe. Kumqoka futhi ukuba siphawule amaviyo abunjwa ngasenhla kaNgulukudela. Ngomlando wakwethu, namabutho awela uNgulukudela neNkosi yilana: Izimpangele, Insinda, kanye neNzanayo. Mawukhumbule futhi ukuthi nyakana bewela nelozwe, omame, abantwana, amakhehla, kanye nezalukazi, bachashiswa yiviyo okwakuthiwa Amakhanda Amnyama, lona ebelikhokhelwe uGundwane Ndiweni.

Mfowethu Zwangendaba, sengathi ulibele amaviyo amabili: amaDlampondo kanye neMpande.

Ngiyabonga, nina boHlanga.
Posted by: mqondobanzi magonya

Re: AMANDEBELE - 03/05/04 11:41 PM

Iyahlabusa bakwethu kuze kuthi nga lokwakha isizwe sikukhuthalela njengo kulonda imbali! Ukuze izwisiseke kuhle khumbulani ukuthi kulenduna zikaMziligazi kube lenduna zikaLobegula. Isizwe sakwethu besakhelwe ngaphansi kwenduna ezine. Zimi kanje:
INDUNANKULU ISIGODLO
Maqhekeni Sithole Igabha
Majijili Gwebu Amnyama
Dlundluluza Dlodlo Amakhanda
Gwabalanda Mathe Amhlophe

UGwabalanda Mathe nguye obeyinduna yezinduna.Ngaphansi kwendunankulu inye ngayinye bekulamaviyo edlula itshumi lanhlanu. Kuzakuthi ekutholeni kwethu uzibuse sizayihlahlula bakwethu.

Pho sokhonona kuze kubenini? Uma ulesifiso sokumela njalo usebenzele uMthwakazi la ukhona thumela ikheli lakho ku mqomagonya@yahoo.co.uk sizakwethulela esikwenzayo ngapha
Posted by: SINATHAMAHEWU

Re: AMANDEBELE - 03/07/04 11:20 PM

Liyibame kahle Mahlabezulu. Kudala ngacina lapha enkundleni.

Liyayibetha kakuhle imbali yakwethu.

However nxa sesisiza kwezempi eyakwethu kumele sinanzelele kakhulu.

I am worried ukuthi abantu abanjengabo Magonya, who are known to be linked to CIO and probably work for it, as it is now well known, beza lapha enkundleni be adivethayiza ukuthi kulomsebenzi abawenzayo okaMthwakazi.

Linanzelele bakithi lizakutsha.
Posted by: Serwanz

Re: AMANDEBELE - 03/07/04 12:11 PM

Vele siyamuzwa l'undoda, bakhuluma ngaye ngapha langapha, bathi usebenzela isitha.

Qaphela ndoda, uzafakwa i necklace ngelinye ilanga. Uthi asikuboni okwenzayo, is'thutha nguwe.
Posted by: Lobengula

Re: AMANDEBELE - 03/08/04 10:44 AM

Bafowethu

Ngizwa ngiphelelwa ngumqondo langamandla ma ngifunda imibhalo le emibili engaphezulu. UMagonya yindoda esiyazi ihlonipheka njalo imibono yakhe izimele yodwa (independent). Le ngenye yamadoda athenjwe yisizwe sikaMthwakazi kwezemvelo lesintu sakithi. I have always regarded him as a conservative Ndebele icon. UMfokaMasuku mina ngibona ingathi bayamsukela nje befuna ukungcolisa igama lakhe lemibono yakhe ekhaliphileyo mayelana lesizwe sohlanga. Lokhu okwenzakala kuMagonya kufanana xathu lalokhu okwenziwa kunkosi yohlanga uLobengula through distorted and adulterated history where they say he sold the country when he actually died on the battlefront fighting & defending his people and country while the likes of Kaguvi & Nehanda were hanged without offering any resistence.
Bafowethu we must read the fine print before condemning our brothers to mental exile and adulterated existence. Lets not alow our enemies to apply the dubious & discredited theory of McCarthyism on our brothers by branding them members of heinous organisations which have no track record other than eliminating our tribe.
However, it will be interesting to hear what our brother Mqo Magonya's response is on this damning indictment on his good person. Maybe iam jumping to his defence, but my concience tells me iam doing the right thing.
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 03/08/04 10:51 AM

Serwanz no Shaka (phecelezi Tshaka ngolwakini!)

We madoda! Nahlakaza isizwe kanjena nje? Nabheca uMagonya ngobubende inyama engayidlile nje? Buphi ubufakazi bokuthi usebenzela uMgodoyi? Madoda, ningasilokothi ngamahlaya enu!! Awahlekisi, ayahlinisa, ayanyanyisa!

UMagonya ngimazi bukhoma. Ngike ngasebenza kwisikole sakhe kwelikaMgodoyi cishe ngo ’96. Yindoda eqotho, enomqondo ojule kuhle kwegama layo. Ubebambe iqhaza kwiMbovane, inhlanganiso evuse usinga namadlingozi kumina nabaningi abakhaliphile, hhayi imilopholo eyinina! UMqo uyibekile induku ebandla, ulibambile iqhaza lakhe, ugqamile emphakathini wasenza saziqhayisa ngobuthina! Nina benikuphi wemadoda? Liphi elenu iqhaza ebenilibambile mavakandini? Abantu abafana njengani yibona abasebenzela ukucekela phansi thina beLembe. Ninomona, nomhobholo! Nilwela ukuletha ububha nobuntembuzane kwisizwe sakithi!

Nibamba elika “bathi” kuphela! Akenisho ngempela ukuthi niyizwaphi lento! Cobelani ufalaza phela wemadoda, nansi inkundla ivulekile!

Siqinile esikaMageba esithi, “umlungisi uzithelela isisila”. Yikona ukubonga kwenu kwiqhawe likaMthwakazi lokhu? Nilingisa inja eluma oyipha ukudla. Yihlazo leli!!
Posted by: Vula

Re: AMANDEBELE - 03/08/04 05:18 PM

Into yakuqala kufuneka sazi ukubane uSerwanz no Shaka lo bona basebenzela bani kumbe ngobni. Kulula phela ukucatsha ngomunwe (ngemva kwekhomputha) uthi uzibani unje, yebo nje, lingabe limqotho lelo kodwa kuyasolisa ..
Posted by: Serwanz

Re: AMANDEBELE - 03/08/04 07:14 PM

Hayi bo!! Aling'tholanga kahle hayikhona. Ngithe siyamuzwa bemkhuluma ezindaweni, buza noma ngubani uzakutshela.

Kungani bemkhuluma. ngumona wabantu nje? hayi madoda, kukhona okukhona?
Posted by: sthutha

Re: AMANDEBELE - 03/08/04 09:57 PM

Lokhu eselikhetha ukuphikisana ngakho majaha esilo sohlanga yibuwula.
Lumfana elithi usebenzela opasi lingathi lokho okuphuma emlonyeni wakhe yikuphosisa,hatshi uvele unjalo.Mkeleni awufeze umsebenzi akhetha ukuwenza,lingamgconi,lingamesabi,mthembeni ngowenu.

Ujaha ukhule simkhangele simazi engakabi wulo elimbonayo.Ngigcizelela,ngingaphoxi kulabo abamazi ngobuhle uMqondobanzi.

MaNdebele lesababelani katshana?Lemazweni liwasaba amaCIO kamgabe.Yini eliyesabayo?Lingazibuyiseli emuva.Ngaphandle kokuchaza iqiniso ngaye lujaha ukhona na olokunye akwaziyo hatshi i-speculation le-hear say yenu SERWAZ.

Ngilithanda bafowethu sisakha isizwe sethu,akungabi yikwesabana okuzabuyisela emva.I-hear say ayisebenze layo kodwa ingabi ngeyokutshaphaza.

Mtembeni lujaha.Nxa kukhona okukhona akuvele egcekeni kungabi yikunyeya engikwazi ngikhula kungokwabafazi.
Posted by: Maxwell_Zondo

Re: AMANDEBELE - 03/10/04 09:40 PM

Ngiyayizwa indaba ngoMqondobanzi Magonya ijaha lasemaQwabeni. Ngithanda ukubeka engikwaziyo ngaye hatshi engikuzwayo.La amajaha amabili athi uliCIO ngamasela bona ngokwabo njalo balomhawu. Ngubani othandabuzayo ukuthi nxa lamhlanje kungathiwa kulesicoco okumele setheswe iqhawe koMthwakazi ngokumela aMaNdelele lobuNdebele ngobuqotho inkatha iwela uMagonya. Lamhlanje umntu wonke uzithi uYimbovane njalo ugwaba ngayo kunye lawe lami. Ngubani owasungula iMbovane? NguMagonya. Ngubani oqale iVukani MaHlabezulu eyenza iskhumbuzo seGadade? NguMagonya. Ngubani owaqala iNhloko eyiyona eyahlokoza iskhumbuzo senkosi? Ngu Nyangazonke, Cont Mhlanga, Phathisa Nyathi lo Magonya. Ngubani ovuselele iZapu? YiMbovane ngo1998 May 26. Imbovane ngubani? NguMagonya. Ngubani owanika uBekithemba Sibindi esiziqhenya ngaye lamuhlanje iPresidency yeMbovane? NguMagonya. Ngubani ovuse uMthwakazi wahlokoma kwahluma iMDC? YiMbovane. Imbovane ngubani? Ngama offices kabani abeyi HQ yomzabalazo? NgakaMagonya? Ngubani oqashe okwedlula uMagonya engumanager koEdgars lanxa esenguDirector eSpeciss? Ngubani odabule iDairyboard koBulawayo leNational Blanket? YiMbovane, nguMagonya! Kengime lapha ngemisebenzi emihle ngibeke imbuzo. Laba abamhawuzelayo umtakaMahlangu loQwabe bona benzeni koMthwakazi abazakhunjula ngakho ngaphandle kokugcona uMagonya?

UMagonya ufelani? Nansi impendulo. UMagonya waxotsha amanye amajaha kuMbovane bentshontshe imali. Amagama abo ngiyawazi njalo ngiyabazi. Kuthe kusiza izethekeli ekhaya zizokupha iZapu imali kwathiwa uMagonya loCont abaxotshwe ngoba asizukuthola ithuba lokweba imali. Lowo mhlangano ngabizwa lami uChairman kungenye indoda iyaze yaxotshwa umsebenzi ngokweba imali. USecretary kwakungujaha esimaziyo owabhubhisayo eUniversity ngokweba. Iqinga kwa yikuthi sithi bangamaCIO. ngikhumbula UMagonya encenga uCont ukuthi engakhalali ngemva kwe article eyaphuma kuDispatch ikhitshwa yila masela. Angifisi ukuthi ngibethe amagama kodwa amnyala anje uma eqhubeka ngizawabeka ebandla. Lonke liyabazi kuhle mhlophe.Kambe uma ubukhokheli bungesibo bakho uzihluphelani muntu? Asixhaseni amaqhawe anjengoMqondobanzi Magonya.

Uliqhawe Qwabe njalo uyisibane. Khula udlondlobale Magonya uMthwakazi ufuna amajaha amane kuphela anjengawe ukuthi asikhulule.
Kungakuthundubezi okungokhanka lokhu. Sisonke wethu!

Masakhaneni MaHlabezulu hatshi ukubulalana!
Ngiyabonga!
Posted by: Zululizayo

Re: AMANDEBELE - 03/11/04 10:39 AM

U Magonya siyamazi thina abanye bethu Uqobo lwakhe,lenhlanganiso okhulama ngazo siyazazi,uke wasebenza lazo,Iqiniso yikuthi Kodwa inhloso Ka Mqondobanzi Magonya ,kwakungayisiyo yokwakha lezi nhlanganiso,Injongo yakhe Lo Mugabe ihlezi ingeyo ku Bhidliza,Baqambe Magonya othi Bathatha Imali Malumami,Wesabani Kanti??Ungacatshi Ngomunwe,Uyinyoka, lawe uyakwazi Lokho.

The best Magonya can do is to Repent ,Atsho ukuthi akasa sebenzi lesitha.

Ngisebenze laye U Mqondobanzi Magonya,Ku Nhloko,Mbovane laku ZAPU.

Liqaphele madoda,Ke Ngibuze Wayaphi UMthandazo Ndema Ngwenya???

Liyeza elakho ilanga Mqondobanzi!!!!"Ulibambe Lingatshoni Ilanga"

"Silawo Amabutho ,angayisiwo Magonya"
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 03/11/04 01:39 PM

Mawundlu kaMalandela

Ngiye ngasho phambilini ukuthi ngisabhibhidla, ngakho akulindelekile ukuthi ngingamumatha umthamo womuntu oyintothololo. Ngiseyimfundamakhwela kulomkhakha. Bengingenalo njalo anginalo namanje iqhaza engilibambile kwi-Zapu kunye ne Mbovane!

Kunjalo nje, le ndaba ka Masuku iyaphambili. Yebo kambe Zululizayo uza nendaba engacacile nhlobo. Okwakho nje amahemuhemu, amaganyana ombobozehluzo! Awububeki obala, kuhle kwengquza yembuzi, ubufakazi bokusebenzela isitha kukaMasuku. Mina angigculiseki ngalezinto ozishoyo wena Zululizayondini:

a) “Iqiniso yikuthi Kodwa inhloso Ka Mqondobanzi Magonya ,kwakungayisiyo yokwakha lezi nhlanganiso,Injongo yakhe Lo Mugabe ihlezi ingeyo ku Bhidliza”

Mnakwethu, ukhona umuntu ohlangene emqondweni ongasungula inhlanganiso enenhloso yokuyibhidliza? Pho uyisungulelani kwasekuqaleni? Isimame kanjani ke umphakathi wayilandela ma uMasuku ebehlose ukuhlakaza? Kungani uMgodoyi ebengaphathekile ngeMbovane neZapu ma uMasuku ebesebenzelana naye ukuphenya izilokotho zethu beSilo? Wena njengelunga elimsulwa lalezinhlangano, kungani ungabuvezanga ubunyoka bakhe ngalesosikhathi namxosha?
Ungakwazi ukubaveza obala na abantu benhlanganiso lezi (iMbovane ne Zapu) abangcungcutheke noma bashonela ezandleni zesitha ngenxa yezenzo ezimbi zikaMasuku esebenzelana nesitha?

b) “Baqambe Magonya othi Bathatha Imali Malumami,Wesabani Kanti??Ungacatshi Ngomunwe”

Mnakwethu, injula yesintu ithi, ‘iqaqa alihlinzelwa ebandla’. Pho ufuna imfihlo yeZapu ivele obala? Labo abaxoshwayo ngensolo zokukhwabanisa kungani bengayile enkantolo ukuze kuxazululwe ubumsulwa babo? Ma okaMasuku engabaveza obala la eNkundleni, kobe uziholele amanzi ngomsele ngoba bangakwazi ukumfaka emthethweni ukugeza amagama abo!

Njengoba uthi “Malumami” nje, ungowomndeni wakwaMasuku na? Ulwa eyomndeni yini? Ma kunjalo, nxese mnakwethu, asikwazi ukuyingena leyo ngoba isintu sakwethu sisho njalo! Pho uyizekelani la enkundleni?
Mhlasimbe ungomunye walabo abaxoshelwa umkhonyovu kuZapu na wena Zululizayo?

c) “Liqaphele madoda,Ke Ngibuze Wayaphi UMthandazo Ndema Ngwenya???”

Ungasilokothi we ndojeyana! Indaba kaNdema ibuhlungu? Ayihlobene neze nezinsolo zakho kokaMasuku? Phecelezi, this your cynical rhetoric question smacks of the discredited CIO agent tactics to intimidate us! We no longer fear nor care of / for creatures of your kind. A man dies but once and the revolution is sanctified by the blood of martyrs! Cowards like you die everyday as you tremble at the fall of our martyrs!

Lastly, heroic as you want to hoodwink us into believing you to be, vela obala sikubone phela! Rise above your anonymity, unmask your alias name and show your face in representing the people. Go on the frontline, lead by example, be selfless and tireless as is characteristic of all heroes. In these deeds, therein lies legitimate claims to heroism. There is no glory in ostracizing the brave and attempting to make Ishmaels out of them. You only become smaller than before, and the harder you fall!!
Posted by: Lobengula

Re: AMANDEBELE - 03/11/04 03:05 PM

Mtongenakudla,

Nkwali yenkosi, Mhabahaba omuhle I concur. I fully agree with your noble views.I was reading the US State department report on the death of Mthandazo Ndema Ngwenya. They also concluded that there was no foul play, it was purely a driver negligence and a case of reckless driving. They collated the views of all the human rights groups and these were unanimous in ruling out foul play. The official inquiry into Mr Ngwenya's death concluded that it was purely due to driver negligence & recklessness. Pho bafowethu okaMagonya ungena ngaphi kulokho?. Given the fact that a bunch of thugs were fired from his organisation due to their knavery and thievery it is not surprising that they went all systems out to brand this Nguni icon a faceless CIO. They obviously did this knowing that this will find fertile grounds in the minds of those who are intellectially wrinkled and mentally kwarshiokored. Gents let's resist such naked and primitive McCarthyism. They tried it with our King Lobengula and nearly got away with it, now this time around we say no, no, no.
Posted by: umzabalazo

Re: AMANDEBELE - 03/12/04 12:36 PM

"Umagonya Yimpimpi"

Magonya why,wenza engani uyaqala ukuzwa ukuthi uyinyoka elamakhanda amabili,siyakwazi Magonya,

Mina bengingumfundi E UZ,and ngikhumbula abantu e large City Hall bekutshela nine-nine ukuthi usebenzala iZanu ,Wena wathoba.

Lina madoda elivikela Impimpi leyo,lizadana ngoba liyazi lani ukuthi abengisi bathi"there is no smoke without fire"

and this CIO tactics Magonya zokubhala as Different plp,azisebenzi.Why ungazivezi.

Iphendule Magonya Eka Ndema,Ungacatshi ngo Cont ,Laye ngomunye umthengisi ofana lawe,lonke labo Siwela liyafana.
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 03/13/04 09:19 AM

Bakwethu

This is not a paradigm shift. I’m merely being true to the old adage that, “nothing beats the truth”!

Ulimi lwamaNgisi luthi: “there’s always 2 sides to a story”, besekuthi thina bakaMntungwa kaMbulazi sithi: “ngeke inuke inyama ingosiwanga”!

Njengelunga elinezimvo ezingachemile, angisilona ilabatheka. Angikwazi ukugibela isitimela ngingazi la siyakhona! Ngithanda iqiniso livele obala. Angifuni ukujulukela umsebenzi owubala!

Ukuze kungabonakali sengathi ngichemele kokaMasuku, ngithatha lelithuba ukubeka inselelo kuyena mayelana nalezizinsolo zokuthi uyimpimpi kaMgodoyi. Phecelezi, I’m taking the challenge right to Magonya’s door-step to tell us his side of the story!

Yebo kambe siwazwile amahemuhemu ezinsolo njalo aya ngokukhula ukusa kwamalanga. Kungenzeka ukuthi wena kaMasuku ubuka lezizinsolo njengobala, uhlwezana lwamaganyana ophoshozwayo angadingi mpendulo! Kodwa mina Mtubatuba ngithi cha, akunjalo – wobe uyageja, ushaye eceleni! Khumbula Magonya ukuthi: ‘izwibela ladl’ indlovu’!

Magonya: khuluma ndoda, kanti uthuleleni? Sekudlule insuku cishe ezilishumi nomuvo bekubeka izinsolo laph’ enkundleni, kodwa asikakezwa uvo lwakho ngalezizinsolo! Khuluma sikuzw’ umoya baba, igama lakho liyonakala!
Mhlasimbe ugajwe wuvalo ngoba inhlanzi isishelwe ngamanzi? Mhlasimbe u-‘blind’ kwimboni yokubulalisa uhlanga lwethu ngesitha? Ma uyimpimpi, vela obala ukuze sikwexwaye, sikudube kulomzabalazo wethu! Awufanelekile neze ukuphosa itshe lakho elingcolile kulesivivane sethu! Asibadingi abamdibi munye nesitha! Izenzo zakho zinomkhokha omubi ngempela! We can’t have a horrible asp amongst us!

The more uthulile kanjena, the more izinsolo zobuphekuli bakho zibhebhetheka emphakathini. Uzobukeka sengathi uzidlisa satshanyana kuthina, sengathi uzenza uNgqesta oyishaya phambili ayishaye nasemuva (phecelezi, simultaneously running with the hare and hunting with the hound!). Asinakho ukukwethemba nathi, hlezi usenze isilo sengubo kumakhosi akho imigodoyi!

Ma kuwukuthi umsulwa, veza phela ukuthi lezizinsolo wuhubhu kabhejane ndoda. Khuluma ndoda! Why must I & Nobhengula sikukhulumele? We are not your character referees – never were, never will be! Simsulwa! Sifun’ ukwazi ukuze sikwethembe ekusingatheni umzabalazo wethu lona!

However, if you are an ex-traitor on the rebound, sitshele nalokho! Sonke sinawo amaphutha – akusoka lingenasici! Vela obala ukuze uhlambulule unembeza wakho, nesitha sibone ukuthi ngempela usuyasiduba manje, usuyayexwaya inkohlakalo njalo uzimisele ukusebenzela uhlanga lwakho ngobuqotho! Mawenza kanjena, nathi bondlelazimhlophe singakwazi ukukuxolela kuhle kwendodana yolahleko ebhayibhelini! Usungakwazi nokubamba iqhaza ekwakheni lenqolobane kungekho kukhononda namagqubu emphakathini! Khuluma ndoda!

Finally, as Gerry Adams of the IRA once observed: “…the struggle is not over; it has only entered a new phase”. So it is with our revolution – another phase dawns on it. The truth has to finally out! We cannot continue covering the pitfalls in our homestead with tree branches & shrubs – lest our children fall into them; and therein lies the demise of posterity!!

Khuluma Magonya – khuluma sikuzw’ umoya!!!!
Posted by: Sheik Mthembo

Re: AMANDEBELE - 03/13/04 03:23 PM

Madoda into kaMagonya le iyahlupha. Okokuqala abanengi kasimazi uMagonya. Lami nginje kangimazi njalo kangikaze ngisebenzelane laye kodwa indumela zakhe leC10 zigcwele umhlabana wonke nje lapho uMthwakazi akhona.

The issue is that why is Magonya such a target of such allegations which have reached every corner labantwana bakaMthwakazi if they are without substance?

Equally they say: There is no smoke without fire. I am not saying that these allegations are true but merely saying there is indeed something behind these allegations.

Magonya's name is awash with these allegations and it is time for him to prove himself otherwise and it is a tough road ahead.


It is very difficult to know iqiniso of these allegations but equally it has become difficult for people to work for an organisation lapho uMagonya akhona while knowing fully these allegations are there. Even though one is deemed innocent until proven guilty it gets difficult to work with one who is associated with Mugabe's dirty underground dogs of war.

The challenge is at Magonya's doorstep to shake off these allegations and demonstrate ukuthi kadlali lepimpi. However this remains difficult even if he is an innocent chap.

Indaba yakhe inzima.
Posted by: mqondobanzi magonya

Re: AMANDEBELE - 03/13/04 10:45 PM

Mthwakazi ngiyayizwa indaba yamaCIO. Lami ngisayilandela njengoba itshombuluka. Bengithi Mr Chairman ngiyinike isikhathi kuze kuthi ngolwesithathu ngiphendule. Isizatho kungeso kuthi ngisalinde ukuthi kube khona okubambekayo kwengisolwa ngakho. Okwamanje akukhonto elomswane ngaphandle kwehungahunga kuphela. Lingasiza uma kungabakhona oyedwa ongafinqa imzekeleso yokona kwami ukwenzala ukuthi ngiphendule ngiyitshaye ekhanda. UTshaka, uSerwanz, uZululiyeza loMzabalazo ababe ngamadoda behlube indlubu ekhasini hatshi ukucasha ngomunwe!

Ngisathume intombi zakwethu ukubana ziye kweluka amathikili mina ngisa bethele uphahla Chairman. Ngivumeleni ngiyibeke iskhupha kuze kube yiWednesday.

INkosi ibusise kunye labonyeyo!
Posted by: GESTAPO

Re: AMANDEBELE - 03/14/04 03:47 AM

Linjani bantabeSilo?

STHUTHA

iposting yakho engaphambili[top] ithi singawesabi amaC.I.O ngoba sisemazweni. ithi kancane mfana kamdala labobantu bayabulala lasemazweni bakhona abanengi sinatha laba siyabathanda njalo bengavezwa lapha ungaphikudlinja.QAPHELA!!!!!!!!

M.MAGONYA
Le abakusola ngayo angiyazi lawe angikwazi ibizo lakho ngiliqala eNkundleni ngilesikhathi ngingekho ekhaya. from yo posting i think wakha isizwe. insolo yami ngeyokucela ama-address. i think yikhona okwaqhamukumbango. believe me ngibala i-posting yakho iseyiyoyodwa bengakaphenduli abanye ngasola. lungisa khanalapho. may be nxa sifuna ukuhleba ngomzabalazo wethu singasenzisa ama-email b4 amakheli.

NGIYEMA.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 03/14/04 08:00 PM

Bafowethu.

Bengisayilonda le indaba ngoba ngithatha njengazo zonke izikhubo.

Okwakuqala, kuhle ukuthi abantu baphumelane eqcekeni, okwembuzi. Nakulokho kuzakwenza ukuthi sithembane. Asimelanga sesabe umnyama ongela mpisi. Yonke indaba ephica uzulu, yiyo le inkundla lapho emele ixazululwe khona.

Okwesibili, kuyakhanya ukuthi isizwe sesisukuma okwamanje. Abantu sebehluzana. Kodwa kasinanzeleleni ukuthi singasebenzisi "o Bathi", ngoba bafowethu ngizalichathekela kancane, "basala abafowethu egangeni kulwelwa inkululeko ngenxa ka BATHI."

Okwesithathu, kuyakhanya ukuthi sekumele umthwakazi ongaphandle kwelize akhethe abazasikhokhela ezifisweni zethu. Lokhu kudala umbango. Bakhona abalindela ukusola, kungekho abakubekayo ukuze kwakhe isizwe. Bakhona abathiwa ngesi Kalanga, ngo "NDONDABO", ngoba ubani uthe uzibani kalunganga, lami ngithi kalunganga.

BAFOWETHU, ALIKHO INDEBELE ELINGAQONDISEKIYO. Nxa umfowethu u Mqondobanzi ephambuka, sikhona thina abaka Ngwana, sizamqondisa. It is very noble to punish a Ndebele than anyone else, because no fault is accepted from them. Yikho nxa uliNdebele, nanzelela, ngoba ungona kasikuxoleli, siyakujezisa, kodwa kasikuxotshi.

Sakhiwa njalo isizwe. I am sure those who want to see our downfall are the happiest now. Awu bantwana beNkosi yohlanga.

Le indaba ngiyiqale ngoba ngifuna ukuthi abantu bazi lapho sivela khona. OMUNYE WETHU UTHE NGILAMANGA. Kasitshele yena ukuthi amalokitshi akobulawayo kawaphiwanga lawo magama ezinduna lamabutho na?

Kangila manga Mthwakazi, ngikhuluma engikufundileyo ezingwalweni, lasebadaleni.

Asakheni.

Li Zwangendaba.
Posted by: Lobengula

Re: AMANDEBELE - 03/15/04 01:19 PM

Bafowethu,

I personally think that as a Ndebele, I will feel a hell of a lot safer when being man-handled by a Ndebele CIO than having to be subjected to a Shona CIO elilamathumbu ayi green. Bafowethu, let's be honest to each other, where ever we go as Ndebeles, nxa ufika ku Road block uthola kulamatraffic cops esiNdebeleni, udlula njenge nkosana. E border you experience the same ma uthola i immigration officer yesiNdebeleni. I went thru hell at the hands of some Shona cops who summararily arrested my two friends (who are models) from a South African university for no other reason other than that they were immaculately dressed (the cops said it is unAfrican to dress like that). I told them traditionally our girls used to dress in even more skimpy outfits in the past. Witness the Swazi & Zulu traditional ceremonies for confirmation of this. I went to lay a charge of harassment at the local police station and demanded an immediate release of these ladies. T o all the shonas who were there my pleas fell on deaf ears until Ndebele officers arrived, when i explained to them they were disgusted and apologised to me and the ladies in question and ordered their immediate unconditional release. I thanked these Ndebele brothers profusely.
Based on this, my contention is that if the CIO have people like Magonya among them, then they(CIO) have been infiltrated indeed. This can only be to our advantage. It is equivalent to having a girlfriend who is a CIO, she will never allow or entertain a plot by her colleagues to eliminate you(the boy friend), rather she will alert you to the plot. Having Magonya serving as a CIO will be very close to having the late Joshua Nkomo serving as the leader of this hated and monstrous organisation. I personally think that if it is true that Magonya is a CIO he might have joined this organisation to render it completely useless just like what the former Rhodesians did (eg Ken Flower) who infiltrated the very CIO and compiled falls reports about possible "dissident activities" in Matebeleland thereby plunging the country into genocide to the chagrin of the Rhodesians. They managed to to turn the situation around into a black on black violance when the shona Gukurahundi demonstrated that they are equal only to the evils of Sodom & Gomora when it comes to beastiality. While I almost vomit when someone talks about these organisations (CIO, Gukurahuda,ZRP,Women's League, Youth Brigades etc) i nevertheless feel safer when i find a Ndebele among them. I remember during the Gukurahundi era valuable lives of our people were served by members of the Gukurahundi who could speak Ndebele, they were capable of translating pleas of mercy by hapless victims to their commanders at which decisions were taken to spare their lives. Hated as these organisations are, my contention is that the only effective way to render them useless is to counter-infiltrate them.In the end they won't know whether they are dealing with an intruder or an infltrator or a genuine Pasi olamathumbu ayi green, umfana odla imbeba konke lamathumbu ayo engawa khamanga, uPasi for life umfana ophuza(onatha) i skokiaan lovuka ng'khona utshwala beziboto(izibhonda) obuphuzwa nguMgaxabe.
Posted by: Serwanz

Re: AMANDEBELE - 03/15/04 05:16 PM

Lobengula, uyazizwa ukuthi uthini nje?

Ungavumel' amanzi angen' endlini!!
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 03/16/04 07:45 AM

Mqondobanzi

Mnakwethu, ngiyawuzwa umbono wakho! Kuyacaca ukuthi uyawuziba umbuzo nezinsolo obekwa zona! Kusobala ukuthi phecelezi, you are buying time!

I am not impressed at all.

The issue is: you are accused of the assassination of Ndema – plain and simple! Those are serious allegations that deserve a response by themselves! Strong threats have been used against you (eg ‘ulibambe lingashoni’ & ‘liyeza nakuwe’) What will have changed by the Wednesday that you are waiting for? What if no one comes in with anything? Will you forever hold your silence? Are you happy to be left with the harrowing accusation hanging over your head? How are you able to live with yourself everyday with the knowledge of such sickening accusations? Noma awusenaye kwayena unembeza & you therefore care less? Eish, indaba yakho ibucayi ngempela!

At least ndoda, you must know something about the Ndema issue which brought about these suspicions! That’s the side of the story that’s lacking! What was the nature of your association with Ndema that leads to these suspicions? Were you present on the day & site of his death? Why are you postponing a straightforward issue? Isho ukuthi ‘yebo’ noma ‘cha’ wabulala/awabulala uNdema! Ushukuthi uyakwazi ukulala ubuthongo behle ucabanga izinsolo ezibucayi kanjena obekwa zona? Mina ngeke nkos’ yami!

Or is it a case of : ‘icala ngumphikwa’ noma ‘akucala laswela izaba’? Or you are taking your time to test how much your accusers know so that you don’t reveal too much in your attempts to dispute the allegations against you?

If you think buying time will help your cause, then you are lost! A revolution can never be postponed. A wise Prof Jonathan Moyo (before he started prostituting his intellect) once said: ‘we will rather have our meal today & starve tomorrow, rather than starve today and wait for tomorrow’s meal that is prone to the vagaries of uncertainty!’

This speaks for itself viz a viz the allegations against you!
Posted by: Mabonwabulawe

Re: AMANDEBELE - 03/16/04 04:14 PM

Bandla lakwethu nginibingelele ngemva kweside isikhathi.Ngiyayilandela lenkiyaya,insindabadala kaMqo, hhayi okwamanje iqiniso laziwa nguye yedwa.Ngoba phela abamaziyo abafuni ukuthi ithungelwe ebandla lenjobo. Kodwa ngizobacebisa abafowethu laba abahlongoze ngalezi zinsolo ukuthi babokhuluma bayihlakaze indaba icace bha singasali sinemibuzo ngoba manje nokuhle akwenzayo lomfo ngekesisakubona, ekanti bekuzoba gcono batsho konke abakwaziyo aziphendulele. Bengizothi mina angiyazi lendoda mathupha njalo nemisebenzi yayo emihle noma (emibi) bengingayazi ngesizathu sokuthi sengihlale eside iside isikhathi ngisekudingiseni.Kodwa ikeyavela kumabona kude lendoda ngalapha eNgilandi iyisikhulumi imele iqembu leZAPU, ngayibona ngathathwa ngumqondo wayo.Kuleyo ngxoxo umsakazi wazama ukukhumbuza uMqo ngemvelaphi yamuvana nje yeZAPU ephathelene nokubambana ne ZANU, phecelezi i"unity" kanti usezithintele umfo wase Kenya. Wavuka inje ebomvu okaMagonya ethi yena akaze angene ezingutsheni noMgodoyi, okwaze kwangenza ngadabukela lomsakazi wenkosi ngoba waphendula ngolaka lo owethu wena owabona egxotshwe emsileni.
Uma ngilalela izexhwayiso zabakithi la enkundleni ngibona sengathi kungenzeka kukhona akwaziyo uMqo ngezinsolo lezi. Lokho ngikusho ngibheke indlela athukuthela ngayo kuleya ngxoxo engichaze ngayo ngaphambili. Mhlawumbe kwakungukuvala ngolaka ukuthi singamsoleli ekudlelaneni nesitha.Ngiyahlwumbekisa nje.Ningizwe kahle bandla.
Posted by: SINATHAMAHEWU

Re: AMANDEBELE - 03/17/04 01:44 PM

There seem to be those who are trigger happy to wag their tails in between their legs in support of the real CIO operative mnu. Magonya.

This is sad indeed but they should be made aware that they are straying into a dangerous territory infested with dangerous crocodiles.

To stray into a dangerous territory having been warned of its dangerousness is nothing more than a dangerous joke for oneself.

Those who hope to enter or are keen to enter into a Mthwakazi Revolutionary train with a known CIO operative from within our shores are making this Mthwakazi revolution a big joke.

That revolution can be best declared dead already. That organisation in which this chap will serve is already destroyed, dead and burried.

We have come to a crucial stage where we should not let those who work for Mugabe and his thugs continue to have a plaform to create confusion, chaos and ultimate destruction of our revolutionary organisations that we have started.

They should be denied that vital oxygen to do so at all costs.


Forewarned is forearmed.

Mayihlome!
Posted by: mqondobanzi magonya

Re: AMANDEBELE - 03/18/04 12:53 AM

Ngilibingelele bakwethu lonke elithe lathola ithuba lokuxoxa ngale indaba elethwe kulinkundla ngamajaha amane alangathela ubuntu bami. Ngithi kubafowethu abangisekeleyo amawele kini lonke majaha lezintombi. Sandisizwe akhule uMthwakazi adlondlobale. Kube zenzo kungemazwi Mthwakazi. Kini lina mavakandini ngithi likhumbule ukuthi sikulesisimo ngenxa yaboyihlo labafowenu abadla oNikita Mangena laboJ.Z moyo ngenxa yomona nje. Alifundi lingabanjani lina. Akuqili lazikhotha emhlane siyoyicela ivuthiwe majaha. Likhumbule ukuthi edale kungayiphunyuka ingqwele kuthiwa ngumfana wembuzi belo akufele lokhu umfana.

Ngodaba lobuCIO lolu ngizafisa ukuphendula kanje:

1) Ukufa kukaNdema
2) Bangobani laba, uTshaka, Serwanz, Zululizayo
loMzabalazo
3) Why pick on me
4) Uxolo


1) UNdema

Mr Chairman , i wish to apologise to my cousin Sindiso Ndema, Mrs Ndema and the whole family for my failure to consult them before i responded to these malicious allegations. I am sure that considering the level of vilification that i have been going through you will be able to forgive me.

Mr Chairman i say it from the geginning that Ndema and Themba Nkabinde were both my blood cousins.

In a meeting held at my offices in 1998 i gave the gentlemen a word encouragement and the reason never to back down. My words were as foloows and i will repeat them." In our present revolution we have lost men of substance and great commitment to the struggle. We all should feel responsible for their deaths as we are the people who use to clap hands for them where ever they spoke or addressed meetings. And by so doing we urged them to go on with the struggle.We are all responsible for the deaths of the likes of Mthandazo Ndema Ngwenya , Amos Dlamini and Kennedy Ncube. With regards to Ndema, by we i mean everyone of the almost two hundred people who voted him to the position of publicity secretary of Vukani Mahlabezulu. And i am part of that two hundred. We are responsible for his death because he died on his way to Harare where he was lecturing. He had arrived in the morning on saturday by train to attend the executive meeting at 2pm that day. Arrangements for his return ticket by train had been made already and after the meeting we drove to Tshabalala the five of us i.e myself, Ndema, J. M Gwebu, M. Mpofu and George Moyo. Mpofu , Moyo and myself lived in Tshabalala. We bid each other farewell and hoped to meet the next weekend as he had resigned from the university coming to join the city council next Monday.This was the last time i was to see my cousin. He drove away with Gwebu as they were neighbours in Newton West. Gwebu was to take him to the station later. Then came Themba who had gone to South Africa on business and they then arranged to travel together by road as they were both teaching at the university. He then agreed and then on their way they died. When i learnt of their death as i was approaching seven arts in Bulawayo we dismissed the message as propaganda considering that one time there were rumours that i had died on my to Lupane. We argued that Ndema had gone to Harare by rail" I will stop here as this is not a nice subject to talk about Mr Chairman. If by then you were alreay in the revolution unembeza wakho uthini wena? Don,t you feel you have a responsibility to shoulder the revolution?

So does it mean that had Dr Samukele Hadebe died when they were involved in a car accident on their way to Harere after the meeting we were all not going to claim some responsibility despite that he had come just for the meeting?

WHO ARE THESE COWARDS

Zululizayo: He is using the details of a Mr Moses Moyo who is in South Africa. I spoke to him on 11/03/04 at 14:09 on (****) and works for savana with a website that is under construction. He denies having posted such untrue and malicious stuff about me. He claims that someone had called him and that he was already investigating to find out who had his details. He said he doesn,t know me but has ready about me on new zimbabwe .com and that is all. He was actually very angry with this. The other one who uses this name is my friend Jethro Mpofu. I failed to get in touch with him so i cannot say much about him. You all know him either from the university or bUlawayo agenda. i do have vast experience with Jethro and we have respect for each other and there for it is improper that i discuss him without his knowledge. But once i talk to him i shall be back again.

TSHAKA
He is working for one allzimbabwe.com website based in South Africa and it is understood that he has his origins in Mashonaland and is linked to the Geoff Nyarota. He is a worshipor of one gentleman who chaired a committee that tried to oust me from my position at Edgars when there was a complaint regarding my employment criteria.
He has no subtance at all. He should stop abusing King Shaka,s name for Shaka was not a coward.

Serwanz and Mzabalazo
All i got is that these two are just on a band wagon and are being used because they have facilities. There are of no political quantities.


WHY PICK ON ME?
Mr Chairman i have gone through worse things in life. At one point in time after four attemts on my life , i went to the police central to complain about strange visitors who at one time identified themselves as members of the CIO. I remember one called Tom Shumbayawonda. CCJP got me a lawyer from the zimrights called Mrs Russel who together with one BBC reporter, Liqwa Gama, and Dumisani Mpofu and others were taken to go a meet one CIO boss called Mfunda who in front of everyone agreed and apologised for sending his officers after me. He did say that he was not happy because Imbovane was giving them problems. There is a lot Mr Chairman that we have gone through. So when these cowards start on me again i don,t get deterred at all. Zanu is aware of our capabilities and therefore they are not sure as to what is to come next. Considering what Imbovane did to them leading to their dismal performance in Matabeleland, they will make sure that they thwart any efforts before anything comes up. They will open fire from all salvos and employ all the resources at their disposal. Such resources include the likes of these cowards. I am sure that we are all mature people and are able to read between the lines.

If these guys have anything with substance i urge them to come out in the open.

I wish to ask you one question Mthwakazi: Why are these people talking about the Mthwakazi Revolutionary Army? Bangobani laba bantu? Kambe siyiziwula na? Hatshi bafowethu kunuka santungwana! Khumbulani ukuthi ingqwele bekuthi kungayiphunyuka edale kuthiwe ngumfana wembuzi akufele lokukufela bakwethu. Kambe ovusumvundla awusiwakhe?

As to why people talk about me it is simple for the work i have done for isizwe sohlanga. Or simple for what my fore parents were well known for. Siyinzalo yamaqhawe wethu!

I am sure it would be very interesting to hear from Qhubani Moyo, Jethro Mpofu, Joshua Mhambi, Gorden Moyo, George Mkhwanazi and Cont Mhlanga and Dr Samukele Hadebe.


UXOLO

Ngithanda ukuxolisa kubo bonke abathinteke kakubi ngenxoxo le kunye langamazwi ami. Benginga hlosanga ububi bakwethu kodwa ukhwakha. Xolani ngoba lami ngiyaxola lapho okube lezigwenxa khona.


To my wife i thank you for the moral and the spiritual support that you give to me and to the struggle.


To my sons Ntubakazulu, Dubindlela, Nkabayesizwe and Donsukusa ngithikini ubuzwe yilifa lenu njalo ukwakha lokuziqhenya ngobuzwe benu ngumlandu wenu phinde ukulondoloza ubuzwe bakwenu lizopha lenu okungadingeka ukuthi likulwele ngomunyumso. Ligawule libheka madodona ami, indlela imazombezombe njalo ilameva. Liyinzalo yamajaha hatshi eyabafana. I am proud of you my sons!

umkhulu lu msebenzi Chairman!

Indlamuva yinkosi bakwethu!

<small>[ 18.03.2004, 13:11: Message edited by: e-Nkundla Team ]</small>
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 03/18/04 07:43 AM

Bayethe!
Mabandla kaMjokwane kaNdaba!
BakaMntungwa omuhle kakhulu!
Isangqumba sashay&#8217;ikhuhle kumasalamuzi,
Sabhuq&#8217;icole kumilingo yaMakhalanga!

Umningi kawuvusang&#8217; umhlwenga,
Umningi kaligebisanga ikhanda,
Ukuba waligebisa kwaqubuk&#8217; udaka
Ayeyosala dengwane amaShon&#8217; emafukwini!


Bandla lakwethu!

Besekuba khona ukukhiyaza kumina ngenkathi uMasuku engaphenduli izinsolo abekwe zona. Besengiyanqikaza, ngiqagela ukuthi mhlasimbe uyibhubesi elizembathise esemvu. Besengimkhipha inyumbazana ngithi mhlasimbe ukuthola iqiniso kuyena kufana nokujaha utalagu! Bengiphokophele ngempela ukwazi uhlangothi lwakhe kulendaba! Nizokhumbula ukuthi isizwe sakithi sinenkamba beyibuza esayimekezwa yimigodoyi. Ngakho kudingeka sazi ukuthi, kwibandla lakwethu akukho umudli wezintandane zikaMageba ezisekudingisweni!

Kepha, cha uyibekile induku ebandla umntakwethu (uMqo). Ungivule amehlo, wangigculisa ngokupha uhlangothi lwakhe kwingwadla lena ethande ukuhlakaza isizwe! Besekuthande ukuba wuxhaxha lohlaka lwamathambo nje. Kepha, umntakwethu ukwazile ukufaka inyama, kwahlangana kwavaleka izikhexe!

IsiZulu sithi: &#8216;injadu yomhamb&#8217; iyakhandlwa&#8217;. Mahlab&#8217;ayithwale, mina kaSomkhele ngenelisekile. Ngithi unwele olude kuwena. Angibongi ngiyanconcoza. Indoda ngenjalo!
Nxese mntakwethu, ngokukunqumela ugwayi katiki phambilini(ie issuing you an ultimatum).

Now I turn the heat on Mzabalazo, Serwanz, Zululizayo & Shaka! Gentleman, we have heard the side of the story unequivocally put across by Masuku. So what&#8217;s your take on it?

Please come with substantive evidence or else forever hold thy peace! It must be put to you guys that this is neither a game of chess nor a tribal council of the SURVIVOR series. This is the shaping of a nation&#8217;s destiny. To that extent therefore, those who are playing silly games ought to step out of this august platform &#8211;immediately! Akusiyona inkundla yophoshozwayo, ombobozehluzo lena! Having delivered so much controversy with your as yet unsubstantiated allegations, please deliver the evidence. Sengiyaninqumela ke ugwayi katiki mina Somkhele: let us know your evidence within 7 days or less resign yourselves to being discredited misfits hell-bent on ostracising the brave, attempting to make yourselves bigger by pulling others down. If anything, I am led to believe that you might be the hired guns zikaMgodoyi ezihlaza isizwe sakithi ukuze kubukeke sengathi sihlangene phezulu, phansi amahele!

Bakwethu ngiyabonga

NguMntongenakudla kaNgogwane wakwaDlangezwa
Inxangiphilile.
Posted by: Lobengula

Re: AMANDEBELE - 03/18/04 08:04 AM

Mfowethu Magonya,

Need we say more?, I think you have laid bare the facts and any man or woman of reasonable mental capacity should not find difficulty in understanding your exposition. You have taken us through the painful details of the death of your uncle and since this is partly a family affair, we hereby apologise to you and your family for discussing this in the public domain. I recently read your public condemnation of that self exiled "doyen" of Zim journalists Geof Nyarota whois said to be afraid of anonymity and oblivion, hence he started a similar smear campaign against business man Sipepa Nkomo accusing him of blatant tribalism. You reminded him that during his editorship of the Chronicle, he tacitly supported the Gukurahundi, you further reminded him that during his editorship of the Chronicle, out of a newsroom of more than 70 people in Byo, there was not a single Ndebele among them. Mfowethu that was well done. Lizakhumbula bafowethu ukuthi inhlanganiso zikaMagonya yizo ezisivuse umhlonga thina abakaBandwabalubande balutshiy'uZulu.

Having said this, may i put across to you Mqo that the spark that lit the powder-keg which in turn exploded into an ugly war of words, accusations & counter-accusations is the following statement uttered by one Tshaka:

"I am worried ukuthi abantu abanjengabo Magonya, who are known to be linked to CIO and probably work for it, as it is now well known."

In your well written exposition above, you do not come out clear and tell uzulu wonke jikelele ukuthi wena awumsebenzeli uMgabe njalo you are not associated with the Central Intelligence Organisation(CIO. To bring this issue to bed once and for all it would have been far much more effective for you to write a conclusion as follows:

Declaration

I hereby declare that ,I ,Mqondobanzi Magonya , am not a member of the Central Intelligence Organisation, its subsidiaries or any of its branches whatsoever. I have never worked for it and i do not intend to work for it in future howsoever.

Lapha mfowethu ngengenzela ukuthi sigqibeleni indaba le singatshiyi ezinye izigwenxa nxa siphendula abafokazi laba abacitshe bafaka izizukulwane zikaMzilikazi kungxubakaxaka yenkemenkeme yendaba, insinda baphenduli.Ngifuna ukuthi siqhubekeni ngengqubekela phambili yokwakha isizwe sohlanga. We do not want to be tied up in knots thereby degenerating into a hotch-potch of confusion which is characteristic of the present Zanu government.
Posted by: Sibalukhulu

Re: AMANDEBELE - 03/18/04 12:17 PM

In view of other peoples' privacy, the publication of other peoples' phone numbers (or physical addresses for that matter) by third parties will not be allowed. Such messages will be edited.
Posted by: sthutha

Re: AMANDEBELE - 03/22/04 07:30 PM

Mthwakazi,

Ngempendulo esiyiphiwe nguMqo ngemfa ka M.N.Ngwenya ngifuna ukwengezelela ngokuthi sonke esasimazi uNdema ngalelo langa sasisazi ukuthi ubuyela eSozibeli ngestimela nanku lamatikiti ayevele elungiswe phambilini.

Nami nginje ngamangala sengisizwa ukuthi usefele engozini yomgwaqo.Loba uMagonya eyimpimpi kambe wayengabe esesazi nini ama-changes awenza esesemzini wakhe uNgwenya.Kulokhu particularly uMqo ngomunye wamalunga e-Vukani Mahlabezulu owasala e-shocked njegabanengi.Njengoba etsho nje ekuqaleni kwalumbiko omubi kangaka abanengi esasicine sisazi ukuthi umufi wahamba ngestimela asiwukholwanga lumbiko,kodwa ke njengoba amanzi ayesechithekile ayikho into eyayingenziwa.

Labo aba lwisana laye lujaha qinani ngeqiniso litsho izinto ezizanceda uzulu.Sonke sifuna ukwazi iqiniso ngalokhu kubhicwa ngodaka kukaMqondozanzi.Ukuthula kwalabo abaqale lindaba
ngithemba akutsho ukuthi iqiniso sebelizwile ngoba abantu esibaziyo belobela lapha abanjengo Serwaz ngabe usetshilo ukuthi ubengatshelwanga iqiniso.

MaNdebele lingasebenzisi i-culture yamashona yokufuna ukuchitha isimilo somunye wenu ngamanga.Asimeni ngeqiniso,ngokungesabi,njalo sizimiseleni ukuzilwela.Phela o-pasi kunjenje bajabula kakhulu nxa sitshengisela ukungethembani lokusebenzisa amanga.Qaphelani hlabezulu umona,amanga,ukwesaba akusakhi isizwe.
Posted by: Mabonwabulawe

Re: AMANDEBELE - 03/25/04 06:33 PM

Bandla lakwethu, nginibingelele.
Hhayi ke ngiyifundile indaba yokuzigeza komfowethu uMqo', ilusizi yona njalo ivuselela amanxeba kodwa ngoba umnyombo weqhakuva ebengithi lithumba usubhotshoziwe wakhishwa, bengizothanda ukuhhoxisa ezami izinsolo njengoba besengimadolo nzinyana ngaphambilini.Ukuhlabela phambili bengizothi uMqo athathe isinqumo esinjengalesi esingenhla esiphakanyiswe yithole lenkosi uLobs ukuze azigeze ngokugcwele ekutheni umdibi munye neC10.Ngemuva kwalokho bese esho ukuthi kanti vele yini lemizamo athi siyithumelele ama e-mail addresses kafushane nje hhayi ngokugcweleyo. Yinkundla le kuyakhiwa angithi.
Posted by: Sheik Mthembo

Re: AMANDEBELE - 03/26/04 12:48 PM

Bakwethu

We have heard indaba kaMagonya. He has defended himself with vigour especially with the issue kaMthandazo Ndema.Kuyabongeka.

He has also lashed out at those whom he calls 'cowards' and we hope to hear from them soon.

We will not put any time limit to their response and we hope they will respond at the time of their choosing.

If not they should shut up and sheep out.

However Magonya has not been vigorous enough in distancing himself from Mugabe's underdogs of war.

It took Lobengula to do so on his behalf and Ncomanzi ukufaka isisindo sokumxakulula ukuba kakulankatha phakathi kwakhe leC10.

It would have been powerful and constructive to hear those words personally from Magonya. He has not done so.


Hlasela!
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 04/10/04 10:29 PM

Bafowethu.

Bengicela kubaba u Ndukuzibomvu angincede ngezinduna zala amabutho: Amadlampondo, Impande. Ngenzela ukuthi ngithi edit my input above.

Ungixolele Mthwakazi abadala kabazange batsho ukuthi la amabutho abeyakhele ngaphi elizweni lika Mzilikazi. Mhlawumbe balibala.

Bengilokhu ngilindele ubaba u Mhabahaba ithole le Zansi. Ukuthi lilokhu lingakatholi isikhathi sokungiqondisa na?

Mina ngingu MASEKO, ngizalwa ngu Luphembe, ezalwa ngu Noyanda kaNgcebo, ezalwa nguNgwana, ezalwa nguNgcamane, iSwati lamathe amunyu, isihlangu sathundubeza imikhonto ka Gasa, uKuntinyela luka Ngwana olwasala emhlana ka Dlamini, Ingqungqulu eyatshayela amaphiko izilo oTshaka, Imatiwane le Ndlovu ichancala lesilo, I Swazi lemvelo ngoba laveza ubuNguni.

Uma ukhuza umNzansi, ukhuza thina.

Li Zwangendaba.
Posted by: Sirumula

Re: AMANDEBELE - 04/14/04 12:53 AM

Usephumele egcekeni umfokaMqondobazi watsho elakhe icele kulendaba egxegisa amadolo,itshayanise amazinyo kusukume inwele uzibone usunqekuza ikhanda.Sokukini ke boShaka,labo Serwanz ukuthi lizigeze sizwe ngoba ukuthula kwenu kwenza sibe leminye imicabango ngani, ngoba njengoba omunye umfowethu etshilo ngaphambilini ukuthi lindaba inkulu akumelanga siyiphathe ngezandla zosane ngoba inhlwa ayibanjwa ngekhanda,sinikeni elilakho mayelana laloludaba ukuze siyihlaziye.ngilethemba ukuthi wonke umuntu usetholile ithuba lokuyihlaziya,ukuyicubungula,ukuyicacada kanye lokuyicacisisa insindabaphenduli leyi ephambili kukaMthwakazi,ngakho ukuthula kwabaqali bendaba kwethusa thina.Ngakho lani phumelani egcekeni sizwe elikumumetheyo ngoba okukhulu liqiniso..
Umfowethu uMqo uveze okunye okuhlabusayo ngalawa amadoda aqale indaba..kukhanya amabizo abo ayenza umuntu acabange kabili...ngingatsho ukuthi ngimela uMqo kodwa being optimistic....mhlawumbe lababantu they are masquerading as uMthwakazi ukuze basilwise thina sodwa singabantwana banye...ivele yiyo indlela yezinja ezingababulali.
okwamanje sizaginya amathe sithambise impimbo simelele ukuzwa kini baqali bodaba.buyani lazo sizwe bafethu ngoba ayisiwo madlwane lawa esiwenza lapha kodwa sizama ukwakha isizwe sikaMthwakazi.
---------------------------------------------
Sirumula homu tuna...mafenya tsila.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 04/17/04 11:21 PM

Bafowethu.

Uthe esewuqondisile umbuso kayise uLobhengula, wadiliza AMANYE amabutho kayise, ngoba engawathembi. Lawo ayengelacala, asala elokhu emi njengokubekwa kwawo yinkosi yoHlanga.

Nanka amabutho akhiwa ngu Lobhengula phezu kwamabutho kayise:

IBUTHO...................INDUNA.
Imbizo...................Mtshane Khumalo.
Umcijo...................Mlumbi Thebe.
Ihlathi..................Matshe Sithole.
Ingubo...................Fusi Khanye.
Insuka...................Manondwana(umzawakhe)
Insiza...................Manondwana.
Ingwanga.................-ibingela nduna.
Imazibalonkwe............-ibingela nduna.
Ameva....................Mazwi Gumede.
Isiziba..................-ibingela nduna.
Inyanda..................Mlagela Khumalo.

Lapho ngiphosisa khona lingincedise mthwakazi. Ubabamkhulu wami uLuphembe ubesebuthweni le Nyanda. Abanengi baleli butho bebengaMaswati ka Nyamatana owagana enkosini uMzilikazi ngemuva kokuhlangana kwesizwe sakithi, sisiba ngamaNdebele. Amabutho Amabili esiwaziyo thina abaka Ngwana yiMpumalanga le Jolikati. Yiwo esizwa ngembali lo mlando wakithi ukuthi ayekhokhelwe ngu Nyamatana.

Li Zwangendaba.
Posted by: Imbizo

Re: AMANDEBELE - 04/19/04 08:41 PM

A kungi tshele ngama butho ka Mzilikazi lezi Nduna ezaziwa Khokhela lawo mabutho.
Posted by: Lobengula

Re: AMANDEBELE - 04/20/04 06:24 AM

Imbizo

Go to the first post in this thread. Uwabethile wonke uZwangandaba. Qhubeka ngomsebenzi wakho omuhle mfowethu Zwangandaba
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 05/28/04 03:12 AM

Bafowethu.

Lamhlanje ngizacela ukwethusa abanengi bethu. Ngizachatheka engikwaziyo ngaManguni, kuphuma emilonyeni yeZangoma.

Ngizaqala ngokuchasisa ukuthi isikhiwa, sona ulimi lwethu ngokuhlanganisa kwesinye isikhathi luxubanisa inkulumo yesintu.

ISANGOMA: Isangoma ngumuntu olandisayo. Lokhu kuthathwa egameni elithi INGOMA. Ingoma yisilando esiyindeyinde. Zitshonjalo izangoma. "A never ending story" kumbe ingxoxo ephindwa njalo njalo. IsaNgoma nguye loyo muntu owetheswe lowo mlandu wokulandisa leyo milando. Kuthi lowo laloyo achathekele abalandelayo, kube lizopho labo ukuthi bedlulisele phambili.

AMANGUNI: Ukuthi NGUNI kutsho ukuthi ingxubaniso. Ngesikhiwa "FUSION"
Isilo samabandla uMalandela, umntaka Mithiyonka,wathatha isizwe sakhe sa BA-NYANJA, wasihlanganisa la BA-LOZI(MAMBO-Kalanga), wasihlanganisa lensali za BA-LUNDA, BA-LUBA, wabutha izizwe za BA-MILIKE(ama Venda alamhlanje), a BA-THWA, a BA-LAWU, a BA-MANGWE (amandwandwe), a BA-TONGA ( aMaswati alamhla), BA-QHOYISHA (Ama-XHOSA alamhlanje) kanye lezinye insali zezizwe ezingazange zibe leBALA kuleli, wakha amaNGUNI, kumbe uthi ABE-NGUNI.

Kuthiwa uMalandela wakha umbuso wakhe ngokulobola inkosazana zaMakhosi alezi zizwe, laye eganisela amantombazana akhe kuzo. Sakhula ngaleyo ndlela isizwe seNkosi enkulu.

Ngemuva kokutshona kwe Langa, loba ukudilika kwe Ntaba, Amanguni achiteka kancane, esinye lesinye isizwe sifinyelela ngaku nina. Asala amaNguni esehlangene ngolimi kuphela kodwa kuliwa mihla yonke.

Umlando uthi wona yabakhona njalo enye inkosi eyawuvusayo umbuso wamanguni, eyayithiwa ngu NDABA. Zithi izangoma uNdaba wazibutha njalo izizwe zika Malandela kwaze kwaba le NGOMA elandisa lesi siga ethi: "Uyamemeza uNdaba uthi uyinkosi yaMakhosi, vuma lawe Ngwana, vuma lawe Bheje, vuma lawe Mhlolo, vuma lawe Qhwabe, vuma lawe Mthembu, uthi le yiNkosi yamaKhosi."

Ngayigida bafowethu mina le ingoma kusukela ngisesemfitshane, kuze kube lamhlanje.

Uthe ukudilika kwakhe, umsebenzi wakhe waba yize. Zithi izangoma, yiso lesi isikhathi sokufa kuka Ndaba lapho elinye iqhawe la BA-LAWU lanyomuka khona latshaya uShantshule, ngesintu kuthiwa ngumhamba Tshose. Ilawu leli labutha ezinye izizwana, laManguni alo, lakha isizwe sa BA-SOTHO, lapho kwaphuma khona a BA-TSWANA ngesikhathi esifutshana nje, bebanga umhlabathi. Nge Sintu esidala ukuthi SUTHU kugoqela izizwe zaBA-SOTHO, BA-TSWANA.

Nangu uDLUNGWANA Ka-NDABA, u Tshaka esizwa ngamahungahunga ukuthi okhokho bakhe bebakhile aManguni eyibunyonyo. Wazipha lowo mlandu wokusibutha laye isizwe saManguni.

Sonke siyazi ukuthi yaphela nge Di-FAQANG le indaba ngoba amakhosi esizwe saManguni aqala ukukhonona ngombuso ka Dlungwana bacina behlamuka.

Inkosi yakuqala ukusuka kwa Zulu ngu BHEMBE (Bhebhe). Laba ngabe Langeni. Kwalandela u MASEKO, yena engowe Mpangeni, oka NGWANA. Kwabuya ngemva kwakhe u Zwangendaba. Sinanzeleleni ukuthi lo uZwangendaba wehlukene lebutho le Zwangendaba ka Madlenya. Ngenva kuka Zwangendaba, kweza u Sotshangana, abeMlanjeni, abaka GASA. U Sotshangana nguye owachitha umbuso ka NGWANA lo Zwangendaba bachitheka abanye bazabuthwa ngu Mzilikazi esesakha amaNdebele, abanye bayaphelela e Zambia yalamhlanje, abanye base Malawi yalamhlanje, abanye baseTanzania yanamhlanje. U Gasa yena wakhile eMozambikwe yalamhlanje.

Bonke laba bantu babonakala ngophawu lobuNguni, loba nje abanye sekuthiwa ngama NGONI. Yikukiliza kwezizwe ezehlukeneyo lokhu.

Ngizaqala abanye ngalokhu engivala ngakho. Umlando wakithi uthi wona kusukela ekadeni, izizwe zaMashona bezivele ziphila ngobungilimbane. Yizo ezazithengisa amaKhalanga,amaTonga,amaSwati, aBaThwa, zibathengisela ama ARAB. Yikho lapho kwavela khona ukungezwani lezinye izizwe.

Ufuna okunengi kaye eSwazini(Mhlambanyatsi), Kwa ZULU, (eMpangeni),abesevakatshela e Binga, Tsholotsho,Matobo(Njelele), Beit Bridge, weqe uye e Kalabo Zambia, ubususiya ku MaNgomani e Malawi, endaweni okuthiwa kuse NDAZI. Ubuye uzongitshela ukuthi uzweni.

Into eqakathekileyo esintwini uma ufuna ulwazi, ungazenzi uma Ningi Ndaba. Zithobe ubuze uludinge ulwazi, uhloniphe, uzamangala ukuthi bavuleka njani abadala ngolwazi abalalo.

YISO ISIKOLO SESINTWINI LESI.

Ngicela lincedise Mthwakazi.

Li Zwangendaba.
Posted by: Ndukuzibomvu

Re: AMANDEBELE - 05/30/04 11:41 PM

Zwangendaba:

Iyabongeka indlela ochaza ngayona umlando wabeNguni. Kodwa, kukhona lapho sengathi angikuzwa kahle mntakwethu. Igama abathi "Nguni", ngokulandisa kweSangoma uVusamazulu Muthwa, nisho ukuthi "abantu abangenamhlaba" [ngesiNgisi, "people who have no land"!]. Uyaqhubeka futhi okaMuthwa ethi yena:

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
The Nguni were formed out of a myriad of different tribes, and even today their language contains hundreds of words which were taken over from these tribes. My children, a tribe which rises naked from the ground, which rises from the charred remains of a destroyed people: this tribe has nothing whatsoever to lose, and is the fiercest and cruellest of all. Revenge is the meaning of its existence. Thus it was with the Nguni.....
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">One of the intriguing points that okaMuthwa highlights is that the Mambo and the Nguni peoples, in fact, migrated together in their southward journey. He also mentions that, in the old country, Malandela murdered his own brother, Bhekizwe, and later adopted his two sons Zulu and Qwabe. As you know, Zulu it was who later founded the Zulu tribe.

Ngiyabonga.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 06/05/04 03:25 AM

Bafowethu.

Ngiyaludinga lolu gwalo luka Muthwa. Ngesikhathi ngise ZAMBIA ukhona ubaba owangitshela ngalo ethi indaba zami ziyafana lezalolo gwalo. Wathi kimi luthiwa, "INDABA MY CHILDREN" Sengiludinge ku website zonke kanye le google, bathi lu "out of print".

Isazi se Zambia sithi kimi isangoma leso sathola lolo lwazi ikakhulu ezizweni za Matonga, aBe-Lozwi, kanye laBa-Nyanja.

Nxa ulithola baba NDUKUZ'BOMVU, ungincede ngizalibhadalela, ngilabo abafowethu abase Goli, bangakuthinta ngocingo ubanikeze bakuphe ingwece yakho.

NANSI INDABA > Ukuthi NGUNI kubanzi. Kutsho ukuthi ukungxubanisa, njalo nxa kuthiwa ongela lizwe, akuphelelanga. Ngendlela abachasisa ngayo abadala bathi: ONE WHO HAS NO CLAIM TO LAND ABOVE HIS OWN KIND. ONE WHO HAS NO CLAIM TO LANGUAGE ABOVE HIS OWN KIND. TOTAL FUSSION OF ALL THAT IS YOURS, FROM PHYSICAL TO SPIRITUAL, TO MORAL CLAIMENCE.

LOYO ONGELA MBANGO WOMHLABA PHEZU KWABANGABAKHE. LOYO ONGELA MBANGO WOLIMI PHEZU KWABANGABAKHE. UBUNGUNI BAKHO KONKE OKWAKHO, NGESIMO, NGAMATHONGO, KANYE NOBUQOTHO.

Lokhu kwaba ngumkhuba elizweni lonke, (universal) lamanguni. Yikho abantu bakuhlonipha ngoba kwakusegcekeni, njalo kungekho olinga omunye. Izangoma ziyaqonqosela ukuthi ungaqamba amanga usenza umsebenzi wesizwe, akula mpumela eba khona.

One has to be genuine and honest, and I will say here that the unity of (PF) ZAPU and ZANU (PF), was not honest and genuine, that is why we have such problems now.

NGIYABONGA BABA NGOKUNGINCEDISA. Ungakhohlwa, ngiyalufuna lolu gwalo.

Mina ngakhula phansi kwe Zangoma, Ngazigida lezo ngoma.

Li Zwangendaba.
Posted by: inina

Re: AMANDEBELE - 06/05/04 11:47 PM

isintu masingapheli .
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 06/06/04 01:14 AM

BAFOWETHU.

NGINANZELELE UKUTHI LESI YISETHULO SAMI SESI 158. MINA LAPHA ENKUNDLENI NGINGU NUMBER 158.

WHAT A COINCIDENCE.

NGITHATHE LELI THUBA UKUBONGA INKUNDLA NGOKUNGIVULA AMEHLO, LOKUNGI HLANGANISA LABAKWETHU. AZANDE INDABA. ASIZIHLUZENI, SINGAKHOHLWA INJONGO YETHU.

BAYEDE MTHWAKAZI KA-NDABA.

Li Zwangendaba.
Posted by: Sirumula

Re: AMANDEBELE - 06/17/04 12:50 AM

Haya mfoka Zwangendaba,bayethe wena kaMaseko!!Qhubeka ngomsebenzi wakho,usuthungule abanye bethu ebesingazi okunengi ngebhali yabantu bakithi.kanye lani bakaMthwakazi,ngithi malingadinwa qhubekani lisifundisa ngebhali yakithi.
Buyani lazo maqhawe.kude lapho esiphuma khona.
Posted by: Dokotela

Re: AMANDEBELE - 06/17/04 11:21 AM

Qhubeka ngomsebenzi wakho omuhle KaZwangendaba. Injabulo ikithi ngolwazi olusenza sivule amehlo sibone ukuthi kuvelwa ngaphi. Kusi siza ukuthi sazi ukuthi siya kuphi.

Siyabonga mfowethu! <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: Potshoza

Re: AMANDEBELE - 06/17/04 12:05 PM

Indaba, My Children. I read this book ten or so years ago, still have the copy which I am not willing to part with under any circumstances. It did open my eyes a great deal and from most of what you have written Zwangendaba, one would think you get most of your information/knowledge from it. Your notes will definately compare well. I was also informed through an African history mailing list that there is a sequel to the first publication and it so happens that I have forgotten its title.

Please try here for a copyhttp://www.cannongate.net/payback/pbp.taf?_p=3059
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 06/18/04 12:02 AM

Bafowethu.

Sengilithengile thanx to you Cde Photshoza. Bangihlabe U$14.00 for the Book.

Nansi indaba, ungaya eBinga, kulomuzi wako Siyabukombo. KuloKhulu lapho, nxa esaphila, ngoba sengile minyaka emithathu ngasuka ekhaya. Lo Khulu kangimfihli ngoba uyazakala.

I say this ngoba ngibona ku Website le ongipha yona kuthiwa u CREDO wahlamuka wabhadlaza imfihlo yesintu.

Sengike ngakhuzwa ngabadala lami kodwa besitsho ukuthi okunengi engikulobayo kuyavunyelwa. Bathi abadala okunye kufundiswa abakhethiweyo, ukwenzela ukuthi kunga tshaphazwa njengoba sisazi ukuthi kulabanye abathatha ulwazi baluphendulele ukwenzela ukona.

But because of this, a lot of our rich knowledge has been kept in secret for too long and at times ERRONOUSLY ngoba umuntu uyabe engazwisisanga ukuthi okumele akuthi bhadla, lamele akufihle yikuphi.

Yikho mina ngafunga kuKhulu uSiyabukombo ukuthi engikudingayo yikwazi uMlando kuphela, hatshi ulwazi lwemfihlo. Imfihlo yaziwa yizangoma o Credo MUTHWA.

E Zambia ngabona abadala besi Lozi labesi Tonga. Into eyangenza ngabuyela eZambia after the war for research even though it was not very long research, Zindaba esasizizwa nxa sisezakhamizini, as freedom fighters. Abadala abaziyo ngamaNguni babevuleka bawulonde umzila lathi size sisangane amakhanda. Ngemva kweMBI ngabuza uKhulu wami yikho lapho ngahlanganisa khona indaba. Senginanzelela ngoba ngasengikhulile ukuthi nxa sithethela kuthiwa kule indlu sekungena ABOBU-TONGA kanti kuhamba njani.

Ngapha esi KALANGENI ngafunda ukuthi iNkosi uMzilikazi ayizange ilwe loMambo. Wangena nje uMambo emzini weNkosi izangoma zaze zayiNGOMA le indaba.

Ngubani wakoMthwakazi ongaziyo ukuthi "KUDALA KWAKUNGANJE, UMHLABA UYAPHENDUKA, KWAKUBUSA U MAMBO LO MZILIKAZI???"

Mhlawumbe u Mzilikazi ngesikhathi engena lapha kwelika Mambo ubevele esesazi nge Zangoma zakhe ukuthi laba bantu yizihlobo. I AM NOT CONTESTING ANY ONE HERE I AM JUST PUTTING FORWARD A SCHOLARLY VIEW. Yini ndaba u Dlawu lwakithi uNgwana lo Zwangandaba bafika bachitha isizwe sika Mambo??? Yini ndaba iNkosi ingafikanga layo yenza njalo???

Bakhona kithi abesizwe esithiwa TSHITSHI. Sizwa kuthiwa bachithwa ngu NYAMATANA indlovukazi yamaNgwana. Kodwa uMzilikazi uthe esesakha wabadinga, Lingizwe kuhle, WABADINGA laba bantu baka TSHITSHI, lalamhla lokhu bakhile eBULILIMA - MANGWE. Ngabantwana baka Mambo laba. NgoMpofu izibongo zabo. NguMlando wakithi lowu. Yini ndaba uMzilikazi wafika wayakhonza eNjelele??? Wasihlonipha isizwe sika Ba-TALAWUNDA, esako MOYO esiyiso esikhangele lelidwala??? Zibuzeni Mthwakazi kandlela ziMhlophe.

Akulotshwanga ku History yesiKHIWA ngoba uMzilikazi ufanele azakale njengo DLOVA. Udlame olunengi lamhlanje olwetheswa AMANDEBELE, lwenziwa ngu Ngwana lo Zwangendaba. Batshonjalo amaTonga. Unyamatana engathanjiswanga yiNkosi, aluba wona okwesabisayo. Yimbali yakwethu engiyichathekela AMANDEBELE ukwenzela ukuthi bangincedise abanye selul;ekane. Ngizimisele ukuthi ngiludindise ugwalo lwami.

WHEN I RECIEVE MY BOOK, IF I RECIEVE IT, NGIZALITHELA UTSHWALA. SENGIZWE ABANENGI BELUBABAZA LOLU GWALO. I WILL DEFINITELY CHERISH IT.

Ngiyabonga njalo baba Photshoza.

Unkulu-nkulu wasidabula ngamandla.
Isizwe sethu wasidabula ngamandla.
Inkosi yethu wayidabula ngamandla.

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 06/18/04 12:10 AM

Bafowethu.

Idid not know ukuthi isangoma lesi siyaphila. Abase S.A. liyenelisa ukuya mbona, kuthiwa ule Stone Sculpture shop yakhe e CAPE TOWN. Mina ngifisa ukumbona loKhulu, ngoba nxa ugwalo lolu aluloba ngo 1964, kutsho ukuthi wasebenta sibili.

Ngizacela ubaba u Muntongela kudla athi make an effort to see this KHULU, as the Tonga and Kalanga Zangoma might not be of significance to him, since bengasiwo Mazulu Phaqa.

We may all learn by our mistakes.

Li Zwangendaba lika Ngcebo.
Ukuntinyela lukaNgwana.
Watshiy' udonsi emhlana ka Dlamini.
Khuboni Matiwane(Maziwane) leNdlovu.
Mnyanda ka Ngcamane.

Li Zwangendaba.
Posted by: Sgero

Re: AMANDEBELE - 06/21/04 05:56 PM

Abadala baqinisile nxa bethi ukufunda akupheli. Ngizwe ngifudumala ngilonda imbali zakwethu ezilotshwa liZwangendaba. Nguvuleke amehlo. Sengilomhobhozi wokwazi okunengi ngembali zakwethu. Ugwalo olubethwe kulenkundla lami sengilesifiso sokuthi ngiyithole. Iyatholakala na ebulenjini ku amazon.com ? kumbe kwezinye inhlamvana zobulembu?

Kungabanjani nxa elethuba lapho okhona ubambe ama seminars ukuze ulwazi olunje lungalahleki, lamhlazana usiya ekhaya wenze njalo. Ayisithi sonke esilethuba lokuba laboKhulu abazi imvelo yethu.
Posted by: Dokotela

Re: AMANDEBELE - 06/22/04 08:23 AM

Mfowethu Zwangendaba!

Ngiles' fiso sokuthi ngazi intengo yalolugwalo. Ma wenelisa ungalwenza i 'eBook', ukwenzela ukuthi kungabi lohlupho ukuthumeza abantu endaweni ezikhatshana. Kodwa i 'eBook' kumele libe lentengo ephasi, kumbe mahala.

Nginga kuthumezela iprogram yokuloba i eBook, nxa ugwalo lwakho luse sigxingini.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 06/23/04 01:07 AM

Bafowethu.

Olwami ugwalo kalukadindwa.

Kodwa oluka CREDO MUTHWA, lugwalo lami engiluqondiswe ngu Cde. Photshoza kule i website, http://www.cannongate.net/payback/pbp. Liyatholakala sibili mina ngilithole nge U$14.00 le U$5.00 for postage. I am expecting it this week. You use your credit card loba i Master Debit card bayathatha.

Ngiyabonga njalo, ngoba ku amazon.com babethi li "out of print". Ngalizama through the google, lakho ngabamba phansi. Bathi ukwanda kwaliwa ngabaloyayo sibili.

Sengisebenzise i website leyi engiyiphiwe ngu Cde. Photshoza to send an e-mail message to Credo.

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 07/02/04 12:24 AM

Bafowethu.

LUFIKILE NAMHLANJE UGWALO LUKA CREDO MUTHWA.

HEYI, ASIBUKHULU BALOLU GWALO. ANGAZI UKUTHI MFIHLO BANI EPHAKATHI.

NGIYABONGA CDE PHOTSHOZA, LABANYE ELANGIPHA INDLELA ZOKULUTHOLA LOLU GWALO.

SEKUMELE NGIQALE MANJE UKUYIDINGA IMFIHLO.


Li Zwangendaba.
Posted by: Sgero

Re: AMANDEBELE - 07/02/04 03:33 PM

Nhlanhla kuwe mfowethu. Uluchatheke ulwazi olutholayo. Singabalalo sonke lolugwalo kodwa indlela esingaluhlaziya ngalo iningi lethu singalona ngoba singakuphiwanga. Siza jaha elibanzi usihlephulele lolo lwazi ozoluthola. Thina abanye sesithembe wena.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 07/21/04 11:44 PM

Bafowethu.

Sengiluqedile ugwalo luka Credo. Ngizaluphinda njalo, ngoba lumumethe.

Mayelana lengxoxo zethu phezulu la, ngizaqala okwanamhlanje ngokuthi: Kulabo abasolayo, u CREDO MUTHWA, is a Pure ZULU, loyise MKHULU ubenguye isangoma senkosi yakwa ZULU. UyiseMkulu ka KHULU wakhe ubeyisangoma endlini ka DINGANA.

Yikho okokuthi ubeli SUTHU, yikuphosisa.

Ngima lapha okwalamhlanje.

Li Zwangendaba.
Posted by: Sgero

Re: AMANDEBELE - 07/22/04 04:43 PM

Zwangendaba mina ngithanda ukubonga ngokungabi li govu kwakho. Usuchathekele lathi. Namhlanje sengingama laphaya esitikini ngithi mina u Credo ngumZulu ngempela.

Funa omunye umthambo kule ncwadi yakho obana ifanele kakhulu ukuthi uthi share it with us. Khulisa ulimi baba. <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />
Posted by: ntombankala

Re: AMANDEBELE - 07/23/04 06:53 PM

Linjani bakwethu? Ngithanda ukulibonga ngokukhuthala kwenu - siyabonga lingadinwa lakusasa.

Pho ulwazi lonke lolu oluphethwe ngabo Zwangendaba labo Nduku lani lonke nje - sizaluthini? Kufanele kulotshwe ingwalo bafowethu. Zwangendaba ungethuki imitshina yoku printer silayo lapha. Nxa ulogwalo lwakho - letha nje mfowethu. Okufunakalayo yimali yoku printer nje qha. Abasilandelayo kufanele babe lalo lolu lwazi. UPhathisa Nyathi ngomunye wabantu abalesiphiwo sembali yakithi - kuhle lokhu siyakuncoma ngokungaphezulu.

Bayethe - oka Gwabalanda!!!
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 07/25/04 01:29 AM

Bafowethu.

Ngiyabonga Ntombankala. Sengasuka eKhaya. Lapha engikhona kulobaba "Mntungwa" who has given me addresses of publishers. I have been asked to interprete it to English.

bangitshele ukuba kulethuba lokuthi ugwalo lwami lungalotsthwa kabili, in both languages.

Angikwazi ukuthi lina lingalu dinda lingazange liluhluze na???

Li Zwangendaba.
Posted by: sgebengu

Re: AMANDEBELE - 07/28/04 03:46 PM

i have had the pleasure of learning from the intellectuals on this forum.much as my appreciation is great i'm afraid i have a little request can someone tell me ngembali yabantu bakonkomo , do they have any relationship labantu bakosithole and are they only found in zim,south africa and swaziland ? sizani madoda <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 08/02/04 03:26 AM

Bafowethu.

Ngizaphendula umbuzo engiwubuzwe ngomunye wethu lapha.

Ngizaqala ngokuthi lapho ngisilele khona, Mthwakazi lingincedise.

ITHWASA : ISANGOMA.

ITHWASA ngumuntu oseqonywe NGABADALA, Idlozi. Idlozi liyaziqomela lona lapho lifuna khona. Akekho ongasuka nje ethi mina sengile DLOZI. Nxa sekwenzekele lokho, izazi ziyananzelela ngokwenza komuntu ukuthi hhayi, sekukhona okukhona lapha. Uyathathwa ke umuntu loyo ayelijwa ngosiyazi.

Ekulibheni lapha bayaliveza lelo dlozi isimo salo. Esintwini kulamadlozi atshiyeneyo. Kodwa ngingawabeka abe KABILI, Idlozi elihle le Dlozi lobuThakathi.

Nxa lilibi leli Dlozi, liyachithwa. Ngesintu kuthiwa liGWATSHULWE, kumbe liGITSHIWE, thina amaNgwana sithi liCWASIWE. Izazi ziyalisebenza sibili liphume. Kodwa kuyenzakala libe ngeliqinileyo, libehlule, yilo lelo dlozi elibuya ngolaka.

Kwesinye isikhathi iDlozi liyamkhetha umuntu esesemfutshana. Bale ke osiyazi ukuthi ligqile impande. Elinjalo idlozi kuthiwa liya HLEHLISWA, likhutshwe lilindele lo elimthandileyo aze akhule.

Kuthi lingaba yilelo elilungileyo, laloyo elimkhethileyo esese sigabeni esilungileyo, balivume osiyazi. Ukuthi kwenziwani lapho, yindaba ende kakhulu. Osenjalo ke umuntu kuthiwa ULITHWASA. Ngoba izazi zimngenisa ezifundweni zalokho idlozi lakhe elimkhethele khona. Kungaba lidlozi lobuNYANGA, Ukwelapha. Kube liDlozi lobuNgoma, ukuLONDA.

Ama THWASA akhutshwa ezifundweni zabo kulandelwa isigaba se Nyanga (Unyezi). Ukuthi THWA kutsho ukuthi kumhlophe okukhanyayo. Inyanga nxa ithwasa, iqala iyisicephu esiyiMPUNGA (grey). Ngelanga lesithathu, iscephu lesi siyabe sesi mhlophe nke, kumbe sesimhlophe sithe THWA. Yilo ilanga amathwasa aphuma ngalo eseqedile izifundo. Yilo ilanga abagcotshwa ngalo.

ISANGOMA:
Ngesintu esiqondileyo, Isangoma kumbe Umngoma, ngumuntu olonda IMBALI LOMLANDO wesizwe. Ngumuntu ofundiswa IMFIHLO yesizwe ukuze abe nguye oyedlulisela usapho olulandelayo emuva. Ngenxa yokuthi uyabe eqonywe ngabadala, uba LOMBONO lo muntu onje.

Isangoma akusiye muntu oyelaphayo. Leyo yiNYANGA. Kwehlukene. Kuyenzakala ukuthi umuntu abe LOBUNGOMA, buhlangene LOBUNYANGA. Onjalo uyenelisa ukwelapha. Amakhiwa yiwo athatha lezi zinto azihlanganisa. Lathi sesilandela kodwa singabaqondisi.

Isangoma sithathwa kubala elithi INGOMA.
1. Ingoma (song) yindlela esetshenziswa yizizwe ezinengi ukulandela IMBALI yazo. Yinto ehlatshelwa iphindwa, kokuphela ukuze leyo ndaba ingakhohlakali.
2. Ingoma (dance song) yindlela esetshenziswa ukuthi lokho okutolikwayo kungakhohlakali ngoba uyabe ukhumbula ukusina loku gida okwenziwayo ekufundiseni lapha. LABO ABAZI INGOMA ETHIWA "UMLANDO WE NKOMO" LIZANGITSHELA UKUTHI INYATHELO LAYO BAYALI (GAMATHELA - yisi Swati lesi), GCIZELELA ABADALA UKWENZELA UKUTHI LIBE LOMEHLUKO KWEZINYE IZINGOMA. Ngize ngifise ukuthi ngabe "we are live and direct" ngilitshayele libone.

3. Ingoma nguMLANDO. (A Naration of events).

4. INGOMA-NKULU ngeyesizwe sonke nje efana leye NXWALA (NCWALA). {National Anthem}

5. Ingoma yiNGUNGU (drum). Singalibali ukuthi i Ngungu iyasetshenziswa kakhulu ekulondeni Umlando we Sizwe. Nxa uyitshaya uyiphinda, kulesizatho. Zikhona INGUNGU (INGOMA) okuthiwa ngeze ZANGOMA. Lezo kazi phongu kuthintwa loba ngubani. Kulomkhubo, ofana lokuhlonipha amacansi, kumbe omama abasesikhathini, njalo njalo.

Yikho isangoma (Umngoma) umele azifunde zonke lezi zinto. Asiqondise isizwe lapho siphambuka khona. ISANGOMA (DIVINE NARATOR).

ISANUSE yisangoma esikhulu, esesileminyaka yokusebenza.

I WISH HERE TO HUMBLY ASK THE WHITE FOLK OF INKUNDLA, UKUTHI FROM TODAY, DO NOT REFERE TO OUR (DIVINE NARATORS) IZANGOMA AS WITCH DOCTORS. DO NOT REFERE TO OUR IZINYANGA AS HERBALISTS. IF THERE IS NO EQUIVALENT WORD FOR INYANGA, CALL HIM THAT, INYANGA, THAN TO DEROGATE THEM. WHY ARE YOU ABLE TO SAY A MEETING PLACE IS A "RENDEZVOUS"??? RENDEZVOUS IS A FRENCH WORD. THE ENGLISH ADOPTED IT BECAUSE THEY HAD NO EQUIVALENT WITHOUT MAKING A WHOLE SENTENCE FOR JUST ONE WORD. SO BE IT WITH US. RESPECT OUR WORDS, AND MAKE WORTHY OF THEM.

MAKHOSI.

Li Zwangendaba.
Posted by: Bhekuzulu Khumalo

Re: AMANDEBELE - 08/02/04 03:55 AM

uSidney Malunga ke? He talked within ZANU. What about him?
Posted by: mqondobanzi magonya

Re: AMANDEBELE - 08/02/04 11:51 AM

Sgebengu you have asked to know about abantu bakoNkomo and how they came to be called oNkomo. I will give you the little i know. I hope you are aware that Joshua Nkomo was a Mlotshwa not nkomo. I will explain how they came to be called Nkomo.

Ibutho likaBabambeni laphuma layahlasela lahamba isikhathi eside kakhulu inkosi yaze yadela ukuthi lisaphila. Kwathi ngolunye usuku uBabamkhulu wabiza inkosi wayi khombelela ngomkhonto wathi"uyambona na ubabambeni loBhengula nguyelowana utshaya uthuli ngalena. Ungadeli uzakancane ngoba ulomhlambi wezinkomo zilamathole" This was two weeks before Babambeni actually arrived. Wayethi zilamathole ngoba wayevela thumba abafazi kunye lezinkomo ebuNgwatho. Amathole kwakungabantwana kunye lamathole mpela. Omunye walaba bantwana kwakaunguMtshumi uyise kaNyongoli ozala uJoshua Nkomo. Ngakhoke bonke abeza lobabambeni baba ngabantwana bezinkomo babizwa oNkomo. Most of them were of Suthu origin. My ngandfather later became induna kaBabambeni.

This trend was the same the whole of central africa were there was a Kingdom.

This was confirmed by Edward Nkomo at the heros acre when he stunned people by revealing that Joshua Nkomo was a Mlotshwa.

Yikho engikwaziyo mina wethu!
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/02/04 12:40 PM

Mqo

Qwabe!
Phakathwayo!


Interesting indeed. Ngisakhumbula ngisemfushane, umkhulu wami uNkotheni wayethi uma edle amankwebevu, akhwaze ebiza enye impunga eyashintsha isibongo sayo from Nkomo to Mlotshwa, ethi : "MLOTSHWA - NKOMO!!"

I found it funny indeed. The surname change must have been done to spruce his image. Kusenjalo, kukhona uhlanga lwakwaNkomo oluphuma kusibongo sakwethu. Lababantu bathola isibongo lesi sakwaNkomo kuphuma egameni lokuzalwa lendoda yakwaNkwali ebe ibizwa ngoNkomo. Lokhu ngingakuqhathanisa nanokuthi wena unje Mqo, isizukulwane sakho sibizwe ngesibongo, Mqondobanzi (okuyigama lakho lokuqanjwa ngokuzalwa kwakho wena).

Ma ubukisisa, ukuthatha igama lokhokho wakho njengesibongo sakho kujwayelekile ikakhulu kumaXhosa. Maningi amaXhosa abizwa, David, Booi etc. Konke lokhu akuzona izibongo zendabuko yaleyomindeni nemixhantela yayo. Kusuka kube yigama lomkhulu noma ukhokho waloyo muntu. Nakanjalo bakhona oNkwali ababizwa ngesibongo, Somkhele (igama loyise kaMtubatuba),Veyane (igama loyise kaSomkhele), Ngogwane (igama loyise kaMntongenakudla) noma Nkwali (isiteketiso sikaVilana kamuva kokuba yinsika yomuzi wesilo uDingiswayo, oHheni. Yilapho okwaqala khona ukuthi thina sithakazelwe ngensila yenkosi!).

Kusengenzeka ukuthi uNkomo lona kube ephume egameni lesilwane, inkomo. Lokhu kuvamile ngoba ma ubuka, izinhlanganhlanga zisuka zithathe amagama ezifuyo, izilokazane nezilwanyana kube yizibongo. Umzekelo, kukhona oZhou, Mombe, Jongwe ngasesiShoneni. Kukhona oNkala, Mvundla, Nyoka kwaMthwakazi.

Kukhona umfowethu wakwaNkomo laphaya eVryheid. Ngisazombuza kahle hle ukuthi engabe kwaqala kanjani ukuthi abe uNkomo.

Mazibuyele emasisweni.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Inkwali yenkosi.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.
Posted by: Sibambamahawu

Re: AMANDEBELE - 08/02/04 01:58 PM

Ngisakhula bengizwa abantu bethi uma unesibongo sesilwane awulona Inguni noma awuyena umNdebele. Lokhu bekuhlezi kungihlupha ngoba phela nami nginesibongo sesilwane (animal), noma sithe sikhula ubaba ubehlala esitshela ukuthi thina saphuma kwaZulu, ngithe nami uma sengikhulile ngakubona ukuthi leli akulona iqiniso neze, ngoba phela khona kwaZulu zikhona izibongo ezifana noNdlovu, Nkala, nezinye. Okunye engikwaziyo yikuthi naso isibongo sakwaNkomo sikhona kwaZulu into engingayazi yikuthi kungabe kuyisibongo sokufika kwaZulu noma cha.

Namhlanje ngifunda ukuthi akuzona izibongo zemvelo, kungabe kuchaza ukuthini lokhu, masibhekisisa esiZulwini ziningi izibongo ezivela emagameni abantu okuzalwa ezifana noMnguni, Gumede, Zulu, Khumalo nezinye, kanti manje izibongo zemvelo zona yiziphi.

Madoda lezi ndaba zimnadi uma zixoxwa ngabazaziyo, ngiyajabula ukuthi khona lapha eNkundleni sinazo ingwazi kulomkhakha, ukube abantu abazu kucabanga ukuthi sekubandlululwana bengizophakamisa ukuthi abafowethu basisize ngemvelaphi yethu. Lokhu bekuzoba lula ngoba sinayo insizwa yakoNgogwane ngalena kwaZulu kukanti sinawe ubaba uZwangendaba onolwazi olunzulu njalo olujulile ngomlando wakwaMthwakazi.
Hhawu bandla kodwa bekuzaba lusizo kithina esithanda ukwazi ngemvelaphi yethu kodwa okwamanje umnyama ubambile.
Ngicela bafowethu nisize ngemvelaphi nangomlando wabantu bakwaNkala, nangeqhawe lakhona ebelibizwa UMdanyzanawebutholezwe. KuMuntu ngithanda asize ikakhulu kuzithakazelo zakwaNkala nangakho konke okuphathelene nalesisibongo.
Posted by: sgebengu

Re: AMANDEBELE - 08/02/04 03:26 PM

ngiyabonga madoda,lingisizile kakhulu.nxa ekhona ole more info angadeli there is no limit to knowledge. <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" />
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/02/04 03:27 PM

SIBAMBAMAHAWU

Hheshe wena weLembe!!

Cha, mangixolise kuwena ngesicelo sakho ebengisasiphenyisisa.

Ehhene, uyabona wena kaNkala, isibongo sakwenu lesi, cha sengibhudulile ngempela kwelikaMthaniya kodwa lutho. Engingakuphawula ukuthi, ngiye ngaxoxisana nenye indoda yamadoda.

Lalela kahle. Engikutholile ukuthi kusengenzeka ukuba isibongo sakwenu lesi ngokwendabuko esakwaXhosa. Ngingalinganisa ngomzekelo wesibongo sakwaHleza. AbakwaHleza abasibona abaKwaZulu. Nabo amaXhosa. Uma uhlangana nowakwaHleza akhele KwelikaMthaniya, azi ukuthi ufudukile, yena luqobo uyiMpondo (umXhosa). Ayikho indlu yobukhosi bakwaHleza kwelikaMthaniya. Neyakwenu ayikho mfowethu.

Kusengenzeka ukuthi uma bekhona oNkala abakhele lapha kwelikaMthaniya, azi bangofuduka bamaMpondo. Ngezinye izindlela ngingathi: uNkala ongase atholakale KwaZulu usuka eyiMpondo (umXhosa) eliyisifikanamithwalo. Yingakho ingekho indlu yobukhosi bakwaNkala lapha kwelikaMthaniya.

Uzokhumbula phela wena kaNkala ukuthi umuzi ngamunye onesibongo sendabuko yalapha KwaZulu, wakhe ngaphansi kwenkosi yawo. Ngingabalisa nje ngamanqampu ngithi: abakwaMthethwa (oDingiswayo) nabaya kwesikaMthethwa, bude buduze naKwaDlangezwa; abakwaJiyane (oMwelase, oMkhathini) nabaya bakhile eMnambithi, abakwaShangase (oMkheshane kaVumezitha) nabaya laphaya eNkandla. AbakwaNgubane (oMbomvu) nabaya eNdwedwe, abakwaButhelezi (oShenge) nabaya KwaPhindangene, abakwaZulu (oMageba), nabaya KwaKhangelamankengane. AbakwaNkwali, naba khona la KwaMtubatuba kunye naKwaDlangezwa.

Imindeni yonke KwelikaMthaniya isuka ibe nenkosi yayo ngokwesibongo. Ma isibongo singesendabuko yaKwaZulu, nom' ikanjani, ikhona indlu yobukhosi balesosibongo. Lokhu kwenziwa ngoba KwaZulu abantu basaliphethe isiko. Kusadliwa ngoludala. Inkosi iyona ekhokhela umndeni walesosibongo ukuya emhlahlweni ukuze kuvalwe umkhokha ongabakhona, uphazamise umndeni. Ma ufika enkosini yakini, awuyibheki ebusweni. Ukhothamisa ikhanda, ugaqe ngamadolo ma uya kuyona.

Buza mina: ngaqala ngayiswa esigodlweni sakwaMthethwa, okuyibona abahlobo bakwethu abagqamile, ngathelwa ngenyongo, ngayigqiza njalo, ngahlatshelwa , kwakuhle kwadela KwaMtubatuba bengamkela abakwaShamase. Yimina lo sengibizwa uVeyane. Phela usuka ubone nawe ukuthi uwumuntu obalulekile ngokuba yilunga lomndeni wesibongo sakwaNdonga.

It's such a life changing experience. Then after such a marvellous episode, besengiyatshelwa kulesisigungu ukuthi mangizeyise, ngiphike ubuyimi bangempela! Cha, ngeke.

Mazibuyele emasisweni.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Inkwali yenkosi.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.
Posted by: Sibambamahawu

Re: AMANDEBELE - 08/02/04 04:27 PM

Angibonge ngemizamo yakho mfowethu, i appreciate the effort, that you didn't get anything doesn't matter.

Kodwa kuhle ngoba nawe siyakudida lesisibongo, nami ngokunjalo vele siyangidida ngicabanga ukuthi mhlawumbe mina ngingumntakamakhelwane.
Isithakazelo esidumileyo esakwaNkala nguMlotshwa, angazike noma nalaba bantu bakwaMlotshwa nabo ngabantu bokuza kwaZulu. Kungaba kuhle ke mfowethu uma kuwukuthi ngokwemvelo nginguMXhosa, mina engifuna ukuthi ngikwazi yimvelaphi yami, nakhona uma ingangikhomba khona lapha komakhelwane (shona) kuyobe kulungile, ngifuna ukuzazi nje qha.
Iningi labantu bakwaNkala bakhele ngaseBergeville angazi noma uyayazi lendawo. Kodwa usunginike inselelo, ngizozama nami ukuthi ngiphenyisisi ngemvelaphi yami.
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/02/04 05:02 PM

SIBAMBAMAHAWU

Awu ndoda, awusho ngani kwasekuqaleni ukuthi usapho lwakho lwakhele ngasezintabeni zoKhahlamba?

Awu madoda, ngiyazi kakhulu leyandawo yaseBergville! Yindawo yensangu too much leyana! Abantu bakhona bagcwele ukwedelela too much! Kodwa ke isixebe sami, okaMwelase, uMkhathini uphuma khona laphaya. Besinyukele ngakhona nje ngezinsukwana ezidlulile. Awubonike laphaya kuyabanda ndoda - kushuba umnkantsha wendoda ebusika! Umoya ovunguza uphuma ezintabeni zoKhahlamba iwona oletha amakhaza amabi!

Ngoba sengazi kahle, ngizokucoshela okuthile mabekhona ngempela abakwenu laphayana. Thul' uzobona! Ngisazoya nje ngiyobona umkhwekazi wami laphayana!

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Inkwali yenkosi.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.
Posted by: mqondobanzi magonya

Re: AMANDEBELE - 08/02/04 09:13 PM

MNTONGENAKUDLA wena wangaphakathi kanti wabetha uNkotheni kutheni wethu? Ungokabani wena phela uNkotheni ubethethe amakhosikazi amabili umuntu lodadewabo. Ulele eMathendele a long field. Wethu akubuye kahle uzalwa koNgazini wena? Ndoda hatshi akungithinte kuemail ithi yona magonyamq@yahoo.com
Posted by: Ndebele phaqa

Re: AMANDEBELE - 08/03/04 07:24 AM

Bafowethu ngiyabonga ngenhliziyo yami yonke,This is the kind of a platform that we want.This is what we call a sea of knowlwdge.Uyabona Mto,Mqo,sigebengu,Sibamba this is just good.This is what a iNkundla is all about, ukufundisana lokuqondisana.I will be very much happy is Mnto amd Mqo are relatives this would even make Inkundla team happy as there will be a positive outcome.

Just for the fun of it all nge weekend bengise Bergville esigodini senkosi uHlongwane phela ngale izigodi zabo zibizwa ngamakhosi akhona, two months back bengise Quthu eMkhonjane ngisafisa ukulazi e;likamthaniya

Lankokunye ke Mina nginguMahlangu akelingibekele ngolwazi olunzulu ngemvelaphi yami.

Thank you for such a nation building contributions ngoba bathi understanding your past detemines you future.

Malingasuki kulendlela elikuwo vuselelani uxhleba!
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/03/04 07:50 AM

Isiqalo:
&#8216;Nginibingelele bandl&#8217; eliphakathi.WuMntongenakudla kaNgogwane.
Sengibona ukuthi madoda akeyibekwe ogqokweni indaba. Mzwakwethu, sekukaninginingi umcabango wethu unkimbinkimbi, unklembenklimbi ngokunjalo ngoba asisazazi la simi khona.&#8217;Ngizoqala ngokuphawula ukudumala kwami ngabanye bethu abangazi nanokuthi bayaphi, bephumaphi. Kusekhona mzwakwethu abanye abaxhaphaza labo abaphokophele ukuzazi imvelaphi yabo. Lababantu balwisa impilo yami ngokuzibandakanya kwami nomndeni wakwethu KwelikaMthaniya. Ngesingabo bafisa sengathithi ngingazeyisa, ngizithathe okogwayi wokugxunyekwa, umuntu esimbiza lapha KwelikaMthaniya ngegama lokweyisa elithi: inkengane! Cha, mina ngeke ngiyenze leyonto. Ngohlala nginje: nginguShamase, uVeyane, uMpangazitha, uSomkhele!

AbakwaNkomo
Ngiye ngaphenyisisa ngokuxhantelana kwabakwaNkomo noMlotshwa. Nazi izithakazelo zabakwaMlotshwa, ngiyazethula kinina:

Ntumbeza kaNtuzi
KaLwandle kaluwelwa
Luwelwa zinkonjane
Zona zindiza phezulu
Cabuzela onyawo ncane
Zingabankulu zifuz&#8217; ekhabonina
Zitha kaMkhonto
Nin&#8217; enaphum&#8217; oSuthu
Nehla ngesilulu
Hlatshwayo!
Nkomo
Magidla!

Ehhene, niyabona ke bakaMalandela, nangu evela uNkomo kwizithakazelo zakwaMlotshwa. Kushukuthi abantu banye laba. UNkomo lona ubukeka emunye noHlatshwayo kunye no Zitha.

Ngiye ngaxoxisana nensizwa ehloniphekile yakwaNkomo. Lendoda sengathithi iveza omunye umxhantela ebengingawulindele. Ithi enna, uNkomo engabe ehlobene noJobe kaMatshana. Awu madoda! Lokhu angikuboni kuyiqiniso ngoba kwizithakazelo zakwaJobe kaMatshana akaveli neze uNkomo. Mhlasimbe yiphutha leli, ukusenga nezimithi.

Masilungiseni amaphutha
Ngishilo phambilini ukuthi thina Mthwakazi sesalahla ingodla yesiko lethu ngoba sicabanga ukuthi siyazi. Umzekelo: namhlanje mina kaNdonga ngikhishwa inyumbazana kulesisigungu ngani ngoba ngiphokophele ukuhlangana nomzwakwethu wendabuko, KwaMtubatuba. Kukhona abaningi bethu asebadukiswa ondlebezikhanyilanga, balahla okungokwabo ngoba bethi bazi kangcono. Kubona umlungu yigugu, uMvelinqangi wabo. Yilobo buphukuphuku esifanele ukulwa nabo, buqedwe ukuze isizukulwane sithole ulwazi olunzulu ngemvelaphi yaso. Kuyihlazo ukuhlangana nomuntu wesibongo esaziwayo, ebese kuthi ma uthi kuyena: &#8220;Jobe kaMatshana&#8221;, ethuke umuntu wenkosi, kube sengathi uyamthuka. Kanti cha, uyamthakazela umuntu wenkosi ngesithakazelo sendabuko yesibongo sakhe. Loyomuntu ongazi isithakazelo sakhe usuka abukeke sengathithi ugwayi wokugxunyekwa, inkengane elathenga isibongo. Lokhu kubi madoda &#8211; kulungiseni.

Kuyenzeka futhi ukuthi ngokweswela abelusi, isizwe sikaMthwakazi salahlekelwa yingqikithi yomlando waso. Abanye namhlanje baphethe izithakazelo ezingaqondene neze nemindeni yakubo qho. Basuke bageja, bashaya eceleni ngokuzinikeza izithakazelo zeminye imindeni. Lokhu kunomthelela omubi ngoba izinyanya zakini azikuzwa ma ucela kuzona ngezithakazelo eziseceleni. Yingakho mhlasimbe amashwa nemikhokha emibi ibhidlangile emindenini ethile!
Umzekelo:
UMntungwa akusona isithakazelo sikanoma ubani. Isithakazelo lesi sithinta indlu yakwaKhumalo, Mabaso noNkosi (Ndlangamandla). Uma uhlangana nomuntu wakwaKhumalo kawulibali ukuthi kuyena Mntungwa kaMbulazi; kanjalo futhi nakuMabaso noNkosi.

Ngubani lo Mntungwa futhi ngubani lo Mbulazi? UMntungwa nguyise kaMabaso noKhumalo. Ungukhokho kaSiwela ozala abakwaNkosi. UMbulazi nguyise kaMntungwa uyise woKhumalo noMabaso.

Ngakho, kuyiphutha ukuzwa kwaMthwakazi namhlanje sekunaboMntungwa bakwaMabena, Mahlangu, Langa, Hlatshwayo, Kheswa, Moyo, Sibanda etc. Yintw&#8217; enjani lena?

Kusekhona futhi abanye abenza iphutha elifanayo. Kukhona insizwa engiyaziyo ezibiza Ndwandwe kodwa yona ingeyakwaMoyo. Madoda yiphutha leli. UNdwandwe uNxumalo, hhayi uMoyo.

Kubekhona futhi abenza iphutha lokuhlanganisa amaTonga aseBinga (Mthwakaziland) namaThonga Nguni akhele lapha kwelikaMthaniya. Lokhu kuyiphutha njalo ngizonichazela kabanzi ngenzansi.
Imvelaphi yamaThonga
Kuthiwa ngenkathi uNgwane ezinza kwelaseSwazini, umfowabo ogama lakhe linguMthonga yena wehla nezwe wayozifunela amadlelo aluhlaza endaweni egudle ulwandle. Kuthiwa wabona indawo evulekile ngale ezintabeni zoBombo.

Lendawo yayingenamuntu oyakhele. Ngakho wayibona ivulekile futhi ikhululekile ukuba ahlale kuyona nesizwe kanye nemfuyo yakhe. Okubi nje kule ndawo nokwaba cishe yisizathu sokuba lendawo ingakhelwa muntu kungenxa yempilo.

Kuthiwa kwakukhona amahlozi acinene, kushisa ngenxa yokucinana kwezihlahla, kungekho manzi agelezayo, kukhona amaxhaphozi azalela omiyane abangabathwali bakamalaleveva, kugcwele nezibawu ezidala izifo ezinkomeni ezifana noNnakane (Nagana disease). Lokho kwenza ukuthi abantu baseMthonga basabalale yonke leya ndawo, bezama ukugwema zonke izinto abahlangana nazo. Lapha base bezehlukanise izigaba ngezigaba ngenxa yezindlu zabo. Sithola lapha sekukhona abakwaGumede, abakwaJobe kanye nabakwaManaba, Ngomane kanye nabakwaNgiba. Kodwa bonke laba noma sebehlukahlukana ngezibongo kodwa bonke bazithakazeka ngoGumede. Okusho ukuthi ubuhlobo babo kabuphelile. Basakhumbula ukuthi bazalwa yindoda eyodwa. Futhi basahloniphana.

Ulibo lwabantu baseButhonga
UMthonga wazala uNkalana, owazala uSidlondlo, yena wazala uMashabana uyise kaManukuza owazala uGumede (uyise kaMaduna noMhlanga) noJobe. UManukuza ebe namadodana amane.


Mazibuyele emasisweni. Mabandla kaMjokwane kaNdaba, nina bakaPhunga noMageba klezani kule mazi engunondlini eniyethulelwe ngokaNdonga, kaSomkhele kangakanani, nasentendeni yesandla uyenela, kaMbuzi zizele zonke kodwa zibe zingenampongo.

Ndebele phaqa: Nzuza, ngizokunikeza ulibo lwakwenu ngelizayo. Thul' uzobona wena!

uMntongenakudla kaNgogwane wakwaDlangezwa.
uVeyane
Inkwali yenkosi

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.
Posted by: Sibambamahawu

Re: AMANDEBELE - 08/03/04 08:20 AM

Kuhle lokhu madoda. Siyabonga Veyane. Sizocela amadoda anjengo Ndukuzibomvu, Zwangendaba, Mqondobanzi nabanye, nabo basiphawulele ngezibongo zakwa Mthwakazi nokuthi kungani izithakazelo zingasafani, okwesibonelo umuntu wakwaKhumalo koMthwakazi umuzwa ethi yenaLintungwa hhayi uMntungwa.

Mnto, bengicela baba uqale usichazele ukuthi isibongo, isithakazelo, isithopho, isiteketiso siyini, njalo zihluka kanjani, njalo zivela kanjani. Nanokuthi vele zibaluleke ngani? Zimxhumanisa kanjani umuntu nemvelaphi yakhe.

Ngiyethemba ukuthi uma lendaba singayisebenza nxazonke from koMthwakazi front and from kwaZulu, kuzokwenza ukuthi sithole ukuthi salahleka kuphi, njalo kungani izinto zahamba zashintsha ngalendlela. Sizokwazi ukuhluza sibone ukuthi ngabe ushintsho lolu yinto enhle noma cha, noma kummele silungise noma cha.
Posted by: Lobengula

Re: AMANDEBELE - 08/03/04 08:38 AM

Nango ke uMntongenakudla usengumthapho lenjula yesizwe sika Mthwakazi. Sonke sesizazi izithakazelo zakithi kusukela kuthina oGatsheni, Boyabenyathi,Mpongo kazingelwayo, Mthiyane, Ndlovu zidlekhaya,kusiya kwabanye nabanye.

Nizokhumbula bafowethu ukuthi bakhona ababesenga ezimithiyo osamangase bethi izithakazelo zakwaNdlovu zithi:
"Indlovu elamadlebe amakhulu .... blah blah blah"

Singahle sibonge insizwa yakwaMkhwanazi (not MkhwanaNzi) ngokuba ngumthapho wesizwe sikaMthwakazi.Sibambamahawu sibongawena mfowethu who has managed use your wisdom to turn the situation around such that Mthwakazians benefit from this erudite maverick called Mntongenakudla.
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/03/04 10:08 PM

SIBAMBAMAHAWU

Ma umuntu wakwaKhumalo ethi uli/yiNtungwa uqondile. Khumbula ukuthi ngike ngaphawula kudala kwesinye isihloko ukuthi abeNguni bamikhakha mihlanu. Kukhona amaNtungwa Nguni abayibona ulibo lwakaSokhumalo. Ngakho balungile abakwaSokhumalo ma bethi bona ngoMntungwa noma bangamaNtungwa. Kuseyisithakazelo sabo uMntungwa, awukho umehluko. Okubi ukuthi ugwayi wokugxunyekwa uzibize ngoMntungwa.

Angizukuchaza isithakazelo ngoba ngasikhiphela eshashalazini kuhle komshayeli kagandaganda kudala. Ma uya kusihloko &#8216;Get up, stand up&#8217; ngaphansi kwezombangazwe, uzobona ingcazelo yami ngesithakazelo.

Yini isibongo?
Lapha sikhuluma ngomndeni othize ozihlanganisa ngaphansi kukakhokho noma umholi wawo. Lowo mndeni uye uzibize ngegama lalowo ongumsuka wawo. Kuhamba, kuhambe lowo mndeni uma usuwande kakhulu ube usuzibiza ngaleli gama kuze kube yisibongo ozokwaziwa ngaso. Yingakho nje sinesibongo sakwaMkhwanazi esivela kugama likaMdolomba. UMkhwanazi kwakuyigama lomuntu. Abantwana bakhe baziwa ngokuthi abakwaMkhwanazi.

Isithopho
Kungangokuba mina ngibizwe ngoNkotheni ongumkhulu wami noma ngegama likababa ongizalayo. Lapho usuka uthinte umuntu engosini yenhliziyo ngoba umbize ngoyise noma uyisemkhulu. Lokhu kukhombisa ukuthi ngempela uyamazi loyomuntu. Omunye uze aliphimise ngokuthi: &#8216;Ehhene, wazi mina nsizwa!&#8217;

Isiteketiso
Yigama mbolekwa lasesiXhoseni. Lingalingana phecelezi ne-endearment name in English. Ngingalinganisa ngokuteketisa uMkhwanazi ngenkwali yenkosi. Lokhu kwaqala kamuva kokuthi uVilana (indodana kaCungele), inkosi yakwaMkhwanazi ibe ngenye yezinsika zomuzi kaDingiswayo owawubizwa ngokuthi kusoHhheni. Ngokuthi uVilana waba yinsila yenkosi, kwabe sekuthiwa abantu bakwaMkhwanazi ngoNkwali yenkosi, behlonipha insila yenkosi.

Ukubaluleka kwazo lezizinto

Lokhu akudingi ukuphawulwa. Izinhlanganhlanga umhlaba wonke ziziqhayisa ngomlando wazo. Kanjalo nathi, ikakhulu mina, kufanele sidumise, siphakamise ingodla yenqolobane yomlando wethu. Kufanele, thina esikholelwa kuMvelinqangi, sazi ukuthi sicela kanjani emadlozini wethu angempela, hhayi aweminye imindeni.

Anginamona nezwe. Angikhathali futhi uma kukhona abangilwisa ngokuphokophela ukuzazi mina luqobo. Umuntu olwa nokuzazi kwami akuyena umhlobo wami. Wukhukhuva wesitha esihlose ukubhidliza indlu yangakithi ngenklese nenxoviyo. Angingemangale kusasa uma lesisitha siza nomkhokha endlini yangakithi sithembe ukuthi asikwazi ukuthola ukhuselo kuzinyanya zakithi. Kepha izinyanya zakwethu ziyajabula ma zibona ngiphethe isiko njalo izibusiso ziyanda mangabe ngicela komkhulu bami ngendlela eqondile engiyelulekwa abakwethu kwaMtubatuba.

Ngisaliphethe isiko lakwaMkhwanazi.

uMntongenakudla kaNgogwane wakwaDlangezwa.
uVeyane
Inkwali yenkosi

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.
Posted by: Kleptocrat

Re: AMANDEBELE - 08/03/04 10:37 PM

Kengibuze ukuthi uMagonya yindaba esebenzisa izitemo zako Gumede? UMagonya kasiDakamela, yena uDakamela kasiNcube?
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: AMANDEBELE - 08/03/04 12:50 PM

Bafowethu,

Ngiyabona ukufunda akupheli lapha ungathi kuyanda,kuhle sibili lokhu bafowethu.

Bengilicela ukuthi liyezifundela lapha ngoba ukuzwa ngelikabathi kuyahlupha.You can scroll to the bottom kuzabe kulakho konke from isibongo to isithakazelo.
ngiyabonga.
get to your search engine and type VUS'EZAKITHI,izahle ikuse khonalapho.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 08/04/04 04:39 AM

Bafowethu.

Ngicela ukuthi ngibeke okwendlu YANGAKITHI eyobu THONGA, TONGA, TSONGA.

Umlando wangakithi uthi wona, ekudatshulweni kwesizwe sabeNsundu, sasibuswa ngumuntu ongu MAMA. Kuthiwa isizwe lesi sasilamaKHOSANA amanengi ayehlezi ethobelene.

Yikho lo MAMA wababiza abantwabakhe abangabafana, wabapha izibusiso wabakhetha ngamunye ngamunye waphiwa isizwe sakhe. Yikho lapho kuqala khona ibizo lika KHOKHO wethu thina sonke abesi TONGENI, owayethiwa ngu MTHONGA. Yimbali le. Ungaya e Zambia, bakutshela okufana lakho lokhu engikutshoyo lapha. Uye e Binga, e Swazini, le Mpangeni kwa Zulu, iyafana le Ndaba.

Sonke sazi ukhokho wethu engu MTHONGA. Lokhu kulotshiwe yiZANGOMA. Ngiza shesha ngitsho ukuthi lezi sekuyi ZIZWE ezikhuluma indimi ezehlukeneyo, kodwa ziyazana ubuhlobo bazo.

Ukuthi MTHONGA kutsho ukuthi umzingeli. La Matonga ase Binga batshonjalo.

U MTHONGA wazala u MTHONGA-YILA. Ngemva kwakhe kwaba losapho olunengi olungazange lugcinwe amabizo alo. Yisikhathi ilizwe labensundu livungama lithunjwa yizizwe zaMAKHIWA,(MAKOWA).

Inkosi yama THONGA-YILA ngalesi sikhathi ibithiwa ngu MBUNDA. Leli gama liyaziwa yiZANGOMA zonke zamaTONGA. Usuka e ZAMBIA uze uyefika e SWAZINI.

U MBUNDA uzala u LI-SWATI. Ngesitonga kutsho umuntu omunya umhlanga wezifuleni. "SWATI" yedwa kutsho uMhlanga. Imbali yokuphiwa kwakhe leli gama inde ingabhala ugwalo. LAPHA kangi phumputhi ngoba yizihlobo zami lezi.

INGOMA za Ma-SWATI ziyamutsho u LI-SWATI ukuthi: "WENA GQOZI LWE ZIZWE, WABUTHA INSALI ZIKA MTHONGA. NGQUNGQULU EYACHAPHA U GWEMBE (ZAMBEZI) IPHETHE AMAZENE AYO NGOMLOMO. SILO ESIBANZI SADLA IZIBINDI ZAMA GATSI."

That is how our HISTORY is kept and preserved, through SONG AND DANCE.

Abadala bathi ama GATSI la yisizwe sama KHIWA esasi hlasela izizwe zabensundu kudala. U LI-SWATI wazibutha ke izizwe ezichithekeneyo zama Tonga, wachapha u GWEMBE, wazachapha lo LIMPOPHOMA wenyukela ezansi.

Ngalesi sikhathi AmaSWATI abengakabi ngabe NGUNI. Kodwa ezinye izingoma zakithi zithi zona: "YITHI AMA SWATI EMVELO, NGOBA SAVELA LOBUNGUNI." Isizatho yikuthi UBUNGUNI kutsho ukuxubanisa, kumbe ukuhlanganisa.

LINGIXOLELE. The chronological sequence of events is very important when narating History. Some names were used by more than one leader, inherited from one generation to the next generation. Or at times spanning over 10 Generations. Amanye amabizo abesetshenziswa yizizwe ezehlukeneyo. Ubumthola u GUMEDE kwabaka MAMBO, ngoba yikho lapho laqala khona lelo bizo. Ubumthola u GAMEDZE (lapho sitekeza khona thina amaTHONGA) e Ma-Swatini. Ubumthola njalo ku Ma-Zulu.

Ngesikhathi sika LI-SWATI woGQOZI, labo MALANDELA bebengakacatshangelwa ukuthi bazawuhamba lo mhlaba. Lombuso ka Muntu-Mutapa ubungakabi khona. Bazelwe emuva kakhulu ku LI-SWATI laba.

U LI-SWATI uzala u MASEKO wakuqala, azale lo MBOMVU. Ebizwa iseko nje kuyisiga. Yimbali ende njalo layo eka MASEKO.

U MASEKO uzala u KA-LABANTU. Yilo igama enga LETHESWA nguMkhulu wami lisehla ngezizwe zakithi ezobu THONGA.

LINGIXOLELE: Let us not overlook the Historical fact that as TRIBES were moving, they would break up, form new TRIBES, join other Tribes on the way, or join up again with the old Tribe. Historians call this THE FRAGMENTATION AND SEGMENTATION OF SOCIETY.

U Ka-LABANTU uzala u KHUBONI. U KHUBONI uzala u NGWANA. Yiso lesi isikhathi sokubhidlizwa kwabantu yisizwe sika Muntu-Mutapa (Shona) lama ARABI. U NGWANA uzelwe u KHUBONI ezibutha njalo izizwe bebalekela ukuthunjwa. Bathi loya ozelwe ngongwane, (A LINK, A CHAIN, A CABLE). Imbali yakithi ithi yona ngalezo zinsuku, abantu babehamba bebambisane UMCHILO (link) ukwenzela ukuthi bangalahlani nxa sebebaleka. THOSE WERE THE TRYING TIMES OF OUR PEOPLE.

Yiso isikhathi okwafika khona uMalandela, wasibhidliza isizwe sa MASHONA. LAPHA INDODA U CREDO MUTHWA UVUMELANA LAMI. U CREDO MUTHWA UZALWA YIZANGOMA ZEZINKOSI ZAMA NGUNI. OKHOKHO BAKHE YIBO ABAGCINA IMBALI YESIZWE.

U NGWANA uzala u NGCAMANE, nge ntombi yesilawu. Yiso lesi sikhathi sehlulwa khona thina baka NGWANA ngu MALANDELA, esithumba esenza AMA-NGUNI.

U NGCAMANE wathatha umntaka MALANDELA othiwa ngu NOVIVINYO. THINA ABENDLU YANGAKITHI KU MALANDELA SINGABANTWNA BE NTOMBI.

UNOVIVINYO bathi wazalwa ngesikhathi ama-NGUNI akuqala efuna ukususa uMALANDELA ebukhosini. Imbali ithi yona behlulwa ngamandla eSANUSI sika MAMBO wacina ebabusa u MALANDELA. Bathi kodwa waqala walijwa ngu MPHAKATHI u MALANDELA waphumelela. Yikho umntanakhe wamuthi ngu NOVIVINYO, kusitsho ukuthi IMPUMELELO.

YIZO INGOMA ZAKITHI ESIZI HLABELAYO THINA AMANGWANA. Sithi sizibiza ubuNguni nje, kungenxa ka NOVIVINYO.

U NOVIVINYO wasizalela iNKOSI u MATIWANE, Maziwane ngesiNdebele. Hhaa!!! Nanka amaTHONGA sebesithi umuntu oyindoda yi"NDLOVUKAZI"??? Isizatho bathi loba kade siyisizwe esincane, sikhuliswe yi Ndlovukazi u NOVIVINYO. Lalamhla lokhu, oMASEKO bathiwa, "Khuboni, Ndlovukazi".

U MATIWANE uzala u NGCEBO. Yiso isikhathi u MALANDELA esifa. Yikho lapho kwalandela khona ukudabuka kwamaNGUNI. Ama-XHOSA alandela uMXHOSA. AmaZULU alandela uZULU. Ama QHWABE alandela u QHWABE. AmaNGWANA alandela u NGCEBO, obesebizwa NGWANA ngaleso sikhathi. Njalo njalo.

U Ngcebo-NGWANA nguye osizeleyo isizwe sama SWATI. Uzele u NDABA, wazala u MSWATI*, wazala u DANA, wazala u KHANYILE.

U MSWATI wazala u KALABO*, wazala u NXABA, wazala u MNISI, wazala u MSIBI.

U nkosikazi wami ngu MNISI. Bangibuza abakwabo ukuthi ngiyakwazi na ukuthi ngithatha umfowethu??? Babuye bathi zonke izizwe bezikwenza lokhu nxa igazi selihlanjululwe ngezinye izizwe.

U KALABO uzala u MNYANDA. U MNYANDA uzala u NGWANA-MASEKO, ingqungqulu "yabutha amazene ayo sibhekile isilo u TSHAKA" Yimbali yokwenyuka kuka NGWANA-MASEKO le, esuka esigodlweni sakhe ayesibiza ngokhokho wakhe e MATIWANE esiza ebudlanondo.

LINGIXOLELE. THE CHRONOLOGICAL SEQUENCE OF EVENTS SHOWS US THAT DURING THE "UMFECANE", IT WAS NGWANA-MASEKO WHO LEFT ZULULAND FIRST, FROM HIS ROYAL SEAT OF MATIWANE.THE NEXT CHIEF WAS NXABA, A BROTHER TO NGWANA-MASEKO. THE NEXT CHIEF WAS ZWANGENDABA, WHOSE NAME I USE BECAUSE OF A HISTORICAL EVENT BETWEEN MY PEOPLE AND THE ZWANGENDABA. (Note, this is not the Zwangendaba of MBIKO MASUKU. This is the old Zwangendaba from the ranks of TSHAKA). AFTER THE ZWANGENDABA CAME SOTSHANGANA, WHO FIRST SOUGHT REFUGE WITH THE NGWANA, RUNNING AWAY FROM TSHAKA, AND WHEN HIS WOUNDS WERE HEALED, HE OVERTHREW NGWNA-MASEKO FROM HIS KINGDOM. ITS A LONG STORY. THEN LAST CAME MZILIKAZI.

U NGWANA-MASEKO uzala u NOYANDA*, lapho ngidabuka khona mina. Unoyanda uzelwe u NGWANA engakabi yi NKOSI. Abuye uzala u NGOMANE, uzala u MSIBI, azale u TSHIKUZA (TSHIKUSA).

U NOYANDA uzala u LUPHEMBE*. U LUPHEMBE owaphemba umuzi kaNGWANA ngoba u SOTSHANGANA esebulele u NOYANDA.

U LUPHEMBE uzala u ZULULIYETA (Zululiyeza). U ZULULIYETA wathatha umtaka MAZWI GUMEDE owemzini wo QWEQWE. U Ma-Gumede, u NEMANDE, nguye ugogo wami ozala ubaba eyisicinwa-thunjwana ngo 1917.

Izangoma zakithi ziyakutshela ukuthi kasehlukananga thina amaTHONGA. Lokho ngakubuza ngaphinda. Sehlukene nje inkulumo ngoba abanye saba ngama-Nguni. We only fused our language with the Nguni Language.

Unanzelele ukuthi ama-THONGA, TONGA,TSONGA, lama NGWANA siya TEKEZA nxa sikhuluma isiNGUNI. AmaXHOSA wona athiwa aya QHAQHAZA (Qhaqhata ngesi Swati). Yikwehlukana kolimi lunye nje.

NXA SITHETHELA THINA NGAKITHI SITHI SESISENZA UBUTONGA. LE SWAZILAND BATSHONJALO. LEMPANGENI BATSHONJALO. LABAKA NGOMANE E MALAWI LE ZAMBIA BATSHONJALO.

Li Zwangendaba.
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: AMANDEBELE - 08/04/04 03:39 PM

Bafowethu,

Singakajahi sitshayelane izandla ukuba ubani lobani baphethe okunganani ngicela nje lifike lapha, http://my.cybersoup.com/vusezakithi/
ngilethemba lizathapha inyosi,I hope angisa qedelanga abanye inyosi lapha ebekade bethaphuza khona ubungcitshi besizulu.

Thrower

-------------------------------------------
lightning always strikes before thunder !
-------------------------------------------
Posted by: Mabila

Re: AMANDEBELE - 08/04/04 04:11 PM

Usiphucule Thrower. Ngiyabonga <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" />
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: AMANDEBELE - 08/04/04 05:14 PM

bafowethu,

MABILA,

Leli ngeliluhlaza Tshoko!
<img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" />
<img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />


Mathrower.
Posted by: Mabila

Re: AMANDEBELE - 08/04/04 05:22 PM

Ungangigxoziz'ndeda Thrower! Uyilo?
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: AMANDEBELE - 08/04/04 08:55 PM

MABILA,

Hatshi umbane wesigundwaneni ngithi isiri lamampela nje.
kanti ngikugxozisa ziphi zakhona indenda futhi mabila zona zona kumbe daza <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" />

<img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" />

Thrower
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 08/04/04 10:14 PM

Bafowethu.

Original. Ngiyabonga baba nge website le. Kunengi okutsha.

I have just sent a message to NGIDI. What I notice is that the history he tabulates is the latter time history of our people. Okufuneka lapha bafowethu yikuthi sikhombe umsombuluko wazolezo zizwe. Lapho Ama SWAZI esesiba yizizwe ezehlukeneyo kumele kwazakale ukuthi kwaba ngumbango bani.

Njalo kula mabizo ayephindwa okumele kwazakale ukuthi yiziphi izizwe ezaziwasebenzisa.

OTHERWISE YOU OPENED ANOTHER LEARNING FORUM. THANK YOU BABA.

Laye u NGIDI uyakhanya ukuthi usa researcher. Kodwa ngimtshayele ihlombe.

Li Zwangendaba.
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: AMANDEBELE - 08/04/04 11:42 PM

Zwangendaba,

Kanti topi usibonile yini esikaKhumalo besengithi kumbe nguwe osifaxileyo hk hk hk hk <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="images/icons/shocked.gif" /> ngoba phela sinikeza amafayili athe thuthu.
Imagine topi yonke into leyi ikucarriculmn yase goli nga abethuki ukuzwa indebele lizixoxela indaba zalo.
Mina ngibona sengathi ekucineni sizayiwina kuphela,zamanini phela badala ukuyilwa impi leyi ngezemfundo lami ngizabe ngilokhu ngithrower eceleni.
Regarding the information oyifunayo mina ngibona sengathi ungayo kusearch engine igoogle yesizulu uvele uthayiphe into oyifunayo kuhle kuziphumele egcekeni than ngesilingu,nansi ilink www.google.com/intl/zu/ hope uzayithola mfowethu.


----------------------------------------------
Thrower-Majikijela
One who sees the storm coming before the clouds appear.
-------------------------------------------------
Posted by: Mabila

Re: AMANDEBELE - 08/05/04 01:47 PM

<img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> Hawu, ukungazi kufana lokufa....kulezinye indenda ezingasi zemlonyeni. Ngitshela lami MaThrower ngizazi.
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: AMANDEBELE - 08/05/04 04:06 PM

Mabila,

Phela kulabadala lapha bengayigxeka inkulumo yethu leyi,kungasenani njengoba usuthe wabuza ngizazama ukueksplena ngivika.

Zona phela zikhona leziya ndenda "zolujwini" lezo zadalwa ngumdali phela aluba kazikho nga ubona phela obaba bonke behamba betanasile ngendaba yokuthi ipaloni ihlala ihluzukile njalo nje. <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" />

<img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: Mabila

Re: AMANDEBELE - 08/05/04 08:38 PM

Bengikulindele ngase shati rumu ukuthi uzongichazela ngalezi ndenda! Wangena wena wathula zwi. Hathsi sengizazi indenda okkhuluma ngazo. Bengitsho ezamathe...... <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 08/05/04 10:16 PM

Bafowethu.

Ngicela lonke lingibongele u "ORIGINAL THROWER" ngomsebenti awenzayo. Ku latest website yakhe ngithole u GWALO olwa lotshwa e MALAWI, olukhuluma nge "NGUNI (NGONI) PARAMOUNT CHIEF, u NGOMANE (GOMANE THE SECOND). I want to emphasize here ukuthi lo "GOMANE" ngu Maseko njalo uzalwa ngu GOMANE wakuqala, onguye owazalwa ngu NGWANA MAseko esenyuka ku TSHAKA.

As soon as I get this book, I will see if it tells his origins, as a descendant of Ngwana-Maseko. Then I will seek permission to Quote it.

By the way, the Author is a "PHIRI". Inzalo ka TSHIKUSI. I am hoping he will mention that.

Uyayilwa "ORIGINAL." Ngiyabonga.

Li Zwangendaba.
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/06/04 06:01 AM

Ndebele phaqa

Nkosi yami, ngiyaxolisa ukuphuza ukuza nempendulo yakho. Inkinga bengingekho ekhaya. Bengiphumile ngaya endaweni ekude ngezindaba zomsebenzi engiwenzayo. Kepha, sengikhona.

Mahlangu, bandla okwamanje ngithanda ukwethula kuwena izithakazelo zakwenu ngamanqampu nje. Yilezi engizitholile kwamanje:

Nzuza!
Mahlobo!
Mshazi
Nozishada kaMaqhoboza
Mudli


Ngiyanconcoza kuwena. Ma ngabe kukhona engikucoshayo ekuhambeni, noma kungangenhlamvu yesinama, ngizokwethula kuwena kunjalo. Khumbula wena kaNzuza, lapha sizama ukwakha uxhaxha, uhlaka lwamathambo okuzothi labo abalandelayo ebese bayafaka inyama.

Nangomuso.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Inkwali yenkosi.
uVeyane.

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/07/04 08:52 AM

Ndebele phaqa

Ngoba abakwaNzuza bengabakini nje, ngithe angikuchathekele okulandelayo ngenzansi engikucoshele kona ngomlando walomkhakha wabantu. Engethemba kuzofeza ezinye zezilokotho zakho zokuzazi ubuwena bakho.

AbakwaNzuza

Abantu bakwaNzuza ngokusempeleni akusibona abakwaZulu, kodwa baqhamuka eLusuthu. Ukufika kwabo kwelakwaZulu bafika ngesikhathi amakhosi efuna izinyanga eziqinile zokuqinisa amabutho awo ukuze babe namabutho aqinile futhi banqobe kalula izimpi.

Kwenzeka-ke ukuthi indoda ethize eyayiqhamuka kwelabeSuthu, yayingumuntu owaziyo amakhambi lana ayefunwa ngamakhosi.

Yona yayihamba izifunela indawo yokwakha, kwamsiza-ke lokhu kwazi kwakhe amakhambi lana, ngoba kwamtholisa indawo yokwakha kwelaKwaZulu. Kuthiwa kwakuyinkosi uSenzangakhona okwafika kuye indoda yoMsuthu egama layo kwakunguMgidi, owayehamba nendodana yakhe uNondumo kanye nomnawakhe uMqalane bephuma esizweni sakwaMaboko, phakathi nezwe.

Kuthiwa umuntu onguyena owathola indawo kwaZulu kwaba nguNondumo indodana kaMgidi, owayinikwa nguShaka. UShaka wanika lendoda indawo eseduze nomfula uMfule lapho kwakwakhe khona abakwaXulu. Laphaya eMfule, uNondumo wayithola leya ndawo ngoba ebeyinyanga yempi kaShaka eyayilwa noZwide kaLanga wakwaNdwandwe.

UNondumo kuthe ukuba athole indawo lena wayesethi: 'sengithole indawo, ngiyizuze ngemithi yami.' Kwase kuthiwa bangabakwaNzuza ngoba bezuze izwe ngemithi noma, ngokwelapha.

Mazibuyele emasisweni.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.
Posted by: mqondobanzi magonya

Re: AMANDEBELE - 08/07/04 11:28 AM

MNTONGENAKUDLA
Wena nkwali yenkosi
Gawu omhle,
Wena mpande kayiphikiswa Mabila
Oyiphikisayo uyamitha,
ngiyayizwa indaba yakwaNzuza kodwa ngicela ukwazi ukuthi uthini ngokulandelayo:

Izizwe zibizwa ngamakhosi azo. Amangwane ngoNgwane, amaZulu ngoZulu amaQwabe ngoQwabe amaNzuza ngoNzuza, aManala ngoManala amaNtungwa ngoMntungwa etc;

Kusenjalo ke Babazala, uNzuza, uManala, uMntungwa and others bazalwa nguMusi owaseMhlangeni. Isizukulwana sikaNzuza esebanga likaSenzangakhona nguMagodonga. Intombi engizalayo yisizukulwana sakulindlu sangaphakathi ngasokunene.

Pho sikuhlanganise sikuthini babazala? Akuyicazulule wena wanga phakathi
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: AMANDEBELE - 08/07/04 01:16 PM

Bafowethu,

MTONGELAKUDLA

Robert F. Kennedy once said, "Few will have the greatness to bend History itself; but each of us can work to change a small portion of events,and in the total of all those acts will be written the History of this generation"

Mfowethu I am using these words alomlungu just to remind you ukuthi iHistory kasontando yomuntu but a collecion of events recorded or interpreted researched verified and to some extent sidingisisa iachaeological evidence to base amafacts regarding leyonto.
Mto ungibonisa the other side yakho manje ukuba wena uvela nje uchithe emphakathini loba yini oyifunayo ungabhekile.
Utshoni ngokuthi amaNdebele kaMusi kawaveli kwazulu? wena ngesizulwana sakho lesi osikhulumayo ubona sengathi ungayethusela wonke umuntu lapha akulalele.
Ndoda khula,lazo isamu ungaze ubelayo ianswer kumele uyipruve ukuze usuthisise imbalisi atherwise your answer is as good as baseless.
There is a guy who said, "It is better to keep your mouth shut and give the impression that you are stupid than to open it and remove all doubt".
Sengathi laye uJazi wethu uyatsho ukuthi a mind is only useful if it is opened.next time nxa ufuna ukuqila abantu please hatshi thina,kuyarisetswa la asidlali ukhumbule ukthi izazi zithi "wisdom comes with age, but at times Age comes on its own,"wena ufuna sikubeke ngaphi khona lapha.
NB:Amandebele short history.
http://www.sahistory.org.za/pages/specialprojects/kwamsiza/earlyHistory.htm
kumbe, http://sabisabi.krugerpark.co.za/africa_ndebele_2.html

--------------------------------------------------
Thrower Majikijela
One who sees the storm coming before the clouds appear.
--------------------------------------------------
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/07/04 02:40 PM

Mqondobanzi Magonya

Mfowethu ngisazobheka lenselelo onginikeze yona. Ngizobuya nesisombululo ngomhlaka 10 August mangibuya ekhefini langoMsombuluko.

Original Thrower
Mnumzane, ayixabene neze. Mus' ukungibheca ngobende inyama ngingayidlile.

Lalela kahle. Akusizi neze ukuzama ukucekela phansi izimvo zami. Akusizi neze ukuzama ukungenzela phansi. Akusizi nhlobo ukuzama ukuhlikiniza igama lami ngendaba yomhobholo wakho. Inhliziyo enomona ngeke ize ithole ukuphumula emhlabeni! Ekugcineni mfowethu, kobonakala ukuthi ubani okhuluma okunengqondo phakathi kwami nawe.

Mfowethu, engikubhalayo mina ngomlando, akuphumi kimina. Ngikuthatha kuzicukuthwane zakwaZulu wena ongeke wafa wakhuluma nazo. Kusenjalo angiphoxi muntu njalo angeyisi muntu.

Mhlasimbe isiZulu awusizwa kahle. Makunjalo, asikho isidingo sokulwa nami ngoba mina angizimisele ukulwa nawe. Ungabi nomona ngokwazi kwami ulwimi lwakwethu. Akunambuyiselo lokho kuwena. Kuzokufakela isigcwagcwa emphakathini! Sengiyakubona njalo nje uqhamuka ulwisa izimvo zami nalapho ungazi nanokuthi ngikhuluma ngani, ngikuthathephi. Ubhokile ngokunyekefula ngegama lami laph' esigungwini.

Wena awusiyena wakwaNzuza. Pho uzihluphelani ngolibo olungasilwakwenu? Ngiqinisile ma ngithi abakwaNzuza badabuke eLesotho. Angibathuki njalo ngiyabahlonipha ngoba akhona amadoda kuzwa akwaNzuza engiphila nawo. Iqiniso ayalazi. Kangangokuba ngiqinisile ma ngithi uKhanyile noMthethwa badabuke eSwatini. Ngokunjalo uMthiyane, uGatsheni udabuke kubeSuthu. Ma uphikisa kulokhu, kuyefana nanokuthi umuntu aphike ukuthi uNkwali yenkosi kwakunguMpukunyoni ephuma eSwatini.

Kengibuze: Ungene kuyiphi indlu wabuza ngokomlando wayo? Kuyacaca ukuthi wena uyilabo abathola yonke into behlezi kwi-internet site. Awukaze ukhulume nanobani kwaZulu ongasho ukuthi nginamanga kulokhu engikuphawulayo. I-research ibuzwa kithina ndojeyana. Sihlezi phezu kwayo i-data yakwaZulu ngaseNyuvesi yasOngoye. Ma senza i-research, asihlali kuma-internet sites, izinto zabelungu zamanje. Thina siyabhukula, siphume siyokhuluma nezinzula 9 9 emaphandleni ngesiZulu esiqonde thwi, kuhle kothi lomkhonto. Asibhimbi, asisinkwankwazi isiZulu masikhuluma nabomkhulu emaphandleni sbali, njalo asibadingi abahumushi besiZulu! Futhi lapha kwaZulu basiphethe! Njalo ma wena kungeze kukusize engikubhalayo qede ungeneliseki ngakho, thula ngoba mhlasimbe bakhona abasizakalayo.

Ma uzophika uze ujuluke ikhala based on your recently discovered, google.com internet site information as opposed to my University of Zululand researched detail, you're doing yourself grave injustice baba! Mub' umona. Futheka mnyekefuli!

Ndebele phaqa

Mfowethu, angiqondile neze ukucekela phansi umuzi wakwenu. Lomnyekefuli uyena oza nenklese kunye nenxoviyo ehlose ukusiqhatha. Abakwenu kwaNzuza engibashoyo yilabo abakwaZulu. Laba ngoNzuza bakwaZulu, bangamaZulu, kodwa empeleni baqale bengabeSuthu. Ngizwe kahle mfowethu. Khumbula mfowethu ukuthi mina ngibhekele ngasohlangothini lwakwaZulu okuyilona engikwazi ukuphenyisisa ngalo ngaseNyuvesi yasOngoye.

Ngithanda ukucacisa kuwena ngolibo (ukuzalana) kwamakhosi akwaNzuza, ngakwelikaMthaniya. Lumi kanje:
UMgidi wazala uNondumo noMqalane. UNondumo wazala uNomhlangana yena owazala uNoziwawa noShandu. UShandu wazala uMajiya owazala uNgwenya. UNgwenya wazala uSisila yena owazala uZwelibanzi. UZwelibanzi wazala uMntukafi oyinkosi njengamanje.

Ekukhothameni kukaNgwenya, uMnyameni wabambela uSisila indodana kaNgwenya. Okwathi ngomhlaka 17 July 1926 wakhothama uSisila kwathatha uZwelibanzi. UZwelibanzi lo uzala inkosi uMntukafi.

Wena mfowethu unguMahlangu. UNzuza lo yisithakazelo sakho. Ma ngingaphosisi, ungakwazi ukuthola okuningi ngabakwaMahlangu abasohlangothini lwamaNdebele, KwaNdebele. Phokophela ngokuzazi wena luqobo. Qhubeka ngomsebenzi wakho otusekayo wokuvakashela elikaMthaniya. Ungabanaki abazama ukucekela phansi imizamo yokwakha inqolobane yomlando wakho. Akekho okuthandayo ongalwisana nalabo abakuxhasa ngemininingwane yolibo lwakini ephuma eNyuvesi yakwaZulu. Hluza wena engikunika khona, kusemqoka ngoba ngikuthatha eNyuvesi yasOngoye (University of Zululand), zama ukuzibandakanya nabakwaNzuza kwelikaMthaniya. Iqiniso uzolithola, ekulitholeni kwakho, lizokuphilisa wena kunye nabendlu yakho. Izinyanya zokubusisa wena, hhayi abanyekefulayo ngendabuko yakini.

Mazibuyele emasisweni.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: AMANDEBELE - 08/07/04 07:01 PM

Mtongelakudla,

Uyisiwula somfana uyazi zinuke amakhwapha thole likaMzilikazi,uyantshuma nje awazi lento oyikhulumayo.

Mina kangidingi ukuze ngiye kwazulu ukuyakhuluma loMzulu njalo uzibonisa ukufilapha komqondo wakho uma usithi kangikaze ngikhulume loMzulu.
Ndoda bengilala lomzulu ngivuka lomzulu ungazo bheda eish!njalo ubunguni engiyibo akudingi ukuthi ngizengikhethe lokuziphika ukuthi ngingubani.

Mfowethu ngihlale kakhulu eThekwini,ngitaditshe lapho ngaphila lapho konke leMtubatuba ngifikile kodwa amazulu ebengiphila lawo ebelokungibuza ukuba ngitshona lapho kanti ngitubatubani eMtubatuba?
Kwazulu akusikho eMtubatuba,laso isiZulu bayatsho abanikazi ukuthi kukhulunywa isizulu 1 up to isizulu what ever.
Ke ngikutshele keMdebele wakithi ukuba iinternet loba ifike lamuhla thina esilokhu siqhubeka ngezemfundo emunyuvesi ethu leyo research itholakala lula lapha iveze omathatha amatshansi egcekeni njengodrayiva wetirakita hatshi ogandaganda thina sibazi bengamaSololo.
Mina kangifundanga isizulu eGeorge Goch Hostel kumbe eJeppe ngisifunde kumama, isiNdebele ngasifunda kuBaba.

Learn to argue with facts not with your frustrations Grow up,uyakhohlwa isintu owasifunda kini etsholotsho esihle kakhulu sithi akusiqili lazikhotha emhlane.
For your own information igoogle site bengifuna ukubonisa eminye imihlobo ukuthi ulimi lwethu luphakeme okunganani.
Mtofundileyo hlala ke ubuza kwabosiyazi bakho kwazulu ngoba usesaba iinthanethi singazi ukuthi laba obabuzayo kayisibo labo ozaphuma usugijima ususitsha umhlubulu sokukutshisile okungamagoblins,phela banengi osiyazi phandle lapha. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

Thrower Majikijela <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" />
Posted by: mqondobanzi magonya

Re: AMANDEBELE - 08/07/04 08:21 PM

ORIGINAL THROWER LO MNTONGENAKUDLA

Mayuyu bafowethu! Kanti kutheni lisenzela phansi kangaka?

Xolani bafowethu ayiphele! Ngicela ungaphenduli MNTONGENAKUDLA. Ayilale ngengxeba Original Thrower
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: AMANDEBELE - 08/07/04 08:56 PM

Bafowethu,

MQO

Izwakele Bhudi uxolo.

-------------------------------------------------
Thrower Majikijela
When the dust has settled real men regain their sense of humour.
-----------------------------------------------------
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: AMANDEBELE - 08/07/04 08:57 PM

Posted by: Mabila

Re: AMANDEBELE - 08/07/04 10:12 PM

Posted by: Skuvethe

Re: AMANDEBELE - 08/07/04 10:12 PM

Sibubonile ubunzima loku hlupheka ngo Mgaxa.

Khuzani umhlola bo! Lake laz'bona izintombi esbayeni??
Posted by: Mabonwabulawe

Re: AMANDEBELE - 08/07/04 10:37 PM

Anikahle madoda. Ngiyakhuza njalo,ngikhuzela enhliziyweni.
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/10/04 08:29 AM

Mqondobanzi Magonya
Ndwandwe!

Mfowethu, bengisekhefini losuku lwabesimame. Beyinde impelasonto yami ngosuku olulodwa. Awu, mfowethu ngawela ngasolwandle laphaya eThekwini, ngabhukuda ngakhipha isikhwakhwalala. Sengize namandla amasha. Ngike ngathi ukushaywa umoya kancane.

Ngithanda ukubonga kuwena noJobe kaMatshana ngokukhuza kwenu izekeci leli. Madoda, khumbulani kusekhona emphakathini esiphila kuwona, abantu kungebantu. Ayinamhlabeli madoda. Ngisazoqhubeka ngiphosa kulesisivivane somlando wenhlanhla ukuze abavuleke umqondo befuna ukwazi ngemvelaphi yabo basizakale!

Ngaloyambuzo wakho, cha mfowethu ngibhekisisile ngempela. Nakhu engizokuphawula kuwena.

Mfowethu uzongixolela, mhlasimbe ngenza iphutha. Kodwa ngizochaza kanje:
Isiko lesiZulu lithande ukuqinisa ukubaluleka komuntu wesilisa okudlula owesimame ekulandiseni amakhosi akithi. Buka, onina bamakhosi abaveli kangako ma kubhungwa umlando wesizwe. Kusengenzeka ukuthi omame bamakhosi owalandisayo la, angizange ngihlangane nabo ekubhuduleni kwami.
Ma ufunda izincwadi zaboM.Fuze, BB Ndelu noCT Msimang (from University of Zululand), akuveli ukuthi uNzuza, Manala no Mntungwa bazalwa muntu munye. Abazali besilisa balamakhosi yilaba:

*Nzuza - lona kuvela sengathithi wayengumntaka Nondumo, owuyena okwaqala isibongo sakwaNzuza kuyena. Khumbula ukuthi ngithe isibongo sakwaNzuza siqale ngasiga sini (refer to my posting above.) Akuveli kulibo lwakwaNzuza ukuthi uManala noMntungwa basengabafowabo. Khumbula futhi ukuthi uNzuza uqhamuke eLesotho, akuyena umZulu ngendabuko yakhe. UngumZulu ngokufuduka! Isibongo sakwaNzuza size kamuva kokuba uShaka anike uNondumo umhlaba. Size ngesibabazo sikaNondumo ngokuthola kwakhe umhlaba kwelikaMthaniya ngenxa yolwazi lwakhe ngezamakhambi. Ngakho intanga kaSenzangakhona kwaNzuza beyisaziwa ngesinye isibongo, hhayi esakwaNzuza.

*Mntungwa - lona uKhumalo.Ubezalwa nguMbulazi. UMntungwa uzale uKhumalo noMabaso. UMntungwa usetshenziswa njengesithakazelo sakwaSokhumalo, ngoba enguyise kamdabuli wesibongo sabo (uKhumalo). Again, there is no trace of Nzuza and Manala kulibo lwakwaSokhumalo.

*Manala - Cha ngempela uzoxola nkosi yami, lomuntu angimazi neze. Isibongo sakwaManala angikaze ngihlangane naso kwelikaMthaniya. Mina ngazi abantu bakwaNana qha. Ngakho angikwazi ukuphawula ngohlobo lwabantu engingalwazi, hlezi ngisenge nezimithi. Mab' amanga mfowethu!

Mfowethu, nginezincwadi ezipha ulwazi olunzulu ngemvelaphi yabantu bakwaZulu. Lezizincwadi zibhalwe amaZulu, ngesiZulu! Nakanjalo nginencwadi kaJobe kaMatshana yezithakazelo zamaZulu. Kulolohlu, akuveli neze ukuhlobana kukaMntungwa, Nzuza noma uManala. Mhlasimbe ngisazothola okunye ngokuphenyisisa kwezinye izicukuthwane engiziphethe lapha kwelikaMthaniya.

Phosa nawe mfowethu kulesisivivane, uvo lwakho luzwakale. Masikhohlwe ngogwayi wokugxunyekwa, inkengane elihlose ukudukisa isizwe ngokukhuluma izinto elingazazi &#8211; ezizolifakela umkhokha omubi!

Mazibuyele emasisweni!

uMntongenakudla kaNgogwane wakwaDlangezwa.
umcondo yegusha!
uVeyane
Inkwali yenkosi

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.
Posted by: Ndebele phaqa

Re: AMANDEBELE - 08/10/04 01:35 PM

Mnto No Mqo
Ngiyabonga ngengcazelo zenu.Okokuqala ngithanda ukuthi Mnto ngempela uyayenza iresaerch and ngiyabonga ngalokho ngikhumbula kudala ngisesemncane uMkhulu esithi singabeSuthu yingakho namanje sisalayento yokufisa ukubuswa ngamakhosi.Mfowethu ngiyabonga ngomsebenzi omuhle osuwenzile khepha ngisacela wenabe ngokusuka kukaNzuza kwaZulu esiya kwaNdebele noma kwaMthwakazi, Kungabe mhlawumbe kuyisikhathi sikaMzilikazi noma kukhona eyinye incazelo.Okunye yilkokhu Mqo uqinisile ma ethiUmagodonga ngowangakathi.Phela lesi naso yisithakazelo sami sizibiza ngaboNzuza, Godonga njalo njalo.Kukhona lapho okwahlanganwa khona indida yikuthi kanjani
Mhlawumbe Mqo ungumzukulu wami!!!!!

<Mnto ungakhathali ngami, yimina engifuna ukwazi imvelaphi yosendo lwakathi ngakho angiphatheki kabi ngobusuthu bami ngoba angikaze ngiziqenye ngobuZulu nomaini ngaphandle kokuba liNguni and Ndebele.Ngiyathokoza ngosizo lwenu.Into nje engithanda ukuyibuza yikuthi yena uNondumo owaqala isizwe sakithi waye ngowakobani kahle kahle???

Ngicitshe ngaquleka usithi kuloSisila kuchishe kwahambisana lomunye wabokhokho okwakuvamise ukukhulunya ngaye babethi nguSisinga beyizovele iqonde yonke lento.

Ngiyabonga

asiqubekeleni phambili.
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: AMANDEBELE - 08/10/04 06:34 PM

Mto

Ngiyabonga ngobukilimane oyibona ngoba uma unguMzulu ngeke uthi kukhuzwe lento oyibizayo ngoba linto nguwe.
Ndoda ngikutshelile ukuthi nxa engalanto yokutsho vala igabha lakho ungabhedi ngoba uphuma sengathi ungumsuzo wokudo.
Labo ebekade bekhuza yini bengakukhuzi ngokubheda okutshoyo nguwe otshengisela ingqondo engaphelele qhubeka ubhukutsha lamaSiyoni ethekwini thina siya eTenerifu kumbe eParis kasigezi lapha okulahlelwa iminyama yonke.

Thrower Majikijela <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" />
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/11/04 06:07 AM

Ndebele phaqa

Nzuza!
Mahlobo!
Mshazi
Nozishada kaMaqhoboza
Mudli

Manginconcoze kuwena nkosi yami. Nangomuso. Ngiyajabula ngokuba usizo kuwena ngenhlamvana yesinama yezimvo zami. Awuboni ke nami kuyangisiza ukuxoxisana kwethu lokhu ngoba kwenza ulwazi lwande kithina mawundlu esilo. Ngisazophenyisisa njalo kulokhu okubuzile manje. Ayinamhlabeli!

Manene namanenekazi
Kengithi ukushintsha igiya kancane. Kengithi ukuphawula ngabantu abanesibongo esejwayelekile kakhulu kwaMthwakazi. Kenginichathekele ngomlando wabantu bakwaNdlovu. AbakwaNdlovu bamikhakha miningi ngoba izinhlanganhlanga zinokuqanjwa ngezibongo ezimisuka yazo kwizilwane, izilwanyana, nezilokazane. Mina ke ngizophawula ngabakwaNdlovu abadabuka ngakwelikaMthaniya.
AbakwaNdlovu
Abantu bakwaNdlovu kuthiwa bangabesuthu ngoba kukhona oNdlovu nokuthiwa ngoMotloung noma kuthiwa ngoTlou. Kodwa iqiniso lithi abantu bakwaNdlovu badabuka endaweni yaseNkandla, bayingxenye yesizwe saMachunu. Abantu esikhuluma ngabo lapha, ngabantu bakaMpongo kaZingelwayo kaLamula kaGatsheni. Lababantu bakwaNdlovu bakhelene nabantu bakaMavovo wakwaMkhize phezu komfula iNsuze ngaphansi kwaseQhudeni eNkandla. Okwathi ngesikhathi sokubusa kukaMacingwane eMachunwini, kwaba khona ukungezwani phakathi kukaMpongo nenkosi yaseMachunwini, bethi uMpongo uyathakatha ngoba wayefuye izinyoni ezimbili ezithi kazifane nokhozi. Babaleka abantu bakwaNdlovu bayokhonza kuZihlandlo wakwaMkhize, bebalekela ulaka lukaMacingwane.

Kuthe lapho besathi banethezekile kwaMkhize, kwasuka inkosi yakwaZulu uDingane yahlasela uZihlandlo yambulala. Abantu bakwaMkhize behlangene nabakwaNdlovu babaleka balibhekisa ngaseNingizimu, baze bayofika egqumaneni laseNhlazuka eduze nomfula iLovu. AbakwaMkhize base beholwa yindodana kaZihlandlo uMsengi, abakwaNdlovu bona base beholwa nguNgema indodana kaMpongo. UNgema wazala uNogwiyela, yena wazala uMdingi. UMdingi yena wasuka eNhlazuka wayokwakha eMngeni. Ngokuhlaselwa kwabo nguMacingwane baze bayokhonza kuZihlandlo, bazibona bengasenaboya. Nangokuhlaselwa kukaZihlandlo nguDingane kanti nguyena obese ebafukamele, babona ukuthi uboya babo obungamandla abo, bazibiza ngokuthi bangabakwaBoya benyathi obuthi busongwa busombuluka.

Yingakho nje umfowethu ongiphila naye kakhulu, indoda yamadoda, insizwa yamabutho uLobhengula, ngimbiza ngithi:
Gatsheni
Boya benyathi
Buyasongwa buyasombuluka
Mthiyane
Mpongo kaZingelwayo
!

Ulibo lwabakwaNdlovu (ukuzalana kwamakhosi akwaNdlovu):
UGatsheni wazala uLamula, owazala uZingelwayo, yena wazala uMpongo owazala uNgema. UNgema wazala uNogwinyela owazala uMdingi.

SIBAMBAMAHAWU
Mayelana nendlu yangakini. Bengixoxa nesixebe sami njengokusho kwami ukuthi siphuma ngase-Bergville. Yena uthi abanesibongo sakho batholakala ngaseMsinga ikakhulu. Uthi ena, laphaya ngase-Bergville kunomndeni owodwa qha wakwaNkala awaziyo. Hhayi ke sisazobona ukuthi siyibamba kanjani.

Mazibuyele emasisweni

uMntongenakudla kaNgogwane wakwaDlangezwa.
umcondo yegusha!
uVeyane
Inkwali yenkosi

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.
Posted by: mqondobanzi magonya

Re: AMANDEBELE - 08/11/04 08:06 PM

MNTONGENAKUDLA!
Nkwali yeNkosi
Wena ***godla KaMthwakazi
Wena owadabula ubukhosi bukaMzilikazi
Ngokudela udle ububende entendeni yesandla sakhe
UMzilikazi andubana abudle
Belo lokhu bekutsho ukukhothama kwakhe kuTshaka
Wena wezulu
Wena wangaphakathi
Bayethe silo samabandla


Ngikwethulela isigqoko wethu!
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 08/12/04 01:20 AM

Bafowethu.

Umlando wesizwe awumele utshaywe indiva ngawo. Lokhu kuzakwenza abasilandelayo batshayane amakhanda.

Ngilobaba wako DLOMO lapha othi yena U NZUNZA uzelwe phambili kakhulu ku Tshaka. Akabalelwa ngitsho.

Mina ngokwazi kwami umlando wa MANDEBELE, iNkosi yohlanga ithe ifika esizweni sa MANZUZA, besekubusa izizukulwane zakhe u NZUZA wakuqala.

Ngivumeleni bo: IT IS THE CHRONOLOGICAL SETTING OF EVENTS THAT WE SHOULD NOT OVERLOOK. OTHERWISE SIZACINA SIHLANGANISA IZINTO.

Angaba khona u NZUZA owazalwa ngezikhathi zabo Senzangakhona. ANGIKWAZI lokho, yikho angisoze ngikuphikise. Engingakuphikisa yikuthi isizwe sika MAGODONGA, sizelwe ngesikhathi sika Senzangakhona, cha akuqondanga lokho.

O DLOMO bazalwa kuzonalezo zindlu.

Li Zwangendaba.
Posted by: Sibambamahawu

Re: AMANDEBELE - 08/12/04 09:46 PM

Mnto
Ngingajabula mfowethu uma nje ungangitholela ingcosana yomlando wakwethu. Ngisakhula abadala bengibezwa bethi sengathithi singamaSwati emvelo, kodwa ngingabe ngiyawaqamba uma ngingathi lokhu kuqinisekile.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 08/13/04 06:42 AM

Bafowethu.

SIBAMBAMAHAWU.
Go to, http://www.ethnologue.com/show_language, and look for SWAZILAND. It will give you a starting point if you know the Branch of the Swati or TONGA clan from which you come.

Li Zwangendaba.
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/13/04 07:37 AM

Zwangendaba
Ngwane
Wena wekunene
Wena waphakade!


Ngikubingelele wundlu lesilo. Phambilini uke wathi ena, uMzilikazi ubezalwa uMaNdiweni. Kamuva kwalokho mina ngiye ngahlangana nolwazi olunzulu oluthi lelilembe lwakwaMashobane belizalwa nguNompethu, indodakazi kaZwide kaLanga wakwaNdwandwe. Uzokhumbula ukuthi uNdwandwe nguNxumalo ngesibongo.

UZwide ebengumkhulu kaMzilikazi ngoba ezala unina, uNompethu. Ekudlondlobaleni kweLembe(uShaka) alizange limethembe uMzilikazi ngoba engumzukulu kaZwide. Noma uShaka ebesemnqobile uZwide nje (encediswa nguMzilikazi), wahlala azi ukuthi uMzilikazi ngahle abeyingozi kuyena. Waqala ukumexwaya uMzilikazi kodwa ingekho indlela yokuthi uzomgudlula kanjani, ngoba wayeliqhawe elikhulu. Yingakho uShaka wagcina ekhande isu lokubulalisa uMzilikazi ngokumjuba ukuba ayohlasela abeSuthu ngeviyo lemidodovu yamakhehla asekade agcina ukulwa. Kepha uMzilikazi wakubona ukusa kukaShaka, wavele wagqabula igoda lakhe noShaka, wathatha izinkomo zabeSuthu walibhekisa eNingizimu. Ugcine ngokwakha isizwe sakwaMthwakazi.

Ngiyethemba sonke siyakuvuma lokhu engikuphawulile. Okay, tshela mina ke Zwangendaba: engabe uMaNdiweni lona othi wena uzala uMzilikazi enguMaNxumalo? Engabe uNompethu indodakazi kaZwide kaNxumalo beyiwuyena uMaNdiweni wena okhulume ngaye?

Kusenjalo, uthe uDlomo uxhantelene noNzuza. Interesting, ngoba mina ngiphethe uDlomo lapha eceleni kwami. Yinsizwa yangempela lena, uMkhabela uqobo lwakhe! Yena uthi cha, akulona iqiniso leli (abahlobene noNzuza). Angisazi ke ukuthi kuthiweni lapha. Kepha izithakazelo zakwaDlomo yilezi:
Mkhabela
Bhelezi
Nsingizi!
Dinangwe
Mhlongo ungeyen' owaseLangeni


Ehhene, sekuyavela ke ukuthi uDlomo lona akahlobene noNzuza. UDlomo lona ungumxhantela kaMhlongo, noma nje engesiyena waseLangeni, la kudabuka khona uMhlongo.

Asibonisane wena wekunene.

Nangomuso.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.
umcondo yegusha.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.
Posted by: mqondobanzi magonya

Re: AMANDEBELE - 08/13/04 06:21 PM

MaHlabezulu amahle
Lina mafelandawonye, ngithi kini ma ilondwe imbali ngoba lamuhla amaJuda abusa umhlaba ngenxa yokuzazi njalo lokwazisana ngembali yakwabo.

Kusenjalo ngicela ukwelekelela mgemvalaphi kaMzilikazi.

UMzilikazi uzalwa nguNompethu Nxumalo udadewabo kaNomahlanjana. UMathsobana ubengu mkhwenyana kaZwide. Yena ke uMzilikazi wakhulela kubazawakhe bakayise eMangweni kaMkheswa kaNdlovu ababongwa oNdiweni kwelakithi. U child minder wakhe kwanguCikose. Yikho kuthiwa oNdiweni yizigcabha zenkosi. Ngomondlinkosi! Yikho ukumzala kwabo.

People get confused by the fact that the Ndiweni,s are referred to as omazalinkosi. Mhlawumbe kukhona lapha abazala khona inkosi. Kambe kunga kutshiwo ngoNjube na phela kunguye owelama uLobhengula ebukhosini. UnakaNjube ngudadewabo waboFaku Ndiweni okuzalwa khona oNyangazonke Ndiweni.

UDLOMO
Ulwazi lwami olufitshane ngoDlomo lumikanje:
uDlomo, uMthombeni, uManala, uNzuza, uHwaduba loMntungwa ngabantwana bakaMusi bonke.

KuDlomo kuphuma oHadebe labanye, kuMthombeni kuphuma oGinyani labanye, kuManala kuphuma oMdala abazala oMbhena(Mabhena)labanye, kuNzuza kuphuma oMagodonga ozala uMahlangu loSikhosana labanye,kuHwaduba kuzalwa oFinqela labanye kuthi kuMntungwa kuzalwe oSokhumalo (Khumalo) labanye.

Lesi yingxenye yesizwe saseMhlangeni.

NguQwabe
UHlayisa madoda ngegonondo
UDweba kaKhuzwayo
Posted by: Mbodlomani

Re: AMANDEBELE - 08/13/04 08:33 PM

Its a pity the original chronological pages, some of which are listed below, are no longer fully functional. Kodwa beku ngumthombo lo!

http://web.archive.org/web/20020828155725/http://www.crosswinds.net/~zzhsoszy/africa/d0001/I329.html

http://web.archive.org/web/20020803135539/www.crosswinds.net/~zzhsoszy/africa/index/ind0014.html

http://web.archive.org/web/20020829032028/www.crosswinds.net/~zzhsoszy/africa/d0006/I334.html

http://web.archive.org/web/20020802211644/www.crosswinds.net/~zzhsoszy/africa/persons.html
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 08/14/04 04:06 PM

Bafowethu.

Magonya. Awu Mqondobanzi.
Hlayisa madoda ngegonondo
Dweba kaKhuzwayo.

Lutshaye udweba baba kuzwe labangaphetsheya kwezintaba. Ngiyabonga ukungiqondisa kwenu. Uzangivumela ngiqale ngikhwaze amanye amadoda.


Ngongwane waKwaDlangezwa.
Veyane. Nkwali yenkosi.
Awu weeh Shamase.
Imnandi le NGOMA, sekusehlula amathambo lamadolo baba. Ngivumele ngiqale ngikhwaze uMbodlomani.


Baba Mbodlomani.
Wena engingaziyo ukuthi ngikukhwaze ngithini baba.
Ngivumele ngibuyakaze bo. Ngiyabonga la ma website akho. Avumelana lamadoda omabili, oka Hlayisa, loka Shamase.

SINGANANZELELA ENGIKE NGAKUTSHO, ITHUMBU ELIZALA INKOSI LALIFIHLWA NXA ISESE NCANE.
Asibuyeleni emuva. Okwenza abadala balikhulisa ibizo lika CIKOSE, kwadalwa kuyini.

Angisoze ngiphikise ukuthi angabe ayengu nina omncane, kodwa bayatsho abadala ukuthi ZIMHLOPHE IZISU ZAKO NDIWENI, NGOBA ZALALA INKOSI.

ANGITSHO LOKHU SEKUSIBA YIMFUMBE.

Asibuyeleni emuva njalo. Nanguya u TSHAKA usesilwa loMzilikazi. Ubaba u KHUMALO ka Mlagela uthi yena: U Tshaka wathi nxa umzilikazi esezithi laye uyinkosi, akuqhutshezwe inkunzi. Kwaba leli WABA, yathiwa ngeyako CIKOSE, kwaba lemnyama, yathiwa ngeye LANGENI (Lingiqondise kule eyelangeni), kodwa yabizwa ngezangelo zakibo ka NANDI.

Yaphuma ke eyeLANGENI uphondo selutshisa. Bathi wa memeza u Tshaka ethi bayithinte iphenduke, "IYA NGAPHI, U TSHAKA ELAPHA." YAphuma njalo okwesibili, bayithinta abebutho. Yaze yehlulwa eyako CIKOSE ngoba isidiniwe. Bathi akakhulumanga lomuntu u Tshaka, wasuka nje wahamba. Layo inkosi uMzilikazi yalibona leli LIBHO ukuthi litshoni.

Kambe bekungayisiyo MFUMBE ukuthi bambize owako CIKOSE???

Nangu u Mzilikazi usebusa. Nanzi induna zakhe. Awu mawundlu ka NDABA, zanda ezako NDIWENI.

Was it mere coincidence??? YISIKHWANGCIMBA bani lesi??? Inkilikiqi eyehlula oSIDAYI.

Okunye njalo okudala le Nkilikiqi yikuthi u CIKOSE ubengumzawakhe ka NoMpethu. Kanti Mandebele uMLANDO womthanyelo kasisawazi na???

Abadala bodwa bayaphikisana kuyonale ndaba.

Nxa ngiphuma endleleni, lingiqondise.

MntoNgelakudla: o DLOMO bazalwa sibisibili ngendlela uMqondo ayibeke ngayo. Ngiphuze ukuphendula ngoba bengisafuna ubaba u DLOMO abone i"POST" ka MQONDO.

Mqondo: Uvumile sibili Mqondo, ubaba u Dlomo. Uze wathi kanti wena ungubani.

KUSINWA KUDEDELWANA.

Li Zwangendaba.
Posted by: mqondobanzi magonya

Re: AMANDEBELE - 08/14/04 11:35 PM

Zwangendaba
Lomaphikela
Ngwane
Wenawekunene
Wenankunzi ekhwelithokazi livulelwa
Ezinye ziwa gadanga evalelwa

Ngivumele sikleklane wethu ngoCikose

Kuhle ukuthi sehlukanise phakathi komthanyelo le nhlanzi. Uzakhumbula ukuthi uLobhengula wathi ethatha uMfaziwamajaha weza loMbida engumthanyelo. UMfaziwamajaha Mkhwananzi wazala uNyamande kwathi uMbida Mkhwananzi wazala uMhlambi. UMzilikazi wathi ethatha unakaNkulumana uMwaka Nxumalo umzawakhe weza lo Fulatha Tshabalala engumthanyelo. Ufulatha wacina ezele leNkosi. Bazala uLobhengula. Uyisekazi kaFulatha uNomqhele ubethethwe nguLanga bazala uHlalanjalo ozala uNtozakhe ozala uDweba ozalauMqondobanzi(mina).

Ngakhoke akuphutshi ukubana uNompethu weza loCikose ezokwenda kuMatshobana. Esikwaziyo yikuthi uMzilikazi waya kondliwa eMangweni. Inhlanzi lomthanyelo bonke beza la kwendele khona owakwabo. Bondla njalo bazalela emendweni wowakwabo.

Angazi kumbe umthonselenyana lo wenele.

Giya Mthwakazi ngoba kusile mbongi zohlanga.


NguQwabe
UHlayisa madoda ngegonondo
Owadayana loNdaleka ojingeni kweqa amaqhawe
Umkhomo ongela maxolo
UNkunzi emalunda mabili
Eyakhwela ithokazi bethi liyinyumba
Lazala amaphahla
Okwesibili latshaya phansi ibhubesi mpela
UPhakathwayo kaKhondlo
UDweba kaKhuzwayo KaQwabe

Gwaza mdikadika weNgcekezeni
Posted by: Kleptocrat

Re: AMANDEBELE - 08/15/04 01:21 AM

Sicela liyeke ukudlala ngezithakazelelo zakoGumede
Posted by: Siphathamandla Omkhulu

Re: AMANDEBELE - 08/15/04 06:04 PM

Bafowethu,

Mqo
ngikutshayele ihlombe ngesintu sakho esijulileyo osibhalayo uyangikhuthaza ngalokhu engiyikho...ubuNdebele phela.

Bafowethu ngisuka ngiphazame nxaselikhuluma ngemithanyelo lokunye,ngilombuzo lapha engicela lingiphendule wona.
Inkosi uTshaka nxa ezalwa uzelwe endlini engaphandle komtshado,ukhulele emzini komalumakhe lapha afunde khona imithetho lokuzingela.
Indaba nansi lapha,njengoba ubesengowaseLangeni bebekhona abafowakhe abazalwa endlini yesandleni sokudla kaSenzangakhona njengoSigujane.
uTshaka ubukhosi ubengalabo ubuthethe ngenkani,yindaba induna zacela ukuba uSigujane ayecatsha ukuze utshaka angambulali.
Bafowethu ngicela lingichasisele ukuba njengoba nje sikhuluma ngezithakazelo,akukho lapha izithakazelo ezilahleka khona yini zigcine sezilokukhuza izibongo zabomalume kube sezilolimi lwalapha esicatshe khona njengoba sikubona lapha kuleyi mithanyelo eliyitshoyo.
Mina ngibona sengathi indlela usiGujane ayezitema ngayo ingabe yehlukene laleyo inkosi uTshaka abezitema ngayo bona bengabantwana baka Senzangakhona.
question 2
Njengoba mina ngizalwa lijaha elizalwa yintombi yakoMabhena ozalwa nguMabhena lentobi yakoMhlanga,yona lintombi yako Mabhena yatshadwa nguMbuyazi owazala ubaba uDube.uDube lo uthethe intombi ezalwa nguMakhanye ozalwa nguKhanyile lomaThebe.
Into engiyibuzayo yikuba mingaki imihlobo yabantu ekhona lapha emangweni lowo ?

Thrower Majikijela <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" />
Posted by: Sibambamahawu

Re: AMANDEBELE - 08/15/04 07:19 PM

Ngingabe ngiyaphazama kodwa uma ngikhumbula kahle uShaka kaNtithi ukhulele kwaMthethwa ngisho ngaphansi kukaDingiswayo. USigujane ubulewe ngumfowabo kaShaka kunina. Kuthe ngosuku kummele agcotshwe ubukhosi wavukela ngasemfuleni lapho ahamba khona nomfowabo kaShaka, athi esefike lapho wafika wambulala.

UShaka weza wawuthatha umbuso kanjalo, abantu belindele ukugcoba uSigujana lowo.
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/16/04 08:37 AM

Mawundlu kaMalandela

Nina bakaMzilikazi kaMashobane
Isangqumba sashay&#8217;ikhuhle kumasalamuzi,
Sabhuq&#8217;icole kumilingo yaMakalanga
Umningi kawuvusan&#8217; umhlwenga,
Umningi kaligebisanga ikhanda&#8217;
Ukuba waligebisa kwaqubuk&#8217; udaka
Ayeyosala dengwane amaShona emafukwini!

Manene namanenekazi
Awu madoda, naze naphosa esivivaneni kwamnandi. We mma, nisawuphethe umlando! Akuve kwabamnandi ukuthi isizwe sidukelwe ubusona. Kepha ngiyajabula ngoba lokho ngeke kuze kwenzeke. Kusekuningi okutholakala kinina madoda! Ayinamhlabeli. Nangomuso.


Sibambamahawu
Cha uqedile ungethole. Ngempela iLembe lakhulela ezweni lezihlobo zami ezinkulu, kwaMthethwa.

Izithakazelo nesibongo somuntu
Manene namanenekazi, umuntu, ngesintu sakithi ubongwa ngesibongo sikayise. Izithakazelo zakhe nazo ziphuma kulibo lwendlu yakayise. Ngakho akukho kuphicana ngomlando womuntu ononina ozalwa kuphi kuphi. Okusemqoka ukuthi ma ebizwa ngesibongo sikayise omzalayo, izithakazelo zakhe ngezakoyise.
Kepha ngisazogcizelela ngithi kinina: uMntungwa nguKhumalo, Mabaso noNkosi-Ndlangamandla qha. Akekho uMntungwa of any other stripe. Loyo Mntungwa of any other stripe is questionable.

AbakwaNxumalo
Awu madoda, nizoxola kengithi ukushintsha igiya kancane, hhayi kakhulu. Mzwakwethu, uMzilikazi, uMntungwa omuhle, ebezalwa nguNompethu wakwaNxumalo. Yingakho ngithe anginichathekele ngesisusa sesibongo sonina womdabuli wesizwe sikaMzilikazi. Ngithe angiphawule kinina ukuthi uNxumalo njengesibongo waqala kanjani:
Isibongo sakwaNxumalo saqala ngoManukuza, umfowabo kaMavuso kaMkhatshwa. UManukuza ebezalwa endlini encane yasomndenini wakaZwide kaNdwandwe. Isibongo sakwaNxumalo savela ngokuba uManukuza eshonelwe ngunina esemncane, kwase kuthi abazanyane bakhe bamncelisa umnxumo. (Phecelezi, Manukuza&#8217;s mother died whilst he was very young and his step mothers in his father&#8217;s polygamous marriage suckled him umnxumo, an ancient baby's milk feeding container made of animal skin, the equivalent of a present day baby milk bottle). Bathi yayiminingi iminxumo, kangangokuthi kwathi uManukuza esekhulile esaqhubeka nokuncela umnxumo, wadideka ukuthi uzoncela muphi, base bemdlalisa bephethe le minxumo becula bethi, &#8216;Nxuma lo nxuma lo&#8217; (suckle this one, suckle this one!). Kwase kuthiwa nguNxumalo. Uzalo lonke lwakhe kwabe sekuthiwa olwakwaNxumalo.

Ngigcine ngokucela kinina madoda. Umoya phansi, ningapheli amandla. Kengiqondise amaphutha amancane nje engethuke ngahlangana nawo emibhalweni yenu bandla. Ngithi mina: iLembe, belibizwa uShaka hhayi uTshaka. Igama uShaka belisuselwa kwisifo esibizwa isishaka (not isitshaka). Kangangokuba mina ngibizwa uMntongeNakudla hhayi uMntonge Lakudla. UMntongeNakudla (not MntongeLakudla) yinkosi yakwaMkhwanazi kwaDlangezwa.

Kusinwa kudedelwane. Kodwa isina muva liyebukwa!

Mazibuyele emasisweni.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.
umcondo yegusha.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 08/17/04 11:07 PM

Bafowethu.

Indaba ka CIKOSE lo NoMpethu ilifumba ubaba. U Khumalo ka Joyi wathini ko BULAWAYO endala mhla kubuyiswa inkosi yohlanga???

U Khumalo engikhuluma ngaye uzalwa ngu Muntu, izibulo lika MZILIKAZI.

Abantu bonke babe lalele.

Mqondo: Ungincede lapho ngoba ngibona angani wayibeka kuhle.

Imfumbe zikhona esintwini. NANGU U NNYAMATANA: i website le ephezulu lapha ithi yona wazala umntwana lo Mzilikazi okuthiwa ngu NYANDA KHUMALO. Esikuzwayo thina abendlu ka NGWANA yikuthi UMNTANETHU akazange abe lomntwana le Nkosi. Waliswela ithumbu waze waya kufa. Kodwa nangu u NYANDA lapha osephuma ethunjini lika NYAMATANA??? Njalo ungizwisise. Ngesintu esiqondileyo, uzalwa ngu NYAMATANA. Loba ngegazi engamzali. Kuzasala abendlu kodwa besazi okuyikho khona. Kodwa uzulu esazi engumntwana we Ndlovukazi yamaNgwana. Isintu sinzima bakwethu.

Ngizavuma njalo ngisala ngalelo ukuthi uMzilikazi uzalwa ngu NoMpethu. Kodwa u TSHAKA (ngesindebele) waziqhubeza iNkunzi, wambiza ngonina amaziyo, u CIKOSE.

Ekweluseni abesithi angabunjwa amabele kuthiwe leli ngelika NYOKO, aahhhh!!! ubutshaya inqindi uze wenyele nxa kusehlula. U TSHAKA (ngesindebele) wayefuna ukumzwisa ubuhlungu uMzilikazi (MOSELEKATSE ngesisuthu) aze athi le ngeyako CIKOSE. Wayithinta indoda lapho ezwela khona.

SENGIZALINDELA NXA UNGENELISA UKUTHINTA LOBA NGU ZWIDE ATSHO UKUTHI WATHINI OKA JOYI KA TSHUKISA.

Qhuuu!!! Kuthi ngidobhe isihlangu, kengigiye. WASITSHIYELA (wasi shiyela, ngesi ZULU) IMFUMBA OKA MATSHOBANE.

Mqo ngiqinisile. Khonokhu esikwenza khonapha eNkundleni, baphikisana bodwa abadala sahleka saze sabulawa zimbambo.

Yeka ngidede.

Li Zwangendaba.
Posted by: Mlamlankunzi

Re: AMANDEBELE - 08/18/04 02:37 AM

madoda kaMzilikazi
hatshi mina ngiyaphila nje khonokho okungatsholutho
ngilembuzo nje emibili em'thathu
Nxa uMzilikazi ezalwa ngu Manxumalo kungani ke unina ka Zwide wabulala umkhwenyana wakhe uMatshobana yena ke ozala uMdabuli walesi sizwe samaNdebele?
Njalo kunga singabezwe kakhulu embalini yakwethu lababantu bako Nxumalo.....siyazi bakhona kodwa zingaki iNduna zako Nxumalo ezazikhona ngesikhathi kubusa uMzilikazi ngikhumbula eyodwa nje UsiKhobokhobo ......
Ngokwazi kwami bathi Inkosi yohlanga ibizalwa koNdiweni koMkheswa yikho nje lalamhlanje abakoNdiweni bengomazalinkosi, kuthiwa balezisu ezinhle
Ungakhumbula uMthwakazi esengena kuleli esuka emaBhuleni waDabuka waba mbili elinye iqembu lakhokhelwa nguye phela u Gumdwane Ndiweni ,Inkosi yamethemba UGundwane ingoba be ngo Malume bakhe Ngithi kunjalo?
YES. wamupha umthwalo onzima kakhulu u Gundwane ayengeke awupha umuntu kazane nje kwakulamadoda anje nga bo Mkhithika, oGwabalanda oMhabahaba ,kodwa kwafanele ukuthi kubambe umuntu oseduze lenkosi
Ngamafitshane nje ngithemba kuzwakele ukuthi kungani ngisithi Inkosi Izalwa KoNdiweni
uthini ke wena Ndukuezibomvu
lisale kahle
lina mazinyane esilo
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/18/04 07:19 AM

Mlamlankunzi

Shamase
Veyane
Nkwali yenkosi
Wena kaNkanankana
Unondela mzimb&#8217; owanik&#8217; abafokazana
Bunz&#8217; ekhul&#8217; elagedl&#8217; imihanga
Layigedl&#8217; eMabuzabuzane
Wena wakwaMthakath&#8217; owathakath&#8217; emini
Abanye bethakath&#8217; ebusuku
Wena wakwaNkom&#8217; isengwa ngokuqhubela
Kumabandla kaNjokwe
Wena kaSakha lukhalweni lwabathakathi
Abakude bobuya khona
Wena kaMbundu
Wena kaShiy&#8217; osefile
Wena kaNdonga
Ngubonhloko
Abanye bazithwele
Abanye bazibelethe
Mpangazitha!
Wen&#8217; ongaweli ngezibuko
Kodwa uwela ngezihlenga zolwandle
Wena msegud&#8217; inkomo
Wena kaNyamula kaMgabhi kaBohla
Wena kaNyathi ijamele kwaMzilikazi
WakwaNtaba kayikhonjwa
Ikhonjwa ngabazakuyakhel&#8217; imizi
Wena kaMaqhamasela njengelanga
Wena wakwaMtubatuba


Lalela kahle. Inkosi uMzilikazi kaMashobane beyizalwa nguNompethu, indodakazi kaZwide wakwaNdwandwe. Lokhu kuyiqiniso elingephikiswe. Lokhu ungakubuza nakubani wakwaKhumalo kwelikaMthaniya, uzongifakazela. Lokhu kubhaliwe ezincwadini zomlando ngaseNyuvesi yasOngoye (University of Zululand). Lokhu kuyiqiniso langempela, ngiyafunga egameni lenkosi yami uMtubatuba kaSomkhele.

UZwide kaLanga ma sizwa, ebeyisidlamlilo. Ebebusa isizwe esikhulu sakwaNdwandwe. Lesi sizwe sagabadela izizwe eziningi ezigoqela nesakwaKhumalo. UZwide lona ebenemilingo emibi. Unina uNtombazi nguyena obengukhukhuva omkhulu, ephethe amakhambi amabi! Bathi uZwide wayechela imingcele yezwe lakhe ngentelezi okwakuthi umuntu angayeqa leyo ntelezi avele ahungeke, aphuphutheke ayozilahlela phezu kukaZwide. Wayevele abulawe, ikhanda linqunywe lilengiswe endlini kaNtombazi. Maningi amakhosi abulawa nguZwide. UDingiswayo wakwaMthethwa, uDonda weziziba wakwaKhumalo, kunye noMashobane imbala. Amakhanda abo alengiswa njengomhlobiso ekamelweni likaNtombazi. NoShaka naye wasinda ngokwelulekwa ukuthi angalinge aye kwaNdwandwe.

UMashobane wabulawelwa ukuthi uvuse uBheje wathi kabaleke ngoba nangu uZwide efuna ukumbulala. Sizwa kuthiwa noNtombazi unina kaZwide akakujabulelanga ukubulawa komkhwenyana womzukulu wakhe uNompethu. Bathi waze washo wathi leli khanda lizobabangela amashwa. Okwashiwo nguNtombazi kwafana nesipholofetho, ngoba kwenzeka kanjalo, njengoba wayeyitshelile indodana yakhe uZwide.

UMzilikazi wakhulelwa kwabomkhulu kuZwide. Wafundiswa ubungwazi khona kwaNdwandwe. Nezintelezi zokuqinisa amabutho akwaNdwandwe ebezazi. Uyise uMashobane ubulawa nguZwide nje, uMzilikazi ukubhekile lokhu. Lokhu kwambangela inqumbu, nenkambabeyibuza, wavele waphokophela ukuziphindisela kuyisemkhulu obulele uyise.

Kamuva kokubulala uMashobane, uZwide wabeka uMzilikazi ukuthi ayombusela isizwe sakwaKhumalo. UMzilikazi wakubona njengesithuko lokhu ngoba azi kahle ukuthi isizwe sakwaSokhumalo sizombuka ngeso elibomvu, sithi udayisa ngaso kuyisemkhulu, uZwide.

Sizwa kuthiwa uthando lwabantu bakwaKhumalo lwakhula kakhulu kuMzilikazi esebabusa (njengokubekwa kwakhe nguZwide), kangangokuthi kwakhula enkulu inzondo yokuzonda lesi silwane esikhulu esingumkhulu wakhe. Yingakho simbona uMzilikazi akha isigodlo sakhe ngasemthonjaneni wesiKhwebezi, indawo eyayinenqaba efihlekile, eyayaziwa ngabakwaKhumalo bodwa, eyayaziwa ngokuthi kuseNtubeni.

UMzilikazi wabonisana nabakwaKhumalo ukuthi noma yikanjani kufanele baphindisele kuZwide ngomonakalo awenza ngokuqonqotha amakhosi akubo (oDonda weziziba noMashobane). Okwaba usizo ukuthi uMzilikazi wayezazi izinyanga zakwaNdwandwe kunye nezintelezi zokuthaka amabutho akwaNdwandwe. UMzilikazi wazi kamhlophe ukuthi he stood no chance against Zwide ngoba impi yakwaKhumalo ebengayazi kangako. Kwaba yinhlanhla ukuthi uMzilikazi wahlangana noShaka, naye inhliziyo yakhe eyayigaya izibozi ngoZwide owabulala uyise owamkhulisayo, uDingiswayo wakwaMthethwa. Ngakho-ke uShaka noMzilikazi babenenkambabeyibuza efanayo abayimekezwa nguZwide, yokubulawelwa oyise.

Ngamanqampu, uShaka noMzilikazi bakha itulo lokuhlasela uZwide. Basizwa nguNoluju wakwaKhumalo owayeyinhloli kaZwide. UNoluju ke yena njengenhloli kaZwide wayesezowuqhuba umsebenzi wakhe kodwa kungasekhona ukuthi useyinhloli kaZwide kodwa kwase kuyinhloli ehlola uZwide, imhlolela uShaka noMzilikazi.

Zwide&#8217;s army was defeated by Shaka/Mzilikazi&#8217;s armies in 2 battles &#8211; kwaNgqokli naseNkandla. Uthe uShaka esedlondlobele esebusa izizwe eziningi, akamethembanga uMzilikazi. Why? Ngoba uMzilikazi was the grandson of Zwide. Even though Zwide had been defeated, Shaka knew that blood is thicker than water, hence Mzilikazi posed a danger to Shaka&#8217;s reign. Ngiye ngaphawula phambilini ukuthi uShaka waqala ukumexwaya uMzilikazi kodwa engakwazi ukumgudlula ngoba uMzilikazi ebeyiqhawe elikhulu kabi. Naye uShaka uqobo lwakhe ebengeke amlokotha okaMntungwa. Yingakho uShaka wakha itulo lokubulalisa uMzilikazi ngabeSuthu. Wamthumela ukuyohlasela abeSuthu ngeviyo lemidodovu yamakhehla. UMzilikazi wakubona ukusa kukaShaka and the rest, as they say, is history.

Uze ungakhohlwa: uMzilikazi kaMashobane, uMntungwa kaMbulazi, ebezalwa nguNompethu kaZwide wakwaNdwandwe. AbakwaNdwandwe abakwaNxumalo. Yiqiniso elingephikiswe leli!!

Phansi - phezulu, iyaphuz' inkukhu. Ngithemba wenelisekile.

Mazibuyele emasisweni.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.
umcondo yegusha.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya
Posted by: Mlamlankunzi

Re: AMANDEBELE - 08/19/04 03:35 AM

Ngithi CHA mina Mfowethu ubezalwa koNdiweni.....ngi zachasisa yindaba nje angila sikhathi eside.....
Ndabezitha
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/19/04 06:25 AM

Mlamlankunzi

Shamase
Veyane
Nkwali yenkosi
Wena kaNkanankana
Unondela mzimb&#8217; owanik&#8217; abafokazana
Bunz&#8217; ekhul&#8217; elagedl&#8217; imihanga
Layigedl&#8217; eMabuzabuzane
Wena wakwaMthakath&#8217; owathakath&#8217; emini
Abanye bethakath&#8217; ebusuku
Wena wakwaNkom&#8217; isengwa ngokuqhubela
Kumabandla kaNjokwe
Wena kaSakha lukhalweni lwabathakathi
Abakude bobuya khona
Wena kaMbundu
Wena kaShiy&#8217; osefile
Wena kaNdonga
Ngubonhloko
Abanye bazithwele
Abanye bazibelethe
Mpangazitha!
Wen&#8217; ongaweli ngezibuko
Kodwa uwela ngezihlenga zolwandle
Wena msegud&#8217; inkomo
Wena kaNyamula kaMgabhi kaBohla
Wena kaNyathi ijamele kwaMzilikazi
WakwaNtaba kayikhonjwa
Ikhonjwa ngabazakuyakhel&#8217; imizi
Wena kaMaqhamasela njengelanga
Wena wakwaMtubatuba

Nkwali yenkosi, yebo yilungelo lakho ukuphikisa. Akekho ozokwephuca lelo lungelo. Kodwa ma uzophika iqiniso elinjena angisazi ke. Engikucela kuwena yilokhu: zama ukubuza kumuntu oke walalela Izaqheqhe(ie amasi ashubile or semi-solid curdled/sour milk), uhlelo luka Sipho Regie ka-Isiah Khumalo kumsakazo wesiZulu, Ukhozi FM. Lensizwa emnkantshubomvu yakwaMntungwa ngusaziwayo kwezomlando. Kunjalo nje ihlobene noMzilikazi kaMashobane ozalwa nguNompethu, indodakazi kaZwide wakwaNdwandwe (KwaNxumalo).

Ngokunjalo ngizothanda ukugcizelela ukuthi umlando wakwaZulu oqondile utholakala kwelikaMthaniya qha. Baningi ochwepheshe ngezomlando waKwaZulu emaNyuvesi, emisakazweni kunye nezincwadi ezibhaliwe. KwaMgakla abantu sebalahla ingodla yengqikithi yomlando wabo. Sebalahla amasiko balandela izinkolo zondlebezikhanyilanga, ngoba bethi bayazi. Sebaduka abasazazi kwabona isigqi sabo. Nomlando ofundiswa ezikoleni awuqondile neze. Ngisakhumbula esikoleni kwaMgakla, thina safunda incwadi ethile yomlando ebibhalwe ngumuntu wasesiShoneni. Lencwadi iphawula ithi uNobhengula ebebizwa Jandu the scatterer. Lena yinsumansumane emini ka bha, uhubhu kabhejane, isilulu samanga ahlose ukweyisa isizwe sikaMntungwa! Kodwa kukhona abakwamkelayo lokhu ngokukhulu ukungazi. Njalo angikhumbuli neze kuvela izicukuthwane zikaMthwakazi ezazikuphikisa lokhu.

Kodwa Nkwali, ngizokunika ithuba lakho lokuthi mhla wathola isikhathi, uze novo lwakho ngonina kaMzilikazi ongeyena uNompethu wakwaNxumalo. Okusalayo kodwa wena kaShamase mina kaSomkhele ngithi: uNompethu, indodakazi kaZwide wakwaNdwandwe, kwaNxumalo, ngunina luqobo kaMzilikazi. Ma ulivuma igama uNompethu, ngingaqagela ngithi mhlasimbe oNdiweni laba bashintsha kwaMgakla balahla isibongo sabo sendabuko, uNxumalo. Buka abekho nhlobo ababizwa ngesibongo sakwaNdiweni kwelikaMthaniya namhlanje. Yingakho ngiqagela ukuthi ekufudukeni kwabo, bashintsha isibongo sabo.

Ma kukhona ongaphawula ukuthi uNdiweni ngumxhantela kaNxumalo, I'll be excited because I've got a very interesting observation to share with you guys on that issue!

Mazibuyele emasisweni.

Ayinamhlabeli

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.
umcondo yegusha.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya
Posted by: Mlamlankunzi

Re: AMANDEBELE - 08/20/04 02:38 AM

Kanti vele ngubani uMzilikazi?

Izingwalo ezivela kwaZulu zonke zithi ziphose zithi uMzilikazi ubezalwa yindondakazi kaZwide uNompethu, nje ngokutsho kwakho Mkwananzi...Nxa kulandelwa abalobi laba abakhanya belandela okutshiwo ngu A.T Bryant, uMzilikazi ubezalwa ngu maNxumalo. Kodwa ke ko Mthwakazi akuthandabuzeki ukuthi unina kaMzilikazi wayengubani
....Mfowethu
Inkosiyakithi yaphum'emangweni kaMkhweswa kaNdlovu..elayengob'iyathulani maZulu akeliyolondoloze.....
Kukhanya kulovumelana ukuthi uNkulumana wayezalwa nguMaNxumalo indodakazi ka Zwide. UNkulumana uzelwe uMzilikazi eseyiNkosi.Phela uMthwakazi uthi Inkosi izalwa yinkosi.Lokhu kuyezwakala ngoba uMzilikazi ngokuthatha umntanenkosi, uMwaka udinga ukuzalelwa inkosana.Umbuzo yikuthi kungenzeka kanjani ukuthi nxa uMzilikazi ezalwa ngumtakaZwide, uNompethu, angaphinde athathe umntaka Zwide njalo ?
Into emqoka yikuthi uMzilikazi wayengesinkosi engakasuki kwaZulu.Kuqinisekile ukuthi uMzilikazi uke waba ngaphansi kwaTshaka. Wayengeke aba yiNkosi engaphansi kukaTshaka.Kusobala ke ukuthi wayeyinduna ngaphansi kukaTshaka
Umbuzo Oqakathekileyo yikuthi uMatshobana yena wayeyini?Yikuthi wayeyiNduna loba wayeyinkosi?Ngesikhathi oDonda weziziba laboMatshobana besesiKhwebezini, amakhosi kwakungu Zwide lo Dingiswayo .UZwide wayebusa isizwe samaNdwandwe, uDonda kukhanya wayengaphansi kuka Dingiswayo
Nxa uMatshobana wayeyinkosi, uMilikazi kunguye uMntwana, wayezafanele ayekhulela komalumakhe. Lokhu kutsho ukuthi ayekhulela emaNgweni.Nxakunjalo uNompethu kwakunguNina wayekuzakhulela emaNdwandweni.Akukhanyi ukuthi uMzilikazi wake wahlala emaNgweni.Kodwa uzwakala ekhulela emaNdwandweni .Kungatsho na Ukuthi u Nompethu ubengunina? Hatshi, ngaphandle nje nxa uMatshobana wayeyiNkosi
Esedlule uMatshobana, ngemva kokukhutshwa umkhono nguZwide,uMzilikazi wayakhonza kuTshaka. Yena Zwide kambe wayengabulala umkhwenyana wakhe?uMzilikazi laye wathatha umntanomuntu owabulala uyise?
Kuyini okudala yonke le Imibuzo yonke le na?kukhanya sengathi yikuthi uMzilikazi waba yinkosi kube akukho ayemlandela esihlalweni.UMzilikazi wasungula isizwe esitsha, waba yinkosi yokuqala yaleso sizwe.Sisuka thina sifune ukumbumbela inkuliso eyomntwana kube kanti akunjalo.Ngenxa yokuthi amakhosi akhulela komalumawo, sesifuna lathi ukuthi sithi uMzilikazi ukhulele komalumakhe. Kodwaphela lokuthi kwenziwa ngumntwana ozelwe yinkosi
Angazi ukuthi utjini Mfowethu
Enkosi
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 08/20/04 03:18 AM

Bafowethu.

O NDIWENI ngo THAMBO. Yibo o MKHESWA. Yibo abendlu ya BA-MANGWE. Nxa kulabathi abekho e Mnzansi we AFRIKA, yikuphosisa lokho.

Nansi ingoma abayihlabela besiya fihla umzilikazi ko BULAWAYO, umuzi ka TSHAKA(ngesindebele).

"NANG' ULETHWE NGAMANGWE,
NANI MAZULU AKE LIMLONDOLOZE.
YEN' UYISILO,
ENKUL' ENKULU EYABEKWA NGEMKHONTO.
NANI MAZULU AKE LIMLONDOLOZE."

Babethi nangu ulethwe nga MANGWE. Amangwe kuyibo abako Ndiweni. Le INGOMA, (njengoba ngihlala ngisitsho ukuthi eyethu IMBALI yesintu ilondolozwe yiZANGOMA), ngayihlatshelelwa ngu KHULU u KHUMALO, ozalwa ngu JOYI kaMUNTU. U MUNTU lo ubelizibulo lika Mzilikazi. U MUNTU lo nguye owakhokhela ibutho lakuqala elika Mzilikazi esenyuka ku Tshaka. Ukuthi MUNTU bekulibizo lokufihlwa, yena ebebizwa TSHUKISA elokuzalwa. Yiwo uMLANDO waMANDEBELE lowu.

Okwenzakala Kwa MTHANIYA asingeke sikwazi. Kodwa abantwabakhe baka Joyi, KaMuntu, KaMZILIKAZI basaphila. Iminyaka yonale esanda kwedlula baqale isikhumbuzo esikhulu se Nkosi, minyaka yonke siyahlangana ko BULAWAYO endala abantu bekhumbuzana ukuthi sakhiwa njani isizwe saMandebele.

Ngivumeleni >>> The Ndebele people should not claim S.A. as their heritage because the NDEBELE are not S.Afrikan. The NDEBELE people can claim descent from some of the people of S.A. Our heritage is MTHWAKAZI. And there should not be any divided aligence to our SOCIETY. Ngumbono wami lowu.

U OLIVER TAMBO, bayazalana labako KHESWA. Ngenxa yokuthi Aba-Mangwe bebengasi Ma ZULU, does not mean they are not NZANSI. And NZANSI is not the DATUM of NGUNI.

Asingalahlani bafowethu. The history of Matebeleland is so rich and unique. It must be approached with objectivity.

Li Zwangendaba.
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/20/04 08:12 AM

Mlamlankunzi

Shamase
Veyane
Nkwali yenkosi
Wena kaNkanankana
Unondela mzimb&#8217; owanik&#8217; abafokazana
Bunz&#8217; ekhul&#8217; elagedl&#8217; imihanga
Layigedl&#8217; eMabuzabuzane
Wena wakwaMthakath&#8217; owathakath&#8217; emini
Abanye bethakath&#8217; ebusuku
Wena wakwaNkom&#8217; isengwa ngokuqhubela
Kumabandla kaNjokwe
Wena kaSakha lukhalweni lwabathakathi
Abakude bobuya khona
Wena kaMbundu
Wena kaShiy&#8217; osefile
Wena kaNdonga
Ngubonhloko
Abanye bazithwele
Abanye bazibelethe
Mpangazitha!
Wen&#8217; ongaweli ngezibuko
Kodwa uwela ngezihlenga zolwandle
Wena msegud&#8217; inkomo
Wena kaNyamula kaMgabhi kaBohla
Wena kaNyathi ijamele kwaMzilikazi
WakwaNtaba kayikhonjwa
Ikhonjwa ngabazakuyakhel&#8217; imizi
Wena kaMaqhamasela njengelanga
Wena wakwaMtubatuba

Mina kaSomkhele, ngiyintandane yeqiniso. Isikhathi esiningi iqiniso liyababa, liyisihahadolo, uphelephele uqobo lwakhe. Kungakho abantu bethanda ukutomotwa ngamanga.

Uma ukhefuza amanga abantu bayakuthanda, baze bafise ngisho ukukubeletha emhlane. Uma ushade neqiniso, unyamanambana kwabaningi, uze ulalelwe unyendle uma unebhadi.

Ma uMzilikazi ezalelwe kwaZulu, kushukuthi ngumZulu. Inkaba yakhe yalahlelwa kwelikaMthaniya. Unina noyise bayinzalo yakwaZulu. Yingakho, abangakutshela iqiniso ngoMzilikazi yilabo abakwaZulu, izizukulwane zendlu kaMntungwa kaMbulazi ezisayiphethe ingodla yomlando, ezikhuluma ulwimi olungaxutshiwe. Akekho ufuduka ongakutshela iqiniso ngaphandle kokuqagela kwakhe, engabaza, enjalo emagange ngezinkweshe!

UMzilikazi uzalwe uNompethu wakwaNdwandwe (Nxumalo). Lokhu ngeke kuze kushintshe. Kusengenzeka ukuthi uNdiweni wakwaMgakla uNxumalo wokushintsha isibongo ngokufuduka. Buka awekho amakhosi akwaNdiweni kwelikaMthaniya njalo uNdiweni noma uMkheswa akusiyena umuntu ogqamile kweliMthaniya. Ebezogqama aziwe ngabakwaKhumalo ma ezale uMzilikazi. Ebezogqama hhayi uNdwandwe, uma uNdiweni engesiyena uNdwandwe! (Intombi yami yakudala ngisesikoleni beyingeyakwaNdiweni. Angizange ngizwe umxhantela wakhe noNxumalo!)

UMzilikazi ukhulele kwabomkhulu kwaNdwandwe. Lokhu kuyiqiniso elisobala kuloyo ofuna ukwazi, engahlose ukushintsha umlando wakwaZulu. UMzilikazi ubekwe ubukhosi bakwaKhumalo nguZwide kamuva kokubulala kwakhe uMashobane.

Masisuseni idimoni lokungazi emphakathini!
Madoda, akeyibekwe ogqokweni indaba. Nali iqiniso ngilibeka kinina:
Sonke isizwe kwaZulu besinamakhosi aso. Ma ngithi isizwe, ngisho imindeni eminingi ehlanganiswa yisibongo, isithakazelo nemixhantela yaso. UMdolomba ebeyinkosi yokuqala yakwaMkhwanazi kwelikaMthaniya. Uhole isizwe sikaNdonga besuka eSwatini belibhekise KwaZulu, bebizwa abakwaMpukunyoni. Ufike wabusa isizwe sakwaMkhwanazi ezweni lakhe lakwaMpukunyoni (present day Mtubatuba). Ngokunjalo uDingiswayo ebebusa isizwe sakwaMthethwa. UZwide ebebusa amaNdwandwe. UMashobane kunye noDonda bekungamakhosi akwaKhumalo. UNzuza ebebusa isizwe sakhe. UGatsheni bekuyinkosi yakwaMthiyane, oboya benyathi phela. UJobe bekuyinkosi yabakaMatshana! USenzangakhona naye ebebusa isizwe sakwaZulu ngokwesibongo nemixhantela qha.

Ningizwe kahle. Igama elithi, induna, angazi livele kanjani kwaMgakla. Kodwa kungathi lichaza inkosi. Thina KwelikaMthaniya namanje sibiza oMtubatuba (Nkwali yenkosi), Shenge (Buthelezi), Mbomvu(Nyanga Ngubane), Mntongenakudla (Nkwali yenkosi), Jobe (kaMatshana), Hlongwane (eMnambithini), no Gatsheni njengamakhosi. Amakhosi bekuyinto yendabuko yethu. UMzilikazi ke wayeyinkosi yakwaKhumalo kwelikaMthaniya, ebekwe uyisemkhulu uZwide, kamuva kokuba uZwide ebulele umkhwenyana wendodakazi yakhe,uMashobane, uyise kaMzilikazi.

Emandulo isizwe sakwaZulu, bekungabantu ababizwa ngesibongo sakwaZulu kunye nemixhantela yabo qha. Zonke izizwe ezakhele kwelikaMthaniya bezizibusa ngamakhosi azo. Umzekelo, abakwaKhumalo bebenenkosi yabo, abakwaMkhwanazi nabo bebeneyabo. Namanje kusenjalo, zonke izizwe ezingezendabuko yakwaZulu zinamakhosi azo. Ngokunjalo ngiyacebisa ngithi noma ubani othandayo, ma enesibongo sakwaMkhwanazi, angakwazi ukuyokhonza enkosini yakhe yendabuko uMinias Mkwanazi lapha kwaMtubatuba. Lokhu komsiza ngani? Angakwazi ukuthola inxaso ngokuhlabela amadlozi, izintelezi zakwaMkhwanazi zokuthaka izingane, ukuvala imikhokha kunye nokuningi engingekubalise. Nami ngiseyimfundamakhwela kulomkhakha. (Mlamlankunzi, uma unentshisekelo ngezemikhuba namasiko akwaMkhwanazi, ngithanda ukukwazisa ukuthi abakwaNkwali bakwaMtubatuba bagcoba uDouglas Mkhwanazi, i-ex Bosso & ZIFA Chairman, ngokwesiko lakwaMtubatuba ukuthi abeyinkosi yakwaMkhwanazi kwaMgakla. Ngokunjalo sisazama ukucela ukuthi thina bakaNdonga siphiwe indawo yethu esizokwakhela khona isizwe sethu. Indawo esiyibhekile yileya esemaphakathini kwEsigodini ne-Danger. Isiko sisazama ukulivuselela kwaMkhwanazi ngendlela eqondile yaKwaZulu. Nawe uma uthanda, bamba iqhaza ndoda.)

Emandulo bekubuswa ngamandla endluzula. Ngakho uzothola ukuthi inkosi ethile beyithi ma inamandla, ihlasele esinye isizwe, isigabadele sibe ngaphansi kwayo. Lokhu sikubona ngoZwide egabadela izizwe eziningi, amakhosi azo eba ngaphansi kwakhe. UShaka njengeLembe eleqa amanye amalembe, naye wanqoba uZwide (elekelelwa uMzilikazi), wagabadela izizwe eziningi, waziqoqa zonke zabangaphansi kwenqanawe yesizwe asibiza yena wathi yisizwe sakwaZulu. (Kulabo abangazi, iLembe yigama elisho iqhawe eligqamile!). Ngokwenze njalo, uShaka waba yinkosi yamakhosi. Eqinisweni, uShaka bekuyisigebengu esikhulu ebesingabhadla ejele ngezinsuku zanamhlanje. Ebeyindlavini yoqobo! Yingakho nezibongo zakhe zithi ngamafuphi:
Isidlukula dlwedlwe;
Uhlany' olusemehlwen' amadoda.
Inyon' edle ezinye.
Yath' isadl' ezinye, yadl' ezinye!
Aqhubeka ekhona amakhosi kwizizwe zonke, kodwa esengaphansi kwenkosi enkulu yakwaZulu (Zulu ngesibongo). Lokhu kwaqhubeka kusukela ekukhothameni kukaShaka Zulu, kwalandela ngoDingane Zulu, uMpande Zulu, uCetshwayo Zulu, uDinizulu Zulu, uMaphumzana (Solomon) Zulu, uBhekuzulu (Cyprian)Zulu kuze kufike kwinkosi yamanje uZwelithini (Goodwill) Zulu. UGoodwill namhlanje ubizwa &#8216;Isilo&#8217; ngoba eyisilo samabandla, inkosi yamakhosi! Kuyacaca?

Nkwali yenkosi, Veyane, Shamase, mfowethu, ngiyacela ngiyancenga ngithi: indaba yomlando wakwaZulu itholakala kwaZulu. Ngiyezwa wena usebenzisa i-questioning style ma uphika ama-facts engiwabekayo. Mfowethu, ma uphokophele ngempela ukwazi, khohlwa ngomlando obhalwe ngabakwaMgakla ngezindaba zakwaZulu. UMzilikazi yinzalo yakwaNdwandwe, wakhulela kwaNdwandwe, wafunda ubungwazi kwaNdwandwe, wabekwa esihlalweni sobukhosi bakwaKhumalo nguyisemkhulu uZwide owabulala uyise, uMashobane. Ma uya embhalweni wami ngenhla, ngiye ngalandisa kabanzi ukuthi kwenzekani ngemva kwalokho. Ma ungakukholwa engikushoyo, funa izincwadi ezilandelayo, uzifunde:
*Iqoma &#8211; by ZW Gule
*Kusadliwa ngoludala &#8211; by CT Msimang
*Abantu abamnyama lapho bavela ngakhona &#8211; by M Fuze
*UShaka &#8211; by RRR Dlomo
*Mageba lazihlonza &#8211; by BB Ndelu

Ma ungagculiseki kamuva kwaloluhlu, angazi mfowethu. Ngingajabula ma nawe unganginikeza uhlu lwezincwadi ozifundile zakupha ugqozi lokuveza ilaka lakho kulesisigungu ngezimvo zakho ezingenhla.

I still ask anyone who can show umxhantela kaNdiweni kuNdwandwe. Then I'll share with you people a very interesting observation!

Nkwali yenkosi, Shamase, Ndonga ayinamhlabeli. Nangomuso.

Mazibuyele emasisweni.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.
umcondo yegusha.

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba
KwelikaMthaniya.
Posted by: Sibambamahawu

Re: AMANDEBELE - 08/20/04 10:26 PM

Lami bakwethu ngithanda ukudlulisa lokhu okusemnqondweni wami, angitsho ukuthi kokunengi ngivumelana lokaShamase. Uyawubeka umlando njengoba unjalo.
Into engithanda ukuthi siqaphele yikuthi isizwe samaNdebele sinalapho esasuka khona, lalapho esakhulela khona, ngokunjalo kummele sibone ukuthi noma kanjani kuzoxabana ulwazi. Kodwa ngithemba uma sifuna ukwazi ngomlando wesizwe siseseKwaZulu kuhle sifune umlando khona kwaZulu, njalo uma sifuna ukwazi ngomlando wesizwe sesizinze koMthwakazi njalo kumele imithombo yolwazi ivele lapho.

Akukho emlandweni wesintu lapho okuthiwa uShaka ubeyinkosi kaMzilikazi, uMzilikazi ngesikhathi esiyobambisana noShaka ekulweni noZwide ubevele ebusa kwaKhumalo njalo loShaka ebusa kwaZulu. Umehluko usekutheni ngaleso sikhathi sobambiswano uShaka ubebusa isizwe esikhulu kulesikaMzilikazi, njalo uShaka ubevele esenqobe izizwe eziningi wazifaka ngaphansi kwakhe.

Angazi kahle kodwa sengathi leli ngama elithi induna belisetshenziswa kakhulu kulabo ababehola amabutho. Mfowethu ngicela unginikeze i-literal translation yegama elithi ilembe.
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/20/04 11:20 AM

SIBAMBIMIDLELO

Cha ngempela uyibambile imidlelo. Awuboni ke manje usungancwada, uphathe neqhabanga, uvukwe usinga namadlingozi, udlale indlamu, ugiye kushunqe uthuli! Nakhona.

Lalela kahle. Angizange ngithi mina umlando wakwaMgakla mawutholakale kwelikaMthaniya. Lokhu angikwazi ukukusho. Kulungile niwufune khona kwaMgakla. Kodwa, umlando wokuzalwa kukaMzilikazi ngeke niwuthole kwaMgakla. Yebo amazwibela ningawathola, kodwa azobe emagange ngokubhimba okuyikona mhlasimbe okubangele lengxoxo mpikiswano engadingeki ma kuwukuthi abantu bebheke izincwadi ezibhalwe ngamaZulu, ngesiZulu, ngomlando wamaZulu! UMzilikazi umZulu phaqa, uzalelwe kwelikaMthaniya ngakho ngithi umlando wolibo lwakubo mawutholakale lapho azalelwe khona, kulabo abasaliphethe isiko, abangabhimbi, abakhuluma ulwimi olungaxutshiwe.

Uyabhimba uma uthi uShaka akazange abeyinkosi kaMzilikazi. UShaka uyena ngqalasizinda yolibo lwezilo zamabandla onke kwelikaMthaniya. Buka ngenhla, ngikuvezele izilo zamabandla akwelikaMthaniya ngokuzalana kwazo. Ngakho uShaka ebeyinkosi kaMzilikazi. Lokhu kuqinisekile kangangokuba sibona uShaka ejuba (thuma) uMzilikazi ukuba ayohlasela abeSuthu ngeviyo lemidodovu yamakhehla. Mangabe uMzilikazi wayengekho ngaphansi kweLembe, iLembe belingenakuba negunya lokumjuba ukuthi ayohlasela abeSuthu. ILembe belingenakumkhethela iviyo lamabutho okuyogasela ngawo, mangabe wayengekho ngaphansi kwalo. Belizomjuba kanjani iLembe mangabe lingeyona inkosi yakhe? UMzilikazi ebezovuma kanjani ukuyogasela abeSuthi ngalelo viyo lezaguga mangabe uShaka engeyona inkosi yakhe?

Masizwayo, uMzilikazi weqa umyalezo weLembe ngokungayisi wonke umhlambi wezinkomo azithumba kubeSuthu. Kungani wayisa leyo ngcosana yezinkomo ezingaphelele mangabe wayengekho ngaphansi kukaShaka? Kungani ukugodla kwakhe ezinye zezinkomo zokuthunjwa kwagqabula igoda lakhe noShaka? Kungani ukwenqaba nezinkomo kwaba yi-act of gross insubordination that necessitated Mntungwa leaving Zululand?

ILembe, uShaka, ebeyisilo samabandla sakuqala. Yingakho ebengaphezulu kukaMzilikazi. Ukuphilisana kukaMzilikazi neLembe bekungafani nanokuthi abengameli bamazwe ehlukile bamanje abakwazi ukujubana ngoba bazimele bodwa nezizwe zabo. Cha.

Khumbula Sibambumdlelo ukuthi uShaka wehlula uZwide wakwaNdwande. UZwide loyo wayeyinkosi eyayiphethe isizwe esikhulu esagabadela ezinye, sadla kwabona oKhumalo uqobo. UMzilikazi wabekwa nguyisemkhulu uZwide ukuba kambusele abantu bakwaKhumalo. Yingakho ngithi ngokunqoba uZwide, uShaka wathatha lesosicoco sikaZwide. Isizwe sakwaKhumalo besisincane kakhulu, sikhonze kwaNdwandwe, namabutho aso alekelelwa uShaka ukuze aphindisele kuZwide owabulala amakhosi akwaKhumalo (uDonda weziziba noMashobane).

ILembe
Ngishilo ngenhla ngathi leligama lichaza iqhawe, isihlabani esigqame sazakhela udumo ngobuqhawe. Ma bethi uShaka yiLembe eleqa amanye amaLembe, bachaza ukuthi ebeyiqhawe elisemgangathweni osezingeni elingenhla kwamanye amaqhawe. Uyakuphika lokhu na?

Still I ask anyone who can show umxhantela kaNdiweni kuNdwandwe. Then I'll share with you people a very interesting observation!

Mazibuyele emasisweni.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.
umcondo yegusha.

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.
KwelikaMthaniya.
Posted by: Sibambamahawu

Re: AMANDEBELE - 08/20/04 10:15 PM

Angikwazi ukuphendula yonke lembuzo ongibuze yona, njalo ngiyazi ukuthi ube ungangibuzi kodwa ube ungitshela, yikho ngizwile, angazi lutho kwezomlando nami bengithi ngokufunda kwami amabhuku athile nangokuzwa abantu bekhuluma bengithi mhlawumbe kuliqiniso ke lokho, kodwa kuyacaca ukuthi ngiyabimba. Ngiyabonga ngolwazi onalo qhubeka mfowethu usichathekela, kuningi esikucoshayo.

Yini umahluko phakathi kweGeja neLembe?
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/23/04 11:26 AM

SIBAMBIMIDLELO

Awu mfowethu! Kuyinjabulo ukuba sihlangane sixoxisane ngosuku lwanamhlanje.

ILembe yiqhawe lamaqhawe njengoba ngishilo. Igeja yigama elisho lokhu okusetshenziswa ukulima abakubiza bathi yi-plough ngesiNgisi. Iqhawe alihlangene neze negeja lokulima. Angazi noma wena uyakubona ukuhlangana kwakho na. NgesiZulu sisebenzisa igama 'ukugeja' ukuchaza phecelezi, to miss the mark. Umzekelo: 'umgadli ugeje amapali' (ie the soccer striker missed the goals).

Angazi mfowethu wena ukuthathephi ukuxhantelana kwegeja nelembe. Ayikho leyonto.

Ungazosihlaza emphakathini mfowethu. Bazosihleka abantu.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.
umcondo yegusha.

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.
KwelikaMthaniya.
Posted by: Sibambamahawu

Re: AMANDEBELE - 08/23/04 12:43 PM

MTUBATUBA

Ngokwazi kwami igama elithi iLembe lichaza ukuthi igeja. Ayisikho ukuthi angazi ukuthi igeja yini noma ukugeja yikwenzani, lokho ngiyakwazi. Ngokwazi kwami igama elith' ilembe lanikezwa uShaka ngoba ekhombise ukuhlakanipha kunamanye amakhosi, ngingathi ubeligeja elibukhali okwedlula amanye amageja. Ngicela udingisise njalo, kodwa angisho ukuthi lokhu engikushoyo liqiniso elingena kuphikiswa. Ngihlala njalo ngilambele ulwazi, abafuna ukungenza isilima ngokuzama ukuthola ulwazi ngokwabo, angibanaki, ngingumuntu ovuma ukuqondiswa lapho aphazama khona, angithandi ukuqinisa ikhanda sengathi yimina nje vo onolwazi.
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/23/04 01:22 PM

SIBAMBIMIDLELO

Ngikuzwa ngingadakiwe ngempela. Usawuphethe umdlelo. Kushoda ngeqhabanga nomncwado - ebese uyashaya indlamu enuk' ekhaleni, kushunqe uthuli, kusuk' amaphepha!

Lalela kahle. Igama elithi 'igeja' alikaze lasho iqhawe noma yinini, noma yikuphi. Lezi yizinto ezimbili ezingahlangene. Khumbula siziphethe izichazimazwi ezinkulu kabi la, nezinzula nazi la. Ayikho leyonto mnakwethu.

Kepha, sengiyakuzwa manje injulamqondo yakho ma wenanela la ngenhla. Engingakusho kuwena nsizwa ukuthi wena okwenzile ukuhumusha usebenzisa umzekelo wegeja ukucacisa uvo lwakho ngeLembe. Lokhu ngikwamkela ngenhliziyo emhlophe. Ngesenzangakhona qha. Uyangithola?

Mayelana nokuqinisa ikhanda uma utshelwa: cha kuhle wethu. Ngikulalele. Kepha, intombi yami yaseBergville, eMnambithini (usakhumbula ngikhuluma ngayo?) ikhona eceleni kwami la. Ngolunye usuku ike yangitshela ngesisho sesiZulu eseluleka umuntu ukuthi makangabhosheli esikhoweni. Uyangizwa kahle?

Ayinamhlabeli.


uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.
umcondo yegusha.

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.
KwelikaMthaniya.
Posted by: Sibambamahawu

Re: AMANDEBELE - 08/23/04 07:39 PM

Ngiyithanda kakhulu ke lentombi yakho yaseBergiville, ayive ikwazi ukuyala, nami ngivumelana nawo kulokho, nomanje ikhohlwe ukusho ukuthi "imikhombe iyananana" njalo nokuthi uma umthombo umpompoza ababayo abantu bazokwenza yinoma yini abayifunayo kuwo.

Ngiyethemba mfowethu nawe ukewalalela uhlelo lwesiZulu oluhle kakhulu obelwethulwa yinsizwa yakwaMntungwa oKhozini olumaphikophiko, olundiza ngaphezu kwayo yonke impishimpishi, kulapho ke nami engathola khona ukuthi igama elithi igeja lichaza lokhu engikhuphawule ngasenhla. Ukuthi lensizwa ibe ikhuluma iqinisa noma cha angingeke ngikwazi ke lokhu. Ngenhlanhla ngaluqopha loluhlelo.
Posted by: KhandaMpondo

Re: AMANDEBELE - 08/23/04 11:14 PM

Ekuhle,

BakaMthwakazi, ngiyaqala ukubhukutsha phakathi kwalesi siziba solwazi olujulile ngembali yethu bakaMthwakazi. Ngiyalibonga lonke bafowethu
( Zwangendaba, Mqondobanzi, Mntongenakudla, Ndukuzibomvu?) ngokusivula inqondo ngalolulwazi eliluquketheyo.

Lokhu elikwenzayo kutholakala phakathi kwamaQhawe ngoba eyiwona aphuma aziveze ubuQhawe ngokudumela insindansinda yendaba, ayicubungule ayihlaziye, ayihlafune iphume isilula kulabo abangaphiwanga ngokulonda imbali yakwethu. Phezu kwalokhu lani liyazi ukuthi ayisumlandu olula ukuwubeletha lo, wokuvusa uMthwakazi, ngoba ayisinto UMGaxabe ayithakazelelayo.

Lingadinwa madoda, ngokwenzenje linginika ukukhalipha lomhobhozi wokuthi lami ngidinge ukusebenzela uMthwakazi, siwuvuselele ?. Ngicela lingihlahlulele lindaba?

Esakwethu isibongo ngesakoNgwenya..ezakwethu izangelo engizaziyo ngezithi ?Sitshela saBakwena, Mahlazi?". Ngithanda ukulandela umkhondo wabobabamkhulu?nga lesisibongo sidabukaphi?
Posted by: Muntongenakudla

Re: AMANDEBELE - 08/24/04 06:22 AM

Khandampondo
Mtimande!
Nsizwa yamabutho, waze wangikhumbuza impi kaBhambada kaMancinza wakwaZondi. Wazabalaza umfokaMancinza namaNgisi ngendaba kaKhandampondo (Poll Tax) ngo-1906. Eish, uZulu walahlekelwa yileliya qhawe elafa kabuhlungu ngokunqunywa ikhanda ngondlebezikhanyilanga.

AbakwaNgwenya
Mnakwethu, ngikuzwa uthi wena ubizwa ngesi"tshela sabakwena". Cha kuhle. Kusuka kungikhombise ukuthi usohlangothini lwabeSuthu (Mokoena). Buka phela isithakazelo sakho lesi singasihumushela olwimini lwesiSuthu. Kepha kusekhona olunye uhlanga lwendlu yangakini olungolokudabuka kwelikaMthaniya.

Ehhene, nsizwa yakithi. Mina ngithanda ukukuchathekela okuncane okungangenhlamvu yesinama ngezithakazelo zabakini abangabokudabuka kwelikaMthaniya. Okwamanje, umlando wangakini anginawo. Mhlasimbe ngomuso ngizofinyelela kuwona. Kukhona insizwa yakwaMtimande engumsakazi wodumo we-Jazz oKhozini (Ukhozi FM), u DT Ngwenya. Leya nsizwa ikhuluma kamnandi, nomucu wayo ushisa izikhotha.
Izithakazelo zakwaNgwenya
Mtimande!
Bambo lunye
Zingaba zimbili weza nonina
Mabuya angabuyi!
Ngonyama!
Hlase!
Guliwe!
Malunguza ngokhalo
Kunene!
Ingweny&#8217; emnyama nezihlanguzayo
Ingweny&#8217; eyahlamba yaguduzela
Yewus&#8217; iziziba

Ngima lapha KaMtimande. Mhlasimbe abanye bazolekelela ngabanakho. Engethemba lokhu engikuphakele khona namhlanje koba yingqalasizinda yokwakha leyonqolobane yomlando wendlu yangakini, ezoba ngumkhusu wezizukulwane zakho.

Ayinamhlabeli.

Mazibuyele emasisweni.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.
umcondo yegusha.

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.
KwelikaMthaniya.
Posted by: KhandaMpondo

Re: AMANDEBELE - 08/24/04 03:50 PM

KaNgogwane,

Ngiyabonga mfowethu ngokungichathekela olakho ngesibongo sakwethu. Angithandabuzi ngempela ukuthi singabeSuthu ngezibonakaliso ezimbalwa; okukuqala, ngikhulele emzini oleZangoma leNyanga, kulokhu ngiyanginanzelele ukuthi ma kulomuntu oseqonyiwe ngabadala uvele akhulume ngaso isiSuthu nxa esenza umsebenzi wabadala.Okwesibili, nginanzelela ukuthi iZwangendaba like lasichathekela ngezizwe ezahlanganiswa yinkosi uMzilikazi esakha uMthwakazi.. Kulalapho abeka khona loluluhlu..

Isizwe..... Induna........Ulimi

Bakwena..Sitshela(Ngwenya}..Sotho

Ngibona ukuthi ?Isitshela saBakwena? singabe sivela lapha. Kanti aBakwena laba bangabe bahlangana lesizwe sikaMthwakazi nini, njalo bengaphi? Kwaze kwajabulisa ukudinga ukuzazi?lokhe ngahlangana lamadoda la abathi LiZwangendaba, UMntongenakudla, Mqondobanzi?. lawo wonke amanye amadoda axoxa lapha enkundleni..ngibomele ulwazi ngembali yakwethu leyakoMthwakazi..

Giya ngobuzwe bakho Mthwakazi?kwaze kwamnandi ukubaliNdebele?
Posted by: Skuvethe

Re: AMANDEBELE - 09/07/04 06:39 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Builders of Botswana-Chilisamhulu's Fall (IV)
24 January, 2003

Previous episodes in this series have noted that the guardians of the Lord, Mwali, became angry with the Banyayi after their Mambo, Chilisamhulu, and his most powerful vassal, Tombale, failed to give proper tribute in thanks for their c. 1828 victory over the Bangwato Kgosi Kgari.
Like so many Chinese emperors, the Nichasike dynasty is thus said to have lost its heavenly mandate to rule. From the south the Amangoni, followed by the Amandebele, arrived to devastate the lands of the Bakalanga and their Vashona cousins.

Most of the first wave of invaders did not stay. An exception was a small but disciplined group led by the female warlord Nyamazana, who had broken away from the long march of the great Jere-Ngoni Nkosi Zwagendaba in order to settle in the heart of Bukalanga.

Thereafter she succeeded where both Zwagendaba and Kgari had failed by decisively defeating Tombale's forces.

Finding himself deserted on the battlefield, it is said that Tombale poisoned himself. Nyamazana then pressed her advantage by moving rapidly against the now isolated Chilisamhulu.

According to some sources, the king and his retainers ultimately committed suicide to avoid capture after being cornered at Manyanga.

The death of the Mambo did not put an immediate end to the struggle. One of his sons, Chigadzike, proclaimed himself the new Mambo with the support of the royal gunmen under Ninjigwe.

But, despite the demise of the two 'pumpkins', Chilisamhulu and Tombale, the Lord Mwali still chose to feed on Banyayi misfortune. In 1839 Nyamazana's warriors were reinforced by the much greater Amandebele horde of Nkosi Mzilakazi. The two groups then united with Nyamazana becoming one of Mzilakazi's Queens.

The expanded Amandebele finally met Chigadzike's Banyayi for a decisive battle in the mountains at a place called Dzimbabwana (small Zimbabwe).

The Banyayi had the initial advantages of possessing their guns and control of the high ground, but the all-powerful Mwali had once more deserted them. Translated from an Ikalanga account:

"And the Banyayi had the royal guns with them, which were kept by Ninjigwe, the one who used them. From the top of the mountains the Banyayi army rolled down stones upon the army of the Amandebele, which was at the mountains' foot.

The Amandebele tried to throw stones back upon the Banyayi at the top of the mountains without effect.

Then, while the Banyayi were on one hill with Ninjigwe, the keeper of the guns of the deceased King Chilisamhulu, they saw that the Amandebele had climbed the mountain on which they were. They then told Ninjigwe:

Aim at them with the guns! Aim at them! But when Ninjigwe was shooting with his gun, he found that only smoke and water came from it and that it was no more making a sound.

Soon thereafter, there was seen from the mountain a rainbow stretching across the middle of the mountains where the Banyayi army was. And then the voice of Mwali was heard saying:

Amandebele! Sons of the sky! I have got hold of the gun that shoots. I have got a hold of it and it won't shoot anymore. So bring them [the Banyayi] down and kill them.

Those who remain must be chased to the Zambesi. I once told Chilisamhulu, when he did not want to obey me, that we would meet again. Today is the final day I spoke of.' The Banyayi then saw that they were defeated."

A secular interpretation of the above could logically conclude that it must have rained during the battle. This factor in itself could have been sufficient to render the Bakalanga guns useless by dampening their gunpowder, which would have had to be loaded from the muzzle.

For this reason Khoisan in the past are known to have adopted the tactic of attacking Dutch settlers at the Cape during storms. Around the world firearms only became fully liberated from the potential bane of precipitation with the nineteenth century refinement of modern cartridge guns. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">http://www.gov.bw/cgi-bin/news.cgi?d=20030124
Posted by: Lobengula

Re: AMANDEBELE - 09/08/04 07:06 AM

Skuvethe

Arising from your story above is the following interesting quotation which ironically, one Mntongenakudla has been bastardised and ostrasiced for daring to mention in this very forum. It relates to the kith and kin relationship between the Kalangas and the Shonas!!!.

Originally posted by Skuvethe: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">From the south the Amangoni, followed by the Amandebele, arrived to devastate the lands of the Bakalanga and their Vashona cousins. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">I personally do not agree with this statement and the silence of amajaha in condemning this statement from Skuvethe is indeed mind-boggling. One can imagine if this statement was uttered by Mntongenakudla (associating Kalangas and Shonas) surely some people would have gone for the killing. They would have verbally skinned him alive through vituperative vernom and diatribe. But the good or bad news is that the intellectually honest gentleman, Mntongenakudla, has decided to bow to the will of the majority and quit the main debate forum (Ingxoxo). I personally feel that we as a nation have lost a good fellow whom most of us loved to hate. I am convinced that he can still play a role in shaping our minds and intellects hence Iam still lobbying him to reconsider his stance and return to abafowabo sizexoxa lapha eNkundleni njengabantwana bamajaha omkhonto lamabhetshu.
But the old saying makes reference to the so-called majoritarian dictatorship. Once the majority says go, then you have no option but to respect their supreme will and pack your bags and go. Resistence might lead to your liquidation and political crucifixion by your very own brothers and sisters.
Posted by: Siphepheli

Re: AMANDEBELE - 09/08/04 08:33 PM

Mthiyane,

Siyakwamukela njalo baba. Belinjani ikhefana? Lakhetha kuhle ke 'amatshatshazi'?

Ungixolele nkosi ngokuyithenga yona ibingaqondiswanga kimi, kodwa ngibona angathi kungabakuhle ukuthi nxa sibeka imbono kumbe insolo yethu singa'refeyi' to previous 'disputes' between other members of this august forum. Asiyeni phambili baba, hatshi ukubuya sivule amanxeba asephola.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 09/09/04 01:14 AM

Bafowethu.

Angisoze ngabhoda indaba.

Most of what has been written about Afrika is written by foreigners who did a COMMENDABLE job, although that job was not conclusive.

The Kalanga's relationship with the Shona is like any other Afrikan's mutual relationship.

Their being refered to as Shona cousins was because the author took their proximity to the Shona as a reletionship as much as we the Ndebele today can be MISTAKENLY taken as a cousin to them since we share the same bounderies.

Oral BANTU history tells us of the sour relations between the Shona and the Mambo, of which the Kalanga are an off-shoot.

If one cares to read, read a book called "THE KARANGA EMPIRE". This book is written by a Shona researcher. He took time to interview their own old people in Maswingo (INYANDA) and they related the following:
1. The very Preamble of the book says -"THERE IS NO SUCH THING AS THE KARANGA. THIS WORD WAS ADOPTED FROM THE KALANGA. THESE KALANGA CAME AS SLAVES TO THE MUNHUMUTAPA KINGDOM. THEY THUS INFLUENCED THE SHONA LANGUAGE OF THEIR MASTERS, WHO HAD NO LETTER L IN THEIR ALPHABET. THEREFORE INSTEAD OF SAYING KALANGA, THE DOMINANT SHONAS SAID KARANGA."
2. Somewhere inside the book it mentions - "INITIALY MKARANGA WAS A DERROGATORY TERM FOR THE SLAVE WOMEN USED AS CONCUBINES BY THE MUTAPAS. THEN IT WAS USED TO REFERE TO A WIFE ONE MARRIES BY FORCE EVEN IF YOU DO NOT WANT HER. IT LATTER ON REFERED TO THE WOMEN WHO ARE MARRIED AS SECOND OR THIRD WIVES. UP TO TODAY MKARANGA IN SHONA REFERES TO A WOMAN WHO IS LIKE A SLAVE WIFE."
3. Pure shona, ZEZURU has got a lot of TERMS which you will not find in the busterdized KARANGA. eg Clap your hands - Karanga its butshira, Zezuru its wombera.
4. There are a lot of KALANGA terms that are similar to ZULU/SWATI/XHOSA terms. Because of their distance apart, historians decided that there is no relation between them. But our oral historians tell us differently.
5. Colonialism classified the people as they saw fit or convinient for themselves. And they decided that since in Matebeleland there was already a common language being used by the Afrikans, Any territory outside Matebeleland but within RHODESIA shall speak, Shona. Shall learn shona at school. this has led to a lot of none-shona people being refered to today as shona. Who today remembers that QWEQWE and not KweKwe is in whole part of Mthwakazi ka Matshobane. Who today knows that what is called Mvuma today is actually SIGALA which was the seat of Mlagela Khumalo before the LALAPHANSI battle. And in that Sigala there was the ibutho le NYANDENI. Up to today, there is the INYANDA mountain, some 30 or so miles from the original Sigala. After independence the citizens of the province of Maswingo wanted it called NYANDA. Am I alone in this case that the real SHONA government refused that name because it was a Ndebele name???

I WANT TO BE CLEAR HERE. I DO NOT IN ANY WAY DESPISE THE SHONA. I HAVE SAID AND WILL CONTINUE TO SAY THAT MY BONE OF CONTENTION IS THAT THEY CURRENTLY THINK WE SHOULD LIVE AT THEIR MERCY. IQINISA AKUMELANGA LESATSHWE. I DO NOT WANT TO BE RULLED BY A SHONA AND THEREFORE I CURRENTLY DO NOT SEE ANYTHING THEY CAN DO FOR ME.

Some of the contributions of our brother u Muntongelakudla are like he is dispising the Kalanga people. He is being unfare. Read them carefully. Like saying some languages are PYGMIE Languages!!! The Oxford College Dictionary defines PYGMIE as: (second definition) "CHIEFLY DEROGATORY - A VERY SMALL THING. AN INSIGNIFICANT PERSON OR THING, ESPECIALY ONE DEFICIENT IN ONE RESPECT." I respectifully asked for his meaning of the use of his calling others PYGMIE, he has not answered that.

MAYBE ITS BECAUSE MINA I AM A BUSTERED. I BELIEVE IN UBUNDEBELE BAMI MORE THAN ANYTHING ELSE. MY FATHER IS A HALF SWATI, BORN BY A ZULU WOMAN, UMAGUMEDE. MY MOTHER IS A HALF SUTHU, BORN BY A KALANGA WOMAN, BOLE. SO I AM PROUD TO ANNOUNCE MYSELF AS A KALANGA, SOTHO, SWATI, ZULU. MATHEMATICALLY I AM THEREFORE A NDEBELE.

I must be quick to say that his presence in the INKUNDLA forum keeps us on the run on research. An example is his contribution on the origin of some of the IZIBONGO. I have done some research which is good to put forward as an argument or discussion, I will bring forth in my comming contributions.

Bafowethu asiyibambeni.

Li Zwangendaba.
Posted by: sthutha

Re: AMANDEBELE - 09/09/04 10:41 PM

Ngiyabonga Zwangendaba.

Lobengula,

I thought you would be one of the people to recognise the bias against African people and the historical hunch that is expressed in most of the colonial histories.Kuthiwa zonelwa mvu nye,in the white man's eyes anyone black is the same even up to today.That is how they see us.I am not surprised that anyone community in Zimbabwe then were related to Shona.

Kulama Kalanga who are closely related to Tswanas e.g o-Moyo, oMengwe lase Botswana iMengwe indawo ikhona, kodwa abaseZimbabwe oMengwe ngamaKalanga.There is no other evidence except the biased colonial history that there was a relationship btwn the Kalanga and the main Shona Mutapa, nor is there any sign that they were surville or subservient to it.It exists only in the world of colonial historians and those that accept it absolutely.Like Zwangendaba puts it oral history does not in any way pre-soppose or support this.

Anyway kanti vele umuntu u-qualifier ukuba liNdebele njani?Lokhu ngikutsho ngoba a lot of amandebele azelwe by a multiple combination of people.Zulu, Sotho,SUthu,Tswana,Venda,Nyubi,Tonga,Kalanga lawo amaShona.Singakhohlwa ukuthi ibutho lalithi lingahlasela lithumbe aamajaha,intombi ngaphandle kwenkomo lezidlo.Izithunjwa lezi zazifika ziphiwe izibongo zakoMthwakazi and automatically became part of the new society.We could be busy trying to find non-existing links btwn Shona and Kalangas and ignore that some of our own whoclaim to be more Ndebele than others are actually born by Shona women or man assimilated into the Ndebele.

Personally I dont see what the purpose of forcing a relationship btwn Kalanga and Shona when there is no objective evidence to support it.I would rather we recognise those who consider themselves as Ndebele since we know ukuthi lesi isizwe sakhiwe njani.
Posted by: Siphepheli

Re: AMANDEBELE - 09/10/04 01:46 PM

Sthutha,

Awu, baba uqambe utshilo. Limqotho lelo. I have always felt the inclination to split hairs in this issue was a selfish self-serving gimmick by some people who are power-mongering.

Esikubalekela abetshabi yikho khonalokho ukufuna ukuzibeka phezu kwethu abakwenzayo. Kuba buhlungu ke nxa sesisithi khwimilili laphaya sicabanga ukuthi sesisodwa sithole kulokhe kukhona okuligcikwana kwenketha phakathi kwethu.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 09/17/04 04:26 PM

Bafowethu.

Ungangena eZambia, Ulandele uZambezi usiya eNyakatho yeNtshonalanga usuka eLivingstone, uzangena elizweni labe LOZI. Esigabeni esithiwa KATIMA MULILO, kulesizwe okuthiwa ngama KOLOLO. Lababantu bakhuluma ulimi oluthonywe phakathi kwesi Tswana, Kalanga, & Vango of Namibia. Example ngesiTswana uthi "Kibatla buhobe", bona bathi "Kibata buhobe" when they want food. AbeTswana bathi "Tsamaya", bona bathi "Zamaya" for "go". AmaKhalanga lama Vango bathi "Ngwenuwali" for now, bona bathi, "Ngwenowali".

Bangilandisela le indaba:

Uyalibona leliya gceke okuthiwa LIBALA LAMATEBELE ?, laliligusu elingasukiyo. Kwakukhona iNdlovukazi yama Zwangendaba uNyamatana owayehlala egwanqana lesizwe samaKololo. Bathi AmaKololo ayethi angahlasela amaZwangendaba, beqe umfula besebehleka amabutho ka Nyamatana ngoba engasizo ngcitshi kwezokuntsheza. Njalo bathi ayethi angahlasela atshiye equme amadoda amasende.

Kwenzakala ke kwafika u Mzilikazi, ababengamazi laba abesizwe samaKololo. U Mzilikazi wafika wasibutha isizwe sama Swati sika Nyamatana. Ama Kololo ayengakwazi konke lokhu kusenzakala. Bathi ngenye imini, Ahlasela amaKololo abhuqa isizwe sika Zhanke esasesibuswa ngu Mzilikazi. Yethuka iNkosi ibona izidumbu zamabutho ziqunywe amasende. Yabuza ukuthi yisizwe bani lesi esenza kanje. Ithe isizwile ngaso, yathumela ibutho ukuthi liyo hlasela kanye khona e KATIMA MULILO.

Ahamba amabutho enkosi aze achapha u Zambezi. Bathe sebeselizweni lamaKololo, bathola kulezihlahla ezikhulumayo. Induna yamabutho yathi kaziganyulwe zonke izihlahla. Yaphelela lapho imithi yamaKololo. Kuthiwa baphuma begijima ezihlahleni amabutho egola nje. Sabuthwa njalo ke isizwe sama Kololo. Induna yaqondisa ukuthi litshiswe lelo gusu. Latshiswa lasala kuli gceke. Ngolimi lwabo igceke kuthiwa LIBALA. Lalamhla lokhu likhona leli gceke, laziwa ngokuthi LIBALA LAMATEBELE.

Kuthiwa yathunjwa lapho ke inkosi yabo, labantwabayo ababili abangabafana. Oyedwa wenelisa ukubaleka, nguye okuthiwa wasala esakha isizwe sika LEWANIKA wesithupha. Yibo laba abalandela umfula uZambezi kusiya ngonyaka. Ebusika bakhela duze lomfula. Ehlobo bayabaleka ngoba uZambezi echitha, benyukele emagcekeni amaNdebele.

Akelingincedise Mthwakazi.

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 10/02/04 05:58 AM

Bafowethu.

Ngizwe ngitshiseka ngendaba yomdabu wendimi zesintu. Ikakhulu indimi ezikhulunywa esindebeleni.

MSEBE >>> arrow in Lozi/. arrow in Kalanga. rays of light in Ndebele/ Tonga/ Nyanja/Sothu/ Swati/ Zulu.

ILIVI >>> knee in Zulu. knee in Swati. knee in Kalanga. knee cap in Zulu / Swati.

DAKA >>> intoxicate in Zulu / Ndebele / Swati / Tonga/ Kalanga / Nyanja / Lozi.

INDALULO >>> betrayal in Zulu/ Swati/ Ndebele. release of secrets in Kalanga/ Tonga. expose in Nyanja.

KUBONA >>> to see in Zulu/ Swati/ Xhosa/ Sotho/ Kalanga/ Lozi/ Tonga/ Ndebele/Nyanja/ Luba.

UKWANDA (KUWANDA)>>> to be multitudes in Zulu/ Sotho/ Kalanga/ Lozi/ Luba/ Lunda/ Xhosa/ Nyanja/ Swati/ Tonga.

UMDONGWE/ LIDONKWE clay not fit for use in pottery, in Zulu/ Kalanga/ Nambia/ Ndebele/ Tonga.

DONSA/ DONZA >>> pull in all Nguni dialects/ Nyanja/ Luba/ Bemba/ Tonga.

MALUME (pronounced Ma-Lume)>>> uncle in all Nguni/ Tonga/ Nyanja.

NDOLA >>> isihlahla sengxoza in all Nguni. Ingxoza in Bemba/ Nyanja. There is a town in Zambia called Ndola, I am waiting for the Zambian embassy to confirm to me if it was named for that.

ZULU >>> sky/ heaven in all Nguni. the weather in Zulu/ Nyanja. blue in Tonga.

TSHEKUKILE (TJAKA TJEKUKA)>>> crooked in all Nguni/ Kalanga.

LALELA (WILILA) >>> listen/ hear me in all Nguni/ Nambiya/ Kalanga.

WOTHA/ MUWOTHA/ MOTO >>> sit near a fire, Nguni. a fire in Nyanja/ Lozi/ Tonga/ Luba. a fire in Kalanga/ Nambiya.

ILITSHE/ LIBWE/ LIGWE/ LIHWE >>> a stone in Nguni/ Kalanga/Tonga/ Lozi/ Nyanja/ Luba.

PHENDUKA/ HANDUKA >>> turn back; turn over; revolve in Nguni/ Kalanga.

PHENDULA/ HANDULA >>> reply in Nguni/ Kalanga.

AMANZI/ METSI/ MANJI/ MAJI >>> water in Nguni/ Suthu/ Lozi/ Nyanja/ Swahili.

BOPHA/ BOFA >>> tie in Nguni/ Lozi.

NYASA >>> to create in Zulu/ Swati/ Nyanja. to build in Tonga.

NTOMBI/ TOMBI >>> a virgin in Nguni/ Luba/ Nyanja.

ABOMNYANGO/ BONYANGO/ MINYANGO >>> descendants in Nguni/ nyanja/ Tonga.

MTHONGA/ MTONGA/ MTONKA >>> a hunter (leader of hunters) in all Nguni/ Lozi/ Tonga/ Nyanja. This also referes to a spirit medium in all Nguni/ Tonga.

NYAKANYA >>> to cause confusion in Nguni. to move disorderly in Kalanga. to mix things up in Tonga.

IMVULA/ VULA/ MVULA >>> rain in Nguni/ Kalanga/ tonga.

HLANGANA/ HANGANA >>> to meet in Nguni/ Kalanga.

LILA >>> mourn in Nguni/ Nyanja/ Kalanga/ Suthu/ Lozi/ Tonga.

LUMA >>> bite in Nguni/ Kalanga/ Suthu/ Tonga/ Nyanja.

MLAMU >>> brother or sister-in-law in Nguni/ Nyanja/ Luba/ Kalanga/ Tonga/ Lozi/ Suthu.

LIMA >>> cultivate in Nguni/ Kalanga/ Lozi/ Tonga.

NUNGU >>> porcupine in Nguni/ Kalanga/ Tonga.

UMUZI/ NZI/ NDZI >>> a home or village.

BUYA >>> come in Nguni/ Kalanga/ Nyanja.

FUNA >>> to want in Nguni/ Nyanja/ Luba.

INDALULE >>> a piece of bone used by a Sangoma in Nguni/ Nyanja/ Tonga/ Suthu/ Kalanga/ Luba.

MABULWANE/ MBULWANE/ MABULULWANE >>> umuthi wokuchela in Nguni/ Nyanja/ Tonga/ Kalanga/ Luba.

MUTHI >>> medicine in Nguni/ Kalanga/ Suthu/ Tonga/ Lozi/Bemba.
Plant in Nguni/ Kalanga/ Tonga/ Lozi.

UDABANE/ LIDABANE/ LIDANGABANE/ >>> a shrub that is used to feed inkomo ezimunyisayo in Nguni/ Nyanja/ Kalanga/ Tonga. (sengizalifundisa ukuloya hk... hk..).

DAMBADA/ DAMBATHA/ DAMBATSA >>> hamba uhambo olude ngezinyawo in Nguni/ Lozi/ Kalanga/ Tonga/ Nyanja. (ikakhulu uhambo lwalabo abayathethelela isizwe). in Nguni/ Swati/ Tonga/ Suthu/ Kalanga/ Lozi.

Yiyo indlela isiNguni esakhiwa ngayo le. Ngemva kwesikhathi, uma umuntu ehleli esigabeni esisodwa, uyathola angani ulimi ngolwakhe yedwa, kanti cha luwandlekile ezizweni ezinengi.

Kuthi njalo ngokuhlangana lezizwe ezintsha, ulimi luthonyelwe ngezinye indimi.

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 10/19/04 01:46 AM

Bafowethu.

Kuthiwa ngesikhathi uMzilikazi eqinisa isizwe sakhe, wakubona kuqondile ukuthi laba bantu bafanane. Wakhetha ke ukuthi babe lophawu, kumbe umkleklo.

Ukuklekla yikusika loba ukubhoboza isitho somzimba kulesizatho. Akukhethelekile ukuthi yisiphi isitho somzimba esikleklwayo. Kungaba yibuso, kube zindebe zomlomo, kube yintamo, kube ngamakhala, KITHI NGAPHA ESINDEBELENI ZINDLEBE.

Kuthiwa inkosi yathuma amabutho amabili, ukuthi abhode ngelizwe ayeklekla isizwe se nkosi. Kuthiwa ibutho elaqonda empumalanga lalikhokhelwe ngu Lotshe. Kuthiwa wathi esefika emfuleni uLundi, wathikaza u Lotshe wabuyisela amabutho emuva akazange edlula lapho kwakwakhele khona ibutho leNyandeni. Kuthiwa wathi efika esigodlweni, inkosi yabuza yathi, "Waphenduka masinya kangaka uthi pho uwenzile na wonke umsebenzi?" Kuthiwa u Lotshe waphendula wathi kaseqanga uLundi. Ithe isibuzisisa inkosi wathi yena akazange angene elizweni lamashona ngoba ubesesaba ukubuya loZIMU ekhaya. Abantu besishoneni babesazakala kwezokuloya. Enye njalo into ababewazondela yona amashona kuthiwa yibugwala embini. Bathi kulebutho lika Zhizha elakuqala ukuba libutho lesishoneni. Kuthiwa kwathi kulwiwa, bathathela ngejubane sekuthunqa uthuli. Ngemva kwalokho inkosi yababiza yathi kabayitshele ukuthi INGCEKEZA ngolimi lwakibo ithiwani. Bayiphendula bathi kuthiwa *****. Inkosi yathi kusukela namhlanje, lingaMA*****, LIZINGCEKEZA abantu ababalekela abanye kulwiwa.

Yikho MaNdebele, lingazazethesa icala, akusini elabapha lelibizo, bazipha bodwa.

Kuthiwa inkosi yahleka yabiza inyanga yayo enkulu uMphubane, owafika wathi akulaZimu obelungangena ekhaya. Yananzelela inkosi yathi, "Kanti Lotshe ulenketh' abetshabi?" Yikho libona abadala ikakhulu emakhaya beklekliwe ngoba kwaba lusiko olwacima kathesi sekufika isimanjemanje.

Sakhiwa ngalezo ndlela isizwe sika Mzilikazi.

Li Zwangendaba.
Posted by: Lobengula

Re: AMANDEBELE - 04/19/05 11:17 AM

Bafowabo

How far true is the assertion and belief among historians that Shonas are in fact an offshoot of the Kalanga tribe? Historians widely contend that Shonas are a by-product of the Kalanga tribe and this is backed by very creditable evidence. Apart from the language similarity, Iam reliably told by leading academic historians that if a Shona person evukelwa lidlozi, idlozi lakhona liza likhuluma isiKalanga and not isiShona!!!!. This is indeed an area which is generally agreed upon by historians and a lot of contemporary social scientists who observe these events in many rural communities.

As former education minister Chigwedere has concluded that Shonas are indeed a by-product of the Kalanga tribe, it actually means the Kalanga people have a better claim to the country than the Shonas themselves. This issue needs to be debated and analysed.
Posted by: Makhosazana

Re: AMANDEBELE - 04/19/05 11:32 AM

In the first place there isn't an ethnic group called Shona. The word Shona was a convenient term used by Professor Clement Doke in his report on the Unification of 'Shona' dialects in 1931. Therefore we can't say the Shona are an off-shoot of the Kalanga.

I have reason to believe that certain sub-groups of the Karanga have historical links with the Kalanga. This is evidenced by the similarities in language. You would notice that even the pronounciation of certain Karanga words is similar to some Kalanga words.

I doubt that there is any relationship between the Kalanga and the Zezurus, Manyika, Korekore, Budya, Ndau, etc.
Posted by: Dokotela

Re: AMANDEBELE - 04/20/05 08:33 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Lobengula:
<strong>... if a Shona person evukelwa lidlozi, idlozi lakhona liza likhuluma isiKalanga and not isiShona...</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngezwa abadala besithi, amadlozi ayathengiswa, akuyi ngokuthi uzalwa ngubani. Abantu baya thenga amadlozi loba engazi womhlobo wabo, bese bewasebenzisa empilweni zabo. Inyanga lezangoma ezinengi, ngezwa kuthwa ziyabe zithengile amadlozi lawo. Ngibona angathi kuyafana lokuthenga, ondofa.

Ebudlelwaneni lapho, hatshi angazi ukuthi abetshabi bazalana njani lama Kalanga.
Posted by: Bhudaza

Re: AMANDEBELE - 07/15/05 06:50 AM

On this day (15 July 1893) - "The Matabele, Bantu-speaking people of southwestern Zimbabwe, stage an uprising against rule of British South Africa Company. They're defeated and administered by the company in separate districts."
Posted by: ILembe

Re: AMANDEBELE - 07/17/05 12:19 AM

Akelincede

Ngilobabakazi olabadala bazibiza Mthombeni bavela kwabokagogo ozala ubaba ubenguMaNdlovu. ingxaki yikuthi nxa sebezile bakhuluma ngesiZulu esinye siyangeqa. kuchazwa kuthiweni lokhu?
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 07/23/05 07:27 AM

Bafowethu.

Yebo. Indaba yamadlozi inde bafowethu. Ayilula ukuyichasisa, ikakhulu kulezi nsuku abantu sebehlanganisa babuye bathi amanye amadlozi ezinye izizwe asengu Nkulu-Nkulu.

Quote: Originally posted by Lobengula:
... if a Shona person evukelwa lidlozi, idlozi lakhona liza likhuluma isiKalanga and not isiShona...

Quote: Originaly posted by Doctor: Ngezwa abadala besithi, amadlozi ayathengiswa, akuyi ngokuthi uzalwa ngubani. Abantu baya thenga amadlozi loba engazi womhlobo wabo, bese bewasebenzisa empilweni zabo.

Quote: Originaly posted by Lembe: Akelincede
Ngilobabakazi olabadala bazibiza Mthombeni bavela kwabokagogo ozala ubaba ubenguMaNdlovu. ingxaki yikuthi nxa sebezile bakhuluma ngesiZulu esinye siyangeqa. kuchazwa kuthiweni lokhu?

Esintwini alukho ulimi olukhulunywa lidlozi. Umuntu angatolika lokho okutshiwo lidlozi. Idlozi likhuluma ngendlela zasendulo, ngokubonisa (VISIONS). Kuthi lowo obonisiweyo abesechasisela abantu ngolimi ALWAZIYO YENA. Ama Nguni asemandulo abesiba lezangoma zesi NYASA kumbe eza BATHWA. Laba bantu bebesithi nxa sebevukelwa bakhulume ngolimi abalwaziyo. Besekusiba labatoliki. Kusiya ngesikhathi indimi sezithonyelana, bebekhuluma ulimi olwazakala nguwo wonke umuntu. Kuthi lapho abafuna ukuthi ingcazelo iqonde, (PRECISE EXPLANATION), babuyele olimini ABALWAZIYO. Lokhu bekuphica abantukazana.

AmaShona ase MZI-MABTJE, aqala ebizwa kuthiwa Ba-Zimba. Ukuthi Shona was a collective name abayetheswayo. Ekuqatheni ilizwe lenkosi, amanye ama Ka-Langa asala esiShoneni, indawo ezifana labo QWE-QWE, MVUMA, SELUKWE, etc. Laba bantu bafunda isiShona esikolo kodwa umdabu bengama Ka-Langa. Nanti idlozi selivuka, usekhuluma ulimi alwaziyo. Kulomehluko phakathi kolimi OLWAZIYO, lolimi OLUKHULUMAYO. Yisintu bafowethu. Singalibali njalo ukuthi izangoma lezinyanga yiziqholo. Umuntu wakhona ungathi ukulalele nxa uzama ukumguqula endleleni zakhe, uzamangala ubona elokhu esenza okwakwabo.

KUYAFANA baba Lembe, ugogo wakho ulimi alwaziyo yisi ZULU. Angaqeda iminyaka ekhuluma lani ngesi suthu, kumbe ngesi Ndebele, loba ngesi Ka-Langa. Kodwa nxa sekufunakala ingcazelo (PRECISE MEANING), lizabona okunye akutshoyo lingasakuzwa. Uyabe etolika lokho akutshengiswa lidlozi. Lapho sekufunakala umtoliki ozatolika lokho okutshiwo ngugogo. Ngesibongo njalo, oMTHOMBENI ngama ZULU angabuzwayo.

ALIKHO idlozi elithengiswayo. Idlozi liqoma lapho lithande khona. Idlozi njalo liqoma kwabo kaliqomi emzini. Ungezwa kuthiwa lidlozi elithengiweyo, yilo leli obaba o Siphepheli abathi li DIMONI. Akula lutho elulubonayo lelo dlozi, liyawumana nje lize lichitheke. This type of Spirit is a very good excuse for the collective custigation of our Religion and culture.

Ngake ngatsho ngathi umlando ukuze uchasiseke kuhle, kwesinye isikhathi kuyakumele umuntu azi usiko lwaleso sive asichasisayo.

Akelingincedise bantwana beSilo.

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 08/28/05 03:02 PM

Bafowethu.

Ngicelwe ngomunye wethu ukuthi ngichasise ngama Nyasa. Amanyasa ehlukene lama Chewa.

Ama Chewa yibo abombuso obubizwa kudala kuthiwa ngama "RAVI", kumbe njalo ngolimi oluthobileyo uthi ama "LABI". Yiso lesi sizwe i Ma-Ravi, kumbe Ma-Labi kumbe ngolimi lwalamuhla i Malawi ebizwa ngaso. Ngemuva kokuthola uzibuse, i Majority Chewa yakubona kumele ilizwe lithiwe MARAVI (MALAWI) kulokuthi libizwe ngokuthi NYASA-Land.

Umbuso wama Nyasa ube wande ikhakhulu empumalanga yelizwe osekuthiwa yi Zambia lamhlanje.

Ngizacela uncedo enkundleni lingincedise bafowethu.

Li Zwangendaba.
Posted by: ILembe

Re: AMANDEBELE - 08/28/05 07:54 PM

Zwangandaba

ngiyabonga ngokuchasisa kwakho ngamadlozi well kungathi kuyezwakala okutshoyo ngoba eqinisweni isiZulu asikhulunywa kwethu kodwa nxa sebefikile bakhuluma sona. thanks
Posted by: Dokotela

Re: AMANDEBELE - 10/18/05 06:30 AM

Kudala, kwakusiba le mbuyiso. Ngiyakhumbula kahle usiba khona siwenzela ikhulu, ngisese mfitshane. Ukhona ongachasisa ngokugcweleyo umbuyiso, lokuthi alobudlelwano bani lama dlozi.
Posted by: Mangethe

Re: AMANDEBELE - 10/18/05 09:21 AM

Muhle umbuzo wakho Dok.Kanti lami bengithanda ukuvezelwa kancane ngakho lokhu.Uma kuthiwa kuyabuyiswa,ngangibone abadala besiya elibeni lomufi ngosuku lolu.Uma sebephenduka khona bahudula ihlahla bezongena lalo emzini womufi. Nanku umbuzo,Uma bengathi belidonsa babone lowo obuyiswayo esehlezi kulo kambe bangema yini kumbe abanye bangabuye bathelwe ngamanzi aqandayo sebeqalekile?
Posted by: Ndukuzibomvu

Re: AMANDEBELE - 10/19/05 03:29 AM


Njengoba bengithule ngilalele nje madoda, kuye kwafika emcabangweni wami ukuthi thina sizwe esinsundu siyisizwe esiqalekisiwe impela; isizwe esiqalekisiwe.

(amazwi kaMnuz. C.C. Ndebenkulu kwincwadi kaNkwali yenkosi Inkinsela YaseMgungundlovu)

Abaphansi
Abaphansi imimoya yabomuzi lowo asebabhubha. Leli elithi abaphansi igama elihloniphayo. NgesiZulu izinto ezinkulu ngokubaluleka nalezo eziyizici kazigagulwa ngamagama kepha sizibiza ngokugigiyela sikhombisa ukuzihlonipha. Uma simisa inkulumo abaphansi amadlozi noma amathongo. Maningi nokho amagama ababizwa ngawo abaphansi. Kubuywe kuthiwe izithunzi, izithutha, izinyandezulu, amakhosi, njalonjalo.

Kwabe kuyinkolo yobabamkhulu ukuthi uma umuntu efa, umoya noma umphefumulo wakhe kawufi kepha uya ezweni lamathongo. Uhlala lapho kuze kube isikhathi sokukhipha ihlambo lomufi bese ebuyiswa. Angabuyiswa-ke -umphefumulo noma umoya wakhe belu- usezokuza ekhaya eselidlozi. Umsebenzi wamadlozi wukwelusa abaphilayo emizini yabo. Balwa nezifo nezitha namalumbo. Bakhulisa abantwana balethe izinhlanhla, inala nobuhle ekhaya. Inkokhelo yabo ukuba baziswe, baphiwe ukudla -inyama notshwala- babikelwe konke okwenzekayo ekhaya kungenjalo kuvela imikhokha. Impilo yonke yamaZulu iyinto yinye nokwazisa amadlozi. Ukuzalwa komntwana kuxhasene nokwazisa amadlozi, ukukhuliswa kwakhe, ukuhlaba nibuse ekhaya, ukugula, ukuphila konke kungechazeke kungathintwanga ekwaziseni abangasekho.

uNkulunkulu
Okhokho babemazi uNkulunkulu nanxa babengamkhonzi ngalendlela esesimkhonza ngayo thina emva kokwemukela ibhayibheli. Babemazi ngokuthi ilona lithongo elikhulu kunawo onke amanye, abanye bethi nguyena owadala abantu kepha abanye bathi akabadalanga abantu kuphela wadabuka kuqala. Indaba yokudabuka kwabantu kayinawo umongo owodwa. Njalo abanye badabuka ezintabeni, abanye ezilwaneni njengabakwaThusi abadabuka ezimfeneni kanti abakwaNgwenya badabuka ezingwenyeni - abanye njalo badabuka ohlangeni. Yilaba-ke abathi uNkulunkulu wadabuka ohlangeni kwasekuthi ngokudabuka kwakhe kuqala, wayesebizwa ngokuthi nguMvelinqangi, okungukuthi owavela kuqala. Emva kwakhe kwasekuvela uNomkhubulwana inkosazana yasezulwini. Emva kwakhe kwavela okhulukhulu besizwe. UMvelinqangi nguyena owadala izinto zonke eziphilayo nezingaphili njengemvula, izilwane, izithelo nayo yonke imithi yokuba abantu bazelaphe, badle. INkosazana yasezulwini yona ayidalanga lutho kepha inamandla okupha; imvula nokomisa, inala nendlala, kusentendeni yesandla sayo. Ngenxa yalokhu kubaluleka okungaka koMvelinqangi noNomkhubulwana, amaZulu ayebakhonza bobabili. Indlela yokubakhonza kwakungukugcina umthetho nesiko ukuze kungenziwa izenzo eziphambene nentando yabo. Uma boniwe kwakukholelwa ekuthini bazoletha indlala ukomisa nembo ezweni. Njalo lapho lezi zigameko zehlakala kwakuyaye kuyiwe ezintabeni eziphakeme kuqhutshwe imihlambi yezinkomo zifike zibulawelwe khona kushwelezwe kuMvelinqangi, inyama yazo yosiwe kusuke isisi esikhulu somhlatshelo cishe ngendlela leyo eyayenziwa ngamaHebheru.

Ngaphandle kwale nkonzo, uMvelinqangi wayengaqulwaqulwa nje. Zicishe zibe ntathu izizathu eziqakathile ezazibangela lokhu. Esokuqala esokuthi uMvelinqangi wabe elidlozi lesintu sonke ngakho eluse uhlupho oluhlasele isintu sonke njengezimpi, imbo, ukomisa, isikhonyane nempi kaNomdede njalonjalo. Uma kungehlanga okunjalo sasingekho isidingo sokuyokhonza uMvelinqangi. Izifo phakathi komuzi ngamunye zazeluswe idlozi lomuzi ngamunye njalo nje. Esesibili esokuthi mdala kakhulu kasathintene nabaphilayo. Phela idlozi lithethwa ngokwaziwa, libizwe ngegama lithoshwe ngezibongo. Yilokho okwenza ukuba umninimuzi aqale ngokubiza uyise ongasekho lapho ethetha idlozi, asuke lapho abize uyisemkhulu nabobonke abaziyo ngobukhulu bokubaluleka kwabo nangobudala babo kuze kufike ekugcineni kokubazi kwakhe, usezokuthi-ke; ''Ngingeze nganiqeda nonke nina basekuthini, ngicela ubabamkhulu asinxusele kokhokho yena ngoba uyabazi, nabo basinxusele kokhulukhulu kuze kufike kuMvelinqangi''. Esesithathu isizathu ukuthi uMvelinqangi uyahlonishwa. Phela idlozi alithethwa nawubani nje. Kukhethwa inkosana yomuzi noma omdala phakathi komndeni obazi kahle abangasekho, owazi indlela abakhonzwa ngayo, owazi nenxeba angabangena ngalo ukuze babeke indlebe lapho ebamemeza, bayiphendule nemithandazo yakhe. Pho ngubani owazi uMvelinqangi? YiNkosi yohlanga kuphela. Yiyona eyayinxusa amakhosi asathula ukuba akhalele isizwe kuMvelinqangi. Phela kuthunywa amathongo nje ngoba kuthiwa wona ahlala naye kwelezithutha emhlabeni ongaphansi. Lapho ubizwa ngokuthi nguLunyawolunye noma nguMlenzemunye, ithongo elikhulu. Kehlulwa lutho nokho ngoba ulidlozi, ukuba abe seziqongweni zezintaba noma phezulu kanye ezulwini lapho ezwakala ngomdumo omkhulu, anise nemvula.

Ngenxa yezizathu esezibaliwe, umuzi ngamunye wabe wethembele edlozini lawo ngamunye. Babeqinisekile kuleli themba baze basho nokusho ukuthi ''Akudlozi laya kwenye indlu ladela kwabo''. Noma nhloboni yokufa neyokuhlupheka kwakulindelwe ukuba bayiphengule, bengenzanga njalo kuze kuphume izidumbu kwakubuzwa kubo ukuthi; ''Nidedela la malumbo nje nina senokhonzwa ngubani. Senohlala ezintabeni nidle utshani njengezintethe na?''

Idlozi/Ithongo
Lana omabili asho into eyodwa. Idlozi umoya womuntu osewafa. Akathi efa nje umuntu ebe eba idlozi. Ngesikhathi ningcwaba isidumbu sakhe, umoya wona uya emanzini phansi komhlaba. Uhlala lapho kuze kukhishwe ihlambo, sekuzohlatshwa inkomo yokumenyusa emanzini. Kumane kuthiwe nje uyenyuswa. Emva kwezinyangana sekuzobuye kuhlatshwe enye futhi inkomo kuthiwe uyabuyiswa. Ngokubuyiswa kusho ukuthi uyamenywa manje ukuba eze ekhaya lokhu usezilelwe phela nehlambo selikhishiwe. Ekufikeni kwakhe ekhaya usezoqala-ke ukusebenza, alwe nezifo, nezitha, namalumbo. Uselidlozi-ke. Usezodamane ehambela ekhaya lapha aphiwe ukudla, inyama, notshwala phela. Uma kukhona okwenziwayo usezobikelwa, uma kukhona okucelwayo kuzocelwa kuye.

----------------------------------

Ithi ngigcine ngezibongo:

Msimang
Nonkosi
Thabizolo
Abakwakhokho lomhlanganisi
Abahlanganisa indlu yakwaDlomo
Abakwadwala elidumakazi
Abakwanakanaka ngiyesaba ngempi yaseNcome
Singabakwasigqamu kwabade nabafishane

Abakwangubo zinyathelwayo, bakwaNonkosi,
BakwaDalukazana
Owashiywa yizinja zaseMagozeni
Waye wabanjwa ezakwaMbingeleli
Lapho ayekade ehamba khona
Ezulazula ngaphansi kwezintaba zoKhahlamba


Ngiyabonga.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 10/23/05 07:04 AM

Bafowethu.

Ngizeza Doc, kodwa kukhona lapho engibona angani ngachasisa khona. Ngizavulavula ama Posting la, ngingayiswela, ngizabuye ngichasise njalo.

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 10/23/05 07:13 AM

Bafowethu.

Doc, ngiphange ngayithola lendatshana engake ngayibeka la eNkundleni:

IPHINDWE INJALO++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bafowethu.

Ngizakweboleka engcazelweni engake ngayibeka lapha eNkundleni ku INKOLO, eya mhlaka 9 December, 2004. Uyibale le ngcazele kanye lenye ephezu kwayo, eyabekwa mhlaka 7 December, 2004.

________________________________________________________________________

Bafowethu.

Kulengoma eyakhokhelwa ngumkhulu wami eyayisetshenziswa ku ZBC ngu Inglam Nyathi ohlelweni oluthi "Amasiko Ethu":
NGITHETHELEL' ISIZWE
HEYAAAH HHEEEE
BABA WAVUM' UBUNGOMA.

Ihamba njalo lengoma. bayithatha amazwi lengoma kulomgidingo wokubonisana kwezangoma. Zazigida zilitshumi lantathu lezo zangoma. Kwakufike uLIZWI, isangoma esiyiso esibikayo eNjelele okwamanje, sona kibo sivela eSwazini. Njengoba ngitshilo, iNjelele kayisiyo yamaNdebele wodwa. Izizwe ezigoqela o SA, Botswana, Zambia, Swazi, Lesotho, Malawi, Kongo, Angola, Tanzania, zile Zangoma ezibikayo eNjelele. E Swazini yikho okule ZIKO lezangoma. AmaSwati bathi, "ITIKO LE TINYANGA", lapho okokhiwa khona umlilo yiZINYANGA le ZANGOMA.

Ngivumeleni bantwana besilo. Kukhona okumele sibekwazi. MAKHOSI.

Ngesikhathi u M-g-a-x-a-b-e ezama ukuthunqisa eNjelele, uLizwi wathutha waya eSwazini. Kodwa nanku esakufundayo ngamadlozi.

Ukudlozinga kutsho ukubanjwa umzimba ngamandla emimoya. Kubuye njalo kutsho ukubheka into, loba ukuyilondoloza, loba ukuyondla.

Umuntu ophilayo uledlozi. Libala lesintu leli. Idlozi ngumoya, kumbe ngithi umphefumulo. Ngesikhiwa - SPIRIT/SOUL. Yikho umuntu ophilayo ulenyama ledlozi (BODY and SOUL). Nxa usifa, idlozi lakho liyaphuma enyameni. Ngaleso sikhathi, kubhubhe inyama kuphela. NGENXA YOKWEYISWA NGEZINYE IZIZWE KANYE LOKUZEYISA SODWA, ABANYE BASUKE BACABANGE UKUTHI IDLOZI NGUMUNTU OFILEYO. Hatshi, idlozi ngumoya okhona loba umuntu esaphila, siwuhamba nje lomhlaba ngoba inyama zethu zembese amadlozi.

Umuntu angafa idlozi kalifi. Liyaphuma liduke ngelizwe. Yikho lapho abasaphilayo okumele benze elabo izopho ngalo osebhubhile. Idlozi elisanda kuphuma emuntwini liyaduka ngezwe. Lapho eliyakhona kugcwele eminye imimoya, eminye mibi, eminye mihle. Iyabhubhisana le mimoya. Yikho ukuze liyefika lapho kulele khona eminye imimoya yomndeni, WENA OSAPHILAYO WOMNDENI, NGUMLANDU WAKHO UKUTHI ULILONDOLOZE.

Yikho lapho abadala bosiko abasola khona ngeBhayibhili nxa liqonqosela amaJuda ukuthi athethele ngoba yikwenza kwedlozi lokho. Akula Nkulu-Nkulu othethelelwayo. Akukho esintwini.

Kulula ukulondoloza idlozi. Kwenziwa umgidingo okuthiwa nguMBUYISO. Nxa kuthiwa umbuyiso, yisilinganiso. Lokhu kwenza idlozi lingene emzini wa MATHONGO. Amathongo yimimoya yabokhokho abazala lowo mndeni obuyisa lelo dlozi laloyo osowafayo. Bathi abadala, "Kungedlula isikhathi ungali BUYISAnga, liyaduka ngezwe amandla alo aze aphele, libhujiswe ngamathongo ezinye izizwe. Singakhohlwa amasiko ethu, sizakwenyanya ukubuyisa amadlozi ezihlobo zethu. Aduke aze aphele amandla, abhujiswe ngamathongo ezinye izizwe, SISALE SINGELA SIHLANGU.

Yikho uGOD ezwakala ukukhala ethi ebantwini bakhe, "Thou shalt not worship any other god than me. Remember I am a jealousy god" Lidlozi uGOD, akasuye oNkulu-Nkulu.

Esintwini sithi, "AKUDLOZI LAYA EMZINI LATSHIYA KWABO". Uyatsho uGOD and he does not mince his words, "I am the god of Isreal" Ngilidlozi lika Israel.

AMATHONGO (ILITHONGO/ ITHONGO) lidlozi eselibuyisiwe, eseligxilile kwabakwabo. Lelidlozi selikwenelisa ukunceda abasaphilayo. Ilithongo linceda ngokukubonisa okuzayo. ISAZELA (Instinct), ngumlayezelo otholwa lidlozi laloyo osaphilayo uvela oThongweni labokhokho bakhe.

Loba beza besitshumayeza ukuthi idlozi labo selingo Nkul-Nkulu, sakubona ngemibhalo yabo ukuthi qha, lilokhe lilidlozi, njengoba bebeboniswa nje ngamaphupho njengazo zonke izangoma zomhlaba jikelele.

Amadlozi yiwo asithandazela ko Nkulu-Nkulu. Thina siwabonga ngemithethelo. Akukho esintwini ukuthi nginikela ko Nkulu-Nkulu. Nginikela edlozini.

YIKHO NGISITHI U GOD LO LIDLOZI NJE NGOBA UYAQONQOSELA EQONDISA IZIZUKULWANE ZAKHE O MOSES UKUTHI BAGCINE AMASIKO AKWABO BANIKELE UKUZE LAYE ADLE: Leviticus chapter 1, yonke. Linanzelele ukuthi lithini idlozi lama Juda ikakhulu ku verse 9, 13, and 17.

Lathi esintwini siyazi ukuthi amadlozi ethu angabhubha nxa engadli. Yikho sithethela. Asithetheli ko Nkulu-Nkulu. Sithethela emadlozini. Siwakhumbuza njalo ukuthi asikhonzele phambili ko Nkulu-Nkulu. Kambe umuntu angangibona ubumpofu ngoba ngithethela elami idlozi, ngisala ukuthethela elakhe? Yikho okwatshiwo ngama Kirisetu efika lapha e AFRIKA, bathi silahlekile, asiphucukanga, angani ukukhonza kulempucuko.

BASIQALA SIZITHULELE. MANJE IZENZO ZABO SEZIBONISA UKUTHI BABESOMA NJE. Ngoba okubekwe ngo Nkulu-Nkulu akuguquki. Lokhu esikuzwayo ukuthi sebetshadisa amadoda emadodeni, kusitshengisa lapho idlozi elingela mandla khona lesidalwa sika Nkulu-Nkulu.

Kengilobele oMtshede: AS MUCH AS THE IDLOZI IS DEPENDENT ON THE LIVING BEINGS, SO IS THE LIVING BEING DEPENDENT ON THE IDLOZI. THAT WAY, GOD CAN NOT BE THE GREAT SPIRIT ONKULU-NKULU, AS THE WRITINGS OF THE JEWS REFLECT HIM TO BE DEPENDENT ON THE HUMAN BEINGS.

Deuteronomy chapter 1 verse 42: nxa lingakukhokhelanga idlozi uyatsha embini. Akula mbi elwelwa oNkulu-Nkulu. Kodwa elami idlozi liyangikhokhela embini nxa ngilwela owami umndeni, kumbe esami isizwe. Yikho silibona idlozi lama Juda libakhokhela embini zabo, njalo libalwela kwezinye izimbi - 2 Samuel 5 verse 23-25, Joshua 8 verse 24-27, and Joshua 13 verse 1. Sithi isintu, oNkulu-Nkulu wasidala wasipha imimoya yengxabano. Yikho kulwiwa emhlabeni. Yikho njalo nxa idlozi lakho lingaqinanga, uyehlulwa. Ungalahla awakho amadlozi uba yinhlekisa ngoba uyabe usuncoma ubabaza awezinye izizwe. Deuteronomy 2 verse 28-36.

Esintwini sithi idlozi liyaqoma. Singahlanganisi oNkulu-Nkulu lamadlozi. Esinye lesinye isizwe siledlozi laso. Ungazama ukuhlanganisa amadlozi angela buhlobo uyayibona ingxabano yakhona ingapheli kuvuka lokhu lalokhuya. Elinye lelinye idlozi liqoma ngakwabo.

Singahlanganisi oNkulu-Nkulu lama Dlozi. Singathi oNkulu-Nkulu "is all-merciful", siyabe sisitsho izifiso nje. Esintwini sithi wasobela IMPIKISWANO. Izidalwa zonke zomhlaba ziphila ngawo lowo mthetho. "You eat or are eaten for survival. You survive to eat or be eaten. We all live for and in competition". Yikho kulengxabano. "We all live by the force of power. If you have no power you are not respected. If you are not respected there is no peace. Peace only exists where there is power."

Yikho lapho amadlozi akho abonakala khona. Nxa se abhujiswa, usuyisichaka nje. Awungeke phinde ulivuse ikhanda. ISINTU SITHI SONA, UKUZE NGIBHUBHISE ESINYE ISIZWE, KUMELE NGIQALE NGOKUSILAHLISA AMADLOZI ASO. Kunjalo ke, sithiyiwe thina. Mhlana sonke sisithi lahliyani okwakwethu, satsha isizwe sakithi.

Ngibuyele olimini luka Mnali: "That is why each people have an identity that contrasts them from all other people." Nxa oNkulu-Nkulu wayengakufuni konke lokhu, aluba sonke, kanye lezihlahla lezi esizibulalayo ukuze sakhe imizi yethu, aluba sonke siyafana siyinto yinye. Singahlanganisi oNkulu-Nkulu le dlozi. O Nkulu-Nkulu ngowabantu bonke, idlozi ngele sizwe loba umndeni. Khangela labo abazama ukuzisikela khona, Sebebizwa Roman, Anglikan, Dutch Deformed, Central Afrikan, Yonke ingxaba ngxoza. Kuyini okudala lokhu??? Bangasigconeli oNkulu-Nkulu ngokumenza angathi yinto ephambene. YIKUZAMA UKUBIZA IDLOZI UTHI ngo NKULU-NKULU. IF, and I say IF. If that GOD is or was what his followers purport him to be, there would be one church. When you ask them, EACH ONE BLAMES THE OTHER TO BE WRONG, AND HE TO BE THE RIGHT ONE. The fact that there is dessent in the church reflects the very nature of creation. YOU MAY REBEL AGAINST IDLOZI LAKHO, KODWA ONKULU-NKULU QHA. WHAT WOULD YOU BENEFIT, AND WHAT WOULD THE GREAT SPIRIT LOSE BY YOUR REBELION? Imibhalo yabo iyasibonisa ukuthi lidlozi nje. Religious wars bear witness to my testimony.

MAKHOSI.

Li Zwangendaba.

--------------------
_______________________________________________________________________

Ungayibala le posting yamhlaka 7 December, uzananzelela lapho okuya khona indaba.

Yebo amadlozi akhona. Yebo amadlozi "AYASPANA" hk hk hk, wena Doc!

Li Zwangendaba.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Li Zwangendaba
Posted by: Dokotela

Re: AMANDEBELE - 12/12/05 06:01 AM

Kuzammele ngihlolosise kuhle imicijo yakho mfowethu
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: AMANDEBELE - 12/18/05 07:18 PM

UMMMMM.......KAHLENI NGIYEPHAWUMBA IMICIJO.
Posted by: Potshoza

Re: AMANDEBELE - 12/20/05 03:15 PM

Adoption of Ndebele culture Cultural Heritage with Pathisa Nyathi

EVICTIONS taking place after 1910 seem to have produced some ripple displacements. Firstly, the white farmers were taking over land that hitherto had belonged to the Ndebele. In the south, the Ndebele were pushed from villages such as Izinala, Inyanda, Isizinda, Umncwazi, among others.
As the people streamed to the south they moved into areas that had been occupied by the Kalanga. Within the Matobo Hills the two groups co-existed and as we saw in Tjinakile?s case, the Kalanga began to adopt some cultural practices of the Ndebele. Piercing of the lower earlobe was a case in point.
Later, the whites, once the land nearest to Bulawayo was all taken up, began to grab the land in the Matobo Hills area. And beyond. However, one aspect that became noticeable was that whites of Afrikaner stock occupied the farms in the peripheral areas of the Matobo Hills. Indeed, even today names such as van Vuuren and Cloete still feature in the area.
As was pointed out in earlier articles, some Kalanga began to move out to more peripheral areas such as Tshelanyemba in Shashane. When they got there, they did not find unoccupied land. Instead, there were some Birwa people in the area who had moved up north from the Madinare district of northeastern Botswana.
Even the names of some of the places still bear testimony to Birwa/Sotho occupation. Names such as Mlalatau, Mthatheho, Simpathi are not of Kalanga but Birwa origin. Apparently, when the Kalanga got to those areas they pushed out some Birwa who retreated to the Botswana side of the border.
Apparently, this was not restricted to the Tshelanyemba area. People of Birwa/Sotho and or Tswana origin had occupied a whole belt in the south extending from Mangwe through to the Gwanda district.
In the case of Tshelanyemba, there were Birwa people such as Babi Nyathi. As was pointed out earlier, these people were already living north of Tshelanyemba. One net effect of these movements was to introduce Ndebele language and culture into areas where it had not existed before. Similarly, Kalanga culture was also introduced into areas where it did not exist prior to evictions.
This may be somewhat misleading in that there is evidence of Kalanga/Shona occupation of those very same areas in the south. For example, at Sankonjana there are Zimbabwe type ruins. It all goes to show the perennial movements of people in those areas.
At the same time the areas that had come under the influence of Birwa\Sotho diminished. Some of the people either retreated into Botswana, or moved into the Gwanda district or became incorporated into the new Kalanga society.
In those early days even the San (Bushmen) were to be found south of Tshelanyemba. They generally maintained their bush existence and interacted with the Kalanga and Birwa on a limited scale. Their story will be told later as we pursue Tjinakile?s account of the history of Tshelanyemba and environs.
The retreat of the Birwa will become apparent when we begin to deal with Sankonjana, an area that was occupied by them, prior to the Kalanga crossing the Shashane River to settle there. Many of the Birwa moved out to Mawaza, which fell under the Gwanda district. There was more pressure on the Birwa when some evictees from the Nqameni area later came to settle in the area.
Tjinakile remembers the early days when the Salvation Army was making evangelising inroads into the area. She recalls an officer that they nicknamed Tirifumo. Apparently, the name was given to him following a Salvation Army song that the Shona speaking man sang.
The song was Tiripfumo raShe, tinomunamata. The officer together with a white man called Ngokho, used to march around the villages enticing the people to follow them and embrace the Salvation Army faith.
In typical Salvation Army tradition, the two officers went marching around carrying the Army flag and beating a drum. Some adults, on hearing the sound of the drum and the singing, came out to listen to the songs. Others reacted differently. For example, Babi?s people, adults and children among them, ran away on the sight of the two strangers.
A small school was opened up and was run by Sikhukhu Ndlovu. The parents were not keen to have their children attend lessons. What the children then did was to pretend they were going to fetch water. They wore their usual tattered clothes but hid some cleaner school clothes in their water containers Once out by the river, they got into the school clothes and ran to the school to attend classes.

Sunday News
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 04/27/06 02:31 PM

Bafowethu.

Ngincindezele:
_________________________________________________________________________________________
" yithi esizocela umlilo" kanti ngumlilo wuphi?
_________________________________________________________________________________________

Yebo. Esintwini indoda ibisiya lobola ngoba isifuna ukwakha owayo umuzi. Ubusiba ngumuzi bani ongela guma, ongela ziko. Angitsho bekutshowo esintwini ukuthi ubaba anganabeli eziko.

Yikho nxa bekusiywa celwa UMLILO, kutsho into ezinengi:
1. Okwakuqala, umama nguye ovuka ekuseni ewubasa umlilo lapha ekhaya.
2. Umama njalo UYISIKHUDUMEZI lapha ekhaya. Yilo iziko lomuzi. Imuzi engela omama sonke siya siyibone. Izingxoza bakwethu, idabukile okubuhlungu.
3. Kubuye nguye okhwezelayo iziko LOTHANDO. (Keep the home fire burning), angitsho litsho njalo kulezi nsuku. Nxa kungelamlilo lapha ekhaya uyachitheka umuzi.

Yikho bekuthiwa sizocela umlilo, IKAKHULU EKUTHINI NGUYE OSEZOVUSA IZIKO LAPHA EKHAYA.

Lingincedise zihlobo zami. Isintu samandulo besisitsho njalo.

Li Zwangendaba.
Posted by: Nomangqika

Re: AMANDEBELE - 05/20/06 08:21 AM

mmhhh udaba lolu lonke liyazi mmhh kunzima luyafundisa and okunye ekuqaleni kwalo mmhh luhlasimulisa umzimba yeyi kunzima shame hayi bo kanti kunje asazi thina oborn born besingazi ezinye izindaba ngoba sasibafitshane kusenzakala ezinye indaba.

kodwa ngithanda ukubonga zwangendaba ngokufundisa kwakho ngoba ulolwazi sibili lami ngike ngavakatshela lapho uthrower (kumbe ngilibhale kuhle)athe sikhangele khona ukufunda akupheli shuwa.
Posted by: Manotsha_

Re: AMANDEBELE - 05/20/06 09:01 AM

This is a correct record of the time of history.

I just want to add something here. The paintings we find in the caves in Matobo were of San (Bushmen) origin which with no doubt shows the presence of these people in this region. These people had to be driven away by the occupiers, i.e. Shona, Kalanga & Ndebele.

Writing about who was where at a particular time is good for us to understand where we came from.

People have always moved to other regions in search of food or running away fro wars and persecution. As you may well know, we all came from North running away from the Barbarians. We have the Lemba people who still remember where they came from, i.e. Yemen, more one this link. http://www.haruth.com/JewsLemba.html

During the British rule we also had large groups of people from Zambia, Malawi and Mozambique coming to Rhodesia to seek a better life.

In all this, i.e. understanding who we are, what is important to remember is this, ?Whoever was born in this land has the right to claim it as his or hers?
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 06/07/06 05:36 PM

Bafowethu.

Makheyi, I read your article and it is interesting.

I want to put across some information from the IZANGOMA. A number of Afrikans during slavery and colonialism were crossbred to destroy the NSUNDU origin. The products of this crossbreeding was seperated from its NSUNDU ancestory and taught over years of the inferiority of the NSUNDU people. This product was only given names that reflect the agressor. Never given NSUNDU names. The colored population of Southern Afrika which lived longer in colonialism bears witnes to what I am saying. Some of them are more RACIST than the Europians themselves. Labo abangela bandlululo lingixolele. Such things must be taught and known. This product was only taught the ways and religions of the aggressor. At the end of the day their practice was seen as allien to us, as we the majority around them remained and REMAIN abeNSUNDU. Thus it is true that the Sadiks and Sharims are decendant from the Arabs and Semetics. And it is right nxa bekhonza IDLOZI labo ngoba ligazi labo.

This however does not mean that all of us are decendant from these Sadiks. The fact is that by the chosing of the creator, we still survive and will continue to survive as long as the Creator has a purpose for us. During the CHRISTIAN INVASION of Afrika, an effort was made to change not only our critical thinking, but to erase even our names. Need I remind this INKUNDLA that it worked to an extent because some people regard their ancestory as AMADIMONI. Had it worked that they wipe away all the people and the RECORDS of our History, Religion and Culture, we all would be today called NEHEMIA, JACOB, CORINTHIA etc and in that line FUTURE HISTORIANS WOULD MISTAKENLY THINK WE MIGRATED FROM "ISRAEL" since we would be bearing their names, following their practices and speaking their language. Makhos' akaNgwana litivikele itive tikaMdalinqangi. Otsandza kwati noMlandzo wetive kagudzule isihlangu sivikile.

Our HERITAGE is in grave danger. We need to protect it. IT DOES NOT MATTER THAT IT IS NOT MODERN. WHAT IS IMPONTANT IS THAT THAT IS OUR HERITAGE AND IT MUST BE PROTECTED FOR ALL POSTERIRY. SOMEDAY IN THE FUTURE, IT WILL BEAR WITNES TO ITS PURITY. Makhosi.

Thanx Makheyi.

Li Zwangendaba.
Posted by: Mahl1nz1nja

Re: AMANDEBELE - 01/19/07 03:00 PM

i have been extremely educated by thi strail...lengxoxo ngempela ivusa usinga....bayethe Mthwakazi..bayethe Mntungwa...Bayethe mageba..Bayethe Ndabezitha...
Posted by: Bhudaza

Re: AMANDEBELE - 02/22/07 07:37 PM


Ngonis re-unite to celebrate their heritage


By Andrew Lungu

THE Ngoni people of Zambia trace their origins from the Zulu people of KwaZulu-Natal in South Africa.
In the early 19th century, a period of political instability in Southern Africa known as the ?Mfecane? which has also been added in the Zambian secondary school history syllabus, was the genesis of the migration of the Ngoni people, some of who settled in Zambia.
The political instability of the Ngoni people in South Africa saw the rise of the Zulu nation and also the creation of a number of other groups such as the Ngoni people who settled in Eastern Province of Zambia.
The creation and destruction of political allegiances led to a number of northward migrations of the Ngoni people from the KwaZulu-Natal region in South Africa.
A book written by Nwankwo Nwaezeigwe entitled The Heritage Library Of African Peoples explains that around 1817, the Mthethwa alliance, which included the Zulu clan came into conflict with the Ndwandwe alliance.
One of the military commanders of the Ndwandwe army was Zwangendaba kahlatshwayo who reigned from 1780-1848 as the head of the Jere or Gumbi clan, which itself formed part of the larger emancwangeni alliance in what is now north-east KwaZulu-Natal.
In 1819 the Ndwandwe alliance was defeated by the Shaka, popularly known as ?Shaka Zulu? at a battle on the Umhlatuze river near Nkandla.
Many of the Ndwandwes fled, and over a period of about 20 years Zwangendaba led a small group of his followers north through Zimbabwe to the region around the Viphya plateau, between what is now called Lundazi district in Zambia and Mzimba and Karonga districts in Malawi and Matema district in Tanzania.
In this region the Ngonis established ?states?, using Zulu warfare techniques of conquering and integrating with local peoples.
While the Ngoni have largely retained a distinct identity in the post-colonial states in which they live, integration and acculturation has led to them adopting local languages. In present time, Zulu is used only for a few ritual praise poems.
Following Zwangendaba?s death in 1848, succession disputes split the Ngoni people further into five groups, some of whom moved to new territories.
Ngoni Royal establishment committee chairman-general for the Nc?wala, George Mwanza, says the Ngonis who settled in the Eastern Province of Zambia came from Durban in the Natal province.
He explains that from the Republic of South Africa, the Ngonis entered the country from Zimbabwe where Mzilikazi and his people, the Ndebele, remained.
The Ngoni are said to have crossed the Zambezi river near Zumbo where they experienced the eclipse of the sun in 1835 which up to date has remained a historical significant event to all the Ngonis.
Mr Mwanza further explains that the other group of the Ngoni warriors, who wore animal skins, usually leopard skins to be precise, wielding spears, club and shields passed through Mozambique and entered Zambia through Petauke district.
They went through the Luangwa valley and entered the Bisa-Lala land.
The Ngoni reached Tanzania where Zwangendaba died near Lake Tanganyika (Songeya)
The sons scattered. Mtaiven went to Kenya. Zulu-Gama remained in Tanzania. Mbwelwa went to Malawi and Mpezeni went and conquered the Bemba land.
Mr Mwanza says the Bemba people gave Paramount Chief Mpezeni a wife in whom Chief Mwamba was born, creating the birth of an ancient cousinship between the people of Eastern Province and the Bembas, which is cherished to date.
It is believed that later on, Paramount Chief Mpezeni (Nsingo) moved up to Chipata where he exhibited his warrior?s skills when he fought bravely against the whites.
British colonial government soldiers who were led to him by a fellow Ngoni warrior only known as Chapalapata killed Nsingo.
Due to the expansion of the Ngoni kingdom in Zambia by conquering other tribes, the British colonial government had no option but to ban all Ngoni traditional ceremonies in the country until in 1980 when the ceremony was revived again.
??This ritual that had broken prominence was revived in 1980 from its 70 years of slumber. British rulers who had feared active political resistance from the fierce Ngoni warriors almost managed to consign it to obscurity. It is believed that the British colonial government did not understand the characteristic Ngoni stomping of feet and brandishing of their clubs which accompanied all songs sung at ceremonies,?? says Mr Mwanza.
At present one would be correct to say the ceremony is surely claiming back its position among the top cultural traditional ceremonies this country can proudly boast to attract more tourists.
Today, there are a total of 11 Ngoni chiefs in Zambia under Paramount Chief Ngwenyama Inkhosi yamakosi Mpezeni IV who has settled in Luangeni at his Imphudukeni palace in Chipata, few metres from the Zambia-Malawi Mwami border.
The chairman-general says the Ngoni chiefs, being warriors, have always been associated with cattle and they have always kept kraals known as Chibaya among them, a symbol of prestige. All the Ngoni chiefs command Kraals and all the installations of Ngoni chiefs take place in a Kraal.
??Each chief has to come from a Kraal. Any Ngoni chief should be identified or associated with a kraal from where he hails, no wonder all the Ngoni chiefs in Zambia have traditional kraal names given to their palaces,?? says Mr Mwanza.
He explained that Senior Chief Nzamane comes from the Mfumbeni Kraal. Chief Madzimawi, who is usually in Ngoni traditional gear regarded as ?Gogo Mazimawe? meaning ?grand father? hails from the Mtenguleni kraal, which happens to be the venue of the Nc?wala ceremony.
Chief Mishoro is from the Dingeni kraal. Others are Chief Mnukwa who comes from the Chikenkhe kraal, and Chief Kapatamoyo hails from Thondweni kraal while Chief Maguya is from the Ngiyelo kraal.
The rest of the Ngoni chiefs include Chiefs Saili from Chiphinga kraal, Chief Mshawa of the Khutchweni kraal and Chief Chinyaku from the Ndina kraal.
In Malawi, a total of eight Ngoni Chiefs reign under Paramount Chief Inkosi yama Khosi Mberwa. These include senior chiefs Mzikuola, Maulawo, Mzukuzuku and Mtwalo while others are Chief Mphelembe, Chindi Mulonyeni and Zulu.
The ancient Nc?wala traditional ceremony signifies the union of the Ngoni people of eastern Zambia and part of Malawi and Tanzania as they prove their unique cultural identity and image as a warring tribe that conquered and defeated many tribes as they searched for better lands.
The ceremony is a rare occasion when the Ngoni tribesmen rejoice and dance freely with their paramount chief in the arena.
Nc?wala forms part of the rich cultural diversity this country had been blessed with as it comes first on the calendar year on the last Saturday of the month of February each year.
The ceremony, though associated with the war victorious tribe of the Ngoni people,
is a thanksgiving ceremony to God for good rains and abundant harvest.
Since time in memorial it has been the tradition of the Ngoni people that every year during the month of February, when crops in the fields are ripe, elders from each village collect the crops and present them to the traditional medicine man called Nyanze.
Later on, together with other headman from other villages, and some people from the royal lineage of Inkosi yama Nkosi, which means ruler of the rulers, take the fresh crop to the Paramount Chief Mpezeni himself to bless the harvest.
Thus begins the Nc?wala ceremony. The process of tasting the food is called Mulumo.
The ?Mulumo? is regarded as the most solemn occasion of the year for the Inkosi yama khosi and his subjects.
On this occasion, the Ngoni ruler becomes the medium of the direct communication between the royal ancestors and the Ngoni tribe.
A night before the actual day of the ceremony, the paramount chief travels from his Imphudekeni palace in Fenni near the Mwami border in grand style with a heavy convoy of warriors to Mthenguleni, the main area of the Nc?wala ceremony.
On the actual day of the ceremony, the main arena is surrounded by the Ngoni Impis and Khuzyeni group mainly comprising women who clap their hands to produce an indigenous African Ngoni rhythm for the Ngoma dance to take place.
Although the word Ngoma means drums in most the 72 ethnic tribes of the country, the Ngonis? Ngoma is a warrior dance where no drums are played but the clapping of hands by women and the stomping of feet on the ground by the fierce and energetic Ngoni warriors producing the Ngoni sound and rhythm.
The climax of the ceremony is the ritual of slaughtering a bull known as the Mnikelo among the Ngoni people.
The young bull is usually tied to a tree on the centre of the main arena and a Ngoni warrior is assigned to spear the animal until its dies.
Under normal circumstances the bull is supposed to be struck only once until it dies. The Ngoni Impis then present the fresh blood from the animal on a plate known as Chingwembe among the Ngonis to the Paramount Chief NKosi yama Khosi who then drinks the blood in full view of the people.
At this year?s ceremony, Celtel Zambia Limited, who are the chief sponsors of the ceremony, have pumped in K20 million for logistics and also for the hosting of a dinner dance after the ceremony.
A number of foreign chiefs, including two from South Africa and a number of other Ngoni chiefs from Malawi are expected to attend this year?s ceremony.
Mr Mwanza said a number of local chiefs from all the nine provinces of Zambian had also been invited to attend the ceremony.
With all the preparations made so far, this year?s ceremony is promising to be unique, more so that this will mark the first ceremony from the time the Government connected the main arena to the national electricity grid.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 03/09/07 04:32 AM

Bafowethu.

Ngicela abantwana baka Mthwakazi abase USA and Canada kesixoxeni sibone kumbe kulo mnyaka singenelisa na ukukhumbula ilanga le Nkosi nxa besenza ekhaya senzeni kanyekanye labo.

email yami ngwana1maseko@yahoo.co.uk.

Asizazeni sikholise emasikweni.

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 07/16/07 02:50 PM

Bafowethu.

NGILOKHU NGILINDELE MLAMLANKUNZI. SEKUYIMINYAKA EMITHATHU BABA. NJENGOBA NGILAMANGA BENGICELA ELAKHO IQINISA.

Mina ngingumfoka Ngwana Maseko, Ukuntinyela luka Ngwana, Isihlangu sathundubeza imikhonto yawo Gasa, Iswati lamathe amunyu, Imatiwane leNdlovu LAWANDLA UBUKHOSI ngo NOVIVINYO, Isicancala sadabula kwaBulawayo u Ndaba wakhuza ethi HAMBA MASESENYANA, Udonsi lwasala emhlane kaDLAMINI.

Ngilindele MHABAHABA.

Li Zwangendaba.

Posted by: Sibambamahawu

Re: AMANDEBELE - 07/17/07 07:41 AM

MaWundlu kaMjokwane kaNdaba

Ngicela ongabe enolwazi ngomlando/imbali yebutho uGodlwayo ebeliholwa nguDambisamahubo wakwaMafu. Ngingajabula njalo uma ekhona onolwazi ngendlu yakwa Mafu lena.

ngiyabonga Mthwakazi omuhle
Posted by: Zwangendaba

Re: AMANDEBELE - 12/15/07 09:44 PM

Bafowethu.

Kulomfowenu u SIFISO MAFU ka NKONJENI ose USA obhala ibhuku. Bengixoxa laye ethi uzazama uku Register eNkundleni and maybe he will be in touch lawe.

ASESEKHONA NA AMANDEBELE? Lathula ziiii kwezenjani? Asiyibambeni zihlobo, inzima le indlela. Ifuna abazimiseleyo.

Li Zwangendaba.
Posted by: Mthakathi27

Re: AMANDEBELE - 01/02/08 10:23 AM

kanti ugodlwayo bekulibutho? mina bengicabanga ukuthi libizo lendawo eseFilabusi.
Posted by: omnyama

Re: AMANDEBELE - 01/02/08 03:14 PM

Yebo kunjalo, uGodlwayo kube kulibutho lika Mzilikazi elalikhokhelwa ngu Dambisamahubo Mafu. Nguye ke uyisemkhulu wenduna uVezi Mafu, uNkonjeni, endaweni yase Filabusi. Ibutho leli lalisaziwa njalo ngokuthi nguMahlabayithwale .... kutshiwo inkunzi ezilwayo, ithi ingayehlula enye iziyithwale ngempondo! U Dambisamahubo wala ukuba uNkulumane abulawe! Inkosi uMzilikazi would not 'dare' to discipline uDambisamahubo ngoba lalingekho ibutho ayengalisebenzisa ukukwenza lokhu! Kwakungatshonilanga emini! Nguyeke lo uGodlwayo omnyama, umahlabayithwale! UVezi yiyoke induna eyala ukubuswa nguSmith laboMugabe waze wangeniswa kuZANU nguNkomo ngemva kwe Unity Accord!

Ezinye indawo zakithi ezathiwa amagama amabutho kaMzilikazi:

koGodlwayo(Filabusi, also KZN,SA)....Godlwayo omnyama, umahlabayithwale.
Emathsetsheni(Gwanda rural) --- .....Amatshetshe
Amaveni(Kwekwe!) ................... Ameva
eNyathi ---- ........................Inyathi
eMbizo(Kwekwe) ..................... Imbizo
Induba Primary School(Byo) ......... Induba
eNqameni ---- .......................Inqama
ENtunteni(Filabusi)..................Intunta
Inzwananzi Primary School(Byo) ---- .Inzwananzi
eSiphezini .................... .....Isiphezi
Mbuyazwe Flats .... .................Mbuyazwe
eMzinyathini .................. .....Mzinyathi
eNyamayendlovu ..................... Nyamayendlovu
eSizinda(Byo) ...................... Sizinda
eMhlahlandlela(Tshabalala, Byo)..... Mhlahlandlela
....................................Amagogo
.....................................Babambeni
.....................................Dibinhlangu
.....................................Eguqeni
.....................................Indinana
.....................................Ingwegwe
.....................................Inhlambane
.....................................Inqobo
.....................................Insinda
.....................................Insingo
.....................................Intemba
.....................................Inxa
.....................................Mabukudwane
.....................................Mahlokohloko
.....................................Makoloza
.....................................Oyengweni
.....................................Zimnyama
Li(yi)Zwangendaba....................Zwangendaba

omnyama
Posted by: Sibambamahawu

Re: AMANDEBELE - 01/03/08 04:52 PM

Mthwakazi Omuhle.
Ngiyabonga kakhulu kulezinsizwa zakithi ezithe zangichathekela ulwazi oluhle kangaka ngebutho uGodlwayo Omnyama UMahlabyithwale.
Kuhle ukuthi sifundisane ngehistory yesizwe sakithi zihlobo. Omnyama kunye nezinye izinsizwa ezinolwazi bengicela njalo ukuthi ungichathekele ulwazi lwakho, ngezimpi lelibutho elazilwa ngesikhathi soMzilikazi noma uLobhengula. Yiziphi ingwazi ebezisaziwa kuleli butho?
Ngizwa ngifikela yinjabulo ngendlela OMnyama obhla ngayo ngaleli butho, kuchaza ukuthi behlabana, liyingwazi yoqobo belivivinyiwe ngokweqophelo eliphezulu kakhulu.

Quote:
Yebo kunjalo, uGodlwayo kube kulibutho lika Mzilikazi elalikhokhelwa ngu Dambisamahubo Mafu. Nguye ke uyisemkhulu wenduna uVezi Mafu, uNkonjeni, endaweni yase Filabusi. Ibutho leli lalisaziwa njalo ngokuthi nguMahlabayithwale .... kutshiwo inkunzi ezilwayo, ithi ingayehlula enye iziyithwale ngempondo! U Dambisamahubo wala ukuba uNkulumane abulawe! Inkosi uMzilikazi would not 'dare' to discipline uDambisamahubo ngoba lalingekho ibutho ayengalisebenzisa ukukwenza lokhu! Kwakungatshonilanga emini! Nguyeke lo uGodlwayo omnyama, umahlabayithwale! UVezi yiyoke induna eyala ukubuswa nguSmith laboMugabe waze wangeniswa kuZANU nguNkomo ngemva kwe Unity Accord!