Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona????

Posted by: Mas'Gezi

Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/03 07:20 AM

<img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" />

Futhi uyazi kuyamangalisa ukuhlangana lomfana okuthiwa nguZibusiso Chinyembire....Uthi kimi ngiyi-half Shona half Ndebele...ethi futhi ' u gat a problem with that" ayi-shuwa
Posted by: Magcwalibhavu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/03 07:32 AM

<img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> Ekuhle masGezi,

Kuyamangalisa ukuthi ekhaya sikhule sitshaywa singakhomba i-shona..kodwa khathesi isimanga yikuthi lalapha-eMelika abantwana bakithi esendebeleni bazaliswe-ngamashona ngendaba-ye-desparation. Kanti lingaphi ma-jida esindebeleni! Phumani silibone....lichatshe ngaphi?
Posted by: waMalikongwa

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/03 03:03 PM

Banjalo ke abantwana besishoneni langapha bagcwala ngamaNgongo ngoba awana ma Bank account bahlala bephethi amasaka.Hawu! Uthi basacabanga kusasa baphilela namhlanje njengempukane.

Labo abendela emagundwaneni bona bangiqeda amandla, odade balala bahamba nezidlova zeGukulawundi ngemva kokubona obaba nabafowawo bebulalwe okwenyoka, imizi itshabaliswe yimlilo. Mina ngake ngasebenzela undoda kuqina khonale kwele mpumalanga yelama Ndebele, khona le yinhlayenza ukuhlangana labo bekhuluma bekhululekile, ngithi-nje enhliziyweni yami 'yizo izifetshana ezabulalisa abafowethu,. yikho uzwa abadala bephoxekile bethi vele umfazi ufana nenja-Xolani bodade angiqonda kuphoxa. Kwanele namhlanje.
NguBraFiks, lona.
Posted by: malimaza

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/03 03:45 PM

kambe shuwa mandebele sekusithini sibili,lisweleleni thina engilandi kugcwele amatshona kuphela njalo adade lingaphi.labo sistere ukuthanda amanagimbi selisweleni sibili silibukele.
Posted by: qhoba

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/03 09:25 PM

Liyazi odadewethu bayasithuka mani, batsho ukuthi ngezinye indlela bayabufisa ubutshona! Ngenxa nje yokuthanda izinto, izifebe lezi!!
Posted by: qhoba

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/03 09:32 PM

Uyabona odade bakhomba izinja lezi ngenxa yomqondo omfitshane wokuthi zilemali batshovele imbali yobuntu emsamo. Lalibone ukuthi kungafa okungamadojelana kwakhona izihlotshana zakhona zigijima njani zisiyabutha impahla. Mina vele angibazweli odade,bayazidingela but bayanginyanyisa. Badunga ubuntu bethu sibhekile!
Posted by: noe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/24/03 09:54 AM

nxa lifuna odade balinanzelele, yekelani ukuthetha lingenzi lutho.
amashona bayazimisela ngezinto zabo, bayazi ukuthi females like to be treated special yikho bekhonjwa. lina instead lifuna ukuncengwa and sisters are getting tired of that. why should they bother when bekhona abazabancenga bona?

stand up and be counted as men. amandebele asalela emuva, and these days sisters are coming into their own. they want real men, so if you cant do it kumele bethini? bahlale bengakhombi? get rel my brothers.
lami kungizwisa ubuhlungu because bangezelela ipopulation yama shona thina sivele sithwelenzima ngawo, but at least i can understand the reasoning behind it.
women need security and constant assurance that they are loved and appreciated. lina alifuni kubagcina, and libaphatha like things which you dont even give attention. so dont complain nxa bebalekela lapho abazaphathwa khona like queens.
shonas are the bane of ndebele lives, but at leaast they know how to treat their women. learn from them take the good and leave the bad...and you will see.
sisters dont date shonas or ndebeles. they date MEN regardless of ethnic group
stand up and be counted as men. umsebenzi yikukhuluma kuphela yet you dont know the first thing about making a woman happy.
Posted by: Skuvethe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/24/03 10:16 PM

Lonke litsho kahle, labo abathi imbi into enziwa ngo dade bakithi, nalabo abathi kungoba thina amadoda ako Mthwakazi asina mali.

Kodwa, asingachithi skhathi sithetha ngomkhuhlane osubhahile, siyeka ukuthela umuthi kumbangela yomkhuhlane. Ukuthi omame bakithi baye lalana le sitha, nokuthi thina amadoda asina mali(yikho singeke salingenisa ebhayskop, lako Nandos) kubangelwa yi GRAND PLAN yabe tshabi, alikuboni ngani lokhu?

Dade Noe, libo vimba mani and look at the bigger picture, hatshi ukufiphala ingqondo lithatheka. Izitha bakithi manje seziphakathi ekhaya, pho kothiwani ke ma sekunje? Usizi ukuthi ma sesiphandle siphephela emazweni, sekungekho mshona esizayancenga kuye umsebenzi, odade lokhe bethatheka ngabo abetshabi, colonised futhi naphandle kwe Tshabiland? Hayi mani, bo mame, musan' uk'tshabalisa isizwe.


Vimba Dade!!
Posted by: Kleptocrat

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/24/03 10:44 PM

Noe,

Nxa ukuthengelwa ama chips ubususiya emancansini umithe kuthi kusasa kwakhona sulahlwa njenge toilet paper ususele lomntwana ongela yise kuyiku phathwa njenge Ndlovukazi, kutsho ukuthi liyizi phuku phuku sibili.

Phezu kwalokho ususala ulomkhuhlane ongelaphekileyo ngoba ucabanga ukuthi ukudla imali yomuntu yiku gcinwa kahle! Shame waze wangiyangisa Noe.

Inengi lama relationship enu are short lived. Beselicabanga ukuthi sizalincenga selingcoliswe ngabe tshabi?
Posted by: zelizwe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/24/03 03:47 PM

Hayi bo! Yini nje ngalamantombazana? Sikhona thina anisiboni ngani? Sesiyathe siyavela ngamakhanda nibheke nje eceleni? Senzeni? Hayi bo! Lafa elihle. kanti vele wena Noe udingani khonangapho?
Posted by: ubuntu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/24/03 09:27 PM

Yah ngaze ngezwa ubuhlungu ma ngibala imicabango kadade uNoe. Ngamafitshane dade uthi asikhohlwe imbali littered with decades of persecution, a systematic, evil and well orchestrated regime of marginalisation of a people for no other reason than the language and culture that defines them? One moment they despise you for being who you are and the next moment they treat you like a lady? Perfect gentlemen indeed! Wish u ol the luck with a change of your misplaced thoughts. A sugar-coated pill is still bitter inside!!
Posted by: ubuntu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/24/03 09:45 PM

Pardon me if I'm alone in this but I'm yet 2 meet ixhegu lesitshoneni lesalukazi wesintwini. U c dade, balisondeza eduze 4 their own selfish pleasures and 2 make their hobby easy they use ol the stupid traps that only a few women can resist; kind words, material treats n whatever it takes- zithiywa ngezikudlayo dade. Thina we have bn brought up under a stable culture, I kno this has contributed 2 our peril but still slobuntu yikho nje singabhuzi indawana yonke nje. So lina ngokuthanda ubucwazicwazi lifuna lawo maCs they flash b4 u. Lami nje mangithanda ngingadlala ngokungosisi kwabo n say ol the nice thingz mina ngizazi lyk I do ukuthi I wish them n their ilk ol the evil under the sun. Zigqajeni mani bodade!
Posted by: nomandebele

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/25/03 07:25 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Magcwalibhavu:
<strong> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> Ekuhle masGezi,

Kuyamangalisa ukuthi ekhaya sikhule sitshaywa singakhomba i-shona..kodwa khathesi isimanga yikuthi lalapha-eMelika abantwana bakithi esendebeleni bazaliswe-ngamashona ngendaba-ye-desparation. Kanti lingaphi ma-jida esindebeleni! Phumani silibone....lichatshe ngaphi? </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
Posted by: nomandebele

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/25/03 07:36 AM

Hawu Sis Noe ma u thi women need to ukuphathwa kahle ushoni? I mean phela abobaba be sindebeleni maybe abana mali i wouldn't kno coz maybe usho from experience but i can bet u my last penny isphatho asi na anythin to do with how deep yr pocket is! I mean in this day and age kulihlazo to hear a woman say i im in the relationship coz i need security, be it financial or whatever bcoz hell girlfriend i dont need no money from anyone coz i go out and make my own dollar!My fiancee is not shona and he is luvin, kind and treats me with the outmost respect.So whatever yr reason for datin shonas i beg of u dont diss OBOBHUDI!!!!HAYI BO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posted by: ubuntu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/25/03 03:02 PM

Yah that is a very refreshing call, ukuzwa icele labodade linqunula umqondo obanzi lokhaliphe kangaka. Irespect liyazipha lina bodade by being independent, financial and upstairs ikakhulu. Sesadlula esabokhokho where idivision of labour put u in a dependancy role, a lot has changed since. There is certainly no xcuse 4 ol the ladies lapha emazweni, ishift iz ur ladder to get the respect eliyidingayo. Use it n not iflesh flashing! Mina ngihlezi lentombi yesintwini n she takes care of me when I don xpect it akalindeli mina lwaz, howz dat Noe? Guquka n c the light!
Posted by: SILO SAMABANDLA

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/25/03 05:33 PM

Out of all Shona /Ndebele marriages I am yet to see one which has lasted forever unless you mean
those before the grand plan.
Posted by: mathimula

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/25/03 07:31 PM

Litshaye khona mazinyane esilo.
Posted by: mathimula

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/25/03 07:47 PM

Untombazane Lo othi obhudi besindebeleni kabakwazi ukuthanda utsho ngoba eke wathandana lobhudi wesindebeleniyini?

Phela abantu bayathanda ukukhuluma ngezinto abangazaziyo.
Posted by: Mlamlankunzi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/27/03 09:56 PM

Noe
khule khandadadewethu, ungani angikutholikahle
hamba uyezilwaneni zakho ,uvele wena ulitshona umthetho wakho, uliswina
ungakhuluma kanjalo njani
ungathanda I mali yokutshotshwa thina obaba abasomasela ngakho imali siyakwazi ukuyisebenzela lokuyisebenzisa
ngakho ungaze wadukisa odadewethu abancinyane abasakhulayo
hamba emaswineni akhoswinalothuvi elikhotha amaNdebele
ungaze wasithuka kanje man
LINA BONDLELA ZIMHLOPHE NGITHI PHAMBILI NGOBUHLE
LIVELE LINGAKHANGELI AMATSHONA NGOBA BEVELE BEFUZE UCHIKORE
EMTHWAKAZI
Posted by: Lobengula

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/28/03 08:48 AM

Noe
Mntanasekhaya we feel pity for you that at this day and age (the digital age) you still believe in the dependency syndrome. You seem to worship people who use stolen money to hoodwink you into submission through crook or hook. Get the hell out of Harare and see how well the Ndebele guys are doing out there. For your own information, media business in Zm is tightly in Ndebele hands(The Zim Independent, Standard ,Daily News etc), banks are in Ndebele hands , think of Dr Mthuli Ncube and banking. The biggest newspaper in Africa is owned by a Ndebele (Mail and Guardian)Mr Trevor Ncube. Hewas recently elected the chairman of the media owners of South Africa. Mthandazo Moyo is the deputy Chief Executive Officer of Old Mutual South Africa. I head the Financial Markets unit of a major bank. Open your eyes there is a lot of good things we as Ndebeles are busy doing. Recently Nkosana Moyo resigned his post in the ministry of finance because he could not counternance the horror of these people whom you blindly endorse. Noe for your information ,thina amanyala asiwathandi.Njalo izinto ze showmanship yabeTshabi asizingeni. To be honest with you Ndebeles are very proud people and they won't let their dignity down the drain by going for a braai at Windermere or koMthwakazi with a neighbour's school going daughter. This has obviously become synonymous with abo Sekuru bakho khonangapho eHalale. Thina sidla imali yethu ngenhlonipho ngoba siyisebenzela nzima, asiyintshontshi, sifunda kanzima through varsities sizibhadalela while abeTshabi labo obancomayo babhadalelwa nguhulumende wabo. If the shona guys are as "gently and soft" as you seem to think they are kindly show us any single Ndebele woman who has been successifully married by a shona. All we see is kids, kids , kids and more kids which we are forced to support because these monsters desert you once you fall pregnant. As a parting short , one of the objectives of the Grand Plan reads: "It is the duty of every Shona guy to impregnant Ndebele girls so as to render them useless (no more shooling) and they will be left with no option but to turn to prostitution thereby getting AIDS and spreading it to Ndebele man" . The end result is that we will then die of AIDS and they say this is part and parcel of a "legitimate struggle". Those of you who want to read the full document can be told where to find it.
Posted by: Sheik Mthembo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/28/03 12:33 PM

Very regretable and very retrogressive on the part of our sisters who in this day and age still enmesh themselves in the frivolous belief that the sons and daughters of the murderous shona psychpaths are compassionate towards them and that they are better off than those of royal extraction

what our sisters are doing kulihlazo to our young and vibrant nation and it is not anything other than the betrayal of our survival as a nation.

Khathesi kugcwele abantwana bamashona emzini yakwethu and the funny side of it yikuthi isizwe sethu sisala sesithwele nzima sifidana lemilomo yamatshona.

The very people you claim are not good enough yibo abacina sebekhangele abantwana benu becox amaparents are compassionate enough not to throw you away labantwabenu,

Nxa sesigcina abadala bethu we ironically pay the bill for your shona offspring.
Posted by: Vula

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/28/03 04:57 PM

Noe,

Omakhelwane abangale empumalanga bandise ukungathakazeleli ukugcina abantwababo kuhle, yebo nje, angayiqeda imali ekholisa labodade be "nice time" abantwabakhe behlupheka. Odade abangaziyo abathanda izinto bayabe besithi ngamthola umzimbokhal'mali engazi ukuthi uthole uthathekile othanda i "joy" lemali leyo ingeyokwebiwa. Abesintwini yizakhamuzi Noe, bangaphuma balahleke basabalale njengamadoda kodwa kabayikhiphi imali beyidlalisa, bagcinela abantwababo. Esintwini umfazi uyahlonitshwa, for example, manxa uphuma koSibanda, ungayenda uzaziwa njengo maSibanda (ngeyinyindlela isintwini bayabonga lapha owavela khona). Dade, ungathathwa yindoda yesintwini uzazibonela lawe okuthiwa yikuthandwa, ukuhlonitshwa, uyabe uphakathi komhlane le mbeleko.

Uyaphuthelwa nxa wazilahlela empumalanga !

Kusinwa kudedelwana .. bazakhuluma abanye
Posted by: Skuvethe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/29/03 03:07 PM

Sesimtshelile usezwile untombazane. Safa saphela!!
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/03/03 01:05 AM

NOE lapha u bhayizile sisi,kukhanya bwena kuwe i love is all about money.lafa elihlewabhayiza umtwana emini so
Posted by: noe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/03/03 07:48 AM

it is unfortunate that what i said was misunderstood...i'm sorry if i offended anyone's sensibilities.
to the question of what i am doing in harare..i am a student at the uz, (nust is full of shonas..reason being thaat the proportion of schools offering good quality education in the sciences is way lower than that in harare..but i digress... )it is there that i have seen sisters of mthwakazi do what they do.just like you, brothers have complained ukuthi abakhanyi ,and the sisters in question have responded in the way i described...i need not repeat it for fear of driving some of you to the use of unnecesarrily vulgar language which is particularly unbecoming for abantu abathi baziqaja ngobuntu babo.

and just so that i understand...are you saying that out of amandebele WONKE asamithisayo AKULA owala umthwalo? are yu saying that ALL the illegitimate childrren in zim have shona fathers? are you saying that in byo and surrounds ALL the girls marry as virgins, and if they dont they marry the fathers of their children? are you saying that you do NOT know of ubhudi besintwini abala izisu? i find that rather hard to believe..but then again...what do i know?

yes i have dated a ndebele man and he treated me extremely well. we broke up after three years (six months before we were expected to announce our engagement) bcos he made his shona ex-girlfriend pregnant while i was away at school...Question...is that bad or wamlaya?by the way...they didnt marry...so much for ndebele brothers being responsible...be careful of double standards..we are better than them right? we do not stoop as low as they do right? we take responsibility for our actions because we are cleverer, mature and more responsible than they'll ever be...right???right.

personally i dont date for money(no self respecting sister does) but i think we are all aware of the fact that every woman wants security.who wants to look after her man?even the sister who makes her own dollar doesnt want to be responsible for her man's security...or does she?all i mean by this is that even the richest woman wants to feel cared for. no woman wants to support her man.even the bible says a man should work and provide for his family.which woman wants to be the provider?yes, sisters make dollar, but is it to support their men???and i'm not saying that brothers should spend their dollar on sisters...what i mean is that we are equals but you as the head should have our livelihood as your responsibility. i can and should help...and help is the operative word here.take over total control is not the way sisters want to go, though sometimes there is no alternative.now, what exactly is offensive here???

i just wanted to highlight the whys behind the phenomenon without passing judgement on the stupidity/wisdom of the action.

do people not divorce in all ethnic groups?
as a matter of fact i do know of couples who married cross-culturally and are happy.yes, not many because in actual fact cross-cultural marriages have problems, but they are there.

i'm not advocating for these things because like i said they are increasing the population of abantu abasithwalise nzima...but they are there nonetheless...and if you really want to curb it then find out what it is that causes them. unless of course you are saying that only the ndebele men are capable of sane thought and all the sisters are immature and irresponsible idiots who want nothing more in life than to spend their days bearing children with unpronounceable surnames...do you REALLY believe that????
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/03/03 10:28 PM

bhoyi-bhoyi,awuboni ukuthi ufile lo mqondo wakho,heeeeeeeeee bhoyi,
so NOE tell me on my birthday should i take myself out,and take you out on yohz too???
i do understand yoh point about the man being the head,but yuh missed one point,i believe in a good house,it should be a 60/40 situation,i pay some bills and yuh pay some bills too,usual most families they divide their expenses btwn the 2(husband and wife),so wena lapha uzama ukuthini nxa usithi mina ngikhokhe konke??MANJE EYAKHO IMALI IBI SISIBA NGEYANI??.
i have noticed something fun with girls in the calibre of NOE,they think if a guy asks her out and she agrees,the guy must suffer for that,kuyabe sokuyi sono kubo,they expect the guy to concetrate on them as if we dont have a life too,
some girls want to be taken out day in day out,and who can manage that?kusasa e nandos,phambili kwakusasa e chicken inn,the following day e mamovie njalo nje,,haaaaaaaaa boooo ngubani ozakwanisa lokhu,phela lathi silempilo zethu kumele senze izinto ezingcono kulalokho.
NOE learn to stand for yohself hirl coz depending on guys is dangerous,phela hvae yuh noticed something on such type of girls,wen the husband dies,it will be like the wife is dead too,coz she is used to be spoonfed since she was dating,ngoba ecabanga ukuthi vele indoda yiyo okumele yenze konke.MAJIDA MAYBE U noe LISHONA ELAZI ISINDEBELE,PHELA OMBAXAMBILI BANENGI EKHAYA.
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/04/03 10:50 PM

kanti NOE kengibuze sisi,
yuh mean tu tell me ukuthi ama families wonke lawana akobulawayo amadoda akhona ayisiwo mandebele yini??nxa kuyiwo,manje benelisa njani ukugcina abafazi babo ,baze bazala abantwana ,bathenga izundlu,babafundisa ezikolo babasa emazweni ukuthi bebe le mpilo egcono???.
Posted by: malimaza

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/05/03 05:56 PM

Ola bantu
Kukhanya udade is still living in the olden age of hunter and gatherers where the man is expected 2 go hunting.Emazweni DADE NOE IZINTO ZITSHIYENE kulento okuthiwa yi 50-50 ekwenzeni izinto concerning ur relationship.ODADE abanjengawe yibo onxazombili HEEE UBABA LINDEBELE UMAMA LISHOSHOLOZA,ema university emazweni bakhona odade who know how 2 be a black independent woman and they have not lost ubuntu njengawe wena usekhaya,walaywa njani kumbe yi HALALI EYAKUBULALA INQONDO.U ARE USED 2 FAST LIFE LABO SUGAR DADDY EHALALI UNANZELELE.YINI ODADE ELICINA LIGIJIMISWA NGAMANGONGONGO BALIDLITHIZE JUST 4 A TRIP 2 NANDOS,KENTUCKY LABO CHICKEN LICHEN EHALALI.SINGACINA SIKUBONA PHELA KUMA PORNO MOVIES EMAZWENI WENA UNGAQAVI UKUTHI AMANGONGONGO ENZA UMFANEKISO WE PORNO SO UNANZELELE DADE UMZENZI KAKHALWELWA KUKHALELWA UMENZIWA. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />
Posted by: yezi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/05/03 08:48 PM

In my opinion, there can never be a half shona half ndebele. Akula shona elingathandana lendebele, kimi kuyazila lokho and as far as i am concerned it doesnot conform to the norms of our society. Its like saying a dog and a cat can live together and come to produce a half cat half dog. That on its own sounds like nonsense.
After all its a well known fact that a shona will always be dominant over a ndebele. how many shona couples has anyone seen where a ndebele has a say,close to none.whether its a ndebele guy or its a ndebele girl, the shona will always wear the trousers, and the ndebele will eventually learn how to 'wombera'.
Akula muntu ozithi ulindebele owake wathandana leshona. Ungazibona, uthandana leshona uzithi ungumntane nkosi kutsho, ukuthi vele ulishona ngokwakho.ukuthi ulesibongo sesindebele akutsho lutho.you can not date or marry a shona if you donot get along and if you donot support their ideas, there by coming to a conclusion that you might be a Dube, a Ncube or a whatever but deep down uliswina!
Posted by: yezi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/05/03 09:07 PM

Noe, mina personally ishona phansi kwami angilifuni, due to reasons best known to myself.
However,just like you i am a woman too, and to some point i understand were you are coming from. you might have not laid your point down kuhle but ngiyakuzwa ntombi.
you are telling the truth. ndebele men sometimes dont seem to give ndebele women a reason to believe that there is nothing they could ever want from a shona. its not about material things but its about ndebele men getting their act together, and realising they are in the 21st century.they treat women like gabage and they say its civilisation. i donot agree, treating your woman like a queen doesnot mean you are primitive or in the stone age Malimaza,it means you are a gentlemen and cautious enough to keep your woman happy. its amzing that some of the men who are so defensive sebavuka phezu kwabafazi besishoneni.
noone seems to think Beckham is a Neanderthal because he holds posh's hand,instead he is a gentleman at heart.
like you said Malimaza its 50-50 these days,nothing for mahala, you get what you give. ayisikho endulo were women were made to think it was their obligation to give their men everything they wanted inreturn for nothing.
we dont want your money guys,but we want to feel loved,respected and appreciated,not in bed kuphela!
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/05/03 11:20 PM

wena NOE kambe shuwa ubona ingani mina ngehluleka ukuku hambisa ko nados kumbe kuma movie,kumbe ngikuthengela something special ngama special events like birthday ,anniversary//
uyahlola sibili wena NOE,gijima labo sugardaddy ehalale bazakulaya.
Posted by: nkunz'emnyama

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 08:57 AM

Yezi ngiyakuzwa dadewethu kodwa mina angivumelani lawe ngoba mina ngike ngaba yindodakazi yolahleko.What i'm trying to say is that i once dated iswina and trust me those people are very rough.Nginanzelele ukuthi lokhe belementality leya eyokuthi thina abantu besindebeleni siyiminority, as a result umuntu wakhona treats you like that.Trust me those people have no intentions of marrying amaNdebele but to use, abuse and misuse odadewethu.My advice to Ndebele women please stick to your own kind for they say "It's better the devil you know ".Kufana labosisi bekhaya abagijimisana lamaNigerians, obhudi labana bayasisebenzisa and then they go back to their own Nigerian women,they have no intentions of marrying us.NOTE THAT I AM NOT SAYING ALL SHONA GUYS ARE LIKE THAT, BUT TRUST ME ABOUT 99.99% OF THEM DON'T SETTLE WITH US NDEBELE GIRLS.PERSONNALY I THINK WE HAVE A LOT OF GOOD LOOKING GUYS IN THE NDEBELE TRIBE ANGITHI THINA SINGABAKAMTHWAKAZI.GUYS WHAT DO YOU SAY!!!
Posted by: gwesela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 09:48 AM

Idonki lenkomo akukhwelani kanti manje lina bakamathwakazi lazihlupha ngento esegcekeni nje.
Yikho okungabantwana okusikhathazayo mbayimbayi lokhu okungo Mandla Zviripayi, Sipho Chingwendere, Nyasha Khumalo, Nhamo Skhosana lina aliboni vele ukuthi amabizo akhona lezibongo akungenelani ngitsho.
Asicabangeni ngengqondo mandebele amahle hayikhona ukwenza njengamashona ayenza angani acabanga ngomdi..
Posted by: yezi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 11:24 PM

ngiyakuzwa lami futhi Nkunzi.but mina im yet to date indebele elilobuntu.by saying this,i am not stating that i want a shona,because i think the best way to describe me yikuthi i am anti-shona.nonetheless,lokhe ngaqalisa ukukhomba,i can surely say ukuthi there is no ndebele man who qualifies to be a gentleman.
angazi,kumbe ngumnyama wami,but i have tried inside out.all of them have primitive thoughts, i think they believe in isithembu nowadays.just like shona men,ndebele use and misuse ndebele women.they believe that by sleeping with us they are doing us a favour.i know there are handsome ndebele men,but beauty is not on the outside only but on the inside as well.i can date isidlonono but if i am treated well i have no problem with that.
it is unfortunate that even those few who are truly MEN at heart are now grouped under the same umbrella as the many that use us,but if you are the minority you have to subject yourself to the majority.
angazi maybe our ndebele men are allergic to showing affection and love.
Posted by: Skuvethe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 11:56 PM

Ya, kwaze kwaba mnandi ukubona odade bakithi behlanganyela kungxoxo la, wozani bo mame lize liye ngena langale ku chatroom.


Ngizobuya futhi...
Posted by: gwesela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 12:42 PM

Manje dade Noe kukhanya ulomnyama sisi wami nxa ulokhe uhlangana labomashamplani wona amajida esindebeleni alenhlonipho,ubuntu lembeko begcwele kangaka engingakutsho yikuthi qhubeka udinga kumbe uye ekhaya uyehlatshelwa imbuzi emhlophe.
Posted by: gwesela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 12:43 PM

uxolo sisNoe bengizama ukuthi Yezi
Posted by: Lobengula

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 01:05 PM

Yezi

Dade siyakuzwa uyakhala ngokungabi lothando le affection okutholakala kubafowethu. Kodwa ke thina njengamajaha who are directly affected by your statement, we would have liked to prove you wrong. Before sikwenze lokho sizathanda ukuthi silinikeze i opportunity njengabo dadewethu kelisitshele ukuthi kahle kahle inkinga yethu or eyenu yini. Dade lisitshele ukuthi eminye imihlobo iliphethe kanjani and what is it that is different from abanewenu. Njalo dade uzibuze nawe ukuthi wena ulayo yini leyo affection le lothando lolo olukhalelayo. Yezi, dadewethu kufanele ukhumbule ukuthi uthando luyi two-way traffic. Isikhathi sasendulo (esaboLobengula) sesadlula esokuthi umfazi is "shy" and deserves to be treated like an egg. Nowadays it's 50/50 (to steal from umfowethu lapha enkundleni). So thina njengamajaha akhwabitha njalo aqakathekisa i democracy we welcome your (Ndebele ladies ) views in terms of telling us njengama jaha omkhonto ukuthi sehluleka ngaphi imbala.
Ma kuyikuthi sifaka endaweni engayisiyo lakhona lisitshele ngoba ma singatshelwanga yini siza hlekwa ngezinye izizwe. Ma singakhoni ukuliqabuza njalo litsho ukuthi hatshi bo bhudi bethu alikhona ukwenza the right thing. Lapho liyabe lisakha isizwe sakini njalo lathi sizalincoma kakhulu. Ma inengi lethu litshaya i short-cut likhohlwa ngalokhu abathi yi warm-up kumbe umdlalo wakuqala (foreplay) litsho futhi. Sitsheleni ukuthi why we do not seem to "get it right". Kodwa umbuzo wami uthi: Ma singelalo uthando njalo lomsebenzi singawazi lapha emacancini kungani lapha esihamba khona izizwe zonke ziyahlanya ngathi, abo dade bakhona bayasilwela njalo bathi silothando lobuntu obumangalisayo.Lindaba yokuthi asilathando siyithola kini abakithi kuphela nje qha. Ngoba abosisi abanengi abafuna ukwakha bayazi ukuthi yiwuphi umhlobo ozakutshada lakhe umuzi and lowomhlobo yithina. Angazi bathini abafowethu ngale ingxubakaxaka yenkemenkeme yensindabaphenduli yendaba. Abodadewethu bathi siyizigxangu kwezothando bafowethu.
Posted by: yezi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 01:08 PM

mnewethu Gwasela, i don't think imbuzi emhlophe inganceda lutho, because i am convincied ukuthi a proper ndebele man doesnot exist on this earth.labo abazithi balobuntu,it only starts the first few weeks and there after i donot know which demon from which planet takes over.
if you so happen to be one of those rare proper men, i salute you Gwasela.
Posted by: yezi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 01:15 PM

Lobengula mnewethu,somewhere i donot get your drift.kanti nxa ulijaha lesindebeleni udingani labafazi bezizweni? you complain about ndebele women being with amangongongo but lina lani lilabafazi bezinye izizwe,that includes amashona.
Posted by: Lobengula

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 01:21 PM

Yezi

Ungithole kahle dade lapha ngitsho amaNguni (Zulus ,Xhosas , Swazi, and South African Ndebeles). Ukuthi bayizizwe could be misleading ngoba kahle kahle ngabakithi laba abantu singamaNguni sonke njalo thina amaNdebele siyi combination of all these people together. Ukuthi izizwe ngikutsho in terms of amazwe ngokutshiyana.

Kodwa ke ngicela usinikeze imibono yakho kabanzi dade ngayoli ndaba yezo thando.
Posted by: gwesela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 02:44 PM

Dadewethu Yezi ngiyakuzwela usizi ngokuhlangana kwakho lamajaha esintwini angazi ukuphatha odade beskhosini, akungitshele ukuthi wena nxa ukhuluma ngesiphatho utshoni.(ufuna indoda ihambe ukubelethile kumbe what?)
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 02:53 PM

YEZI ,angiku phoxi sis wami omuhle,ingxenye wena ULESIDINA yikho amadoda engahlali lawe isikhathi eside,
wena ungazibona umbuluzelwa ngamadoda azabe yi 5,kumele uzibuze ukuthi kanti i problem yikuyini,hamba uyebona abadala sisi,coz out of 5 guys yuh mean tu tell me ukuthi yuh cant get oyedwa nje ozakuthanda ,ngamanga lawooooooooooo angivumi mina,wena nguwe ole problem sisi YEZI.
mhlawumbe usuka u demande izinto ezi out of this world futhi,phela abanye osis they think ukuthi ukuba lejaha,sokumele ijaha lelo,lisebenzele wena kuphela,lona alisela mpilo,e.g?kulomunye usisi lapha e toronto ophatha amajaha ingani yizilevu zakhe,uyamuzwa esithi yean ufuna ukugqoka i bhanti le $600,00,kambe sibili YEZI akungitshele ukuthi umuntu onjalo,angahlala lendoda o demanda kanje??wass a belt anywere,ukubopha ibhulugwe nje kuphela ukuze lingawi??.
Yezi wat yuh are trying tu tell us is like during skool days ,were students used tu fight,there was 1 boy in our school ,who used tu be fighting week in week out,and he would say abantu yibo abangiqalayo,kambe shuwa out of 250 boys abantu bangaze betshone beqala wena wedwa njani???????uyabona ukuthi ayihambi leyo ndaba,sisi YEZI manengi amandebele alobuntu,ungathatha isikhathi sakho kuhle uzalithola,maybe wena ujola lamandebele azithi HALF NDEBELE HAFL SHONA o petros mangwende kumbe o thabo chikowere.
Posted by: yezi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 03:15 PM

Well, as a matter of fact Tshisa i think i should correct you - i have not dated five ndebele guys, as yet. But the few that i have, have given me a lasting impression about ndebele men. i also suggest that, speak for yourself,if you believe you are a 'man' for real, fair and fine, but how about the other men you do not know about?are you including them in your statement as well? i know it is unfortunate for me to fall in love with the wrong kind, but to make a fact clear, i am not a material type of a person,i'm my own woman,and if it wasn't for love and companionship, i don't think i would ever need a man.by this i'm trying to say,i am never after the guy's money, because i've got my own,but i want love and companionship.
there is no way i can teach men how to love and how to treat their women, all i can do is give my point of view on the treatment that some women get from their partners.
Posted by: yezi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 03:20 PM

Mnewethu, Gwesela,isiphatho that i am so constantly referring to, does not mean ukuthi ngifuna utshomi ahambe angibelethile.i want to be treated like a human being thats all.i want to say my view and utshomi alalele, hatshi ukuvala ngolaka or to give me the impression that i'm the woman therefore i donot have a say. in short,i am trying to say i donot want to be in a relationship were the only thing i am allowed to open are my legs and not my mouth!
Posted by: gwesela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 04:22 PM

ngiyakuzwa sisi, engingakutsho yikuthi ngikufisela inhlanhla enhle kakhulu njalo ungalahli ithemba bekezela uzaze umthole onguye okulindeleyo njalo enguye ozwagcwalisa izifiso zakho kungakhathalekile ukuthi ngumhlobo bani womuntu.
Posted by: malimaza

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 06:21 PM

kuwe yezi
lami ngingomunye okufisela inhlanhla nxa ungowe cawe khuleka njalo nxa ungowokuthethela yeza okufaneleyo,ungalahli ithemba hope ukhona utshomi okumeleleyo somewhere ozakupha okufunayo in a relationship u are seeking.nhlanhla kuwe sistere.
Posted by: Ndukuzibomvu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 06:27 PM

Sawubona Dadewethu Yezi:

Thina eSintwini safundiswa, sisebancane, ukuthi umame umuntu ohlonishwayo; umuntu oyigugu. Indlovukazi, kumbe Inkosazana.
Cishe ayikuzwa kahle, ithi-ke ikuhlomulele iphinde ikubuze kancane; sixoxe, nokho-ke angisingcishi kuzindaba zomame. Uthi wena ubuningi besilisa seSintwini asinaso isiphatho, yebo? Ngokubona kwami, uma kuyiqiniso mpela nokhu, kusho ukuthi indlela OMAME bethu abasondla ngayo inamagobo amakhulukazi. Ngiyethemba uyazi kahle ukuthi iningi nethu sakhula sibelethwa, sifunzwa, njalo sishukwa yibo phela OMAME beSintwini. Kanti, ngokubona kwakho, isilisa seSintwini siwuthatha phi umkhuba wocuku (ngengoba usho wena)? ESintwini, kuthiwa "sigoqwa sisemanzi". Ngombono wakho, usho ukuthi iningi nesilisa seSintwini asigoqekanga, yebo? Kumbe ulandela umthetho othi wona "enyathele udaka inathile"? Mina angivumelani nomqondo othi wona "asikho isilisa soqobo eSintwini". Mawuthathe inkathi, ubheke njalo ubekezele; maningi kabi amadoda anesiphatho eSintwini. Mhlawumbe usuka ujahe, uziphosele kungabe wubani okhuluma ulimi lwethu. Ngendlela okhuluma ngayo, dadewethu ohloniphekayo, sengathi uhleli khona le emafini, emazulwini phela. Mpela kuyikhuni kabi ukuthola umyeni ophelele uma wena uphila nezingilosi zasemazulwini. Isikhuthazo sami ikuthi ehla phezu kwamafu ohleli khona uze napha emhlabeni, yikhona okunabantu; ingilosi cha. Uyazi na ukuthi bashoni abadala uma bethi "zibanjwa zisemaphuphu"? Ukhumbule njalo ukuthi iSintu sethu sisifundisa ukuthi "inyathi ibuzwa kwabaphambili". Usuke wabuza kwabaphambili na, dadewethu? Batheni? Uyazi igama "umendo" eSintwini lisho ukuthi "uhambo OLUDE". Uhambo olugcwele izilingo, neziphicayo izehlakalo. Bheka manje, nento abathi "ukugana" iyafana xathu nomendo. Igcwele izilingo, nezidanisa umoya izehlakalo. Kodwa, isiqokoqela ikubekezela qha; hashi ukulahla imbeleko "ngokufelwa". Akusiwonke amajaha eSintwini anocuku; mhlawumbe ukuswela inhlanhla nje. Iningi nabo bondliwa zintombi nabomame beSintwini, bakhula bencela kubona. Usho ukuthi bonke nabomame beSintwini benza iphutha, nakho phela uthi wena bayingcosana abahlekazi kusilisa seSintwini? Angikholwa nakanci,dadewethu.

Abelungu bathi bona "...respect is something to be EARNED, not freely available to all and sundry...". Uyavuma na?

Ikufisela inhlanhla nempilo ende. Khul'zukhokhobe!

Sala nomusa.
Posted by: malimaza

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 07:13 PM

Ndukuzibomvu, your mothers donot teach you ukukhomba lokukhombisa. it is something you learn on your own as you grow up, therefore i donot see were mothers come in. ukuthi watshutshwa ngunyoko akutsho ukuthi you will grow up to be a good and respected person on this earth, it only means you were too young to do it yourself then thats why she had to do it for and. and,i am not in heaven because there is no heaven on earth,or vice versa. just like you i am living on this here earth, and to be frank with you i never said i am looking for (not that i am searching at the moment) a perfect man because that doesnt exist just as much as a perfect woman doesnot exist.you donot know me at all to suggest that i am in heaven, because the qualities i look for in a man are as normal as anything,i donot ask for the moon.
i am quite aware that you earn respect, no doubt about that.and i donot expect anything for nothing.
Posted by: malimaza

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 07:31 PM

the above entry is yezi's reply to 2 ndukuzibomvu it's just that she wrote the reply whilst i was logged on.
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 08:03 PM

mina YEZI lokhe ngingavumelani lawe,ngombono wami,ngibona ingani wena uyahlupha nxa sokubuya kwezo thando,kuthi amajimbozi lawo abesekhalala,kodwa akuzame sibili sisi ukuyabona abadala,ngoba angikholwa yonke inganekwane yakho leyo.
angiboni kulejaha elehlula uku gcina usisi.
Posted by: malimaza

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 08:12 PM

khuluma sikulalele sbali' bosso' tshisa,kwaze kwamnandi ku forum.
Posted by: bongani

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 08:28 PM

yezi engxenge yikuthi wena uyisintina yikho otshomi besiNdetshu bekuphatha kabi. uma ungasosikaponya khululeka unginikeze amanombolo akho, ngizokunceda sisteri!!!
Posted by: Ndukuzibomvu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 09:23 PM

Dade Yezi: Sawubona futhi.

Iyabongeka impendulo yakho. Khepha kukhona napho engiphica khona. Bengicela ungichasisele ngokucacile, mina vimbandlebe, napho engilobe
khona ukuthi omame BASIFUNDISA ezokuqoma nezokugana izindaba. Uma ngikhumbula kahle, mina bengizama ukukubonisa nje ukuthi iningi nesilisa
seSintwini nondliwa kahle, njalo balaywa lapho bephuma emzini yakwabo belubhekise esizibeni sempilo. Ikakhulu, bafundiswa inhlonipho, yona kanye eyigugu leSintu. Bheka, ngiyazi kahle ukuthi bakhona mhlawumbe abangenaso isiphatho. Kodwa, ngombono wami, nabobantu bayingcosana. Yikho-nje mina ngithi hleze ikuswelakala kwenhlanhla kuwena, nakhu phela uhlala uhlangana nalengcosana engenaso isiphatho. Esikhathini esiningi, kuyabonakala
ukuthi ingane izokhulu ibewumuntu onjani; yikho nje iSintu sithi "umthwente uhlaba usamila", kumbe "ibekwa ematholeni". Uma thina silisa
seSintwini siyizidlova, ngiyethemba ukuthi omame bethu babezakubona nokhu sisakhula thina; njalo baphange basiqondise. Uyavuma na? Yebo
bakhona abantu abangenaso neso siphatho, kodwa ingcosana dadewethu, ingcosana qha. Yebo umhlaba uyahlaba, khepha uhlaba lonke uluNtu oluhamba
phezu kwawo. Yikho nje mina ngithi kusafanele ubekezele, kufuneka isineke. Ngenye imini, ungalindile, iyeza eyakho inkosana; uzomangala uphelelwe amathe.

Ngizokushiya ngombuzo: kanti wena ngokwakho yizinto ("qualities") ezifana naziphi ozikhwabithayo kumuntu wesilisa? Mawucabange ukuthi kuthiwa
"...it is much more important to be CLEAR than to be correct...".
Bayasho njalo abadala bathi "umlomo kawugcwalelwa mfula". Uyazi na ukuthi bashoni?

Ngiyabonga Dadewethu.
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 10:40 PM

akusitshele sibili yezi,maybe wena yuh want yoh boyfriend to treat yuh like a CELEBRITY,yet he is just an ordinary person,
if yuh want to be treated like JLO,beyonce and company,then i guess yuh are in the wrong world,try dating the likes of p.diddy,nelly ,eminim and company,they will do wat ever yuh want them to du for you,
thina abanye impilo yethu is just average ,we are 1 cheque away from poverty.
so YEZI one more last question for yuh,so here in canada mst of the zimbabwean girls are bitches baphapha kubi,so will i be okay to put all zimbabwean girls under 1 umbrella,ngigoqela lawe yezi,ngoba uyinkazana phela(angazi kumbe kuyakuthabisa ukubizwea ''hule''.
Posted by: yezi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 11:42 PM

its up to you to put who ever you want under which ever umbrella Tshisa. no i donot want to be treated like a celebrity, and when i say out my view it doenot mean i am in need of a man at the moment,and even if i was that category would not include you.it is none of my business whether you are in poverty or not.maybe you are under the impression i am searching,to make it clear to you and everyone else who is under that impression,i am not.i am in a good relationship right now,and saying out my view should not distort that fact.just like men, you will find women who are on the loose end i donot deny that.
Posted by: yezi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/06/03 11:47 PM

...by the way Tshisa i think you are getting too personal. i donot think refrence to my boyfriend,relationship or me should be a topic of discussion.i suggest we should be general,and we post our views about the general aspects of the topic,not about particular individuals and what they do ngempilo zabo, siyaxoxa phela lapha.
Posted by: sthutha

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/07/03 12:22 AM

Bantu abahle
Okungijabulisayo nje yikuzwa kulabo dade besintwini abalesikhathi sokupha imibono yabo enkundleni ehloniphekayo.Lokho kuyisibonelo sokuqhela kwenkundla.

Nxa sengibhekisa kungxoxo ekhona ngingathi imibono ephiwa ngodade u-Yezi ikakhulu kimi itsho into ezehlukeneyo.Okwakuqala asetshilo amajaha phambilini ngokwehluleka kwakho to find the right match.Kungaba ngumnyama,kungaba yikuthi lapho okhona kungela mandebele amanengi okweneleyo to chose or be chosen,kumbe wena ngokwakho ungabe ule-problem.

I-problem yabosisi besintwini esp.emazweni ikakhulu labo asebe settled lapha yile-1)They overrate themselves with whatever achievements they have made.UNduku ukuthe yikuba sezingilosini.Ngikubone mathupha lokho.Ukuzifaka phezulu in any relationship is a recipe for disaster whether ukhombe owesintwini kumbe omunye nje.Amajaha esintwini isiskhathi esiningi ayenyanya isiphatho sokuzitshaya isifuba oku-unnecessary.
2)Lapha emezweni ngenxa ye-50/50 osisi abanengi babalama-mannerism (ukubhema,ukunatha excessively lokunye) okuthelela amahloni.Imfundiso ijaha lesintwini elikhuliswa ngayo inzima ukthi-intergrate it wiyh some of the things we find in this world.Probably thats why ulaka olubonayo.Omunye lomunye ufuna ukwakha umuzi onjengalowo akhulela kuwo ngesiphatho lange zinye izinto ezenza amandebele engafani lamashona behaviour wise.
3)Enye i-problem yikuthi before 2000 abantu bakithi emazweni bebebalutshwana sibili and labo abebesemazweni b4 that time bebesenza umathanda umuntu ekwazi ukuthi akula loyedwa ongaziyo.Kathesi abantu sebebanengi and this makes it difficult for those who have been loose b4 to get steady affairs becoz people get to know what has been happenning.
Amajaha esintwini amanengi engihlangana lawo adinga intombi zakithi and labo abalenhlanhla bazaqoma bethandwe njengakweminye imizi esiyibonayo.Dade yezi nxa ungela any of problems mentioned so far then bekezela lizoduma lakuwe kwenye imini.
Liyakunanzelela yini ukuthi ngenya yokuthi ama-social events malutshwana akulula ukubonana lababantu.Amanye ama-groups e.g indian,pakis,west africans batholana lula njani?Benza njani?Yezi utsho ukuthi ulaka lwendebele olithandayo olifaka esifubeni sakho awuzimiselanga ukulumela?Ngiyazi kuthiwa uthando ngumanqoba,nxa intombi ingathandana lendoda elula nje engela -challenge ungaziqhenya ngayo pho?
Enye lenye intombi iyalitshintsha ijaha libe yindoda benza njani omama bethu kubobaba bethu?
Posted by: Lobengula

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/07/03 07:44 AM

Yezi

Siyakuzwa uyakhala dadewethu, njalo amajaha alobuntu aweSintwini sebezamile ukukucebisa njengoba bethi "inyathi ibuzwa kwabaphambili". Ma ngibheka abeLungu abango ntanga balama clubs afana labo "Lions Club of Khumalo". Lapha yikho abathola ithuba lokuhlangana lomaqondana. Ngezinye indlela ngithi kuba lomkhankaso ozahlanganisa ontanga (youth)ukuze batholane lomhlobo wakibo olama values and qualities ahambelana laalwa okhule uwabona kubanewenu ngekhaya ukuze kungabi le cultural shock ma usutholana lo thubayi noma ubhinya uzathi kuwena ntombi yaseBhalule pheka amagundwane njalo uqale uku "wombera" sebekufaka lolunyoka into zaba thakathi. Kodwa dade uzakhumbula ukuthi endulo ibikhona inxwala (noma i reed dance) lapho izintombi zonke lamajaha bekuhlanganiswa ngeSintu besekudaleka ezothando.
Njengoba ijaha elimajaha mabili uNdukuzibomvu etshilo, kuhle dade ukuthi ubuze kwabaphambili (lapha ngitsho abo babakazi(auntie) bakho). Laba bayawazi amajaha alobuntu aweSintwini izigodi zonke. Kunjalo nje dade lathi ngeke sizenze izazi kulezi indaba zothando ngoba phela nampa oBhili Kilintoni zabe hlula (remember Lewinsky), nampa omhlonitshwa oMandela labo zabehlula ngemva kokuqumba phansi i apartheid. Nampa oFW Dikileki (FW de Klerk) labo behluleka ngokufana, Inkosana yalapho kweleNdlovukazi layo yehluleka.

Kodwa ke dade ngisatsho lamanje ukuthi sicela usichazele kabanzi ukuthi kuyini wena obona kufanele sikwenze njengaboNdlelazimhlophe.
Kindly list 5 or 10 points in short which you think are the most valuable areas where we are lacking. Lapha sikukhomba dade ukuthi we are prepared to listen njalo sifunde ma lokho okutshoyo kungasinceda njengamajaha. Kungenzeka ukuthi njengoba ufunda lapho eScotland nje maybe ufundela ukuba ngucwephetshe kwezothando ngakhoke sithi indeed we welcome your openness in trying to educate abo bra bakho. Kuyabongeka dade ukuthi uthathe i precious time yakho uzama ukusibonisa. Ngoba masingaboniswanga yini abakithi akekho ozasibonisa ngazo lezo ezothando. Sinikeze ke dade lawo amafiner details where we are failing to "get it right".Sizawa thatha lawo amapoints akho siye ezintombini zethu (ezeSintwini) lezi esiphila lazo ngokutshiyana sibuze labo eyabo imibono maybe indeed bazovumelana lawe dade.
Posted by: Vuma

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/07/03 07:25 PM

Yebo banewethu,

Ngiyaqala namhlanje kulenkundla yesindebeleni. Ngithanda ukubeka amazwi nje amabili amathathu. Ngiyavumelana labobhudi ngezinye izindlela kodwa ngiphinde ngale.

1. Nxa thina osisi singaziphatha ngendlela eqodileyo ngiyathemba singahlonipheka kakhulu. Kodwa ke ngiphinde ngithi mina obhudi nabo balakho ukubana basidlalise ezikhathini eziningi. Lokhu kucina kusenza intombi zesindebeleni zizama kwezinye izindawo. Kuyinto yemvelo ukubana amadoda nabesifazane badalwa behlukana, abanye osis abanaso isineke sokumela nje noma yini.

2. Mina ke ngingusisi wesintwini. Ngizifundele nje khonokho okulingeneyo, kodwa umuntu wami ngiyamhlonipha kakhulu ngobalikhanda lomuzi wami. Angizilinganisi naye, naye uyangihlonipha ngoba ngiyamhlonipha. Ngithemba nxa kungenjalo luba ngazithela emshoneni, kodwa mina ishona hatshi. Bosisi zinukeni amakhwapha, lingabi ngamabele endlela.
Posted by: rev.lovejoy

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/07/03 09:12 PM

AYI ,AYI AYI bANTU kanti iproblem ingaphi khonapho??usisi uYezi ukhulume kuhle sibili udaba lwakhe njalo mina ngokubona kwami ngibona kungathi ngomunye wabodade abakwaziyo abakufunayo empilweni and uziphethe okomuntu olayiweyo njalo ovela esintwini.nxa dade ungakhulanga kakhulu ngibona kungathi amajaha ojayele ukudlala labo kasibo obafunayo kathesi hatshi ukuthi its yo fault but its theirs maybe kabakafuni bona ukuba committed and bayesaba,or maybe lawe ungomunye oncitshanayo .Ukuthi siyahamba out 6 months ulokhu'sithi usafuna sazane singakayi emacansini ,lokhu dade kwadlula loSmith kakusekho kulezinsuku ,its all now a gamble coz uzakuma 24 years with yo virginity and the one that u choose to hand over the goodies kanti nguye vele ovuthayo ,so its all a matter of gambling siyazana kumbe kasazani but amalangabi othando nxa evutha,take your chances that could be your MR RIGHT ,you never know !!
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/08/03 12:21 AM

yezi kanti why should i give an example ngomunye umuntu ,thina sikhuluma lawe,ufuna bethi kusasa sasinyeya uzibani lozibani,
vele mina angizange ngithi ngiyakufuna yezi,angikufuni nxa imbono yami iphikisana lawe ,ungacabangi ukuthi sengikufuna hatshiiiii booooooooooooooo.
obhudi besindebeleni bayiswi,i problem yikuthi abanye osis basuke baphaphe kakhulu.
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/10/03 11:07 PM

kanti lathula how furndamental majimbosi labo majimbosisi??
Posted by: kasikoponjalo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/12/03 10:41 AM

ngubani oyazi kahle imbali kaMzilikazi lokubunjwa lokukhula kwesizwe samandebele lokuthi umbuso kaMzilikazi ukhule njani aze afike koBulawayo.Ubethatha abafazi bezizwe abahle ukuze akhulise isizwe oyazi kahle katshele uzulu....
Posted by: sthutha

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/15/03 11:41 PM

AmaShona e-London athi osisi besiNdbeleni ngo-GIVEN,kuthiwa they dont take long to kick out their knickers.

Kodwa lizwa njani bodade?
Posted by: mahlabezulu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/16/03 10:05 AM

Well akungimangalisi lokho ngqwele ngoba vele yi attitude lenhloso yabo, yikuthi nje odade at tymz u can neva understnd ukuthi badalwa njani, lapho abadlaliswa khona yikho abagida khona. Shame bakithi!
Posted by: mahlabezulu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/16/03 10:18 AM

Dade Vuma kuyezwakala njalo kubusise ukuthi awugidi umdlalo wesitshabi. Into engikukhutha khona kulapho othi amajaha esintwini athanda ukudlala ngani. Qamba ke dade amajaha obona angathi they are faithful siwahlaziye. 'All' men behave mo or less the same, blame creation hatshi ubuNdebele.
Posted by: mahlabezulu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/19/03 08:11 AM

Okokuqala I salute you Lobengula jida, odade abacace ukuthi kusilela kumbe kutsheke ngaphi hlezi silibele kanti umlandu ukithi. Angithi bathi before a solution can be prescribed to a problem, a diagnosis has to be made, problem outlined and a remedy prescribed.
Dade Yezi siza bo hlezi intombi zethu esihlezi lazo zisibona ngafanayo! So lapha r u saying you have conducted a reasonable accurate 'experiment' to determine the nature and conduct of amajida and using the CONTROL(as in science experiments) yezinye izizwe eg amaswina and then reasonably drew a conclusion yokuthi we are sinners and bona zingilosi? Very charming indeed! Kunganjani libuze other girlz abayizizwe whether therez anything like a PROPER man on earth. Proper is what YOU want and unless YOU spell it out ungakajoli lejida you MIGHT never get that! Not everyone sees us as that bad mind u so in sum ways look at the mirror and get a few things right. Kuyabongeka!
Posted by: kasikoponjalo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/20/03 07:07 AM

i follow the debate and it helps to build our selves as abantu kodwa lets desist from personalising issues and attacking personalities.Lets support or argue on the point not basing on who contributed coz we risk destroying other people's ego especially ladies and in the process we limit their participation which is already not high.
Posted by: mahlabezulu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/20/03 10:36 PM

Utsho kahle nsizwa kufundwa njalo. That's a constructive analysis nduna but kulabanye abantu lawe ohle ufise ukumphendula halfway thru their contribution ngoba evoxa, cant help it ndoda! I take ur point though!
Posted by: mahlabezulu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/22/03 09:53 PM

Eh bodade ngithemba ngemva kwengxoxo lemibono ethe yaphanyekwa ngendaba le lizathi nje ukudingisisa kakuhle, you cannot honestly be that desparate ukuthi selingaze lizilahle nje thina sigcwele kangaka. Bodade wozan' ekhaya sililindele
Posted by: Lobengula

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/17/05 01:04 PM

Someone says above:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> AmaShona e-London athi osisi besiNdbeleni ngo-GIVEN,kuthiwa they dont take long to kick out their knickers.

Kodwa lizwa njani bodade? </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Lina bodade lithini ngalokhu nxa amaTshona elibiza o "Given"?. Do you really give so much so that they take you for granted and end up nick-naming you "Given"? Hayi zamani ukuba economic with these goods bodadewethu please.

Kanti wona ama "knickers" (G-strings?) lawa nxa liwa kicker out nge speedy dont you realise ukuthi abafo laba bazalenza abantu aba cheap?.
Posted by: Sisa

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/17/05 07:50 PM

Mthwakazi omuhle,
Mina ngilomngane wami who is of the opinion that this whole thing is partly as a result of i up bringing yomuntu. Nxa njengomzali ungakhulisa umntwana umfundisa ukuqakatheka kwe heritage yakhe , teach them to value the continuation of the (pureblooded) tribe then labo bekhula vele other tribes will not be an option. What do you think?
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/17/05 08:28 PM

Umthwentwe uhlaba usamila. Bazali khulisani abantwana ngesiko elifuna bakhule lalo. BoBaba lingaqedi isikhathi lilandelana lamanye amadoda libhoda lamatshwala emalimeni omama bekhulisa bodwa ingane.
Posted by: SINATHAMAHEWU

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/17/05 11:19 PM

Sisa

Umngane wakho lowo uyitshaya ekhanda. Okunye lokhu esikubonayo akusimajodo but yimikiliwana!
Posted by: bunandi kill me

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 04/20/05 10:55 PM

AMANDEBELE ATHANDA ASIWA PHIKENI SIBILI NGOBA AYASIYANGISA <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 04/20/05 02:26 PM

We notice that Mthwakazi just as other societies has intellectuals, business people, executives, thugs and bufebe-workers. Our wish is to have a greater number of good guys among us that the irresponsible outcasts.

The painful thing is that not only the tshabis, know our sisters as very loose. Other stupid men from other countries have the same belief when they have an encounter with women from Mthwakazi.

The moment we begin to see the problem, we need to accept it and then, we can solve it by avoiding situations which could lead to that state.

Labo abathethe kumbe abathethwe ngabetshabi, akulanto esingayenza, uchago oluchithekile alubutheki.
Posted by: nomandebele

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 04/20/05 03:08 PM

Kengilibuze bobhudi lina eliziqhenya ngo kuba inzalo ka Mthwakazi. Kanti labamba inkani ye amashona ye iheritage ye abadala lisekela ukukhuluma iqiniso.
I want to know why u all dont say anything ngoNKOMO olomkhwenyana olishona. Isbongo sakhe ngesako NHEMA for those that dont know!

Kanti indaba lilenketha betshabi so.

KHULUMANI SIZWE PHELA!!!
Posted by: kaMjaji

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 04/20/05 03:19 PM

Ngisanda kuphendula indaba yakho ngale kumarriage dade. Akulankinga kimi nxa odade besenza njalo, ngibona kuyangokuziqaja komuntu. Engingavumelani lakho yikuthi uzwe amantombazana lamajaha bethi abakithi banje kumbe banje. There is always competition for partners even in other animals, nxa kusehlula ngekhaya one cannot be ashamed to widen the net( this could be what uSehlule did)
Posted by: nomandebele

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 04/20/05 03:23 PM

MJAJI i respect you bhudi!Uyindoda uqobo!
Posted by: kaMjaji

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 04/20/05 03:37 PM

Kuyabongeka dade
Kodwa phela ungangisoli ngingamehlela ngesagila umkhwenya nxa sengiyidlile iNgwebu <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />
Posted by: Siphepheli

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 04/20/05 05:18 PM

Lalingaphi ixoxwa lindaba? Hk hk hk without meaning to be rude ngizathi lokhu sekuyikugandela nje lapho okulinywe khona.

As our venerable Gqiha says, ubisi luchithekile, let us move on, kumbe sisenge kakutsha.
Posted by: Msupatsila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 04/20/05 06:37 PM

Bo 'Given' likhona na???
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/06/05 06:35 PM

Lance <Lance@swradioafrica.com> wrote:
Tribalism!

Its rife but no one wants to talk about it. Behind the Headlines walks on eggs as it attempts to balance the hot potato of a subject that is tribalism. Is it fair to paint all Shona speakers with the same brush and blame them for the Gukurahundi Massacres in Matabeleland? Can we say in the absence of freedom of expression in Zimbabwe, minority tribes find it easier to let out their bottled up feelings of resentment once they are in another country? With so many intermarriages who really is Shona or Ndebele? Do we rely on dishonest politicians to harmonize relations or as a people we should set our destiny outside those who merely seek power? Pedzisai Ruhanya (Crisis in Zimbabwe Coalition), Daniel Molokela (Human rights lawyer) and Musekiwa Makwanya (political commentator) debate.


Should the intermarriages destroy our tribal identities kambe??
Posted by: Dokotela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/07/05 08:42 AM

Kuyangehlula ukucabanga umkhenyevuli ogave uboya begundwane (enuka njengalo futhi) edikizisa umpentsho wakhe ensitheni kadade. Lubhizi luyabongolela entanyeni kadade, luhlukana legcekeza yalo ku khekhe lomntaneNkosi. Nginyanya wona amaginqo aso leso sinanakazana esincinta umangoye ngokuqeda magundwane.

Odade abanengi bakithi balomcabango ofipheleyo, wokuthi kumele bendele ko msorowawabereki. Ngesilungu ebizwa "low self-esteem" ebenza bazwe angathi ku le sekhurithi komfoka gundwane, leaving intelligent, handsome and loving Ndebele young men.

I should say, a few years back (ngingakabi lemota yami) untombazana wakithi was lured out our relationship because she met a tshabi guy who drove a company car. Now she is toothless, and scraggy ekhaya kozwimba. Ngathi ngimbona last-year koBulawayo, ngathi mhlawumbe ulegculazi, ngoba ekhanya ezace okwedlula intethe. Ngamkhulumisa kuhle sibili, wazama ukungipha ismile ngezikhewu, ngacela enyaweni, ngimthela ngothuli.

For some wierd reason, tshabi guys belive our sisters are easy to get to bed. Angazi kumbe ukhona onga khomfema lokhu.
Posted by: SINATHAMAHEWU

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/07/05 10:09 PM

Dok,
Kulojaha engisebenza laye who is from UGanda who was asking me ngale indaba yokutshipha kwaboDadewethu. He asked me the same question and I asked him ukuthi ukuzwa ngubani lokho. He told me he has Shona friends from Zimbabwe who told him that if and only if he wanted just to screw an African woman, then he should look for a muNdewere and be driving a car.

I defended my sisters but then I still hold the belief that some of these statements are true and applicabable to those of our lot abadlala labeTshabi at our expense on the basis of material things! But then abeTshabi babakhangelela phansi and they talk bad of our ladies. Can you imagine, here I am in a foreign country and umuntu wezizweni ungibuza ngokutshipha kwabantwana bakithi. I hope these people abadlala labeTshabi are in the minority!
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/07/05 10:23 PM

Uyabona melaphi omkhulu ngikwethulela ijazi.
Uchasisile ngendlela odade basekhaya (abanye) abasikhangelela ngayo phansi.Amatshona bathi odade bangothathekile imota zakubo ngezwa ubuhlungu okunye okungumfana wasetshabe esezalise
intombazana yakithi eneminyaka angamatshumi amabili abantwana abathathu.Mina okunje angikaze ngikubone dokotela mfowethu.

Odade yibo abazehlisayo kakhulu kanti abantu besintwini abababoni na?batsho ukuthi asiwazi umdlalo na?Utsho njalo kufanele ephakamise isandla simelaphe esejali kadokotela.limqotho Dokotela mina angintshintshi ngilayo abayibiza bathi yithilayibhalizimu.(ubandlululo womhlobo owodwa itshona)angizenzi ngadalwa nginjalo. <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/07/05 10:33 PM

SINATHAMAHERWU mina ngaze ngaxotshwa umsebenzi omunye esethe abafazi bezim ngamawule.Ngathi ngiyibuza lendoda yekhongo yathi yazwa ngabe tshabi wabalomnyama lujaha ngoba ngangisebenza laye.Ngayitshaya indoda emsebenzini yaswela owayengayilamulela.

Kubi ngoba ngaxotshwa umsebenzi kodwa manje bayazi ukuthi angibambi umtshina.Ngakho siyalilwela bodade indaba lani lingazilweli lihlukane lefeshini(into zomhlaba).
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/07/05 11:42 AM

I have come to accept through my interactions with people laphe ngikhona ukuba i Grand Plan ilimaze kangakanani. Akusetshenzwe Bandla. Mukhulu umsebenzi we re-identification yobu Ndebele bethu le re-conscientization. Mukhulu in both sexes. Banengi abathi akusinkinga ukungabi strict ngobu Ndebele lama siko akwenu. Siyinto inye siyafana.Yibo laba abasilethela igama elilihlazo eligcwele ubutshapha!

Mayuyu bo Baba abanye bethu sizigqaja okwethusa lomhlaba ngokwawo! Lingasideli bacause of a few misguided elements among us. Li debate ye swradio aluba beza layo ku forum lapha sibatshengise isibhono sexoxo!
Posted by: BongieD

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/07/05 12:51 PM

yeyi bantu inzima lindaba, bodade lizwa njani uma bekhuluma ngathi kanje. Money is not everything, asizigqajeni ngemizimba yethu singekeli okungamatshona kuyitshaphaza. Vele ishona lendebele yicooking oil lamanzi akuhlangani.

Nxa kuyimali kabahlale lemali yabo. Izitimela,imitshova, amabhayisikili etc kwenzelwa thina opedestrian uyazigadela nje leNdebele lakho. kungangcono ngizihlalele nxa kungasela majaha esindebeleni. Wonke umuntu ulamaphutha,ungahluzulwa inhliziyo ngowakini kungcono kuletshabi,abelungu bathi 'BETTER THE DEVIL YOU KNOW'
Posted by: nozithelo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/07/05 03:24 PM

kengibuze, is it okay to go out with other nations ezilong as kukasishona.into engenza ngibuze yikuthi one can be someplace where they are no ndebele guys <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" />
Posted by: kaMjaji

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/07/05 03:41 PM

Its been a long time since we have seen three posts from odade elandelana kanje. Amhlophe kuyajabulisa ukubona i-participation enje!

Kumbuzo wakho dade Nozithelo mina angiboni nkinga noma uhamba lobani. I think kuyangawe dade, if you feel for someone ngokwami angila nkinga, injabulo yakho iqakathekile dade. Abanye bayatsho ukuthi vele iTshabi bayenyanya, period. The main message is ukuzigqaja ngobuntu benu kuqakathekile njalo kuletha isithunzi kithi sonke.
At the end of the day the choice is yours dade, that I must stress!
Ngikufisela inhlanhla enhle ntombi yakithi
Posted by: inina

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/07/05 05:57 PM

Bantu benkosi,sengatsho kanengi njalo ngizaphinda futhi, singakhuluma size sigobe umlomo nothing will change the realities of this crazy wide world are distinctively different from our aspirations and desire.

we can scream until our lungs drop out but who cares , ; is a relationship between two individuals governed by racial and tribal dispensations ?
In all honest, people fall in love with their hearts and emotions not on tribal bases.lam a proud mthwakazian but that doesnt necesarrill blind me from observing the obvious.
Thina ngaphe ezimba, sihlala sibatshadisile njalo nje kakusonto which people can frown upon but can only wish for the best.

litsho njalo ngoba likhona ngapho kodiaspora,kodwa yini elithi nxa lifika e harare international airport lisikhemuze isishona liguqa ku customs dpt,so ndoda nxa usehluleka ukuziba kubodade besintwini ngoba ulama complexies akho then ndaba kayena, ngoba nothing will change for the sake of triumphing your tribal objectives
hantsho we are always championing global diversity? yibo phela i diversity yakhona phela at national level
Honestly mthwakazi, l used to be of the same school of thinking as some of you guys but the very reality of events have sobered me to look at life without any tribally prejudiced lenses
ngiyabonga .
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/07/05 06:14 PM

Mina dade ngizothi muhle kakhulu umbono kaMjaji kodwa ngizabuya ngigcizelele ukuthi into eqakathekileyo njalo yikukhuthaza abantu ukuthi ma engowesintwini kuhle ukuthi akhonjwe khona ukwenzela ukuthi lingahlukani ma selisiya emasikweni.

Thina dade sisekudeni lasekhaya kodwa masesifuna impande siyayazi iDHL.Ngakho ma usekudeni ungavakatshela kumthwakazi uzoze ulithole ijaha eligeza ngochago lesintwini.Lingalahli ithemba bodade agcwele amajaha akomthwakazi mhlaba wonke.
loba OKAMJAJI ethi hamba la inhliziyo yakho ethi hamba khona mina ngithi esitshoneni asiyiphikiseni kancane ngoba ikulahlela esuweji.
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/07/05 06:20 PM

ININA ma kukusebenzela mntakamama kuhle kodwa thina omkhize sizavala eyethu sife ngalokho esiziqaja ngakho.Imbono ayifani.
Posted by: ozithembayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/08/05 11:57 AM

Kodwa phela kuthiwa amajaha esintwini liyazenza yikho odade belibalekela besiya empumalanga. INdetshu lomele futhi bathi lijahe below the belt, iromance du. Labana bakutshengisumhlaba azaphosakuthengele lelakho ilanga. Utatazela lapha uzubonuthando luhamba ngenyawo. Yikho okuhuga odade. Kuthiwomunyu sisi owayekhombiNdetshu esehawukela amafulawuzi kavalentina wathi ubuza ijaha lathi "uyahlanya ufuna ngidlalisimali ngikuthengela iflawuzi elifileyo ubusulifake manzini ukuthi liphile one week, uphambene"
Posted by: matshetshe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/08/05 01:26 PM

ngiyabonga bantwana benkosi likhulumile ngethemba olendlebe uzwile,abadala babevele bengayifuni into yokuthatha abetshabi ngitsho lanini kodwa bekutholakala here and there,but ukuthatha emalawi or zambian babengasoli ,one brother said the way our mothers brought us up affects the way we treat you ladies leli liqiniso jaha lakithi lowo who denies that our background affects the way we relate kangazi ufuna simfundise njani ,all that we are is our background so lesiphatho lesi oyezi labo noe abathi kabasiboni kungabe kulento ku upbringing yethu as ndebele man which makes us fall short of our ladies' expectations ,yikho ulobengula ubethe sicela lisitshele the bad tendencies we display ezenza licine likhomba amashona lithi balothando ,kambe ukhombe izolo dade sokuthiwa 'mukadzi wangu' futhi the reason which belidlala its the way thina esintwini react to inkazana esiwonakele(pregnant) esishoneni they just say "anomuroora chete or else panofa munu" but ngakini wena lami lenzani when your sister was spoiled by whoever? so playing with ndebele girls carries no threat ,even us ndebele guys know it ungalimithisa itshona usuthethe kuphela ,this does not mean shona girls do not sleep around they do but kadlalelwa umuntu wakhona ,phela bona umuthi kabawesabi bayakuloya emini,liyazi phela bona babengela makhosi vele, but they followed the strongest magician/medium ,so pliz bodade help us so we can help each other sizafunda lathi sifundise labasakhulayo ukuthi intombi yesintwini iphathwa njani
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/08/05 02:33 PM

ngezwa omunye udade wasetshabi kwelinye ilanga ethi yena iloba abesintwini bengelayo ilomensi kodwa umdlalo bawutshaya beze bawulume langamazinyo.Watsho ukuthi abakubo ukufaka elibomvu umvula usugwcele.

Omama balesisindo ekwakheni imuli iloba thina siyiphethe imizi ngakho bodade dingani insizwa zakwaMthwakazi okunengi lizozilungisela.
Posted by: ng'xoshiwe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/09/05 08:22 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by inina:
<strong> In all honest, people fall in love with their hearts and emotions not on tribal bases.lam a proud mthwakazian but that doesnt necesarrill blind me from observing the obvious.
Thina ngaphe ezimba, sihlala sibatshadisile njalo nje kakusonto which people can frown upon but can only wish for the best.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ntombendala lapha lokhu kuzwakala njengekhaphithuleshini. Kambe singakhuthazana ukuthi silengise izinhliziyo zethu sibhidliza isizwe? Isitadi sakho leso sokubatshadisa asiphelelanga, bekumele udlulele phambidlana usitshengise obala ukuthi leyomitshado ayipheleli emaholu ingakayifika endlini.

<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">litsho njalo ngoba likhona ngapho kodiaspora,kodwa yini elithi nxa lifika e harare international airport lisikhemuze isishona liguqa ku customs dpt,so ndoda nxa usehluleka ukuziba kubodade besintwini ngoba ulama complexies akho then ndaba kayena,</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Lapha njalo utshengise izibindi lamaphaphu enyongo ntombi. Ukuba se diyasipola lothando kungenelana kanjani? Ule evidensi na lalokho okutshoyo ngabantu abasediyasipola ukuthi bafikela ehalale njalo bafike bakilize ngesitshabi? Ama swiphingi sitatimende anje dade ayalulaza izimvo zakho. Asuke atshengise isabhujekithivithi ehlangene lomona.

<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ngoba nothing will change for the sake of triumphing your tribal objectives
hantsho we are always championing global diversity?</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Lapha ke ubuzikhulumela wedwa kumbe ubukhuluma umele uMthwakazi? Yona gilobhali dayivesithi le oyitshoyo uyizwisise ukuthi ithi abantu belahle ubuntu babo kumbe babhidlize izizwe zabo na? Nxa kunjalo ngibona angani akula obhujekithivithi engxoxweni yakho le.

<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Honestly mthwakazi, l used to be of the same school of thinking as some of you guys but the very reality of events have sobered me to look at life without any tribally prejudiced lenses
ngiyabonga . </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Lapha ke uhle wagenquka watshaya amangqetshane ngekhaphithuleshini. Unanzelele kodwa ukuthi lokhu okuthi yukuba sobha kwakho kungakhangeleka njengokudakwa. Iphilijudasi le okhuluma ngayo kwabanye lakuwe izihlalele ikakhulu kwabasediyasipola.

Ngiyaqeda, ngithi nxa onke amanina akoMthwakazi eselemibono enjengale kumbe eselenhliziyo ezilengele phandle ngale indlela, hawu suka madoda, safa satshabalala isizwe! Ningang'xoshi, ngizazihambela.
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/09/05 08:51 AM

OZITHEMBAYO mina ngibona sengathi amaNdebele awomelanga baqakathekisa ikakhulu ukuthi imuli ilale idlile.kanti lokhu akusiyinto enhle zihlobo na?Inkinga nje esokhona yikuthi abantu sebephangwa yinto zomhlaba.Inotho yesiko lethu yizifuyo imali sokungumceciso nje kuphela.

Ngilokhokho wami ole 109 years umkakhe ubhubhe ele 95years bahlala bonke okwamatshumi ayisikhombisa abazange behlukane iloba basebekhumiswa itshukela.thina singehlulwa yimi.asibekeni amabhayisikili masenelisa inyawo ezilula (imota) kodwa isintu lamasiko singawalahli.
Posted by: matshetshe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/10/05 09:01 AM

mina ngivumelana lawe khabazela abafana besishoneni uyadla imali iphele du aze aboleke ezama ukuchaza intombi ,manje thina singabantu abale principle ukuthi ngithenge ikota chiken besengiquma ngenyayo sengisiya enkomponi angikwenzi ,its about being prudent to yourself and your lady but odade bona bafuna ngibelamawala njengemota yama***** ,kanti kalibuzingani bodade ukuthi abadala bayibona iqonda ngaphi lemota if your elderes viewed amawala abo as deplorable why are you now praising them 'amawala' at your peril ,lodade othi yena ubona izinto not on tribal lines ngokwakhe lokho ngoba the very people she sees as her equal see her as ndebele on tribal lines what good does it do you dade uku acceptor amashona bona bekubandlulula ,kumbe bebandlulula abanye bakho asikho yini okwenza o moses ebhayibhilini abulale umgubhithe owayesilwa lomjuda lawe bana lathi esibandlululwayo ,ukhombethina amajaha amahle aze ahlatshelelwa ingoma ethi ' egwelutshena nanka amajaha amahle'
Posted by: Bambitsotsi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/10/05 06:52 PM

if she marries a Shona she becomes a Shona, if she marries a Russian she becomes a Russian, simple as that. A girl marrying a Shona is no longer a Ndebele.
Posted by: gugulethu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/10/05 11:19 PM

if he marries a shona he becomes a shona even the kids they speak shona, yini khonokho wena uzishela ukuthi uyinhloko yomuzi kodwa olomfazi ulimi yilona osoluhambaphambili. thina sincono singabesimame asitshayi uthetho ekhaya. uthola endlini sokukhulunwa isishona kodwa ubaba elindebele abantwana bengalwazi ulwimi luka baba liyayangisa banewethu, liqina lithi saka makuthiwa odade batshadwe ngama shona lina <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" />
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/10/05 11:37 PM

Iqinisa wukuthi umuntu wesifazane kuloba wumuphi umhlobo,ma engashada uyalahlekelwa yilokhu ngesingisi abathi yi 'birthright' abe asethabatha leyo eyendoda yakhe,yikhona uthol'ukuthi uthatha isibongo sakwandoda njalo agile imikhuba yakwandoda eyakubo hhayi isala nabakubo,loko akusicala yindlela indalo yakumisa ngakho.Ma ungowesimame wesiNdebeleni,ungashadwa ngomunye umhlobo yibakwazi ukuthi ubuNdebele bakho usubushiya nabakwenu ngoba usuyo phila enye impilo eyezizweni.Kungababuhlungu noma kangakanani kodwa vele-vele bathi iqiniso libuhlungu njalo liyababa.
UBaba wesiNdebebeleni + uMama wesiShoneni = uMntwana oliNdebele

uBaba wesiShoneni + uMama wesiNdebeleni = uMntwana wesiShoneni.

Ngakho-ke mfowethu Bambitsotsi ngivumelana nawe kakhulukazi.
Posted by: matshetshe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/11/05 07:13 AM

ubaba wesindebeleni + umama wesitshabini = umntwana olindebele ngiyavuma ,kodwa nxa lapha ekhaya sekukhulunywa isishona kuthiwani pho, owendele komunye nguphi lapha ?
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/11/05 07:36 AM

maqha waze wayishaya i-inombolo mtakababa angizikhumbuli kangako kodwa leyi ngiyayithola.Gugulethu angilawo amanengi kodwa insizwa yakoMaqha ngibona sengathi ishayile i-ikhweshini kodwa asitsho ukuthi bafowethu liyethatha etshabi singangcola isizwe sisibhekile.
Posted by: gugulethu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/11/05 12:25 PM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> kodwa bakhona abanjalo obaba abatshadwa ngabomame besitshabini bazikhohlwe.
Posted by: mninimuzi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/13/05 12:19 PM

After reading a posting by one lnina,l came to a realistic conclusion that despite the fact that we are all proud Mthwakazians,we do not come from identical backgrounds,or definitely not all of us were once subjects to relentles torture ,butchering of relatives,and untimely disappearance of some beloveth ones from our midst.
l also came to a realisaton that although some people could have undergone and still are victims of perpetual suppression ,they have come to an unfortunate point of diminishing returns.This is a point whereby they have decided to succumb and accept the inferiority complexities that are indoctrinated in them by an evil and devilish system-hence they have ceased to perceive it as supression but as 'realties of life' or what they miserably and calamitously view as 'gobal diversity'.
lf the circumstances could transform people into such submissive,painfully surrendering,hopeless,helpless and hapless lot,it ceases to infict pain in them ngoba sebetunyile,but it becomes a sorry sight and an eye sore to an independent and detached observer.
The more l cruised through lninas fallacy which is presented in a more vigorous and commanding manner,the more l commisserated with the poor soul.lf her excitement emanates from the fact that she herself is currently enjoying sucking bucket loads of saliva from a shona man,l have only one advice for her free of charge.
My dearest sister in greatness,dont be fooled into making permanent decisions that are based on temporary feelings.You will be rudely awaken from this slumber.
l only envisage a situation whereby you are heading the same direction eyabanengi odade abaqoma komrambat***** baduha labo,kodwa bayidela inkani,bajika sebethwele izingane ezitaurayo,ezisuka zibe yiburden kithi thina ompondokayintshitshwa,sezimosha lejiji elimele libe ngelengane zethu,ama legitimate tshilidireni,hatshi amabastards.
lnina do you genuinely imply ukuthi ukungabi kwakho ediaspora kungakwenza umunye idoti yalaba bafo?Kanti wena ukuthi abakudiaspora bafika bathethe isishona ema eyaphothi ukuthatha ngaphi?Usebenza e eyaphothi lawo lawo mashona?Right,asithi bayakwenza ngenxa yomumo,manje wena kukuqumbaqumba ngani?
l pray that none of our beloveth sisters will read your article,and if by any fatal accident they do,God forbid,let non of them gain your perspective.l fear the worst because your fallacy is festooned with a conviction tantamount to that of the legendary diabolic snake that invaded the garden of Eden,transforming its purity into impunity,anarchy and lawlessness.
This is capitulation at its worst.Abakade bengazi idefinition ka capitulation,wozani lizebona.lnina is a very beautiful paragon of capitulation.
Stop surviving and start living nina lami.
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/13/05 04:58 PM

mina muzi ngathi ma eyedwa sizoyekela kukhule lokhula kodwa bangaba baneni loba enganikeza abanye iphoyizini yikho lapho engizosiza khona ngokuxwayisa odade nge-olenji eselitholakale phakathi kwamabhanana.

ngiyajabula kakhula ukuthola abanye odade abaziqenyayo ngolimi lamasiko ethu umzekeliso Mabila (iNdlovukazi) njalo- njalo sokungathi bengayifinyelisa kwabanye abangaziyo ngengcekeza ekhulunywa ngamatshona.Siyalithanda bodade lani sicela libabonise ngokubanikeza amahlombe abandayo laba abalibhekela phansi lathi sizolincedisa.
Posted by: inina

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/13/05 06:28 PM

madoda, ngilinina lesintwini njalo ngendele esintwini, but in all honesty this does not blind my observation of the obvious.Any matrimonal association be it between mthwakazias or otherwise is not immune to present day socio economic difficulties which tend to exert tremendous strain on the relationship.
It will be very reckless of us as mthwakazians to be of a mistaken notion that only marriages carved between ndebeles will wither all the matrimonal difficulties.

madoda, the rationale behind my current viewpont is based on empirical evidence which exist in abundance to those not blinded by tribal bigotry to realise that almost half of marriages interred at the registry offices were of hybrid nature.
Mahlabezulu, abantwana bendela njalo enje esishoneni pho sithini?my acceptance of this scenario should not be misconstrued as an act of cultural capitulation and subservience to the shona hegemony, but cha bafo its an act of realising that we have to adjust to the ever changing global village trends and accept grudgingly to embrace hitherto outcasts.

our dispensation should be to empower our children embarking on these matrimonal journeys to do so with caution and with a proactive eye for hazard spotting and the ability to overcome any hurdles

By laying bare my thoughts nas regarding the inter marriages between shonas and ndebele, my contributions will be subject to fierce criticims but l for one highly regards opnions and comments from others l am always receptive to any ideas and opinions based on hard facts as oppossed to tribal vitriol.

In our quest and endeavour bomalume to improve uluntu lwethu, l request for a close analysis of the above issue , if lam wrong lina bondlela zimhlophe, abakamalandela ngicela sibonisane bakwethu ngoba okungapha ekhaya abantwana babaleka njalo nje besiyakwendela empumalanga
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/13/05 06:37 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by inina:
<strong> bakwethu ngoba okungapha ekhaya abantwana babaleka njalo nje besiyakwendela empumalanga </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Yeyeni bantu!kuyethusa njalo kushwaqisa umzimba imbala loko.
Posted by: Khanka

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/13/05 06:52 PM

ngathi ngibuza omunye wabodadewethu ukuthi yindaba esesiyakudla amagundwane wathi kimi
"if you cant beat them join them" asazi ke madoda lokhu kumbe jutsho ukuthi sekuyi politiki na? ngaswela impendulo
Posted by: Skuvethe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/13/05 08:19 PM

Bandla,kengiphose amabili amathathu, ngivumeleni. Imibono ye Nina is proof, if yet more proof were needed, of how dogmatic capitulationism has become kubantu bakithi. And liza nanzisa ukuthi in every case of capitulation, the purveyor dresses it up as pragmatism or 'realism.' Inina is no exception.

If singagebha deeper behind Inina's "global diversity" rhetoric, siza thola ukuthi by giving us so-called "observations of the obvious", she is in fact highlighting the capitulationism that has infected Mthwakazi psyche.
But instead of confronting this capitulationism, she seeks to entrench it further, thus laying bare her own victimhood to capitulationism. Kuyadabukisa.

Without knowing who Inina really is, her own circumstances(utshadwe yi tshabi, uzalwa yi tshabi, uphila e Sozibeli na? etc) we cannot even begin to understand what shapes her capitulationist thinking.Perhaps rather than 'attack' such sentiments as Inina's, we must seek out the 'environmental factors' that fuel or promote them. Shift focus, in other words.

Also, we need to ask; how much of Inina's capitulationism is a microcosm of wider Mthwakazi [women] society?

Kunjalo nje, ibambeni, lingay'yeki. Sebenza!!
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/13/05 09:07 PM

Inina!

Dade, ngiyadabuka kabuhlungu nxa usithi wena senze ipatch work, surrender and prepare abantwabethu for the never ceasing reality of shona marital unions.

Below is an except from the Grand Plan; contents of which I am confident you are familiar with:

"Marriage partner preferences bear further testimony to the superiority of Shona. Ndebele girls will without exception opt to marry a Shona man given a choice between men from the two groups. This is not without reason. Ndebele men are often savage and brutal prospective husbands. They are ungiving, unprotective and stingy. Since time immemorial, Shona men have enjoyed the luxury of making Ndebele girls pregnant and then deserting them. There are several benefits from this. The young ladies lose out on education, hence on reliable sources of income, eventually resorting to prostitution. In fact, our Shona drama script writers have captured this when invariably all loose female characters playing the role of prostitute or infidelity are given Ndebele names such as MaNcube, MaKhumalo. Secondly we have managed to dilute the Ndebeles since children fathered and left by our brothers (illegitimates) are Ndebele by name but Shonas by blood. This is a legitimate form of struggle. The end justifies the means. The true Ndebele population is shrinking and we can all be catalysts in this"

Aluba uloba kanje kuyileziya nsuku singakafundi i Grand Plan aluba ngiyakuzwisisa NOT today Dade when we know what we know! Kodwa even b4 sibona i Grand Plan, siyazi ngezenzo zika muyi u Herbert Ushewokunze lamadokotela esishoneni eMpilo ababesebenza ukumithisa onesi besi Ndebeleni and ensure kabaqedi itraining yabo. History is awash with such facts.

You are correct in stating the other real pressures that bear on marriages today. The marital institution is under pressure the world over, Zimbabwe is no exception. It would be interesting 10 years from now to review the divorce rates of these unions of convenience we are supposed to embrace. Very, very interesting!

This "global diversity" rhetoric is indeed garbage and a smoke screen. We know whose interests it is protecting and serving. Imihlobo eminengi are regrouping.Lapha engikhona uMelika uzakutshela ukuba yena ungum Italian Irish German French etc etc. Ama Juda they still seek each other out leminye imihlobo eminengi eyabantu. Thina sehlulwa yini kanti??? Are we any less as a nation? How many exchange programmes do we witness of people going back to basics, of people seeking out their roots?

Asibeni yizi khukhukazi ezigogosa isizwe labantwabaso. What you are advocating for here Dade is capitulation disguised as pragmatism yamampela yona kanye eyabonwa ngu Skuvethe; a dismal failure of our collective protective maternal role indeed!

What we are talking about here is Ndebele Pride! Ndebele survival! We should be coming up with strategies of conscientizing amantombazana lama jaha ka Mthwakazi ukuba bazazi, baziqgaje bangazeyisi ngoba umhlobo wabo uqakathekile. Kababe balutshwana abaphunyukayo hatshi ukuthi size sithi sizabendlalela bahambe kuhle.

As long as we encourage these unions we are promoting shona hegemony ourselves and denouncing our Ndebele men further. Hayi kabi singenzi njalo. Ukuzala kuyafana bo mama....... <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />

Bo Baba lani akelihlakaniphe please livimbe lifake imigoqo entubeni zemizi yenu! Nxa kusiza umkhwenyana wesitshabini, bizani amalobolo that are deterrent ngoba babalekela amalobolo abawabizelana bona bodwa belanda your "cheap" daughters because of your modest rates!!
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/13/05 10:51 PM

Iloba isilungu singiphica bodadewethu labafowethu ngizwa sengathi INDLOVUKAZI ikhulumile njalo kuzwakele kambe kungathi sekusele okungamaciyane okubili likhethe ukuhlaba
unina(isikhukhukazi)lithi zizoyanda njani inkukhu
emzini omkhulu wakwaMthwakazi.

Ma kuyikuthi ingozi seniyibonile indaba singayinqabeli kulokuthi siqubeke sisazi ukuthi siyatshabalala isizwe sikamthwakazi.Mina ngizohlonipha umbono wakho nina ngani ngoba ayifani njalo sonke emhlabeni sinamaphutha.
Kodwa zihlobo bengicela isicelo esisodwa zwiii!Asizameni ukuvuselela ubuntu bethu siziqaje ngolimi lamasiko ethu.Ngibona kuqakathekile njalo ukuthi wazi ukuthi ubuyaphi ukwenzela ukuthi wazi ukuthi uyaphi lingaziphonseli emlindini elingazi ukuthi ephelelaphi.itshona litshona kunini bebhekela isizwe sethu phansi.

hayi bo!!!!!!!!!!!!!!!!.
Posted by: sthutha

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/13/05 11:50 PM

I-comments zakho dade Mabila nge-grand-plan zibubeka sobala ubuwula obuqanjwa ngu-Inina obenziwa zintombi zesintwini ekhaya.

Intombi zesintwini azazi,zi-ignorant to the real reasons why these gundwane guys seem attractive as prospective husbands.Its all in a plan.Further than that many of our girls have either contracted various forms of illness from these people all in the name of lezo mota and the promises of a better life.Mina ngiyazi ezinengi intombi zesintwini ezichithekelwa yimizi zisale zile ngqumbi yabantwana at the hands of their tshabi husbands.Yebo lakwabakithi kuyenzeka but its worse with them.

I personally cannot approve of that state of affairs.Inina has come up with the same line of thinking before and kathesi kusobala kimi ukuthi ulala ngesibomvu ngawo amashona.UNgaba ngowesintwini mpela phambi kwe-computer yakho kodwa iqiniso liyezwakala from what you write.

Thina Mthwakazi esaziyo ngala maqhinga e-Grand Plan lets close ranks and in what ever small way reduce the tendency to capitulate.Abadingane abakaMthwakazi,abahlanganiswe abadingayo,ziyende intombi ezifuna ukwendela ebantwini athate amajaha njalo yakhiwe imizi.Njengoba utsho nje Mabila all over the world abantu badingana ngemihlobo besenzelana okuhle and that is what makes them suceed.Singehlulwa yinto e-personal kanje.Mina ngedwa ngiyazama ukubahlanganisa abakithi lapho engibona khona ngilechance futhi ngiyaphumelela kulokho.
Posted by: kaMjaji

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/14/05 10:38 PM

MFowethu Sthutha, bakwethu
uthi wena:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Intombi zesintwini azazi,zi-ignorant to the real reasons why these gundwane guys seem attractive as prospective husbands.Its all in a plan.Further than that many of our girls have either contracted various forms of illness from these people all in the name of lezo mota and the promises of a better life.Mina ngiyazi ezinengi intombi zesintwini ezichithekelwa yimizi zisale zile ngqumbi yabantwana at the hands of their tshabi husbands.Yebo lakwabakithi kuyenzeka but its worse with them.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kengibuze kini lonke ukubana intombi lezi esizihlambaza kangaka akusi bodadewethu lamadodakazi ethu na? Uma indodakazi yami isehluleka ukwazi isiko layo njalo lokuzigqaja ngobuntu bayo, mina ngizwa njani? Akutsho na lokhu ukubana nami ngehlulekile ukukhulisa lumntwanyana esesemcane? Lamuhla uselandela imota samaSchweps sengikhala, kanti vele bengikuphi ekhula ngingamfundisi ukuzigqaja ngobuntu bakhe? Umfethu uDokotela uyibetha ekhanda lapha athi yena kasifundiseni abantwana ulimi, nobuntu bethu ngobana sizohlala sikhala sebekhulile bengazi ukubana bangobani.
Akumangalisi ma umuntu engazazi yena ngokwakhe ukubana athatheke nge-fashion akhombe olemota! It would take abavusileyo to rediscover themselves kuhle nta.
Ngakhoke asizinukeni amakhwapha lathi sifundise abantwabethu ngobuntu bethu, so that uma behlangana le supposedly "global diversity" leyo bangathatheki bazazi bona bodwa ukuthi bami ngaphi! Bayatsho nje abadala ; Sigoqwa sisemanzi
Posted by: Mangethe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/14/05 11:26 AM

KaMjaji, uyishay'khanda mpela.Abantu abangaze bagijimela ukuth'amaNdebele ayabandlulula.Ngoba lanxa ubala iBible,uAbraham wathi ebona umntanakhe uIsaac esekhulile,wathuma isisebenzi ukuba siyedinga umfazi EBANTWINI BAKUBO(ABRAHAM) ngoba efuna umntwana athathe umhlobo ongowakhe. Is that tribalism??? AmaNdex ayesendiselana abantwana and that was very good.Were they any street kids? NOOOOOOO. <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Gaselomhle

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/14/05 11:27 AM

Kuthiwa "zithiywa ngezikudlayo". Kukhanya inengi labo dadewethu liyasadalala ngokufuna oMr Mpedzanhamozebakadzi. May be zinsizwa akelizibuze ukuthi wona aShona la abathiya ngano odade baze bawathande kangaka. Utshilo ngaphambili uDoc ukuthi uMthwakazi njengazo zonke izizwe ulabobusinessman, professinals, ngitsho labomahosha labathakathi, of which if ladies are after richies they can choose the rich from within. But despite inhlamba abaziphanyekwayo khonangale esigundwaneni bala befuna ukuyakhona. Zinsizwa what is the art in the hands of these Shonas. Mhlawumbe if the Mthwakazi guys come to know that they will know ukuthi babathiye njani osisi. Ngibona ingani ukurizina labo akusebenzi. Nxa sebedisayidile kabanyikinyeki. Kungcono ukubacathamela, sibathiye, sibagole okwentethe, ukuze babone ubuhle ngekhaya hatshi ezitheni.
Posted by: nomandebele

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/14/05 11:48 AM

Liyazini bakithi sometimes its easy ukugcona omunye umuntu than admit we ar at fault.Mina ngokwami angiboni nto embi ngokuthathwa lishona. I mean ye bakhona sibili abathi amaNdebele ngamawule but that is just childish . tribalistic talk. In reality though through my numerous Shona friends ( both female and male), i have been told that that is what Shona's think bcoz the facts are there are more Ndebele Mazalela ngekhaya then there are in esishoneni.Most of these bazwaliswa yini o bhudi besiNdebeleni!Enye into yikuthi thina eSindebeleni we are very tolerant of things like umtwana usemithi and ubaba lomama just say ' aHh manje ngizamthini'.This gives a bad impression to people eyokuthi OmaNde uyadlalela phezukwabo akulandaba. EsiShoneni ungadlala igemu zabadala konakale uyathatha period!Manje lingabasola na? As for other nationals thinking we are easy that is becoz very few Nigerians marry outside of Nigeria, Ghanaians out of Ghana etc. Ende futhi bambalwa abantu dade bakhona abangamazalele kahya. Futhi mina i think its ridiculous ukuthi thina si loose. Mina personnally ngithi we are nothing compared to Batswana and MaXhosas .Believe me i have expereienced first hand what these women will do.NASTY!!!!
Posted by: nomandebele

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/14/05 11:56 AM

Another thing blamani uMAkhosi nguye osiphe i reputation yokuba ngamawule. Now all guys think we are loose and ok having jiji on Tele!

Futhi kasoNdebele!!!
Posted by: SINATHAMAHEWU

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/14/05 11:59 AM

Some Ndebele women, especially those who have an affinity with them baTshabi, are strikingly and arrogantly having an upside down view of their own Ndebele people and their origins. Incredible! The grand plan is at work. I have seen many of these Ndebele women being damped by them baTshabi but their idiocy and lack of learning beggars belief!
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/14/05 12:18 PM

Mina ngibona sengathi bathiywa ngento zomhlaba ezingalampumelo ecacile.Kithi esintwini ma kuyikuthi usuyibonile intombi uyayishela hatshi uyibonise into zomhlaba ,umzekeliso,imota,ithivi enkulu,imali,impahla njalo njalo yena ma ekukhomba uhamba ngenyawo ekuthande unjalo.

odade ababili loba abathathu abalahlekileyo besiya etshabi abalwazi uthando bakhangwa yinto ezingakhi imizi.Kufanele wazi ngothando ngemva kokuzijikela esizibeni. Gazelomhle uqinisile mfowethu kufanele siqine ngokukhuthaza abantwabethu ngesintu kuthi laba abakhulileyo njengabodade oninasibatshele ngobuntu bethu kube kubo ukuthi bathatha luphi unyawo kodwa thina siyabe sesizamile.Asakheni imizi ngothando hatshi ngemceciso.
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/14/05 12:28 PM

Nomandebele ungazofuna ukuxwalisa isizwe sikamthwakazi ma kuyikuthi ujwayele ukuthathela amandebele phansi akutsho ukuthi lathi siyakwenza.Ngilethemba ngowakho umbono ngeke ufinyelele ebantwini abafuna ukwakha ulimi lamasiko ethu.

uDokothela uqinisile mpilwenzima kulabo abafuna ukusibhekela phansi.
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/14/05 04:08 PM

MTHWAKAZI omuhle ngivumeleni ngisike elami elijikayo ngalendaba,ngithi mina Maqhamehlezi labo dade abacabanga ukuthi abetshabi baphethe okuhle ngithi kini ninesinyama nadunuselwa yisalukazi empeleni.
Ayikho lendaba yokuthi umntwana wetshabi angamitha abesexoshelwa kumamithisa uhle athathwe kumbe ende,cha ayikho lendaba.Yebo bayaxoshela kwamfana kodwa ma umfana engamfuni uzokhokha nje imali yecala lakhe, lontombazane akayiphindela kwabo maqala kodwa angaya hlala kwababekazi kumbe kwadade wakhe,ngakho nakho esishoneni bagcwele labo ngesingisi abathi yi "single mothers" umahluko nje wukuthi esintwini sethu samanje untombazane unakho ukukhulisa ingane yakhe emzini ka yise no nina kukanti esishoneni hhayi kowabazali bakhe kodwa kwadade,babekazi,malume wakhe njll.

Lina ke bomakhothazitho zangasese zabetshabi lingaveli lilinge lilulaze odade bakwethu abaningi abangakangcoliswa njalo abenyanya phu lento yabetshabi ,ayikho into emangazayo kumbe ebukekayo ngokuxoshela kwamfana umntanakho lapho azohlala sazigqili emendweni ma bengamfuni,ukumxoshela kwamfana ngeke kwamisa ukuthi usemithi njalo akuphi siqiniseko sokuthi uzothabathwa ende lapho,okusalayo ukumitha yikumitha.Siphetho wukuthi ngemva kokuxoshelwa lowo ntombazane bazokhokha leyo "damage" ma insizwa leyo ingamfuni uyohanjiswa kwababekazi yentombi yiyo lemkhuba yesishoneni mpthu!
Posted by: inina

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/14/05 06:10 PM

mthwakazi omuhle, lina bakamzilikazi,instead of as a people calling each other names as to the very bare scenario that our children balayina njalo nje besiya kozvimba we should be pondering on ways and means to strengthen the mthwakazi society so that our girl children are content with our ndebele guys.

Being emotional and calling each other boot lickers of x, y and z is neither here no there neither does it diminish the magnitude of the predicament we as parents have to encounter in wedding our dear daughters to shona guys

The gateway to any serious behavioural change is in honest inner look at yourself and in an hinest assessment of your challenges and setting henceforth to overcome those challenges.

In zimbabwe umatshayabhude yena phela uaida, amacurrent figures of deaths directly related to depressed immunity have substantially reduced and zimbabwe is the only other country apart from uganda to reverse the ever rising mortalities.the success is largely apportioned to the immunity challenged community quickly and rationally accepting their predicament hence a behavioral change coupled with the triple concotions.

Lathi bakwethu singavumeli isizwe sitshabalala because we are blinded by tribal hatred to admit to the obvious, the obvious being we are losing our daughters in their thousands now this the time to turn the tide by coming up with solutions to this sad problem
We might call each other by any shity names but this does not erase the problem.accepting the magnitude of a problem we are facing is in no way an act of capitulation but an act of realism because it is from this perspective that l can objectively tackle the problem.
As custodians of our heritage we should objectivelty tackle any development within our community which is bound pollute the vert essence and faris or our society

l will take on board any criticisms and viewponts for it is through associating with the brave in mind which will also make me great
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/14/05 06:47 PM

NINA Ekhasini lakho owaliposa mhlaka 07/10/2005 bewukhanya uyisekela into yabetshabe uthi thina ngeke siyitshintshe lokuthi singavumeli umhlobo(itshona lamaNdebele) ukuthi sixabane ma sokufika kwezothando.Awutshengiseli umdlandla lokuziqaja ngobuntu bakho, kube dade uthi nansi isiwonakele siyilungise sithini.Ziyatshukwa la indaba siphethe bonke ompethe bakuleli ilizwe ODOKOTELA,OMANTSHI,INYANGA EZELAPHAYO,ABABALISI,INKOSI,INDUNA NJALO NJALO

ma ungathi uyayisekela uthunuka abanye abazimiseleyo ukuzigoqa zisemanzi.hayi kabi dadewethu yikuthukuthela ukuba y omunye wethu esesihlamukela.Usikhombise ukuba ungomunye wethu sizame ukuthuthukisa isizwe sikaMthwakazi.MA SIVUMELANA MNTHAKAMAMA UNGESABI IMILOMO ILEZIGWENXA SIZONIKEZA IMIKLOMELA LAPHO OKUFANELE SIKUNIKEZE KHONA.
Posted by: ng'xoshiwe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/15/05 06:15 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by nomandebele:
<strong> Liyazini bakithi sometimes its easy ukugcona omunye umuntu than admit we ar at fault.Mina ngokwami angiboni nto embi ngokuthathwa lishona. I mean ye bakhona sibili abathi amaNdebele ngamawule but that is just childish . tribalistic talk. In reality though through my numerous Shona friends ( both female and male), i have been told that that is what Shona's think bcoz the facts are there are more Ndebele Mazalela ngekhaya then there are in esishoneni.Most of these bazwaliswa yini o bhudi besiNdebeleni!Enye into yikuthi thina eSindebeleni we are very tolerant of things like umtwana usemithi and ubaba lomama just say ' aHh manje ngizamthini'.This gives a bad impression to people eyokuthi OmaNde uyadlalela phezukwabo akulandaba. EsiShoneni ungadlala igemu zabadala konakale uyathatha period!Manje lingabasola na? As for other nationals thinking we are easy that is becoz very few Nigerians marry outside of Nigeria, Ghanaians out of Ghana etc. Ende futhi bambalwa abantu dade bakhona abangamazalele kahya. Futhi mina i think its ridiculous ukuthi thina si loose. Mina personnally ngithi we are nothing compared to Batswana and MaXhosas .Believe me i have expereienced first hand what these women will do.NASTY!!!! </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Exactly what are you saying? Kuhle kuqondile kumbe hatshi ukuba yisigcabha sabetshabi? Kambe usungaze uzibone ubungcono ekwenzeni okubi? Ngiyabuza lingang'xoshi. Ngizazihambela.
Posted by: gugulethu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/15/05 07:14 PM

usuxotshiwe wena usuthe sizalela ekhaya ngexayabo laba abesakithi isigodi.
Posted by: MANDLA SIGABADE NDETHI

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/16/05 04:57 PM

Hawu Bakithi.
Kambe usekhona ngalezi insuku umuntu wesintwini sibili othi kulungile ukuthi odadewethu bathathwe nagamaTshona. Oh! Mina kaBaba ngiyafunga ngiyagomela akwenziwa kwethu lokho. Angazi kweminye imizi. Kodwa okaMatshobana wayeqinisile impela uma ethi linagalahla amasiko enu lizafa liyizinja. Manje nanko phela sekulungile ukuthatha kumbe ukuthathwa yinja!!!
Bakwethu akengithi phecelezi ngesingisi. Intermarriages between Shona and Ndebele must be condemned in the strongest of all senses. It never was fashionable and will never be. In fact, we need to be aware of the fact that when Ndebeles made a statement that umfazi kalamhlobo kumbe ulimi, it only applied during their days when they were the rulers. Marriage bakwethu is closely linked to political power. If you belong to the ruling class or tribe and you marry a Shona it follows you will control the entire family. This logic applied in those days, not now when we are busy trying to rekindle our identity. You really donot want to mix your blood. This is the last thing ever to be done by a people whose wish is to re-awaken some day. I read carefully most of the submissions made by my Brothers and Sisters. I differ with those who up to this day cannot see the need to preserve Ndebele nationalism. It starts with your culture then dilute your tradition, because it is in itself a culture, before it manifests politically. Abazi isintu mingaki imizi sengibala isintu imbala engazi about these alien spirits called amagidela endlini, kumbe iHumba? Our tradition has been diluted we now have to venerate certain ancestors spirits not in our languages. No we cannot afford that anymore. Kwanele, kwenzakala kudala. Hanewu manini bo!
I wish to draw your attention towards the Ushewokunze and many of his Shona brothers' teaching. It must be known that they sought to impregnant as many Ndebeles in a quest to dilute and pacify the Ndebeles. You know some of the offsprings, these include the likes of Brian Kagoro, those of you who went to University with him. He doesnot know where he belongs. Sometimes he claims to be Ndebele especially when it saves him well. This was a futuristic policy whose results would only show some day when Ndebele people want to redefine their identity. The crisis in this situation is on how to handle umzukulu osezelwe phakathi kukadadewethu leTshona, especially if we are to have umvukela. This was one of their future projections. We cannot therefore allow it. I strongly oppose sengitsho lokulithatha lona iTshona. It becomes a nightmare, I tell you. Look at Lookout Mafela Masuku, he was married to a Shona. The woman became a hinderance at one time when we wanted to have the Lookout Masuku Comemoration. I got to her house at Killarney only to be greeted by a Shona speaking woman, who was quick to tell me that she would not allow us to do it. I then went to uMrs JZ Moyo, in North end, she was equally shocked when I narrated our predicament. Banengi abadala bethu abathethe amaShona kodwa kasibaxwayeni, nanguyana uJoshua Malinga, I tend to like that man, in all honesty, but I think he has always been foolish in almost all his actions. Uthethe iTshona laye futhi. Angazi tshelani mina singabaqamba banengi liyabazi lani.
Then how do you claim Ndebele nationalism when certain secrets of the states are shared with a Shona woman who happens to be your wife in your bedroom? Phela umThsona wakho lowo ngaleso sikhathi uyabe esengumama weSizwe. Eish mina ngiyatshaqa, just by the thought of it. Besides it become impossible to be fully involved in a struggle against the Shona when you have a Tshona being in your bedroom. You call her your partner, yet in reality you are not partners, she is now more equal than you in the sense that she belongs to the tribe that is closer to the resources than yours. In effect she belongs to the tribe that determines who gets what where and how. She therefore controls you in a way. Indirect rule is the worst, because it creates a false sense of autonomy. It is bad. It must never be encouraged. I therefore beg uMfowethu lo othi yena ulabangane besiTshona njalo sewakubona laye ukuthi yithi esingalunganga to revisit his ideas. That might be very inimical especially at a time when the Ndebele people are trying to rekindle the spirit of Self consciousness. Singobani kanti? Pho iTshona lidingani emzini wakho? Those who have done it have done it, well, it still remains their worst actions ever. Then to those who are planning to marry or to be married esiTshoneni pliz beware. Mingaki imizi yamaTshona lamaNdebele ehlala iqinile? Ngiyazi ukuthi odadewethu they are constantly reminded that bangabantu bokuza. Tshona people cannot marry our women, neither can we marry their women!! 50-50, ngutshiki lobhanqa asibafuni njalo bangazi sikeli ehwahweni!!!
Posted by: mninimuzi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/16/05 08:10 PM

ln every struggle for liberation l have noticed that there are always some antagonists who represents a different opinion from the rest of the cadres.Such elements always pull the opposite direction seemingly determined to rock the boat exactly at the very moment you are hopeful of reaching your desired destination.lnina and others are a good example of such people.

ln my head,there come so many questions,jostling each,seeking for attention.
Can we perceive such people as undesirable elements or they are a necessary evil in our midst?
ln this modern society can we still try to eliminate such people or should we learn from them?
But from my own imagination l think lnina is slightly different.She is like a shameless child who always stand with hands akimbo, staring and gazing over the fence at the neighbours house with envy and unlimited admiration of the neighbours lifestyle,cursing her poor parents and wishing she was not their offspring but that of her more glamorous neighbours.
l have made an observation that me and lnina belongs to two varying worlds.l shall never be found to be an advocate of such intermarriages because of the following reasons.
1]l cannot forget the stinging and scraching attacks of hunger that l felt and persevered in my stomach when the shops and all sources of food were shut down in the whole region of Matopo during the Gukurahundi era.
2]l will never forget the wriggled and miserable face of my mother when she was limping from the routine Saturday rally beatings.
3]l shall never forget the charred remains of my uncle after he was burnt beyond recognition in a grass thatched hut,because he was a ZIPRA ex combatant.
4]Neither will l forget the tribal discrimination l underwent when l was a college student in Harare,being treated like a nonentity of no identity and being sidelined to oblivion despite my usually violent responses.
5]l cannot stop to identfy myself with pains and sorrows that my people are experiencing everyday of their lives with no light visible at the end of the tunnel-hence despite the fact that lam an objective being who understands the rules of diversity and tolerance,l refuse to be an advocate of intermarriages between my people and the Shona people who are known to be the authors of my peoples pepertual sufferings.PERIOD!
GOD FORGIVE ME FOR IAM A SINNER.
Posted by: inina

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/16/05 08:27 PM

Bakithi, allow me to say it again loud and clearly.We can be deeply emotive about the above issue but the key question is are we reversing this intermarriages pattern in the soceity.

Ngibona ngani we are falling into the same trap lama shona if we define our nationalism as being synonymous with tribal hatred of another tribe, with great sadness we have really played into the hands of our advesaries by not having clearly defined definition of our mthwakazi nationalis.

The onus is to inculcate a sense of national pride in our children from an early age through us demostrating pride in our ndebele nationwood, pride and honour of ones nationwood is diametrically defferent from blatant tribal hatred of another tribe,much ae we do not delight in wedding our children to the shona community but l for one believes is our children have been endowed with a great sense of national pride the intermarriages will dimish them from being mthwakazian, but to the contrary it can be a vehicle to propogate the ideals of our nationwood.

Iqiniso liletha some form of discomfort but kangisoze ngiliyenge for the sake of a pseudo forum homogenity and shy away from discussing with my fellow brotheren the very issues happening under my nose

l note with great dismay the blatant insincerity amongst some of you my cyber brothers.l find it highly discomforting that you appear to be exercising an ostrich mentality.

Its not in any way an act of capitulation but lam just being realistic to say we will never manage to exstinguish these intermarriages.,yes you migght be offended but its a fact of life.

In conclusion l will kindly urge my cyber community to set the example to their friends and children that thay have great pride to be ndebele.l for one l am not an advocate of any discrimination of any kind because we are the first to cry foul if any indeginous popoulation of our exiled countries treat us in any way untoward.

History has taught us valuable lessons in that you will never triumph on your advesary if you keep them at an armslength, but through associating with them you will be in a better position to bargain with them and ultimatley impose youself on them
Posted by: MANDLA SIGABADE NDETHI

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/16/05 08:46 PM

Thanx Mninimuzi. Our people need serious ideological innoculation before we give up on them to take other drastic measures. Umxolele uNina lowo ucabanga njengawo amaT*****. Uzahlupheka aze athi tata enjeni, yikhona ezabakwazi lapho avela khona. Ungamthini vele nxa umuntu esekhombile. The solution is simple. Liyeza ilanga eliyisithutha. The great parousia will surely make everyone accountable for their actions on uMthwakazi, sengitsho labanye bethu abanjengo Nina uma bengaguqukanga endleleni zabo zobubi ezokubona abetshabi njengamajaha. These are the same foolish people who used to torment us when we were at college, in Harare for being oMpondo kayintshintshwa bekhohlwa ukuthi our actions were informed by our background of limited life chances. They would then compare us to the Shona boys who had everything and say lani maNdebele yenzani njengalabana. Nina please I encourage you to read; The ill-fated people by one of your Tshona friends. May be you will have a picture of how they percieve you.
Posted by: nomakanjani

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/16/05 08:53 PM

abafuna ukugonana labetshabi mabaqhubekele phambili kodwa bengezi lapha bezosivungulela imihwabha yamagundwani.
Posted by: MANDLA SIGABADE NDETHI

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/16/05 08:55 PM

So wena Nina your history has taught you that the best way is to sleep with your adversaries instead of keeping them at armslength. Uhlezi kuhle njengekhala elilomvimbano. Sivele Singakuthini kambe, hk hk hk hk hk !!!! kleke petu!!! Bazakubona abalamehlo. Lathi umhlaba sesiwufundile njengawe. Okungama ideas kwakho lokho okungatsho lutho kudlala lamaTshona azakulungisa mana kancane uzaphenduka.
Posted by: mabona

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/16/05 09:11 PM

Yeyi lingixolele mina ebengingekho. Yini linto elikhuluma ngayo. Lithi likhuluma ngeNina kumbe leNina? Kulomuntu owake wabona iTshona ubujaha lobudoda asale ezithi uphilile sibili? Ah! asazi. UNhina lowo vele kalimboni lina, LiTshona lo liphonguzitshayanisa amakhanda ngomuntu ongene kunkundla erongo. Ulahlekile, yinkundla kaZulu le, ayisiyabetshabi. Angezi ngitsho lokungamafilosophies kwakhe kwesiTshoneni. If she wants us to understand her, she should first agree to atone for all the sins of her Shona boy friends and boyfriends's friends, down to the last Tshabi man. Heyi Nhina, ungaphi uDadewethu elambulalayo lamvula isisu lina zinja? Lalingazi na ukuthi ngumuntu laye njengani? Umntwana elamthola phakathi lamhlanje limsebenzisani? NguNdofa wenu? Ngiyamfuna uDadewthu, ngitsho lomzukulu wami, lizangibona. Ngivele ngikubone mhlazana imbizo ithelekana ngizokuphohoza okulikhanjana kwakho lokho okugcwele ubudolilo!!! Uthi you donot find anything sinister ngokuKhomba amaTshona? Uvele wonakele. Kanti vele iTshona lonaleli lingene njani enkundleni? Sengilindele ukukuthuka manje!!
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/16/05 09:24 PM

Asakheni imizi zihlobo lowo Dade mhlawumbe uthunyiwe kwazi bani.Besisithi ufuna ulwazi kanti uzoseyisa ,NINA awuzake usibone sisiza kini
enewzimbabwe ngakho tshona khona dade ngoba la akudlalwa.izigodo zokuvungula inyama yetshabe asilazo.Ungancolisi isizwe sethu.nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa likhathele indebele ngokungamagundwane.
Posted by: ILembe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/16/05 10:16 PM

Mayuyu z'hlobo

lingalwi. well, sifuthelene isizwe. mina ngikhuluma from ifirst hand hatshi inzwa. amashona hlukanani lawo lizoyide'inkani. amajaha, lizabalobola befile, amantombazana, lizabuya inqina likamabuyaze livela konembudziya lapho.

bafowethu lingathukutheli vele idonki lomyanga likhala lisiy'empisini. uNina kamelanga bonke odade bakwaMthwakazi ukhuluma ukuqondane laye lendlu yakwabo, bakhona odade ebengilabo eCollege bebefunga ukuthi ngeke babhilikicwa ngamashona okubona kufanele kuye kenze. iNkosi yamlaya uIsrayeli ngukuthathelana lemihlobozizwe babangongqondongqondo bathi bona bazi ncona namhlanje babhekane lamadelakufa isizukulwane sikaIshmael/Ismayil umntakaAbrahama loHagai incekukazi yakho yaseGibhithe.

those who claim ukuthi bacivilized bafundile bakhululekile kodwa bekhohlwa ukufunda from history they are doomed for eternity.
Posted by: Dokotela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/05 07:12 AM

After examining the posts from inina, i notice that she exist in this forum just as a tshabi spy who, can speak/write ndebele but belongs to a tshabi extraction. This is evidently supported by protection and shrouding of clear facts that tshabi ilks in the malicious fabric of social integration as she preferes to call it.

Even presented with the grand-plan, she continues to pursue the tshabi ideologies, that we should continue to accept the gundwans as abakhwenyana - What? I also notice that, she chooses to rely on cosmetic aids analysis fabricated to earn credibility (from the ilks of her lord - mg.axa). This is shown by an out of topic assertion of the behavoral change in Zimbabwe, shame. You need to come to reality, which you purport to know, that your statements are based on invalid data.


</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"><strong>:Originally posted by nomandebele:</strong>
Liyazini bakithi sometimes its easy ukugcona omunye umuntu than admit we ar at fault.Mina ngokwami angiboni nto embi ngokuthathwa lishona. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">The above statement is a culmination of low self esteem and bad parential guidance - i suggest that you go and commit suicide my sister, people of your kind who are not able to get it into their skulls that, the grand plan is designed for their destruction deserve that destruction after all. I will not try and teach you to be intelligent enough to understand reality.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> <strong>:Originally posted by inina:</strong> I note with great dismay the blatant insincerity amongst some of you my cyber brothers.l find it highly discomforting that you appear to be exercising an ostrich mentality.</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Based on your misguided facts and capitualation mentality, who has an ostrich mentality? I don't need to answer that question. I don't even see why you have to insult our brothers like this. Our Ndebele brothers do not deserve you foul mouthed mg.axa' spawn.

I'm not here to teach sisters about the grand plan, i expect every normal literate female adult to have the mental capability to read the document by herself and execute the proper decisions.
Posted by: Gaselomhle

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/05 09:59 AM

Ngike ngatsho ngaphambilini ukuthi zithiywa ngezikudlayo. Odade kubukeka sengathi bafuna ukucathanyelwa , bagolwe ukuze benze into eondileyo. Kodwa ke ngokuqhubeka kwenxoxo ngifikelwa ngumkhumbulo othi wona mhlawumbe yikho kuthiwa ngabesintwana. Ukwenza lokunakana kwabanye babo kuveza inqondo efiphile njengeyengane. And how kids are dealt with may be is the best solution in this matter. When a kid asks for a knife you will never give them in the interest of their security. whether the child understands why you won't give him/her the knife is of no relevance, whether he becomes bitter and cries the whole day as a parent you can never change your mind. Kunjalo bobaba, all they need odade yikuthi oyise batshaye phansi ngenduku babatshel ukuthi itshabi 'NO'. Mhlawumbe endulo yikho nxa kwakuthi sekuxoxwa ezimqoka abesintwana baxotshelwe kude njalo they had no say or final decision. Enxenye okhokho babekubonile ukuthi kabatshiyananga labantwana. Because I fail to understand ukuthi umuntu angazithi unguMthwakazi, abe yinxenye yalinkundla abesebhovuka ethi the anti Mthwakazi are the same as Mthwakazi and more competant in terms of love making. Mhlawumbe boNINA selinandelwe yimihluzi eliyichenyelwe ngabetshabi kuzinye lezibeletho zenu selize lilahlekelwa yinqondo.

Another possibility could be that bakwethu sesitshayana ngamakhanda on this topic because of a Tshabi ofuna ukudlala ngathi. Because the answer to the questions being raised and the topic are so obvious to any fool. And imbuzo engilawo yikuthi bonina if you are not Tshabis what are you because definately you are not Mthwakazi. What is the idea behind you identifying with Mthwakazi and wanting to be part of this forum? Nxa ubudoda bamagundwane bulinandela selize liphambana amakhanda hlanyanini likhonangale emagundwaneni, lingabuyi ngapha ngoba umuthi wokulelapha asilawo. Nxa njalo kuyikuthi mdabuko wenu lingogundwane pliz lingasigolombi, lingasitshayisi amakhanda. Utshilo umnewethu ngaphambili ukuthi nxa selisuthi imihwabha yamagundwane lingabuyi lizovungulela enkundleni kaMthwakazi.
Posted by: SINATHAMAHEWU

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/05 10:28 PM

iNina

So the Ndebeles have an 'Ostrich mentality' and your Shona masters are the best in the world and you find nothing wrong marrying them? Yiyo lena khaphitshuleshini abakufundisa yona eUZ leyo lapho othi ulekiTsha khona. I pity those ladies abakithi abahlangana lawe or who associate with you, becoz you are indeed a virus of Ndebele capitulation and you are spreading it lapho okhona like an HIV virus. Your attempt to spread your wings and extend your capitulation virus to us here is misguided, ill-conceived and downright wrong.
Posted by: Dokotela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/05 11:49 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"><strong>Originally posted by nomandebele: </strong>Liyazini bakithi sometimes its easy ukugcona omunye umuntu than admit we ar at fault.</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">At fault? What fault? Is it our fault to have your ratty tshabis create the grand-plan? I think, you are overwhelmed by a terrible guilty conscience whic leads to you following statement.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mina ngokwami angiboni nto embi ngokuthathwa lishona.</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">You feel obligated to marry umkhenyevuli ogcwele uboya begungwane, and to have him splash you with his stinky body fluids. You exude a tshabi odour, from you frequent encounters with them. Your ilks , carry themselves with low self esteem and delight in parasitic illusions revealed to you by the tshabi remnants.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">In reality though through my numerous Shona friends ( both female and male), i have been told that that is what Shona's think bcoz the facts are there are more Ndebele Mazalela ngekhaya then there are in esishoneni.</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">These is merely an unsubstantiated collection of rubbish mean't to tarnish the image of our brothers. You also claim to be aware of reality but unable to visualise the reality of the grand-plan - i cannot begin to make you understand this. I blame your parents, who did not teach you how to envision yourself with acknowglement of your heritage. Ngithi mpilwezima kuwe!

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Futhi mina i think its ridiculous ukuthi thina si loose.</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Funny! Your facts show otherwise.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Believe me i have expereienced first hand what these women will do.NASTY!!!!</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">What is nastier than marrying itshabi? nothing. This is evident, and documented in the grand plan. You don't need to have a masters degree to understand the clear fact that those people that you call tshabi friends are instead your fiends.

When they are together, you should know what they "scheme" about, and you cannot be immune to it - as long as you continue to live in an illusion based on false promises.
Posted by: Mangethe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/05 12:21 PM

Akelincede bakwethu. Angithi abafana bahlezi betsheliwe ukuthi bangembul'inj'umsila.Pho ke likhona na ibala elifanayo elikhuza amankazana? Mhlawumbe abadala baba strick ebafaneni ngoba lelo Tshabi liyabe lizongena ekhaya.Kodwa lo ophuma ewalanda khonale enzikini yawo abalandaba laye bath'uzazbonela. <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" />
Posted by: inina

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/05 04:33 PM

l will not be drawn into and swim in the sewers in responding to the above insults ,such emotive attitudes serves clearly to show how some of you have been blinded by emotionals to an extent of not being able to put across your viewponts objectively.

You might scream and shout till you have a nose bleed but that does not in any measure lessen the very problem which exist in abundance and demands action on our part.I for one is a solid advocate of democratic environments which my community has been denied by mgabe and his cronies, by the same taken l am equally amazed to note with sadness that mgabes desease has rubbed into some of us.
Why do l say so?becoz a misguided tend to be of a notion that they have supreme ideas in which all of us have to subscribe to.

lam entirely not happy to wed our children to the shonas but we should focus our energies in reversing this tide which if unchecked will dilute the very essence of our nationwood

let it be known that l okamangete , will never shy away from stating the obvious even if it makes my cyber brotheren red with anger.nxa sitshelana amanga in our very own community then we are doing injustice to the very community which we seek to build

l note with great concern that we ahve lose erstwhile brains in thi forum because of people blatantly intolerant to any divergent views.

selingihlambazile but what solutions have we come up with ?

leyo eyokuthi ye ye mina ngilitshabi, ah, l will not sink to that level my brother ngoba esintwini sithi uyise wenkonyane waziwa ngunina ngicela uzibuze lowombuzo in relation to you mangithethisa


To my fellow forumites, how do we reverse this trend because ngapha angazi kumbe yindlala kumbe yibuqili bamajaha esigundwaneni but the truth is something has to be done, even lina elikhona ngapho kuexile kuyenzala njalo liyakwazi.

pho kuthiweni?
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/05 08:22 PM

Inkinga dade awuzazi ukuthi wena umi kuphi l think yu said into isikhona ngakho ngeke senelise ukukulungisa.Wena nguwe othukana ukudlula abanye ngokuthi thina sivumelane lawe ukhuluma umathanda.Thina dade sifuna ukuthuthukisa ulimi,amasiko kanye yonke into esezawonakalayo esigodlweni sikamthwakazi.Njengoba sitshilo ukuthi kuyatholakala ngakho sizama ukukhuthaza lokufundisa abanengi njengawe ukuthi sazi ukuthi sibuyaphi ngakho siyaphi.

Wena dade ngibona sengathi uyimvu yolahleko.Ma kuyikuthi uliNdebele ngempela ngiyakuzwela ngoba awuzazi ukuthi ungubani.Kufanele ufunde ukwehlukanisa phakathi kweNdebele lomtshona masesisiya emasikweni.kanti ekhaya akusela ezemuli na?ma zasuka labo ezila dinga ogogo abazakutshela kuhle ngobuntu besiNDEBELENI.PHEPHA DADE kuzokulungela kwelinyilanga.
Posted by: SINATHAMAHEWU

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/05 09:20 PM

Dade

Wena uthi:

'pho kuthiweni?'

Sithi akelizithande and respect your people, their culture and traditions hatshi ukuba yi-the agents of the destruction of your own nation, making strenuous attempts normalising the culturally abnormal! Instead of normalising the abnormal, you should be in the forefront of condemning the abnormal and sticking with your own people, their life style and their traditions.

A nation whose women are weak below the belt when it comes to the outside forces, is a dead nation. Some of our women need some serious ideological reconstruction and re-orientation.

We start with you lapha kwi-inkundla!
Posted by: MANDLA SIGABADE NDETHI

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/05 09:24 PM

Okwamanje mina ngifaintile ngolaka ngalo uNina wabo. Lapha kulobe isipoko sami. Ngozo vuka ngozoloba kakuhle ngizame ukuzihlela. Okwamanje angilawo amandla. Kodwa yazini ukuthi manengi amaTshona akhulele koByo njalo akhulama iSiNdetshu big time. UNhina ngomunye wkhana, Mhlathi kayise akudlalwa la? Lixole ngali nhlamba, ijonge uNhina kuphela labo sapho lwakwabo.
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/05 09:58 PM

Kini Bo Baba!

Lina nxa ligwegwa abetshabi liletha ngekhaya, lizakhuza njani amadodakazi enu ukuthi engendeli esitshabini lama jaha ukuthi angathi psssss etshabini??
Posted by: malimaza

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/17/05 10:31 PM

Ama norms,values le khalitsha yesitshabi itshiyene leyesindebeleni,ukuthatha loba ukuthathwa litshabi akwehlukananga.Esabona izinto ezenzakala ngegukulahundi imizwa yokuzonda amatshona ilokhe ikhona njalo labantu abasitshiyayo lokhe sibacanga.Umntwana wenyoka yini kanti bakamthwakazi?Kasinyoka?Amatshona onke ayafana ngu 6 lo 9.
Posted by: Dokotela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/18/05 06:19 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by inina:
<strong> l will not be drawn into and swim in the sewers ...I for one is a solid advocate of democratic environments which my community has been denied by mgabe and his cronies...
</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">I hope everyone notices that, what you have said here is irrelevant. He (mg.axa your "democratic" boss) will stand in awe of you.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
l note with great concern that we ahve lose erstwhile brains in thi forum because of people blatantly intolerant to any divergent views.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">e.g yourself

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">..even lina elikhona ngapho kuexile... </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Because, you operate in a pradigm of confusion, to you everyone who is not in zimbabwe is in exile.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mabila:
<strong> Lina nxa ligwegwa abetshabi liletha ngekhaya, lizakhuza njani amadodakazi enu ukuthi engendeli esitshabini lama jaha ukuthi angathi psssss etshabini??
</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Does this, justify the loose attitude potrayed by our sisters?

I have said this before. As long as our sisters are loose and naive about the grand-plan, our nation shall remain at risk of distruction. As long as we have the ilks of inina, who will try to justify and polish up the krap in the name of global diversity, we have unwanted elements in our Mthwakazi society.
Parents, need to train their children and we need to teach our friends about the grand-plan and how we can rebuild our nation. That is the reason why i have said mpilwenzima kini lonke elilahla ubuntu benu!
Posted by: Gaselomhle

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/18/05 06:30 AM

UNhina ungathi usengiphica kancane. Akutsho nina what exactly is the bone of contetion lapha. Uthi wena kawukhuthazi ukuthathelana laMaTshona Kanti ngaphambili uze uthukwe nje ubutheni. Ekubeni ubuphakamisa ubuNdebele LoMthwakazi lamasiko akhe, no one will have turned against you. May be you need to go through izilobo zakho uzwe ukuthi zigwenxana njani.
Posted by: Dokotela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/18/05 07:42 AM

I'm thinking of an interesting analogy, of a tshabi guy being the HIV virus infecting our CD4 cells (our Mthwakazi ladies).

I want you to visualise the binding by way of protein on the walls of the CD4. Picture the tshabi mkhenyevuli enter the cell and alter the DNA to RNA, the translation and the reverse transcriptase. finally picture the CD4 cell producing the copies of the virus.

People like me are DNA-Inhibitors trying to avoid further infection.

People like inina are opportunistic infections, who advocate on capitulation and make the entire Mthwakazi body weak, and symptomatic.
Posted by: silandulo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/18/05 09:59 AM

Phansi ngamatshoni lawa. Ngubani lonina?. Ufuna yona i defination before we comment hk hk hk.

Yamnandi ke indaba, lapho sekuvezwe labo abagagadlele ama*****. Sikholwe omunye bo. Uyibhala kabi imbali yamaNdebele laye ugagadlele inkalakatha yeshona.

There are some disturbing observations these days in Bulawayo, especial eKasi, inumber yamagundwane iyehle okungatsho ukuthi okungabantu sekuyandile lokhu. Lo mulamba***** ubafakile yibo bodwa, ngike ngaxoxa lojaha oku engineering department e city council asasisonke e UZ uyakhala nge number yamaShona anikwa izitendi. The person responsible for that is a Shona in Byo.

Mina kangixolelwe bo, awuqale umvukela kuphele lokhu!! ah ah
Posted by: mninimuzi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/18/05 12:11 PM

For a larger percentage of my life l have been under a regrettable rule of a shona person.This period ranges from college to national level.ln this unfortunate period of my life,l have however managed to get aquinted not only to their way of speaking but their writing style too.Because l have been under their oppressive rule for this long,l have managed to grasp and master their use of English language eg syntax,semantics and general use of diction.Having said that l would like to unequivocally confirm to you ladies and gentlemen that no matter how fluent lnhinha is, in Ndebele language,she is virtually a shona.
Zinkwenkwe zakwethu,ningamxoshi manje lumntwana.Nimyeke ablome okwesikhashana sewashi,sincanywa yikumgwcalisela fela khona afike abatshele thina asizompatha lezo abegamula ukuthi siyizoyizo.lmpatha wulodade abathi wuNomandebele osemane wabawuthathekile wagibela naye imoto yabo lnhinha eyomrambama.swi.na.Yisithunywa sikamga.xa mpela lesi.So bafethu l urge you to be vigilant.She may not be the first and last spyware to hit this forum.Did you think they underated the strength of this forum? They are not! As per what normally characterize them,they will toil to the last atom of their energy until they discover a loophole to use as a thoroughfare that will help them infiltrate and cause pandamonium and halabaloo in this forum.They have done it the movie style whereby you start by sending a prostitute to seduce your adversaries before the actual hitman come.Khonaphaya selifile ngomnqamekelo,yikho abashaya khona intloko.
Ngizwa ngifikelwa yinyembezi ngalonina.Uhleka abakithi abafayo??
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/18/05 12:57 PM

lu dade nguye osebulawa yi-emotions zakhe zokuba ushadwe esitshoneni.Kwelinye ilanga uzobabisela imalizabo abakuthenga ngazo.Utshilo umfowethu ukuba sancindizelwa kudala ezifundweni,emahofisini, kugoqelwa emhlabathini wakithi kwaBulawayo abanye sabona okukhulu ngama-80's sikhuthwa zinhlamvu besithi seligonjolozelwe lalamhlanje bayachatsha abanye
abaziwa ukuthi batshonaphi.Mci uzokubona okukhulu lawe kwelinye ilanga.Sizokhululeka emalangeni.
Posted by: matshetshe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/18/05 03:01 PM

kulobaba wesintwini othanda ezikamthwakazi kalhulu engimaziyo njalo nje wayi fika lapha engidlalelakhona kule ntombi yakho khumalo ,kwathi ngokuhamba kwesikhathi yatshada lintombi ,wafika lubaba wabuza ukuthi isiyendele ngaphi omunye ujaha wathi kuye wendele ko 'chekwenere' "MPTHU UTHATHA UKUDLA KWAMAKHOSI UKUNIKE IZINJA" was his response let us not be apologetic about this ungabona ijaha lesindebelini lishela umtshabi ungalindeli kube kusasa tell him ukuthi angembululi inja umsila,lets make it public knowledge ,lezintombi zesitshabini lanxa inhle izalwa lindebele uyitshele ukuthi waze wamuhle but kuleproblem one kuphela ulitshabi ngeze ngakugana lanxa sekunjani, kodwa lentombi engumakhumalo yendele esintwini lojaha wayefuna ukuzwa ukuthi umdala uzaphendula athini and he did not disappoint us,
Posted by: sithembolwakhe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/19/05 12:11 PM

Silandulo
Uyazi kungayisikho okungabantu lokhu nga asisweli lutholapha thina,vele amanzi ayengaphela ethini khonapha.Khathesi emaMosha sekudcwalisile,amangcwaba sekuyikho kodwa.Hayi phansi ngeTshona,sekumele ke sithi yangayanga mbijana emhlabathini wethu.
Posted by: Dokotela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/20/05 07:24 AM

Siyavumelana Nkosi.
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/20/05 08:57 AM

Tshayani kuzwele boh kunye lemiduna yakhona elokhe iphinga insikazi zabe tshabi! Ngizeza lolunye olo mklapunzi!
Posted by: Dokotela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/20/05 01:55 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mabila:
<strong> Tshayani kuzwele boh kunye lemiduna yakhona elokhe iphinga insikazi zabe tshabi! Ngizeza lolunye olo mklapunzi! </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mngane, kanti yiyo i justification yakhona yini le?
Posted by: bunandi kill me

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/20/05 02:13 PM

ABANYE BAKHULUMA SO KODWA BATHETHE OR BATHETHWE NGAMA*****

WAT DO THESE PEOPLE DO? DO THEY END THEIR RELATIONSHIPS OR WAT???????????????
Posted by: MaJamela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/20/05 04:09 PM

Bantu akulanto engicaphula njengal'umkhuba wabetshabi wokunika abantwababo amabizo etu. Uthole umntwana sekuthiwa nguSpiwe. Kuyini khonokho? Bangothathekile njani! Yikho ayi bo! Kabathathane khonangale bodwa, batshiyane lathi! <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/20/05 06:50 PM

Sesijastifayani futhi Mngane?
Posted by: ng'xoshiwe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/24/05 07:44 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by bunandi kill me:
<strong> ABANYE BAKHULUMA SO KODWA BATHETHE OR BATHETHWE NGAMA*****

WAT DO THESE PEOPLE DO? DO THEY END THEIR RELATIONSHIPS OR WAT??????????????? </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ngobani ke labo abanjalo, wena omnandi emlenzeni? ningaze nang'xosha, this is only an ask?
Posted by: Dokotela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 10/31/05 08:15 AM

Bodade, lingaphi iblackforest kunzalo yetshabi.
Posted by: ndabebanzi .

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/15/05 01:45 PM

its a shame for a university student like NOE to be so ignorant.u must be FOCUSSED and not be driven by the love for money.imali le eliyinikwa ngamashona akusiyo treatment(as u call it).Its actually a fee paid ukuze bangene lani emacansini.

Now amashona are rejoicing their complete victory over us shouting ;WE KILLED THEM AND SLEPT WITH THEIR WIVES AND CHILDREN:

look for whats right ukuze wakhe.amaPIZZA LIZAWATHOLA selilungise i future.
Posted by: bunandi kill me

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/15/05 03:55 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by ng'xoshiwe:
<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by bunandi kill me:
<strong> ABANYE BAKHULUMA SO KODWA BATHETHE OR BATHETHWE NGAMA*****

WAT DO THESE PEOPLE DO? DO THEY END THEIR RELATIONSHIPS OR WAT??????????????? </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ngobani ke labo abanjalo, wena omnandi emlenzeni? ningaze nang'xosha, this is only an ask? </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">I DONT WANNA NAME AND SHAME DEAR
Posted by: bunandi kill me

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/15/05 03:56 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by ng'xoshiwe:
<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by bunandi kill me:
<strong> ABANYE BAKHULUMA SO KODWA BATHETHE OR BATHETHWE NGAMA*****

WAT DO THESE PEOPLE DO? DO THEY END THEIR RELATIONSHIPS OR WAT??????????????? </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ngobani ke labo abanjalo, wena omnandi emlenzeni? ningaze nang'xosha, this is only an ask? </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">I DONT WANNA NAME AND SHAME DEAR
Posted by: cypepah

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/15/05 07:22 PM

mina ubaba washiya engilaye ukuthi ,noma kutheni,nomakanjani ngingalifakipipi lami eshoneni noma sekutheni wathi ngungangcono ngiphele amafingerprints ngokudlisandla <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 11/15/05 07:33 PM

hk hk hk hk hk hk uqinisile sibili sipepa mafingure prints duuu
Posted by: Pulu

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/08/05 12:21 PM

Hay bo! mina as a Ndebele woman I find the idea of sleeping with a shona man appalling. I will never look or find them attractive at all like amandebele men. The very fact that they grab you at parties and say ndinota kuswira.MyGod kwakuthi ngife. Most of them dont upgrade, hair uncombed smelly armpits and lack of class. Money is not everything in life, but loving and caring for one another is. I can only ancourage Ndebele women to find their own Ndebele madoda libafundise elikufunayo empilweni zenu, Lani madoda akithi lifunde okuthandwa ngabafazi benu.
Posted by: sthutha

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/08/05 12:42 PM

Kambe ukukhomba kuka-Brita Masalethulini uGomo kutshengisani ngokucatshangwa zintobmi zakithi ngamadoda estshoneni.

Young, very successful and with a promising life only to fall to a tshabi.Lokhu kwangikhumbuza enye i-article kaDokotela wethu khonapha enkundleni ethi intombi zakoMthwakazi zizwa zingabaphelelanga nxa zingalalanga lomtshabi.

Kambe ufunani umntwana omuhle kangaka ku-rat-killer?Usweleni?Kufundisani abancane khonokhu njalo ngowesintwini nje yena?
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/08/05 12:58 PM

Kasi lasoka loyo Gono loyo. Yindoda ye tshona engasoze itshiye umkayo for Britta . Ngivumeleni ngilingisele uMkhaya wami uSiphepheli ngithi mp.....uuuuuuuuuu <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" /> !!!

Where is our pride? Where is our self-esteem??

Uqhuba i Grand Plan uGono kamthandi u Britta nix! Usuthisa nje okuyinyamanyanana kwake!
Bakholisa ukutshaphaza kuphela lathi siyabavumela ukuthi basenze izigcabha besulele kithi yonke ngcekeza abayithweleyo.........ssssssss!!
Posted by: Bhudaza

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/08/05 01:20 PM

Isizwe samaNdebele siqedwe yiwo amankazana anje!!!
Posted by: nomandebele

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/08/05 04:45 PM

u Brita vele kasondebele phela. So uright nxa ekhomba u Gono.Bosis lingaboba lomhawu la coz wena uGono engakukhombisa uyala? Amanga wodwa.Kulosis othi yena wenyanya amashona kodwa usibhala impela (PULU???)Liyazini lakuqala ngalibuza aliphendulanga. Ngathi mina kanti if it was so bad ukuthathwa lishona why OkaNyongolo engalanga usehlule ethathwa ngu Nhema?Angizange ngimuzwe loba ngaliphi ilanga esithi lingathwathwa ngama shona.Lina lilenketha betshabi sibili. UBrita akazikhombele uGono wakhe angithi uyazikhethela.Phela vele ukuze awine UMalaika wayevele eseyicherry kaGono. And Gono was responsible for funding of the pageant. Also Zimbawe (gov) bought her that Merc. Ngxa wena ungafuni yekela. Obhudi baright ngxa becommenta ngo ba balwa isikhwele ngabo dade besintwini .

I JEALOUS NGIMHAWU!!!!!
Posted by: Potshoza

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/08/05 04:56 PM

Kuwe ozibiza Nomandebele.

Ngicela uguqule ibizo lakho libe Nomashona ngoba kukhaya uzele wona.
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/08/05 08:36 PM

Speak for yourself Nomandebele. Ungazosigcona please........
Posted by: Mangethe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/09/05 05:49 AM

First of all wena Nomandebele zitsho ukuthi ungabani,ngoba nguwe wedwa lapha olenkulumo ezitshiyene labanye.Mhlawumbe uvela ebazalini omunye olishona lendebele.Ungasoli lokhu okulethwa ngabanye.Ayisikho ukuthi balomhawu.
Posted by: Dokotela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/09/05 06:36 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by nomandebele:
<strong>...Bosis lingaboba lomhawu la coz wena uGono engakukhombisa uyala?</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wena, kusobala ukuthi ungeze uyale? Inzalo elandela amanyathelo anjengawakho, yiyo ecina isikhala ekucineni umgavuboyabegundwane esenyamalele ngemva koku xhofa iskapenya wayawaya lokukutshiyela inzalo engu mgavuboyabegundwane - umkhenyevuli wengcekeza.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Ngathi mina kanti if it was so bad ukuthathwa lishona...</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Uyayazi na iGRAND PLAN? Unless if you have been living in a cave, you will not fail to have caught a glimpse of the GRAND PLAN Document. The objectives are targeted to people like you.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...why OkaNyongolo engalanga usehlule ethathwa ngu Nhema?</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Uyinzalo kaNyongolo? Kumele kube sobala kuwe ukuthi, uNyongolo wayengwa ngumg.axa, wasilahla isizwe sika Mthwakazi, waya eharare. Angazi ukuthi kumele utshelwe kangaki ukuze ufunde ukuthi, isizwe silahliwe njalo kummele simmanyane sodwa sibone ukuthi singenza njani.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...I JEALOUS NGIMHAWU!!!!!...</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngokubona kwami, awusi nzalo kaMthwakazi.
Posted by: Gaselomhle

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/09/05 08:05 AM

NomaTshabi: One wonders why you are part of this forum. Why should you come and make an open declaration yokuthi lawe nxa uGono engaku qomisa ngek'unakane kabili. Pho ke umongameli welizwe njengoba elamandla lenotho edlula ekaGono laye angaliphosa ngakuwe uyamamukela?
Posted by: bunandi kill me

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/09/05 09:23 AM

NOMANDEBELE SO U CAN GO OUT WIT ANYBODY COZ U SO BELIEVE HE IS LOADED.


MFAZI U NEEDS YOUR BRAINS TESTED COZ IF YOU HAVE READ IGRANDPLAN UZAYENYANYA LOKUHLANGANA LESHONA EMGWAQWENI
Posted by: mbilaka

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/09/05 09:42 AM

Abathengisi abathanda ukuthengisa kabathengise, Azobanyisa amatshona.
Posted by: cypepah

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/09/05 12:01 PM

wena nomandebele womsuzo hamba ebatshabini bakini uyintatheli
Posted by: Mangethe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/09/05 02:38 PM

U Nomandeere lo yena akufunayo yimali kalandaba ukuthi iza lobani.Inja ingeza lemali uyaphakamisa umsila kusetshenzwe.
Posted by: cypepah

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/09/05 03:12 PM

uyitshayekhanda mfowethu <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Siphepheli

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/09/05 10:31 PM

Ehe kuhima ke lapha.
Posted by: umkabayi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/10/05 03:39 AM

mmmmmmmhhhhhhhh silence is golden!!!!! ha kanti kunje yeyeni batayi ngifung' uJama kaMalandela Zulu.. mmmmhhh
Posted by: mthabisi88

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/28/05 05:35 PM

BAFOWETHU BATHI AKUYIWA NGAXANYE KUNGASIMANZI MINA NGOKWAMI BAFETHU NGENDABA LEYI ABADALA BABETHINI NXA BETHI INDUKU ENHLE IGANYULWA EZIZWENI NGAKHO NGITHI OZIKHETHELE INDLELA NGEYAKHE INGABE ISIYA ENKAI KUMBE KOZVIMBA NGEYAKHE USISI LOBA UBUDHI MNYEKELENI LOMFUDU LWAKHE ANGAZI KUMBE NGIYAPHAZAMA MANDEBELE
Posted by: MaGae

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/28/05 08:35 PM

mthabisi88

hatshi mnwethu suphosisa lapha nxa bethi induku enhl iganyulwa ezizweni abadala babengatsho ukuthi uyeyigamula ematshoneni phela hayi ngiyala mina, vele khona kuyini esingathi kuhlekhonale, ngingazi mfowethu kumbe laye yakho wayigamula ematshoneni yikho ukhuluma so but hayi k ezizweni ayisikho esitshoneni babesithi anywhere around matebeleland hk hk hk hantshi ebatshabini lol. labo sababona amatshona hayi ayisibo bakithi thina singathi sibabalekela abanye bethu bbangenise futhi kuyini khonokho shuwa.
mina ngokubona kwami akusamelanga sibathi ngamandebele, ngingazi kodwa kodwa mina ngokwami ishona no ways bakithi ngsibongo sami lesi esihle kangaka besekuthiwa ngingu Mrs t. Mkwananzi CHIKORE kumbe MUGABE hayi khona mani never. amashona awahlale wodwa lathi abakamthwakazi sibesodwa period.
<img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/30/05 12:15 AM

MTHABISI UBOSIBALA KUHLE ISINDEBELE MFOWETHU.NXA KWAKUTHIWA IGANYULWA EZIZWENI KWAKUNGATSHIWO EZITHENI ZENU.
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/30/05 02:13 AM

Magagisa ngiyabonga bantwana benkosi lenze kahle ngokumvala umlomo engakayi ekudeni uMthabisi ngoba mina ukhabazela bengizomtshaya ngize ngimlume langamazinyo.
Posted by: Dokotela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/30/05 07:24 AM

Mthabisi! There is no need yoku bhayiza mfowethu. Are you trying to translate our proverb to suite the demonic endevour that unifies the tshabi spawn and our beloved Mthwakazi?

Are you saying "induku enhle" to mean "umuntu omuhle"? If so, i don't see the relationship between a tshabi spawn (mkhenyevuli) and this description.

Have you ever read the GRAND PLAN yowetshabi? Unless if you have been hidden in a grotto for the past 30 years, you'll not fail to understand the aims of the tshabi spawns. I also believe you do not need to have a formal degree in logical studies to deductively tell that the GRAND PLAN is succeeding, and we need some counter measures quickly.

Are you to help Mthwakazi people or you are up for the success of the GRAND PLAN?
Posted by: MaGae

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/30/05 03:22 PM

Doc
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
umfana ufuna ukudiliza isizwe thina sifuna ukusakha uyabheda.
Posted by: Nomangqika

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/30/05 03:59 PM

UYAZI ABANTU ABANJENGAWE SO MTHABISI ANGAZI UKUTHI BATHIWANI OR BENZIWANI MA UNGAZI UKUTHI AMAZWI AHLAKANIPHILEYO LOBA IZAGA LOBA YINI NJE EYESINDEBELE QALA UBUZE ABAZIYO UNGAKASIWUMANELI THINA.

NGOBA YEYI UNGAKHULUMA ENGANI ULISHABI SIZAKUPHENDULA KUBI UBE SUSITHI ASIHLONIPHI NGUMCABANGO WAKHO KODWA IZIDINDI EZINJE HAYI BO KUNKUNDLA YANA KUMAFORUM ABESHABI NDODA UYEBHALA KHONA ISINDEBELE SAKHO LESO MHLAWUMBE BENGAVUMELANA LAWE <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" /> .
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 12/30/05 04:38 PM

YA NGAZE NGAHLEKA,HK HK HK,BATHOLAKALA NGAPHI "OMFUDU",OKUKHULUNYWA NGU MTHABISI NGIYAKUZWA,KODWA INDLELA AKUFAKE NGAYO LANGOLIMI LWAKHONA,KUSUKA KUBE SENGATHI YI JOKE.
Posted by: mzukulu-kagogo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/01/06 10:07 AM

Mthabisi

ungabothabisa abantu ngento engekho njengebizo lakho usufuna abantu abakhefuzelana lamatshabi babone angani benza into ebukekayo bona benza ihlazo.Hayi boo!!
Posted by: magalelaa

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/06/06 05:01 PM

hk hk hk <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> mthabisi phendula phela abantu ubufuna ukuthini?
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/07/06 12:23 AM

KANTI KHONA LOBA KWAKUNGAYISISO SAGA SIBILI ISIZWE UMTHABISI ESAFIKA EMCABANGWENI WAKHE KUQALA NGABETSHABI KUPHELA,UYABE UVELE UZIKHANGELELE ALAKHO ITSHABI NJE. <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />
Posted by: mthabisi88

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/11/06 03:07 PM

BAFOWETHU LINGIXOLELE NXA NGIPHAZAMA . MINA KANGIBONI CALA NGAMANDEBELE ATHETHWE NGAMASHONA NJALO KANTI SIZAXABA THINA ABSUNDU KUZEKUBENINI. MINA AMASHONA KANGIWAZONDI NJALO NGINGAPHILA LAWO NJENGAWO WONKE UMUNTU MHLAWUMBE YIKUTHI NGANGIMCANE NGESIKHATHI SEGUKURAWONDI . YIKHO NGINGABUBONANGU UBUBI BABO . GUYS LETS FORGIVE AND FORGET NGIYAZI ABANYE BABONA OKUNENGI KODWA LETS LET THE- PAST GOES INGQOBE ZISALE NGAKIBO UYAZI KUNGIZWISA UBUHLUNGU UKUBONA ABANTU BEXABANA KOZEKUBENINI .UMA UDADE EZIQOMELE ITSHONA LAKHE LOBA UBHUDI ETHANDANA LETSHONA LAKHE MNYEKELE . UTHANDO KALULAMNGCWELE NJALO BATHI INDUKU ENHLE IGANYULWA EZIZWENI. ABADALA
Posted by: mninimuzi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/11/06 03:57 PM

MTHABISI
Ngemva kokulwa okungaka ngilwela wena????????
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/11/06 04:16 PM

wena mtha88 <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> uzenza ngcono mfanekhaya mina bafethu lingangicala kodwa ngeke nginciphise isizwe sethu ngemva kokuphungulwa ngumgabe lokuncindezelwa okungaka.mina mnini ungangivetha mntakababa kodwa umuntu olobudlelwane labetshabi ebulala isizwe sikamagebhula angihambelani laye.

Ngokwami ngithi cha angikwamukeli ngumqondo ofiphele nje kuphela.
Posted by: mthabisi88

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/11/06 05:23 PM

MFOWETHU KANGIZENZI NGCONO . IPHUTHA NJE YIKUTHI MINA LAWE SILE DIFFERENT VIEWS NJALO. NGITSHILO NGATHI NGANGIMNCANE NGESIKHATHI SEGUKURAWUNDI ABAKWENZAYO LABAKONAYO NGAKUFUNDA NGAKUZWA KANGIKUBONANGA NGAKHO NGINGEKE NGIBAZONDE NJALO NGIYAVUMA THEY KILLED 20.000 NDEBELES KODWA KOZEKUBENINI KAMBE BENGABANTU NJENGATHI BENGASONYAMAZANA SIPHEFUMULA MOYA MUNYE SIPHILA MHLABA MUNYE I KNOW YOU HAVE SEEN THE WORST WHICH WAS DONE BY SHONAS BUT BHODLA MUNTU OMDALA. BHODLA MFOWETHU ASICABANGENI IKUSASA AND FORGET ABOUT THE PAST I KNOW ITS NOT EASY TO FORGET MASINGA GEBHINI AMANGCWABA BAFOWETHU.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/11/06 05:52 PM

MTHABISI

DID YOU LOSE ANY RELATIVES THEN?,HAVE THEY EVER SHOWN REMOSE FOR WHAT THEY DID?WHO IS THE PRIME VICTIM OF TRIBAL HATE TODAY IN ZIM?,WHICH PART OF COUNTRY MOSTLY UNDERDEVELOPED?,IS THERE ANY POSSIBILITY THAT ONE DAY A NDEBELE WILL RULE THAT COUNTRY?,WHERE IS MAT ZAMBEZI WATER PROJECT?,HOW MANY A SCHOOLS DOES MATEBELAND HAVE COMPARED TO MASH......LAND?,CAN YOU ANSWER THESE BUT FEW QUASTIONS. FUTURE ?????????? .

ANGABONA INYOKA ENDLINI UTHATHE UMCEPHE UYIMBOKOTHE UBUSULALA KUSASA UVUKA UZAYITHOLA ILOKHE IKHONA NJALO ULAKA LWAYO LUYABE SOLU TIMES FIVE.
Posted by: mthabisi88

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/11/06 06:21 PM

MFOWETHU I DID LOOSE RELATIVES . BUT UKUZONDA KWAMI AMASHONA ITS NOT GOING TO BRING MY RELATIVES BACK . ON A ISSUE OF SHORTEG OF SCHOOLS IN MATEBELALEND LES DO SOMETHING ABOUT IT BAFOWETHU KASIZAKHELENI THINA NGOBA ABANTWANA ABAHLUPHEKAYO NGABETHU SINGALINDELWA UKUKHANGEZWA KUNGEKE KUSILUNGELE . IMALI YEZAMBEZI WATER PROJECT THINA MANDEBELE NGIBONA INGATHI KASENZI LUTHO NGAYO. KAMBE NXA SINGA DEMOSTRATER ALL OVER MATEBELEND SITHI SIFUNA IGORVEMENT ISITSHELE UKUTHI YINDABA INGAQEDI IPROJECT BANGASITSHAYA I DONT THINK SO KASENZENI ILIMA SAKHENI IZIKOLO SIVUSENI ESILAKHO HOPE WILL SET U FREE
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/11/06 06:56 PM

Ngicela sidonethe imali yama keyboard amatsha alama shift keys for Mthabisi lo Mahlab'ayithwale <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="images/icons/shocked.gif" /> .
Asinkani yabo bantu <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" /> !
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/11/06 07:24 PM

MTHABISI

DO YOU KNOW HOW MUCH THAT PROJECT IS WORTH,KANGIBONI UKUTHI LIQINISO UKUTHI WALAHLEKALWA NGAMARELATIVES MTHA,THINA MANJE SOKUMELE SITHATHE UMSEBENZI KAHULUMENDE OKUMELE UKUTHI BAWENZE,YIKHO BESEZIKHUDLENI LESO,KAWUKAKUBONI UKUKHANYA MTHA THATS ALL I CAN SAY.

CAN YOU TELL ME THE MEANING OF THE WORD HOPE PLEASE.
Posted by: nomakanjani

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/11/06 10:56 PM

Yeyi asingalahlekini lapha. Akuzondwa shona kumbe tshabi kumbe yini, kodwa sidinga ukuzihlalela sizibusa sodwa bengekho phakathi kwethu. Abanye sivika ngokuthi sasibancane, heyi, kwatsha amaqatha kwasala umhluzi, heyi, safaka isawa efrigdini yatsha yaphapha, uncindezelo lukaMthwakazi aluphelelanga kuyo leyo gunkula, kuyaqhubeka ngesimo esitsha. Asingabini ngamavila athi wona engabona ukuthi izulu selihambile bengaqedanga ukulima bahle badele bahle bazibone sebelamba.
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 05:02 AM

Uqinisile nomakanjani ayisikho kuzonda laba bantu yikufuna ukuzihlubula phakathi kwabo sithole ukuphefumula kuhle singanakile ukuthi kungaba lomuntu ongasi phazamisa itshona mtha alitshintshi kufana le-slavery akutsho ukuthi asisekho sibuya ngendlela ezitshiyeneyo sonke isikhathi.

Ngiyazi ukuthi ngeke kukutshintshe kodwa ngithi uzikhethele mfanekhaya ukuzidlela lesitha mina ngokwami ngiyafakaza itshona mfanekhaya ngiyalizonda njalo ngiyazi ukuthi kuzofika usuku lapho okuzonuka khona umswane wetshona <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />
Posted by: Gaselomhle

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 07:11 AM

Mthabisi
Uyangidanisa kakhulu. Ngemva kwe-salute eng'tshayele yona izolo lamhlanje you are suggesting in my mind ukuthi when you talk about ukuthuthukisa izikolo zemaphandleni you don't mind zingaze zibe ngezakoZvimba lezo zikolo. Ah Shame.

Zwana Mthabisi, ungabhayizi lapha. AbakwaMthwakazi i-concern yethu yikuthi sibe lamalungelo ethu, ahlonitshwayo njalo sizibuse sibelenkululeko. Asidingi muntu weTshabi ukuthi azosisebenzela, njalo asidingi zigqili. Esikulwisayo lapha yikwenziwa izichaka lokugqilazwa, and it so happens ukuthi abahlukuluzi bethu ngabeTshabi. Yikho nje beyizitha zethu. Ukugqilazwa lokhu akuqalanga ngeGukurawundi era, njalo akuphelelanga lapho. Ukuhlukunyezwa which we are being subjected to kubanzi, kujulile njalo kusobala kuye wonke olamehlo. If you haven't seen it then you better go back to your grotto where you grew up. Izolo ku zimdaily kukhutshwe ukuthi eMat. South eMagwe abantu batshayiwe bathathelwa umhlabathi wabo, benziwa izisebenzi. Khona manje basebenza betshaywa yi Army. By the way Mthabisi iministry ye Defence imiselweni elizweni. Its supposed to render defence kubani njalo kuwe kutshoni nxa isizafakwa emasimini ezakhamizi ukuze ibarathe nje kuphela. Lokhu yi sibonelo nje, asenzakalanga kuthange kumbe izolo, kumbe ngesikhathi seGukura, it is actually happening khona manje. Kuwe kutshoni, njalo nxa kuyinto enhle kungani leyo army inga deploywa ko Murambinda lakoZvimba? Hanti khona ngale amasimu akhona, labantu bakhona.

Ukuphendula umbuzo wakhoo concerning ukutshaywa nxa uthe wakhetha amademonstrations -for your own information uSekaTshathunga uyakukarabha ungazama ukugijima emgwaqweni demonstrating. Ukutshaya kuhle mhlophe emini libalele kusasa kumaphephandaba estate bavuke beloba ukuthi " so many MDC youths who were inciting violance were arrested in the interest of the peace loving Bulawayo citizens. The government would like to assure all Zimbabweans that it will protect them against such hooligans who are acting under the influence of Blair & Bush" . Not only that mhla uhanjiswa e-Court kuyabe seku lama exhibits ama-Card e MDC le correspondence ezithile okuyabe sekuthiwa zatholakala esambeni sakho wen'ungazazi ngitsho lakancu lezo zinto. Ngempela awulazi Tshabi wena. Ulahleka ngaphi kanti Mthabisi? Asidingi sithukuthuku seTshabi thina kumbe ukukhangezwa yibo, No not at all, all we want from them is our freedom and rights.
Posted by: Dokotela

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 10:48 AM

I have had to repost this for the benefit of those that have been hidden in isolation chambers. Every normal Mthwakazian person, who has the Mthwakazi interests at heart and has had access to this document and was responsible enough to read it will agree with me that it is of paramount importance to refocus our minds into the resistance and repulsion of the objectives promulgated in this document. We have no choice zihlobo zami!

Send this page to a friend and let them know, about this document which leaked from the tshabi spawns.

i present you
------------------------------------------------------------
THE GRAND PLAN DOCUMENT

* FOR RESTRICTED CIRCULATION
* FOR THE EYES OF THE SHONA ELITE ONLY!
* PLEASE PASS TO MOST TRUSTED PERSON!
* PROGRESS REVIEW ON THE 1979 GRAND PLAN


Gift

Never before has history given us the majority Shona people, such a precious present than it has done with Robert Gabriel Mugabe. R.G. is simply a perfect embodiment of all our cultural norms and values, our aspirations and expectations, our wants, desires and interests. In his whole life, R.G. has not failed to demonstrate that incredible consciousness of who we are as a people.
The most vivid imagination of what an ideal Shona person should look like in appearance as well as how he should behave or present himself to the public, finds an exact match in R.G. His presence among us as a leader with an abundant and compelling inspiration towards the establishment of Shona Nationhood deserves to be honoured and celebrated as a memorable great occasion in the life-histories of all the generations of our people.

Acknowledgement

We do not, as a matter of obligation, fail to appreciate and acknowledge the wonderful achievements, the great valour and the spirit of stubborn resistance against formidable adversaries of all those other great Shona men and women who led our people before. However, without prejudicing fair comparison, it is inarguable though that R.G. stands out distinctly as a cut above the rest among both the dead and the living Shona leaders.

Consistency

Countless incidents in R.G.'s decorated and exuberant political career testify to the conviction most of us have that the man is a visionary of rare gifts. He is an astoundingly brilliant intellectual as well as being an accomplished academic. Having distinguished himself as the most consistent revolutionary in the fight against colonialism he has gone further to achieve the emancipation of the majority Shona people and consolidated their supremacy. And signs are that he has not reached the pinnacle of his political life yet.

Few would argue that R.G. is endowed with a mesmerising eloquence in speech which together with his subtle charisma captivates and electrifies audiences whenever he stands to speak. Little wonder that he outclassed and turned his political peers into pitiable political dwarfs many of whom have fallen victim to consumptive jealousy and betrayal. Several of them rubbished themselves to the political dust bin, and personalities like Edgar Tekere and Edson Zvobgo are not exceptions.

Envy

R.G. is an unquestionable source of envy to many, not only amongst ourselves but his foes too, who grudgingly admire him as they learn painfully to accept defeat at his hands. Tony Blair is a classic case in point. Blair's clumsy arm twisting political tactics geared to tame this solid and firebrand revolutionary giant, left his fingers thoroughly scalded. Mr. Blair must be ruefully licking his wounds at No. 10 Downing Street, having learnt his lesson well, that plagiarising Bush's approach to Saddam would attract serious and perilous consequences to him.

Imperialists

Western leaders are so shamelessly spoilt and conceited to the extent that they throw all caution to the wind when it comes to dealing with Third World political issues. Their naivety often manifests itself whenever there is a lack of agreement on key issues especially those that adversely affect the poor nations such as the land issue in Zimbabwe. They refuse to realise that there is a new breed of leadership who will not ask how high when ordered to jump but will certainly ask WHY. African leaders in particular are regarded by the West as filthy hypocrites who are radicals by day but beggars by night, as well as lacking personal opinion and relevant political sophistication. The tendency is to destroy those who defy imperialist dictatorship. R.G. has resolutely said no to imperialism and this way he must be treated like Saddam Hussein, according to Western opinion.

Black Jesus

Some people have a small problem in understanding why Mugabe is to the Shona people, what Jesus is to the Christians or what Kim il Sung and his Juche idea is to the North Koreans. This status was awarded to R.G. by his people in recognition of political astuteness acquired over many years of experience in the fight against colonialism.
It is an uncommon achievement to earn the love and respect of one's enemies. R.G. did just that with the descendants of Mzilikazi/Lobengula - a people with a contemptible history of violence. This did not just happen - it took many years of careful political manoeuvring and scheming. An application of similar tactics to the descendants of Cecil John Rhodes is beginning to yield similar dividends.

Illusions

For many years both the Ndebeles and Europeans were living under a shameful illusion that the crimes of their forefathers had been forgiven and forgotten. This was not to be as R.G., the illustrious son of the Shona people ensured that the two groups pay dearly for the evil deeds of the ancestors. Is it possible that such heinous crimes as those committed by these people against the Shona can just be swept under the carpet because it is politically expedient to do so?

Legacy

It costs a daring mind to carve a rich legacy for the good of the general public, especially one that restores the dignity of the people at the same time assuring them of eternal dominance over settlers. R.G.'s legacy brewed in an African pot is unparalleled by any on the continent. Nelson Mandela covertly tried to outshine R.G. by elbowing him off the world political limelight. No sooner had Mandela started this, did he realise the folly of such an attempt. It dawned on him that he was making an error and that he was too new on the regional political plane.
The twenty seven years Mandela spent crushing stones in jail did not automatically confer upon him the sort of leadership skills acquired by R.G. in a protracted and arduous struggle for Zimbabwean independence. In fact, jail stunted the growth of Mandela's legal mind - a sad happening indeed. However, his attempt to compensate for the deprivations of that ugly experience by posturing a false image of "towering African statesman" created by his imperialist jailers, collapsed no sooner than it had started.

Betrayal

Mandela betrayed and deserted the Black majority in South Africa at the most crucial hour. Speculation is rife that he is severely petrified of whites so much that making land demands, for instance, would, in his view, muddy the waters and blemish his political career. As if his political career is more important than the black people in South Africa. At the present moment, the African continent needs genuinely high calibre leadership that is self-assertive and principled, a leadership that is selfless, a leadership that will serve the people's interest. Mandela simply chickened out and retreated in haste unremorsefully. Praises continue to be piled on him because he did not touch the foundation of white wealth.

Privileges

Future Shona generations will forever enjoy the opportunities and privileges that will at all times flow from the heroic deeds of R.G. We feel strongly encouraged to stand resolutely behind him and will not cease to see an angel where our detractors/enslavers see a devil and we will continue to see a liberator where they see a murderer.

Differences

Such are our differences that must be resolved not in a superficial manner but in practical terms within such a real concrete political context as ours. The redefinition of our relationship with the settlers, black or white, is long overdue! We therefore salute the launch of the third phase of our struggle (THIRD CHIMURENGA) and invite the reader of this article to jon us in celebrating the manner in which this fight is being conducted and its guaranteed success in smashing the white economic infrastructure such as farms which facilitated the exploitation of our people.

Dominance

All the struggles that took place in this country since the 1830's were about dominance. Lessons from these struggles confirm the view that a human social group is either dominant or subordinate when it comes to issues of political power, especially in Africa.

Mzilikazi

Mzilikazi fled from Zululand because there was no political space for him to be dominant. He therefore needed to look elsewhere for land where he could exercise power authority and dominance. But because there was no land not belonging to anyone, he targeted militarily weaker societies and found one in the Shona people whom he viciously subdued and forcibly settled in their land, imposing his authority on them.

Now, comrades, come to think of it - a settler is a settler - PERIOD! What peaceful coexistence can there be to talk about between the majority indigenous Shona and the occupying force of those of Ndebele exraction. A black settler is as unwelcome as a white settler in our country.
Ndebele crimes

Mzilikazi's men, in particular under the command of his terrorist successor Lobengula, wreaked havoc in our country. They raped and kidnapped Shona women, looted grain and stole our cattle. Anyone who disputes that this was conquest needs medical examination. For some sixty long years, the Shona people were brutalised, insulted and abused by the Ndebeles. Their wealth was

ravenously plundered and economic life left to bleed to death in the most cruel manner. The Ndebele subjected the Shona people to the worst forms of barbarism and tyranny. They imported violence to Zimbabwe and it is a well known fact that violence was a virtue in Zululand and perhaps continues to be to this day. No one doubts the assertion that violence flows in Ndebele blood.

Lazy

Periodic and incessant waves of cruel raids by Ndebele warriors harvested cattle, women and grain from the Shona to enrich the bogus Ndebele King. The inherently lazy and unintelligent Ndebele anarchist savages preferred to loot and plunder than to learn the skills of the more culturally advanced Shona people who excelled in building as epitomised by the Great Zimbabwe as well as in crop farming and the arts such as stone carving and mbira music.

Complexes

Subjecting the Shona people to a reign of terror created both an inferiority and persecution complex in them. For instance, the Shona people began to shun the use of their clan names in preference for the totem system such as Dube, Sibanda, Nyoni etc. This was a straightforward case of political subjugation of the Shona people.

White Settlers

The carnage viciously unleashed on our people by the Ndebeles was interrupted by the coming of white settlers who were motivated by the same desire - to dominate. Cecil John Rhodes' men were more advanced in systems of plunder and exploitation than the Ndebeles. The whites dubbed both the Shona and the Ndebeles as African savages of the bush needing to be rescued from the darkness of ignorance.
The white settlers swiftly annexed our country as a colony of Britain. The Shona and Ndebele were, in the view of settlers, identical natives belonging to the same race, totally disregarding the oppressor/oppressed relationship between the Shona and the Ndebele that existed before colonialism. However, this did not alter or erase the crimes committed against our people before by the Ndebeles.

Land

The whites too were in search of land. Back home (UK) they were little known minnows, mostly sons of serfs who were used to expand the horizons of the British empire by carving colonies in all corners of the world. Some of them were convicts let off on a new lease of life to prove their usefulness to the Crown. Insofar as we are concerned the whites removed us from the clutches of Ndebele colonialism onto the rapacious claws of European Imperialism - a case of jumping from the pan onto the fire.
Our gallant forefathers put up countless spirited fights against the new settlers but were subdued by the militarily superior invading barbaric force which iced its successes/conquest with the hanging of our great spirit medium, Mbuya Nehanda and others.

Crimes of the White Man

The conquest of our people by the white men was in itself a criminal act. Having conquered our people they immediately went into an unbridled frenzy of raping Shona women producing a mixed breed that has been behaviourally as confused as the act of rape itself since that time. The breed chronically suffers from an incurable and severely traumatic identity crisis.
The white invader too started to steal Shona cattle and wildlife - sending trophies to the King, enslaving Shona men on the stolen land (horse pegged farms) and on mines. The savagery was soothed by a crude dosage of religious opium administered by their forerunner imperialist chief-scout, Robert Moffat - a man of the cloth.
The rest of the details of this carnage may be obtained from history texts as well as from the sad oral tales of our people.

Freedom

An attempt to throw off the colonial yoke in the first half of the twentieth century did not succeed until the entry onto the Zimbabwean political scene in 1963 of a Shona led political party. In this year, Zanu was born and excitedly welcomed by those ethnically conscious Shona people who threw their weight unreservedly behind its leadership. This birth signified the beginning of serious business to wrestle our heritage from the white man.
Zanu's motto was "a fight for Shona Majority Rule", making an instant impact politically by going into an armed struggle, a move later mimicked by the Ndebele led Zapu which comprised of mainly semiliterate hero-worshippers of Joshua Nkomo. Nkomo's lieutenants followed him blindly until he committed political suicide on December 22, 1987.
The only few educated people in Zapu were Shonas like Ariston Chambati and Daniel Madzimbamuto whose true ethnic allegiance ceased to be questionable in 1980.

Partnership

The Majority Shona people had realised that our partnership with deposed Ndebele savages, to oust the white settler regime from dominance was an extremely complicated affair. This was particularly true in this instance because prior to the birth of Zanu the struggle had been led by Joshua Nkomo, a Ndebele assimilant of very vague, dubious and untraceable ethnic/tribal origins.
Nkomo parroted a motto similar to Zanu's, that of Majority Rule but would not commit himself to "Shona Majority Rule", preferring to distort it into "Black Majority Rule". Such a distortion flew into the face of the real aggrieved person because Nkomo arrogantly and deliberately missed the point. Black majority could only be Black Shona Majority Rule. Anyone who stubbornly refuted this rendered themselves an enemy of the Shona people and Nkomo became one. Nevertheless, in the interest of the struggle we in Zanu appreciated the fact that Nkomo had no option but to offer himself for use to achieve Majority Shona Rule. Hence every positive effort he made was on behalf of us the majority Shona. Now and then he needed to be whipped into line because of his conformist tendencies as in the cases of numerous agreements he struck with Ian Smith under the cover of darkness thereby putting the liberation process in severe stress and jeopardy.

Objective

Zanu sought to regain lost Shona dignity, looted cattle, stolen land and everything else that accrued to the colonialists as a result of their thuggery by the successive Ndebele and European dominant generations. It makes economic sense to charge interest on money borrowed to someone. Therefore, the development/civilisation which the whites brag about that they brought to Zimbabwe is part of the profit which is due to us and we inherit all that violently or not, without a guilty conscience.

White wealth

The riches of the white men in Zimbabwe were and still are accumulated through monopoly, exploitation, theft, plunder, murder, rape, corruption, treachery, hypocrisy and lies. Is it possible to correct or reverse such inhuman acts without resorting to similar tactics? Truly violence begets violence, and for every action there is a reaction.

Scavengers

It is a known fact, though, that ever since its conception, Zanu had a double-pronged struggle to wage, that is on the one hand against the Ndebeles and on the other against the whites. When the Ndebeles and whites fought one another in the 1890's and then in the 1970's, they were like vultures fighting over a carcass of dead prey. One vulture cannot claim ownership of the dead animal on the grounds that it landed there first. It remains a vulture by name and a scavenger by habit.

Sithole

The Ndebele's had no legal claim whatsoever upon Zimbabwean sovereignty just like their earlier cousins (followers of Shoshangane) later led by Ndabaningi Sithole, that hob goblin who tried to hijack the struggle. Sithole was foiled and summarily ejected from the party - an act he regretted till his grave. The simple question is why would these two black groupings fight for what did not legitimately belong to them. Participating in the struggle only meant that they were offering themselves for use by the Majority Shonas.

Correction

Zanu's correction of Sithole's errors left the Shangaans a thoroughly confused group despite the modification of their identity to drift closer to Shona under the guise of a language called Ndau, generally accepted among the ignorant as a dialect of Shona. The truth remains - they are foreigners, unwilling to advance our cause as they huddle around and cling childishly to the "Ndonga".

Sustenance of illegal regime

For seventeen years of bitter Zanu struggle (2nd Chimurenga) to repossess lost Shona pride and stolen land, the whites put up a very stiff but doomed resistance. They were aided and abetted by their British and American kith and kin who today will never forgive R.G. for taking on our behalf what belongs to us. During the struggle, Ian Smith received modern war equipment from the G8 such as Gazelle helicopters, UZI's etc., but Zanu received expired medicines through the U.N. There was no doubt in our minds that the point made by such assistance to Smith in violation of UN sanctions was that blood is thicker than water.

Strategy

Now, in a struggle comrades, you must have strategies and develop your own tactics suitable for the environment in which that struggle is being executed. Chairman Mao Ze Dong wrote quite extensively on strategy and tactics. The material is easily accessible to those willing to read and learn. Designing good strategies is not a simple matter - it requires acutely intelligent minds spiced with an unwavering commitment to success.
Zanu was not found wanting in this regard. Men and women made of the correct political material and with characters made of sterner stuff tempered with resilience, honesty, dignity and awesomely high levels of political acumen, began to distinguish themselves on the ground. We remember Chitepo and Takawira,at this level, with great fondness.

Reigns

When R.G. took over the reigns of power in Zanu tremors of fears in the hearts of whites were heard throughout the country. R.G. immediately proved to be good quality leadership material through the manner in which he meticulously and incisively executed the revolutionary fight for the restoration of our hallowed independence and Shona democracy. Revolution means a violent overthrow of the status quo. R.G. did precisely that. As we all know the fight is far from being over.

Flag independence

As long as the white community remained economically dominant beyond independence day of April 18, 1980, then the battle is certainly not over yet. Flag independence remains meaningless until the transfer of wealth into the hands of its rightful owners. No one understands this position in Zanu better than the amazingly resilient and conscientious strategist R.G.

Impediment

Because of the Lancaster House Constitutional trappings, R.G. put the issue of white economic dominance in a political freezer which he safely locked with the word "Reconciliation". This earned him boundless praises such as "The most brilliant politician" by his former tormentors who could not believe their ears when the policy of reconciliation was announced. R.G. knew how to leave sleeping dogs lie. He opted to decisively deal firstly with the Ndebeles once and for all.

Zapu and Zipra

At independence Zapu posed the most difficult challenge to Zanu over the leadership of the country. The threat was not so much in terms of grassroots support as it was in terms of military firepower which Zapu built over many years with Russian and Cuban support while Zanla sweated it out on the war front fighting Rhodesian forces. Zipra was strong but inexperienced since they knew no battles of note. Nevertheless, Zipra remained an impediment in our desire to conclusively deal with the issue of Ndebeles and their ugly past and the need to pacify Zapu was never greater than in 1980.

5th Brigade

R.G. instantly realised that it would be futile to draw open battle -lines with "va-Dumbugura" preferring quietly to do his homework. He brought into the country super military training experts from North Korea. Within eight months, a revered, feared and uncompromising crack force, known as Gukurahundi, had been trained. This is the force (5th Brigade) which was to strike terror in the hearts of Ndebeles. On one hand, R.G. consistently dangled the juicy carrot of Government of National Unity and the integration of forces into the National Army. Mugabe always knew that Nkomo was desperate for power and so he let him have a little of it. The integration of the three armies would help to scatter Zipra far and wide.

Dissidents

On the other hand, R.G. created a small rebel force comprising mainly of recruits from Zipra and called them dissidents who were complimented by selected highly trained Zanla forces who would direct operations. The group was put on pay role and then deployed in the Midlands and Matabeleland.
Soon the self-styled dissidents were joined by other genuinely aggrieved Zipras who could not stand the heat generated exclusively for them in the National Army. However, the army deserters and a few notorious Zipras who hated R.G. with a passion, never had a clue that the dissident element was not a Zapu initiative. While Zapu denied sponsoring dissidents, leading to a loss of faith and confidence in their leadership by Zipras, the genuine dissident remained confused and uncoordinated, finally resorting to aimless nomadic movement within the region. It is during this wondering that they got ambushed, killed and displayed at Police Camps until they began to decompose.
The Government sponsored dissidents straight away went into an orgy of bandit activity such as destroying development project equipment, raping women, demanding food, killing a few "Ndebele sell-outs" especially those in the Zapu party structures. They cleverly avoided direct contact with the National Army units except a few small skirmishes meant to deflect suspicion.

Pretext

A perfect pretext had been created. The 5th Brigade was then swiftly deployed in the three provinces to "deal with dissidents" under the command of that agile and indestructible Perence Shiri. The real targets were Ndebele civilians and Zipra men whose fathers had committed crimes against the Shona people. The strategy worked well, in no time Zapu's political structures were smashed.

Liquidation

Within five years, 25 000 Ndebeles had been exterminated in ways that instilled fear in the survivors, family life was dislocated as members scattered in different directions. The rate of kill was just unbelievable and in spite of rumblings by the minority Zapu in parliament the exercise carried on undisturbed culminating in the "Head of the Snake" villain fleeing the country to take refuge in a European country where his stay was bankrolled by the same multinationals he had earlier proclaimed to be fighting.

Achievements

The real achievements of such a strategy was much greater than what the numbers of those slaughtered reflect. There is probably roughly 2 million Ndebeles still alive today and therefore the first achievement of the 5th Brigade was redefining Ndebele and Shona relationships in so far as to who matters in this country. The Ndebeles now fully know who wields what political clout in this country and this sets the stage for the discussion of other achievements of the 5th Brigade. The achievements include:

Heritage

The military offensive in Matabeleland opened new windows of opportunity for the Shonas to reassert themselves in the country as the dominant and numerically superior group in order to repossess our lost glory and heritage, expressed in material, cultural, social and spiritual terms.

Language

The Shona language has regained its dominant position in our society. It has become the lingua franca of Zimbabwe in the public sector particularly in government departments such as the army, police, hospitals, schools, immigration, customs, throughout the country. One can now authoritatively demand service in the Shona language, even conduct telephonic conversation anywhere in Matabeleland without any need to apologise for the use of Shona or without the burden of having to speak Ndebele. National ZTV is completely Shona and does very well to promote and develop our language. This is as it should be since Zimbabwe is a Shona Nation. We should not give room to the languages of the invading groups because our intention is to culturally fracture and dislocate them.
Let us be reminded that language dominance automatically creates many opportunities such as employment which occurs according to the language spread. Shona speakers are now everywhere, in every corner of the country not as vegetable vendors but holders of influential positions. This occurrence is not accidental and the doubting Thomases better get this point straight because it cost careful planning. Ndebele children now realise that ignorance of Shona is a serious handicap and have, therefore, slowly but surely grown to accept the inevitable relegation of their own language to an insignificant and parasitical second class means of communication restricted to their homes or play in the streets. Ndebele can only play a translational role in Zimbabwe and nothing else beyond this - check the Zimbabwe passport, newspapers etc.
As Shonas, we can now freely traverse the length and breadth of the country armed only with our language for communication. The same cannot be said of Ndebele. We must take note that even when a Shona person makes an effort to utter just a single "ngca" or "ka" for "qa" the Ndebele stupidly get amused or fascinated like we used to when a white man attempted to speak Shona for instance, if the white man in church spoke broken Shona, like "imwari yedu" you could not miss the excitement and aoppreciation on the faces of the black congregation who believed in the superiority of the English language.
The sell-out tea boy, Morgan Tsvangirai, rides on this crest of success of our policy to elevate Shona to undisputed one National official language. We gather that when he roves around denouncing the President in his party's stronghold of Matabeleland he addresses his rallies in Shona. He better be advised that this is filthy opportunism as he exploits R.G.'s deeds at the same time trying to destroy him politically. In any case he is politically a product of Zanu turned prodigal son. The ZCTU which shot him to prominence was established by Zanu in the interest of the oppressed workers and Tea-boy better put his act together. Ziva kwawakabva! Or else hemlock is ready for you Mr. Chameleon.

Jobs

Roughly 95% of Government jobs in Matabeleland and almost 100% in the rest of the country are held by Shonas. We cited the relevant departments earlier and added to them are parastatals such Dairibord (DZ Ltd), Railways, CSC, GMB, where all positions that matter as well as low grade jobs are invariably in Shona hands. Exceedingly heartening is the fact that the private sector went ahead without waiting for directives to implement the policy successfully. This includes factories, banks, construction companies etc.
Training in tertiary institutions too has played a very significant role, as it is critical that in manpower development due attention is paid to giving skills to the Majority indigenous Shona who will be able to take up employment opportunities always. Teachers' Colleges, Polytechs, Universities, all reflect in their enrolment, Shona dominance regardless of where the institution is located in the country. The most educated people are Shonas consequently.
With time cities such as Bulawayo will be Shona dominated as predicted accurately by the late hero Herbert Ushewokunze who at some point ill-timed the naming of Mtshabezi dam of Mwanakuridza. It is a well known fact that the job distribution in the city council of Bulawayo is skewed in favour of Ndebeles. However,it is pleasing that this is the only employer in Matabeleland with a majority of Ndebeles. Efforts must be made to put them in line with the present trend.
The resistance to the teaching of Shona in all schools in Matabeleland will soon fizzle out. More and more teaching posts are being taken up by Shona college graduates and appointments of Shona school heads has already been won. Students/pupils in all schools in that part of the country will, in the not too distant future be mostly Shona. We must not forget what Nathan Shamuyarira once observed in the 1979 Grand Plan "the only way to weaken the Ndebele is to deprive him of an education." Shona is taught in all teachers' colleges countrywide but Ndebele is confined to Matabeleland colleges and pressure must continue to be applied to limit the teaching of Ndebele to those few who happen to be enrolled.
Some churches too are beginning to realise the trend of the times. They have introduced strictly Shona services -a very pertinent move towards achieving our goal. All churches nation-wide must conduct services in Shona to achieve that national cohesion and singular Zimbabwe national identity. However, there are some Bishops of a known church organisation pretending to be self-anointed champions of a Ndebele lost cause. Their days are certainly numbered as the 4th Chimurenga will leave no stone unturned, even religious stones will roll.

Culture

In fact, there is no such portion of this country called Matabeleland. This was colonial mischief at its worst, in order to apply the divide and rule barbaric policy. How could invaders have a place named after their tribe as if they were legitimate inhabitants?
Our culture, robust and durable as ever, is spreading swiftly throughout the country and the agents are known to us all. Shona cultural trends are emerging in areas of "rowora" traditionally bastardised as "lobola" where astronomical bride prices are now being sought by every Zimbabwean parent. Burial rites like mock drama in imitation of the deceased's fond habits are now done even where no Shona person is present.
Once a trend is self-perpetuating, it ceases to need monitoring as it gets weaned off from its architect. The drum and dance at funeral wakes and our trust and faith in black magic have all permeated the social value structures of our former masters.
National public addresses at official functions are done in Shona. Being a Shona is now a source of pride particularly in Shona assimilates who in place of that cultural void, have received a reward to fill in the gap as a result of seeking redemption from Shonas.
Marriage partner preferences bear further testimony to the superiority of Shonas. Ndebele girls will without exception opt to marry a Shona man given a choice between men from the two groups. This is not without reason. Ndebele men are often savage and brutal prospective husbands. They are ungiving, unprotective and stingy. Since time immemorial, Shona men have enjoyed the luxury of making Ndebele girls pregnant and then deserting them. There are several benefits from this. The young ladies lose out on education, hence on reliable sources of income, eventually resorting to prostitution. In fact, our Shona drama script writers have captured this when invariably all loose female characters playing the role of prostitute or infidelity are given Ndebele names such as MaNcube, MaKhumalo. Secondly, we have managed to dilute the Ndebeles since children fathered and left by our brothers (illiegimates) are Ndebele by name but Shonas by blood. This is a legitimate form of struggle. The end justifies the means. The true Ndebele population is shrinking and we can all be catalysts in this.
Business opportunities
The emergence of Shona indigenous black business entrepreneurs is another great achievement towards our goal. Most black owned retail shops in Bulawayo belong to Shona people, the Chigumiras, Munyoros etc. Most black owned firms in manufacturing, communication, engineering, clothing, transport, belong to Shonas, in the so called Matabeleland. Names such as Phillip Chiyangwa, that whiz-kid who turns anything he touches into gold, are now household names especially amongst fighters for black empowerment. Chiyangwa and others are leading the crusade to funnel every industrial and commercial asset in Bulawayo and elsewhere into Shona hands.
Consumable products such as milk, beef, soups carry Shona labels. The purpose here is to force the die-hard Ndebele families to start using Shona words in their home. Language describes one's surroundings and it is becoming abundantly clear to the Ndebele that this situation is inescapable and R.G. must take credit for it all.

Combined effort

The military, cultural, economic and political assaults complimented one another very well to bring about the sterling achievements cited above. The success of the business enterprises mentioned elsewhere was well calculated. The appointment of a Shona to head the Central Bank (Reserve Bank) ensured that no one else gets a banking licence except Shonas, paving the way for the establishment of indigenous banks with branches all over the country by Shonas only.
We now have a Shona dominated banking sector which used to be a preserve of foreigners and there is no doubt that this development is pivotal to the indigenisation process. Despite serving everyone, regardless of race, colour,creed, tribe, these banks have fulfilled their role in our struggle for Shona dominance and therefore would like to congratulate Julius Makoni of National Merchant Bank (NMB), Leonard Nyemba of Trust Bank (Trustfin), Gideon Gono of the Commercial Bank of Zimbabwe (CBZ), Francis Nhema of Zimbabwe Building Society (ZBS), Thata Mutunhu of Agribank, Nigel Chanakira of Kingdom Bank - the list is endless. Recently one of these banks helped to establish a Shona person in the heart of Matabeleland North farming area of Nyamandlovu, on the acquifer - the most valuable land in this area. The Shona man from Gweru was facilitated with a $60 million loan to takeover a highy priced productive dairy enterprise from a Swindells, who could only take from the Kershelmar Dairies, his personal belongings before he left for Australia. The Tagariras, also Shonas from Bulawayo, have taken over large properties in the same area, thanks to these banks and A2 resettlement. More and more large properties (farms) in Matabeleland, especially Nyamandlovu,have fallen into Shona hands under the A2 Fast Track Resettlement. Shona workers are employed on these farms. One must be a fool to fail to realise such political astuteness on the part of our leader.
Most of those who are ungrateful to Zanu for these achievements are ignorant of the fact that the 1979 Grand Plan intended to facilitate funding for budding Shona business enterprises in farming, the hotel industry, the purchase of large industrial complexes being sold by migrating former Rhodesians such as G & D in Bulawayo. We must appreciate that wherever these banks occur in the country, 100% of the staff is Shona.
R.G. sourced funds from the IMF and World Bank and then channelled them into loan disbursement programmes through these banks. No foreign owned commercial bank could be trusted with such funds lest they fail to apply the relevant discrimination against the Ndebeles. Indigenous banks funnelled the funds into Shona hands. And therefore our obligation is to ensure that the noises made by IMF and company about non-payment does not hurt us politically because the money was put to good use. Those young Shonas tempted to shun the party should seek more information on the 1979 Grand Plan of Zanu.

Land

This brings us to the very sensitive issue of land which has been a bone of contention since the Ndebele occupation of Zimbabwe. Because the majority of people in Bulawayo are Shonas, the rural areas must now be the target. This can only be done through the resettlement programme. The deployment of Shonas in Rural Matabeleland will be the last blow to break the spine of the enemy. Because of this vision on our part, political power cannot be allowed to slip into the hands of tyrants. In the words of the now maverick and controversial Zvobgo being advice to Zapu "There is no less painful way for you than to join Zanu". Nkomo capitulated in 1987 and we all know that the Unity Accord was a farce or smokescreen face server for Zanu's one time greatest foe and headache turned tool.
Shona supremacy is not a dream but a reality. Should you stand idle and fail to throw your weight behind the leadership? Ask yourself whether you could be where you are were it not for Mugabe and Zanu - educationally, politically, economically, etc. Land that is still in white hands must all find its way into Shona hands. The courts can shout until the cows come home. Many of us were sent to the gallows for demanding our independence. The question of compensation is a non-starter, white farmers must go to Australia via the UK to collect their compensation. Zanu is simply returning to the rightful owners what is rightfully theirs. Food shortages will soon be a thing of the past - we must persevere. Those whites who bought farms are as guilty as their fathers who horse-pegged Zimbabwean land, parcelling it out to world war fighters, because they received stolen property. The ongoing agrarian revolution must be won or else our independence shall remain hollow. The party will continue to use Nkomo's fighters to further the cause but we must know when and how to dump them so that their presence within our ranks does not unmake our victories in the area of marginalising them. Fortunately, most of them are not intellectually gifted enough to suspect that we are still guided by the 1979 Grand Plan. Zanu will not change - Zipra should change to accept that they are foreigners and therefore not entitled to enjoy the benefits of being Zimbabweans. So far they have done well in striking terror in the hearts of their MDC colleagues. The struggle is a process - from Mgagau/Morogoro to the establishment of Shona Nationhood, onward ever!

BACKWARD NEVER!

The deeds of the Great Man must be told while they leave. We need to refocus in view of the presence of the enemy within our ranks.

FROM THE CORE
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 01:11 PM

Ngiyabonga Dok ngokunamathisela the notorious Grand Plan.

Mina ngicela an open repsonse from Mthabisi88 to the forumites nxa eselufundile lolugwalo. It's only fair to demand a response from him given his present shocking opinion displayed on these august pages!
Posted by: Mangethe

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 01:50 PM

An OPEN RESPONSE would be much,much apreciated. <img border="0" alt="[yay]" title="" src="graemlins/yay.gif" />
Posted by: mthabisi88

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 02:53 PM

GASELOMHLOPHE LO DOC ABADALA BATHI OXOTSHWE NGENDUKU EKHAYA UYAPHENDUKA KODWA OXOTSHWE NGAMAZWI KAPHENDUKI. LAPHA NGINCOMA AMAZWI ELIWALOBILEYO KALILWANGA LAMI . NJALO BELIEVE ME NGIBALE NGAPHINDA FUTHI NGIKHOLISA UKUKHALIPHA KWENQONDO ZENU NGIZWILE BAFOWETHU NGAKHO MINA NGITHI KALIZONDI MATSHONA LIZONDA IZENZO ZABO. DOCK NGITHI KUWE I WILL PHOTOCOPY YOUR PAGE AND PUT IT ON MY WALL GUYS I READ YOUR LETTERS WITH A BIG SMILEY UYAZI NGABE KANGISESABI UKUBHALA KABI ISINDEBELE NGABE NGIYABUZA NGIYEPHAMBILI . UYAZI LINA NGIHLONIPHA UKUHLAKANIPHA KWENGQONDO LOKUBEKA KWENU AMAGAMA KUBONISA UKUTHI LIHLALE PHANSI LACABANGA LANGIPLANELA NGAKHO NGITHI THANKS GUYS NGAKHO NGITHI DONT GIVE UP GUYS NGIYABONGA KAKHULU
Posted by: mthabisi88

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 03:14 PM

DADE MABILA NXA NGINGAKU PHENDULANGA NGENDLELA NGICELA UTSHO NGIZAZAMA NGENDLELA ZONKE UKUKU PHENDULA . NGAKHO NGITHI MANDEBELE COME WITH PLAN UKUZE SITHUTHUKISE ISIZWE SETHU NGIKE NGILITSHELE INDABA ENCANE NGIKE NGAYA JAMAICA NGATHOLA KULELANGA OKUTHIWA YI VOLONTIUS DAY LAPHO AKUSETSHEZWA KODWA UMUNTU NGOMUNTU UYAVOLONTIA ABANYE BALUNGISA UMGWAQO ABANYE IZIKOLO ABANYE BAYAKHELA ABANYE IZINDLU FREE NGOBA BELOLWAZI LOKWAKHA EMINI KWENZIWA ISPORTS DAY KUDLALWE IMIDLALO LEYO YINTO EYEZIWA KANYE NGOMNYAKA NGAKHO NGITHI MANDEBELE LATHI SINGAZILUNGISELA IMATEBELALEND KUHLE NGOBA SIYABONA IDEFFERENT LAKOZVIMBA LETS DO IT ONCE UYAZI NGISAKHULA IBE IKHONA INGOMA ECULWA NGOMAMA BE CLUB BESELUKA AMABHASINKITI. BETHI KASIDONSENI KANYEKANYE KHONA KUZAKUBA LULA ENDE. KWAKUSIBA LULA NGOBA UMNYAKA NXA UPHELA BABETSHAYELANA IMIGANU INGUBO LONGELA NDODA EKOBULAWAYO WAYESIBA LEKHISIMUSI ENHLE NJALO BABENGALINDELI OBABA UKUTHI BABATHENGELE THEY DID IT THEMSELVES NGELALA LAMABHASIKINTI NGAKHO NGITHI ASISEBENZENI SINGALINDELI UMGABE KODWA KASIZILUNGISELELENI IMIGWAQO KANYE NGOMNYAKA MASINGAKHANGEZWA. UYAZI NGIJABULE KAKHULU UKUBONA ABANTU BEBANGISANA UKUPHENDULA KUTSHENGISA UKUTHI LIYANGITHANDA U ARE NOT IGNORANT BEKUYABA BUHLUNGU ALUBA KALINGIPHENDULANGA NGIYABONGA KAKHULU
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 03:32 PM

Kuyabongeka bantwana benkosi ngokuvula amehlo abaleleyo langokuzimela ngalokho elikwaziyo kungelakuvala loba ukucatsha ngomunwe.

lami ngimele impendulo kamnu Mtha88.
Posted by: mninimuzi

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 03:48 PM

MTHABISI
Ngikutshayela ihlombe mfanekhaya,uyichayile imibono lemicabango ebalulekileyo okunamandla.Bayatsho abadala bathi vuka uzenzele ngoba isithongwana asilandima.lnkinga ngathi intsha yanamhlanje yikuziqgaja lobuthakathaka bemizimba.Bangaki abangavuka ekuseni bawise amazolo beyovuna noma beyohlakula.Yikho nomzabalazo wokuzikhulula ubonakala kalufifana nje.lZANU namhlanje ithi iziqhenya ngokulala emahlathini isilwa impi.Batsho behleka ngoba bebona ubuteketeke lobumanzi bemizimba yentsha yanamhlane.lvoluntias leyo okhuluma ngayo uyimeme ubone ukuba bangaki abazahloma ngama wovorosi lamapiki lamafotsholo.
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 05:07 PM

Mthabisi ngizwile ukubana usafisa ukuyaluhlalela phansi loludaba lwe Grand Plan ulufunde. Ngiyabonga. Ungakwenza lokho bengicela uze usihlephunele imicabango yakho ngale document ikakhulu ekutshoyo ngabodade besintwini. Isicelo sami is based on your views of intermarriages labe tshabi ozibeke ngaphezulu lapha.

Ngiyabonga.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 05:20 PM

Mthabisi

Ibale futhi i GRAND PLAN yabetshabi,ungayizwisisa uzatshitsha imicabango,nxa ulokho ungantshintshanga mina ngizakuthatha njekuthi kawuyizwisisi,njalo litsho lina ukuthi ilizwe lethu kalithuthuki ngokuthi singamavila,abetshabi yibo abakhutheleyo,seliqalisile ukuzehlisa ngaphansi kwenyawo zabetshabi,nxa wonke umuntu angaba lemicabango enjalo mina lenkundla yakhona ngingayitshiya ngiyefuna abantu abangani bayazwisisa umthwakazi akhangelane lakho.

Ibale uyizwisise ube usutshela ukuthi abetshabi labesintu kumele babambane,hhayi mani kanti lenzani?
Posted by: mthabisi88

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 05:34 PM

doc ngiyifundile incwadi yakho okwesibili . uyazi ungifide kakhulu ngaze ngaphosa ngadubuka isisu bekufanele unginikeze kancanekancane . njengomntwana ofunda ukudla . ngisale ngilokhu nginambitha. yikho ikhekhe lomtshado lidliwa mbijanambijana lihle liphele umbuzo enginawo nxa ngingathi ipha indaba yakho isihloko ungayipha yiphi itopic ngoba lapha ungitshele nge history of zim kumbe ngeqiwe yisilungu lingiqondise bakwethu ngezinye indlela uthi we dont belong to zim caz of umzilikazi .njalo l will take the majority rule to make my own decision ukuze ngingali donseli emuva ngicela abanye bangichazele bafethu uyazi ndoda ungethese ubunzima bokuphendula inzima lendaba . uxolo mfowethu ngichazela ngamafitshane kangihlanyi njalo kangiwumani lasesikolweni bakhona ababedali bafowethu akusimi ngedwa maybe l dont deserve to be here ngoba ulwazi lwenu lujulile ukwedlula olwami ngoba ngizabe ngilibisela emuva sokumele licabange eyinye indaba
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 05:51 PM

Mthabisi

You fully deserve to be here as much any person from any one of the tribes that that make mthwakazi nation deserves to be here and share their views,but i strongly disagree with some of your views,Maybe i should give you time to reread the grand plan,i do agree with some of your ideas,i am not saying all my ideas are correct but really stand by what i believe,i went to school with labetshabi,ngahlala labetshabi ezweni labetshabi,ngizavuma ukuthi ulwazi lwakho ngabetshabi lufiphele.

Kangivumelani lemicijo yakho nje Mtha,qhubeka uchasisa ingxenye kangikuzwisisi kahle.
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 06:11 PM

Mtha!
Awudonseli muntu emuva. Esami isifiso yikuthi ulufunde lolu gwalo uzwisise ukuba lixoxa ngosekufezwe ngabetshabi selokhe bathatha umbuso we Zimatshe from Lord Soames ngo 1980. Ugwalo lolu lubeka sobala the tshabi achievements in commerce, education, industry, language and culture, militarily kunye le politics in Zimatshe over the past 25 years. Ama Ndebele besisebenzela iZimatshe naively sithi sakha ilizwe lethu sonke labe tshabi singazi ukuba bona baqhuba a secret agenda that they put together besase ku exile. Lifunde with that kind of briefing in mind and then let us know what your position is!

Bakhona labafowenu abakuli Nkundla ongaxoxa labo bakusize to understand it better. Sazise.
Posted by: mthabisi88

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 06:28 PM

dade ngingaluthola njani . njalo ngaphi lolugwalo .kanti dade ngibuze njalo abantu abalomnqondo okhaliphile njengani odock omkhize labo bonke abangiphendulileyo manje amatshona alirobha njani. kanti kwehlulani ukuthuthukisa isizwe u have all the wepons we need on this forum lets take a step further and see what we are going to achie uyazi ngize ngifise ukuthi ngabe ngiyalubhala ngesishona lolugwalo ngibone ireaction lempendulo zamatshona okoku cina dade sengizakubiza ngo bila hatshi umabila ngoba ulesibindi sendoda kawesabi njalo kawucatshi u say what u want to say kusukela namhlanje usuyi ndoda liwinile mandebele kanti umaqala indaba yena ungaphi njalo ngubani wayenqondeni. kwaze kwamnandi mandebele ngithemba lani lijabulile angitsho bafethu lingibuze nxa lilembuzo ngoba mina ngizalibuza njalo ngasosonke isikhathi owathi ukufunda kakupheli wayeqinisile ngoba nanku sengifunda mina sengile ndevu
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 06:46 PM

Zwana Mtha!
Thinta ngasese ku private messaging omunye wabafowenu oseduze lalapho okhona. Mina ngiyakubona ukubaba ulisotsha hatshi kancane hk hk. Nxa evumile umfowenu ukuba litshintshane inombolo zefoni, xoxa laye efonini lifundisane ngogwalo lolu. Ugwalo engilutshoyo yilo lolu olude kakhulu ngaphezulu lapha oluthunyelwe nguDokotela.

Ngiyacela bafowabo. Oseduze lo Mthabisi kamsize.

Hatshi Mtha; angilaso isifiso sokuba yindonda. Kumnandi imihlolo ukuba ngowesintwana <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> . Ungangibulala ungangenza indonda. Ngingu Mabila for life!
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/12/06 07:09 PM

Mabila

Very funny dade,ngibonangani ungavuka uyindoda ungajabula imihlolo dade hk hk hk.

phela ungathandani nxa sesitshaye asutu ethu lapha dade. <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />
Posted by: Gaselomhle

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/13/06 09:30 AM

Mthabisi

I agree with Mabila's suggestion, I think you need a personal assistant ongakusiza ukuzwisisa iGrand Plan. Ukuze kube lula kuMthabisi ngicela kubelevolontiya kumalunga enkundla elingaxoxisana loMtha ngasese (be it thru phone kumbe bebonana etc) limphathise azwisise, ngoba ngempela ukhanya uzimisele ukuzwisisa. Uba singathi azidingele umuntu oseduze laye ngibona sengathi angabalomthwalo onzinyana njalo angacishe angaphathiseki.

Kodwa ke ngamafitshane Mthabisi i-Grand Plan likhasi lonalelo olifakelwe nguDokotela lapha phezulu othi wena ulu fothokhophile. I-Grand Plan le ayisiso silobo sikaDokotela, hatshi. Ngabetshabi ababebopha amacebo, lamasu okuphumelelisa amacebo abo. Hluza lolugwalo ulalokho enqondweni: Ukuthi liTshona elidweba amapulani alo ngekusasa yalo eZimbabwe. Ubusucwayisisa ukuthi bajongeni ngathi uMthwakazi, utshoke mnawami ukuthi injongo zabo ngoMthwakazi ziyakujabulisa yini. Ubheke njalo ukuthi kambe are they not working and doing according to their plan yini. Utsho ukuthi kuyakujabulisa na.

Kukhanya Mthabisi ulomfutho omuhle kakhulu owokuthi sibele-action towards ukuthuthukisa uMthwakazi. Ngicela ungene kusahluko esithi sona "Mthwakazian Skill Survey" khonapha kulesi sigungu. Landela umcabango olethwayo lapho, udinge lawe iqula ongangena kulo sidonse kanye kanye siyephambili.

Ngiyabonga
Posted by: nomakanjani

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/13/06 12:17 PM

Zwanini zihlobo asiyekeleni ukudlala ngengqondo zabanye lapha. Mina nomakanjani ngithi umuntu lo udlala ngathi, uyezwisisa konke okulotshwe kugwalo lwabetshabi lolu, kodwa ufuna ukusichithela isikhathi sikhangele emuva. Asingalahlekini asibhekeni phambili, simyeke lundoda athole ithuba lokuzwisisisa yedwa lolugwalo. Mina ngithi umuntu obala ugwalo lolu esale elokhe elemibuzo ebuzwa yile insizwa hayi kabi ulitshabi kumbe ungumaluma ephozisa igundwane elikhulu. OnguMthwakazi who is suffering or has suffered the said oppression under the hands of umgonondo would not dare ukungena lapha ngezibunu (xolani ulimi zihlono) ezigcwele <strong>'ubunke'</strong> obabonwa lisili elidala ezebuza ukuthi imbuzi ngenduna kumbe ngensikazi yona imfulathele yaze yamqaphisela lomsila. Mina vele ukube ngitshaya inja ngifihle umphini under the guise of diplomacy or sophistication kungani angikuphiwanga. Ngakho ngithi mthabisi ungazosithabisa ngokuthabisa abetshabi. Nxa ungaboni lutho olubi ngabetshabi <strong>'go! goooo! goooo! go your own way'</strong>, awusoze ubone ozazakubuza ukuthi kanti wadlela enditshini yezinja yini ngawe. Ngakho ngenhlonipho enkulu ngithi thatha ithuba lokufundisisa lologwalo, nxa ungaboni okubi kilo, fair, but ungezi lapha uzofeketha.
Posted by: Mabila

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/13/06 01:47 PM

Ungabe uqondile Nomakanjani angali. Let us give Mtha the benefit of the doubt. Let's be confident that he has understood the document ngoba okwamanje usaxhamanda, uyafunda kodwa kezwisisi akufundileyo. Bakhona ekhaya esabahlalela phansi sabachasisela imibhalo ekulolugwalo and once they understood it, baba more agitated than some of us.

Uyaziphikisa yena ngokwakhe uMtha.Uthi yena;

"dade ngingaluthola njani . njalo ngaphi lolugwalo .kanti dade ngibuze njalo abantu abalomnqondo okhaliphile njengani odock omkhize labo bonke abangiphendulileyo manje amatshona alirobha njani." Abuye athi yena "uyazi ngize ngifise ukuthi ngabe ngiyalubhala ngesishona lolugwalo ngibone ireaction lempendulo zamatshona"

In an earlier post these are his own confessions:

"uyazi ungifide kakhulu ngaze ngaphosa ngadubuka isisu bekufanele unginikeze kancanekancane . njengomntwana ofunda ukudla . ngisale ngilokhu nginambitha. yikho ikhekhe lomtshado lidliwa mbijanambijana lihle liphele umbuzo enginawo nxa ngingathi ipha indaba yakho isihloko ungayipha yiphi itopic ngoba lapha ungitshele nge history of zim kumbe ngeqiwe yisilungu lingiqondise bakwethu ngezinye indlela uthi we dont belong to zim caz of umzilikazi "

Isicelo sakhe nansi and let us oblige him sibone;
"ngicela abanye bangichazele bafethu uyazi ndoda ungethese ubunzima bokuphendula inzima lendaba . uxolo mfowethu ngichazela ngamafitshane kangihlanyi njalo kangiwumani lasesikolweni bakhona ababedali bafowethu akusimi ngedwa maybe l dont deserve to be here ngoba ulwazi lwenu lujulile ukwedlula olwami ngoba ngizabe ngilibisela emuva sokumele licabange eyinye indaba"

Asazi! Kuyabe kungaqondile ukuthi adlale ngathi ngempela!
Posted by: mthabisi88

Re: Manje kuthiwani ngamandebele athethwe ngama shona???? - 01/13/06 03:02 PM

BAFOWETHU NGIBONGILE NJALO NGIZWILE NGIYABONGA KUYE WONKE OTHETHE ISIKHATHI SAKHE ENGIPHENDULA