Inkulumo zamandetshu

Posted by: mavusani

Inkulumo zamandetshu - 07/06/04 11:57 AM

indebele nxa lixotshwe umsebenzi lithi lona oyaa isikorobho sami saze sawoma ngingazi kumbe sizabamanzi nini....
kumbe nxa indebele licela ingubo kumkalo ulizwa lisithi mama kengilikhathaze kancane ngingazi kumbe selilungile ngoba mina sekusitsho.
Posted by: hlathi81

Re: Inkulumo zamandetshu - 07/27/04 10:12 PM

indebele lingadla lisuthe lithi:
'awu maNdlovana, wenodlekhaya ngokuswel' abelusi, sewake walibona isaka elakhothama ligcwele kakhulu,angithi ngabe siqale sentshise kuqala.'

--------------
'tshela mina sibaloye'
Posted by: mbasela

Re: Inkulumo zamandetshu - 07/29/04 02:50 PM

indebele lingakhombisa liyalwe uzwa lisithi:kuyazigqaja lokhu khona kuvele kungakhangeleki...
Posted by: hlathi81

Re: Inkulumo zamandetshu - 08/07/04 03:05 PM

indebele nxa ethuma umntwana ukuthi ayethonisa iskwelede sakhe uthi - "gijima koNaNo uthikuye umama uthe ngizocela iphasela zakhe"

--------------
'tshela mina sibaloye'
Posted by: Khanka

Re: Inkulumo zamandetshu - 08/07/04 03:54 PM

hey mani okuyinto kuyala ukuthi ngibhale
Posted by: Khanka

Re: Inkulumo zamandetshu - 08/07/04 03:56 PM

madoda ngize ngakwazi ukuthi lami ngi khulume labanye qoki
Posted by: Khanka

Re: Inkulumo zamandetshu - 08/07/04 03:57 PM

bengisathi mina indebele nxalicela ingubo kumama lithi lona
"uxolo mama indaba leyana phela"
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 09/27/04 04:46 AM

Bafowethu.

Bathi iNdebele ungalizwa lisithi, "Hmmm?", likuzwile konke okutshoyo.

Li Zwangendaba.
Posted by: Dokotela

Re: Inkulumo zamandetshu - 09/27/04 10:09 PM

Uzezwa umdala ethi "Tshibilika ngike ngikuhluphe kancane naka mntwana" <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />

Omunye ubaba wayejayele ukuthi athi "Letha i typewriter ngibhale". Ngelinye ilanga umkakhe wambuza ukuthi "kanti namhla kutheni, awufuni uku thayipha?". Wathi yene "Uxolo, nakamntwana namhla ngibhale ngesandla" <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: Lobengula

Re: Inkulumo zamandetshu - 09/27/04 01:06 PM

INdebele nxa limelele intombi yalo ingasafikanga bathi liyaphuma phandle ligoqe izandla lithi "oh waze wangenza lumntwana, phosengizakwenzenjani bakithi?".
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 09/27/04 03:30 PM

Bafowethu.

I Ndebele nxa libotshiwe ungalibuza ukuthi libotshelweni uzwa lithi, "BATHI NGINTSHONTSHILE."

Li Zwangendaba.
Posted by: hlathi81

Re: Inkulumo zamandetshu - 09/28/04 08:58 AM

nxa iBosso idliwe iboyizi ibuze itopi lesiNdebeleni elizidlulelayo ukuthi iBosso idlale njani ingazi,uzezwa, "ubotshela uYihlo lo Nyoko bekubhadalele lawe uyezibonela."
Posted by: Kwazimina

Re: Inkulumo zamandetshu - 09/28/04 10:19 PM

Nxa litshayisa emsebenzini ngeFriday lisiya ekhaya ulizwa lithi "ngifuna ukulala ngibone abantwana" lanxa likwazi ukuthi ibhasi izafika phakathi kwamabili labo bantwana sebelele................

............kumbe uzwe iNdebele libuza umuntu osanda ukuthatha ongakabi lemuli ukuthi "banjani abantwana?"
Posted by: uxolo

Re: Inkulumo zamandetshu - 09/28/04 10:27 PM

Komunye umnyaka ngathi ngisebenza eNkayi esibhedlela saphuma ngemota yeBaby clinic sisiya
hlaba abantwana eSikhobokhobo, kwakuthi singakahlabi abantwana sibelengxoxo ngezempilakahle mhlanokho sasikhuluma nge Family planning.Ngaqala ke indaba yokusebenzisa amajambo(condoms)ukuze inhlayelo kababa ingahlangani lekamama ngathi ngiphakathi kwengxoxo ngabona sesigonjolozelwe ngabobaba bakuleyo ndawo bethwele induku omunye wathi kimi 'wena mntwana kawulaywanga kwenu wena wake wadla isiwiji sigoqelwe ngephepha wasikholisa' angizange ngizwisise ukuthi wayesitshoni ngangisese mfitshane ngaleso sikhathi kodwa kwathi sengihleli ngedwa kwayikho kuvuleka ukuthi ubaba lowana wayesitshoni.Leyana yindawo yamandetshu phela okokuthi abafana umabesilwa basebenzisa imikhonto lezinduku phela.
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/05/04 02:57 AM

Bafowethu.

Intombi zesindebele zingakhubeka zithi, "MAMA NGAFA MINA!"

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/07/04 03:36 AM

Bafowethu.

Index ungalithuka liswele impendulo ulizwa lithi, "LAWE."

Li Zwangendaba
Posted by: Dokotela

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/07/04 10:11 PM

Uzezwa indetshu lisithi, "Ngisake ngi fake umhlubulo phasi", kumbe "Ngisake ngi tshaye isithongwane" liyabe selifuna ukulala.

Abanye obaba kuthwa bathi, "Naka mntwana, kanti akulalwa yini namhla?" uyabe esegcwala nge cansi.

<img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/11/04 02:59 AM

Bafowethu.

Hayi DOC akume kancane. Index nxa likhuza umntwana phambi kuka nina lithi, "Ma Nyoni, okungumntanakho lokhu !"

Nxa enze kuhle ulizwa lithi, "Uyambona umntanami."

Li Zwangendaba.
Posted by: Dokotela

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/15/04 05:22 PM

Uzezwa index lisithi, 'Kulezi nsuku ngiwile kakhulu bafowethu', liyabe lijombile lingela senti.

Abanye bathi 'Haaa, Ngitshay' inja ngekhanda'.
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/16/04 07:11 PM

Bafowethu.

Ulizwe lona lifuna ukulimaza umuntu lisithi, "NGIZAKULUNGISA". Ungangilungisa njani wena ungibulala???

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/18/04 02:21 AM

Bafowethu.

Nxa selihamba lithi, "Ngisake ngitshay' isicathulo." kumbe , "Ngisake ngitshaye phansi." Kumbe njalo, "Ngisake ngidle indlela!!!"

Li Zwangendaba.
Posted by: soweto

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/18/04 07:06 AM

intombazana yesindebeleni ungayikhombisa uyizwe isithi sizabona kumbe angazi kuwe,uyabe usukhonjiwe
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 11/04/04 04:01 AM

Bafowethu.

Ulizwa lithi, "IZAMBA ZIBHOBOKILE" nxa lingela mali.

Li Zwangendaba.
Posted by: Dokotela

Re: Inkulumo zamandetshu - 11/04/04 09:54 AM

Ma ungezwa umafenda esithi 'Kade ngi Bhizi', esele i week enga ku thintanga, woba kwazi ukuthi sokulenye impintshi ezenza umanotsha.
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 11/05/04 04:07 AM

Bafowethu.

Ulizwa lithi, "KENGIKUBAMBE UMLOMO". Nxa lifuna ukuthi umuntu akame ukukhuluma kancane.

Haaah! umlomo xhaka sibili???

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 11/26/04 04:13 AM

Bafowethu.

I Ndenga ungalizwa lithi, "EDUZE LAPHA", uyahamba uze ufinyele inyawo.

Li Zwangendaba.
Posted by: Dokotela

Re: Inkulumo zamandetshu - 11/26/04 02:50 PM

Amandetshu alendlela ephikisanayo ye nkulumo, uyezwa umuntu esithi; "Yee, hhayi kulungile". <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: hlathi81

Re: Inkulumo zamandetshu - 04/22/05 02:28 PM

indebele nxa selimiswe umsebenzi,"Ah isikorobho sami sichayiwe angazi ukuthi siyakoma nini".
Posted by: kaMjaji

Re: Inkulumo zamandetshu - 04/22/05 02:57 PM

Indebele nxa likhonjwe litshabi, Lo nguCharity Chikowore KODWA wakhulela khonapha koNtuthu.
Nxa likhonjwe esindebeleni; Lo ngumaNyathi, uMaMdluli Mfanekhaya uphuma phakathi eKezi!!
Posted by: Mabila

Re: Inkulumo zamandetshu - 04/22/05 03:30 PM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> Kamjaji uyitshayile hk hk hk hk They do make apologies shuwa for abetshabi babo. Uzwe sekuthiwa "ngu MaMpofu ngesakithi". Excellent hk hk hk
Posted by: THANDINDABA

Re: Inkulumo zamandetshu - 05/02/05 02:13 PM

iNdetshu ungalizwa lithi "aah faka one" liyabe lifuna itshukela ezimbili.
Engingakwaziyo yikuthi yindaba nsukuzonke nxa sekusiyalalwa omaNcube bebhoda ngemva kweguma bethi "Ngisake ngiyegezageza inyawo". Yiziphi lezo nyawo?
Posted by: Msupatsila

Re: Inkulumo zamandetshu - 05/02/05 04:17 PM

IBosso nxa ithe yanqotshwa kithiwa iqembu alihlohlanga.

Nxa iBosso ithe yekela ukuhlohla uyezwa abafzi ezindlwini ntambama sebebona omkabo "Latshona Mthombeni"
Posted by: kaMjaji

Re: Inkulumo zamandetshu - 06/30/05 10:00 PM

Indenge nxa lisanda kukhonjwa:
Mina vele dade ngisebenzisa ikepesi kabongani nxa umuntu ngingamazi

After 2, 3 months with no tests:
Sesisazana phela dade, kengizame feyafeya!
Posted by: Sgero

Re: Inkulumo zamandetshu - 06/30/05 11:40 AM

Umfowethu uhlala engihlekisa esithi amaNdebele abonga nge nhlamba:

Heyi, ayi ah, usincedile umlomo kanina, besesitshayiwe.
Posted by: Dokotela

Re: Inkulumo zamandetshu - 06/30/05 11:56 AM

hk hk Sgero mfo, ungichazile. AmaNdebele abonga ngenhlamba sibili. Ngezinye izikhathi uzezwa "Wenzile uswayini, ingathi angenza njalo lakusasa"
Posted by: sithembolwakhe

Re: Inkulumo zamandetshu - 06/30/05 12:52 PM

index ungalizwa lisithi " a mina vele angilandaba".yikho lapho eliyabelilendaba khona kakhulu-ke khonapho
Posted by: barry

Re: Inkulumo zamandetshu - 06/30/05 01:49 PM

amandeks bazitshaya oklever with a counter saying for every occassion. Nxa umntwana elungile uyise eyisigelekeqe bathi umntwane nyoka yi nyoka kodwa nxa uyise elungile umntwana kuyisanqondo bathi umfundisi kazizali.
Posted by: Sgero

Re: Inkulumo zamandetshu - 06/30/05 02:00 PM

Sithembolwakhe

"uyabona manje, sengizakuphoxa"

lapho mfanakithi uhle udle phansi ngoba sekuzatshaywana

Ebhasini yakini u M and A eka Sheleni lokhondakitha wakhe uSekaManya ngangisizwa ngoLwesihlanu, sekuyiwa ekhaya uzwe:

"indlovu iwile"

Lapho buthengwa kubi ngoba kuyabe kuholiwe, amakhadibhokisi elekelene phezu kwebhasi. Worse ngo November sebeholisane imali ye club u 'Sekuthe Dlwe Money Club' uzwa besithi:

"iwe kwaze kwawa lomntanayo olomboko omncane, ngizengabiza umntwana ukuthi agade phezu kwe waladi ukuthi ivaleke"

<img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: Potshoza

Re: Inkulumo zamandetshu - 06/30/05 02:13 PM

INdebele nxa libizelwa emasimini, "Ngiyagula mina"

Nxa libizelwa etshwaleni, "Ngitotobela khona"
Posted by: umkabayi

Re: Inkulumo zamandetshu - 06/30/05 05:11 PM

hk hk hk hk thatha mandebele.............
Posted by: sithembolwakhe

Re: Inkulumo zamandetshu - 07/01/05 06:35 AM

sgero
Eeesh ziyabezkhupha lapho bra uzizwe zithi "ishaye baba ingabhewuka sizokufakazela"kufakazwani umuntu isese lizithethele nje.Uzwe zithi "wena mtshayeli shaya imota le ihambe sizafica abantu sebelele engutsheni zethu besithi asisabuyi"
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 08/21/05 02:37 PM

Bafowethu.

Zingangena e Shalasteni uzwa e tshela u Ma-Moyo ethi, "AKULETHE EZIYI SIKISI NTOMBI"

Li Zwangendaba.
Posted by: Dokotela

Re: Inkulumo zamandetshu - 09/23/05 06:03 AM

Uyezwa indetshu lisisithi "Kasuzi nje ulomuntu phansi"
Posted by: mshoza

Re: Inkulumo zamandetshu - 09/23/05 02:54 PM

mina engishayayo inkulumani yamaNdetshu ngeyokuthi, 'ungangiboni ngihlupheka so angizenzi, ngenziwa yikuba ledlozi lobuyanga'
Posted by: mninimuzi

Re: Inkulumo zamandetshu - 09/23/05 08:02 PM

Ezingama war vets,uHunzwi eqeda ukuzipha ama 50kg azo lawana,zazisithi ma zifika eshalastini kugcwele kuthenswi, zona ziyi two,uzwe zithi,'NakaVhee,tshela abantu bonke laba bahambe ngoba akusela tshwala'

Manje izidakwa edladleni eKezi,ma zifika lapho obuphekwe khona,maybe koMaMkwebu,iyafika imemba ijoyine ezinye,iphakamise iqhaga ibunkunkuluze for about 3 minutes,ma ibubeka phansi uzezwa isithi ngelizwi eliphansi,''kodwa buyisidudu mani'',itsho isesula umlomo ngesandla.
Posted by: sithembolwakhe

Re: Inkulumo zamandetshu - 09/24/05 08:44 AM

Uyezwa isithi"bungaphi obulenkani"lapho iyabe ibuza lapho okulesigodokhaya khona esigabeni.Ngize ngikhumbule izitshomi zami nxa singafika koMamlilo buphekiwe, zona phela vele aziselanhloni nxa zifika uyezwa zithi "phela madoda utshwala bunjengemfa abudingi kuthi unxuswe,lawe ungabuzwa wohle ugijume"zifika zingene endlini lapho obuthengiselwa khona uzwe seziphuma zithi "yeyi madoda igwebu elilaphana ingani kufele inkalakatha yenja"angazi lami ukuthi bakuthathaphi khonokho hk hk hk hk
Posted by: mninimuzi

Re: Inkulumo zamandetshu - 09/26/05 08:10 AM

Manje zikhona ezinye ezingompondo kayintshintshwa.Ziyabe zilokhu zicela inzwisa zize zidakwe zibuyele emizini yazo.
Posted by: Spade omnyama

Re: Inkulumo zamandetshu - 09/27/05 12:42 PM

Nxa lisehla ebhasini iNdebele uyalizwa lisithi:"Never the less, ibhasi kade igijima!"
Posted by: Bhudaza

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/07/05 03:32 PM

Umfazi weNdebele: Baba uzaqala ngokudla isitshwala kumbe ngokudla mina?

iNdebele (lihwabha): Akume nge g*lo mfazi! Ngizakutshela nxa sengilifuna!
Posted by: ntombenhle

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/07/05 05:23 PM

hk hk hk bhudaza lihlezi kuhle ayikhona hk hk <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/07/05 05:36 PM

UMFOWETHU WAYETHWELE NZIMA NGABAFANA ABATHANDA UKU MANKA EMA SHALAST,SO WAYETHI MHLA EHOLILE,NGIGQOKISWE I SUDU SIHAMBE SONKE E SHABEEN.

UZAFIKA LAPHO AZENZE ONGELA MALI,EBELOKHU EBUYA KIMI ESITHI KHIWA FAKA PHELA OBUNYE,LAMI NGIWAKHIPHE AMA PIN,NGIBIZE OKUNGO NKA OKUSEBENZA KHONAPHO NGI ODE NGAPHA NGITSHAYA UMLOZWI NJENGE NGINGA.IZIMANKANI ZIYABE ZIDLALELA KHATSHANA NGOBA IKHIWA LAZO LIYABE LITHENGELWA NGOMUNYE,HK HK HK
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/10/05 05:10 PM

Bafowethu.

Mina ngingamudla lomganu useceleni.

Bhudaza akuyekele wena hk hk hk.

Li Zwangendaba.
Posted by: sithembolwakhe

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/14/05 06:45 AM

Akuyekele wena! sisesengabantu bani kambe, okungamaTshona sekudlalela phezu kwethu nje
Posted by: MaJamela

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/18/05 06:36 PM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/19/05 07:34 AM

Uzezwa indebele lisithi "ahh, lowana! uzek!sa aze achaye is!tere".

Kumbe uzwe "inja yomuntu leyana, utshona ehubisa ama s@nde esithi nwayiwayi ubuso angathi, yinkukhu enethiweyo".
Posted by: sithembolwakhe

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/19/05 09:35 AM

Abantwana bamaNdebele bengamithisana bebancane nxa sebebuzwa ngabadala uyezwabesithi"SASIDLALA"
Posted by: Mangethe

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/19/05 10:32 PM

Uma litshay'mntwana ngoswazi ulizwa lisithi
"Akulakhanda lokhu,kufuz'nina."
Posted by: snook_g

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/19/05 10:50 PM

nxa izalukazi zisithi ziyabhema igwayi (ngitsho elomntwana oncinyane) benzela ukubona kusesemasinya ukuthi mpela mpela lowo mntwana uphelele ngapha ngaphansi kumbe abafana bayavuku yini

kukanti njalo ungabona umama ethulisela umntwana phandle wenzela ukumbiza ngezibongo zangakibo ngoba phela kwande ukuthi uyabe engayisuye walapha ekhaya kodwa lo abathi nguyise engazi <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted by: Bhudaza

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/19/05 11:06 AM

Indetshu nxa lizama ukukhombisa umfazi ophethe umntwana okhalayo ebhasini, "Yesi nana, ukhalelani wena ulomama omuhle so"
Posted by: Mabila

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/19/05 11:33 AM

<img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: sithembolwakhe

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/19/05 11:50 AM

Bhudaza ya!sengikwazi nguwe ojwayele ukuthi "dade bengicela ukuba ngubabomncane womntwana"

-------------------------------------------
Kanti kuliqiniso ukuthi nxa umntwana esesemncane laphana kumele ubaba amqoqode ngoBongani ekhanda ukwenzela ukuthi akhule elengqondo?
Posted by: sithembolwakhe

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/20/05 02:32 PM

Emhlanganweni uyalibona liphakamisa isandla,bengaliqamba uzaliwa lithi "mahlabezulu mina ngiphakamela ukusekela isikhulumi esisanda kuhlala phansi"libe lihlala phansi.
Posted by: kaMjaji

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/20/05 02:44 PM

Cyber Ndetshu Edale(chart-room) excuses:

Ndetshu-1: Sbali ukhona yini??

Ndetshu-2: Ngisefonini labasekhaya ( Litsho ukuthi lisengotsheni)

kummbe

Ndetshu-2:Ngisapheka kumbe Ngisa ayina(in other words ngisengotsheni akume mbijana maan!!)
Posted by: Bhudaza

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/21/05 08:24 AM

Indebele nxa lingalalanga endlini, selifika ngakusasa endlini umama engakakhulumi lutho uzalizwa lisithi "Selibona nya!!"
Posted by: sithembolwakhe

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/21/05 09:41 AM

BHUDAZA
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Mabila

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/21/05 06:01 PM

gpn gpn gpn gpn gpn Bhudaza awuzwa haaaaaaaaaaa!!
Ngaze ngalibona sibili iNdebele selilolonga lengwane esandleni seliqotsheme duze lebhayisiliki, lamabhulugwe abotshwe ngengxoza kumbe irenkeni hk hk hk hk hk Imilomo isimhlophe nke angani kalikholisanga lapho ekade likhona hk hk hk! <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted by: nkunzemnyama

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/21/05 09:10 PM

Ma kuphuzwa lapho uzwa lithi...."Eeerrr labhodla iNdebele, kube liShona kube libhotshile um'***u kanina!"

haaa haaa!
Posted by: Bhudaza

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/28/05 12:40 PM

INdebele selidlile ke is'tshwala selisuthi, sekuthulisele ngasekhaya.

Liqale iNdebele: "Ngingazi mama kumbe usulungile, ngiyethemba kangiku phambanisi kodwa mina HAYII, sengilungile..!!"

Aphendule umfazi weNdebele: "Mhh! uthi uhlezi kuhle yini" Etsho evula!
Posted by: Dokotela

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/28/05 01:15 PM

Ungichazile Bhudi, ikakhulu ngo "selibona nya!"

Indetshu, uzalizwa lisithi kumkalo "Kanti namntwana ngisebenza ngegetsi yini", liyabe seli khathele ngokupensela.
Posted by: mninimuzi

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/28/05 01:57 PM

Omunye umama wathi evela emhlanganweni omkhulu wabomama eBeijing ejabule emanzi te,wathi kumkakhe,'phela seka Themba kuthiwe khathesi sekulama equal rights abafazi lamadoda sesifanana'.lndoda eyayihleli esofeni ibala ngendaba zokudliwa kweBosso yamkhangelela phezu kwamaspecs yathi ngelizwi eliphansi,'So baliphile lamaSENDE?'
Posted by: MaJamela

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/29/05 09:34 AM

Ngihleke ngaze ngalala phansi!!!!!!!
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 10/29/05 11:01 AM

Bafowethu.

Nxa belikhuthile emzini yabantu selixoxela abanye, "ende kangigijimanga nje".

Li Zwangendaba.
Posted by: MaJamela

Re: Inkulumo zamandetshu - 11/07/05 07:04 PM

Nxa selethusiwe kumbe lamangaliswa ngomunye umuntu, uzalizwa iNdebele lisithi, " Ya! ende ungiqed' amafutha lumuntu" Kumbe " Ha! waze wangiqed' ipenda lumntwana"
Posted by: MaJamela

Re: Inkulumo zamandetshu - 11/07/05 07:11 PM

Nxa selidlile lazelasuthisisa, isisu sesiqumbile, uzalizwa iNdebele lisithi " Hayi, ukusutha yisono shuwa, ungcono olambileyo!"
Posted by: Khanka

Re: Inkulumo zamandetshu - 11/08/05 08:40 AM

NXA BELISE PLAZINI LIDINGA INKOMO SELIZIBONILE UZWA LISITHI,"ANGIDINWANGA NJE,NGIDINWE NJENGOMKHOBA".
Posted by: Gaselomhle

Re: Inkulumo zamandetshu - 11/08/05 01:22 PM

INdebele nxa lixwayisa umuntu omithiselwe umntwana
"Kunjalo empilweni, ezalelwe esibayeni ngeyakho. Kuyisipho esihle njalo ukuba ngubabamkhulu. Zondlele Dawu umzukulu wakho. Elakusasa alaziwa, angakugcina lawe"

Nxa lona selimithiselwe owalo umntwana:
"Ngiyabulal'umuntu namuhla ngifung'bakwethu, angigcini makhikhitha laph'ekhaya. Phumani lonke lonyoko angigcin'okungabantwana okungelazibongo. Kufuz'eyen'unina lo engamthol'yinqayi"
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 11/12/05 08:56 AM

Bafowethu.

I Topi lesi ndenga lithi, "NGIZAKUTSHAYA UQONDE NJENGO SOLOBHONI"

Li Zwangendaba
Posted by: Vilakazi

Re: Inkulumo zamandetshu - 11/13/05 01:02 AM

Ngibona ingathi lapha uyabe umithiselwe umkakho!!


Vilakazi
Posted by: Vilakazi

Re: Inkulumo zamandetshu - 11/13/05 01:03 AM

Ezalelwe esibayeni ngeyakho!
Ngibona ingathi lapha uyabe umithiselwe umkakho!!


Vilakazi
Posted by: tallman

Re: Inkulumo zamandetshu - 11/13/05 12:20 PM

INdenge ungalizwa likhuluma lamagama qaphela wethu>: hamba juba bazakucutha phambili kumbe isala kutshelwa sibona ngomopho:ungalizwa lisithi sedlule/sekonakele uhle wazi ukuthi sekufiwe....nxa lidabukile hk hk dakiwe lithi ngisuth'amabele hk hk. yekel' omunye wena...
Posted by: mninimuzi

Re: Inkulumo zamandetshu - 11/14/05 09:53 PM

ISIKOLO SABADALA

'Badala bami, 3 minus 2?', kwathula cwaka endlini yokufundela kepha abayazi impendulo abadala.Wabuya wabuza njalo umbalisi kodwa abadala bamane bashayana amakhanda nje,impendulo abayazi ngempela.
'Right ke badala,asithi usebhawa,uthenge izikali zakho zamasese ezintathu.Usakhokha umoya awukaqali nokuziphuza.Zukuzuku kufike nansi lendoda enomona nolunya,ikhahlele ezimbili zichitheke,phela basho baqinisile abadala ma bethi buchitheka bugayiwe.Uzosalelwa yizikali zamasese ezingaki ke badala?'
Ngemva kwaloyo mbuzo kwezwakala ukuvungama kwamazwi nokuxokozela belu okuvelela kuzo zonke ingxenye zendlu yokufundela.'Uthini lomfanyana?....hawu suka madoda!..ngumbhedo ke lo...ah!ah!ah! kuf'umuntu ngitsho uBatayi'..
Esadidekile emqondweni umbalisi wabona elinye ixhegu elalihlalela ekhoneni yeklasi liphakamise isandla salo saqonda nta phezulu.'Yes' waliqamba umbalisi.Lathi lona,'lmpendulo yesamu yakho mfanyana yikuthi,kuhle kuchitheke igazi kayi one kuleyobhawa',lasho lihlala phansi.
Posted by: mthabisi88

Re: Inkulumo zamandetshu - 12/29/05 03:15 PM

IBOSSO YATHI INHLOHLE NGE OFFSIDE NGEZWA AMANDEBELE ETHI LAPHA SIKHAMELE ABANTWANA EDAKENI BENGAFUNI UKUTHI SIHLOHLE NGE OFFISE NGOBA BABEHLELI LAMATSHONA
Posted by: mthabisi88

Re: Inkulumo zamandetshu - 12/29/05 03:17 PM

INDEBELE NXA LITSHOTSHE INTO YOMFOWABO ULIZWA LITHI INKUKHU IDLE AMAQANDAYO LONA NGOBA LIFUNA INDABA INGAPHUMELI PHANDLE LESABA IJELE
Posted by: MaGae

Re: Inkulumo zamandetshu - 12/29/05 10:10 PM

bantu lingangibulalisi ngembambo so zeyephuka feya shame. MTHABISI88 mnewethu ngizakufaka kuma awards hayi ah ezakho so shame. okwakho akusangihlekisi sokungikhalisa <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />
abanye bayawumana straight!!!!!!!!!!!!!
okay bafethu sekhondi hafu!!!!!!!
l8er....... <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Inkulumo zamandetshu - 01/05/06 12:12 PM

Sgero indaba leyo ngiyayicava. Mhlalokho uyabe ekhame idada hatshi isese lansukuzonke. Nxa engulwana obhemayo, uyabe ebambe ikingsgate ngeminwe embili, elokhe eyixhuma emlonyeni okwesikhatshana amuncanise izihlathi ehotsha intuthu, ubone ngemva komuzuzu, awusuphune umhlanga emlonyeni. Lapho uza vuthela intuthu phezulu enze njenge qhude likhala. Uzabona intuthu ithunqa njenge tshimini yemandastri emlonyeni.

<img border="0" alt="[yay]" title="" src="graemlins/yay.gif" />

Mhlalokho, uzathi engakafiki esitishini sebhasi lapho okummele ehlele khona, uyaqala ngoku fila itenki loku qhwanda ikhabhiza.

Kumnandi, ukuba lindetshu.
Posted by: Mabila

Re: Inkulumo zamandetshu - 01/18/06 02:51 AM

"Yini elike lahamba" Kuyabe kubingelelwa umuntu omdala obengekho ekhaya okwamalanga athile!
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Inkulumo zamandetshu - 01/19/06 03:13 AM

ha! mehlo madala kukhombisa umuntu onesikhathi wamcina.
Posted by: ozithembayo

Re: Inkulumo zamandetshu - 01/19/06 02:26 PM

INdetshu licasisela umfundisi omhlophe:

Mfundisi: The word of the Lord says, "Comfort ye my people"
INdetshu: Lithi ilizwi lenkosi, "Wozani etiyeni bantu bami"

Umfundisi owayesizwa mbijana isiNdebele, wethuka wasesithi ngcono aphinde hlezi ocasisayo kazwanga
Mfundisi: I repeat, "Comfort ye my people"
INdetshu: Ngiyaphinda njalo, "Yizani etiyeni bantu bami" <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: tallman

Re: Inkulumo zamandetshu - 01/19/06 06:41 PM

udla esuselel aphansi njenkukhu kutshiwo umuntu ongabongiyo


umlomo awugcwalelwa mfula kutsho ukuthi uyakhuluma lokhu akufunayo kodwa engenilaisa ukukwenza hk hk mpu?
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Inkulumo zamandetshu - 01/19/06 07:24 PM

"Usedlindevu" indetshu liyabe lisitsho ukuthi umuntu elikade lingamthandi sefile.
Posted by: Isfedufedu

Re: Inkulumo zamandetshu - 02/02/06 01:29 PM

Indii lingabona intombi engani imthinte kahle uzezwa "Hawu ngumhlobo wenkomo zakithi.." hk hk <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" />
Posted by: Makhelwana

Re: Inkulumo zamandetshu - 02/02/06 05:45 PM

Nxa lifuna ukuyahutshula ubulongwe 'ukubrama' uyezwa indetshu lisithi , "Ah! ngisake ngiyengaphandle".

kumbe nxa libanjwe litshontsha, liqala ngokuthi, " bathi khona yimi engikwenzileyo". nxa beliphendula ngombuzo wokuthi obani? liyanwaya ikhanda uzwe lisithi " kambe isilingo esingaka mtaka mama
selizama ukuphotha.

-------------------------------------------------
Get Rich Quick..or Die Trying..be Warned.
Posted by: Makhelwana

Re: Inkulumo zamandetshu - 02/06/06 01:39 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> USOMABHIZIMUSI wakoBulawayo uDokotela Themba Sibanda uzithole esefakwe izankosi ngamapholisa emva kokubotshiswa ngomunye ubaba UMthunywa utshone ezama ilanga lonke ukukhuluma loDkt Sibanda kuthiwa akekho waze watholakala ntambama lapho athe khona ?Mnawami ngamanga lawo. Akulanto enjalo. Ngabantu nje abangizondayo.?
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">------------------------------------------------
Get Rich Quick...or Die Trying..be Warned.

I Write...................... what I Like.
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 03/19/06 09:13 AM

Bafowethu.

Indenga nxa seliphelelwe yinkulumo uzwa liti, "WOTHINI YA, ..... WOTHINI YA". Kungani nguwe ozolicabangela.

Li Zwangendaba.
Posted by: TSHITSHI NANA

Re: Inkulumo zamandetshu - 03/19/06 08:04 PM

Ah u 'Wothini ya...'
uvame kakhulu ukusetshenziswa ngasesiKhalangeni.
Ngisuke ngichazwe liNdebele nxa lisithi liyatshaya abafana uzwe lisithi: ' Ngisayakhama utsotsi!'

Haa - ha - haaa - kleke - pekle -petu!

Otherwise
Tshitshi nana!
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 04/15/06 05:45 PM

Bafowethu.

Nxa lingela qinisa ukuthi u Dube uyalehlula loba cha uzwe lithi, "ANGANGENZANI".

Li Zwangendaba.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Inkulumo zamandetshu - 04/15/06 06:44 PM

Kumbe uzwe nxa lizondile isitsho phela ukuthi uDube angeke walehlula lisithi "UZANGINYANI"? hk hk
Posted by: Makhelwana

Re: Inkulumo zamandetshu - 04/15/06 07:11 PM

Indetshu nxa selifuna ukuthatha umfazi kuyathunyelwa abantu bayevela konkazana. Nxa befika bayazibika uzwe besithi,
" yithi esizocela umlilo" kanti ngumlilo wuphi?
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 04/27/06 02:16 PM

Bafowethu.

Ngincindezele:
_______________________________________________________________________________________
" yithi esizocela umlilo" kanti ngumlilo wuphi?
_______________________________________________________________________________________

Awuzezwa indoda isithi, "Aahhh unkosikazi uyavutha." hk hk hk??????????

Woza kuhlelo lwaMasiko Ethu uzayithola impendulo.

Li Zwangendaba.
Posted by: gwesela

Re: Inkulumo zamandetshu - 04/27/06 02:42 PM

sengilungile nakamfana bengicela icansi hk hk
Posted by: Mabila

Re: Inkulumo zamandetshu - 04/27/06 02:59 PM

<img src="/ubbthreads/images/graemlins/gpn.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/bigcry1.gif" alt="" />

Bacela umlilo bako mkhwenyana.Sebefuna umfana ayebhebha Zwangs hk hk hk Isintu simnandi please!
Posted by: Mabila

Re: Inkulumo zamandetshu - 04/27/06 03:03 PM

<img src="/ubbthreads/images/graemlins/gpn.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/bigcry1.gif" alt="" /> Haaaaaaa ngaze ngahleka kangaka. Uzangixotshisa elojeni Khazi hk hk

Bazocelela umkhwenyana umlilo ovuthayo!

Isintu ngiyasihlonipha ngiyasithanda mina hk hk hk

Gwesela uqedile umuntomdala hk hk hk Olendlebe uzwile hk hk
Posted by: Makhelwana

Re: Inkulumo zamandetshu - 04/27/06 03:31 PM

For sure uyavutha lumlilo bantu, awutshisi uyatshitshiliza okwempela.

Indebele ungathi qoki emzini walo liqedisa ukudla, uyalibona liqala likhotha umlomo libeselehlisa ngamanzi yikhona likuphendula lisithi, "Ayi! uzakwakha wena mfana ufika ngiqeda ukudla."

Zwangendaba kengibuze topi, kambe kungabe kwakusesatshwani kuze kuthiwe umkhwenyana akakhangeli uninazala emehlweni, lokuthi angadleli ndawonye lalapho okuloninazala?
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 05/02/06 02:58 PM

Bafowethu.

Ngizakuthi bhadla isintu samandulo. Abadala bathi "INDODA YINJA."

Ye Kumele ahlonitshwe sibili umamazala. Akumelanga ngitsho lakancane uhlanganise amehlo laye. Kanti angitsho umuntu nxa umkhangela uyamlinganisa. Manje usungalinganisa UNYOKOZALA, uyabe ufunani???

Ngibuyele enkulumeni yami eyinhlamba. BEKUSENZAKALA njalo kuyazakala ukuthi bebekhona abagangayo. Asikufihli lokho. Ubekhangela umuntu aze ahawukele lalapho okungafanelanga khona. Siyazi njalo ukuthi ezinye inhliziyo lezimo kaziqinanga. Bekusenzakala ke ukuthi uzwe kuthiwa uZibani wemukile lomkhwenyana.

LIHLAZO ELENYANYISAYO KE LELI. Ukwenzela ukwenqabela ingcekeza efana layonale, bekusiba lomgoqo owacina sokuluSIKO ukuthi umkhwenyana vele akasondeli duze loninazala. Esintwini samandulo bebengabonani loba kancane.

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: Inkulumo zamandetshu - 09/20/06 02:28 PM

Bafowethu.

Indetshu ungahlangana lalo lihamba lo SWEETIE walo omubi kakhulu ulizwa lithi, "SINGALAMBA SIDLA UTSHANI".

Li Zwangendaba.
Posted by: THANDINDABA

Re: Inkulumo zamandetshu - 12/08/06 08:05 PM

Ungezwa iNdetshu lisithi "utheni" liyabe lizwe kahle lokho okutshoyo.