Ukushela intombi ngesiNdebele

Posted by: Makhelwana

Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/02/06 05:36 PM

Kusobala ukuba uMthwakazi uyazibutha kulamalanga, abantu bayahlangana bazane isizwe siyanda kuhle lokhu.
Kodwa njengoba kumgceke ukuba lapha okudibene khona amajaha lezintombi kuvele khona kuyimvelo ukuphoselana amagama amnandi.
Akesikhulumeni ngalokhu abakubiza ama |'chat up lines' ngesiNgisi thina esithi yikukhombisa.
Ukuze ijaha lizibambe entombini liyabe litheni? lani zintombi tshonini ukuba okulithinta khonangale lize livume yikuphi?
Bafethu akusela ntombi zakoMthwakazi ezizaphinda ziyekwendele edotini ...azitsho!
Mina ngikhumbula ngibona omunye usisi owayemuhle okwelanga liphuma, ngazisondeza kuye kancane ngambingelela hatshi wavuma...ngathi ukucwayiza kancane wahleka..ngabe ngithi kuye "igama ungubani dade", wang'tshela konke lesibongo.
Ngabe ngisithi kuye "malutshwane amatsiyane afana lawe", wethuka wathi "ung'biza itsiyane mina",....ngasmayila kancane ngathi "ye! ngoba ngendlela omuhle ngakhona angiboni ukuba wena wazalwa ngumfazi,...sengathi kwathatha isikhathi ufukamelwe eqandeni dali", ngathi kuye "wena walolongwa njengegolide liphuma emgodini".

Alizangelibone ismayili sikadade bafethu.....ngabubona bonke, ubuhle bentombi engangingakaze ngihlangane labo, ngahle ngapatreka.
Posted by: Nomangqika

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/02/06 05:50 PM

ha ha ha ngaze ngahleka shame ha ha asazi hk hk
Posted by: MaGae

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/02/06 10:51 PM

kariiiiiii NOXOLO wahleka nje kumele uphendule hk hk uleziga hayikhona hk hk
kodwa kuyahlekisa lokhu okubhalwe ngujaha lo ha ha ha angikusoli madade ngizaqala ngibone ukuthi abanye bathini then i will phendula lami
Posted by: mathimula

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 05:26 AM

Hatshi ubonike wahle wamlahla phansi nge statement wahle wagcwala waya waya. Kodwa awuzange umtshele futhi ukuthi wena ulemali enengi blind ukuze abone ukuthi wena u blind .
Posted by: Sgero

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 10:08 AM

Sabona dade. Yazi ngithe ngikubona ngihle ngabona umuzi, indlubu, abantwana, lamajodo. Inhliziyo yami sengiyikhuphe kimi ngayipha wena, nguwe usuzangiphefumulela. Ngikuthandile mntanabantu.

Ungabona esala lapha, uziwisele phansi ungathi usufeyinta. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />
Posted by: Golide8

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 10:19 AM

Baya kuhleka ungatsho njalo. Isindebele asikho romantic. Yilanguage elesithunzi efuna nxa kuhluzwa indaba ezinzima. Nxa ukhuza umtwana ngesindebele kahle kahle kuyangena kulanxa umkhuza ngesi khiwa.

Ngcono sivele siqhubeke sisebenzisa isikhiwa ekukhombiseni. Kumbe siphonguthi singaya yini e blackpool ku beach. Ngoba ungaqala ukuthi dudu ntombi gegela gege zalabantu ziya ebantwini. Akukho ntombi yagana inyamazana. ungaba yinhlekisa esigabeni.
Posted by: MaGae

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 10:51 AM

Sgero waze wangihlekisa hayikhona mani ha ha uGolide8 uqinisile asindebele asikho romantic nxa ukhombisa inkazana so isilungu sisharpesttt nje umtshelele ama luving and thanding umadade he he ngiyakutshela uzabona esephongubobotheka nje okungapheliyo hk hk
Posted by: Skuvethe

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 11:08 AM

Uyazi mnu Golide waze wangikhumbuza ingoma ka Majee ethiwa "Golide" and lapho uMajee ehlabela ethi ' ngingu golide mina, umfana ogezayo, ngingu golide umfan' otshenayo(swenkayo)'

Ingabe ingam' wisa inhliziyo udade le line ka Majee na? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" />
Posted by: Makhelwana

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 12:13 PM

Golide jeki ngiyala isiNdebele yiboza nxa usudibane lentombi zakwethu unless nxa ugijimisa amashoshobisa hk hk hk, lalo isalad nxa ulibekele kuhle istatement njengo Sgero liyagcwala lichitheke wethu.

Yiphi intombi yakoMthwakazi engayangeka uyibiza, is'momondiya, is'khukhukazi samampela ulondi wakho.

Nxa uyi Awuthi menze ahleke uDali kwaze kwatsho enye intombi yesingisi yathi "I like a guy who makes me laugh, coz when I laugh I pee myself"....lina! leyo pee liyayazi?

eg. (Ijaha) [:"blue"] "Sorry Sisi bengicela ukubuza"[/].
(Intombi) Ubuzani?
(Ijaha) [:"blue"] Ngaze ngajabula ukuhlangana lo Miss Mthwakazi colleges 2006?[/]
(Intombi) Sorry bhudi ayisimi.
(Ijaha) [:"blue"] Kutshu kuthi amajudge yiziphofu bekela kuwinisa umuntu onjengawe.[/]
(Intombi) ha ha ha!,lawe.
(Ijaha) [:"blue"] Ikhona indawo oyaziyo engingakuthengela khona ice-cream dali sengizengijuluka!ngilokhu ngibukele ubuhle bakho.[/]
(Intombi)woh ye kungale duze le Trade feya.
(Ijaha) [:"blue"] Ngena mntaneNkosi imota yakhona ukungcola angithi yibumpohlo lobu engiyibona intombi zakithi azisafuni kuvelelwa.[/]

(Intombi) Thanks
(Ijaha) [:"blue"] Sorry uyazi mina igama nguThando though abangan'bam banbiza "LOVE"[/]
(intombi) mina nguZodwa.
(Ijaha) [:"blue"] Uyazini Dali, nga wena uyingoma nga uyileya ekaRingo.[/]
(Intombi)Yiphi
(Ijaha) [:"blue"] uSondela[/]
(Intombi) Ah ah Lina!

Sitshayile bafethu.
Posted by: MaJamela

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 12:21 PM

hk hk Sgero, nxa usubala amajodo lendlubu lomuzi, hayi isimayili singahle siphele shame!!!! Ngiyabe sengizibona sengiqhiyile, sengivela emasimini, umdlopha lawo khonapho!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Posted by: MaJamela

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 12:33 PM

Lapho Makhelwana uyabe usuyitshaye ngqwa ekhanda! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />
Posted by: Zwangendaba

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 03:19 PM

Bafowethu.

Haaaaahhhh uyakwazi MAKHELWANE ukushela ngesintu sibili. Uyabulala.

Li Zwangendaba.
Posted by: Nomangqika

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 03:27 PM

makhelwane lo sgero ha ha ha lina so shame kunini ngacina ukuzwa amazwi lawa awesintu ha ha ha lingasikhumbuzi ebutsheni bethu ha ha sisakhonjiswa lathi asazi hayi ke liblind bantu benkosi kumnandi ukuba ngumthwakazi ha ha
Posted by: Dokotela

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 04:36 PM

<img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> Romantiki. Sgero ubulele mfo. Isindebele siRomantiki okummangalisayo. Mina vele kusukela ngilijahana elifishane, ngangi shela ngesindebele - ngaphande kuka mRwandese, engagcina ngimlahla ngeminyaka edlule.

Ngihle ngithi, "Wee ntombazana, ngingajabula wena lami singenza isenzo esiza hlanganisa imihluzi yomzimba, sisipha njalo ubunandi obuphakeme obu hlasimukisa umzimba?"

Uxolo sengithatheka, rather ngiyathi "Wee ntombazana kungaba njani wena lami singaba njengama juba amabili athandanayo, siphilisane, sibe moyamunye? Ngiyakuthanda Ntombazana"
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Posted by: Nkosazana

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 05:19 PM

A, vele besengikwesaba sibili Dokotela, sengibona lentombi isivele isifulathele isibaleka...hatshi ke, eyesibili i 'line' yakhona yebo, iyabobotheka sibili intombi hk hk hk
Posted by: Nkosazana

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 05:29 PM

Liyazama sibili majaha akwaMthwakazi ukushela intombi zenu ngesiNdebele...thina osisi okwethu yikuhleka ngenhliziyo, sithabela ukuthi at least we don't have that 'headache' of chatting anyone up...that is, unless ungulowana usisi wesimanje-manje kakhulu <img src="/ubbthreads/images/graemlins/gpn.gif" alt="" />
Posted by: MaGae

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 06:04 PM

[]Golide jeki ngiyala isiNdebele yiboza nxa usudibane lentombi zakwethu unless nxa ugijimisa amashoshobisa hk hk hk, lalo isalad nxa ulibekele kuhle istatement njengo Sgero liyagcwala lichitheke wethu.

Yiphi intombi yakoMthwakazi engayangeka uyibiza, is'momondiya, is'khukhukazi samampela ulondi wakho.

Nxa uyi Awuthi menze ahleke uDali kwaze kwatsho enye intombi yesingisi yathi "I like a guy who makes me laugh, coz when I laugh I pee myself"....lina! leyo pee liyayazi?

eg. (Ijaha) [:"blue"] "Sorry Sisi bengicela ukubuza"[/].
(Intombi) Ubuzani?
(Ijaha) [:"blue"] Ngaze ngajabula ukuhlangana lo Miss Mthwakazi colleges 2006?[/]
(Intombi) Sorry bhudi ayisimi.
(Ijaha) [:"blue"] Kutshu kuthi amajudge yiziphofu bekela kuwinisa umuntu onjengawe.[/]
(Intombi) ha ha ha!,lawe.
(Ijaha) [:"blue"] Ikhona indawo oyaziyo engingakuthengela khona ice-cream dali sengizengijuluka!ngilokhu ngibukele ubuhle bakho.[/]
(Intombi)woh ye kungale duze le Trade feya.
(Ijaha) [:"blue"] Ngena mntaneNkosi imota yakhona ukungcola angithi yibumpohlo lobu engiyibona intombi zakithi azisafuni kuvelelwa.[/]

(Intombi) Thanks
(Ijaha) [:"blue"] Sorry uyazi mina igama nguThando though abangan'bam banbiza "LOVE"[/]
(intombi) mina nguZodwa.
(Ijaha) [:"blue"] Uyazini Dali, nga wena uyingoma nga uyileya ekaRingo.[/]
(Intombi)Yiphi
(Ijaha) [:"blue"] uSondela[/]
(Intombi) Ah ah Lina!

Sitshayile bafethu. [/]

he he he he ngaz ngalavuka ke bantu ah futhi nyanisi hayikhona mani hk hk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />
Posted by: MBIZO

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 06:24 PM

Manje mina ngovela ngithi ngoludala ,

"Dudlu ntombazana ,ongela bhasikiti uyangena emarket longela nkomo uyayidlinyama .... zalabantu ziyebantu , ayikho eyagana isambane mtakwethu .........."

khonapho ngiyabe ngigiya ngiseqa ngitshayaphansi ngenduku ngigabaza .

ngilizwina elincanyana nje uzamuzwa athi "ngenzenike mtakwethu"

hk hk .
Posted by: Nomangqika

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/03/06 06:27 PM

ha ha ha suqalisile ezakho lemihluzi yomzimba ha ha asazi khona ikhona into enjengaleyo yokuthi umoya munye ha ha ubuphoxo ndoda asazi ha ha manje wawukhuluma njani lowaseRwanda ngayo imihluzi ha ha
Posted by: Zwangendaba

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/06/06 04:23 AM

Bafowethu.

Khona ODADE kuyini abafuna sikutsho ukuthi inhliziyo zincibilike???

Mina ngingahle ngithi:

Uyazi kangikaze ngibone intwana efana lawe.
Konje ugeza kusiphi isiziba umuhle kangaka???
Ukuthi ngiyakuthanda YIKUSILELA KWAMAZWI.
Uliluba wena lesigcebe esikhazimulayo.
Ukhanyisa amaphupho ami okwe Nyanga ikhanyisa ubusuku.
Uphephetha inhliziyo yami okomoya uphephetha umkhathi.
Nxa ungangithanda uyabe ungendlalele umqamelo weMpala.

Li Zwangendaba.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/06/06 10:46 AM

haa haaa wena makhelwana uyahlekisa sibili.phela ungazama ukushela njalo uyacina uhleka lawe ukuthi kanti lapha sengisithini.
umntwanenkosi uyahleka uze uyangeke.
kodwa ezakho makhelwana.
Posted by: Khehla

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/06/06 11:25 PM

Kulo munye ujaha engake ngamuzwa ehwatsha umtshoko kwelinye ilanga , ngimele ibhasi ngizivelela eManda .Waqamuka ujaha ekhefuzela esilanda isiphalaphala sentombi wafika wathi " Ngizwe kuthiwa kudala ungifuna " hawu amangale losisi athi 'Mina ,mhlawumbe wenze iphutha bhudi ngoba angikwazi lokukwazi " athi lojaha nxa ephendula "Hayi dade mina yimi lo abamuthi ngu Mr Right " Wabobotheka lodade hawu kwahle kwaqala ingxoxo ngiyathemba wakhonjwa lowa jaha ngenxa yokuthi yathi ifika lebhasi ngabona sebehleli bonke kuzwakala ubu hi hi intombi ihleka ,
Posted by: Mabila

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/07/06 05:26 PM

Makhelwane uqale indaba emnandi okwamagama lapha njalo elakho kakhulu ukwakha isizwe hk hk hk

Fundisanani sibili bafowabo ngoba esesikubone phandle lapha kuyesabeka. Abanye ngabakuwisela embundwini wembambayila bengatshongo lelilodwa,uvuke mtanabantu usungothintitha utshani esiphundu usulesithuli <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />

Abanye ngabavalela elojeni elifulelwe ngamazenge aginqe afe umtanabantu ngoba entshontshe lawo makhiye ngapha esehluleka lokukhipha lona elilodwa ilizwi hk hk

Abanye njalo kuthiwa "Sisi akung'khombe" Ungathi wena sengingukhombile besekuthiwa "Manje ngizakubona nini?" hk hk Lilonke kodwa sekubuza ukuthi uzakubona nini??

Omunye laye "Sisi akungikhombe phela" ubusuphendula wena "Hatshi bhudi angikwazi" besekuthiwa "Hamba vele umisa inyawo ezigobileyo" hk hk hk

Ukhwelo labo psssssssssssssssssssssssss angani sizinyoni hk hk Agh esikubona phandle lapha hk hk

Kufuneka ifund yemfundiso le shuwa hk hk
Posted by: Bhudaza

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/13/06 12:43 PM

Akelisize bakwethu.

Nxa ngifuna ukuthi "Can I come and tuck you in?" kumbe ukuthi "I will come and tuck you in later!" ngingakubeka kanjani ngolwini lwamakhosi?

<img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posted by: Zwangendaba

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/14/06 04:58 AM

Bafowethu.

1. "Can I come and tuck you in?" Ngingazokuthandela na hk hk hk nkgh.

2. "I will come and tuck you in later!" Ngizazokuthandela ngezikhathi. Hk hk hk hk hk hk nkngh.

Li Zwangendaba
Posted by: Mabila

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/14/06 06:28 AM

Hk hk hk hk Hayi agh Khazi ungehlulwa yisintu ngaloluhlobo!

Mina owami umbono nanku "ngingazokukwejisisa na dade?"
Posted by: Nomangqika

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/14/06 12:45 PM

hk hk hk hk asazi selithandelana ha ha ha kunzima shame ha ha
Posted by: Manyonyobaz

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/14/06 01:37 PM

Mhlawumbe i tucking in leyi ngesi Ndebele kutsho uku lolonga umuntu aze alale,umlolonga ngokumphulula(gently)hatshi ukumhwaya,hk hk,umlolonga ngengxoxo kumbe njalo umlolonga ngomculo.Lona u tuck in ngokwalo kungani nje yikwembesa umuntu ingubo nje nxa ulizwa,kodwa lile romensinyana phakathi(tucking in your lover) kumbe libe nje yi love and care(tucking in your baby,brother or sister).GRRRRRR
Posted by: MaGae

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/14/06 05:04 PM

hk hk hk asazi
Posted by: Zwangendaba

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/14/06 07:21 PM

Bafowethu.

Hk hk hk hk. Kanti manje ngithini KHAZI lo Nomangqi??? Angitsho ukuthandela kubonisa ukuthi umuntu umletha eduze umembese ngezandla zakho ezikhudumalayo. Umlethe esifubeni sakho duze lenhliziyo yakho. Umvikela njalo ngokumthandela utshiya okubi ngaphandle hk hk hk.

NGIZAMILE PHELA LAPHA. Akuthso Bhudas.

Li Zwangendaba.
Posted by: Gaselomhle

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/15/06 08:00 AM

Emavikini amabili adlulileyo ngihlangane lodade wesintwini, icitshalanga elidlula uNobesuthu. I then discovered ukuthi she is married to a Soziberian and I asked her ukuthi kungani wenza isinqumo esinjalo. She says to me "ah ngangilifisa ijaha lesintwini, langekhaya utata engafuni ukuzwa ngabakhwenyana bempumalanga, kodwa ke ngaliswela ngacina ngidanela ku XYZ" (watsho ebetha igama lomyeni wakhe).
Personally angize ngakholwa ukuthi umuntu uyaswela umuntu wesintwini angakha laye except nxa impilo yakhe evele enet-worked to abempumalanga and shunning abakwethu. When I insuniated to that she called ujaha wesintwini owayebuqamama, uthe esefike eduzane wathi khona "of course my family was based in Chegutu but these are some of the people who constituted my social life but they never made any such moves. I was suprised at the guy's response to the subject, he says, "Ah this one was a hard nut to crack, wayefuna bona o-XYZ abalezibindi".
Zingaphi izibindi zenu majaha kaLobengula? Kumbe lihle libhayize nxa lishela intombi ngoba nanku phela some of the above postings suggest ukuthi lihle li-kreme elizakutsho entombini, njalo lihle lizitshele lokuthi izaphendula njani intombi. Ingake iphendule ngendlela ebelingayilindele waya waya, indod'i hli'ginqe ambhulugwe aqhaqhazele okwexhegw'eliledumbe isiswele ukuthi ithini to end the subject and flee. Oh futhi bakithi!!!
Posted by: matshetshe

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/15/06 11:02 AM

long time majaha lezintombi laze langikhumbuza ngiseShashe eMzingwane High besiyenza lento yokuzama ukufaka amazwi okushela ngesintu mina be ngile yami eyayihamba kanje "ntombe' nhle wena ogez'efrijini ogeza ngejarvela ngibamba mntwana ngizakuwela " but besikwenza singamajaha kuphela but isintu sina nje siphakeme kwezoku shela mina vele isilungu angisiphathi ngitsho nxa ekhona nje udade ofuna ngimlahle phansi ngesintu kazitsho
Posted by: Nomangqika

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/15/06 11:56 AM

mmhh kunzima shame ha ha ha asazi bakithi mina i think itopic le iyafundisa kakhulu hk hk mina kodwa I can imagine umuntu engishela ngesintu ha ha ha ngingabulawa zimbambo shame ha ha hayi kumnandi though ha ha
Posted by: Zwangendaba

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/15/06 03:44 PM

Bafowethu.

Mina Gasolomhle ngise Secondary ngangiligwala angifuni kuqamba amanga. Kodwa ngangizama kuphela. Ngakhonjwa yintombi yami yakuqala NGIYINIKe i SONGBOOK yami eyayilama Markers engoma ezimbili ezesiNdebele engangifuna ayolala ezihlabela. Ngalala ngiqhuqha ubusuku bonke ngisithi uzatshela abanye esikolo bangihleke kanti lizaphuma elihle. I must hasten to say ngathi kuphela impi ngamdinga ngamswela. Ngilethemba ngani nguye engilokhu ngilaye.

Ayesebenza ama SONGBOOK.

Li Zwangendaba.
Posted by: bhiyuthi

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/15/06 06:19 PM

mhh yaze yamnandi li-topic. Nomangqika unjengami vele ngiyahle ngife yikuhleka nxa umuntu esengisukela ngesindebele senesiyana engasicina nini shuwa hk hk. But uyazi lingikhumbuze eyinye incwadi engake ngayibala kudala yayimi kanje:
Diera sthandwa
Uyazi angikaze ngithande umuntu so. Nxa ngicabanga ngawe so eish inhliziyo yami iyathuthumela. Ngikuthanda njengamazambane akhanzingiweyo. Ngikuthanda njengoxakuxaku olunyozileyo. Ngilethemba ngizakubona isikolo singatshayisa ungilinde egedini.
Yimi indoda yakho uThemba.

Hk hk khonapho umuntu uyakhombisa shuwa lina sehle eyindoda yakho hk. Abanye njalo ngothi ekhonjiwe namuhla kusasa sokuthiwa ngisayabona umfazi wami. sona simnandi shame isindebele kodwa time time siyalahlisa. Abavele bethanda ukuhleka njengathi uyalala umuntu wabantu acine eseyangekile shuwa.
Posted by: Makhelwana

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/15/06 09:30 PM

Kulensuku ezaz'mnandi okwamagama koBulawayo madoda umuntu ethi nxa ecabanga nge ntombi ayibambileyo uzwe umzimba ugijima igazi, kwakumnandi okwamagama kwekakithi.

Phela ngaleziya izikhathi intombi bezibizwa 'amakhoci' kumbe 'amaPangolin'...YEYI BANTU NGIYALITSHELA.

Kungasenani ngilokhu ngisawakhumbula amaPango! akomthwakazi athi nxa ehamba azitshile amafigure sambhodlela ye Tarino.

Ngez'ifresh okwamampela!
Posted by: matshetshe

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 08:27 AM

of omarova ,amaphangolini,omankhri, ingcaza,kenje bodade sasilibiza sisithini kudala , imenya etc
Posted by: Mabila

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 12:00 PM

KANTI U pssssssss!! yena yisihlobo bani hk hk Ngiyamkhumbula shuwa u psssssssssss! Asithatheni ilizwe qotho siyezi kholisela okwakithi!
Posted by: Nomangqika

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 12:24 PM

kwakunzima ngalezo nsuku ha ha uyazi shame
Posted by: Nomangqika

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 12:37 PM

psssssssssssss sisi ngicela ukubuza ha ha amajaha akhona ayehlala ebuza sonke isikhathi ha ha ha.

ukuthayimela ke umuntu azule elayinini ka 100 ethayimele inkazana yakhe loba afuna ukuyishela ha ha ha kumbe uthole behlezi emgelweni ukuthi engakubona uthunywe emagrocer zale lawe ha ha sivela khatshana liyazi ha ha.
Posted by: Mabila

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 01:08 PM

Ngaze ngahleka <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kill.gif" alt="" /> Ye kuthiwa psssssssssssss ungathalaza sekuthiwa "Sisi ngicela ukubuza' hk hk hk Umuntu abophe ubuso sibili angani kuthiwa ulombuzo ozwayo hk

Nxa ungathalazanga sulandelwa ngeka mama wakho hk hk hk kumbe ngobubi bakho hk

Nomangqika uyakhumbula labana abokuthumela abangane hk hk "Uzibani uthe uyakufuna" hk hk hk! Hayi agh kuvelwa khatshana!
Posted by: Nomangqika

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 03:29 PM

ha ha ha ha waze wangibulala uyazi imbambo zami ngezephepha yeyi inhlamba yakhona yayi blind ha ha ha kodwa lina shuwa ha ha khonapho uyabe ukhonjiswa kuthiwa umuhle susala sumubi ha ha kuthi kwakho ha ha uyazi ekhaya shuwa kuyacaza liyazi ha ha lokhe kusenziwa phela lakathesi uyazi ha ha.

lokuyincwadi maybe kuthiwe uyakufuna lawe suphendula inhloni khonapho ha ha ha ha suphongu ukuthi uthi uyangisa ngaphi uzibani laye aaa mina hayi aaa ngiyesaba abadala ha ha LOL ngaze ngahleka ya lina lingikhumbuza khatshana shuwa ha ha .

dades sivela khatshana hanti, uyazi kube lalabana emagrocer ababedlala islag/slug, kumbe yilo ibizo lakhona ngapha uthi uyangena emagrocer lawe lawe then after yeyi babelenhlamba elezitemo shame labana bafana uyazi ukuba ngulova kuleziga ha ha
Posted by: Mabila

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 04:49 PM

Kambe thina abanye sacina singasayi ema grocer ngenxa yabafana be slugi ha ha haaaaaaaaaaaaaa <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kill.gif" alt="" />

That actually did border on sexual harrassment. Lokuthi sasigijinyiselwani angikwazi hk hk Abantu belingisela ama qhude atshona exotsha izikhukhukazi hk hk hk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/bigcry1.gif" alt="" />
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 05:15 PM

indaba yokuthumela leyi iyabheda lina. esikolo kulotshomu owangithumayo ukuthi ngiye tshela omunye usisi ukuthi uyagwcala, u sisi wafika wathi yena vele ugcwalal ngami,,, haa haa manje lami lapho pho ngasengingayenzani, lami ngahle ngathi ngiya gwcala, u tshomu ngafika ngamtshela ukuthi u sisi u phapha isikhiwa ndoda vele kawudobhi umtshina wakho hk hk hkh kh hk kwahle kwaba yikho ukukhonjwa kwami ngu sisi lowo.
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 05:50 PM

kanti vele bantu wass so amazing ngoku khombisana ngesikhiwa?? mina phela angiboni lutho olumangalisayo lapho..... abanye bethu phela siyabe sesiphoku mbuluza ngesikhiwa esingela lama certificate.
Posted by: MaJamela

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 06:39 PM

Hawu Tshisa, usuqila umngane hk hk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kill.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kill.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kill.gif" alt="" />.
Posted by: Gumede

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 07:13 PM

Ekenisho phela okwalesi isikhathi yiyiphi indlela yokukhombisa naze nangichaza. Yeyi Mabila usawakhumbula amaAddress ayebhalwa uma ujaha ekubhalele incwadi.

hayi kodwa igama elithi ngiyakufuna lona kungathi liphuphile.Ukukhombisa kwesilungu khona kunengozi ngoba phela akuhambisani nesintu.
Posted by: Nomangqika

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 10:41 PM

yours in tears ha ha ha umuntu esifa ngokuhleka kuthiwa yours in tears lina shuwa
Posted by: MaGae

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 11:19 PM

ha ha gegedekiyani thina oGagiiiiii yeyi yaze yamnandi lindaba hk hk hk qubekani bo nomangqika labo mabila labotshisa lingiqamula imbanjana zami hk hk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />
Posted by: Mabila

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 11:24 PM

Ha ha haaaaaaaaaaaaaaa <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kill.gif" alt="" /> Tshisa wephula imbambo zami.


Into zama address Hlabudle lamavevane lama kiss ku envelope hk hk le stampa size siswele lapho esingananyathiselwa khona hk hk hk
Posted by: MaGae

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/16/06 11:32 PM

Mabila kodwa ezakho so nikisi mani hayi ah asaziiiii
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/17/06 04:24 AM

phela izinto zokumbuluzelana ngesikhiwa lezi nxa likhombisana ziyakhathaza uyazi omunye usisi wazifaka i population embuluzele omunye ubhudi........
. u sisi wasikhipha isikhiwa ngamakhala ethi... mina bhudi sorry i'm a vargina khonapha ezama ukuthi sorry bhudi i'm a virgin, liyabona kumele siqhaphele into zokuthathela isikhiwa phezulu lezi.
Posted by: matshetshe

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/17/06 10:31 AM

gaya kwakunzima but mina so kudala ngangile love uyazi uthando olujiyileyo ngisakhumbula ngisuka ngenyawo enkomponi e luveve ngisiyathayimela e magwegwe khonale , abafana bakhona bengafuni ukubona iboyz engasiyo yemeriyeni ihambahamba nje it was a tense exercise ,ufice edeni lemenya kungela muntu okhanyayo kumbe uthole uyise ehlezi phandle usuzazidlulisa you would feel like wonke umuntu ukhangele wena likuphenduka kwakhona kuzima , for the whole school holiday maybe ngibe successful only once but uyazi i would cherish isikhathi sakhona ,wayebuya afike athi akuyenzi gaya ubaba ukhona , but inhliziyi yami yayithuthumela nje khonokho ukthi i saw her kungela hug kungela khisi , we would spend just 3min uyazi i wish i would re capture those days but iscamtho kwakuyisintu
Posted by: MaGae

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/17/06 10:48 AM

matshetshe hk hk hkwangiqamula uyazi "akwenzi ngoba ubaba ukhona" amabala la hayi ah ngiyakutshela so futhi nikisi mani hk hk
Posted by: MaJamela

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/17/06 11:43 AM

Ngize ngikubone Matshetshe usulibhekise eMagwegwe khonale, just for three minutes! Yilove leyo sibili hk hk hk! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" />.

Gagi lami angisahlekanga nje "akwenzi ubaba ukhona" Hahahahaha! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" />
Posted by: matshetshe

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/18/06 02:00 PM

bekuluthando lolo dade erenkini laphana sesifake amab
huleza amnyama awemzingwane , sasicela amabizo kuphela inkazana izabona ngencwadi kuphela uzwe amajida esithi lamuhla wonke umuntu ubhala incwadi elesihloko esithi yimi lowana obegqoke ibhuleza yemzingwane ngakuthwalisa itrunk yakho sasisashela manje lapho
Posted by: matshetshe

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/18/06 02:06 PM

ekhaya ke emfuleni madoda kambe litsho ukuthi lapha lakhosasifeketha ngesilungu
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/18/06 02:36 PM

Matshetshe awubone okwekhaya beku blind mfowethu ngikhumbula ngesinye isikhathi besiqala ngokuqobana kuthi owinileyo nguye othatha isikhukhukazi mmmh insuku ziyagigima bafowethu.
Posted by: Makhelwana

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/18/06 03:20 PM

Mkhize Topi lina abebhodingi inhlanhla yenu yayizincwadi lapho ngiyavuma ngoba amakhoci amanengi ayekuthanda ukurisiva.
Kodwa thina e City Hall sasizintshantshu, ngubani oyalayo. lama 'flicks' angakutshela ukuthi kwakukhonjiswana lapha.
Loba osherry babenoza kanjani wawuthi ungajikisa ukuqomisa ngesi 'kre' umshaye ngelilodwa nje elesindebele ahle agcwale.
Ngikhumbula ngomunye umnyaka kule Miss teen Queen e CTH , ngasama omunye ucherry we Townsend owayeyiSIQABHOBHO njani, wathi sinozi sakhe ngangamehli lami ngathi khon'pha ngesi Kre! ngezwa esesithi kanje uthe ungubani bizo? Ngaqakeza izandla ngisithi welcome to the party mntwana.
Alizange libone ama 'smooch' akhona afterwards sengimtshele ngempumulo yakhe elolongiweyo langamehlo akhe ayemahle sengathi zintanga ze popo. Ngezwa kuphela abafana bomtshova sebesithi yekel'omunye wena!
Posted by: Nomangqika

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/18/06 03:38 PM

mmhh kunzima ha ha ha ismooch ngalicina kunamuhla lelo bala ha ha
Posted by: matshetshe

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/18/06 04:32 PM

ngempumulo yakhe elolongiweyo langamehlo akhe ayemahle sengathi zintanga ze popo. [/]Hayi bo nanti ijaha lekhaya bodade ngicela itranslation ke lapha
Posted by: Nomangqika

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/20/06 08:32 AM

wena so uzasenzela okunye ha ha ha asazi nguwe lowana owawu gela ipunk ha ha ha ugqoke lobhemude olomqolo hk hk ulume isitiki somentshisi ulokhe usihlupha thina sizibuyelela esikolo ha ha ha ha kunzima.

uyazi uqale udaba olumnandi blind shame ha ha.lisakhumbula osisi besithi umuntu elejaha lingamthinta ethi aa wena ngiyakucebela ebadaleni okwangaphi, phakathi umuntu efile ngomthabo kunzima shame ha ha those were the good old days bakwethu.
Posted by: MaJamela

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/20/06 12:20 PM

Makhelwana, hayi ublayindi!!!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yay.gif" alt="" />
Posted by: Gaselomhle

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/22/06 08:15 AM

Kodwa ke abanye obhudi babegangile, Sake saya watsha emfuleni, sithe sesiwatshile sachaya impahla sifuna zithonte amanzi ukuze zibelula ukuthwala, While we waited for our laundry saqala ukugeza. What suprised me yikuthi sathi sesikhuphuka emfuleni sesibuyela ngekhaya, dukuduku nansi insizwa iphonguthutsha emadenjeni, amehlo ebomvu gebhu okomuntu obebhema insango, ingezoqomisa ubabakazi. I wondered ukuthi wayesuke ngaphi lathi, njalo while we were bathing wayekhangele ngaphi. Ukukhula lokhu!!!
Posted by: MaJamela

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/22/06 06:50 PM

Wayelithayimele lubhudi! And I'm sure wakubona konke ayefuna ukukubona hk hk hk! Igangile linsizwa <img src="/ubbthreads/images/graemlins/naughty.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/naughty.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/naughty.gif" alt="" />
Posted by: Gumede

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/22/06 11:07 PM

[]Kodwa ke abanye obhudi babegangile, Sake saya watsha emfuleni, sithe sesiwatshile sachaya impahla sifuna zithonte amanzi ukuze zibelula ukuthwala, While we waited for our laundry saqala ukugeza. What suprised me yikuthi sathi sesikhuphuka emfuleni sesibuyela ngekhaya, dukuduku
nansi insizwa iphonguthutsha emadenjeni, amehlo ebomvu gebhu okomuntu obebhema insango, ingezoqomisa ubabakazi. I wondered ukuthi wayesuke ngaphi lathi, njalo while we were bathing wayekhangele ngaphi. Ukukhula lokhu!!! [/]

Gaselomhle,
Lendaba istreyithi ayifuni irula lensizwa yayilonguzile isikhathi uma ligeza. Wabona konke yikho phela okwatshe kwaphendula amehlo aka ababomvu. Wayesebone wabonisisa. Uma sikhula sasithanda kabi ukubonela osisi nabo osisi babethanda kabi ukubonela ubhudi. Uba nesibindana phela uma usubonile ukuthi kumi njani. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kill.gif" alt="" />
Posted by: Dokotela

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/23/06 05:54 AM

[]Matshetshe...ngisakhumbula ngisuka ngenyawo enkomponi e luveve ngisiyathayimela e magwegwe khonale , abafana bakhona bengafuni ukubona iboyz engasiyo yemeriyeni ihambahamba nje ...[/]

Uqinisile mfo, yithi sibili esasingafuni ukuthi amafenda ema eriyeni akhombe impintshi ezingaso zeMagwegwe. Wawuhle usibone sesiku sondelela sibone ukuthi awutholi njabulo.

Umafenda wami wokuqala wathi esengikhombile, angizange ngike ngimthinte ngitsho le hagi kodwalokhu. Sasihlangana sikhulume okwemizuzu emithathu kumbe emihlanu nxa evela esikolo ahle agade ibhasi ahambe ngibo, ah yey - abantwana be Sent Kholambasi.

Ngathi sengibonile ukuthi, ungeze uthole incezu ungabhayiza. Kwabalandelayo, ngangihle ngithi, "Woz' lapha ntombazana ngi kushaye ngoswazi oluphilayo". Kwakuhle kummangalise lowontombazana ukuthi isbindi sokuthi ngitsho njalo ngisithethe ngaphi, ubone esegigideka, athi "ahh wena uyahlanya ah", mina ngihle ngithi "Ngifuna ukuku phakulela imihluzi".

Ngangingela nhloni yokukhuluma amabala angajwayelekanga njegama gama ezitho zomzimba. Ngangihle ngithi bhadla.

Nginga vele ngimuthi smooch, uzamuzwa untombazana ahle athi, "ngiyagcwala ngawe ....".
Posted by: Makhelwana

Re: Ukushela intombi ngesiNdebele - 05/23/06 03:15 PM

kwakulenye ibhare eyayingakwazi ukukhombisa ithanda ukuphelekezela nxa sisiyathayimela.
Yona yayizibona iblind kodwa nxa ichery ingabuya umbone esetshaywa yinkwilimba. Ngelinye ilanga yazama ukulungisela ngokukhombisa ngendlela yami kanti uchery wakhona ngakengamsama futhi wayengumsabatha .

Yalandela ucherry bazebayangena emthandazweni bathi befika ucherry wamintrojusa as umgane abazalwane bahle bamtshumayeza. Bathi bephuma emthandazweni ujeki esesonta.
Angilikhohlwa lelilanga ngomyaka ka 88.
Unfortunately umgane waliwa ngusisi ngingazi ukuthi kumbewayethande iline yami ikhulunywa yimi than ujeki.