Nisazikhumbula na lezi zinhlelo

Posted by: Mahl1nz1nja

Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 03/15/07 04:30 PM

Umdumo wamakhosi..
Ezake zadla ubhedu, umhlobo omdala
Ezomgido,
Usakhelene zinini..
woza friday..
ukubingelelana
izaziso zemfa
selimathunzi sesiphindela emakhaya
inhlupho zanamuhla
Posted by: Zwangendaba

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 03/18/07 07:47 AM

Bafowethu.

Abancane qha.
Itshukelwa ebandla
Amasiko ethu
Engiliphathele zona

Li Zwangendaba
Posted by: Mahl1nz1nja

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 03/19/07 11:26 AM

bhula sangoma..
Posted by: MaJamela

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 03/20/07 11:17 PM

Lisakhumbula "Amaphimbo amamnandi" every Sunday morning, usulungisela ukuya enkonzweni! It always put me in the right mood for church!
Posted by: Zwangendaba

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 03/22/07 12:04 AM

Bafowethu.

Izaga lamazwi ahlakaniphileyo.

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 06/12/07 06:52 AM

Bafowethu.

Guga Mzimba.

Li Zwangendaba.
Posted by: Meli Omuhle

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 06/12/07 11:49 AM

Zinhle inda ezinhle, Ukufundwa kwezingwalo, ezakuleli, omasganda.
Posted by: mkhemeswani

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 07/04/07 07:32 PM

Mina ngithi ZZiyehl'ziyatsheleeela! NgoMvulo ngehola lesithathu. (3pm). Wayethi yena umsakazi

"Ngiyalibingelela emini lokhu baleli abathandekayo sihlangana kuhle ziyehla ziyashelela. Ye! Lapho esiqhunsa khona ingoma ezadla uphedu, ezilokh'zisidl'ubhedu, esilethemba lokuthi zizaqhubeka zisidla ubhedu. Ye ngiyazi phela abadala bathi ingoma emnandi iyaphiiiindwa! Kanti inkomo layo ivele imitha ngokuphiiiiindwaaaa.....!"
Posted by: Mavumengwana

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 11/05/07 02:09 PM

Mina zakwethu ngisuka ngikhumbul' umdum' ovel' ezihlengeni noJames Babby Manyawi, "This is Reggae"
Ntuli woSuthu, omabhesh' ankone,
Ophemba ngamabele
Abafokazana bephemba ngezibi
Inyon' edl' ezinye,
Umfan' ophuz' umful' ewubanga nenkomo nembongolo,
Inkomo zakithi ngazishiya ziphuz' Amanjinjinji
Umful' osh' izikhawu
Kuthiw? ezinye ziphuza phansi kwaMpemu
Umagawul' egijima, umfana waseGudunkomo
Owehla ngesilulu entabeni
uNtuli ongafi ngomkhonto!
Ngihamba nomzawam' uMzilankatha, uNobhongoz' umful' omazombezombe
Posted by: uzphoso

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 02/19/08 03:51 AM

Kwasokusiba lokuhlaselwa kukazulu ngumkuhlane wenculazi okwenza basungule uhlelo olwaludanisa langezigebengu "esandleni ........
somusa".
Posted by: Msupatsila

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 02/19/08 06:30 AM

Kulohlelo olwalusenzwa kudala sengilibele ukuthi lwaluthiwani, kodwa lwaluhamba kanje.

Kwakusiba labantu endlini yomoya (studio) thina abalaleli besesitshelwa ulutho mhlawumbe kuthiwe INKOMO.

Kulabo abase studio, sokumele begetse ukuthi yini lento etshelwe abalaleli, babesitsho something okungalinkana lento yakhona,


Umzekeliso. They want INKOMO
Guest: Kuyakhuluma
DJ: Cha
Guest: Kuhlala endlini
DJ: Cha
Guest: Kuyadliwa
DJ: Yebo

etc etc

Akungikhumbuze ngohlelo lolu
Posted by: Msupatsila

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 02/19/08 06:33 AM

Dobha dobha sikhumba senja endala umhlaba umangele madoda, angisazi ukuthi ubani who was famous for this statement.

Lesi yisilo, Iii am!!! Ishmael Simiso Mzilethi

Kwakusadliwa ngoludala.

Lafa elihle, cry the beloved country
Posted by: Sgero

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 02/19/08 08:17 AM

Sakubona ngocingo

Ingoma sisebenza (hahahaha and khonapho yayisenziwa ngabo 9 ekuseni sesiklina endlini sipholisa phansi ngama pulling socks amadala!)

Ukubingelelana kwabasesibuthweni lemapholiseni

"Umdlalo wethu namhlanje ungena esigabeni senkulungwane lamakhulu amathathu lamatshumi amane aleminwe emihlanu ngaphandle. Umlobi walezingwalo, u Harry Nleya uthi, Sakhelene Zinini"
Posted by: Mbezothuli

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 07/17/08 04:00 PM

Imibuzo ivele iba yiyo eminengi okwedlula impendulo kuyole impilo esikiyo esintwini sakithi
Imihlobo yabantu bonke emhlabeni ilayo leyo mbuzo ongeke uyiphendule ngokukholisisayo
UBhula mMaphiko, uHarry Nleya , ulobi walezindaba uthi SAKHELENE ZININI?

Nagileminyaka elitshumu kulaloluhlelo kuRadio Mthwakazi bengamtshintshi bamenze uRadio 2 bagcwalise isitshabi!
Posted by: Mbezothuli

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 07/17/08 04:03 PM

OkaThebele : Vala lolo Khumalo, ngenisa olunye , kalahlupho lowo. INGABE Lungenise Khumalo.

INHLUPHO ZALAMUHLA
Posted by: mbaleki

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 07/18/08 09:02 AM

i remember ngisafunda eprimary,nxa ungena emini there was a show eyayiqala ngikuthi ...lesi yisikhathi sokokhulula amabhatshi...,god i used to hate that show,coz it usually meant i was late for school.
Posted by: BATHWALIBOPHAHLA

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 07/20/08 08:09 PM

Quote:
OkaThebele : Vala lolo Khumalo, ngenisa olunye , kalahlupho lowo. INGABE Lungenise Khumalo.

INHLUPHO ZALAMUHLA


OkaThebele had a very intertaining way of presenting Inhlupho Zalamuhla.I remember her line if they had to run an advert; 'AKESINIKENI ISIKHATHI ABANIKAZI BOHLELO BATHENGISE LOKHO ABAKUTHENGISAYO'. Her tone! it was like she was not concerned about the partnership they had with the programme sponsers , not even to mention their product.

And then there was her usual guest kwezamasiko lemikhuba, u Xabanisa Halimana Ndlovu, very knowledgeable old man,I wonder ukuthi basaphilile yini ngoba they contributed a lot in our identity njengaMaNdebele.
Posted by: BATHWALIBOPHAHLA

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 07/20/08 08:34 PMAbasakazi abazingcitshi ekusebenziseni ulimi lweSiNdebele kamnandi. Lisabakhumbula laba:

1 Bethuel Bhethula, thick voice , ubefunda i zindaba, was he of Mthwakazian or of Mzanzi origin, l wonder ukuthi uphi?

2) Thandiwe Khumalo ,ubefunda izindaba ,l just loved her command of Ndebele language. Where is she?

3) Englam Nyathi, igabazi ekufundeni izingwalo zesintu ,he would make the whole session vivid by imitating the charecters in the book and changing voices to suit them ;(famale,male,old, boy or girl).
What happened to umfokaNyathi?


Posted by: Vodloza_baba

Re: Nisazikhumbula na lezi zinhlelo - 07/21/08 01:31 PM

Mfethu their programmes are still fresh in our minds, lafa elihle bantu