Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlulayo.

Posted by: Makhelwana

Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlulayo. - 05/18/06 03:42 PM

Bakithi.

Ingoma zehlukene njalo zonke zisikhumbuza isikhathi esithile empilweni zethu nxa sizizwa zidlala.

Mina ngikhumbula koMthwakazi mnyaka yonke kwakusiba lengoma'HIT' eyiyo abantu ababeyidlala nxa singena ekhefini le khisimusi . Wawuyizwa emarediyweni, emabhasini, emitshoveni lasematshabini.

Ngubani ongakhwohlwa ngaleya eyayithi,
" Mama kaS'bongile" kumbe
u"Bazobuya Sibalindile loba bengelamali",
lo "Ngakhonjwe Mpopoma "

Ngicela sikhumbuzane ngezinye zakhona ezake zahlupha kothwakazi kanye labahlabeleli bakhona.
Posted by: Ncincikadoyi

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlulayo. - 05/18/06 07:37 PM

Untabezikude zingumasithela
umavolovolo
madamara 1
eka Lazarus Kgagodi - Uzangitshisa ka gwayi
thank you mr d.j
weekend special
ayatshisa amateki
ngisaya buza ezinye kuNtshontsho
Posted by: Dokotela

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/19/06 06:03 AM

u "Bazobuya" wahlanyisa abantu ema eriyeni blayind, abantu babehamba besiya thenga utshwala ngama 20 lithazi ebhawa benathe baze bacambalale belalela leyo ngoma.

Ingoma eyake yangihlanyisa ngeka Mandoza ethi "Nkalakatha" leka ma Brr u"Nomakanjani", ingoma lezo zazisithi zinga shaywa emaphathini, siyazama zonke indlela zokuthi si gate-khrashe singene kuphela. Amashabhini wonke ema eriyeni ayezi phindaphinda ingoma lezi, ubone ospoksi begidisa amakhanda sebe dakiwe njalo sebe hawukela umazibanibani - umnini-shabhini ole 65 years le aki egcwala ibhavu.

Eish.... ngubani osakhumbula ama shabhini?
Posted by: Gaselomhle

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/19/06 07:08 AM

Ukhona osakhumbula le ethi: Nanti iphupho engiliphuphe izolo, Ngiphuphe ngidatshukelwe lezicathulo zibhobokile.

Nomangqika wena wawusuzelwe ngalezonsuku? hk hk hk hk hk Angikholwa.

Indaba zemashabhini lezi, mh, ngayizonda, ngayesaba ishabhini ngisese ngokungu kijana. Lapho engangihlala khona elayinini kwakuleshabhini. Kwakungumsindo lenqindi njalo nje. At one time it so happened ukuthi "obhudi" ababekhempe Entumbane (ZIPRA guys) while they were drinking kwafika amajaha eZANU lawo ethi azonatha, you can imagine what happened from there.
Posted by: Dokotela

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/19/06 07:43 AM

Ngiyayithanda ingoma ka Steven Kekana, leyo ethi "Ngiphuphe ngidatshukelwe". Ngangiyithanda okwesabekayo. Khathesi ngileka Joe Nina - Same song bayi rimiksa kancane.

USkhuza laye wayebuya ngo "Banolila", abantu babesathanda uLakhi Dube, ikhakhulu ingoma leyana ethi "I em a Slevu".
Posted by: Makhelwana

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/19/06 09:02 AM

Sengikhumbule le eka Tisha ethi WOZA YEAR 2000
leyi yona yayihlupha.
Posted by: matshetshe

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/19/06 10:51 AM

kudala ke ekhaya leradio leyana eyayifana le suitcase ,"umfazi wenduna ukhombe usobhuku" kwakungasi latitle yale ingoma yayi yi intrumental sisese ngokhekhe sijayive kuthunqe uthuli ngitsho uthuli sibili kuze kuthelwe amazwi phansi ,"ulanga litshonile ezintabeni" liyayazi?
Posted by: Nomangqika

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/19/06 11:51 AM

leyana kumbe ngeka ndux angisakhumbuli kuhle eyayisithi

USETHANDA IBEDROOM YAMI KODWA MINA KANGITHANDI YIBO ABANTSHINTSHA UMUNTU BANTSHINTSHE LENDAWO.

yangitshayisa ngomama lingoma engithola ngiyihlabela okunkunzi kungaboni icala khonapho ngiseku grade 7 ha ha ha angilikhohlwa lelo langa ha ha lina tshuwa mmhh kwakunzima ngalezo nsuku shame.
Posted by: iboyz

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/19/06 12:19 PM

Lisakhumbula ipantsula isatshisa. O-Peta Teanet, Thiza, Black force, Mahoshi, Girlie, Shamila, David Simelane etc. But u Teanet wayesiza lazo wayawaya.
Posted by: Bhudaza

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/19/06 02:30 PM

Libadala ngempela. Ingoma lezi ngizizwa ngo khulu uma esitshela ngempilo yakhe eseseli jaha.

Sengiza hlonipha sibili ngoba hayi kukhanya kulabadala lapha enkundleni! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posted by: bhiyuthi

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/19/06 02:43 PM

ha ha kuleyinye kumbe ngekaSkuza kumbe ngundux eyayisithi:
IKHISIMUSI ISIFIKILE, BOMAMA WOZANI SIHAMBE LINGATHENGI IZINKWA ZIBE NENGI ZIZABOLA hk hk hk batshele!!!!!!!!!!!!!
Posted by: Nomangqika

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/19/06 04:25 PM

leyana ke ethi ikhisimusi sifikile, or ikhisimusi iqeda amadola hk hk hk something like that hk hk
Posted by: Makhelwana

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/19/06 05:48 PM

Omunyu'khombo'munyu', omuny'usetsho munye! .....leyi manje yayijayelwe ukuhlatshelwa zimember sezivela ebhikirini zithwele iz'gubhu zamasese.
Enye eyadumayo ngu 'MQOMBOTHI! UMQOMBOTHI!' the african bhiya!.
Nxa singacela i enkho babedlale u 'Thank you mista DJ for playing my song thank thak you x2'!
Posted by: Gumede

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/20/06 09:34 PM

Ngubani osakhumbula ezika Mahlathini ikakhulu ethi Nguga Mzimba salanhiziyo, lengoma ngalezo nsuku imizi eminengi yabe ingenawo amRadio sasithi umaselusile siyekele inkomo siyelalela emzini lapho okuneradoi khona. ngangisagqoka ikabhudula kakhakhi namathendafudi amnyama awako Bata store.

Kwakumnandi ngalezonsuku. sasisa hamba sisiyacula emthimbeni ingoma ezimnandi. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" />
Posted by: Spade omnyama

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/21/06 08:50 AM

Ndux Malax-"Waze wazi bulala mntaka anti wami, namuhlanje ukhombe utsotsi!". Ngingayijayivi so, eKhwezi,ngekhisimusi ka 1991. Wawungaphi, mhlobo wami?
Posted by: Makhelwana

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/21/06 12:07 PM

Spade Omnyama no! mani sbali hk hk hk leyi yona yayiblind kanti idlalade lakhona ayisilo yini elalilayena ethi "nanzi njiva zibuyile!zangthathel'menya yami, zangthathel'ncaza yami!"

Leyi yona ke "Indlu singaz'ivalwe dali ngoba kulejojet oyikhalelayo.........sezingazesilale singadlanga dali ngoba wen'ufun'okukhalelayo yeh!"
Posted by: Gaselomhle

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/29/06 01:17 PM

I attended some function on Saturday and they played two old songs that I had long forgotten:

mih doh doh doh doh doh la doh tee
& she keeps on knocking at my door

Lisazikhumbula?
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Ingoma ezakezas'kholisisa ngamaKhisimusi adlul - 05/29/06 02:21 PM

manje ingoma leyi ethi 'Mama ka Sibongile' yiyo ekade igidwa ngekhisimusi edlule ko bulawayo.isi remix kancane.
kodwa ke leyana ethi 'omama bethu babotshiwe,izingane zisele zodwa' yayihlanyisa