Guta Ra Mwari and Mthwakazi

Posted by: Mangethe

Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/18/05 05:22 AM

Siyayizwa indaba yokuthathwa leyokuthatha abetshabi.Kodwa nantu olunye uhlupho lapha.Kanti uma abazali besintwini bethatha abantwana bebangenisa amabandla anjengaweGuta alempande zawo khonale,bangakhuzeka njani ukuthi bangendeli khona bona sebekhulele khona esitshabini besithi yiNkonzo?Cazululani bakwethu.
<img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/18/05 06:29 AM

MANGETE ANGI KUZWA KAHLE MTAKA BABA UKUTHI UTHINI.NGOBA LAPHA NGIZA KUPHENDULA KAHLE NGALE INKONZO NGI ZIMISELE SIBI SININI SAMI.NXA KUYI KUTHI UTHI WENA "YINKONZO YESITSHABINI,CHA ANGI VUMELANI LAWE MFOWETHU,BENGICELA UPHINDE NJALO UMBUZO WAKHO"
Posted by: Mangethe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/18/05 08:39 AM

Hawu, unganceda mntakaBaba.Bengithi mhlawumbe leli gama elithi Guta Ra Mwari ngelesitshabini. Ngisithi pho uma lavela khonale,why abakaMthwakazi sebe phakathi.Okunye ebengithanda ukukwazi yilokhu,ngizwa bethi akufundwa Bhayibhili mfowethu.Uma ungangichazela ngingabonga kakhulu.Ukhululeke ekuphenduleni jaha lakithi.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/18/05 08:53 AM

OKOKU QALA NGIZATHI KUWE.'ASITHI UNGENA I-ROMAN CATHOLIC nom i-CHURCH OF CHRIST o MHLAWUBE i-ZION'All these are not mthwakazi names.

Okwesibili.Laphana ku fundwa i =incwadi abathi Izifundo ezilitshumi nambili (twelve Lessons)
with my point of view I will say thats the Bible to make u uzwisise kahle gani ngoba lawo ama commandments akhona.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/18/05 09:00 AM

okunye that u must know is akuhanjiswa muntu ngenkani lapha yana
omunye lomunye uyazenzela.uyazikhethela
uyhola ukuthi ubaba uyangena umama kangeni kodwa in most cases
its vise vesa ,
Posted by: Mangethe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/18/05 09:27 AM

Ngiyabonga Makhinte.Uma kusase lokunye yengeza baba.Ngilalele.
Posted by: Gaselomhle

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/18/05 02:33 PM

Inkolo yesiKrestu ivele kayisiyo yomdabuko wakoMthwakazi ngokunjalo we do not have questions ngabo Roma, church of christ, family of God etc because abizwa ngamalanguages omdabuko wenkolo yeBhayibhili. Pho ke iGuta raMwari yona ize ibe legama lesiTshabi bekutheni, Njalo ma uMthwakazi ezithi unguMguta raMwari akula maconnotations obutshabi yini.
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/18/05 02:50 PM

Mfowethu Mangethe,uze weza letopic elihlala lingididanisa inqgondo.Kanti ibandla leli why lona kungathi ngelensitha,aliveli obala.Kukhonzwa njengamanye amabandla kunbe kwehlukile? Kuyavunyelwa yini ukuvakatsha khona, lets say njengaseRoma? Liqiniso yini ukuthi they dont celebrate events like christmas?Ma kunjalo how do they regard figures like Jesus Chist and the resurrection? Do they read the bible in their church? l will be happy to receive enlightment on the above questions.
Posted by: Dokotela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/19/05 06:43 AM

IGuta Ra Mwari
----------------

Ngumhlobo weNkonzo ongabizwa ngokuthi cult. Ikuluhlu lwezinkozo ezinje:

1. Ezingabali ibhayibhili.
2. Abansonti balelo bandla bakholwa ukuthi Umfundisi omkhulu, umphefumulo wakhe ngoka Nkulunkulu, njalo ungu Mdali. Bambiza ngalelo gama njalo elithi Nkulunkulu.
3. Balemcijo ehlukene lama khristu kundaba ze Khisimusi lange nsindiso. eGuta ilanga leKhisimusi bathi lilanga lesidlo, leli lilanga lapho umqali waleli bandla ashona ngalo (obizwa mai Chaza). Ngalelo langa kudliwa inyama yemvu, obizwa Mdali uyabe evunule okubomvu okutsho, igazi. Ngensuku zonezo bakholwa ukuthi uNkulunkulu washona.
4. Balebhuku labo abalithi yilo elingcwele. Njengama Mommons "The church of jesus christ of latter day saints", lama Watch tawa. Loba iBhayibhili likubekile ukuthi yisono esikhulu ukungezelela kumbe ukuphungula amazwi ebhayibhilini.
5. Kuba khona ilanga lapho abantu abangena khona "emkhunjini". Lokhukutsho ukuthi, uyangena ubonane lalowo Mfundisi omkhulu (obizwa Nkulunkulu) mathupha, umtshele okufunayo empilweni yakho.
6. Ayikhuthazi ukunceda abantu abadubekayo. Kungumthehto owaziwayo, ukuthi akummelanga uphe abantu abadubekayo imali kumbe uncedo.
7. Ikhuthaza ukuthi wonke oyingxenye lebandla, laba endele kumbe athathe ebandleni.
8. Kuba lesikhathi abasithi ngesokwelatshwa, laboo abakhethwe ukuthi "ngabelaphi" (ababizwa izithunywa), baya beka isandla sabo ku wonkewonke. Lonke liya fola lisiya kwelatshwa ngokubanjwa ikhanda lesifuba.
9. Bakholwa ukuthi amadlozi, alungile, kodwa kumele ageziswe ukuze enze okuhle empilweni yakho.
10. Abavumeli ukuthi usebenzise umuthi wezinyanga, kumbe ukwelatshwa yinyanga.
11. Bakholwa ukuthi umuntu akafi, kodwa uya "ekuphumuleni".
12. Bayahlola njalo amajaha lezintombi, minyaka yonke ukuthi bazintombi kumbe amajaha agcweleyo.
13. Bakholwa ukuthi, ku yunifomu abayigqokayo kulamandla embeswe nguMfundisi wabo omkhulu (obizwa Mdali).
Posted by: Mangethe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/19/05 08:55 AM

Dokotela,uyichaze yezwakala mfowethu.Sengizwile ukuthi ayisiyo church,kodwa yi-cult.Lanxa ezinye lezi inkonzo zilamagama esilungu,angiboni bubi bokuthi uMthwakazi angene khona.Kodwa le????? Abangene bodwa abanikazi.Igama lodwa livele lingitshiye ngaphandle bafowethu.

Kodwa-ke,liqiniso na ukuth'akufuneki zethekeli njalo kule-joining fee?
Posted by: ozithembayo

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/19/05 09:04 AM

Omunye umehluko yikuthi bona bakhonza unkulunkulu ophilayo, oya ethoyilethi <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" />
Posted by: MaJamela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/19/05 09:22 AM

<img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" /> Uqinisile. Futhi owabo unkulunkulu angafa, kavuki. Njengoba nje ebhubhile umdali wabo, sebelwela leso sikhundla sokuba the umdali. Ngacina engakafakwa, ukhona owaziyo ukuthi how far?
Posted by: Mangethe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/19/05 12:10 PM

Kakafakwa,lokhu kulomnsindo.Bonke bafuna ukuba ngumdali,manje ukula ofun'kulalela omunye.Abaka Mtwakazi abatshiyane lale-Confusion.Kanti why amauniform abo elesikhwama sengqamu(3 Star)Kulenyama yini edliwayo eNkonzweni? Or ingqamu ngeye-self defence.
Posted by: Bhudaza

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/19/05 12:22 PM

Lingixolele umangiphosisa kodwa ngibona sengathi iqhawe lakithi uMalunga wayengena kule nkemenkeme.
Posted by: matshetshe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/19/05 12:22 PM

mina ngicina ubengakafakwa ,kumbe engakazifaki umdali ,mina engikuzwayo ngama khalithi amanengi yikuthi kula ma rank ,wena ungayingena uze uphume ungazi okwaziwa ngole rank ephezulu kweyakho ,balemfihlo zabo where one needs to graduate to know or athole amandla akhona yikho okwenza abanye baphike bathi izinto esizwa kuthiwa ziyenzeka eguta bona kabazake bazibone ngoba phela bona ngerank yabo kabavunyelwa ukuzibona
Posted by: Sibambamahawu

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/19/05 02:01 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Bhudaza:
<strong> Lingixolele umangiphosisa kodwa ngibona sengathi iqhawe lakithi uMalunga wayengena kule nkemenkeme. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mhlawumbe uqinisile Bhudaza, kodwa into engiyaziyo yikuthi abantwana bomfowabo bebengena iZCC.
Posted by: Dokotela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/19/05 02:41 PM

Kunjalo uMalunga waye ngena yona iGuta. Waye sesigabeni sokuthi laye waye segqoka leyo unifomu yekhakhi.

Angazi ukuthi indaba ye yunifomu yaqala njani, kodwa ngibona angani, umdali wabo wakuqala nguye owakubekayo (besese yi Guta ra Jehova GRJ)ukuthi kumele kugqokwe njani. Kwabakhona ama modifications awabangelwa yiku hlukana kwabo. Ibandla le GRM yilo elakhanya lila mandla, laselifaka imithetho emitsha.

Okwakhathesi angazi ukuthi sewakhethwa uMdali yini omutsha.
Posted by: Bhudaza

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/19/05 03:11 PM

Kanje njalo abanye bayibiza ngokuthi ngeyako Matshazi? Kulesizatho na ngaphandle kokuthi bayayi Ndebelelayiza?
Posted by: MANDLA SIGABADE NDETHI

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/19/05 03:49 PM

Pliz qhubekani zihlobo imnandi lindaba. Kodwa vele yona iyethusa nje. It's too shrouded with mystery.Kodwa ubutshabi vele awungeke ubuswele. Nanti ibizo. Lavela ngaphi abaziyo chazani zihlobo. Okhona ngaphezulu olinganise lange Roman Catholic Church, Ah! angazi angidingi kumphikisa, kodwa bengibona sengathi kutshiyene big time. ERoma phela lokho engikuzwa la akukho. Njalo, thina silwa lamaShona pho ibizo elithi Roman Catholic ayisilo lesiTshabi, manje leli elithi Guta ra Mwari, lanxa kuthiwani yiso lesi, ngicela uncedo.
Posted by: barry

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/19/05 06:56 PM

Bhudaza

Kengithi ukukuqondisa kancane.AmaNdebele yiwo ayebiza esithi Matshazi kodwa ngizwa kuthiwa igama eliqondileyo ngu Mai Chazi (nxa ukubeka ngesiNdebele ngu naChazi)Ngiyathemba unaChazi nguye owayekhokhela lelibandla.
Posted by: nkunzemnyama

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/19/05 08:01 PM

Ngiyalibingelela zihlobo kungabe likuphi. Ukhona umbhali oyichaze kahle indaba yalabantu (GRM). Bengicela ukubuza ukuthi angabe esazi na ngeZCC. Ngibona angathi umehluko awukho between the two in terms of their modus operandi. Ngicelukwazi
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/19/05 09:46 PM

Nkunzemnyama

kwangathi ubusekhanda lami, ye ncedani zihlobo ngoMphoho kaLekganyane eyaseMoriya egcwele amaPedi abagida ngamathaya.
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/20/05 12:07 PM

Ngiyabonga Doc ngempendulo yakho.But impendulo yakho leads to further questions,
1] How can an author of life [umdali] himself die?
2] ls it not blasphemous to worship a human being?
3] Christianity and worship in general is usually associated with benevolence,table fellowship and thanksgiving.Lengenjani engafuni ukusiza abaswelayo?
4] Manje laba abalwayo babanga ukuba ngomlimu labo?
5] Mina ngibona kungathi uNKULUNKULU NKULUNKULU ngokwakhe angeze wayithanda lendaba Doc,angibagwebi.
6] Ungabhekisisa amabandla amanengi alama intermediaries abaconnecta kunkulunkulu eg uJesu,amadlozi,Mohammaed etc
Posted by: Mangethe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/20/05 01:09 PM

This is BLASPHEMY. AbakaMthwakazi abaphathi kwayo
abaphume njengokuphazima kweso.Kanti bevele bengene njani? Basweleni? Abayeke ukuba ngothathekile imota yama......
Posted by: MaJamela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/20/05 02:58 PM

Indaba le is very interesting. Sengezwa lami ngabasiki bebunda ukuthi ungangena lelo bandla ulakho ukuthi unothe okwamagama. Ukuthi kunothwa njani kwaz'ophezulu. Futhi ngezake uphongu vakatshela khona nje just one Sunday, as it happens kwamanye amabandla. Kukhona okufihlwayo. Kanti kodwa nje nxa ibandla lingeliqotho, kumele abantu bakhululeke nje bazikhonzele iNkosi, kubemnandi, labavakatshayo, bazivakatshele kuhle, ukuze phela amakholwa ande, abantu baye ezulwini. But leli. asazi shuwa!
Posted by: Dokotela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 05:57 AM

Ngizazama ukuchaza ukuthi kwenzakalani kulinkonzo. Ukungena lelo bandla kumele ubhadale imali (angazi ukuthi ingabe inge nganani kulezinsuku).

Uzabhalelwa i receipt okungammelanga ilahleke, ngoba yiyo oyisebenzisa ukungena emihlanganweni yabo emikhulu. Usebenzisa i receipt, ma ungela CARD kumbe ungela uniform.

Ungangena uyahanjiswa ekwelatshweni, ube lilunga lenhlanganiso yabo. Ngemva kwenyanga ezintathu, ulakho ukuthatha iCARD. Leli CARD (elibomvu), ulithatha emkhunjini (ku Mdlali wabo), lapho okummele utsho ukuthi leye nhlanganiso ukuncede ngani.

NB. Nazelela ukuthi, angitsho ukuthi yinsonto. Lelo gama elithi nsonto alisetshenziswa eGuta, kusetshenziswa elithi Nhlanganiso. Kuyafana lamagama athi Nkosi, Baba akasetshenziswa kodwa kusetshenziswa uNkulunkulu, Simakade, Mdali kumbe uMninimandlaonke.

Ngemva kokuthatha iCARD, usuku luhlu oluphezudlanyana (higher rank) kulo muntu ongela CARD. Ngemva kwesikhathi ungaba lakho ukuGQOKA (kusitsho ukugqoka u yunifomu). Uyahamba uyeyithungisa kuma theyila aziwayo, ubususiya layo ebandleni iyo busiswa nguyena mdali wabo kumbe izithunywa. Ubusugqokiswa leyo yunifomu - kusukela mhlalokho - uza vele uhlale ugqoka leyo yunifomu.
Ma usugqokile, usuku rank ephezulu, njalo usulakho ukuyahlala phambili (VIP).
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 07:18 AM

Bona abaqobisa la ma-unifomu kuyabe kungabantu besilisa loba abasifazana kumbe ngumdali ngokwakhe na?

Mina umngane wathi bayibiza isibhedlela hatshi insonto ngoba bayelapha.
Posted by: Mbulawa

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 10:44 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by nkunzemnyama:
<strong> Ngiyalibingelela zihlobo kungabe likuphi. Ukhona umbhali oyichaze kahle indaba yalabantu (GRM). Bengicela ukubuza ukuthi angabe esazi na ngeZCC. Ngibona angathi umehluko awukho between the two in terms of their modus operandi. Ngicelukwazi </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">IGuta leZCC lamaZayoni kutshiyene. UkuthiZCC nxa ngibona kuhle yikuthi Zion Church of Christ, okutshukuthi ngama kristu. AbeGuta kabamazi uJesu.
Posted by: Dokotela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 11:20 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by mkhize ozikhizayo:
<strong> Bona abaqobisa la ma-unifomu kuyabe kungabantu besilisa loba abasifazana kumbe ngumdali ngokwakhe na?
Mina umngane wathi bayibiza isibhedlela hatshi insonto ngoba bayelapha. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Siyavumelana lapho jaha, bathi yisibhedlela somoya.

Indaba yokunotha, ngake ngayizwa. Kodwa angivumelani lokuthi kulama sikhrethi akunotha - awakho. It just happens ukuthi abantu bebandla lelo bale thamsanqa - angazi ukuthi livela kuphi kodwa.

Akusibandla eli right leli njalo, imithetho yalo iyantshintsha - kodwa ibhayibhili lona lithi uNkulunkulu uhlala enjalo akaguqulli imithetho yakhe.

Ngike ngakhuluma nge CARD, leli CARD likupha imithetho okumele uyilandele. Nxa ushona, kumele ungcwatshwe ugqoke yunifomu yakho (ma kuyikuthi ubusuwa qgokiswa).
Posted by: Msupatsila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 06:41 PM

Eish ithi ingabankulu asazi


Ngilembuzo bandla/ Nhlanganiso

1) Where do you put amabandla amaningi ningi le satanism?
2) Kulamabandla amanengi esiwabona eqaliswa a day after a day, kumele siwathembe na?
amabandla la usually they are called "Happy clappy churches"

I have noticed that many pastors from these churches corn people of their hard earned cash mihla lamalanga.
4) Ngibona njani ukuthi ibandla liqondile?
5) Amabandla amaningi sokuzinhlanganiso ze marketing ukwenzela ukuthi abafundisi bethola eyokudla.
6) What makes umfundisi ecabange ukuqamuka ebandleni elikhulu bebumbe elabo?

Imibuzo yami miningi kodwa okwalamuhla ngicina lapha, Ngicela impendulo.

Ngiyabonga

Kulebandla elinye okuthiwa yi UNIVERSAL CHURCH OF GOD leli lona linjani, the last time ngisizwa ngalo babelibeka ku satanism angazi nhlanganiso ukuthi lina lezwani.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 07:00 PM

bengisateh ukuyabona abadala laphana e gwanda sengibuyile hatshi baphilile:

Ye Mangethe ukulabu hlobo ngitsho lakancane labe tshabi yikho thina abaka-mthwakazi
silibiza ngokuthi u-Muzi Ka Nkulunkulu kodwa ke ngengoba bengitshilo kumangete igama alitsho lutho,okubalulekileyo yikuthi kukhonzwa njani ,Njalo kumele lazi ukuthi laphana vele e-Sozibeli basebenzinsa esakubo,Kuthi langapha kithi kusetshenziswe esakithi,lale emelika kusetshenziswa sona.Ngike ngaya eNgilandi ngithole lakhona nxa kufanele besebenzise sona isilungu sakhona leso.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 07:12 PM

Yebo ke mninimuzi.
unkulunkulu wasiphendukela thina isizwe esimnyama wathi kithi "Wathi yimi u-Thixo Mdali","Sengibuyile Ongivumayo keze ongalayo maka ngale".Its unfortunate ngoba thina isizwe esinzundu sasesivele sesibuswe ngabamhlophe kakhulu yikho kubanzima ukuthi lento leyi siyi zwisise.Kunjalo nje leZimiso ziyaphuma kutshiwo ukuthi lokhu kuzaba nje nxa isikhathi sesifikile ubone sekuvela.Ngiya jabula mina ngoba phela lento le yakhulunywa ngu Nkulunkulu ukuthi "Abanengi bazangazi Ngabomabona kude ama-computer" noma nje kungatshiwongo nje ukuthi i-internet nanku manje siyaxoxa.to me it means okwamiswayo sekufezeka manje.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 07:47 PM

Niya bonga Dokotela!
'Ngumhlobo weNkonzo ongabizwa ngokuthi cult. Ikuluhlu lwezinkozo ezinje:"

ithike ngiku qondise lapha ku no 5 kancane:

Ebungcwelelncweleni (emkhunjini)
Kulapho omgena khona usiya bika kumbe usiyacela noma usiya Dumisa,Uyakwazi ukungena emkhunjini kule-S/Zithunywa zakhe unkulunkulu uyebeka lokho ongena ngakho.
ku no 6:Lokho kwenzelwa ukuthinjengoba sonkeni sisazi kufanele uthathe kumbe uthathwe lapho owazi khona.Dokotela ngeke uvele nje endaweni uthi wena sengilobola lapha,zathi uthi uyathi ubhekutshele emeveni.
u-no 10 ngicgwalise kancane
Ngoba phela imithi yazo ayikalwanga uyazi lawe lokho dokotela

Okunye njalo Dokotela yikuthi Ngu-Mdali,ngu-Nkulunkulu Akusuyena Mfundisi

Ozithembayo:Inhlonipho iya funakala mfowethu ngoba lapha sikhuluma ngeZulu,u-Nkulunkulu

Majamela:cha sisi Isismiso sithi sona "Angidliwa Lifa",Njalo kwakhulunywa kwathiwa ngilitshiyele amaDamu (to me I would say YiZithunywa Lezo ezitshiwoyo ukuthi ziza yelapha ziphiwe amandla)
Angikhumbuli kuthiwa ukhona oza take over njengoba ucabanga akusiqiniso lelo sisi.

Mangethe:Akula muntu ozafakwa njengoba sengitshilo.Lawe ndoda okunye uyabona ngeke uhambe ugaxe inqamu ngoba phela omunye engakuzondisa uzagwazwa phela.
Posted by: Msupatsila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 07:49 PM

Makhinte

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Kuthi langapha kithi kusetshenziswe esakithi,lale emelika kusetshenziswa sona.Ngike ngaya eNgilandi ngithole lakhona nxa kufanele besebenzise sona isilungu sakhona leso.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kanti eMelika iGRM ikhona lakho? Bangingazi. So eyeMelika kumbe eNgilandi yona ibizwa kuthiwa yini?

Umbuzo
Ngangizwe kuthiwa ungaqala ukungena ibandla leli kawuvunyelwa ukuphuma, ungaphuma into kazikuhambei kuhle please confirm
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 07:58 PM

Bhudaza:Ngiyavuma usangena lamanje libutho sibili umhlonitshwa.

Matshetshe:Akula rank lapho othi yena ulerank hayi ayikho leyo,kodwa ke enginga kutsho yikuthi
ku khona aba-Vangeli,izi-Thunywa(i have said that already).aba Khokheli,o Gosa,aBatshumayeli.youth co-ordinator,
phela ndoda ayisikho empini laphana ukuthi kulama Ranks.
Bhudaza Unatshazi yisimo sakuqala.thank u Barry

Mninimuzi:impendulo yakho ithi yona 'Isimo saya ekuphumuleni (not death).Indlu kankulunkulu(the body)ibisikhathe (the spirit is there it was dwelling in a human body of which we all no one day the body gets tired and needs to rest thats what happens)
your no has been answered already
Mangethethe ngike nga kuphendula ngaphambilini ukuthi isizwe esinsundu.
Majamela :woza sisi uzevakathsa alukho ulutho olufihlwayo
Yes Dokotela : Lemali ngeye Development fund ngoba phela akulama sponsors laphana omunye lomunye uyazisebenzela,wenzela ikusasa lakho nxa ungela sponsors who will give u the Halls none
yonke lemihlangano siyazenzela we fund ourselves.Kusukela ku mhlangano we Sithembiso (ukuphenduka kuka Nkulunkulu remember kwaku misiwe kudala ukuthi "Ngiza liphendukela emva kwama tshumi amane ezinsuku and it happened as part of iZimizo zakhe uNkulunkulu,Sekule Birthday manje ,ilanga lapho okuyisikhumbuzo sokuzalwa kwesimo/indlu ka NkuluNkulu.then Isivuno lapho othi khona uzinike isikhathi ulungise udumise konke lokho uNkulunkulu akwenzele khona.phela singa khohlwa lale mpilo esiyi philayo ukuthi siyi phiwa nguye uMdali,besekuba yisikhumbuzo soku phumula kwendlu ka Nkulunkulu.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 08:04 PM

Mpumpatsila:Ikhona eMelika kahle kahle almost the whole world even in Nigeria.
ayikho yonke le eyokuthi unga ngea awuphumi ,that is why ungangena uthola ireciept then uhlale okwenyanga eyodwa ,ungakwazi ukuthola isithunywa samanzi,Ngemva kwezintathu uthole i Khasi lekhaya ,ubeke usugqoka i-uniform,Nakno phela uyaphiwa le grace period yokuthi ubone,wazi ukuthi uzimisele na?ukwembathiswa umoya oyingcwele na.otherwise kube uhle uvele wembathe izembatho
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 08:12 PM

UJesu yisimo esasetshenziswa ngu Nkulunkulu ngesikhathi ephendukele amaJuda Yikho ngithe mina sile nhlanhla thina sizwe esinsundu saphendukelwa nguNkulunkulu ukuzosi khipha ebeugqilini ebesikibo
yikho manje sesikhululekile.Think of it when was the first African country to get independence?around bout 1960's cant remember nicely,and this is when around uNkulunkulu came around for isizwe esinsundu
Posted by: Msupatsila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 08:25 PM

Makhinte

Ngiyabonga mnewethu. So uNkulunkulu walaba abase Melika uyafana na lalaba abase Zimbabwe na?

Do you have any link lapho engingathola khona ulwazi olunengi ngenhlanganiso le?
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 08:28 PM

ye Mkhize;Njengoba bengithsilo ,kulaba khokheli labo yibo abalibonisa ukuthi i-zembatho zakho uzigqoka njani ngoba phela awuphongu kugqokanegani uya emasimini.
Ezethi yisibhedlela(semimoya)obviously emibi) ngoba phela kuyelatshwa yonke imikhuhla ne ekhona kusukela kweye mimoya emibi to i-Flue the usualls and all the unusuals.
liyazi lonke minengi imikhuhlane ngeke siyiqede
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 08:33 PM

Unkulunkulu uyedwa qha,kuzozonke izindawo.
well i am sorry about the Links at present there is none but i have a wish of introducing one thanks for the reminder,in this case i will have to consult abavangeli,for i-go ahead.
Ngoba phela isizwe esinsudu sesikwazi ukukhangela kuxoxwe omunye esekudeni singazani kuzaba lula ukuthi umuntu ethi nxa efuna ukwazi ngo Gosakazi avele athi search Gosakazi or Mvangelikazi Nyoni ,uyabona ke wena mfowethu.
sekuza lunga manje
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 08:43 PM

quote"This is BLASPHEMY...."

What is Blasphemy?
Most countries have blasphemy laws.England has an old, mostly disused blasphemy law which is rarely evoked. Pakistan (1986) and Sa'udi Arabia are examples of countries with very strict blasphemy laws. I am not sure about the consistency of blasphemy law in the USA,

Blasphemy is defined differently in different areas. In Pakistan the law is used to prevent any criticism of Muhammed, including literary and historical criticism.

In England, the blasphemy law exists for two reasons:

Because blasphemy is intended to cause a breach of peace between the blasphemer and those outraged
Because Christianity was part of common law, blasphemy tended to undermine the law
The second reason has been null for a long time, whilst the first is the topic of this page.
The advent of blasphemy
Blasphemy includes terms such as: Holy S..t, F...... Hell, Jesus Christ!, God!, etc. Some of these have ambiguous meanings, and we can say that frequently the way in which you say is more important than the actual content. It is not just swear words though. Also, concepts can be blasphemous. A short video (with a score by Siousxie and the Banshees) which depicted a nun's fantasies over Jesus Christ was banned due to it's blasphemy.

I would say ngesiko le GRM (qoute from Ozithembayo:Omunye umehluko yikuthi bona bakhonza unkulunkulu ophilayo, oya ethoyilethi <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" /> )
Ndoda this is pure Blasphemy,but maybe blessed are u ngoba ubungazi manje ususazi nge GRM
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 08:55 PM

ngisake ngithi ukucambalala kancane
kusihlwa ngiza buya le Twelve lessons
ngoba manje nje bengi sebenzisa okuhlala kusekhanda nge Guta kodwa ngiya bona isidingo sikhona ukuthi ngi livulele ingqongqo zase khaya
Posted by: nkunzemnyama

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/21/05 09:38 PM

Hayi ke Makhinte uyawumana siyakuzwa. <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> (Kodwa siyabonga ukuthi u r enlightening us) Kodwa nje njengomuntu olokhe afuna ukwazi, why nikhonza a mortal human being? lesi yiso isizatho ebengicela ukuchazelwa umahluko phakathi kweZCC (laba abe Moriah) ne GRM. Okutsho ukuthi nawe la okhona u r aspiring ukuthi ubenguNkulunkulu?
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/22/05 08:16 PM

Makhinte

from what you have said so far Msupatsila is right unkulunkulu wenu wehlukene loNkulunkulu owadala izulu lomhlaba, why?

God the creator is very clear on that issue which He gave the fisrt and outermost priority in His Law: Yimi ngiyiNkosi uNkulunkulu wakho ungabi labanye onkulunkulu ngaphandle kwami.

abeguta likuthathangaphi ukubiza umuntu wenyama lithi ngumdali? uMdali uyedwa jaha/ntombi la/yakithi nguNkulunkulu wezulu. thus very blasphemous omdali beguta bayafa bayawaqamba amanga bayafeba bayona ngoba ibhayibheli iyafakaza sonke sonile akulangitsho loyedwa omsulwa.

amagama anjengabo Mdali ,Reverend, Holy Father ngamaprerogatives aqondene loNkulunkulu but churches have bastardised them by assigning them to mortals who are mere sinners, mdali is the worst derogation from the name of God by any mortal being. this(mdali) man or woman can not make a single strand on his or head grow taller and yet claim to be called creator this is ridiculous.

madoda hlukanani lokuliphatha ngeze igama leNkosi, njegoba umai chazi lowo wafa lithini umdali ufile? eish! The creator is God and He can not die.

ngizwa kuthiwa umdali wenu uhamba phezukwamacansi lamamat kanyatheli phansi.

and kuthiwa kalikholwa kuJesu, check what He says in John 14:6 I am the way , the truth, and the life: no man cometh to the Father, but by me.

there are those who claim that they believe in God only not in Jesus asazi coz God hasn't sent any vision or dream contradicting what Jesus taught and said.

iguta liyesatshwa and okukuvakatsha ku-out akulamuntu ovakatshela iguta mina ngilesihlobo sami esingena iguta kakaze asinxuse kalitshumayezi phecelezi, witnessing liyichurch mhlobo bani? okufihlakeleyo kuzovela mhlobo wami gudluka kulezondlela ezibukhekhelezi zokuholel'emasangweni kasatani(Joe Mafela/S'dumo)

iqiniso lingaliphika but iguta phumani kulo it is a cult. worshiping a man, thus idolatery in it's worst form a direct provocative to GOD equating Him to a mere mortal who is ready to perish anytime jus like wena ufaniswe lomdlwane or another little creature. lomuntu wenu wadala bani ngani akulazulu yindaba bengalinisi why bengazivikeli ekufeni thus what separates a creature from his Creator.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/22/05 09:35 PM

Lembe:njengoba bengitshilo ukuthi umoya awufi,kodwa ke kuphumula inyama.
uNkulunkulu uthi
"Umfanekiso engadala ngawo umuntu wafana lami akusinyama kodwa ngumphefumulo"
1."Uyadalwa wena ungananzelele.Kungani usukhangela ukungazi Mina,Mdali ungela ngcazelo yaMi okufanele ubeleqiniso layo nxa uphikisa ngenxa yezimbali zakudala ozijayeleyo kukanti awuzwisisi lakancane".

meaning wena as a human being u were created by God and u never new and u wont know about it how it was done ,but now u want to know a lot about isimo sakhe uNkulunkulu,ukuthi why efana lawe (like as a human being walking and acting like you do).

2.Ngingu Nkulunkulu .Ngifihla imisebenzi yaMi eluntwini kukanti ngiveza umsebenzi wami kancane kancane ebantwini abalutshwana engibakhetha nxa ngifuna ukwenza njalo"."Ngingu Nkulunkulu u-Mdali.ngithela umoya wami wobuhlakaniphi phezu kwenu olenza liphucuke emasikweni kusuka kwenye inzalo kusiya kwenye".
could be explained as follows:He is God the almight He does his holy works as parables amongst humans.All his works zivela literally kancakancane amongst people as from generation to generation and obviously adding the Holy spiritand more knowledge to us africans(as I have said before about isizwe esinsundu.)

5.ukuhamba kwami(God) akuzwisiseki njalo kuyisimanga emkhumbulweni womuntu(like u have doubts Lembe)Imvelo le ingeyokulifaka kumaxhuku lina abantu.Kantike emuntwini ngafaka umoyawemhlabeni ongapheliyoolemizwa yenyama emilutshwane kodwa engcono kuleye zinyamazana.Umoya lo uyakhula emzimbeni wawo njalo nxa inyama yawo ingasela ncedo ukuhlala kuyo,uyaphuma.Inyama iyabola kodwa umoya awuboli ngoba uyisidalwa esingafiyo njengo moya ,uNkulunkulu.

as explained:I would say there is no much explanation here its self explanatory.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/22/05 09:58 PM

Sengitshilo ukuthi umfanekiso kaNkulunkulu ufanana njani lowomuntukazana nje.u-Nkulunkulu elimcabangela nje ukuthi yisimo esingazakaliyo esikhangelelwa ukuba sifana lomzimba wakho wenyama .Lokhu kukupha imikhumbulo enga qondanga ubusu funa ukuhlangana loNkulunkulu kumbe ukumbona njenge ndoda emangalisayo eyomhlobo othile."

this all means that us as human beings we look at a figure of god as another human like us and we start imagining/comparing with what if.what we do with our thinkings which obviously will lead us to a stage of ukujwayela kumbe ngithi ukudelela.you look at a 5 ft guy and a 7 ft and u think a 5 guy is worth nothing especially things like ukudiva uyabona.well thats a human thinking.

"Ngenxa yemicabango lemikhumbulo enje inengi lenu li dinga u-Nkulunkulu emaqaqeni,emkhathini,enyangeni loba ngaphi langaphi".
Madoda ukudinga lokhu kuzabe kungokungapheliyo okuloku khumbulela okunengi emcabangweni,"ubusufisa ukungithola(God) esimweni esilesithunzi"

as I have explained about human figure or pyhsic people turn to imagine ukuthi bekufane avele /aphenduke eyilokho yena amcabangela ukuthi angaba yikho khona.Ok cabanga nxa enga phenduka efana lo Jesu qho,angithi abanye bazavuma,abanye bathi ayibo nansi i-Plastic surgery.

<img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" />
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/23/05 01:39 AM

Makhinte

what you said is about uNkulunkulu. my concern yikuthi why libiza lesisidalwa senyama mdali? wadala bani kumbe wadalani?

okwesibili siphe ireference yeliterature yeguta sizibalele?

njalo kumele uvume ukuthi you guys lilemfihlo ezesabekayo why lingavelei kesibone, lezindlu zenu zokukhonzela.

no offence s'hlobo sami ibandla lakini liyesabeka abantu balicabangela amakhathakhatha ayesabekayo ranging from human secrifice to satanic darkness.

abafundisi bakini asikaze sibabone betshumayela or okunye nje kuTV or a radio programme, ngoba usindiso luyakhankaswa abantu babikelane. kodwa lina lifihlakele. alixoxi ngebandla lakini as ngitshilo ngilesihlobo esingena iguta angeke athi vu nje ukuthi bangene njani inkonzo, kodwa abanye nxa bevela echurch, awu, bayaxoxa nje ngobekusenzakala. why iguta lifihlakele sengathi lingama-iluminathi or such secret societies.

uNkulunkulu uthi hambani litshumayele ivangeli liyofika emaphethelweni omhlaba, lina why ivangeli lenu lisekusithekeni?

thanks for your responses sesimele le12 lessons.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/23/05 04:19 AM

Ndoda right now I am busy tshumayeling the vangeli le Guta Ra Mwari.maybe isihlobo /Ibutho okhuluma ngalo alikazwisisi kahle,alikabi well groomed nge GRM.Mhlawmbe he is scared ukuthi lizamethusela with all these running around rumours.
Lembe ngizaku nikeza imbali yesiqalo later ,watch this space
Posted by: Zwangendaba

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/23/05 06:58 AM

Bafowethu.

Doc, ulwazi lwakho mntaka baba lungifundisile. Dlwe! Kanti kungaka okwenzakalayo.

Makhinte, ungivumele: QUOTE -
_______________________________________________________________________
Ye Mangethe ukulabu hlobo ngitsho lakancane labe tshabi yikho thina abaka-mthwakazi
silibiza ngokuthi u-Muzi Ka Nkulunkulu kodwa ke ngengoba bengitshilo kumangete igama alitsho lutho,okubalulekileyo yikuthi kukhonzwa njani ,Njalo kumele lazi ukuthi laphana vele e-Sozibeli basebenzinsa esakubo,Kuthi langapha kithi kusetshenziswe esakithi,lale emelika kusetshenziswa sona.
________________________________________________________________________

Angivumelani lawe mhlobo ngitsho lakancane. I Roman Catholic yabuya lama Roma, abantu bayikhonza, babekhonza amaRoma. I Anglican yabuya lamaNgisi. Abantu bayikhonza, babekhonza amaNgisi. I Dutch Deformed yabuya lama Dutch, abantu benza njalo bakhonza amaDutch. Nanso i GUKURA isibuya le GUTA RAMARI, abantu sebeyikhonza. Bakhonza amaShona, FULL STOP. Omunye lomunye ukhonza lapho ehlulwe khona wavuma ukuthi USEYEHLULWE.

Li Zwangendaba.
Posted by: ng'xoshiwe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/23/05 02:51 PM

looks like someone is behaving like a small puppy trying to catch/chase its own tail. keep going makhinte maybe you'll be the first one to catch his own shadow. wena lokhu okuchasisayo ngobunono obungakla wakuthatha ngaphi kumbe njalo lawe wakuchasiselwa ngomunye umuntu onjengawe? amaswiina avele agangile, nxa ungakhumbula bake beza lale enye inkonzo okuthiwa yi'wapusa wapusa', ang'sezukuyakhatshana ng'zatshiya khonapho lingakang'xoshi. ng'tshilo!
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/23/05 04:23 PM

Makhinte

umhlobo wami lo ngumdodovu wesalukazi esihlala eGwabalanda sajoyina lomzabalazo kudala ungakaze ubekhona lawe wahle wanotha lapho indlu yakhe lo salukazi iyesabeka. angazi okokugroonywa ukuthi kulithatha isikhathi esingakanani ngoba ngivela ubevele ekulenkinga lalamhlanje usagroonywa nemehlweni usefiphala oze alitshumayele nini lelo vangeli angalithi vu! kwabomdeni wakwabo.

malunga enkundla ukhona na eseke wahlangana lelunga leguta limtshumayeza or limnxusa ukuya emithandazweni or amacongress, imvuselelo or into ezinjalo? amaRoma sesike sawabona amaPentecost lawo siyawabona amaJehovah yinsakavukela amaSabatha ake abhoka ngegreat commission ngisesekhaya amaMethodist lawo ayatshumayela. eleguta ngelinjani elitshunyayelwa ngendlela zobunyonyo emathunzini okuhlwa. bukhona ubugilimbane, lobukhonyovu lobukhekhelezi lobugilamkhuba obenzakalayo kini lapho.

phumani kulenkemenkeme yamashona losalemaweni. gudluka mhlobo wami ithuba lisekhona.

umdali lo akazi lutho kuzokwenzakalani in the next few seconds of his/her life. but liyamkhothamela akunjalo na? uNkulunkulu ucacile emlayweni wesibili: ungenzi umfanekeso/isithombe wanoma yini ukusezulwini, emhlabeni lemathunjini olwandle, ungakukhothameli,ungakukhonzi ngoba Mina ngiyiNkosi elomhawu ngiyaphindisela kwisizukulwane sesine kulabo abangizondayo kodwa ngiyasibusisa isizukulwane senkulungwane kulabo abangithandayo. abanye balemfanekise abathi ngekaJesu lekaMariya labasante/saints lezinye izidalwa labomdali laboholy father benu labo. uNkulunkulu uyawonitshela hlukananani lalezizidwala ukukhonzwa kufanele yena kuphela ngoba nguyeyedwa uMdali.

umdali lo limkhothamela ngaliphi? uJesu indodana kaNkulunkulu uyala uthi lingangibizi ngolungileyo nguNkulunkulu kuphela olungileyo okumele limkhonze. ngitsho labaPostoli sebefikelwe ngumoya abezizwe belinga ukubakhothamela badabula izingubo zabo bakhalimela ukuthi makungenziwa lokho bazahlokoza ulaka lweNkosi bazidonsele umkhokha.
umdali wenu kakwazi na ukuthi kulicala ukuzibeka or ukuzibiza ngoNkulunkulu. uNkunkulu uyatsho ukuthi ungafungi ngegama lami ngoba ungumuntu uyaguquka njalo uyaphela Mina nginguSimakade angipheli angiguquku.

nxa uzwa izwi leNkosi ungayomisi inhliziyo yakho ngoba namhlanje lusuku losindiso. Amen.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/23/05 05:44 PM

Madoda labo sisi thisis how it all began:
Kwaku yinkonzo yephasika ngomnyaka ka 1960
1.Kuleyo nkonzo bonke abantu bembathiswa izembatho ezingcwele(uniform)Kwakulabo hulumende abancindezelayo yikho imihlangano yayisenziwa ngama/NGOKULANDELA amakhefu kuphela.
Amakhefu awe Phasika,Khisimusi,Rhodes le Foundersayelandelwa kodwa engamiswanga ngu Nkulunkulu.IGuta Ra Mwari lawaguqula abayi a.Sikhumbuzo sokuphumula kuka Nkulunkulu(lokho lina elithi yikufa ikanti ke njengoba sengitshilo ukuthi yikuphumula kwenyama)
b.Isisthembiso sika Nkulunkulu(ngisaza buya kukho konke lokhu explanation of)
kanye c.leSivuno(I have already explained this)

3.Kwathi ekuseni kwalelolanga kusembathiswa.abafazi ababili bawela phansi.Inhlanganiso yafikelwa yikwesaba ikakhulu izihlobo,kodwa ngemva kwesikhathi unkulunkulu wabavusa(the witnesses are still alive anyway).

(in between i have ezimanqampunqampu not so relevant i cant remember them nicely,i will consult iTwelve lessons next week)

there was uSagaresango(I know litshabi but dont put it in mind) wasukuma wathi efakaza
"noma unkulunkulu ethi asisoze simazi nxa esechaphe isifula,mina ngizakwazi ngoba wangisindisela indodakazi yami.Ngizabamba ijali(esithso ijali yesembatho sika sithunywa Janet eyayisetshenziswa yisimo sakuqala(isimo sakuqala remember u Machazi(and again dont put it in mind of ubutshabi)kuzekube sekufeni.Ngizabambelela,ngizabalawe ekuphendukeni kwakho".
well unfortunately uSagaresango wehluleka ukumazi u-Nkulunkulu ekuphendukeni kwakhe.Wamphika.
Ngamalanga ayemisiwe ukuphumula kuka Nkulunkulu -uNkulunkulu ezwela abalabantwana njalo ababezithwelewathi"Siza cela ukuguqulwa kwamalanga okuphumula kwaMi kodwa nxa kwehlule lokho lizamela amalanga angamatshumi amane kusukela kulanga lokuphumula kwami".

lapha kwakutshelwa ibandla ukuthi unkulunkuliu umise ukuthi uzaya ekuphumuleni ngesikhathi esithile nxa kungasazange kwenzeke in time because abazithweleyo labalabantwana they must wait for the 40 days ukuthi aze aphenduke.guys all this was said befor ukuphumula kwakhe as isimo sakuqala engithemba lisasikhumbula.

kuthe nxa esesiwe(isimo sakuqala phela)eMutare esuka eManyeni LAPHO ATHUNJWA KHONA WASIWA KWELINYE NJALO IPULAZI E CHASHAMBA KO ZVIMBA ESIGODINI SE CHINOYI LAPHO APHUMULELA KHONA MHLA zingamatshumi amabili lanhlanu kumpalakazi 25 December 1960(okuyilo ilanga lokuphumula kwesimo)
Kuthe ngesikhathi somngcwabo abntu nje khatshana bezobona okwenzakalayo bamangala ukuthi umgncwabo wawungowani ngoba phela bebona eqaqeni oluseduze babona isimo sikankulunkulu abasaziyo sigqoke izembatho (lokhu was just a vision they thought bambonile well yes i would say it was a vision ukubiniswa ukuthi kwenzakalani manje)
by standers called ibandla besithi elimcwabayo nanguyana entabebi laphana
lokhu kwa gcwalisa isimiso lesi esithi "Angila ngcwaba emhlabeni" so guys He/She doesn't die .
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/23/05 06:25 PM

le yimbali eyenzakala ngesikhathi uNkulunkulu ekhetha ukuphenduka ezohlala phkathi kwabantu bakhe engumuntu ebantwini kwenzakala kanje gents:
m
Mhla zithi 31 January 1961,it was on a tuesday njalo ngaleli langa ugatsha lwe GRM olwako BULAWAYO(KOMTHWAKAZI) lwalusiba lomhlangano waba khokheli.Babebutheni lapho okwakungenelwa khona. buqamamama lomgwaqo we Luveve omdala osekuyi Ntumbane khona maqondana lo D Square e Njube (ngithemba liyakwazi lapha nxa ungoka mthwakazi)
isiqokoqela sendaba was a trip to Chinoyi ngoba kulapho unkulunkulu ayemise ukuthi bamhlangabeze khona ngemva mamatshumi amane ezinsuku(remember the 40 days i spoke about it was almost due u can also calculate on your side)
kuthi ntambama bebuthene ababelapho babona imbawula elamalahle abomvu ithuthsa ivela ezansi(remember siko mthwakazi lapha).ukukhanya okwakulapho kwakukukhulu kakhulu kwaba lomdumo omkhulu kakhulu (if u were born by then just rewind maybe u might have heard some earth quake of some sort right)
Umhlangano wahle waphela same time lapho.Esefikile ngekhaya wacela amanzi akhudumalayowawa phiwa ukuthi akhudumeze inyawo zakhe
Kuthe mbayimbayi(i wont remember the times nicely but aroiund umama wayethandaza ngesikhathi sokulala besacimezile okhethiweyo wabona izulu livuleka kwehla iyezi elimhlophe nke lahlala phezu kwakhe umama wathi eqeda umkhulekoesithi LAnini(its our end of prayer say sort of amen but its not amen dont qoute on this plse).
Okhethiweyo kazange athi Lanini kodwa wawa ngesiphundu ngesikhathi iyezi lihlala phezu kwakhe
Izwi u Nkulunkulu wakhuluma ngaye esitsho ukuthi uphendukile ngamazwi athi
"Sengibuyile,Ngingu Nkulunkulu wezizwe zonke Sengikwenze indlu engcwele lapho eNgizahlala khona eGRM.Isikhathi sesenele ukuthi Ngenze umsebenzi waMi"
Lathi iyezilihlala esimeni,isimo sezwa umoya oqandayo ugcwala njalo uhlala phakathi kwaso.Lokhu kwenza inguquko eyayi qale emnyakeni ophelileyo ukuthi ibengamandla.Lo umqando kwakungasimqando esiwaziyo sonke kodwa kwakung Moya ,uNkulunkulu ezohlala kuye.Lokhu kwakuyi ku zunywa,umoya uNkulunkuluezohlala ebantwini engumuntu ebantwini
isimo sakhukluma zonke indimu NGAPHANDLE KWE SI HINDU LESI SWAHILI kuphela (imagine amandla angaka)

Kuthe ngentambama yelanga elilandelayo waya enkonzweni nge bhasi wafica abantu bebuthene but never went amongst them wahla esixukwini then umoya weza ngamandla amakhulu Kwatunywa omunye ukuthi ayebiza abakhokheli ababesenkonzweni
kuthi ababili sebefikile batshelwa ukuthi
"NGIBUYILE,YIMI UNKULUNKULU".


WELL WELL THATS HOW UNKULUNKULU APHENDUKA NGAKHONA KWELIKA MHTWAKAZI BUT NOT NESSECARILY UKUTHI UPHENDUKELE IMTHWAKAZI KUPHELA CHA
"NGINGU NKULUNKULU WEZIZWE ZONKE" IT WAS SAID.
Posted by: Mabila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/23/05 06:31 PM

Kanti Makhinte ukhuluma ngawuphi uNkuluNkulu??
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/23/05 08:04 PM

QOUTE FROM THE START OF THE TOPIC:Mfowethu Mangethe,uze weza letopic elihlala ....?Ma kunjalo how do they regard figures like Jesus Chist and the resurrection? Do they read the bible in their church? l will be happy to receive enlightment on the above:

SISI I HAVE ALREADY SAID FROM THE BIGGINING OF THE TOPIC UKUTHI NGU NKULUNKULU OWAPHENDUKELA ISIZWE ESINSUNDU.THE LAST PART IS HOW AND WHEN IT HAPPENED UKUTHI UNKULUNKULU ASEBENZE AS UMUNTU EBANTWINI USING A FIGURE OF A HUMAN BEING OF A BLACK INDIVIDUAL.WHICH I HAVE ALREADY APROVED TO BE GOOD FOR ISIZWE ESINSUNDU.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/23/05 08:06 PM

ZWANGENDABA NGIYABONGA NJALO NGIYAJABULA NGOKWENGEZA
Posted by: nkunzemnyama

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/23/05 09:22 PM

Hay'bo! Makhinte uzongixolela kodwa 1/2 the time angikuzwa lokuthi uzama ukuthini.

Bafethu lomuntu (Makhinte) udinga usizo. I didn't realize ukuthi (s)he's in so deep. It's scary really.

Ngizathanda ukuthi kuZwangendaba, hay' uyiskhokho mfana, ngiyakuhlonipha. You couldn't have summarized it better! To quote you
----------------------------------------------
Angivumelani lawe mhlobo ngitsho lakancane. I Roman Catholic yabuya lama Roma, abantu bayikhonza, babekhonza amaRoma. I Anglican yabuya lamaNgisi. Abantu bayikhonza, babekhonza amaNgisi. I Dutch Deformed yabuya lama Dutch, abantu benza njalo bakhonza amaDutch. Nanso i GUKURA isibuya le GUTA RAMARI, abantu sebeyikhonza. Bakhonza amaShona, FULL STOP. Omunye lomunye ukhonza lapho ehlulwe khona wavuma ukuthi USEYEHLULWE
------------------------------------------------
Uqedile!
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/23/05 10:04 PM

NKUNZEMNYAMA:
I AM GLAD BECAUSE 1/2 THE TIME U GOT IT RIGHT AND AS WE GO ON U WILL REALIZE THAT U WILL BE COMING RIGHT.
u-Nkulunkulu wenza konke lokhu ngabantu.uyaguqula amsiko akudala angaselancedo ngentando yakhe langesikhathi sakhe.uNkulunkulu ubesenza lokhu eGRM kusukela ngo 1954(i did not mention this before just because I had to start from ukuphumula kwesimo,well then in 1954b it was then isimo sakuqala uMachazi okwa phunyulwa ngo 1960 25 december,,u know that by now)

uNkulunkulu waziveza ngo kristu (by then during the times of the messiah hope we aggre on that) uNguMdali wezinto zonke ezinkulu lezincane ngakho ke ukubuya kwakhe kufanele kudale injabulo kibobonke abaphila emoyeni,munye lamunye ethola kusiya ngabakwebelwe nguye.

uNkulunkulu kasebenzisi umuntu oyedwa ngesikhathi avakatshela abantu bakhe njengo kukholwa kwalabo ababiza eliti jesu .uJesu kakho emhlabeni(of which we agree on this sonkeni)kodwa uNkulunkulu usendaweni zonke.Okungatholakali endaweni zonke yilizwi lakhe uNkulunkulu(agree with me that we all know ukuthi God is there but no one can tell u ukuthi nanguyana and we all know ukuthi ujesu was cricified and well resurrected then.they the jews knew ukuthi nxa befuna ilizwi lakhe litholakala kuphi by then but abo herold they did not know its now our time abansundu but most of u guys do not know ukuthi ilizwi lingaphi elika Nkulunkulu mina engilitshela lona ukuthi likhona laphana e-GRM).
Lo othi ekholwa kunkulunkulu echothoza abamkhonza ngendlela etshiyeneyo leyakhe,kabeleqiniso lokuthi uyazi lapho uNkulunkulu AHLEZI KHONA LOKHU DOES NOT MEAN UKUTHI IGAMA LENYAMA KUFANELE LEYISWE.
KUMELE LIHLONITSHWE NGOBA LIBUSISIWE.
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/23/05 10:57 PM

Makhinte

suka kuleyonhlanganiso mhlobo wami. yini lixabana loMlimu ibhayibhili lenu lingaphi?
umai chazi lo wayelinguba/rebel against the bible let it judge her Rev 22:18-19.

so lithatha ibhayibhili liliphenduphendule iPassover isiyikufa kukamai chazi yebo? abanye sebesithi yieaster betshona bececise ngamaqanda lemivundla, kodwa machurch lenzani shuwa. uMlimu uzasibek'icala. u25 december lani lilaye njalo uthe ngowani kanje? abanye bathi ngowokuzalwa kukaJesu ibhayibhili licacile wazalwa abelusi besemangweni ebusuku bebheke imihlambi yabo and iseason leyo ayikho ngodecember kuyaqanda ePalestine. wazalwa besiya ekubalweni nguAgustus wamaRoma, icensus kayenzanga ngodecember check amaencylopaedia. 25 december is pure paganism sun worship suppossedly the birth day of tamuz kulapho amadays aqala ukubamade as oppossed to shorter winter days yikho lomkhosi owawusibakhona. abeguta lani liyakukholwa njalo lokho.

zwana la ngicela utshele the next Mdali ukuthi uJesu uyeza The Lion of the tribe of Judah, The Bright and The Morning Star, uzabona ukuthi uvalo luzamenzani.

Likwenza njani ukuthi kungangena umuntu weguta lihle lazi ukuthi sekungene omunye wenu/ibutho? is this true or false? let the bible judge you. you guys don't believe in Jesus but you claim to have the Holy Spirit and i say yes you do a spirit. check first Jhn 4:1-4 UTHI YONKE IMIMOYA ENGAVUMIYO UKUTHI UJESU WEZA LAPHA EMHLABENI EYINYAMA NGEKASATAN/ANTICHRIST. lina abeguta lithi akulaJesu ozayo sowedlula liyamthuka njalo ngokuzalwa kwakhe engingeke ngikubalise uyakwazi. ibhayibhili lithi bonke abanjalo yinzalo kasatane njalo lowomoya usukhona emhlabeni according to first Jhn owabhalwa between 85and 90A.D lowomoya kasatane wawuvele sewehlile lapha emhlabenu usedukisa abantu uphika ubungcwele bukaJesu which mai chazi jus did ngo1960 isatanism ibivele isidlwangile litshilo ibhayibheli umoya ongafakazi ngoJesu ngokasatan phika lapho sikuzwe.

this man needs serious prayers he is in danger ulokhe ethi uzabuya le12 lessons ingaphi sengizame lokuyigoogler phinde lina bantu beguta lina nje? hlukanani lokuqala uNkulunkulu sonke sonile igazi likaJesu kuphela yilo ithemba kulasophephela khona lokhu ukumhlokoza ngokungabantukazana lokhu.

ivangeli kuthiwa litshunyayelwe umhlaba wonke elenu liphelela echinhoyi. selisithi umai chazi kafanga lambona evuka ngaphi hamba uyegubha engcwabeni lakhe kozvimba uzawathola amathambo akhe. mana ngime buya le12lessons la siyihluze.
Posted by: ng'xoshiwe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/24/05 07:27 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by makhinte:
<strong>............. there was uSagaresango(I know litshabi but dont put it in mind)............ </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Sagaresango= isaka legusu/guswini? mmh? ya wangena wathophela umtshoko wamaswiina! Ningang'xoshi!
Posted by: Hitshi-Hitshi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/24/05 09:47 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Lembe:
zwana la ngicela utshele the next Mdali ukuthi uJesu uyeza The Lion of the tribe of Judah, The Bright and The Morning Star, uzabona ukuthi uvalo luzamenzani.

[/QB]</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngihleke abantu base bangithalaza ekade ngicatshe khona. <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Mina ngikubheka kanje, ngabe ngiyaphosisa lingincede lami.

Leli, lizwe livele lilemimoya emikhulu esebenzayo phakathi kwalo. Eminye isekhona lamanje, kodwa iminye seyanyamalala. Kulendawo izinjenge Matojeni, kukhona esasisizwa kuthiwa koSalukazi ngapha ngokuya eGogwe kumbe eChinhoyi. KoSiwundula (near Gwelu) ikhona enye indawo abathi intshaza amanzi phansi (Spring) oku khulunywa khona le spirit realm (lizaxola kwesika queen bakwethu). Linga nceda amabizo ezinye indawo ezi &#8220;Zilayo&#8221; ngaloluhlobo elizaziyo.

Kukhona izangoma izinkulu (mhondoro ngesitshabi) lezi zipha imbiko ngezombusazwe, ukuhlaselwa, indlala, etc. Zibekhona izangoma ezincane (masvikiro ngesitshabi) kube lizinyanga labathakathi (examples, Omurenga, oNehanda, oChaminuka lakoNebana)

These were religious symbols in this country for good or bad depends on which side you want to interpret it from. Some have disappeared some are still there.

This is my opinion (personal), that some of these have evolved into today&#8217;s churches conspicuous about their Zimbabwean origins, do not use the bible but famed for spiritual powers that have left its followers awesomely mesmerised and the Christian world envious. They are a hit with the black population (They are no different from the spirit world of their forefathers)

Sesike sabona oMponda besenzizimanga ngamanzi, Onzira laye sebethi nguMlimu ngale eChitungwiza (lapho uChaninuka wayekhona kumbe kuseDzivaresekwa). Okungikhuthaza kakhulu ngalumbono yikuthi umuntu angangena lapha esiyakwelatshwa inkathazo zakhe iziphathelene lamadlozi, ucina enguprofitha owenza izimanga khonale (sethwasile). Ungambuzisisa uzathola ukuthi ubevele elokungumoya lumuntu engakabi ngumprofita lapha echurch. Ngokuya kwesikhathi uzathola eseselapha njengenyanga. Asazi.

Akeliyihluze.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/24/05 05:54 PM

Ng'xosthiwe:
Mfethu I also did explain to you ukuthi uSagaresango wamphika uNkulunkulu so ayikho yonke le ethophelayo ngoba laye wasala emnyamene lamanje lokhe elindile ethi mhlawumbe kusazophendukwa
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/24/05 07:39 PM

KULOMUNTU OSENGETHUSA LAPHA,HAYI BOO WENA MUNTU,HK HK HK KWANGANI NGIBUKELE I MOVIE ZE NIGERIA MINA NGIBALA OKUBHALWA ZINZALWA ZIKA MTHWAKAZI.

MAKHINTE YEKELA UKUSETHUSA KUMBE NGITHI UKUNGETHUSA,MINA NGIHLALA NGISIZWA NGE GUTA,NGINGAKHOLWA, MANJE LAWE NXA USUCHAZA CHAZA OKUTHIZE THIZE NGISUKA NGETHUYETHUKE.
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/24/05 08:50 PM

l think you have now mentioned too many things in a very short space of time to an extent that you have left most of us ,if not all,lost in a state of confusion and utter bemusement.For the reason of clarity and simplification,can you kindly answer the following three questions in a precise and straightforward manner for me pliz.

1]Can you provide evidence that your umdali is not a mortal and mere ordinary human being.
2]Akungitshele ngombango okhona manje eGuta.
Laba okuthiwa balwela isikhundla sokuba ngomdali ngabakhethiweyo na or whoever is going to win the fight will be the chosen one-and hence assume the role of being the next umdali?
3]Njengoba lina lingakhonzi ibhayibhili elingwcele lakwa lsrayeli are you also striving to reach the same kingdom of heaven [lapho okulabo Jesu laboMose laboYelija khona]or you have a unique and different idea of heaven?
lf so,can you describe to me the ideal picture of the kind of heaven or ultimate destination that you are longing and praying to get the final rest khona.
Ngingajabula mfowethu ma ungangipha impendulo kulezizidideko engiziqambe ngaphezulu.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/24/05 11:18 PM

Mninimuzi:
Amazwi la eliwabalayo njengamanje ngamazwi alotshwa ngomunye wababonayo izenzakalo ezenziwa ngu Nkulunkulu esemhlabeni wakhe ephakathi kwabantu.
Ngakho yazini ukuthi ukulotshwa kwezenzakalo lezinganekwano ngo Nkulunkulu.
Ngamandla aziveza phakathi kwabantu,bona phela abantu besebeloba phansi ezenzo ezenziwa yilawo mandla aphakathi kwabo ukuze abanye bafunde ukuthi amandla asebenza njani nxa eziveza phakathi kwabo.
Ngakho ke labo ababhala lemibhalo ngezenzakalo zamandla,langezenzakalo esengizitshilo ngaphambilini zinikeza ubufakazi obukhulu njalo obuqotho ngobuNkulunkulu emva kokuphenduka kwakhe ngo mnyaka ka 1961 February(as it was speculated on amatshumi amane ezinsuku on a previous year i.e november 1960 kubalwa from the time ukuphumula).
this would be a tricky one ujulise inqondo nxa ufunda lapha ngoba this is a quote from the twelve lesson as follows.....

"Ukubakhgona kwakhe phakathi kwabantu bakhe engumuntu ebantwini yena enguNkulunkulu akungeke kwabonwa ngezinganekwane kumbe ngokubala imibhalo.Ukuziveza kwakhe kuyintando yaMandla akhe lezenzo zakhe ezingathandabuzekiyo.Uziveza kwabathobekileyo,abamnene laba lenhliziyo ezibuthakathaka abalokumomela kwabo okungathandabuzekiyo phambi kwakhe.Lokho kuziveza kuyintando yakhe lesikhathi simiswa NguYe zwi"
Okunye from my point of view is ungabali ubusukholwa ngalokho nje,kodwa ke kholwa ngemisebenzi yakhe oyibonayo lamazwi akhe angcwele owezwa ekhulunywa ngesikhathi njalo esitsho ukuthi kuzaba lalokhu lalokhu emhlabeni
kanye lalokho azabe ekufuna kwenzeke ngaleso sikhathi.
Ngesikhathi ephenduka kwaba khona(lamanje basese khona)ababuza umbuzo lo

UMBUZO:"Njengoba usithi uphendukile uhlangane laye na uNkulunkulu"
IMPENDULO:"Ungabuza njani ophendukileyo ukuthi uhlangane lose phendukile yana kunguye okhuluma laye"

well remember ngesikhathi sika Jesu omunye wama disciples asked wathi,yena ujesu ungubani.
and Jesus said "who do people say that I am"
baphendula abanye(omabuza phela the twelve)'some say you are the mesiah sme say u are the prophet(lingixolele lapha I can't remember the actual word/quote)and jesus said
"who do you say that I am"
after the right answer he never said thats right wabatshiya belenga nje,
thats what happenned nalapha ngaleso sikhathi kuNhlolanja mhla zine 1961 on a Sartuday.

ngalobo busuku(this is also interesting take note/notes)kwavakatshelwa amazwe amanengi,abantu abafana labo Julius Nyerere batshelwa ukuthi will have indipendence,abo,Hasting banda laye waziswa ngesimo ayezayakuso for indipendence,uMandela I think laye had some visit and also lexekanyana labaphathi bamazwe,abombangazwe abanengi(if u can get contacts of them they can confirm this,ohhhh by the way did you know ukuthi umdala(J Nkomo) waye ngena laye.undoda lowayana yena angathi wenza inkani,hanti lani liyamazi ukuthi vele inkani ngeyakhe kube laye uphakathi)
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/24/05 11:28 PM

2.Ndoda ayikho yonke leyi eyokuthi ukhona ofuna ukutake over.Well its true ukuthi kulokungu msindwanyana.Kwa khulunywa lakho khonalokho ukuthi "lizasala lisilwa lodwa"
ngamazwi(isimiso)akhe uMdali kumele agcwaliswe,kwatshiwo njalo ukuthi kuza phela,vele uzabona uzangi buza nje.

3.leyi iyangisinda kancane mfethu angazi ukuthi hjow i can explain it,.thi ngiza kutshela soon soon.mbayimbayi

I will write u the" Isandulelo esiyisidumiso" esabhalwa nguye uNkulunkulu,extracted from the twelve lesson.
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/24/05 11:44 PM

MAKHINTE
Ngisamelele impendulo yami leyi ongakangiphi yona,ngizakubuzanjalo ngoba ikhona enye futhi into engingayizwa kahle.
Kanti unkulunkulu lo okhuluma ngaye lapha nguwuphi?Utsho unkulunkulu weGuta kumbe utsho lowu owaziwa ngumuntu wonke?
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/25/05 01:16 AM

Hitshi-hitshi

that was a good observation imimoya le egcwele kangaka isiphenduke isikrestu abantu babona izigayiga. liyamuzwa uMakhinte usebalisa zonke induna zeguta. nxa ufuna i-power uya eguta but the big question is ngekabani leyopower nanzelelani uLuka 7:20-23.

Makhinte
your church/hospital or whatever you guys call it iyesabeka nsizwa lilezibindi. ithi ngikuhlomulele kancane uJesu kabatshiyanga belenga ngemva kokuba esebabuze ukuthi abantu bathi ungubani. ayisibo bafundi abambuzayo, suhlanganisa lendaba kaPhilipo owathi sitshengise ubaba wakho sifuna ukubamazi.
ngemva kokuba sebabuzile baphendula njengoba utshilo abanye bathi abantu bathi unguElijah, abanye bathi unguJohane umbhabhathizi, kumbe uMose or omunye waboprofethi basendulo. wasebabuza ukuthi lina lithi nginguban? Mat16:16-17 </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. 17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">uyabona Makhinte ibhayibheli uzwangalo awulazi into enhle mhlobo wami buy your own copy uzibalele ulokhe useguta yikho lami ngicela ingwalo zeguta ngizibalele ngikhulume ngisazi singantshintshana i can get you a copy of iKing James or NIV whichever is easy for you lawe ungiphe i12 lessons or at least ungiphe ipublisher ngizidingela ngoba iamazon ayithwali iliterature yenu.

imbuzo kaMninimuzi ungayizibi yiphendule ucace awuzwakali uyahlanganisa kakhulu abanye kuyabethusa abanye kuyabaphica. mina kuhlangene
but thanks for your patience lokungacunuki keep it up but try to make it clear mzalwane.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/25/05 01:49 AM

uNkulunkulu(eGUTA) owaphenduka ngo 1961 as I have said
Posted by: Mangethe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/25/05 05:23 AM

We Christians have one God all over the world. Lina eGuta lilabomlimu abangaki umhlaba wonke lo?
Undoda lo elilaye lapha nguye yini okhangele umhlaba wonke ebandleni lenu? Plz Mankite get out of this confusion mfowethu. <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/25/05 07:42 AM

Makhinte, ngiyabonga ngoku gcizelela imicijo yakho. Deductively, ngicela ungincede ngoku phendula imibuzo le.

1. Are we to say that uNkulunkulu ose Uguta, ngowa bantu abamnyama?

2. UNkulunkulu wase Guta, nguye na obekwe ebhayibhilini?

3. Ma kunguye okhulunywa ngaye ebhayibhilini, kungani eveza umehluko kulalowo owebhayibhili kundaba lezi:
</font>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">UNkulunkulu (as in the Bible), does not acknowledge inhlahla, but grace. Kodwa eGuta, kukhulunywa ngenhlanhla.</font></li>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">UNkulunkulu (as in the Bible), has said Evil cannot mix with Holiness, kodwa kungani manje eGuta kuthwa amadlozi ayageziswa. There is no reference in the Bible etsho ukuthi, kule dlozi elageziswayo.</font></li>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">UNkulunkulu (as in the Bible), Uthi yena akukho muntu ongaya kuye engazi ngegama lika Jesu. Kungani esetshintshile manje? (UNkulunkulu ana ntshintshi).</font></li>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Do you (as Guta) belive that the contents of the bible are true?</font></li>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ujesu promised ukuthi uzathumela uMoya oyingcwele. Are we to say that uNkulunkulu we Guta ngu Jesu?</font></li>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">UNkulunkulu (as in the Bible) says that we are justified by faith why do we have to be justified by taking ICARD, ukwembathiswa or drinking isithunywa?</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
4. Ma UNkulunkulu weGuta ehlukene lowe bhayibhilini, ungaphendula imubuzo le:
</font>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">What form of authenticity is held by lowo Nkulunkulu which, defines him as the Creator?</font></li>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Is it the reason why eGuta, the bible is not used - or anyway referenced?</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
5. My understanding, is that UJesu came for sinners? What is the mandate and objectives of the Guta Nkulunkulu?
6. Kindly shed some light on how heaven is envisioned eGuta.
7. Ukwembathiswa. (Wembathiswa ngokwelatshwa, ngokugqoka iuniform hantsho?), This yields a situation where aperson begins to worship the uniform, which contradicts with the one of the laws that you are given (egedini) and kuCARD. Whats you view?

8. Kungani eGuta, you are not encouraged, to give to the poor/beggars?

9. I understand, uNkulunkulu weGuta encourages ukuthi nxa umuntu ebulawa ngamehlo akhangele ilanga directly, thereby subjecting their eyes to permanent retinal damage. Comment?

10. There has never been a time when God, invaded people's privacy by checking their virginity. Jesus himself did not check anyone. He has given us the freedom of choice? Why is it that eGuta, every youth has to undergo that mental tourture of having to publicly expose their privacy?

*****
NOTE: Assuming that you answer all my questions,be careful not to contradict with yourself. I'm watchin you. <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/26/05 11:00 AM

Iza Makhinte, faka imininingwane yakho eveza sobala ngemibuzo yami.
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/26/05 11:24 AM

woza phela Makhinte senze sibone.lsikhathi siyasitshiya.
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/26/05 12:40 PM

Makhinte has seen the light mekeleni azobuya usanakana ungaphuza phuma kuleyonkemenkeme mhlobo.
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/26/05 06:28 PM

we makhinte sowucatshe kuphi mntakababa silindile mfo.
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/27/05 12:48 PM

makhinte
lt is my pleasure to present to you an outline of some of the things that can help you realize whether you are paying homage to GOD or a god.

1]God is the deity who possesses power over both humans and nature.Your umdali has already revealed the opposite attributes by succumbing to natural elements and dying a natural death.

2]Thus says the Bible,'no one can see God and live' Moses only saw the burning bush and lsaiah only saw the seraphims.This implies you haven't seen the real God in your umdali,ngoba if so,ngabe awusawadli amabele.

3]God is an omnipotent God,implying that God is beyond human comprenhension or understanding.But Makhinte can manage to give a vivid description of umdali even his physical attributes and appearance.

4]God is the father, the son and the holy spirit.He is the father of all creatures and all nations.He cannot be an individual's father,like sekaThemba or baba baFarai.God managed to have the only begotten son through umoya oyingcwele not through the production of a spermatozoa.

5]ln the epistle to the Romans,Paul says God does not dwell in a room or temple but he is everywhere,But we are very much aware of where your umdali lived,in one of the luxurious surburban homes somewhere emayadini koBulawayo.

6]God knew his people.He knows each and every individual state without approaching or touching them.He knows whether they are virgins or not without sticking his finger in there.One who does the oppossite is not God but a god-hence he will be demolished on judgement day.Uzokwahlulelwa ngezenzo zakhe ngelanga lesigagashi.
Posted by: Hitshi-Hitshi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/27/05 01:26 PM

Idlozi ngumoya. Liphuma emuntwini lenze imisebenzi etshiyeneyo ngaye. Lowo eliphuma kuye angashona liphuma komunye ngemva kwesikhathi esithile. Nxa lingelisebenzayo kakhulu njengokwelapha kumbe ukuloya, basala belibanga abalifunayo.

Nxa umdali weGuta ephunywa lidlozi, akunankinga nxa ekhona ofuna ukulikhonza njengoba abanye siyathethela okwangakwethu, ngcono ngoba siyazi ukwehlukanisa loNkulunkulu. Ngilethemba labo liyabasebenzela abalikhonzayo. Inkinga nje nxa bengazi ukuthi lidlozi, mina vele kangithandabuzi.

EmZansi Africa kule ntombi yezulu abathi Nojaji "rain Queen", lakho its a form of religion kufana xathu lento yeGuta except the tradition each has evolved through. Historically laba bantu badabuka a great Zimbabwe. This rain making spirit is linked to the Museyamwa/Shava females or "Vahera" of (Buhera) origin.
Posted by: matshetshe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/27/05 03:17 PM

madoda labomama asingamahlulelini umakhinte ,kodwa imfundiso yakhe iyethusa qhaphelani kakhulu bakithi ikakhulu labo abangaphilanga nxa usugula laphana umkuhlane usukutshukile ,you are forced to accept help from anybody so if one miraculously heals you, remember lenhlanganiso kuthiwa yisibhedlela , you end up indebted to them thus they take your soul, so abantu abanengi abalaphana bahanjiswa yimikhuhlane but once healed they become members, zwanini ukuthi ibhayibhili lithini {For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high [places]} "spiritual wickedness" ibhayibhili likubeka sobala bakithi ukuthi kulokuganga okwemimoya esilwa lakho nxa singabazalwane , ibhayibhili ithi asiyihloleli imimoya kuleminye emibi so mthwakazi hlolani lo umoya otshutshiswa ngumakhinte ukuthi wona ungabe ungo lungileyo yini , kodwa mina kangifuni lokuwuhlola ngiyawesaba
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/28/05 02:41 AM

Kunzima bakithi. religion is now the axis of all evil. asazi sizokuma kanjani ngalolosuku umprofethi umaMalaki(Malachi) athi luyeza luvutha njengeziko. kogedla amazinyo. isono yisono madoda kodwa ukuzithi unguNkulunkulu ukhonzwe uguqelwe uyisidalwa senyama? okwaliwa nguJesu uMsindisi! akukho esingakwenza uNkulunkulu uthi indlela zakhe ziphakame kulezomuntu njengezulu liphakeme kulomhlaba, uzakwazi ukusahlulela. eChina kulabakaFulan Gong abazithungela ngomlilo bephila bafe bangazange batshukuze. an 8yearold girl was rescued from isiga lesi, all in the name of religion, ayisuka yizenzo zikasatane lezi. amadelakufa lawo acabanga ukuthi azathola amavirgin ezulwini bacabanga ukuthi umbuso weZulu ngowokuphingana sis!
Posted by: Mangethe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/28/05 12:13 PM

uMdali waboMakinte lo esitshona laye emalayinini empuphu,epetrol lawesawudo,Heyi madoda!!!! Mzweleni bakithi uMakinte limbizele enkonzweni eqondileyo.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/29/05 10:18 PM

manene lamanenekazi ngisasekhona yikuthi manje ngisa yenza okuny nje okuncanyana ngo mvulo ngi zabe ngi khona enkundleni ngiliphendule kahle eminye nja lo imibuzo yeni
ngiyabonga
Posted by: makhalenkukhwini

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/30/05 09:29 AM

ususiya kwenza i research ube ususitshela amanga. Woza e Sabatheni siyakwamukela ngezandla ezimhlophe.
Posted by: Siphepheli

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/30/05 03:31 PM

Hk hk hk mtsheleni bakwethu! Kungani abantu silokhe sifela ekukhonzeni omunye umuntu onjengathi? UJesu weza kanye eyinyama ukuzobambisana lathi lindlela yosindiso, okwesibili uzeza ukuzosithabatha hatshi ukuzohlala njalo etshona lathi emizileni yempuphu lamafutha, hk hk hk. Asazi okwanonisa iwotshi!

Besengicela kulabo abadinga uku ethnisayiza kumbe ukureshalaza usindiso ukuthi sike sifundeni oGwalweni OluNgcwele, kwabaseGalathiya, isahluko sesithathu, kundinyana yamatshumi amabili nesificaminwemibili kusiya kwelandelayo, (Gal 3:28,29). Lingizwisise ukuthi kangitsho ukuthi sivubanise okukaMthwakazi lesitshabi. UNkulunkulu ngowethu sonke, kodwa kwezalapha kulo ohlabayo lowo lalowo uyazibonela njalo uyazakhela esakhe isidleke.

Ngiyabonga.
Posted by: Hitshi-Hitshi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/30/05 08:43 PM

This is an extract from some of the paragraphs on an article entitled Meet God from the BBC Focus on Africa magazine of January - March 2002 page 58 and 59. I couldn't locate the article from the website to create a link. If anyone can, please do, so all can read the whole article. This was writen by a journalist based in Nairobi named Alexis Masciarelli obviously not a convent other wise the story would be different.

"After a six hour drive towards the Ugandan Border, we were going to meet the most important being on Earth and beyond: God. Or if you fear that I am in the realms of blasphemy we were about to meet a men who calls himself ?Jehovah almighty God Wanyonyi?, and who thinks he is the Supreme Being.
?
after a short walk through the lush bush, we finally entered ?Heaven?. Jehovah Wanyonyi was sitting under a plastic sheet supported by few branches. He was wearing a red gown, a red hat and what apparently were fake dreadlocks from which dangled shiny cufflinks. He immediately started preaching to dozens of followers in the local Luyha language for an hour and a half, interrupted only by his own outburst of laughter. This ?God? appeared to have a sense of humour, although he is uncompromising in his beliefs.
?Yes," he says, ?Jesus Christ is my son. I sent him to Earth to convert humanity, but the human beings rejected him. So I came myself as an ordinary human to call on you to change your evil ways. If you don?t change, I will send fire to consume the Earth. But those who acknowledge me as God will not be destroyed.?
?
The very few members of the cult we managed to speak to assured us they had witnessed Wanyonyi perform miracles. According to one of them he even cured a couple suffering from Aids.

But ?God?- who says he has 25 wives, 95 children and about 400 followers to look after - ?

Umdali weGuta is therefore not alone.
<img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />
Posted by: mzukulu-kagogo

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/31/05 05:12 PM

sengididekile engqondweni ngizama ukulandela imibhalo ka makhinte .first i thought ulimi lukakhwini yilo olungeqayo kodwa lalokhu akubhala nge sindebele akuzwakali ukuthi uzama ukuthini kumbe uyabe esekutrance yikho engazwakali.

angikaze ngesabe kanje umakhinte angabhala imidlalo yamanigerian ebusy,why kanti engaphenduli imibuzo ayibuzwayo,kazwisisi ulimi esilukhulumayo na? i feel beta now nxa engasabhali ngoba izinto azibhalayo ngezefilimi yakudala okwakuthiwa yi friday the 13th,ziyatshaqisa angathi unatha isihaqa .


kulabo ababuze ukuthi bakhona asebake banxuswa yiGuta ngikhona mina.umama owanginxusayo wathi kimi ngingazo joyina ngizahlala kuhle kakhulu nginothe okwesabekayo ngatsheda ngayabamba ingala yowesilisa owelapho for support,ngoba ngezwa inwele zami zisukuma.emzini kamama lowo kulomxhopho,ingadi yakhe lamasimu kuhlala kuluhlaza tshoko all year round,kuseGwanda.


iZCC ayilamehluko kangako leGuta ngoba bonke balamatop secrets,zonke ziyesabeka lobanje eZCC ungavatshela khona kungabi ndaba zalutho.
Posted by: xhiba

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/31/05 10:57 PM

sengibale konke okutshiwe nguMakhinte...ahhhh, sengiphelelwe.ngiyazi enye imuli engena khona. umntwana wangakhona oyintombi waba lamayezi emehlweni(cataracts.lo ngumkhuhlane oyelaphekayo ezweni lakithi kodwa ngokungena koGuta, bamtshela ukuthi engahambi beyewahwaya kodwa bezamkhulekela aphele.from being partially sighted,useyisiphofu esipheleleyo. how sad especially that yinto engancedakala. now her quality of life is compromised and she is a dependant.ngabe nje wazihambela eRichard Morris ngabe khathesi uyazisebenzela kodwa ngokungena iGuta and i guess influene from the members,useyisilima soqotho. Mamelani bantu.okunye ukuncwetshwa kwendlebe kakusizi kodwa kuyabulala.
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 10/31/05 11:38 PM

kunzima.

nxa lingane isiyisiphofu asazi. linto yenkolo kumele ibe yi no under 18 and before ujoine any church, cult, movement or whatever kumele uhlolwe ingqondo zakho zihlangene kuhle, because indoctrination is a pandemic and a deadly scourge like abantwana abathathwa yimeasles namhlanje imikhuhlane eyanqotshwa kudala simple because abadala bacabanga ukuthi ukuyakwelatshwa esibhedlela yikungakholwa or yisono. eish!

omunye uthe abeguta bakhangelisa ilanga nxa ubulawa ngamehlo nangu uXhiba uyavuma umtakamakhelwane kasoboni may be wayesetshona ebheke elangeni. uNkulunkulu uyasipha imithi lolwazi manje sekumele ehle njalo ezokuphala amehlo?
Posted by: samdala

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/01/05 01:54 PM

Bakithi mina ngizalelwe eGuta ngakhulela khona. Ngihleke ngaze ngakhala ngibala a lot of unfounded claims by esteemed forum members. Kungani abantu bethathwa inzwabethi bayenze iqiniso, ufice umuntu esezenza iauthority ngebandla angalaziyo? Umuntu engabakwazi njani okwenzakala eGuta engazake angene khona?

There is a great myth that Guta members are very rich people. EGuta njengazo zonke inhlanganiso kuyatholakala abantu abacebileyo, kutholakale abaphakathi laphakathi, kutholakale labantu abaswelayo. EGuta siyakholwa ukuthi umuntu munye ngamunye ulesiphiwo sakhe esehlukene lesomunye umuntu. Abanye bazalwa belesiphiwo senotho, abanye imfundo, etc. Ngakho akungeke kwenzeke ukuthi umuntu wonke abe yisinothi.

IGuta alifani lesipostoli okuthiwa umuntu kayi esibhedlela uzasila ngomthandazo kuphela. Abantu abasonta eGuta bavunyelwe njalo bayakhuthazwa ukwelatshwa ezibhedlela. Banengi odokotela abasonta eGuta. Kulemikhuhlane yokwelatshwa ezibhedlela by conventional medical doctors lemikhuhlane yemimoya (e.g imikhuhlane ebangelwa ngamadlozi, ukuloywa etc) elatshwa ngemithandazo. Likuzwisiseni khonapho. There are a lot of illnesses out there which have baffled medical scientists.

Into engavunyelwayo eGuta mpela mpela, yikutshaya amathambo, ukuya ezinyangeni (emhlahlo), lokusebenzisa imithi yazo.

Sengibona abanye lokhe bephethe ngokukhuthaza uMakhinte ukuthi aphume eGuta. Enkundleni lapho kuyadingeka ukuhloniphana. Umuntu ahloniphe ilungelo lomunye olokukholwa yingqe luphi ukholo lwakhe. Mina I will never pass judgement on a person of a different faith. Yintando yakhe, njalo nxa esuthiseka ngenkolo yakhe kuhle.

Coming to Christians, abazalwane besiKristu will be very suprised to learn that the great majority of Guta members were formally devout Christians of most christian denominations.

One other important thing to point out is that the ethos of all religions the world over is the same. Yikukhonza uNkulunkulu. Abantu abamnyama kungakezi amakhiwa babevele bemazi uNkulunkulu. Its unfortunate when some people think that their way of worshipping God is the only and true way.

Lingethuki bangane, IGuta is a very simple religion. The rules are very simple and basic. Abanye abantu kusuka kubasinde ukuthi bengayi ezinyangeni, okuyinto ababejayele ukuyenza besasonta kwamanye amabandla. Umuntu uthi esephumile laphana ngokwehluleka kwakhe ukulandela imithetho abesegcona ibizo lenkonzo. Abanye bayehluleka ukutshiyana lotshwala legwayi, ubufebe (siyazi sonke ukuthi obaba abanengi bayathanda amasmall house), ubuthakathi (kugoqela ukudlisa umkakho- yibuthakathi lobuyana). Umuntu engabona ukuthi sewonile kumbe abone imithetho yeGuta imsinda ahle aziphumele. Kodwa ungakhangela uyabona ukuthi imithetho yakhona ayinzima ngitsho.
Posted by: Mabila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/01/05 01:57 PM

It must be a CULT then!
Posted by: samdala

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/01/05 02:09 PM

Kulomuntu obuze ukuthi eGuta bayakukholwa yini okwenzakalayo ebhayibhilini. EGuta siyakholwa ukuthi uNkulunkulu wasebenza ezibonakalisa ebantwini (Jews mostly) ngaleso sikhathi ngemisebenzi yakhe emihle through Jesus. Ngakho ke imibhalo esebhayibhilini emayelana ngemisebenzi kaNkulunkulu iliqiniso.

Ngokufanayo imibhalo emayelana ngoNkulunkulu ebhalwe kuKoran iliqiniso. EGuta siyakholwa ukuthi UNkulunkulu uyaziveza ebantwini ngezikhathi ezitshiyeneyo esebenzisa abantu abakhethileyo yena.
Posted by: samdala

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/01/05 02:11 PM

Mabila,

Could you define a cult. Then we can take it from there.
Posted by: Mabila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/01/05 02:51 PM

Here is a link for characteristics associated with cult groupings.

http://www.csj.org/infoserv_cult101/checklis.htm
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/01/05 02:53 PM

Nxa isintu sakho ngisizwe kahle samdala uyavuma ukuthi you are not christians eGuta.Ma kunjalo ke sicela usisize ngemibuzo eminengi ebuzwe ngaphezulu njengoba usitsho futhi ukuthi laba abakade bephendula imibuzo yabantu bazitshaya ama authorities bona bengazi lutho.
Posted by: bunandi kill me

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/01/05 03:28 PM

samdala lawe ukhonza umuntu ofanalawe
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 03:47 AM

Samdala

thank you for coming out. okwakuqala konke othe alikwenzi vele akwenziwa ngesiKrestu sebhayibhili, ukuvumisa, ukuthaka, ukufeba lokunye okubalisileyo. imilayo yebhayibhili nansi la Exo 20:1-17 any version of the bible, but I like the KING JAMES VERSION (KJV). bengicela imilayo yeguta lerifarensi or ibhayibhili lenu.

and nxa usithi wena uNkulunkulu elimkhonzayo ngowaziveza ngoJesu from what Makhinte wrote hatshi kayisuye. ekuzivezeni kwakhe kithi kazange athi uzeza athathe isimo somuntu now and again uJesu wathatha isimo somuntu that was it and watshiya exwayisile ukuthi bazeza abazithi bangonkulunkulu lingabalandeli bayedlula.

mina engikucelayo yimibhalo yenu ngilakho ukuzithengela jus amatitles nje lamapublishers, iKoran sengiliphethe.

sengikhohlwa okunye, liyaguqa na phambi kukamdali weguta?
Posted by: Dokotela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 06:19 AM

I would like to redirect my questions to you Samdala.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Dokotela:
<strong> Makhinte, ngiyabonga ngoku gcizelela imicijo yakho. Deductively, ngicela ungincede ngoku phendula imibuzo le.

1. Are we to say that uNkulunkulu ose Uguta, ngowa bantu abamnyama?

2. UNkulunkulu wase Guta, nguye na obekwe ebhayibhilini?

3. Ma kunguye okhulunywa ngaye ebhayibhilini, kungani eveza umehluko kulalowo owebhayibhili kundaba lezi:
</font>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">UNkulunkulu (as in the Bible), does not acknowledge inhlahla, but grace. Kodwa eGuta, kukhulunywa ngenhlanhla.</font></li>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">UNkulunkulu (as in the Bible), has said Evil cannot mix with Holiness, kodwa kungani manje eGuta kuthwa amadlozi ayageziswa. There is no reference in the Bible etsho ukuthi, kule dlozi elageziswayo.</font></li>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">UNkulunkulu (as in the Bible), Uthi yena akukho muntu ongaya kuye engazi ngegama lika Jesu. Kungani esetshintshile manje? (UNkulunkulu ana ntshintshi).</font></li>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Do you (as Guta) belive that the contents of the bible are true?</font></li>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ujesu promised ukuthi uzathumela uMoya oyingcwele. Are we to say that uNkulunkulu we Guta ngu Jesu?</font></li>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">UNkulunkulu (as in the Bible) says that we are justified by faith why do we have to be justified by taking ICARD, ukwembathiswa or drinking isithunywa?</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
4. Ma UNkulunkulu weGuta ehlukene lowe bhayibhilini, ungaphendula imubuzo le:
</font>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">What form of authenticity is held by lowo Nkulunkulu which, defines him as the Creator?</font></li>
 • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Is it the reason why eGuta, the bible is not used - or anyway referenced?</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
5. My understanding, is that UJesu came for sinners? What is the mandate and objectives of the Guta Nkulunkulu?
6. Kindly shed some light on how heaven is envisioned eGuta.
7. Ukwembathiswa. (Wembathiswa ngokwelatshwa, ngokugqoka iuniform hantsho?), This yields a situation where aperson begins to worship the uniform, which contradicts with the one of the laws that you are given (egedini) and kuCARD. Whats you view?

8. Kungani eGuta, you are not encouraged, to give to the poor/beggars?

9. I understand, uNkulunkulu weGuta encourages ukuthi nxa umuntu ebulawa ngamehlo akhangele ilanga directly, thereby subjecting their eyes to permanent retinal damage. Comment?

10. There has never been a time when God, invaded people's privacy by checking their virginity. Jesus himself did not check anyone. He has given us the freedom of choice? Why is it that eGuta, every youth has to undergo that mental tourture of having to publicly expose their privacy?

*****
NOTE: Assuming that you answer all my questions,be careful not to contradict with yourself. I'm watchin you. <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" /> </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 08:59 AM

quote.........................................
sengibale konke okutshiwe nguMakhinte...ahhhh, sengiphelelwe.ngiyazi enye imuli engena khona. umntwana wangakhona oyintombi waba lamayezi emehlweni(cataracts.lo ngumkhuhlane oyelaphekayo ezweni lakithi kodwa ngokungena koGuta, bamtshela ukuthi engahambi beyewahwaya kodwa bezamkhulekela aphele.from being partially sighted,useyisiphofu esipheleleyo. how sad especially that yinto engancedakala. now her quality of life is compromised and she is a dependant.ngabe nje wazihambela eRichard Morris ngabe khathesi uyazisebenzela kodwa ngokungena iGuta and i guess influene from the members,useyisilima soqotho. Mamelani bantu.okunye ukuncwetshwa kwendlebe kakusizi kodwa kuyabulala.
..................................................

uqinisile mhlobo lami lento yake yangivelela umama njengomuntu owayengena eGuta wathi uzohamba lami eCHURCH yakhe kuzophela kodwa njengomuntu owayengani akayithembi ngaziyela eMorris bangihwaya banginikeza umuthi kwaphela.Manje lami kube angiboni essssh kulusizi kulo-dade.

Ngezwa bethi ma ungangena khona ushesha unothe njalo kufanele unikele ngengane oyithanda kakhulu kungabe kuliqiniso na.Kuthiwa bayakubuza ukuthi efemilini ngubani omthanda kakhulu ozomqamba nguye ozothathwa njalo akakhalelwa.Lingangitshayi zihlobo akusilolwazi yikuzwa.
Posted by: samdala

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 10:13 AM

Dokotela,

Ngike ngiphendule eminye imibuzo yakho. Kanti usunguBig Brother yini since you say you are watching me?

1. Are we to say that uNkulunkulu ose Uguta, ngowa bantu abamnyama?

Ngokwazi kwami uNkulunkulu kakhethi hlanga. Angikaze ngizwe ukuthi kuloNkulunkulu wamakhiwa, amaArab, Chinese etc. UNkulunkulu (umoya ongcwele, not the human physical body), ngowabantu bonke emhlabeni. We have white members eGuta and that on its own shows that we are multi-racial, multi-ethnic etc.

3. [Ma kunguye okhulunywa ngaye ebhayibhilini, kungani eveza umehluko kulalowo owebhayibhili kundaba lezi:

UNkulunkulu (as in the Bible), does not acknowledge inhlahla, but grace. Kodwa eGuta, kukhulunywa ngenhlanhla.

UNkulunkulu (as in the Bible), has said Evil cannot mix with Holiness, kodwa kungani manje eGuta kuthwa amadlozi ayageziswa. There is no reference in the Bible etsho ukuthi, kule dlozi elageziswayo.]

Liqiniso eGuta imimoya yamadlozi (amabi ahluphayo), iyageziswa umuntu akhululwe kuleyo mimoya emgqilazileyo. Kuyafana xathu lebhayibhilini ukuthi uJesu wayebasindisa abantu abahlutshwa ngamadimoni and other evil spirits. For instance in Mark 1 verses 21- 26 Jesus healed a man with evil spirits Vs 26: "The evil spirit shook the man violently and came out of him with a shriek". Similarly in Mark 5 Jesus healed a man who was possessed by demons. Dokotela angazi ukuthi elakho ibhayibhili alikhumi na ngoJesu ekhulula abantu ebugqilini bemimoya emibi.

Imimoya emibi ehlupha abanye abantu minengi. Akusimadlozi kuphela ahlupha abantu. Njengesibonelo kulabantu abahlutshwa yimimoya yobusela, umuntu azizwe elomoya omthumayo ukuthi atshontshe sonke isikhathi. Lingizwisise kahle. Kulobusela bokuganga, kube lobusela obubangelwa yimimoya yosendo, okuyabe kumele igeziswe. Kube lemimoya yobufebe, umuntu azizwe ebuthakathaka enyameni, ikakhulu kubobaba. Yimimoya emibi okumele igeziswe. Okunye njalo kulemimoya yolaka, lodlakela, etc. Yimimoya emibi le edinga ukugeziswa.


UNkulunkulu (as in the Bible), Uthi yena akukho muntu ongaya kuye engazi ngegama lika Jesu. Kungani esetshintshile manje? (UNkulunkulu ana ntshintshi).

The Bible is just but one of the many books of holy scriptures. It is the most popular though. Dokotela sengani wena by implication you are saying that whatever is written in the Bible is and should be the gospel truth that should be the yardstick to measure all world religions. Nxa kungekho muntu ongaya ezulwini engazi ngoJesu, pho okhokho bethu abafa bengakaze bazwe ngoJesu bangaphi Dokotela? Are they supposedly all in hell? What about the billion or so plus Muslims in this world, bazakuyangaphi njengoba bengaliphathi igama likaJesu? AMaJuda ke, Buddhists, Hindus, Sikhs etc?

Ungalibali ukuthi amabhayibhili la abhalwa ngabantu benyama abanjengami lawe. For instance the King James version was revised and rewritten under the orders of King James of Britain. He obviously had his intentions. Some people tend to forget this important point.


[Do you (as Guta) belive that the contents of the bible are true?]

Lo umbuzo ngiwuphendulile ngaphezulu.


[UNkulunkulu (as in the Bible) says that we are justified by faith why do we have to be justified by taking ICARD, ukwembathiswa or drinking isithunywa?]

Imfundiso yeGuta, enengi yakhona iyafana nje lemfundiso yebhayibhilini. If you analyse it closely uzathola ukuthi ayilamehluko omkhulu. EGuta umuntu is justified by faith. Lapha ngitsho ukuthi ungagqoka iyunifomu, uthathe icard etc wenze konke, kodwa nxa ungalandeli imithetho yeGuta kuyize leze. Kusitsho ukuthi okukholwayo enhliziyweni yakho lonembeza wakho yikho okumqoka. Njalo nje umuntu kabanjwa ngamandla ukugqoka iyunifomu, kumbe ukuthatha icard. Umuntu uyazikhethela. Manengi amalunga eGuta angayigqokiyo iyunifomu.
Posted by: samdala

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 10:22 AM

Mninimuzi,

You misinterpreted me. Abantu engithi bazenza ama authorities ngeGuta yilabo abangakaze bangene khona, who make all sorts of wild claims about it. Bathatha inzwabethi and make it sound like facts.
Posted by: Lobengula

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 11:14 PM

Bazalwane

Akuthule ebandleni!!!! Amen!!

Ngithi nje ngamafitshane ukucela ukubuza kuzicukuthwane kunye laba dikoni abakhulu bebandla leli elihloniphekayo abalithi yi Guta RaMwari (UMuzi kaNkulunkulu).

1) Do the Guta adherents believe that the only way to heaven is through Jesus Christ,( accepting him as your personal saviour and Lord )?

2) Do the Guta adherents believe and acknowledge that there is only one God, the Almighty (uNkulunkulu/uThixo), and therefore that any other person or animal masquarading as a god is indeed a false god who would receive severe punishment on judgement day alongside those who believe in such a god?

3)Do the Guta adherents also believe that the Holy Bible is the word of God, and that any other "bible" that differs from the word of God is actually a blasphemous and perjurative document that seeks to misrepresent and distort the holy word of God?

4) Lastly, I would like the Guta adherents to comment on what their organisation's views are on an individual loitering around here on earth wearing a ZCC-like Khaki-combat attire with a ritualistic diagonal red stripe trademark and posing with much fanfare as a self-styled god?

These are just my few questions on this interesting topic debated by open minded people who do not have the usual fundamental fanaticism and zealotry that tend to cloud a lot of religious questions discussions.
Posted by: Mangethe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 11:30 PM

UMakhinte lo Samdala bazofun'ukuhlolwa nguDoctor
wengqondo.Plus imithambo yabo yegazi ngibona angathi ilegazi lesitshabi kancane.Libabona njani? <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" />
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 11:58 PM

Samdala
There are few questions that l raised sometime back and uMakhinte confessed his inadequate knowledge on some of the issues raised.With no sinister motives,l would like you to help me with some answers as far as you can.Here are the questions;;

1]Can you provide evidence that your umdali is not a mortal and mere ordinary human being.
2]Akungitshele ngombango okhona manje eGuta.
Laba okuthiwa balwela isikhundla sokuba ngomdali ngabakhethiweyo na or whoever is going to win the fight will be the chosen one-and hence assume the role of being the next umdali?
3]Njengoba lina lingakhonzi ibhayibhili elingwcele lakwa lsrayeli are you also striving to reach the same kingdom of heaven [lapho okulabo Jesu laboMose laboYelija khona]or you have a unique and different idea of heaven?
lf so,can you describe to me the ideal picture of the kind of heaven or ultimate destination that you are longing and praying to get the final rest khona.
Ngingajabula mfowethu ma ungangipha impendulo kulezizidideko engiziqambe ngaphezulu.
Posted by: Bhudaza

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 12:31 PM

I found this relevant

2 die during healing crusade
02/11/2005 12:10 - (SA)

Harare - Two Zimbabweans died at a special church meeting to pray for healing, the state-run Herald reported on Wednesday.

The deaths happened during a "healing crusade" held at the National Sports Stadium in Harare, according to a police spokesperson.

"We confirm that we received a report of sudden deaths which occurred at the National Sports Stadium during a Zaoga (Zimbabwe Assemblies of God Africa) church service on October 29," said spokesperson Andrew Phiri.

The two men, both in their 30s, were ill and had been brought by relatives to the service in the hope they would be healed, the Herald said. But they died during the meeting. Police were still investigating the case, said the spokesperson. - Sapa-dpa
Posted by: samdala

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 12:46 PM

Mninimuzi,

Umdali is not a human being. Umdali is the spirit (umoya ongcwele ohlala emuntwini). The person who is chosen to host that spirit is indeed a mere mortal. Ngakho kuyadingeka ukuzwisisa ukwehlukania umuntu wenyama lomoya ongcwele. UNkulunkulu is not the person but the spirit. Jesus by the way was also a mere mortal like all other great servants of God. Lapha ngisebenzisa uJesu njengomzekeliso kuphela.

Umbango okhona khathesi as far as I am concerned is more about greed by some individuals than anything else. Kulokungazwisisi njalo ukuthi umuntu ohlalwa ngumoya ongcwele kakhethwa ngabantu benyama.

UNkulunkulu (umoya ongcwele), uyazikhethela umuntu azasebenza ekuye. UMakhinte walichasisela kabanzi ngezehlakalo zokuvela komoya ongcwele. I won't repeat it.

Ibhayibhili alikhonzwa muntu. Sengisitsho lawo amaKristu Mninimuzi awakhonzi ibhayibhili. Akhonza uNkulunkulu. The bible is a book of holy scriptures which Christians believe in, not worship.

EGuta sikholwa ukuthi umuntu kumele aphile impilo enhle esasekhonapha emhlabeni.

Bandla,

Bakithi likunanzelele ukuthi no one can possibly satisfy the curiosity of all and sundry here ngeGuta. Some people's questions are driven by curiosity, others by derision and a few are genuine.

Imibuzo eminengi loba ivela from different people, iyafana in terms of substance. Ngakho imibuzo esiphenduliwe ngaphambilini, angisoze ngizihluphe ngokuyiphendula.
Posted by: Lobengula

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 01:14 PM

Samdala

I kindly request you baba, with all due respect for your religion, to kindly answer my few questions directly above. You can do so using very short crisp answers that won't waste too much of your precious time. These are questions that have always kept me away from this otherwise respected religion, which I respect so much. Please Sir, kindly do me a favour if you can, but if you can't then perhaps other adherents can answer the said questions because as evidence shows, there are numerous members of Guta in this forum.
Posted by: tata

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 01:23 PM

I am really sorry to say (to those who worship grm) that what they bealive in is absolutely bollocks.(ngumbono wami lami) Lona ibible liyatsho ukuthi ngensuku zokuncina lizabona abaphophet bamanga ,bezithi ngabakaNkulunkulu,imikhuhlane engelaphekiyo etc Just look how many disasters we had this year Katrina,Irvin,Earthquakes,Tsumani just to mention a few.Umdali(not a capital letter on it)could hardly speak Ndebele and he was a Nyasaranda.You know how they handle the mithi stuff. Many pple are driven to the church thinking they will get rich and grm will help them solve their problems,and you will never see them come out.If you think about it really, many pple that joined igrm had proplems.(((((((((((((Free world my brother say what you want to say.)))000000000 <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />
Posted by: Mabila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 01:36 PM

Samdala!

Ngiyadabuka nxa ngifunda imibhalo yakho ngaphezulu lapha.

U Jesu esebuyela ezulwini wathembisa abafundi bakhe ukuba the Holy Spirit izeza ukuzagcwala bonke abantu in all Judea, Samaria and to the ends of the earth. Lalamuhla lokhu ukulindele lawe uMoya Ongcwele Samdala nxa uwemukela. Akusiso sipho somuntu oyedwa qha! Funda ku Acts 2 verses 4-8. there in lies the promise. UMdali wenu lowo uyaliqila nxa esithi nguye yedwa olamandla okuthola uMoya KaNgcwele.
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 02:00 PM

Ngiyabonga bafethu ngempendulo zenu,Makhinte loSamdala,ngiyabonga kakhulu.Mina sengiphuma endabeni le.Ngizaqhubeka ngibala amacontributions abantu.Bye
Posted by: Lobengula

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 02:06 PM

Mabila

Are you talking about the worship of false gods or what? Remember there are so many self-styled gods but in this case we are talking about the god of the GRM as paraded by its adherents. Iam sure he is not a false god, I do not know for certain whether he is or not. That is ultra vires or beyond my scope. What I know with certainty is the existence of God, the Almighty, the Alpha and Omega, that one is beyond question.

I still kindly request my friend samdala to kindly answer my questions. I know he is a liberal fellow who does not brook fundamental fanaticism and spiritual jingoism.
Posted by: ozithembayo

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 03:10 PM

Bakwethu, iGUTA yi cult. Kanti yindabavele ilebizo lesitshabi? Mina ngilezihlobo ezikhonza khona, ziphambene imihlolo. Ukwenza kwabo, inzondo, imihawu lokungadlelani labanye ngo number one. Kodwa kuthiwa siyakhonza. Yekelani izinto zesitshabi bakhonzane bodwa khonale. UMthwakazi ongena khona asimthandazeleni, ukhonza abantu abaletha iGukurahundi, kukudala inkosi ibizakuthi kabasuselwe amanqhe.
Posted by: Mabila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 06:18 PM

"What I know with certainty is the existence of God, the Almighty, the Alpha and Omega, that one is beyond question."

Nkosi!

Therein lies the whole truth! Ungaphambuki lapho!
I am not at all referring to worshipping a false God. God's grace and power is available to everyone through faith. God does give special gifts to a few chosen people the same way He called Saul/Paul. We can ALL access this grace and power through Jesus Christ ONILI and direct not via hk hk hk .........not through some other person either ozabuya lapha etshaya ibatha kumbe izigwenxa ethi yena nguye olo Nkulunkulu! Sonke silaye nxa singabakholwayo!
Posted by: Mabonwabulawe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 07:27 PM

yona indaba yokholo lena ingakushiya ukhathele impela.asithike abantu abakholwe yilokho okubasizayo empilweni zabo, thina oNcomza sophela iminwe sithela igwayi lamakhala phansi.ngalokho angisho ukuthi beseniqala ukungishumayeza, kudala ngashunyayezwa, kodwa okwakithi khona ngizokushiyela bani sengilandela inkolo zabanye abantu??
azibuye emasisweni!
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/02/05 10:14 PM

Ngiya bonga Samdala ngoku ngelulekela sonke lesi isikhathi ngingekho <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

MANGETHE:"UMakhinte lo Samdala bazofun'ukuhlolwa nguDoctor............"
HAYIKE LAPHA MFOWETHU ANGATHI SEKU GOBILE KANCANE NJE ASITHI UKUQONDISA:
UKUQALA KWALOLU DABA BEKUYI KUKHULUMA NGABETSHABI LEGAMA LE GUTA RAMWARI,AND I THINK I EXPLAINED CLEARLY,SIMPLY AND NICELY THE WHY AND WHATS PLSE GET TO PAGE ONE AND U WILL GET THE ANSWER ON THIS,THANK U IN ADVANCE.

NCOMAZI:e-Guta asilahli amasiko wethu,kodwa you do not go out there and start thetheling amadlozi,ngani ngoba kuzabe sekungasahlangani okuyizinto lokhu,njengoba bengitshilo ekuqaleni,laye usamdala useke wathi ukuku thinta lokhu

hawu Mninimuzi MFOWETHU NGIKUPHENDULILE NGAZE NGAKU FAKELA LAMAZWI AKHULUNYWA NGU lIZWI NGOKWAKHE,NGESIKHATHI EZIVEZA EBANTWINI,
NGABUYE NGATSHO LANGOMBANGO AS USOMDALA,LAYE ESEGCIZELELE.
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 12:25 AM

Samdala

indlela ophendule ngayo imibuzo kaDokotela is very cunning, wise and serpentlike indeed. this is very typical of cultic religions especially those which claim to have christianity's attributes.

impendulo zakho zilakho ukukholeka kwilowo ongakaze abale ibhayibhili olixoxelwa enkonzweni.

1. uJesu kazange agezise amadimoni/amadlozi (as per question), from amaquotations akho uJesu waxotsha amadimon (casting out.) alokhu engamadimon still evil spirits. uDokotela uthe yindaba liwahlanza/liwageza. uthe(wena) lina abeguta aliwananzi amadlozi kumele liwaxotshe hatshi liwageze ngokukaNkulunkulu kulicala ukudlelana lamadlozi wether libi or lihle or any other form of spirit beside the Holy Spirit. likwenzelani lokhu nxa uNkulunkulu enguSimakade womhlabawonke.

2.ubuze ukuthi okhokho abafa bengamazi uJesu bazakulahlwa na? bala la Rom 2:14 uPaul ekhuluma ngalabo abangawaziyo umlayo kaNkulunkulu, uthi umlayo usezinhliziyweni zabo bazakwahlulelwa according to the law which God put in everyman i don't think abangamaziyo uJesu babengakwazi ukuphilisana.

3. uthi wena uNkulunkulu uziveza ebantwini abakhethileyo wafananisa isimo senu loJesu as abantu abakhethwa nguNkulunkulu ephendukela abakwaJuta (Jesus) ephendukela abansundu(Mai Chazi), linganisa lezizimo zombili.

uJesu wavusa abafileyo, umai chazi wafa?
uJesu kazange azibize ngegama likaNkulunkulu, ngoba kulicala, kodwa uMrs chazi uzithi ungumdali?
uJesu wafa wavuka bambona usenyuka esiya ezulwini,amathambo kanakachazi ayabola emashonaland
abafundi bakaJesu benza izimangaliso bavusa abafileyo iziphofu zabona izigoga zatshwaphuluka akukho izilima na eguta lokhu lilomuntu oleSpirit sikaNkulunkulu?

zwanini la lilelungelo lokukhonza ingqe lisazi elikwenzayo. nxa izulu eliyakulo liyilapho okuloJesu khona asazi.
Posted by: Lobengula

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 07:43 AM

Mabs

Uthi wena an earthly god, like isikhulu seGuta lesi esihloniphekayo will come here: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> etshaya ibatha kumbe izigwenxa ethi yena nguye olo Nkulunkulu! Sonke silaye nxa singabakholwayo!
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">I think this statement sums up the whole debate. Angazi njalo kodwa nxa ngisakhumbula e mission school besifundiswa ukuthi our bodies are the temple of God. And then also there is a verse in the Bible which says that, if you believe in Jesus Christ or if you have faith in him then you have eternal life.

Kodwa ke phela kufanele sizwisise kahle kahle ukuthi these earthly gods abezigwenxa lamabatha bona bangobani njalo do they equate ukukhethwa kwabo ngabantu as being equivalent to being God the Almighty. That is the fundamental question.

Again I must reiterate the fact that I respect this Guta raMwari religion, not only because of its democratic adherents but also because of its tolerance and openess as epitomised by its followers and their willingness to answer our questions.
Posted by: Mabila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 09:46 AM

Absolutely Nkosi! Nxa kukhona okufuna kuMdali, tshaya ngedolo phansi ukhuleke. Uzakuzwa with same accuracy and detail ezwa ngayo u Prince Charles loba uKhamila wakhe.
Indodana yakhe ithi yona "I am the way, the truth and the Life. NO ONE comes to the Father except through Me" Uzamotshelani isikhathi usiya ku Nkulunkulu via Mai Chazi or Sengwayo or Choto or zibanibanyana oyisoni njengawe? Kambe yebo lina?? Asizifundeleni okuse mbhalweni ongcwele sizikhulule thina!
Posted by: Lobengula

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 11:46 PM

Uqinisile Ndlovukazi ehloniphekayo, mina ngithi kasifundeni laphana kuncwadi ka Ecclesiatics which states that wisdom and folly are all useless because a wise man and a foolish man all eventually die. It further states that life itself is useless and meaningless, and suggests that people should rather eat, drink and be merry. It states that all is useless, useless.

So it could be argued in terms of the biblical teachings that foolishness and wisdom are synonymous and therefore equal. In terms of the bible, one can conclude that wisemen like Solomon could be outfoxed by ordinary ladies. Because our own conventional bible states that wisemen are as good as foolishmen, then maybe that's why organisations like Guta want to have their own self-written bibles in order to do away with such ambiguities.
Posted by: Mabila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 11:59 PM

Akula Ambiguwithi Nkosi! Uthi u Ecclesiastics, "there is a time for everything." Sikhona isikhathi sokuba le wizidomu sikhona esobufulishi. Oqhaphelayo uyazi when to ba happy and when to be sad, when to sow and when to reap,when to cry and when to laugh, a time to be high and a time to be low and when to busa and when to be buswadi. Ungahlali ungu mina mina ungumakhonya nsukuzonke!
Posted by: Lobengula

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 12:35 PM

Mabs

I still want to take you back to the issue of the equality between supposed fools like us and the wisemen. The following quotes from great thinkers will suffice: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> It takes a wise man to handle a lie, a fool had better remain honest.
--Norman Douglas
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Love works a different way in different minds, the fool it enlightens and the wise it blinds.
--John Dryden
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Before God we are equally wise and equally foolish.
--Albert Einstein
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Controversy equalizes fools and wise men -- and the fools know it.
--Oliver Wendell Holmes, Jr. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wise people are foolish if they cannot adapt to foolish people.
--Michel Eyquem de Montaigne </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> The fool thinks himself to be wise, but the wise man knows himself to be a fool.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">I think that a closer look at these quotations reveals something about the equality between fools and wisemen.
Posted by: Zulu boy

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 03:51 PM

kungani abantu bezihlupha kanje nge GRM? kuMthwakazi sithi, "ongafuniyo kayekele!" The bible is the most popular book in this world, there is no doubt about that and also the book that the whites used in Africa to gain access and steal our riches. This is the reason why so many GRM critics are using the bible as the STANDARD/ NORMAL/ REFERENCE. They are blinkered into believing that enything done outside the bible lines is incorrect. GOD BLESS THESE POOR SOULS. Think of religion 'worldwide' and stop being so shallow minded and remember that that there are so many religious groups across the globe who have never used the bible. a certain bloody tribalist say Umdali couldnt speak Ndebele! should Umdali be someone who can speak all languages in this whole world? Think before u say some things, papa.
Posted by: Mayihlome

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 04:05 PM

Labo abafuna ukusebenzisa iGuta yema***** ukungena kwelakithi mabangavunyelwa!!

Mpthu!!!!!!
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 04:05 PM

KaZulu
Angiyizwisisanga i arguement yakho even after going through it again and again, maybe isilungu yiso esingilahlayo.Lapha uthini,uthi umdala weGuta [umdali] engaba enguye unkulunkulu wamampela owadala izulu lomhlaba? kumbe uthi vele nguye okwamaqiniqini?
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 07:17 PM

KAZULU:We are not talking about popularity here i am here to give and witness the coming of God amongst poeple why should I say this is a fake god because the Bible has been the mostly popular and mostly used Heavenly letter,on earth and lapha usuzama ukungi khonifuyuza ngokuthi thina eGRM sicatsha ngokuthi iBubhili liphopula,

Lapha mina ngilandele engikubonayo,kwathi ngisa funda mina,,,kahle kahle mina I was born and brought up li Guta and when I was at school nxa sifunda ngangilenza iBible and nga ngena different churches during my schooling
angithi uyazi isikolo lesikolo sile sonto yaso ,

so nga funda ama primary ayi two le secondary plus a different high,all four on different churches,I nevere missed a service,I read the Bible and thank u I know and I bilieve ukuthi ayike ndoda I-Guta ngobufakazi obukhulu amandla akhona hayi awe fake.

phela lama parables akhona(they are there),even though they are heavenly meanings but thina eGuta sise zwulwini already,nge mfundiso yakhe uNkulunkulu.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 07:31 PM

|::Labo abafuna ukusebenzisa iGuta yema***** ukungena kwelakithi mabangavunyelwa!!::| <img border="0" title="" alt="[Embarrassed]" src="images/icons/blush.gif" />

hawu ndoda yama doda sekutheni manje thina sibonisana ngempilo langenkolo eyiyo ephilisa mina lawe lapha emhlabeni,ngitshilo nga phambilini ukuthi ayisiyo yesitsh.....? <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" />


anyway u zulu uthi ngokuzwa kwami:
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 07:40 PM

QUOTE FROM KAZULU:They are blinkered into believing that enything done outside the bible lines is incorrect. GOD BLESS THESE POOR SOULS:

THE REST I DO AGREE WITH YOU NOT ON THE ABOVE QUOTE.
I AM HAPPY NGAWE ZULU NGOBA AWULACELE,OKUHLE UYAKUBONA NJALO OKUBI UNGABE UKUBONA,JUST THAT I DO NOT WANT TO CONFUSE OR JUSTIFY MYSELF UKUTHI UYAKUBONA.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 08:11 PM

LIYABONA LAPHA MADODA LABO SISI( MABILA)
God did not design human beings in accordance with Christian principles, fascist principles, feminist principles, socialist principles, romantic principles, secular humanist priciples, vegetarian principles, deep environmentalist principles, biocentric principles, or libertarian principles. Any of these groups could have told God a thing or two.

OTHERWISE LAMI BENGIZA TSHELA UNKULUNKULU UKUTHI "LISTEN UP MAKE ALL PEOPLE BILIEVE IN U SO THAT I CAN BIELIVE," <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />

problem with my router try later guys to be continued on the temptation
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 08:21 PM

problem with my router try later guys to be continued on the incitement to sin whether by persuasion or by the offer of some good or pleasure(i.e TEMPTATION)
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 08:40 PM

WELL SEKULUNGILE MANJE IT WAS JUST SOME LOOP ON THE NETWORK:

CHECK THIS IF I REMEMBER NICELY
"Mat "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak." <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" />

NOW ASSUMING AFTER RESURRECTION(1961 AD 3 FEBRUARY UKUPHENDUKA KUKA NKULUNKULU)
UNKULUNKULU DECIDED UKUTHI,NO MANI,LET ME BE UNKULUNKULU MANJE,NGINGATHI INDODANA YAMI NGOBA THIS TIME THEY WILL SHOOT HIM(INDODANA YAKHE PHELA)MORE THAN DEAD.SO MAYBE WACABANGA NJALO AND KNOWING US AS HUMANS UKUTHI VELE

(1.He who refuses to do arithmetic is doomed to talk nonsense
2.Foolishness is rarely a matter of lack of intelligence or even lack of information)

BECAUSE OF BEING SO FOOLISH, KUNZIMA UKUTHI SIVUME.WEHHLA WATHI NGI NGU NKULUNKULU SENGIPHENDUKILE,, <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> ,,GUYS A HUMAN BEING CANT JUST THINK UKUTHI ATSHO NJALO NJE NGOBA LAWE UNGAHLE UMGWAZE SAME TIME <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> BUT WELL NGAMANDLA AKHE ABANYE BAVUMA ABANYE BAMALA,

PHELA NJENGOBA SENGILITSHELILE NGAPHAMBILINI
NGEKE ALIFOSELE UNKULUNKULU UKUTHI YEYI LINA WOZANINI LAPHA NGENKANI NO IMFUNDISO MUST DONSA ABANTU BEZIZWELE SIQHUBE KISE IVANGELI,
NOW WE ALL KNOW UKUTHI UNKULUNKULU UHLEZI NGAPHI.
IKHONA IMFUNDISO YAKHE ISIKHATHI SONKE.....NGOKUNGAPHELIYO,LANINI.! <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: mzukulu-kagogo

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 09:22 PM

makhinte,makhinte why kanti ngingakuzwissi ozama ukukutsho?

mina ngikhonzela ukuthi ngiye ezulwini kanti wena uthi lina egrm vele selisezulwini??????????
ah!!
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/03/05 11:16 PM

MTANOMTANAKHE ungizwe kahle not ukuthi awungizwisisi,thats what I said lombuzo obuzayo.! <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />
Posted by: Mabila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/04/05 02:51 AM

KaZulu

Utshoni nge "shallow minded"?? How deep is the shallow?
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/04/05 03:30 AM

ayi Makhinte nxa uthi lina vele selisezulwini angisayiphambili bengicabanga ukuthi useselapha emhlabeni. ungaba leqiniso ngoba izethulo zakho zingaphandle kwalomhlaba.

kaZulu

fika kuhle ndodana beka izimvo zakho sikuzwe. lindaba ngeyeguta precisely umdali wabo vs THE CREATOR ovezwe ebhayibhilini,nxa ufuna ukucompeya isiKrestu lesiHindu uvunyelwe or isivoodoo lesiscientology uvunyelwe. izihlabani ezikwindaba le ziyiqaphele kakhulu imikhakha yezinkolo,khepha-ke zithi kazinake kakhulu iguta lesiKrestu, ok son? uyifice isidlulile lindaba kwi-imotional level okwamanje beseyingathi ithinta kabanzi ebuchotsheni, imizwela beseyingathi igajelwa wumqondo zama lelozinga, ok son?
Posted by: MaJamela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/04/05 10:53 AM

Makhinte, kengibuze. Uthi wena vele selisezulwini? Kanjani? Angithi ezulwini akulanhlupho esizibonayo lapha, akulazifo, generallly life is just perfect. So are you trying to imply that lina eGuta you donot experience konke thina esikuzwayo?
Is everything perfect, if I may say? Unless ukhuluma ngezulu elehlukeneyo?

Samdala, you say ukuthi 'unkulunkulu' uzakhetha umuntu afuna ukusebenza ekuye. So if everyone ebandleni lenu ekwazi lokhu, why the fighting then? Angithi kumele balindele lowo muntu kumbe uvezakala njani, angazi. Kukhona okukhona. Ukhona omunye umama wetshabi olomkakhe olwela leso sikhundla. Wathi yena lumdali osanda kubhubha yisihlobo sangakibo ngakho kumele olandelayo avele from their family. Umangoye uyasola!
Posted by: Lobengula

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/04/05 11:12 PM

Heyi madoda, so are you guys from Guta telling me that because Guta is a democratic and tolerant regious organisation, therefore, if I join it today, I can ipso facto join the race for the supreme position, ie, being a god (Umdali) thereof? The gods must be crazy they say!!!

Also, do you guys believe that God is omnipresent and he is a living God? If so how do you explain your god who died recently and now all of a sudden there is a stampede and a vigoron (vigorous)scramble over succession?. What about godesses, are they also allowed to run for the supreme post at GRM?

Again , I must express my appreciation for the tolerance and democracy epitomised by this religion. Other religions would have threatened us with death and persecution for asking such basic questions. My Christian back ground dating back to missionary school tells me that a religion wins hearts and souls of new converts by demonstrating high levels of tolerance, patience and humility. That is when people begin to respect and want to become part and parcel of the said religion. Secrecy, mystery and myth about a religion only drives possible new recruits away.

Makhinte

I would like to agree with you, when you say that paradise is or will be here on earth. Even my own religion Christianity makes this point very clear that God created the heavens and the earth. The earth was created so that all mankind could live and enjoy its abundant resources and tranquility (which will be restored when Jesus Christ comes back to earth to restore God's government). Surely God did not waste his precious valuable time and resources creating the earth for no reason. The earth will be restored to its former glory similar to the time when our great Granddaddy and great Grand Mother Adam & Eve used to live prior to the arival of the Satanic snake which marked the beginning of sin to mankind. But one must remember that sin pre-dates mankind: remember former arch-angels (eg Lucifer) rioting against God in heaven and being thrown out long before earth was created.
Posted by: Dokotela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/04/05 12:49 PM

Uyangichaza Lobs, uyihlaba uyithobe. Uligabazi ngolimi.

Mina ngike ngabuza imibuzo kodwa kukhanya angani ayiphendulwanga.

Ngizabuza emibili kuphela.

1. Bandla ele Guta, umdali weguta nguye na, osebhayibhilini?

2. What is the mandate and the mission of the guta god?

Ngiyabonga
Posted by: Sibambamahawu

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/04/05 01:00 PM

Eyami imibuzo yilena kulezi zikhwicamfundo zeGUTA laMwali:
1) Uma umuntu efuna ukunotha kummele abulale babe bangaki bantu, ikakhulu izihlobo zakhe?
2) Kungani kungavuswa eyesintwini inkonzo efana layo eGuta leyo. Lehlukane lezinto zamaShona
3) Kungabe kusenziwa yiyo iGuta lamwali leyo ukuthi uSamdala azonde amakristu lokuthi athande ukudefender amaShona kangaka?

MTHWAKAZI
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/04/05 01:28 PM

Owami umbuzo yikuthi why unkulunkulu [kumbe umncanencane] wenu limbiza mdali yena elitshona,why lingathi ngu Mudari noma Mdara?
Posted by: Mabonwabulawe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/04/05 10:34 PM

Posted by: Zwangendaba

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/05/05 05:56 AM

Bafowethu.

Historically it is known that there was no "GOD" before the Greeks, who by-the -way are Caucasian (The originators of GUTT).

So a "GOD" is a man-made and man-glorified icon.

To the GUTA people, GUTA itself is SHONA, I do not need to be invited there to see for myself. It is SHONA. It was created by a SHONA who calls themself, in Shona "MWARI". That is evidence enough.

My question is, "Balidliseni amashona khonangapho e GUTA eselifuna wonke muntu azokudla laye???"

Li Zwangendaba.
Posted by: Siphepheli

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/05/05 11:18 PM

Ngiyabingelela ikakhulu kumnakwethu umamdala (oops) mina lami bakithi, bengithi usamdala. Akutsho ke butho likamamtshaza, kweyenu le inkonzo, akukho abafebayo? abebayo? abathukanayo? abaloyayo?

Ngilindile mnakwethu.
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/05/05 01:52 PM

phela thina abanye sakhula sisizwa izindaba ezingesizo nge guta,manje laba aba defenda leli bandla kanti livunyelwe yini ukuveza elikwenzayo??,phela kwakuthiwa what happens in guta ,stays in guta,hk hk,abantu besithi bengayingena behle beqale ukuzenza inginga,akelisiyekele thina ngokusichazela into ezingazwakaliyo,mina vele angikezwa ukuthi i guta iyini.
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/05/05 03:10 PM

Madoda labonina

lindaba isivaliwe kuyini elisafuna ukubakwazi. iguta yicult Ntshontsho. uMakhinte uthe sebesezulwini which you no it's not true, yikubrainwashwa nje le indoctrination which is cultic in nature. kukhona omunye undoda emelika awayeleyakhe iversion yeguta watshela abalandeli bakhe ukuthi kulespacecraft esizobathatha beye ezulwini bagqoka amaplastic bags emakhanda bafela lapho. iguta lingcona it keeps them in a world of fantasy and make them believe they are in heaven. umangulutshana/umawotshana ukubeke kahle wathi GOD BLEES THESE POOR SOULS ecabanga ukuthi utsho thina kanti uyazitsho leguta labo.

omunye uthe kulomoya eguta, asalanga, umoya ukhona nxa kungangena ibutho lanxa lingelauniform bayezwana and angeke bakutshele ukuthi bakwenza njani yitop secret, but abalomoya kaNkulunkulu kawufihlwa uyahlonitshwa kakudlalwa ngawo. ibhayibhili licacicle, lithi hlolani imimoya ngoba isiminengi emhlabeni, yonke imimoya engamvumiyo uJesu njengoMsindisi oweza engumuntu lapha emhlabeni ngekasatani/antichrist. eguta kuyaziwa alithintwa igama likaJesu lesiphambano asifuneki/vampires thus why bengalifuni ibhayibhili ngoba likhuluma ngoJesu.

uJesu uyatsho ukuthi banengi abazakuthi kuye Nkosi asiwakhuphanga na amadimoni saqeda lemikhuhlane ngegama lakho? uthi uzakuthi, sukani lapha angizange ngilazi lina zisebenzi zobubi.

lokhu ukuthi uNkulunkulu munye simkhonza ngendlela ezitshiyeneyo is fallacious jus hiding behind one's sanctimonious facade. onkulunkulu banengi yikho nxa uNkulunkulu ophilayo enikeza uMose umlayo wakhe uthi, Yimi ngiyiNkosi uNkulunkulu wakho ungabi labanye onkulunkulu ngaphandle kwami. uyatsho uthi unganikeli ngabantwabakho. laba onkulunkulu abacela umhlatshelo womuntu from various religions including iguta ,though bekwala, for sure this is not the same deity.

well bantu beguta you are in heaven nxa likhuluma nge-atmospheric heaven eqala jus above the ground ngiyavuma or nxa lilemali liyekuspace which is the stary heaven but not le ekhulunywa ngumpostoli uPawuli ethi , i know of a man who was taken to the third heaven la ukuhlala khona ubungcwele lapha siyehlukana. salani.
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/05/05 03:47 PM

HAYI KE UQEDILE LEMBE,NGIYABONGA,ABANIKAZI BENDABA BENGINGABEZWA,BAYAZI LABO UKUTHI BACATSHA NGEMINWE,NGIYABONGA BABA
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/05/05 04:05 PM

Kanti Ncomanzi ufuna ngizebonani eGuta? Angithi isishona ngiyasazi,siyakhulunywa emzimatshe laku radio 2? lbizo elithi Guta ramwari yisishona.l dont need to come to your cult to realize that.Shona is Shona mani. <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" />
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/05/05 04:36 PM

mninimuzi

i'm no respector of persons kwicyberlife ngoba lawe uyazi kugcwele iziphamaso/fakepeople ungathi yimenya kanti ngomunye umjita uyayibona indaba yakhona. as for wena ngiyakuhlonipha you have displayed sound judgment kwizethulo zakho.

uyabona le ekencomanzi ingathi iyakulahla. ayikho into akubizela yona eguta athi uzoyibona, uyazi. ngoba laye ayikho into ayaziyo ayibekileyo. umane wakukhupha inyumbazane nje wavuk'umqholoha, wavuk'ubhejane, wavuk'urwayi, wavuk'umqholaha wavuk'indlobane wavuka lomgoloba akethulanga lutho ngeguta kaphendulanga umbuzo/imibuzo yakho. i was hoping ukuthi uzakubona uqhubeke lomakhinte ukuze umongo wendaba uvele umakhinte ukutshele nine-nine wathi sebesezulwini i think uhle waqeda laphaya.

into engithemba ukuthi icacile ngamacult yikuthi they appeal to the emotions and feelings and subdue the intellect making their follewrs succumb to inferiority complex and only see themselves as hopeless without thier leaders. believers only aspire to be like their leaders and believe them to be of special calibre. which is unchrist like who told his disciples to marvel not at his power because by faith they will do greater deeds than he which became evident after the day of pentecost, even their shadows healed the sick.

cultic followers tend to be saddistic in approach, when asked to explain their religious convictions. if ungababuza manje ukuthi bapreache isiguta ulalele, nxa bengavukanga ubhova, bazaxhamanda bakubizele ngasese ngoba abakwazi becine bekubizela khona eguta where you have no chance, coz normally there are very few radicals we tend to follow the group nxa usuphakathi kwabo you wouldn't want to be in the spotlight loku bayakwazi. and remeber these boys mean business.

ask them a simple question what is your hope eguta? esiKrestwini kulula yikuza kwesibili kukaJesu period.
Posted by: Sibambamahawu

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/05/05 05:07 PM

Nodumehlezi nawe Mninimuzi
Nxeshe bafowethu, xolani bo, nimenzani uJobe kaMatshana kodwa, akahlangane neze nalumsangano weGuta. Ngicabanga ukuthi uJobe uzama ukuthi asikhulumisaneni kuhle singahlulelani, ngabo nalo elingcwele liyakusho lokho. Noma okaMatshana esho noma echaza lokho mina ngithi iGuta yisiTshona, asiyifuni nokuzwa ngayo, kungcono ngilalele uShembe lobuNazaletha.
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/05/05 05:57 PM

Sibamba

nxa uNcomanzi esitsho lokho njalo engemdibimunye lalenkemenkeme ngiyethemba uzokwazi ukuxola mhla ezayo ebulenjini ngoba sengikhwele ngehla phezukwakhe, ngiyaphephisa. iguta kube yaqalwa kwethu ubungeke uwabone amashona. lapho angeke bamvune owakithi ikakhulu kulezimali ezingaka phakathi. thina yithi esigijima ngedemocracy bona abawubambumshini yitribal supremacy, ungayipreacher kwilesisigungu sokukhuph'inyumbazane sikubizamagama sikubon'ububha lobumpofu, uzoyidelinkani. bhekani indaba kaNdlovu eRoma obekwe ngupapa ukuthi abengumbhishopi eHalale avuk'uhlanya amashona athi angeke kwenzeke bafuna owakubo yini ke leyo?
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/05/05 08:11 PM

NANKU OKUNYE FUTHI MADODA

Reply: musha Fri26/08/105
Reply: momo Thu21/04/105
Reply: messanger- Tue16/12/103

Posted by: magdelene
IP Address: 217.206.230.9
Date posted: Mon15/12/103
Time posted: 12:03:44PM
Email: mylife

Guta raMwari do not believe in a Jesus Christ. They worship straight to Mwari (known to them as Matenga), who is a recently deceased man. He is the one they believed was God and now that he is deceased, he is supposed to be re-incarnated during the festive season, which they do do celebrate as Jesus birth, but as the reincarnation of their next God, who will be someone nominated amongst the great remaining leaders, maybe one of his children. They do not use references from the bible, because they say they cannot dwell in the past, they have to go by what is happening presently. They have their own special books printed. They do not celebrate any birthday and no xmas. Human instincts tell you when something is amiss. But I have not only gone by instints, i have also experienced some odd happenings therefore i have come to the conclusion that grace keeps us together although i have my reasons to think that my husband has been brained washed against me so badly that at one time he moved out of the house to stay with one of the guta members, such that i had to go to the maintanance court because he could not even remember that he had a family fend for. Meanwhile he drove around in his porchecar and donated thousands of zim dollars to guta which was a lot of money during those days. I would most probably need the whole year to give all details.
Posted by: mzukulu-kagogo

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/06/05 10:38 AM

kanti sebeyengaphi omakhinte loncomanzi wakhe ?kumbe basadinga itransport njengoba bona besezulwini .

nxa ngingezwanga kahle lixole kodwa ngibona angathi kuthiwe ama-uniform egrm athungwa ngotailor bakhona ngiyala lapho ngoba omunye umakhelwane wethi wayethungisa kusalu lami.kwathi ngenye imini ngathunywa ukuthi ngihambise lesosambatho, umama lowo wangiqhubela ibhanti eliyired and white lawana ake abakufashini elentshakantshaka ekucineni esefuna lokungigqokisa ethi yena ulithengele mina ngaqhuqha lelolanga ngala ukulamukela ngathi aliqhubele umama.lalamuhla lokhu kakaze amnike umama.


wayebuye lamaza-ezelwe amabili emendweni wakhe lo ongumfana ngithemba lawo madlozi abawagezisayo idoti yakhona yonke babeyifaka kuye wayeyisigelekeqe, etshaya aze atshaye lonina
.oyinkazana yena wayevele eyirebel by nature but ehamba egrm,wasekhomba, wabaleka wayahlala ejaheni.kahlalanga nyanga ezingaki sezwa kuthiwa uzibanyana kasekho utshaywe likhanda wahle wedlula,bababona angathi abantu babuza kakhulu ngekhanda lelo kwasekuthiwa ubelenyongo kwahlangana lokuthi ubesezithwele.emfeni yakhona sezwa kuthiwa unina kahambanga ukuyagezisa umntanakhe ugeziswe yizalukazi zeguta wayengavunyelwa lukuciphiza nxa abantu bemkhulumisa.

kuthe ngemva komngwcabo indoda kwathiwa ithole umgodi wegolide enyamayendlovu wahamba waloba lowobaba.ngemva kwenyangana ezingayingaphi umnewabo kamuyi wayesegijimisa unina embhodisa indlu embuza ukuthi umnawakhe wadliwa yini.khonokhokhono nje wabe esona omunye untombazana (phela lazo izikliwi ziyakhonjwa bakithi),wathutha ngakibo wayaloja .umsindo wathi ukudeda khonokho sezwa kuthiwa laye uselandulwa kahlalanga nsuku ngaki wadlula just like that.

lalamhla lokhu 15years ago umkamama lowo lokhe wayatsheketsha kakaphenduki kuthiwa sewathatha uselomuzi labantwana.singazi kumbe zindaba zasezulwini likamakhinte lezi.ngilusizi ngoba lamuhla ngize ngabakhumbula labo bantu ngesicaphuno sika mninimuzi
Posted by: MaJamela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/07/05 02:27 PM

UMakhinte loSamdala sebethe nya, njengenwele zepositori! Kabeze baphendule imibuzo, bajastifaye abakujastifayo, sizwe!
Posted by: ng'xoshiwe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/07/05 09:32 PM

mzukulu xolisa uncomazi!
Posted by: Dokotela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 05:37 AM

Omunye ubaba wahamba waya emkhunjini (kumdali weguta), wacela ukuthi lowo mdali athathe umphefumulo wakhe. Ngemva kwamaviki ambalwa washona lowo baba. True story!
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 06:17 AM

WELL SIBAMBAMAHAWU: There are imukhuhlane lani lani yikho phela sisithi abagulayo abeze bezethola ukuphila lapha.njalo ukuthi ube rich everywhere someone is rich omunye abengumyanga
lathi e-Guta ungaba ngu yanga okwe nyama kodwa ke emphefumulweni uyisinothi esikhulu kakhulu
.manje phela lokho okokuthi ukuze ube rich u have to kill no mfethu thats pure myth
angikaze ngikubone mina.
That is why uthola ukuthi uyangena laphana eGRM uyazigulela whatever (imimoya emibi ukuhlupheka ,kanye nje lokunenginengi)
Phela ndoda unga bulala umuntu ungeke ulalale ngo ama night mares azabe elawe from 6am to 5h59m59 am.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 06:46 AM

mninimuzi:Njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi labo abalwayo ngokwabo
uthola ukuthi vele omunye ulesikhwili lomunye
Khumbulanio phela madoda ukuthi ngingafanisa i GRM ledamu,kunatha zonke inyamazana (izinyoka,IZIMVU,impisi,IMBUZI,Izilwane,AMATHOLE,ingwenyama,)my point is kulezinhle lezimbi as u know,)
and again siyazi sonkeni ukuthi nxa kuthiwa akulamlilo angela ntuthu it does not mean etshadweni kuphela.
Okuvelela u-Ndlovu lo -Moyo kuyamehlela sam applies to okuvelela amaChristu lama-GRM's kungabavelela.
mninimuzi :uMdali is a mthwakazi name for GOD ,MWARI, and all the namings for GOD of know rteal God not gods


NCOMAZI NGIYABONGA SININI SAMI

Zwangendaba akulalutho engadliswa lona ngphandle ko moya oyingcwele let me say (born again)
wellcome to ezwulwini.

WHY EZULWINI IS KUHLALWA KUJATSHULIWE LAPHANA
let me give u some examples
Kulabantwana betshumi lambili(labana engithi bakhethwa emva koku hamba kuka MAchaza isimo sakuqala), there is one guy
he is my Brothers freind born 1965 he has never gone to a hospital or a doctor I never saw him ekhwehlela,kumbe ephethwe yinyongo kakaze aye enyangeni ,actually he doesnt get sick he will never get sick anyway,(How do u explain that ,is it not iZulu,or let me say Heaven itself lakudala unkul;unkulu waye lama favourates if i may say abo Noah,and the likes of virgin Mary,the likes of Jesus.
same applies to the TShumi lambili,they know their status,believe me.
why so ngoba phela yibo abaqala lo umsebenzi ekuphendukeni kwakhe uNkulunkulu.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 07:07 AM

DOKOTELA :now lets look at a positive side
the guy went there wacela,right
did he tell u guys ukuthi what was his problem?
did he tell u ukuthi kwathiwani phakathi?
what if he insisted?
now the positive is .You aggre there is amandla
well confirmed now by Dokotela enkundleni.
u ask from God u will be granted (that is with all your heart anyway)
and again u-pha ngesikhathi sakhe nxa sekufanele.

Ok true story
THis lady (umzukulu wabe tshumi lambili)
was very fat wangena emkhunji wacela ukuthi acake(she said ukucaka)
ahh dukuduku wacaka usisi
hayi uthe esebona angani usengathi uyatshisatshisa labantu sebencabanga njalo uyazi thina abantu sinjani,yebona ye wabuyela emkhunjini,wacela ukubayisidudla futhi,
Wabbuzwa ukuthi uqinisile na ? laye wahle wathi ye,emva kwezinyanga nyana waqhela umntana bantu
(waba yisi tumbura fish).
uthe ebuyela wathi ayi this is too much ngiya cela njalo kwathiwa qala uyecabanga,and for sure
waya cabanga,wase buyela futhi wa describer lokho afuna ukuba yikho khona,
manje ngelinye ishambula lomhlaba,
from there kwafakwa isimiso sokuthi lingadlaleli emkhunjini,akusiyo BF leyana hamba nxa ulesizatho,njalo kuba loMkhokheli oqondisa
amazwi before ungena emkhunjini.
Posted by: Dokotela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 07:46 AM

Mina ngiyeza lami eguta ngifuna umdali lowo angenze ngibe mfishane, ngicake njalo. Ngifuna angenze ngibe lekhanda elikhudlwana angisusele ibatha.

Ngifuna angifake ama masili ngibe njengo shuwazinega.

Ngingaba njalo besi ngiphuma, uyangithathela yini umdali lowo ama masili ami?
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 08:02 AM

DOKOTELA
LET us not make jokes here
yikho ngithe mina ungacela ngenhliziyo yakho
kuyalunga hayi nge temptation wena osuyenza mfethu,
you cant be short and be like shcwazz
impossible
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 10:54 AM

mayuyu mana kancane Melaphi waze wangihlekisa.
Abantu balenkonzo ezehlukeneyo angidingi ukuthi udaba lubelunengi ngakho zicine zisuka kumaKhinte zicine zinetha kimi.Ngombono wami kwezokholo lendlela engifunda ngakhona ibhayibhili ngibona ukungcono ukuthi senze njalo sibuye sisebenzise okusisebenzelayo ngalokho esikukholwayo.

Umuntu ma engumuntu okholwayo ubuya akholwe agxile ngenhloko ngitsho lomzimba ngakho kunzima ukuthi uze umkhombise ukuthi la akhona kuyisima kanjani.Kufana lami ungabuya untshele kubi ngamadlozi singaxabana blind ngoba ngakhuliswa khona.
Posted by: Gaselomhle

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 11:22 PM

Mina lokhu ngikhala ngempendulo yombuzo kaMninimuzi: Njengoba ibandla leli lasungulwa ngoNakaTshazi abesitshoneni njalo libizwa ngegama lesitshoneni kungani umdali wenu lingathi ngu Mhudharhi kumbe Musikabanhu nezvinu. Why a Ndebele name. Phela akula elesitshabini esilaziyo elibiza yena musika zvinhu zvenyu lowo.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 11:37 PM

GASELOMHLE :e- ngitshilo ukuthi esintwini ngu-Nkulunkulu,u-Mdali,and in English its God
let me give you a (GRM or the whole world ideal God)

What is God like?
1.All too often the search for the perfect God has left man discouraged and empty-handed. And yet, the ideal God has been just around the corner all along(kulamalanga or iminyaka e_GRM as u know as I have said)

2. The nature of God - A God Who Can Be Known Personally
It's popular these days to think of God as some kind of force-field that exists in all things. But even if all things exist and are sustained, moment by moment, by God's power, there can be more to God than that. For example, wouldn't it be better to have a God who is more like a parent, sibling, or friend? Someone you could talk to, share your problems with, receive guidance from, experience life with. What's so special about a God that's impersonal, unknowable, distant?

And konke lokhu okudingwa ngu Zulu wonke yikho thina lapha e Guta Ra Mwari esiku bonayo./
ngithemba lani linga jabula nxa kungaba nje ngo Nkulunkulu

Actually thats what is happenning right now eGRM yikuthi nje sizwe sikamtwakazi asifuni kuvuma,
kumnandi madoda laphana.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 11:47 PM

3: The nature of God - A God Who Can Relate to the Human Experience
Some think of a God as being remote and distant, like he created the universe, then left it alone to operate on its own. Wouldn't it be better to have a God who is involved in the universe, and specifically, in what's happening here on Earth? And what about the unique difficulties, responsibilities and challenges that we face as human beings? Wouldn't it be better to have a God who could understand those things, a God who somehow knows what it's like to endure life in the harsh world he's allowed to exist?
The God of the Bible knows what it means to be one of us. Jesus Christ was not only God's Son, he was God who had taken on a human form and a human nature. "In the beginning was the Word [Jesus], and the Word [Jesus] was with God, and the Word [Jesus] was God. The Word became flesh [human] and made his dwelling among us."

Of God's Son, the Bible says, "The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being."He is "the image of the invisible God." He is the "Mighty God, Eternal Father" who was "made in human likeness" and "found in appearance as a man." In him "all the fullness of the Deity lives in bodily form." And "by him all things were created: things in heaven and on earth, visible and invisible."

Jesus said of himself, "Anyone who has seen me has seen the Father." "He who beholds me beholds the One who sent me." And, "I and the Father are one."

Though he was fully God, Jesus was also, somehow, fully man. He hungered, slept, wept, ate. He endured every kind of difficulty we face, and then some. Therefore, the Bible says he is not "unable to sympathize with our weaknesses."20 He was "tempted in every way, just as we are--yet was without sin."
So the God of the Bible didn't remain aloof from the pain, suffering and evil in our world. He endured life as we must endure it. In fact, he had a very humble time while on this planet. He was born into a poor household, was not physically attractive, encountered prejudice and hatred, was misunderstood even by family and friends, and was wrongfully executed.

JESUS WAS THE SON OF GOD AND THEY CRICIFIED HIM
NOW GOD CAME AROUND AS GOD IN DIFFERENT BUT HUMAN IMAGE AND THEY COULD NOT VUMA HIM. <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" />
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 01:01 PM

ORIGINALLY FROM MAKHINTE

2. The nature of God - A God Who Can Be Known Personally
It's popular these days to think of God as some kind of force-field that exists in all things. But even if all things exist and are sustained, moment by moment, by God's power, there can be more to God than that. For example, wouldn't it be better to have a God who is more like a parent, sibling, or friend? Someone you could talk to, share your problems with, receive guidance from, experience life with. What's so special about a God that's impersonal, unknowable, distant?

MAKHINTE
What you are describing above is 'WHAT-GOD-IS-NOT'.ln simple terms it is the opposite of what THE LIVING GOD is.
Posted by: Gazilikababa

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 01:38 PM

Makhinte

Uma ungokholwayo kuJesu Kriste yindaba ubiza unaChaza ngelithi isimo sakuqala yet there was Jesus before her if you believe in both.

Okunye njalo, unaChaza lamemukela ngo 1960 or somewhere there. Okutsho ukuthi ngenkolo yakho wena kwathatha phose 1920 years ukuthi uNkulunkulu azibonakalise njalo. Kunganike eGuta lenu lelo esengophundukayo in quick succession?

UNkulunkulu engikholwa kuye uyangazi mina. Ubuze owenu lowo ukuthi uyangazi yini mina.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 02:09 PM

GAZI :THIS IS A VERY GOOD QUESTION,
not that i do or i dont bielive in jesus but who knows jesus in the first place who can give a picture of jesus,whlist on the other hand I can give you ukuthi isimo(sikaNkulunkulu both) besinjani,I can tell you ukuthi what was said what was not said what really did come true after it was said 15 years ago when i could start to think about god by then
i was at an age of 4.example given
You know emasontweni kulaba qala ukuvukelwa ngama dimoni abo ,well as ussually this Sunday it happenned and izulu (Nkulunkulu as the spirit was not happy why i dont know thats the heavens problems not mine) weza uMdali from e-Mkhunjini wathi "ThULA UKUBANGA UMSINDO LAPHA"
AND THOSE known to be the rough dimonis never had the dimonis again make a reseach u will know.

now my point mostly is who knows Jesus yimibhalo AND HE WENT TO EKUPHUMULENI 2005 YEARS AGO and might have said ngizaphenduka what if it happenned e GRM ngezinye indlela,

and we all know that :
Pictures of Jesus' Race
Followers of Christ are generally assumed to be from the Western hemisphere. However, faith in Jesus began in the Middle East and spread outward from there, throughout the whole earth. For example, there are millions of people today in Africa and Asia who claim to be followers of Jesus Christ. The largest church today can be found in Korea.
The Bible tells us that people who believe in Jesus are from every tribe and people and nation and language (Revelation 7:9). Yet it is unlikely that any whole nation believes in Jesus. Certainly, it would be naive to think that everyone in the West who fills out a form as "Christian" is actually a true follower of Jesus. After all, Jesus said the way to destruction is broad and many travel by it; and the way to life is narrow, and few find it (Matt 7:13-14).

It could be that, proportionally speaking, there is relatively the same number of Christians in America as there is in Africa, for example. We don't know for sure, but God does. He alone knows people's hearts. He knows who has turned to Him in truth and who has not. And He is impartial when it comes to race (Acts 10:34-35).

WHO KNOWS WHAT HE THINKS WHEN IT COMES TO RACE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GUYS I DONT WANT TO CONFUSE MYSELF IN HERE. <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="images/icons/shocked.gif" />
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 02:30 PM

WOTHI NGIKU TSHELA WENA NDODA YAKITHI,UYABONA NXA USIYA EMKHUNJINI,UTHI NXA UNGENA KUVELE KUTHIWE KUWE,
"ABAKO GAZILIKABABA"(IF THAT WAS YOUR REAL SURNAME)
AND THAT IS WHY IT IS ADVISED UKUTHI ABAZALI BANIKEZE ABANTWANA BABO IZIBONGO(ABOVE ALL THIS IS TO UKUTHI UMNTWANA OKWAKIBO KUGEZEKE KAHLE NGEKE UTHI UMASALU YENA ESAZI UKUTHI UNGOWAKO ZITHA KODWA ENDELE KOSIBANDA,UZABONA IZINTO ZOMNTWANA ZINGA HAMBI KAHLE.) <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" />
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 03:27 PM

MAKHINTE
Mangikuzwa kahle emkhunjini lapha kuyabe kuselatshwa abantu.So ma ngigula ngingeza ngithole ukuphila ngibe sengizihambela nginga joyini iGuta.ie njengasenyangeni nje?Kumbe kumele ngijoyine first?
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 03:33 PM

MNINIMUZI:UKUJOINA KUFANELE UJOINE
NGOBA YISIMISO ESAFAKWA NGUNKULUNKULU
LESO AKEKHO ONGASITSHINTSHA AKEKHO OLELUNGELO LOKWENZA LOKHO NDODA KUFANELE UNGENE E-GUTA
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 03:44 PM

Ma kunjalo ke mina ngizaqhubeka ngiselatshwa zinyanga lamadokotela ngoba bona umsebenzi wabo yikungelapha hatshi ukuthi ngibeyisimbo noma iauxiliary nurse.You are a very tight,archaic and old fashioned church that seriously lacks flexibility.
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 03:50 PM

Makhinte

ngiyazi uyangicatshela and uyangiziba reasons zaziwa yimi lawe.

uthi wena umdali wenu lisheya laye amaproblems liyamazi liphila laye. lina eguta utsho ukuthi alikuboni okubonwa ngabantu ezimbabwe (YOUR STRONHOLD)?

zwana lamakhinte you may present a profound understanding of the scripture about Jesus trying ukubhica abantu, qala uyocabanga, you know exactly ukuthi eguta you don't believe in Jesus yikho omunye ethe why lisithi umaichaza yisimo sakuqala not esesibili? if abeguta bengakuzwa ulibetha leli gama uzohlawula ngomphefumulo.

uJesu was God Himself who came in flesh but Jesus never claimed to be God wayetsho njalo ukuthi ngithunywe nguBaba lanxa esesifa esiphambanweni uyatsho ukuthi Nkulunkulu wami ungitshiyelani na?

manje umdali wenu is a self styled god/goddess preying on your fears of demonic powers. the devil has been scaling this earth for over 6000 years he knows all of your forefathers by name akulanto emangalisayo ngomaya weguta,ibhayibhili licacile ngokwemimoya lithi you shall know them by their fruits and you guys don't have the fruits of the Holy Spirit. alivunyelwa ukusiza abayanga which the bible calls true religion in James.uJesu wayesiza bonke abagulayo whether ngumjuta or greek,so were his apostles.lina lifuna umuntu aze angene iguta whereas sonke siyazi uMoya oyingcwele kalamakhethe, owenu ngokabani osiza lina kuphela?. and umdali wenu has committed a cardinal sin by equating herself to God. some will be quick to say ibhayibhili lithi ungajaji. liyatsho ukuthi nxa ungabona umzalwane esenza okubi ungamkhuzi igazi lakhe locelwa ekhanda lakho kodwa ungamkhuza abengundlebende uzokhela amalahle ekhanda read the 4th chapter of Ezekiel.

hamba uyebuza umfowenu uwutawunashe ngento zenu lezi luyeza usuku oluvutha njengeziko. ngizaphinda njalo phuma lapho makhinte. uJesu uthi narrow and strait is the way to heaven kodwa ungezwa sokuthiwa kumnandi and mystical tshiyana lakho. you are worshiping a canal man shown by greed,powerhunger and finally death.

thatha leposting uyithumele umdali and wena makhinte phuma lapho.
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 03:50 PM

Makhinte

ngiyazi uyangicatshela and uyangiziba reasons zaziwa yimi lawe.

uthi wena umdali wenu lisheya laye amaproblems liyamazi liphila laye. lina eguta utsho ukuthi alikuboni okubonwa ngabantu ezimbabwe (YOUR STRONHOLD)?

zwana lamakhinte you may present a profound understanding of the scripture about Jesus trying ukubhica abantu, qala uyocabanga, you know exactly ukuthi eguta you don't believe in Jesus yikho omunye ethe why lisithi umaichaza yisimo sakuqala not esesibili? if abeguta bengakuzwa ulibetha leli gama uzohlawula ngomphefumulo.

uJesu was God Himself who came in flesh but Jesus never claimed to be God wayetsho njalo ukuthi ngithunywe nguBaba lanxa esesifa esiphambanweni uyatsho ukuthi Nkulunkulu wami ungitshiyelani na?

manje umdali wenu is a self styled god/goddess preying on your fears of demonic powers. the devil has been scaling this earth for over 6000 years he knows all of your forefathers by name akulanto emangalisayo ngomaya weguta,ibhayibhili licacile ngokwemimoya lithi you shall know them by their fruits and you guys don't have the fruits of the Holy Spirit. alivunyelwa ukusiza abayanga which the bible calls true religion in James.uJesu wayesiza bonke abagulayo whether ngumjuta or greek,so were his apostles.lina lifuna umuntu aze angene iguta whereas sonke siyazi uMoya oyingcwele kalamakhethe, owenu ngokabani osiza lina kuphela?. and umdali wenu has committed a cardinal sin by equating herself to God. some will be quick to say ibhayibhili lithi ungajaji. liyatsho ukuthi nxa ungabona umzalwane esenza okubi ungamkhuzi igazi lakhe locelwa ekhanda lakho kodwa ungamkhuza abengundlebende uzokhela amalahle ekhanda read the 4th chapter of Ezekiel.

hamba uyebuza umfowenu uwutawunashe ngento zenu lezi luyeza usuku oluvutha njengeziko. ngizaphinda njalo phuma lapho makhinte. uJesu uthi narrow and strait is the way to heaven kodwa ungezwa sokuthiwa kumnandi and mystical tshiyana lakho. you are worshiping a canal man shown by greed,powerhunger and finally death.

thatha leposting uyithumele umdali and wena makhinte phuma lapho.
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 03:50 PM

Makhinte

ngiyazi uyangicatshela and uyangiziba reasons zaziwa yimi lawe.

uthi wena umdali wenu lisheya laye amaproblems liyamazi liphila laye. lina eguta utsho ukuthi alikuboni okubonwa ngabantu ezimbabwe (YOUR STRONHOLD)?

zwana lamakhinte you may present a profound understanding of the scripture about Jesus trying ukubhica abantu, qala uyocabanga, you know exactly ukuthi eguta you don't believe in Jesus yikho omunye ethe why lisithi umaichaza yisimo sakuqala not esesibili? if abeguta bengakuzwa ulibetha leli gama uzohlawula ngomphefumulo.

uJesu was God Himself who came in flesh but Jesus never claimed to be God wayetsho njalo ukuthi ngithunywe nguBaba lanxa esesifa esiphambanweni uyatsho ukuthi Nkulunkulu wami ungitshiyelani na?

manje umdali wenu is a self styled god/goddess preying on your fears of demonic powers. the devil has been scaling this earth for over 6000 years he knows all of your forefathers by name akulanto emangalisayo ngomaya weguta,ibhayibhili licacile ngokwemimoya lithi you shall know them by their fruits and you guys don't have the fruits of the Holy Spirit. alivunyelwa ukusiza abayanga which the bible calls true religion in James.uJesu wayesiza bonke abagulayo whether ngumjuta or greek,so were his apostles.lina lifuna umuntu aze angene iguta whereas sonke siyazi uMoya oyingcwele kalamakhethe, owenu ngokabani osiza lina kuphela?. and umdali wenu has committed a cardinal sin by equating herself to God. some will be quick to say ibhayibhili lithi ungajaji. liyatsho ukuthi nxa ungabona umzalwane esenza okubi ungamkhuzi igazi lakhe locelwa ekhanda lakho kodwa ungamkhuza abengundlebende uzokhela amalahle ekhanda read the 4th chapter of Ezekiel.

hamba uyebuza umfowenu uwutawunashe ngento zenu lezi luyeza usuku oluvutha njengeziko. ngizaphinda njalo phuma lapho makhinte. uJesu uthi narrow and strait is the way to heaven kodwa ungezwa sokuthiwa kumnandi and mystical tshiyana lakho. you are worshiping a canal man shown by greed,powerhunger and finally death.

thatha leposting uyithumele umdali and wena makhinte phuma lapho.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 04:27 PM

NO NO NO LEMBE UJESU WASNT GOD
WAYETHUNYWE NGU NKULUNKULU THINK OF IT
UMHLABA WAWUSONAKELE THEN UNKULUNKULU WATHUMELA INDODANA YAKHE WHICH UNFORTUNATELY MOSTLY WANTED THEY DID NOT WANT TO ACCEPT HIM? DO WE AGGREE ON THIS MFETHU.
NXA NGITHI SISHEYA LAYE NGITSHO UKUTHI,UYAZI SIYANGENA
EMKHUNJINI UBIKE AMAPROBLEM WAKHO,NOMA UBIKE UKUJABULA KWAKHO(UKUDUMISA)

MNINIMUZI KUMELE UHLALE KHONA YIKHO SIZA QUBEKELISA IVANGELI PHABILI NDODA UMAPHUMA NGENA NJANI LAWE UYABONA KADLISI
NXA UTHOLA INSINDISO MANJE UYABE UVELE UPHUMELANI LAPHO NDODA HAYI AHHH LAWE UYABONA.
Posted by: Nganeziyamfisa

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 04:42 PM

Into engiyasho nje yikuthi inkinga ngokholo loba yiluphi yikuthi inkolo is too much of a theory than practical,you can not prove things,all you are asked is believe in stories even if you know that they are practical impossible eg someone falling pregnant without meeting a man? is that believable? it's like people are being blind folded.People are told Jesus will come until death how do you explain that?We are told people lived for 200 years or more can a practcal human being afford that.Let's face it whether you believe in Daniel standing in a den of lions or not you we all know thats a false picture.
Mina ngithi yinto efanayo ngoba laJesu lowo izithembiso zakhe kazigcwaliswa,kunini wathi uzobuya nya yena.
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/08/05 05:39 PM

Makhinte

uyazigwenxa nguwe ufake kuhle isahluko sakuqala sika John esithi ekuqaleni kwakunguLizwi uLizwi wayeloNkulunkulu njalo uLizwi wayenguNkulunkulu khangela uverse14 of Jhn1 uLizwi wenziwa wabayinyama wahlala labantu emhlabeni. ngubani uLizwi okukhulunya ngaye lapha?
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/09/05 05:17 AM

NGANEZIYAMFISA ,NGIYABONGA MFETHU,yikho mina ngisithi khona khona
laphana eGRM sikhuluma ngento esiyibonayo:

Lembe I am trying to proove to you ukuthi,uNKulunkulu can be anything,ilizwi lakhuluma lehlela ku Jesu according to the Bible,but eGRM wehla yena self u NKulunkulu wahlala esimweni esingu muntu.
nxa wahlala e mbuzini angithi kwakuzaba lomsindo omkhulu kakhulu.
Posted by: Manyanyatha

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/09/05 07:57 AM

Wena Makhinte uzakuba lamanga ungumuntu omdala. Bala kuhle amaposting akho wonke eyekele ukuzi CONTRADIKTA lapha enkundleni. Futhi you don't sound like a Mthwakazian to me nanku lama spelling akho awakho right maybe you don't preview your postings. Your language does not prove to us that you were 4 years old in 1960. You definately sound younger than that.

I stand corrected.
Posted by: Dokotela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/09/05 01:03 PM

Makhinte, do you belive that what is in the bible is true about God?

If yes,
- then Why did God lie that He will come and live in our hearts as the holy spirit. Everyone is eligible to salvation only by believing that Jesus Christ died for their sins.
- What is the significance of igazi lika Jesu?

If no

- What form of authentication shows that GRM god is the real one, given that we have seen many postoriz doing similar magical conjurances and of course our traditional witch doctors.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/09/05 04:15 PM

NDODA MAKE UR CALCULATIONS KAHLE I SAID WHEN I WAS 4 AND IT WAS SAID 15YEARS AGO(THIS WAS MEANT TO BE 25 YEARS AGO)THAT WAS IN 1980
NEXT TIME I WILL PREVIEW MY REPLIES SORRY ABOUT THAT
NDODA MINA IAM A REAL MTHWAKAZIAN NO CHANCERS MFETHU
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/09/05 04:20 PM

WELL ANGIKAFIKISI LAMATSHUMI AMATHATHU EMINYAKA ANYWAY FOR YOUR INFO
Posted by: Manyanyatha

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/09/05 06:22 PM

Thanks Makhinte I was pretty sure you were well below 40. I was confused by your postings njengoba ngitshilo ukuthi awucaci. Hayi kuzwakele mfowethu.
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/10/05 01:01 PM

lam gradually coming to a realisation that Guta epitomises the fulfilment of the Old Testament prophecies.Uyatsho umbalo ukuthi bazoza abanye abazithi baNGUYE labaprofethi bamanga.

Uyazi lina bantu beGuta likamwari nxa amashona lingawazi azalitshiya likhathele.
First bathi amagundwane ayadliwa,then they came with Wapusawapusa.Sathi sisabambe eyangaphansi sezwa kuthiwa they are having sex lezinja in a dog style.Sisazibuza yabe ingenile iGukurahundi.Today they are even more mystic with this Gukura ramwari and the victims are still our beloveth brothers and sisters oMakhinte and the likes who were brainwashed into believing ukuthi elinye ijimbosi ngunkulunkulu.
Kanti vele wafunda kusiphi isikolo umdali weGuta,ukhona owaziyo? kumbe yi school dropout?
Maybe wayengu headboy eGokomere wasebona angathi ungunkulunkulu ngoba abafana besikolo bemesaba. <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" />
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/10/05 01:22 PM

HAWU MNINIMUZI SEKUTHENI MANJE USUGEMULA PHELA KITHI ABANYE LIZULU LAPHANA NJENGOBA BENGITSHILO NJALO NGACELA UKUTHI ASIKHULUMENI KAHLE NGENHLONIPHO UYABONA .ITS FINE TO ASK UKUTHI WAFUNDA KUPHI.
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/10/05 03:36 PM

No sbali angigemuli nex,infact,sorry about the apparent negativity,but get the gist of the matter.Angibathembi mina abantu laba.
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/11/05 03:33 AM

Kanti indaba le okhu isaphila? Makhinte indaba yeguta le ayikho alila ngitsho leliterature esingayibala lokhu. guys your church is mystical ngiyazi. so omunye wabetshumalambili the fact ukuthi kakaze agule makes him a supreme being to you guys? manje abantu abanjalo banengi engibaziyo. so emkhunjini kunjani? sewake wangena wena kumbe litshaywa nge-game?
Posted by: Dokotela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/11/05 05:59 AM

I notice you avoid my questions. Please answer them baba.


</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Dokotela:
<strong> Makhinte, do you belive that what is in the bible is true about God?

If yes,
- then Why did God lie that He will come and live in our hearts as the holy spirit. Everyone is eligible to salvation only by believing that Jesus Christ died for their sins.
- What is the significance of igazi lika Jesu?

If no

- What form of authentication shows that GRM god is the real one, given that we have seen many postoriz doing similar magical conjurances and of course our traditional witch doctors. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
Posted by: ndabebanzi .

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/11/05 01:53 PM

i do believe every group of pple that pray to GOD thru jesus christ and is bound by, the writtings of the holy bible is a complete church.
A church must be able to understand the link and changes from the old testament to the new testament and observe.The message of the bible must be spiritual binding.A cult is an otherwise; dis-illussioned group of people.(lost people)
Posted by: Ngu Spikiri lo

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/11/05 03:36 PM

E, bakithi.Kudala ngiyilandela le ingxoxo. Sekungathi ngibona indaba ezimbili lapha:

1. Ukuthi kungani uMthwakazi ungena inkozo ebizwa ngegama lesitshabini. Bazakhohlwa amasiko abo, babe ngabo pendeka imota zama*****. Uxolo kangithuki.

2. Ukuthi kanti vele ezinye inkonzo, ezifana labo Universal Chuch of God, Church of Scientology (maybe), Z.C.C., labanye, layo i guta Ra Mwari, zikhonza njani, njalo ubani?

Mina ngingeke ngikhulumele ngezinye inkonzo ngoba phela kangizazi. Kodwa le eye Z.C.C., sengizwile ngayo, nginganceda.

In any case if it is about the the things of God that we are discussing:

1. There is only, AND THERE CAN ONLY, be ONE creator (umdali). Otherwise, if applied to mortal men this name/word loses it's meaning.

My mother gave birth to me - She did not create me.

2. UNkulunkulu munye ongu Jehova, owayekhona, lelizwi lakhe kusekela ekuqaleni (John 1 v 1)

Ungu Alpha lo Omega (Revelations 22)

3. Uwonke wonke ofuna ukuyangena umbuso wezulu, uwungena ngo Jesu Kristu. He is the way, the truth, and the life. NOBODY, goes to the Father except through him. (Book of John.)

4. Ivangeli linye. Okuyilo esalitshiyelwa ngu Jesu, labafundi bakhe. Okuyilo esilinikwa ngabafundi beqiniso la namhla. The gospel of FAITH AND OBEDIENCE. Watsho uMpostoli uPaul wathi: Even if an angel from heaven comes and teaches you a different gospel, if it can be called a gospel at all, from this one you have heard, do not give them an ear.

5. You do not go to heaven because you ONLY believe. You must act to demonstrate your faith. Not in the manner you wish, but in the prescribed manner - which can only be the perfect law of God, Jehova. After all even the demons believe - and they shudder!!!!

Njalo eyinye into lapha yikuthi, uNkulunkulu lo, akakhethi. Labetshabi uyabafuna, uyabathanda.
Posted by: Zwangendaba

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/12/05 08:29 AM

Bafowethu.

The last contributor has displayed Christian FUNDAMENTALISM, the likes we see here in the U.S.A. from Southerners. The illusion that we have to enter the KINGDOM OF HEAVEN has led people to competing as to WHO IS THE WAY to that Kingdom. Moslem Fundamentalists say Mohamed. Christian Fundamentalists say Jesus. From CRUSADERS to JIHADS the earth has witnessed utter madness in human quest to force march everyone else into eternal doom.

O NKULU-NKULU is not a SHONA word. So NO SHONA person should ever be equated to oNKULU-NKULU. Yikuthuka lokhu esikuzwa lapha. O NKULU-NKULU is not a CAUCASIAN word. So no CAUCASIAN god should be equated to o NKULU-NKULU.

IF YOU SAY "THE CREATOR", WE ARE TOGETHER. Let us not allow lies to be continuosly told us until we become the VERY PROPAGATORS of those lies.

Li Zwangendaba.
Posted by: Mabila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/12/05 02:39 PM

Hk hk hk hk!
Posted by: Dokotela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/15/05 08:02 AM

Makhinte, woza u anse ama khwetshiyonizi ami.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/15/05 06:51 PM

1. Q:Makhinte, do you belive that what is in the bible is true about God?

1. A:YES IT IS VERY TRUE


2. Q:- then Why did God lie that He will come and live in our hearts as the holy spirit.

2. A:- I WOULD SAY GOD DID NOT LIE AND FOR SURE GOD CAME AROUND(i dont want to say weza e-Guta Ra Mwari)HE CAME AROUND AND SET IN US NOW ITS UP TO US HOW WE USE THAT HOLY SPIRIT,YOU KNOW IF YOU HAVE HIGH SPIRIT EITHER YOU CAN USE IT FOR GOOD OR BAD.THAT IS WHY YOU FIND ABALUNGILEYO IZIGEBENGU,AND PEOPLE WITH BRAINS ;INTELLECTUALLS.UYABONA DOKOTELA ENGIKUTSHOYO LAPHA NDODA.

3. Q:-Everyone is eligible to salvation only by believing that Jesus Christ died for their sins.
- What is the significance of igazi lika Jesu?
A:-there is no significance on that this might have been some ways of worshipping.
Posted by: cypepah

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/15/05 10:49 PM

I***** litshabi noma bengathi abantu ,uma ungumuntu muntu uyabe udingani ezintweni zamatshabi.Lowo oliguta lamara lelo litshabi akulambuzo ngalokho angabesipazamisa lapa ,kaye emagundwaneni <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" />
Posted by: Wekunene

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 11/15/05 11:52 PM

Ngiyanizwa madoda niphethe udaba oluvuthayo, kodwake zinganezakwethu ningalibali phela ukuthi nisenkundla. Ngichaza ukuthi singabantu sifuna isintu sakithi. Mina ngimangazwa ngabafowethu abathi uma sebechaza ibhayibheli bajule esiNgisini ongazuthi alichazeki ngesintusakithi. Asiyile esikoleni thina bafowethu kanti nangaphandle kwalokho ngithi PHAMBILI NESINTU SAKITHI MTHWAKAZI
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 12/12/05 03:15 PM

THIS IS JUST A REMINDER GUYS.UKUNAMBITHA NXA KUNAMBITHEKA ENGITHEMBA.


Open letter to world leaders

9/20/2005 11:13:56 AM (GMT +2)

The world today experiences a lot of diseases that are incurable, mysterious and even complicated. The answer to so many of these diseases is one. It is important to know the causes of the diseases so that we can all prevent them.


All such diseases, the known and the unknown, are caused by wars, that is, past and even present. The more one kills, the more one murders, the more one creates confusing problems? (Twelve Lessons and Fifty Chapters of God?s work). The more people are killed in these entire wars world over, the more diseases come to trouble humanity. Spirits of people who are killed in such wars hover all over the places affected causing untold suffering. Do we want such a situation to continue in the world?

The rampant evils going on in the world are a manifestation of the existence of spiritual impurities which shall continue to profane the world as long as people are killed like rats, thereby causing untold spiritual pollution in the world. Only God has the Power to cleanse souls of these and all other impurities.

All world leaders should put an end to war if any progress is to be made in the whole world. More wars means more money is spent on researches on unknown diseases and corridors of hospitals will be overflowing. Now is the time to put an end to all such troubles in the whole world. No war is too small as the effects are all the same to humankind.

The answer to all such illnesses and troubles is found in healing done in Guta Ra Mwari. It has branches all over the world in different countries like: Zimbabwe, South Africa, Botswana, Zambia, America, Britain, Canada, Russia and so on.

self
Guta Ra Mwari Headquarters
Lobengula
Bulawayo,
Zimbabwe.
Posted by: Mabila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 12/12/05 03:17 PM

Inhlanganiso yenu ithiwani nge sintu sethu Makhithe??
Posted by: Mabila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 12/12/05 03:17 PM

Inhlanganiso yenu ithiwani nge sintu sethu Makhithe??
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 12/13/05 05:33 AM

UMUZI KA NKULUNKULU

DANKIE SISI
Posted by: Mabila

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 12/13/05 07:56 AM

Yibizeni phela lani ngolimi luka Mama. Sebeli kholonilayizile lani! Sebelingise ama kholoniyiza abelungu......heish! Bazoyiqalela khona kanye esigodlweni sakwethu! Bayibiza ngolimi lwabo nina! Abantu balenkani bayazizwa laba!
Posted by: mhlophekazi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/12/06 01:10 PM

mina ngikhonza e Gutaramwari angivumelani lokukhulunywa lapha regarding my religion.Mina NGINGOWESINTWINI SIBILI iGutaRamwari alikhethi mhlobo.
Posted by: mninimuzi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/12/06 04:01 PM

thulisile weGuta
kanti lingamatwins loMabila?
Posted by: mhlophekazi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/12/06 04:54 PM

BATSHELE MKHINTE
Posted by: mhlophekazi

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/12/06 04:55 PM

UNGAZO NGIBIZA THULISILE WE GUTA WENA MININIMUZI <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" />
Posted by: Siphepheli

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/12/06 09:08 PM

Hawu we Thu,

Kambe umuntu olegama elihle kangaka angahle athi ngokungena ahle adladlazela okwebhiza likabasi kutheni? Phola uthi tu, uhlale phansi, uphuze isiphuzo, upholise umoya.

Kanti wena elakho lelo Gula lehlukene na kwelikaMakhi, ngibona phela uMakhi kadladlazeli uxoxisana labanye ngokuphola langakuthobeka okubukekayo, kodwa wena okwakho lokhu okwephansi- phezulu mhhh! asazi njalo.
Posted by: Khanka

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/12/06 09:26 PM

UXOLO SIPHEPHELI YINDABA PHELA INDLOVUKAZI
AYIJABULANGA NXA INGABIZWA KAMNANDI,KODWA KE
NGILETHEMBA LOKUTHI UPHOLILE LAYE,NGOBA INHLONIPHO IYATHOLAKALA LAPHANA. <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />
Posted by: Gaselomhle

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/13/06 05:58 AM

Sethule Thulisile, samkele wakwethu. Molweni, banjani abanye. Uyanyukelwa esigungwini. Uzaxola sengikubingelela wenusukade wafika, yikuthi ufike ngampelaviki pho ke mina bengithe tshampu kancane.
Posted by: MaJamela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/13/06 03:47 PM

Kuleli khefu lekhisimusi eledlulileyo, bengisekhaya, kwaNtuthu. Besibhujelwe ngumka baba omdala, ubesonta eGuta. Esililweni sakhe, ngibone engingakaze ngikubone kusenzakala. Bekusithi nxa sekuyisikhathi somthandazo, bekungakhulunywa ngo Nkulunkulu. Bekukhulunywa ngomufi nje kuphela, ukuthi wenza lokhu, njalo wayemuhle ngalokhu! Engakunanzelelayo yikuthi konke lokhu kwakusenziwa ngolimi lwesitshabi. Kuthi nxa umthandazo usuphelile, omama bebandla, behlabe ezimhlophe, bayegombolozela ibhokisi lomufi kuhlatshelwe, kugidwe awu, kubengani lidili! Eduze lebhokisi khonapho, isithombe sikamdali lowo osewabhubha sasibekiwe!
Kwangethusa sibili. Ngakho bengithanda ukubuza uMakhinte ukuthi wonke umuntu osonta iguta, nxa edlula, imfa yakhe izaphathwa ngale indlela? And why lingabali imibhalo yenu( your bible) emfeni? Okunye futhi, nxa lisithi "okungapheliyo, lanini" liyabe lisitshoni?
Ngingabonga kakhulu nxa ungayiphendula le imibuzo!
Uxolo nxa kuyikuthi limibuzo seyakeyabuzwa yaphendulwa ngaphambilini.
Posted by: Makhelwana

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/13/06 06:55 PM

Ngilibingelele lonke,

Mina bengicela ukubuza ngaleli sonto ebizwa iUniversal Church, sengizwe abantu abanengi beyifanisa leGuta.
Bengicela lingichazele ngaleli isonto ikakhulu kulabo asebekebalingena kumbe abakhonza khona.

Ngiyabonga.
Posted by: Nomangqika

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/13/06 08:26 PM

itshiyene le guta ngoba lapho kubalwa same bhayibhili esilalo kuzo zonke inkonzo they believe ku Jesus christ ukuthi yindodana kankulunkulu same as an other churches yi one of pentecostal church and they pray for people as pentecostal churches do.
Posted by: MaGae

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/13/06 09:24 PM

khulumani sizwe silalele thina
Posted by: ILembe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/14/06 02:15 AM

Liyayizwa na into ekhulunywa nguMajamela kudala ngalitshela ngalinto ethiwa liguta konke okufihlakeleyo kuzavela, ithi ngivale owami. thanks Majamela for that eye openning testimony.

Mthwakaz'omhle ngesihle langothando loxolo kumbe ungoweguta, wapusawapusa, madzibaba or whichever, alikho elinye igama esiliphiweyo emhlabeni esingasindiswa ngalo ngaphandle kwelikaJesu. Amen
Posted by: Mangethe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/14/06 06:00 AM

Nxa abantwana bakaMthwakazi izimfa zabo seziphathwa ngetshabi emithandazweni yakhona!!! Asazi.Bayekeleni benze.
Posted by: Gaselomhle

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/14/06 07:14 AM

Akungitshele Majamela, emfeni le were they crying. I once witnessed enye yezimfa zabo, no one was allowed to shed tears including unina kamufi. To them it was an abomination. And the immediate family members were turned to alians ngoba bengesi be Gutha njalo lemikhuba yakhona bengayazi. Ijayive eyayitshaywa lapho, ungathi ngamassurppoters eBOSSO lawo engqikilane le CAPS kumbe iDynamos eBF. Babetshitshimba kungathi kungeniswa umlobokazi wenqabutho ekhaya. But I felt pity for the old lady because she was restraining her tears and was so weighed down with stress, abakwabo bengasazi lokuthi bamsize njani ngoba konke ababekwenza babetshelwa ukuthi seliphambanisa, manini khonapho, bomama bebandla sondelani eduze. Kwakuthiwa ingilosi ziwugqagqele lumuzi ngakho lingakhali hlezi lithuke uMoya.
Posted by: Mabonwabulawe

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/14/06 10:14 AM

Ye bandla ngizothanda ukuxolisa kakhulu,kukhona umbhalo ku 'page 4' othi ubhalwe nguNcomanzi, hhayi ke kwenzeka iphushana elithile kwaphambana amakomishi.OkaNcomanzi akahhambisani neGuta, ngikholelwa kokwakithi engafica kwenziwa ngubaba.Ngisho nala emlageni engikhona nginayo imfuko yegwayi engithethisa ngalo
abasemsamu.
Posted by: MaJamela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/14/06 02:30 PM

Hatshi, Gaselomuhle, they were not crying. All they did was dance and clap at the same time, ngapha beklabalala(i guess it was supposed to be singing). Owayekhalela ingoma zakhona wayeseze waginqa.
Posted by: MaGae

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/14/06 06:10 PM

ah kunzima ke eguta yeyi lina asazi umhlaba susiyaphela sibili oqotho.
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/15/06 01:56 PM

kunzima sibili,kukomhlaba la!!
Posted by: Makhelwana

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/15/06 02:54 PM

Kanti vele wona lamasonto alemfihlo ESATSHWAYO ngeyani. Ngezani imfuko lamafutha angaziwayo ukuba avelaphi emasontweni, njalo kuyini khonokho esesikuzwa ukuba abantu sebengena isonto elithile ngoba liyabathandazela bathole imisebenzi, kumbe BANOTHE? Banengi okuthiwa bazahamba besithi ngegama likajesu bona kuzimpisi ezizifihle esikhumbeni semvu.

Yini umehluko walawo masonto lalokhu okubizwa ngesiNgisi CULT?.
Posted by: Manotsha_

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 04/19/06 08:48 PM

I gama elithi Cult lasetshenziswa ngabelung bezama uku-controla ivangeli. Lokho bakhwenza bezam ukubana amazwe onke abelenkolo yesikrestu.

Abantu abansundo ngemvelo babelenkolo ezitshiyeneyo. Yibo ababumba inkolo yokukhnza umdali owodwa. Kube kanti abanye abantu abansudu bakubona kufanele ukubana balandele amasikho, yikho-nje babeleyabo inkolo yabo, e.g. kwakuloThixo weZulu, uThixo wamanzi, etc. Othixo babebanengi.

Abelungu baqala ukubamba abantu ngamandla ukuthi babelenkolo eyodwa abayithi yinkolo yesikrestu. Owayengakholwa isikrestu wayebulawa aphoselwe emafutheni aqwathayo, kumbe bambulale esiphambanweni, kumbe bamtshise. Amakrestu akuqala abulala abantu abanengi ababelenkolo yesintu. Nxa wawungatholakhala ugida ezesintu, kumbe uthethela, kumbe ulengwalo zesintu babesthi ungumhedeni, kumele ubulawe.

Amakhiwa-nje athethela ibhayibhili phezulu, engakwazi ukubana inkolo-le yona ivela ngaphi. Inkolo ngemvele zazinengi endulo.

Umuntu ulemvumo yokukholwa lokhu akubona kungukhuba wabantu bakhe. I Guta raMwari yinkolo yesitshabi, thina kasikwazi ukuthi lababantu bakholwani. Kungani kungelaSigodlo sikaThixo kuleGuta raMwari? Kasenzeni lathi isiGodlo sikaThixo wethu hatshi ukuthatha inkolo yezizwe esingayaziyo sense eyethu.
Posted by: Cocco

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 04/20/06 08:27 PM

Asazi bantu, kodwa lingaweli entweni ezinje ngoba hey, kuthwa nxa usfuna ukuphuma uyahlanya, zihle zithanye one time inqondo to protect the darkest secrets. mina ngicabanga ukuthi kuyafana le universal kodwa uNox uthi azifani, plz elaborate sisi wami ngoba iuniversal layo ilezitayila ezingapheliyo esizizwayo, kunzima bangane bami....
Posted by: Potshoza

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 05/08/06 02:48 PM

Gutara Mwari case postponed
08 May, 2006

FRANCISTOWN - A case in which a congregation of Gutara Mwari Church in Botswana is fighting with its Zimbabwean counterpart over funds has been postponed to August 11.

Francistown High Court judge Singh Walia made the decision after it was realised that the Botswana congregation is divided into factions due to differences over a number of issues.

The court therefore ordered that, an interim committee shall be constituted within 30 days of the order comprising of two members from each faction.

The committee shall procure, within 45 days of its being constituted, the re-opening of all prayer halls in Botswana. The prayer halls have been closed since July 2004.

At the centre of the dispute is the contention of the rightful recipient of church tithes. Some members of Gutara Mwari Church in Botswana argue that the funds accrued by the local church should go to the locals church coffers while others believe that it should go to Zimbabwe.

In February 2006, Walia could not proceed with the trial because documents brought before him were not written in English.

He emphasised that the language accepted by courts in Botswana was English and advised both counsels to translate those documents into English.

The judge also said it would be easier for the court to proceed if constitutions of both churches in Botswana and Zimbabwe were provided to the court.

Walia said if the court was provided with the constitution, it would therefore, indicate whether a church branch could operate autonomously.

A certain faction in Zimbabwe claims to be the rightful recipient of church funds after the death of the Host (leader of the church) in 2004.

After reading the court order Judge Walia reminded hundreds of Gutara Mwari members who flocked to the high court to resolve their differences and warned that the existence of factions within church would have serious repercussions The applicants were represented by Callender of Francistown while Rabashwa of Boko and Associates represented the respondents. BOPA
Posted by: Zwangendaba

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 05/08/06 03:50 PM

Bafowethu.

Nxa sesiyibona indaba enje ngesintu baba Potshoza, sizwa UBUHLUNGU kakhulu. Sibuye njalo kusihlekise.

UMBHALO WESINTU UTHI WONA:
1. Izinto zomhlaba ziyagwetshwa khonapha emhlabeni. Yikho lamadlozi ekuhlamukela usesekhonapha emhlabeni nxa izinto ungazihambisi NGENDLELA yoSENDO lwakwenu.
2. Ungonela UMDALI, okuyinto engajwayelekanga, uzagwetshwa nguye kanye oNKULU-NKULU.

Ngamandlwane lawa ukuthi kuthiwe ama High Court asengena indaba ZOMTHETHELO, kumbe INKONZO. Kuyabonisa BHOQO ukuthi akekho oNkulu-Nkulu okukhulunywa ngaye lapha. These are Earthly things and therefore are solved by Humans (COURTS).

Li Zwangendaba.
Posted by: Manyanyatha

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 05/08/06 07:33 PM

Kabuye uMakhente azokutsho ukuthi kwenzakalani eGuta. Hk hk hk hk!!!!!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posted by: Dokotela

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 09/15/06 11:39 AM

Please bantu beNkosi lingacini selingena emlindini ngenxa yama khalitsi.

-------------------------------------------------------
Kenyan doomsday cult move in bunkers
Thursday, 14th September, 2006
E-mail article E-mail article Print article Print article
NOAH?S ARK! Sang, leader of the House of yahweh, leads police and government officials into one of the bunkers

NOAH?S ARK! Sang, leader of the House of yahweh, leads police and government officials into one of the bunkers

MAUCHE, Kenya, Thursday - Kenyan followers of a US-based religious sect which predicted the world would end after a September 12 outbreak of nuclear war moved into bunkers on Wednesday despite the failure of their prediction.

Dozens of members of the House of Yahweh ? dressed in gas masks, gloves and long overcoats ? have built a network of underground hideouts in the small highland village of Mauche.

They have stocked the bunkers with dried fermented flour meant to feed them for a year, by which time sinners would have been wiped off the Earth, according to their beliefs.

?Those who have been doubting us will in hours be ashamed and if the effect of the war is not felt here, then let the police arrest us,? Mosheh Sang, leader of the sect in Kenya, told journalists while packing sacks of flour into a bunker.
?We shall stay in the bunkers for a period of one year,? Sang said.

Kenyan authorities have been closely watching sect members to avoid a repeat of the aftermath of an unfulfilled prophecy in Kanungu in western Uganda, where more than 900 members of the Movement for the Restoration of the Ten Commandments were burned alive in 2000.

Police said they were worried that the bunkers could cave in despite followers of the cult erecting supporting wooden pillars in the six-by-ten foot bunkers.
Underground water was seeping into the hideouts which police said would weaken the structures.

?Though there is freedom of worship in the country, our fears are that the members could die, not from the so-called nuclear war, but by the bunkers caving in,? Dominic Karanja, a senior police officer in the area, told reporters.
But the cult?s followers said it was Yahweh?s (Hebrew for God) way of providing water for them.

According to Sang, a nuclear war between the United States and North Korea only failed to kick off on Tuesday as expected due to difference in international time zones.

?Members of our sect who are in the US will not be affected as they are protected by Yahweh,? Sang added.

According to its website www.yahweh.com, the group was founded in Abilene, Texas.

?September 12...You need to put this date on your bathroom mirror. You also need to make preparations for the dark days ahead, which will affect every person on earth,? the site says.

?There is a place of safety but like their unbelief in the Sabbath, the world will not believe this message, neither will they repent of their sins of murder, fornication, or theft. You need to start training now in the ways of Yahweh,? the website says.
--------------------------------------------------------
http://www.newvision.co.ug/D/8/12/521129

http://www.yahweh.com/
Posted by: lungani

Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi - 02/16/08 07:30 AM

I just stumbled on this topic. O-Mkhinte labanye abebandla leGuta, lisebenzile, ukuphendula imbuzo yonke le. Kuya bongeka lingadinwa lakusasa.....