Ndebele Translations

Posted by: Mbodlomani

Ndebele Translations - 05/27/02 09:55 AM

Ihlobo - summer<br>Ibusika - winter<br> ?? - Autumn <br> ?? - Spring<br> ?? - Seasons<p>..ngicela lingigcwalisele.
Posted by: sidunusile

Re: Ndebele Translations - 05/27/02 10:25 PM

Ngikwazi ukuthi kulenkwindla kodwa angikwazi ukuthi ingena ngaphi kwakhona
Posted by: tshetshe

Re: Ndebele Translations - 05/27/02 07:54 PM

intwasa -spring<br>inkwindla-autumn<p>ZIQHENYE NGOLIMI MTHWAKAZI<p>XOLA XEKA BO. XOLELA IXEGHU XOXO.LIGQOKE IXABA NGELIKAXAMU