UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ?

Posted by: Mahlab'ayithwale

UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/10/05 06:03 PM

NGIMANGELE UKUBONA UKUTHI SOLABANTU BAKITHI ASEBESUKE BENZA IHLAZO LELI ELITHIWA YIBUTABANE,I WAS SHOCKED WHEN I WENT TO A PARTY LAPHO ENGIBONE NGAWAMI AMEHLO MADODA ABANTU BAKITHI BEBHIZI BEQABULANA.BAPHINDE BANGITSHELA UKUTHI BAYASHADANA,KANGAZI MADODA KUMBE MINA YIMI ENGISESEMUVA INTERMS OF CIRVILISATION,NGAKHOKE NGITHE KANGIZWE KINI ZINSIZWA LEZISIZWAKAZI LIKE LINGAZISE UKUTHI SESAMUKELA NA LESI ISIMAKANJANI,

NGANGISIZWA BESHO BETHI U KEVIN NCUBE UYISO NGINGAVUMI UNTIL MY COUSIN SAW HIM KISSING SOME GUY,NGITSHO ESINTWINI SAKITHI.PLIZ MADODA AKENI LINGICAZELE LENTO,OMUNYE UMFANA BATHI USHADWE NGUMLUNGU,HAVE WE REALLY ADOPTED THESE WESTERN CULTURES THAT MUCH. <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" />
Posted by: mathimula

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/10/05 08:01 PM

mina ngiphelelwa ngamathe. Ngididekile kodwa eCanada zihlobo zami banebgi. Mina sengazitshela ukuthi as long as umuntu engathintani lezami izibunu kenze akuthandayo. Kodwa sengananzelelal ukuthi lase balungwini banengi abangayi thandi lento..... Akeni sihlolisise lendaba nxa bekhona lapha enkundleni labo bengesabi babeke imibono yabo.
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/10/05 08:22 PM

heyi madoda indaba leyi inzima sibili...... kodwa mina angiboni cala phela lapho nxa umuntu ekhetha ukuzwanana le same sex yakhe, mhlawumbe kukhona okumnandi abakukholisayo thina esingakuboniyo phela , njengoba besitsho ukuthi '' another man's meat is another man's poison''
Posted by: DUMAKUDE

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/10/05 08:41 PM

[B][/B] <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: nozithelo

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/10/05 10:09 PM

mina l think banengi abantu abayizitabane from ekhaya but a lot bayafihla,look at the late banana,lomkaradi wehighlanders plus a few others we use to see e city hall
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/11/05 12:25 AM

mina ukhabazela ngithi ukukhuluma ngayo lento kulihlazo kimina kodwa ngizothi fahla ngamancane.Ngamaloyo la umuntu ophilileyo angiboni ukuthi engenza into efana lale.

lihlazo leli elenzakala ekhaya kukudala kube umkhonto sesiyuthe ntwa esifubeni kwanukigazi.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/11/05 01:13 PM

KAKUSICALA SIBILI NXA UMUNTU EZIKHETHELE UKUFUNANA LAMANY'AMADODA KUMBE UDADE AFUNE ABANYE ABESIFAZANE KODWA ISINTWINI SAKITHI SESIKWAMUKELA YINI NJENGAMA NORMAL RELATIONSHIP,APPARENTLY OKUNYE UKULITSHONA KUTHETHISE OMUNYE UMFOWETHU KWATHI "AMANDEBELE YIWO AQALE UBUTABANE EZIM,NXA BEKHONA ABANJALO KABATSHO UM'BONO WABO KUMBE THINA YITHI ESILAHLEKILEYO.
Posted by: mathimula

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/11/05 03:30 PM

Abakho yini aba Gay lapha enkundleni bazimele, baphendule
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 05:01 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by mathimula:
<strong> Abakho yini aba Gay lapha enkundleni bazimele, baphendule </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">iloba ekhona akulamuntu ongamela umbuzo ofana lalo
mahlaba'ythwale siphawulele ukuthi bewufele uhlose ukuthi sihlaziye ngaluphi uhlobo mina sengididekile emqondweni. <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 05:19 AM

Mina ngokuxazulula kwami, ubutabane yinto ongayifundiswa kumbe ukuqanjiswa ngumqambisi. Uyakhetha ukuthi uyafuna yini ukuba yisona sitabane kumbe hatshi.

Ngolwazi lwengwalo ezingcwele ezilotshwe ebhayibhilini, kusobala ukuthi ubutabane yinto engalunganga, njalo elihlazo kuso lika Mdali. UMdali wakwenza mgceke ukuthi umuntu wesilisa abelesitho esilungele ukungena kunsitha yowesifazane, hatshi kuntuba yodede. Kunjalo ke, akudingi lwazi kumbe ubucoko ukuthi, uwonkewonke azi into ezimgceke kanje.

UKevin Ncube, ngangike ngatshi ukuthi yi'stabane ngoba ngibone esenza imiciko engajwayelekanga. Njalo bakhona ababe sebenza laye engibaziyo ababengi tshela ngezenzo zakhe.

KuMthwakazi, ngibona kumele abantu abakhetha ubutabane bafakwe kulangabi lesihogo, ngoba bengazi ukusebenzisa izitho zabo zomzimba. Kuyafana lokuzama ukubhosha ngendlebe- kusobala indlebe is not designed for that! akudingi rula lokho.
Posted by: Mabonwabulawe

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 11:45 PM

iyaxaka ngempela lendaba yezinkonkoni(gay) kodwa ngeke sinye nganxanye Mthwakazi singemanzi.Ngalokho ngisho ukuthi mina okaNcomanzi anginankinga ngempela nabantu abaphila lempilo.Ngizwisisa sengathi kuba ukuthi u'straight' or u'gay'.nxa u'straight ufunelani ukucindezela o'gay'? akaze ngezwa abantu aba'gay' bethi banenkinga ngabantu aba'straight'. ngilenkinga ngabantu abafana noMkhize.yemadoda anothula nxa ninemicango emibi kanje ngezinye izidalwa.
uma'straight' ngempela njengami nje ungangabazi ubu'straight' bakho angikholwa ukuthi ungazihlupha ngokuthi amanye amadoda a'gay' ngoba imizwa yakho yiyona ekuvikelayo ukuthi ungathintani nenye indoda ngokocansi kepha nxa uzingabaza yikhona la ongaba nenkinga khona koba uphila impilo engamanga wesaba ukuthi uzothi qaqabu usuvuka phansi nenye intshebe.
okaMthwakazi okhetha ukuphumela eshashalazini ngobu'gay' bakhe ngicabanga ukuthi usuke e 'very very very gay', ngani ngoba yinto asuke ezame ukuyicindezela okwesikhathi eside kodwa kwehlula.akulula ukuthi ungaphumela eshashalazini uzisho ubu'gay' empakathini olabantu abafana no Doc no Mkhize. Phansi ngobucindezeli madoda.Doc sobesiyaphazama kakhulu uma yonke into ingaqhutshwa ngokwebhayibhili.
ibhayibhili njengami ngilithatha ngokuthi ngumlando(history) wezinye izizwe. ukuthi kubhalwe ngabantu aba'gay' kuchaza khona ukuthi yinto ebikhona nakulezo zizwana kodwa icindezelwa. izocindezelwa kuzekubenini lendaba. abakhululwe.
angime la okwamanje.
Posted by: bunandi kill me

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 11:47 PM

KUDING RULA LOKHO SAYS DOC <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 11:47 PM

AKUDING RULA LOKHO SAYS DOC <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 11:50 PM

MINA NGAPHOSA NGABA YISTABANE BUZANI IMIBUZO YENU NGIYIPHENDULE

JUS JOKING

MINA FROM WHAT I GATHER
PEOPLE IN LIFE WANT HAPPINESS AND IF THEY SO FIND THAT HAPPINESS IN THE SAME SEX THEN SO BE IT.


ITS TRUE KULOTSHIWE ENCWADINI YOKUPHILA UKUTHI YISONO BUT IF IM NOT MISTAKEN
UBUSELA ,UKUFEBA ETC ALL THOSE THINGS YISONO BUT PPLE STILL DO THEM
Posted by: Dokotela

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 02:04 PM

Ncomanzi, ngokubona kwakho veza imizwa yakho ngomfanekiso wesitho sowesilisa phakathi kwentuba yodede. Veza imizwa yakho ngokuthi ukubona njani, ma idede seludibane lemhluzi yomzimba ephethe inhlanyelo. Qathanisa lesenzo esibalulekile, esadalwa ngu Thixo, INkosi yamakhosi, esigoqela ukuhlangana kowesilisa lowesifazane ngezitho zabo ezilungele umdlalo wecansi.

Mina ngibona ingcekeza ngoku zama ukucabanga ukuthi ma umuntu bem'pensela izbusiso kubanjani. Enye into etshengiswa ukuswela ibreyini, yikuthi umtshaza awulandlela yokwenza imihluzi yocansi.

Mina ngithi ma kusenza, uMdali aphosele bonke abakhetha linto embi kangaka, esihogweni - afake istofu ku HIGH. <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />

Ungezwa njani ma umntanakho, engathi yena ukhetha ukuba yisitabane?
Posted by: matshetshe

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 05:37 PM

kanti mthwakazi selabanjani bantu abahle , abalembeko ,abathobekileyo , abalobuntu , abalungileyo , liqinisile sibili ukuthi kulendebele elithi lona ihlazo leli ofunayo kenze ,nxa imizwa yakhe isithi kabhotshele endleleni kabhotshe ngoba lilungelo lakhe lento yenu yamalungelo liboyenza liyithela amanzi ,umangingavuka kusasa ,sengitshade lodadewethu lizathi lina yebo kulungile yimizwa yethu, lamuhla ngingavuka ngizilobolele intombazana yami ,ngayenza umfazi ,kambe lilungelo lami , kulezinto ezonela isizwe zona nje ngokuhlanekela imvelo ,uNkulunkulu uyimvelo isizwe ngesizwe siyamhlonipha ngokuhlonipha lokulandela imvelo wena ubususithi umuntu uyangena nge 'exit door" abesesithi 'its legal' quote from one preecher ,legal ngaphikwakhona inkanuko zethu vele zihlezi zisilwa lokulunga lemvelo kodwa asizivumeli kufana nje lomuntu omdala owenza isex ledonki ,kambe who in his right senses can justify such ,then lina in your perveted minds you want to justify such filth worse still ulindebele ,mina nxa lani bantu bakithi selisithi lento inhle kayenziwe ,lobumthwakazi bakhona ngingabenyanya ,
Posted by: Mabila

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 05:42 PM

Mina ngizwa ngiyidondela lengxoxo yonale qotho ngoba it is not a necessary debate and secondly, I have failed to be a lady when it comes to this topic.

People who practice homosexuality lack common sense cha! Kambe imvelo ingathi isegcekeni kanje, ibaluleke lase nyamazaneni, wena ubulokhe ulwisana layo uvele uzamani?

Ngiyangibone amathole, amazinyane embuzi, lemidlwane yezinja kuthikaza kugadana kukuduna kodwa ngoba kusa developha kusakhula. Kungakhula akuthikazi lakanci! Pho lina aba gay lama lesbian sithini ngani?? Yindaba likhuthisa lingabantu asebekhulile or at least seem to be??
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 05:57 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Ncomanzi:
<strong> iyaxaka ngempela lendaba yezinkonkoni(gay) kodwa ngeke sinye nganxanye Mthwakazi singemanzi.Ngalokho ngisho ukuthi mina okaNcomanzi anginankinga ngempela nabantu abaphila lempilo.Ngizwisisa sengathi kuba ukuthi u'straight' or u'gay'.nxa u'straight ufunelani ukucindezela o'gay'? akaze ngezwa abantu aba'gay' bethi banenkinga ngabantu aba'straight'. ngilenkinga ngabantu abafana noMkhize.yemadoda anothula nxa ninemicango emibi kanje ngezinye izidalwa.
uma'straight' ngempela njengami nje ungangabazi ubu'straight' bakho angikholwa ukuthi ungazihlupha ngokuthi amanye amadoda a'gay' ngoba imizwa yakho yiyona ekuvikelayo ukuthi ungathintani nenye indoda ngokocansi kepha nxa uzingabaza yikhona la ongaba nenkinga khona koba uphila impilo engamanga wesaba ukuthi uzothi qaqabu usuvuka phansi nenye intshebe.
okaMthwakazi okhetha ukuphumela eshashalazini ngobu'gay' bakhe ngicabanga ukuthi usuke e 'very very very gay', ngani ngoba yinto asuke ezame ukuyicindezela okwesikhathi eside kodwa kwehlula.akulula ukuthi ungaphumela eshashalazini uzisho ubu'gay' empakathini olabantu abafana no Doc no Mkhize. Phansi ngobucindezeli madoda.Doc sobesiyaphazama kakhulu uma yonke into ingaqhutshwa ngokwebhayibhili.
ibhayibhili njengami ngilithatha ngokuthi ngumlando(history) wezinye izizwe. ukuthi kubhalwe ngabantu aba'gay' kuchaza khona ukuthi yinto ebikhona nakulezo zizwana kodwa icindezelwa. izocindezelwa kuzekubenini lendaba. abakhululwe.
angime la okwamanje. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">UVUNYELWE UKUBA WEHLUKANE LABANYE ILOBA KULIHLAZO LENTO OYIKHULUMAYO.USUKE WAYISEKELA KAKHULU LINDABA NGAKHO LAMI SENGIVALE ISICIKO SODIYO NGOKUTHI UMI KULUPHI UHLANGOTHI.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 07:41 PM

DOC

DOC,DOC,WANGIMBULALA NGOHLEKO.INTO YAMALUNGELO LE,KUTSHO PHELA UKUTHI KAYIKHO MANJE LENYE ONTO ESINGATHI IMBI,SESIZAVUMELA AMANTU BASHADE ODADEWABO PHELA.

DOC UMDALI WAY'TSHISA NGOMLILO ISODOMA LEGOMORA ESEBONE UBUTABANE SOBANDILE.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 07:52 PM

MKHIZE

NGIYIQALA LENDABA MKHIZE BENGIFUN'UKWAZI UKUTHI MTHWAKAZI USEYAMUKELA LENTO YINI,NGOBA SENGIBONE ABAFANA BAKITHI SEBEPHATHEKE NGALENTO,NGOKWAZI KWAMI THINA ABESINTWINI SIQAKETHESA AMASIKO ETHU LEMITHETHO YOBUTHU BETHU.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 07:59 PM

NCOMANZI


AMALUNGELO LA,SESIZAKUTHI LABABAMBA NGEGANYAVU LILUNGELO LABO PHELA SINGEKEL' UKUNANZELELA,ODADEWETHU BAZASWELA ABABASHADAYO PHELA NXA AMADODA ESESITHI ANGAKHANGELA EYINYINDODA AVUKELWE.
Posted by: Mabonwabulawe

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 09:37 PM

ya ngiyezwa ukuthi luselude ukhalo ekutheni sijabulele, sikhuthaze ukukhululeka kwabantu, ukukhululeka okugcwele hhayi ama'half' 'half'.Lendaba yezitabane ngeyokuzalwa, abazenzisi lababantu.Njengoba esho uDoc ukuthi ma ungayicabanga ngamehlo enqodo, ya ithanda ukuphica umcabango. Mina ngiyengibathathe ngokuthi ngabantu abakhubazekile ngokwemizwa.ngoba kungesikho ukukhubazeka ngabe nabo baba ngamanina nabanumzana abahloniphekileyo abanemizi.Yona lendaba akusikho ukuthi ngeyanamuhla indala kunami nani kakhulu khulu khuphela abadala bebekwazi ukunyathezela ngazozombili izinyawo.Hhayi ke mina uNcomza anginankinga etheni ma ingeza eyami ingane ithi injalo ngingahlushwa ukucabanga ukuhlukumezeka ezokuthola emphakathini wakithi ongayivuni lempilo kodwa mina ngikhululeke kakhulu.Ngiphile nabo abantu abazitabane, futhi ngiyabazwisisa lokho akusishintshi simo sami kwezocansi.
Fundani ukungabi ngabacindezeli bantu bakithi. anozibuza ukuthi ukube nazalwa ninjalo nanizakumela ukucindezelwa kanje yini!
angiceli ukushunyazwa ngalokhu esengikushilo.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 10:20 PM

HHAYI NDODA MA UTHI WENA LENTO NGEYOKUZALWA LAYO KANGIVUMELANI LAWE NGOBA NXA UNGAKANGELA ABANTU ABANJENGABO GEORGE MICHAEL,ELTON JOHN THEY WERE WOMANIZAZ KODWA KANGAZI UKUTHI KWASUKA KWATHINI,PHOKE WENA OSUZAKUBIZA NGENGEHLAZO ISINTWINI YIKUPHI NXA USITHI WE SHOULD JUSTIFY SUCH ACTS.
Posted by: mninimuzi

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/12/05 10:27 PM

Mina ngingomunye walaba abangathandi ukubona omunye umuntu ecindezelwa,yikho ngithi mina laba abacindezela abanye ezibunu ngempenseli zabo ababizelwa emagumeni eBhabhafilids bagongodwe phambi komphakathi,besebetshiswa,umlotha wabo ujikelwe olwandle olumagagasi abanzi anolaka olukhulu,khona umhlaba uzosala uhlambulukile,ulabantu abaziyo ukusebenzisa impenseli lezibunu zabo ngendlela eqondileyo.
Ngumbono wami lami bakwethu
Posted by: matshetshe

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/13/05 06:21 AM

mnini
sisonke okweslogani sezanu ,into ehluphayo lapha yikuthi isizwe sizalimala kangakanani ngalesi isenzo kumbe sithi umkhuba ,yazini ukuthi ubhanana abused his position of authority esithi nje engakubona akuhawukele akuqile kumbe drug them abesebampensela ,phela lento iyafundiswa or kumbe you can be trained by an experienced stabane for his/her benefit so nxa lento isivunyelwa them abantwana bethu will be at the mercy of the present day bhananas, futhi lento ilesatanism phakathi kwayo ama parties abo ayenyanyeka into mina lawe esingeke sayenza kwawethu amaparty ,lina elithi lento ngeyokuzwala do not be used by satanist to pervet the children of mthwakazi isodoma legomora zathelwa umlilo ngale ndaba yobutabane ,khona vele nje ukukhuluma ngayo or to tolerate it speaks volumes about one's moral fibre ,nxa liyizitabane phumelani egcekeni lingavali ngamalungelo
Posted by: Mabila

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/13/05 07:26 AM

Liyazi na ukuba izitabane have the highest incidence of STIs, highets incidence of HIV/AIDS than any other group, highest use of drugs, alcohol and other substance abuse, the highest incidence of internet recruitment and connections for sex, highest incidence of group sex and other wierd orgies, and highest numbers of pedophile offendors??? Lingadlali ngalintole.....it will cripple a society!
Posted by: matshetshe

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/13/05 02:48 PM

mabila uqinisile dade ,futhi lento ilesatanism enkulu phakathi kwayo ,ama orgies lawana are satanic rituals ,so lingafuni ukuletha ukhokha ekhaya elingawazi
Posted by: Mabonwabulawe

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/13/05 05:01 PM

Bengithi ngiphose owami umbono bosisi nabo bhudi, hhayi ke ningaze nithini ningathangani akuwuguquli owami umbono kakhulukazi nxa sekufakwa nokholo phakathi(satanism or christianity), hhayi angikho lapho. ngibheke ukuhlukumezeka kwenkululeko yabantu, amaSTIs, drugs ngokunye njalo kodwa abantu abakhululeke ukulandela imizwa yabo kwezecansi.
Posted by: Mabila

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/13/05 08:20 PM

Abeze bazozama labo ukusisuthisa Ncomanzi. Thina sesibekile eyethu imibono ngemizwa yabo!
Posted by: ubuntu

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/13/05 10:12 PM

Labo abakhetha ukuba gay, that's unfortunate but if we look at it from a biological point maybe bakhona abangayikhethanga linto. I believe we as human beings all have some form of dsyfunction in our make up, maybe labo benziwa yimpoxo yokudalwa. Lekhaya silabo, leBible mentions them so akusinto entsha. Amanye amasocieties are permissive kuphela that is y kukhanya angathi banengi in other corners of the world than others.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/13/05 10:45 PM

WHY KULEMIKHUHLANE IMINENGI KULENTO,COZ MDALI WAYITHUKA LENTO(ITS CURSED)YIKHO MDALI WADALA U ADAM LO EVA WAYENGAYISISO SITHUTHA.

U MABILA UTSHAYE ENAMBENI
Posted by: xhiba

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/14/05 12:34 AM

singazondi umuntu oyisitabane kodwa sizonde izenzo zabo ngoba the aren't in line with our culture,it isn't building our country futhi kungcono oyiso engaziqenyi futhi engafuni ukwazisa abantu who have nothing to to do with them ngoba thina aba'straight' nxa sesikuhlasela sesikunxaphela, ungacabangi ukuthi siyakuzonda.

Mina emadilini eLondon eyenziwe ngabakithi, ngiyake ngibabone. Begonene,beqabuzana njalo bebambabambana okufuna ukusitshengisela ukuthi babonke.Thina the majority who are straight kawusiboni sikwenza in excess lokuthi sibonakale. Bona yindaba befuna ukuzibonakalisa? I guess we all entitled to choice but know that your choice has consequences whether in the short term or the long term
Posted by: Mabila

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/14/05 03:41 AM

I think we all have a responsibility as well meaning citizens to assist one another to make healthy choices even kwezocansi esizenza ngensitha. Izinto ezensiwa ngensitha nxa singazelusi come back to haunt the whole society!
The President banana example cited earlier by Matshetshe is an excellent one.


Health Risks For Men Who Have Sex With Men


Health Risks For Women Who Have Sex With Women
Posted by: Mangethe

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/14/05 06:01 AM

Uma izinyamazana ezingakhulumiyo zisazi ukuthi le yiyo okumele ngiyikhwele ngoba ngensikazi,umuntu ehluleke ukwazi lokhu,then kule
problem enkulu.Ungezwa njani uma kuthiwa uyihlo ungqikilana lelinye ixhegu la next door.Kumbe unyoko laye wenza into efanayo lomama we layinini? Kuyayangisa lokhu.If there can be a comment from the so called gays/lesbians.
Posted by: mbilaka

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/14/05 12:57 PM

Lento yeHOMOSEXUALITY or abanikazi bayo abayibiza ngokuthi GAY yimbi iyenyanyisa kakhulu.
Posted by: ubuntu

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/14/05 01:43 PM

I'm not sure lapha whether the issue here is that of people being homosexual or their exhibitionist tendencies kuma parties lapha as other members have alleged. In other words, does uMthwakazi accept a public display of affections for heterosexuals and condone the same actions if it were gay people? Ngamanye amagama esingakufuniyo yibutabane babo kumbe ukuthi bathandanelane phambi kwamehlo kazulu?
Posted by: Mangethe

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/14/05 02:01 PM

The issue here is, ubutabane.Are you condeming or supporting it Mnumzana? <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" />
Posted by: ubuntu

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/14/05 03:54 PM

I'm trying to look at this with an open mind which should not however be misconstrued for being supportive. Our condemnation or acceptance will not necessarily make this social abomination extinct in as much as there are countless other social ills afflicting society today that won't go away just because we find them repugnant.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/14/05 06:14 PM

SO ARE YOU TRYING TO SAY LETS JUST LET THEM GET ON WITH IT LIKE THE WESTERN SOCIETIES DO,THE PROBLEM HERE MY FRIEND IS THINA SINGABANTU(AMANDEBELE).ASIBAZISE UKUTHI LENTO KASISOZE SAFA SAYIVUMELA.
Posted by: Ngu Spikiri lo

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/14/05 07:03 PM

Ubuntu,

But we must continue to directly condemn these acts, which you correctly describe as 'social ills' that are 'repugnant'.

If we do not take a stand against them, it is as good as approving of them.

After all, the evidence is all too clear, to show just how detestable this is. I think that when people speak of 'Gays', they do not fully realise what exactly is involved in these active relationships. Let someone who knows graphically teel us. Amaviki athile usehluleka ukudla ngenxa yokwenyanya.

And now they are allowed to adopt innocent children, and 'infect' them with this disease. Hatshi mina lizangixolela, kodwa lokhu kangivumelani lakho. It is unnatural.

IF A MAN 'THINKS' HE HAS NO NATURAL SEXUAL DESIRE FOR A WOMAN, LET HIM LIVE PERMANENTLY ALONE.

Just my thought.
Posted by: Sibambamahawu

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/14/05 08:26 PM

Lento sengathi ithanda ukuba nzinyana bakwethu. Let me from the beginning state unequivocally clear that i am 100% against homosexuality, but i want to understand from the horse's mouth not from Ncomazi who supports it but says he is not gay, i want to hear from gays and lesbians the motive or the reasons that make them chose this line of sexuality. Is it biological or a choice of fashion?
If it is a biological deformity then i will be inclined to lend an ear and try to understand, but if it is a matter of being wild and explorative then i am against this and will not condone it in whatever way.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/14/05 11:00 PM

I REALLY BELIEVE BAKHONA KHONALAPHA ABANJALO BUT SIMPLY BECAUSE THEY HAVE NO REASONS FOR INDULGING IN THIS INHUMANIC ACT,THEY HAVE NO FACTS TO DEFEND THEMSELVES COZ SOME OF THEM WANDTED 2 EXPERIMENT SOMETHING DEFFERENT FROM THEIR OWN NORMAL LIFE AND UNFORTUNATELY THEY FOUND IT SO FACINATING THAT THEY CANT EVEN IMAGINE THEMSELVES WITHOUT IT.

KAYISIBUNANDI BESONO PHELA NDODA,KABEZE BAZOZIKHULUMELA BODWA SIZWE,AS LONG AS I LIVE I WILL VEHEMENTLY DISSAPROVE OF THIS DEMONIC RITUAL.
Posted by: zwide

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/15/05 12:25 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mahlaba'yithwale:
<strong> I REALLY BELIEVE BAKHONA KHONALAPHA ABANJALO BUT SIMPLY BECAUSE THEY HAVE NO REASONS FOR INDULGING IN THIS INHUMANIC ACT,THEY HAVE NO FACTS TO DEFEND THEMSELVES COZ SOME OF THEM WANDTED 2 EXPERIMENT SOMETHING DEFFERENT FROM THEIR OWN NORMAL LIFE AND UNFORTUNATELY THEY FOUND IT SO FACINATING THAT THEY CANT EVEN IMAGINE THEMSELVES WITHOUT IT.

KAYISIBUNANDI BESONO PHELA NDODA,KABEZE BAZOZIKHULUMELA BODWA SIZWE,AS LONG AS I LIVE I WILL VEHEMENTLY DISSAPROVE OF THIS DEMONIC RITUAL. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Bekhona ....bengekho... do you think they will be able to bring themselves out here..... they will just shy away and we continue with the bashing .....

someone brought a very good thought..... that we should discuss it ..... and discussing it does not mean we approve of it... and knowing about it does not mean uyakuthanda.... sihlala in these parts of the worlds and siyakubona lets have a discussion about the whole thing.... maybe bazanceda basitshele ukuthi kwenzwani .... <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />
......
Posted by: Dokotela

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/15/05 07:46 AM

Kumele izitabane zingaphiwa amalungelo oluntu. Ngilesifiso sokuthi uBaba uJesu aze ngokuphangisa azo bahlulela labo bantu abadlulwa yizinanakazana lenyamazana ngezenzo.

Isihogo sibamelele, abaqhubeke ngokulahlela imihluzi yomzimba kuntuba yodede. yak!
Posted by: matshetshe

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/15/05 11:38 PM

ubuntu
asifuni kokubili ukwenza ezothando emehleni absntu asikufuni ,worse still nxa liyizitabane asifuni vele lamhla lisensitha ubutabane asibufuni komthwakazi ,wena ke uthini ngabo lobubutabane sitshele wena uyabufuna kumbe uyabenyanya
Posted by: mninimuzi

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/15/05 12:58 PM

Mina ngiyavolunteer nxa lingangipha izibhamu
Posted by: nomandebele

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/15/05 03:16 PM

Sibamba.. i think vele akula za biologiccal deformity. Mina ngibona ingathi its cultural phela uyazi ekhay bakhona okuthiwa yizi tabane ngensitha kodwa in ALL MY YEARS .. BLIIVE ME MINENGI i have never actually met one.Yinto evele labantu asebehlale ngaphesheya kumbe abakholwa izinto abazibona kuTV.However i do not think shooting them is the answer .We are civilised people and should behave as such. So we know it will not be condoned in Zim despite the fact that Mugabe is this monster that has done loads of things to different people. Mina im not political and i think the very fabric of morality would be destroyed lathi singenza njenge goli.Its a choice that people make and if you consciously make a choice that goes against the morality of the society you live then you have to accept that people will desciminate against you.Im not for killing them though. They can come here and claim political asylum Tony doesnt mind!!!
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/15/05 05:59 PM

YA..SINGANDEBELE OQOTHO,NGIVUMELANA LANI MTHWAKAZI OMHLOPHE,PHANSI LOBUTABANE <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> .
Posted by: Nomangqika

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/15/05 06:59 PM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> mina ngivumelana lani lihlazo elibi kakhulu. unkulunkulu engathi wadala into emnandi kangaka abanye bathi bafuna intuba yodede asazi bakithi abake bezame.

ukelvin kancube ngambona esefuqa ogogo esontweni yami ngambingelela ngamkhumbuza ukuthi mzwana esenza izigigaba zakhe erainbow hotel sasikhona thina onamangqika wadana kaphendukanga futhi hk hk lenhloni engelazo zokungena esontweni asazi.
Posted by: Godlway'omnyama

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/15/05 10:35 PM

yee yikho sibili dade nomangqika; labo bonke asebetshilo ngaphambilini; kodwa ngizwa besithi isithabane lesi senzelwimali, ngoba besithi ama research aqondisa ukubana laba abatholakala bekwenza le ekhaya bayabhadwalwa mhlolo, yikho naa..kanti maa kuyikho, kungenxa yani kudula kanti kulesikhala lesi esihle esadalwa ngumdali...omunye wake wabetha kahle lapha wathi, ake sizweni kulabo abakwenzayo ukuthi kanti kungenxa yani bon'odade belahlumhlubulo kangaka..kumnandi okwedlula lokhu?! haa bayanya lithi kukhona okunye ahhhh! Phansi lesithabane!..Phansi (kakhulu) lesithabane.

HHayi wethu maa ukhona ukwenza...hatshi lawe ukhululekile ukusicathekela mhlawumbe singatshitsh'ingqondo..hk hk hk hk zihlekele zul'omhle.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/15/05 10:52 PM

KHANGELANI LAPHA MADODA,KANTI ZONA IZTABANE ZIZA HLALA ZIYITABANE KUZE KUBE NINI,PHELA LABABANTU,THEY WILL GET TO A POINT WERE THEY WILL WANT CHILDREN,SO KASENZE I MATHS SIBONE..HLANYELO + DEDE =????,AND WHAT WILL BE THEIR OPTION THEY WILL GO AND PLAY NATURAL"STRAIGHT" WITH INNOCENT GIRLS AND SLEEP WITH THEM BECOZ THATS THE ONLY WAY THEY CAN GET CHILDREN,PUT THIS INTO THOUGHT THAT IT MIGHT BE YOUR OR MY SISTER OR DAUGHTER.KASINGADLALI NGALINTO BAKWETHU.

REMEMBER WHAT MABILA SAID.."DESEASES" <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" />
Posted by: Godlway'omnyama

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/16/05 01:50 AM

Mahlaba..hk hk hk, wang'gongoda embanjweni bantu..tcii! tcii! tcii!
ndod'i maths owhita ngayo...jelasi dhawuni, itshaye kahle, la ngama 110% laa. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/17/05 01:08 PM

NGIYABONGA KAKHULU ZULU OMUHLE,NGETHEMBA SIYAVUMELANA UKUTHI UBUTABANE KOMTHWAKAZI PHANSI LABO,NJALO LABO ABAYIZO IZTABANE KUMELE BAZI UKUTHI UMTHWAKAZI LE INTO KASISOZE SAFA SAYIVUMELA,SO THEY SHOULD GET THE MSSGE THAT THEY RATHER GO AND PHEPHELA SOMEWHERE WHERE THEY WILL BE TOLARATED NOT ESIZWENI SABANTU ABAZIQHENYA NGAMAKHOSIKAZI LEZINTOMBAZANA ZABO,EVERYONE KNOWS UKUTHI KWESETHU ISIZWE BAYAZALA OMAMA,ZINHLE IZINTOMBI,NGAKHOKE LABO ABABONA AMADODA EYIWO AMAHLE KULEZINTOMBI THEY SHOULD GO AND ROAT SOMEWHERE NGOBA THINABANYE KASIFUNI UKUZACINA SESENZE INGOZI,HK,HK,HK,HK,HK

PHANSI LOBUTABANE KOMTHWAKAZI <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Siphepheli

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/17/05 09:25 PM

hmmmmm! asazi bakwethu.
Posted by: Godlway'omnyama

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/18/05 01:23 AM

Phansi labo lobobuthabane. <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" />
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/18/05 06:16 PM

LAPHA ENGILANDI LEMELIKA BAQALA BELALA'LAMANYE AMADODA,KHATHESI THEY HAVE EVEN GONE A STEP FURTHER AND THEY ARE NOW EVEN HAVING SEX WITH DOGS AND HORSES,IF WE TOLARATE IT THATS WHERE OUR SOCIETY IS HEADING.BUYABE BUNGAPHI UBUNTU BAKHONA?.
Posted by: Godlway'omnyama

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/18/05 07:03 PM

nncee! nncee!! nncee!!, saphela isizwe sabelungu madoda...linto singanyemukuli ngayo asitshayeni sisiya phambili, koMthwakazi vele mina sibili ngingazinikela ukuthi ngibhens'imihlola kungenzakali lokh'okungukhuba kwabo lokhu. Loba sekukhona ngisebenze nzima okuku ophoza, ngayo yonk'indlela engingayenelisa.
Phela maa usu phinga izinja, lalawo mabhiza, hanti uyabe usuzitshel'ukuthi usukuyonaleyo leveli yobunja...
Kulomunye lapha owake wabeth'ukuthi kukhanya sangathi abanye bazalwa lakho, yimpoxo yokudalwa...ngingavumelana naye kancane, kodwa phela yonkinto bafowethu oyenzayo awuyenzi ungela mkhumbulo, kusamele ngaso sonk'ikhathi any move uyicabangile...handazi ngingakubeka ngaluph'uhlobo, int'ekhona lapha majaha ekhaya nabodade, konje kulama lesbians labo hk hk hk, hayi mpela, indaba lapha asikufuni lokhu okuyinto. Ngiyabonga ngalu ndoda owathi yena akeni sikukhangele ngaloluhlobo ukuthi maa uyihlo kuthiwa uhlala e'thaba' lobaba we next door...loba uzwe kuthiwa unyoko ngamathe lolimi lenina leliyana eliya whoda e Goli loba eButswana...heyi madoda kayisuye Mthwakazi lowo, mayaa vele. madoda asidonseni kanyekanye, into le siyigongodikhanda layo...ingayi landawo, labo abakwenzayo bacine bebon'ukuthi koMthwakazi is not the place for such filthy and obnoxious ubunja obunjalo. Asizigqajeni bakwethu, vele saziwe ngokuzigqaja okwenza uMthwakazi abe lokh'ayikho khona...phela okhulu nabogogo nabo bonke abakomthwakazi abaziphumuleleyo bangabhincilika laph'abalele khona. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
kanti lapha ndoda uphuma ko Mafu, eAvoca sibili...hatshi whoti mngcii..lami futhi ngiphuma ko Vezi ntaa, koMaduna emaplothini. Ngaphana ngile Vokola, nga ngu Shamba intaba, kuthi ngangapha unsiza umfula elubhekise e Moveni sikholis'umutengatenga...Xhawula mfowethu, siyakubona jaha lekhaya...emaeriyeni.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/19/05 07:11 PM

NTSHONTHOZ

HAWU BAKITHI MGONDLWAYO WOQOBO,KUNJANI KE MFANAKITHI,MINA NGIPHUMA ESIWAZI,PHANSI KWESWINGE LAPHAYANA,EMATHABISA KHONALAPHAYANA,NGIYABONA LAPHAYA EVOKOLA.EMKHWABENI LAPHAYA,NGIJABULE NGITHINI MTAKABABA,SIPHUMA KHONA ENDUNENI UNKONJENI(MATHAYI),UYAMBONA UMAKHOSHE LAPHA,KUYABONGEKA MAHLABAYITHWALE WOQOBO,HATSHI MFOWETHU NGIYATHABA UKUKWAZI EBULENJINI,PHANSI LABO UBUTABANE NGITSHO LAYO PHELA INDUNA UNKONJENI NGEKE IVUME UKUTHI SIPHUMA KWAYO NXA SINGAYIVUMA LENGCEKEZA LE,SHARP MFO. <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Godlway'omnyama

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/19/05 07:53 PM

hawwu yhee, ye nansi Siwazi lapha phansi kwakhe USwinge..khonaphaya??!! Mina ngaba se Dekezi okwesikhatshanyana, mfowethu ngihlala duzane lomgwaqo, usungena emagrosa e Avoca...hatshi yimi sengibongile jah'elidala, ngiyakubonga ngawakho angikhuthazayo. Yee hatshi sibili induna khongo ivumelindaba yezithabane lezo.
fethu, hatshi yimi sibili oqobo lwakhe uGodlwayo omnyama, ithonga elisemayezini khonalee...hk hk hk
bana leli tshukela ikhefu nawe mntuwakithi, nanku phela udadewethu utshilo lapha wathi masesilahlimlenze senze mbijana...hatshi kakhulu...hk hk hk
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/23/05 11:05 PM

MTHWAKAZI UTHE PHANSI LOBUTABANE <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> ,MFOFETHU NCOZA KWAZI UKUTHI LELO KAYISILUNGELO LELI,LIHLAZO LELI MFOWETHU .


PHANSI LOBUTABANE <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Godlway'omnyama

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/24/05 05:42 AM

Baba ngingani ngiyavumelana nalokho okutshoyo, yikho sibili baba mcambalali.
phela laba bantu bayazenzisa njengokutsho kwamanye amadoda lapha ngalinto.
Akesizikhangele ingaphakathi yethu, sizitshel'iqiniso. yhee mina ngiyazi into enjengeyonale inzima bakithi ukuyisuphuna kodwa nankuke simele sibe le nto esime ngayo kikho...shuwa andazi kungenziwani sibili, kodwa ngiyavumelana nalabo abathi imbi, ende asikubikeni ngaleyo ndlela ukuthi hatshi asikufuni lakanciii...asilawo nje amandla wokukusiphuna okuyinto lokhu...kodwa sizabatshela asikufuni lakancane ngekhaya koMthwakazi...
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/26/05 10:36 PM

Umuntu ohlose ukugibela enye indoda eleziqwanga efana laye ufana lenyamazana loba yiphi eyeganga.

thina okhabazela sizolinda imihlambi yethu 24/7 makunjalo.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/27/05 03:05 PM

MKHIZE

LIMQOTHO LELO,KABATSHIYANANGA LABOGUYUGUYU BAMI SIBILI.YONINDODA EDUNUSELEYINYE SIBILI YINDODA BANI HK HK HK HK.
Posted by: Spade omnyama

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 12/28/05 10:35 AM

Yihlazo phela leli.Bazafika bethini kuSomandla?
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 01/10/06 07:08 PM

SEZIPHIWE ILUNGELO ELOSHADANA LA ENGILANDI IZTABANE NJALO KUHLE KWAYASHADA LESI SITABANE OKUTHIWA NGU ELTON JOHN LEBOYFRIEND YASO,INDABA LE I SERIOUS MADODA.
Posted by: Godlway'omnyama

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 01/10/06 08:45 PM

Ahhh!! kanti nxa ehlabela abo Candle in the Wind ukutsholo kubobaba.
Kanti indoda le hanti yiyo futhi ephayo kakhulu kweze AIDS...phela bathi bona kuzitabane lapha players are more prone....singazi njalo mhlawumbe uyazilungiselela...hk hk hk kanti manje sithini. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 01/11/06 06:27 PM

ECULA O SECRIFICE NJE WASITSH'UKUTHI UZA SECRIFAIZA UBUNDODA BAKHE ABE NGUMFAZI WEYINYE INDODA HK HK HK HK <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted by: Gumede

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 01/11/06 07:33 PM

Mahlaba,

Kulungile izitabane uma zithathana zodwa, ngubani ozomenwaya uma phela sekuluma. ngithi mina balungile uma bebhebhana bodwa. ababhebhane..... <img border="0" alt="[yay]" title="" src="graemlins/yay.gif" />
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 01/11/06 07:44 PM

[img=http://img257.imageshack.us/img257/7942/gaymna4se.th.jpg]


uk daily mail photograph


Yak Yak Yak Yak !!!!!!
Posted by: Godlway'omnyama

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 01/11/06 07:54 PM

Kambe shuwa!! Anglankani umama uma Dawu.
Posted by: noliqwa

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 01/20/06 11:18 PM

First God created heaven and earth in six days. Before he rested on the Seventhday he created a woman for Adam as his companion. Since sin has distorted sexuality, human beings are easily lured away from the divine design.Though the attraction of illicit love may be powerful, such involvement brings catastrophic consequences. If God wanted a man for Adam He would have done so. Through women a nation is born, no man can give birth. All those who are supporting the gays are sick themselves.This act is against God and all the moral people. AS one writer said, even in the West they dont agree with what gays do. the first marriage was in the garden of Eden.
Posted by: Godlway'omnyama

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 01/20/06 04:22 PM

Noliqwa

Ngiyavuma mtakababa...ayikhononto okuthiwa umuntu uzakuthi ngile phatina ezamenzela okhu okutshiloyo esikuthola lebhayibhili, esitsho omunye onjengaye ku seksi...hayikho lonto...mina nje osokusele yikuthi ngithi dhikle into le imbi ububi sibisibili...njalo ngilawo amandla sibili, lapho ngibuyela koMthwakazi, bengizakulwisa okubi okuyinto lokhu....

Sibongile wakwethu....
Posted by: ozithembayo

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 01/20/06 04:38 PM

Izitabane ziyakwazi ukuthi ezikwenzayo kubi and yikuphela koluntu. Yikho phela sebefuna ukuvunyelwa ukuphiwa abantwana abahawulayo ngoba bengeke benze ababo. LapheGoli bayadaka ngoba sebefuna imvumo yokutshada leyokupha igazi. Asazi ukuthi amadoda akithi avuma njani icnstitution ebolileyo evumela ubutabane
Posted by: Godlway'omnyama

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 01/20/06 04:47 PM

Ozithembileyo

Hayi bakithi umhlaba l'usumi mazonzo bafowethu nabodadewethu...kanti kungaba kuyini okuthath'indawo engqondweni yomuntu...kutheni kanti sibili? Uzafuna ukuba lama rhaitsi lawo then ufune umuntwana wokuyima yima naye usithi ngowakho...hk hk heyiiiiii!!! kunzima jah'elidala..kanti lay'igoli yavumelainto enjalo haaa bakithi kuyadanisa okhu mfowethu....
Posted by: Watalala

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 03/17/06 07:06 PM

Yikuyini khonokhu check websites like.www.gaydar.co.uk for more info about gays.
Posted by: Mabila

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 03/18/06 02:28 PM

Why visit sites like that in the first place?
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 03/18/06 05:41 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">posted by watalala
Yikuyini khonokhu check websites like.www.gaydar.co.uk for more info about gays </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngibo kungani abantu bonke bayazi ukuthi kuyini lokhu okuyinto mtakababa kodwa we are already sickened by even the name itself,why would we even corrupt our p.cs by goin to those sites,Lets just show zero tolarence to it by not even imagining its happening,Haa m'puu sibili,linto iyenyenyeka. <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" />
Posted by: Zwangendaba

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 03/19/06 08:38 AM

Bafowethu.

MAhlab' ayithwale, waze wangibulala ngendoda edunise' enye.

Watalala, woza kahle, hk hk hk. Akusichasisele ukuthi kungumdabu na ubutabane, kumbe yikukholisa nje???

UYILO na ITABANE? Hk hk hk. Ungesabi, sizakuthuka sikwenze yonke into. ngoba akukho ko Mthwakazi lokho okuku website yakho. Kuse U.K. lezinye izive ezigogekileyo emqondweni.

Li Zwangendaba.
Posted by: MaJamela

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 03/19/06 12:17 PM

Linjani bandla? Ngisand' ukubona umpikitsha lowo wezitabane ziqabujana! Ya, into ziyenzakala, kodwa okunje, hayi akulunganga! Manje lapha eCape Town, kumbe ngithi iSouth Africa ngokwayo, sekuyi Sodoma leGomora, in modern days! Kambe ungathi leKapa sekuthiwa yi Gay Capital of South Africa!
Its just wrong!
I believe ukuthi there is nothing biological about being gay. Umuntu uyabe elama psycological disorders akhe kumbe elama bad experiences with the opposite sex, abesebona ingani being gay is the best!
Its so sad to see such handsome men and beautiful women bezikhohlisa like this!
Just like the murderers and the rapists and all sinners nje, these people need Jesus!
Posted by: Makhelwana

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 04/27/06 03:48 PM

Nxa bele freedom of choice lami ngile freedon of speech ngithi yibubhinya lobu, kuyafana lokuthakatha, its a disgrace to our society.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 05/07/06 04:30 PM

[] SAN FRANCISCO (Reuters) - When the Episcopal Diocese of California elects a bishop on Saturday, it could widen the rift over homosexuality within the global Anglican Communion because three of the seven candidates are openly gay.

No gay or lesbian cleric has been elected bishop since the consecration of Eugene Robinson in 2003 as bishop of New Hampshire threw the U.S. church and the world-wide family of Anglican churches into turmoil.

"This is being watched internationally," said Cynthia Brust, a spokeswoman for the American Anglican Council, a group of parishioners, churches and dioceses unhappy with Robinson's consecration. "We're just watching and waiting."

Robinson is the first bishop known to be in an openly gay relationship in more than 450 years of Anglican history.

The issue has been simmering since at least 1979, when the Episcopal Church's General Convention resolved that the ordination of gays was inappropriate. Robinson's eventual consecration prompted some U.S. churches to leave [/]


Bakwethu nampo abantu besenza isitabane ukuba ngumongameli webandla leAnglican,liyabona ukuthi umhlaba lo suwonakele,lomdali lapho akhona asazi ukuthi ucabangani ngabantu,abantu bazaphelela esihogweni somlilo.

[]http://img314.imageshack.us/img314/1831/gene20robinsonap4yu.jpg[/]

Yiso lesi sitabane sakhona hk hk hk
Posted by: Nqoba

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 05/16/06 01:21 PM

I see you have discussed at length ngobutabane, ngicela lingivumele ngiliphambule kancane, how about Masturbation? Inga ilihlazo elifana lobutabane kumbe its a better option seeing that we live in the AIDS era?
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: UBUTABANE(GAY) SOBUSAMUKELWA KOMTHWAKAZI ? - 05/29/06 06:33 PM

Ndoda waze wangihlekisa,according to the studies masturbation is seriously addictive,though it might be safer it has some effects,some man have been caught living their wives in bed and go to masturbate,thats how bad it is,Kanti vele why do that baba yena uMdali wadala abantu benela hk hk.Kodwa this can not be classified with homosexuality,ubutabane yikugula lokhuyana hk hkhk