Akesikhumbuzane Amaphoxo!!

Posted by: Maqhamehlezi

Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/26/04 10:46 PM

bantu bakwethu lisakhumbula amaphoxo na?Akesiwabekeni ngobunengi bawo sike sihleka-hleke.
ngizoqala ngamabili nayi-ke:
* * 'Uyenzwa yoikuthi wawa esihlahleni wanyela ibhulugwe'.**

**Ngekhanda sengathi yimbokodo yabathakathi**

<small>[ 08.07.2005, 11:06: Message edited by: Sibalukhulu ]</small>
Posted by: MTHIMBALI

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/27/04 12:31 AM

bandla
elami lithi
ububi engathi u advertise isihaqa ku tv
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/27/04 11:22 PM

> Ngekhanda angathi yinqidi ye jayenti.
> Ngolimi angathi ngama patapata omkhoba
> Ngesisu anagthi yibheki ye nyanga.
> Indlu ya ngini ingazonda iyalikhafula ngamawindi.
> Ngavakatshela ngini langihlabela isawa.
> Wabona kubhalwe 'go back' wathi 'ugogo use bhekini'.
> Itopi lakho laxotshwa ispano seli gada igedi.
> Ngenwele anagthi ngumfushwa onga vuthwanga.
> uphonguthi bhoribhori amahlo angathi yinja esuzileyo.
> Uphongu bhayiza anagthi ngu mzuso phakathi kwe hovorosi.

Awuze umklomelo sbali, faka umklomelo!
Posted by: cypepah

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/27/04 03:35 PM

ngizakushayukhale ngempama,

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> utshilamehlo ingathi ngumkhobolunywa yisisu. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: cypepah

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/27/04 03:36 PM

ngizakushayukhale ngempama,

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> utshilamehlo ingathi ngumkhobolunywa yisisu. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: mathimula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/27/04 05:24 PM

Ngakini egedini kubhalwe "BEWARE OF THE DOG" kwafanekiswa ubabakho.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/27/04 09:56 PM

unyenama engani yinja ekuperiod

waphuza emsebenzini ugijimisa iputi ngunduku

bakuxotsha ezulwini ufuna ukuvula ifrozeni nge ophena

bakuxotsha ezulwini ufuna ukuchaya idelele ngamapecks


ngobubi obahlekisa isela licatshile

wakhalela ukuswima ulekhanda legade


wakhalela amapatapata ungela mazwane


wasuzela embodleleni ufuna ukubona ikhala yomsuzo <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />
Posted by: Mayisukela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/27/04 10:57 PM

Amakhala ingani yihofisi yamagundwane
Iz'hlathi ingani yiz'bunu zikanana
Is'phongo ingazathi yiphanda
Ububi ingazathi yis'gubhu esitshileyo


Kwakuyiz'khathi zang'khona bantwabahle.Sisadlala omafila,obhirede,onayi,oara,omacatshelana,amatope"yimubaba, nxa kunjalo ang'sadlali".

Indlebe ingazathi yibukhokho besitshwala.
Amazinyo ingani yihara kasathane
Ubuyelele ingazathi lidonki elenethwe lizulu

AAAAAh seng'qedile,
Valumlomo uveze amazinyo
Posted by: malimaza

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/27/04 11:26 PM

Mina ngisakhumbula elithi:
Ngobunyama ingani unyoko wakunompola ethareni.
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/27/04 11:47 PM

Waginya i-Ice block wasuza umfefezo

Wagalula eChambeni baku saver ngekhovula

Wasuza emaGrocer izinkwa zaqhwebana!

Waginya ibhayibhili wasuza uAmen

Waselwa emsebenzini ubala izikhala zeUnderwear
Posted by: Siphepheli

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/28/04 12:41 AM

Bengingakholwa ukuthi ngisaphila kulo. Kodwa ngihlekile ke bakithi. Qhubekani lisiqumbaqumba fethu. <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/28/04 04:41 PM

ngobunyama engazathi ngumphetho wesende
Posted by: Bonganjalo

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/28/04 06:39 PM

Ngobubi ungathi uzakuthi 'ngiyazidlalela'
Ububi ungathi nguMaIce cream esesweli ichange.
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/29/04 01:04 AM

Maqhamehlezi angazi ukuthi uputshuke ngaphi kodwa lapho ovathuke khona ubuye kahle..uvule ikhasi eliyinamunede feya...lina elinika ama awards pliz sicela umklomelo for new topic...ahhoooooyi.

ngobubi ingani wadla umbhakali[isihlahla sameva]
ngendlebe ingani ngamakhasi ekhabitshi.
ngobunyama ingani libheqe.
ngobubomvu ingani litamatisi lomkambo...
ahhooooyi m'rasta ahoooyi
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/29/04 09:47 AM

ngahlangana lawe uthwele 50kg yamagwadla usithi uyazibophela ngakubuza ukuthi manje igwadla ngalani wathi awufuni ukufa ngendlala
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/29/04 01:50 PM

Sengiphembanise ngavula lelikhasi ngise Library.Sengixhotshiywe....ngiyalibonga lonke hk hk hk gpn gpn gpn <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/29/04 03:00 PM

waginya ichingamu wanabuluka


kwadlula imota wasala ulandela letiye


ngokuba nguthathekile engani li*****
Posted by: Sgero

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/29/04 03:28 PM

Indlu yangakini ilesibhono ekhoneni
inwele ingathi yinzinz* zohlanya (and lapho uyabe usufuna ukukhala sebekungenela hk hk)
Ubuncane ingathi buthuv* bokucina
(ungangiphoxa ngomama, izaguru!!) <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/29/04 04:40 PM

mgomdid* engazathi yisivalo somtshova
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/29/04 05:11 PM

Indlu yangini ingazonda iyathatha i skul-bheki ihambe.
Itopi lakho laxotshwa ispano lizama ukuvula ifrozeni nge ophena.

Bakubamba uzama ukushuta intethe nge bhazuka.
Wasuza wakorobha (leli wawuhle uthule zwi)
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/29/04 06:17 PM

Wa-reyishwa ngufudu waginqa amazwane.

Watshaphuselwa yimpukane wanq*ntsha amazwane!

Ngenyawo sengathi yingiga zabathakathi!

ngobubi sengathi ngumd*di wendlovu!

uyenzwa yikuthi igama lakho wakungu-Gqum' wasusiya e toilet wab*tsha kwathi gqum' wasabela wathi Ma!
Posted by: Bonganjalo

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/29/04 07:01 PM

Imota yangakini yabhewuka yavuka yazithintitha
NgoMd*** oqakezayo <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/29/04 07:36 PM

ngakuthola uvalele impukane endlini usithi ufuna ukuyibamba amabele
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/29/04 07:52 PM

wabona kubhalwe zimbabwe limited wathi ezimbabwe balima ngentethe
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/29/04 07:55 PM

ngokunona engani yinkomo eya eseli


ngobubi engani yinjkomo isidla utshani
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/29/04 07:59 PM

bakuxotsha emtshadweni ugqoke isudu yamawaya
Posted by: Kwazimina

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/30/04 01:06 AM

>ngesilevu esicijileyo ungathi li-corner lesaka.
>ngakini lilala phezu kwendlu lisithi liseva
irenti.
>wadhobha i-25c egobileyo wayikhandisa emapostorini baku-charger $1.
>ngesilevu esiyisibhazubhazu uzathi yisithende sethwasa.
>hamba ngobuqatha uzathi litshapha. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

------------------------------
Kwaze kwakuhle kwethu!
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/30/04 07:15 AM

Ngobubi ingani litshabi librama.
ngobuso obuswabileyo ingani ngumdifara wendlovu.
wasuza edwaleni kwaphuma umvundla kudlala iguitar.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/30/04 10:40 AM

wathengisa indlu wayala leyadi
Posted by: MTHIMBALI

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 11/30/04 03:06 PM

wena

uyenziwa yikuthi ngathola imuli yonke yangakini kanye lonyoko loyihlo e kine 400 bebukela ifilim.ifilimu yakhona kwaku ngu PARAFINI.
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/01/04 11:15 PM

Ngakini nxa lipheke inkukhu lihle lifake inote okuthiwa "asikho sivakatshile".
ngomhlathi ingani yibreak pad yegonyethi.
ngekhala ingani ngupinochio.
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/02/04 02:24 PM

Ngamawala sengathi ulutsheko lohudo.

ngobubi ungathi yingemuva yetendafuthi.

Awulambeko njengomtakamazakhela.

uyenzwa yikuthi kwadlula imota yotshwala duze langini uyihlo wavuka elebhabhalazi.

----------------------------------
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/02/04 08:26 PM

Ngobufishane sengathi yisi-stomp' segwayi.

Bakuxosha e-Zulwini ukhalela ukungena ngezibunu!

Wabona kubhalwe BCC wathi kuthi B*tsha u-Chame u-Chelese.

Wabona kubhalwe BBC wathi kuthi Barbara ngi-Celi i-Cent.

Wahamba e-town for the first time wabona umlungu wathi ah!-ah! bheka lowa bamsubulile. <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted by: Mayisukela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/02/04 08:44 PM

Islevu ingani likona lesaka
Amehlo ungani ngamaphilisi okutsheka
Iz'bunu ingani lihlabusi
intamo ingani yis'dindi etshemba


uzezwa ingani uyatsha...kanti kudala utshile. !!!!
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/03/04 11:11 PM

ngokunyanama engani yinja elesilumo
Posted by: Mkhankaso

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/03/04 03:54 PM

Mina ngikhumbula lawa "Uphongukunyenama zathi yinja efele ehlungwini".
uphonguku nginhlanhlathela amehlo zathi ugibele i-train e-wrong.
uphonguku ngirudulela amehlo uzathi ngumahotsha sebemncitshe i-service fee.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/03/04 04:43 PM

abakuzalanga bakunompola ethareni
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/03/04 04:56 PM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> Fohloza loh! Umthombo wakho mawuhlale umpompoza mtakamama hk hk hk
Posted by: luulu9

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/04/04 02:26 AM

lo siento todos, pero yo est? buscando cualquier gente del mthwakazi que hable espa?ol.
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/04/04 03:12 AM

ngiphicekile luulu,angiqavi ukuthi what khanka.can you explain it ngolwakithi?
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/04/04 03:14 AM

Ngozwane ingani libhawudo legonyethi[itruck]
ngendlebe ezinkulu ingani yifan kasatane.
ngengavula zamazinyo ingani yifork kasatane.
ngobubi ingani uhlezi phezulu kwameva.
ngobuhle ingani nguSirumula.....ezandleni,angithi...heeeh keeeke heeh,ngiyanithanda.
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/04/04 07:43 PM

Uyenzwa yikuthi liyakhiya igedi langini lina lingela fence.

Waqansa umqanso wako Fambeki ubelethe ikhovula

ngendlebe ezibhabhayisa i-framatshina.

Usisi wakho bamz*kela emoyeni njengempukane.
Posted by: Siphepheli

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/04/04 09:32 PM

Siru,

Kunjenges'camutho lokhu okufakwe ngu luulu9 hk hk hk hk!
Posted by: mathimula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/04/04 11:56 PM

Ngobubi obahlekisa itsotsi licatshile
Posted by: mathimula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/04/04 11:57 PM

Uyenziwa yikuthi wavakatshi wafica kule bath tub. Wathi ah lapha balemali............ Babhotsha belele
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/05/04 07:13 AM

Nezi babakhe is'camtho sigrand kulalesi esifakwe nguluulu but kugrand siyafunda.

ngokuphiceka ingani nguSirumula engazwisisi ukuthi uluulu ubhaleni.
ngobuso obutshwabheneyo ingani lisendeke[senglisi] elibanjwe ngumqando.
ngobubi ingani ngumuntu oqunjelwe zintanga zamaguava.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/05/04 05:58 PM

ngamehlo enganingamaphilisi engubhane
Posted by: Mayisukela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/06/04 04:35 PM

swebeteswebete ingani ngumacinsane
Qolo likaMbuthi
Madolo enhlanzi
Uyenza yikuthi usisi akho lendlebe zerabha
Inwele kungani zinzinza zohlanya

Thanx, ngiyanithanda nonke <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/06/04 05:20 PM

ngobubi engani yimbumbemumethe umtot*
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/07/04 02:45 AM

Fohloza uwulahlile for sure umlenze lapha... <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/09/04 08:22 AM

ngendlebe engani ngamahlamvu ecovo.


uyihlo wawina imota ipajero so wathi ekud-square yabipheli petro wabeyithengisa $1 wabegada ibhasi


ngakini lalingamapostoli so uyihlo wawina ibhasi bathi bembuza ukuthi uzakwenzani ngebhasiwathi ''lizabona amabhasi azaphuma khonapha''
Posted by: Ngxabanisa

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/10/04 12:25 AM

Inkemenkeme ye Byo-Harare train. For those who remember izi-mpitshi zama 80s.
Wathi omunye umagogo owayethengisa amaqanda aphekiweyo, e-rifila i-crate yakhe yamaqanda njengamihla yonke, kanti ngalelolanga akabuzanga elangeni.
Uthe esasebhizi ekhotheme ebeka amaqanda ngendlela, engananzelele ukuthi usetshonisa ilanga ngemuva,kwabe sekungenile okuyi-boys nge-speed. Wezwakala umagogo ethi ma! ma! mamalo! ngumfokabani lo omnandi kangaka? Kwathi abadala beqala ukukhonona lokuqoqana ukuthi wenzani lumfana ebamba inkunzi pambi kwabo, wezwakala umagogo ethi 'wooo!!, wooo!!, umnyekeleni aqedise umsathanina, waze wangikhumbuza umuyi!!.Etsho igxegu lakhe eselamtshiyayo umagogo.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/10/04 09:44 AM

hk hk hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> awutshayile
Posted by: Zwangendaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/11/04 01:50 AM

Bafowethu.

Ngokuthandi mota njenge nja ye khiwa.

Li Zwangendaba.
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/11/04 12:55 PM

Uyenzwa yikuthi imota yangini ilamasondo, ingazonda iyaguqa...
Posted by: Mayisukela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/11/04 05:38 PM

Iz'hlathi ingani yiz'bunu zikanana
Amakhala ingani yimpembe yamatshawa
Waginya i ice block wasuzumfemfezo

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/14/04 09:30 AM

waginya umfemfezo wasuz'ice block...hk hk hk Mayisukela.
Eyakini yabona imoto ishaya indicator,wabusithi,ungaze unginyekuze ngeze ngikuqamulele ifat khukhu lami.
Ngokunyenama ingani ngumdifara wehobo okhuthe itsiyane....ezandleni bakwethu....
ungayekela ukuziqakezela uzaqakezelwa ngubani?akula..feya
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/15/04 01:00 PM

kwadlula imota yako Lobels wasla ulandela letiye
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/29/04 09:30 PM

ngokunyenama engani usongelwe ngamagwava
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/29/04 09:34 PM

wasuzela embodleleni ufuna ukubona ikhala yomsuzo


wawuhlala uhamba ensontweni usizwa becula besithi jesu yakhazimula wabuhamba usiyasubulikhanda ugcoba ivaselina ungena echurch usithi lamingiyakhazimula


ngakuthola endlini ufuna ukubamba impukane iganyavu
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/03/05 08:58 AM

Wadlula kwa dubuka izitishi.
Inja yangini ayila nyawo, so liyayi faka ebhareni ukuthi ilume.
Itopi lakho laxotshwa emtshadweni seli nqamekele umakoti.
Itopi lakho laxotshwa esisotsheni seli dubula intethe nge Bazooka.
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/10/05 08:07 AM

Wawa esihlahleni washayeka phezu kodede ngobuso, wathi "Kungcono, angi bambanga ngezandla".

Itopi lakho lafika eswiriji lithengisa udede, eswiriji bayala bathi "mdala hamba lodede bakho, thina sifuna obumanzi".

Ngini lali shintshana amakhanda, ekuseni wavuka nge spid' wadobha umhedara we gogreni yakho wavaya eskolo. Bathi bekubuza eskolo, wathi "nginikeze udondolo lwami mntano-mntanami". Igogreni edeni lasala lihlabela u "I'm a little donkey, gallop gallop away..."
Posted by: zelizwe

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/13/05 12:51 PM

Ngobubi angathi yis'cathulo sesela.
Ngobunyama angathi lisenglisi likasathane.
Ngomkhaba angathi libhodo le*wina.
Ngobubi angathi ngamazwane omkhobo.
Ngezihlathi angathi yizibunu zikaGr*ce.
Ngendlebe eziphaphileyo angathi zibhabhayisa uBob.
Ngokunuka angathi ngumsuzo kaChinos.
Ngamazinyo angathi yihara kasathane.
Posted by: mzala

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/14/05 10:19 AM

wawujayele ukugqok'amashort kwathi mhla bekuthengele ibhrugwe elide wazwakala usithi mama ngigqoke lonke?

ngobubi ingani ubhabhul' uhlanya

ngamakhala ingani yiwofisi yamagundwane

ngolimi ingani lipatapata lesela
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/14/05 04:00 PM

Wasuza emaGrocer izinkwa zaqhwebana!


ngobunyama engazathi yisteri sedonki
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/14/05 04:00 PM

Wasuza emaGrocer izinkwa zaqhwebana!


ngobunyama engazathi yisteri sedonki
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/14/05 07:14 PM

Maqhamehlezi!
Akuze phela lemiklomelo!This is the best performing and most profuse class of the forum that I have seen. Maka Baba sebezamila abantwana hk hk hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/14/05 10:23 PM

Mabila <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />

Yiqiniso lelo abantwana sebezamile namanje nembambo sezibuhlungu ngamaphoxo.

okwamanje I think the following are bawaphethe amaphoxo:
1. Dokotela * * * * *
mfethu, no no uyaphoxa wena!!

2. Bunandi kill me * * * *
dade no no uphethe isitayila wena!

3. Sirumula * * *
mfethu ei-sh wena uyakwaziukuwakhanda !
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/15/05 12:49 AM

nooooooooooooooooooooooo mina kumele ngibe ngu one a wena yidiscrimination
<img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />
Posted by: Bhudaza

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/15/05 01:16 AM

Liyazi ukuthi mina ukukhuluma kangikuthandi kodwa kulendaba sengehlulekile ukuzibamba ngoba uDokotela lo elimethese imiklomelo engaphezu kwabanye wangisukela ngizidlalela kodwa okusalayo yikuthi amaphoxo la nxa ekhulunywa ngabantwana (labadala GPNHK!) abanye bethu abangaqinanga babecina sebekhala besithi kabasadlali!!!!!
Posted by: joskeyi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/16/05 05:59 AM

1 waginya ikatari wasuza ubanolila

2 uyenzwa yikuthi wabreka erenkini ngekwande ugade iqude.

3 wabona kubhalwe go back wathi ugogo usebhekini.

3 wenzwa yikuthi wungaze ubone umfazi wakho engunu.kwathi mzwana umbona wathi kumele umhambise u dokotela.uthe ufika laye kutokotela ukuthi amhlole udokotela wathi cela uphume ulunguze ngewindini.ngemva kwesikhatshana wezwaka usuhlabela usithi umhlabe dokotela umfana okwazi ukwalapha.

4 wawa esihlahleni watshaya ukwelo ngezibunu.

5 ungangena ngini uyathutshela erenkini.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/17/05 12:23 PM

josi josi hk hk u rock banolila aaaaaaaaaaaa <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: joskeyi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/18/05 02:31 AM

tha topi Bunandi kill me ukwanda kwaliwa ngabe family planning.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/18/05 08:32 PM

ngiyintombazana mina utsho ukuthi im that ugly
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/19/05 02:52 AM

Maqhamenzi..hk hk topiya utsho ukuthi ngiyazikhandela amaphoxo...nax topics akhona anjalo,awuwaqavi...hk hk.

Waphuph'usidla amafat khukhu wavuka uqede izibunu zomntwana.
ngamehlo ingani zibhubhuluza zembuzi.

Joskeyi mfazethi ngiyayincanywa isign off yakho mi outtie...hk hk waqamul'amajogwe...hk hk,iblind vandahi ntwazethi.
Posted by: joskeyi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/19/05 05:07 AM

maya jeki Bunandi kill me bengingatsho njalo bengithi uyenzwa yikuthi ububi bakho bahlekisa amasela ecatshile.

2 umnyama angani likwande likasathani.


3 uyenzwa yikuthi wasuzela ingubo zavuvuka.
Posted by: ntumba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/19/05 01:29 PM

ngobunyama engani lithunzi les*nde
ngobunyama engani ngumhudo kandofa
ngobunyama engani ngumdidi wesambane
umis' ukuba nguthathekile njengestimela sama*****
wasuza kwabalesikhala ku-ozone layer
ikhanda ungathi yithunzi lobudoriro
indlu yangini yenziwe ngamafatshu, ungazonda uyayephula
isisu ungathi lulimu lonwabu
amakhala angathi yingidi kasathani
isilevu ingathi yimbasela yemengo
imilomo elengayo ingathi yisithere sebhiza

Isiphofu sasihamba lomntanaso edolobheni. Sathisidlula koMr Chips sababaza sisithi" ummh kwazekwanukelela mnandi mntanami, sikuphi?" waphendula umntwana wathi "sikoMr Chips". Kuthe mabedlula abanye osisi (uMabila lo Fohloza) sababaza njalo isiphofu sathi " haibo, manje ngiyazi ukuthi sikuphi, sise makethe yenhlanzi" hk!hk!hk!
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/19/05 03:09 PM

Mina kwakungayisimi <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />

Fohloza uyavuma wena??

Kutheni ukungafaki igama lomuntu!!
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/19/05 07:38 PM

Ntumba ntanga,hk hk hk hk l tried to hold myself but kwehlule,so ngihle ngalavuka uyazi...hk hk isiphofu sahle sathi sesifike lapho okuchaywe inhlanzi...hk big up jeki
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/20/05 08:56 AM

<img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> mina angisadlali lawe ngoba wena uyangiqala vele gera
Posted by: ntumba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/20/05 10:33 AM

Fohloza
Lawe awuke ungizame phela sibone!
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/20/05 12:57 PM

Kanti kuyaphoxwana or do just people just state amaphoxo abawaziyo??
Posted by: ntumba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/20/05 01:32 PM

Ngiyabona ukuthi sengitheze olulenkume. Bekuthiwe siqambe lawo esiwazi and mina i got carried away
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/21/05 01:04 AM

Akube yidiba diba,akube njalo Mabilisto,asiphoxaneni njengoba eseqalile uNtumba kadaah....why not?lami sengiyisukela one time...lalela uzwe ukuthi zithini.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 02/04/05 07:21 PM

uphongubhoriza engani yinja elengubhani <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Sheik Mthembo

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 02/04/05 08:25 PM

'Inkemenkeme ye Byo-Harare train. For those who remember izi-mpitshi zama 80s.
Wathi omunye umagogo owayethengisa amaqanda aphekiweyo, e-rifila i-crate yakhe yamaqanda njengamihla yonke, kanti ngalelolanga akabuzanga elangeni.
Uthe esasebhizi ekhotheme ebeka amaqanda ngendlela, engananzelele ukuthi usetshonisa ilanga ngemuva,kwabe sekungenile okuyi-boys nge-speed. Wezwakala umagogo ethi ma! ma! mamalo! ngumfokabani lo omnandi kangaka? Kwathi abadala beqala ukukhonona lokuqoqana ukuthi wenzani lumfana ebamba inkunzi pambi kwabo, wezwakala umagogo ethi 'wooo!!, wooo!!, umnyekeleni aqedise umsathanina, waze wangikhumbuza umuyi!!.Etsho igxegu lakhe eselamtshiyayo umagogo' NGXABANISA

This is sithumatshi. hk hk hk <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: joskeyi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 02/05/05 05:18 AM

SIBALUKHULU UYONA MANI THUMATSHI. <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

USERIOUS ANGANI YIZIBUNU EZIBONE INJEKISENI.
Posted by: Mbiko

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 02/05/05 06:57 AM

Sibalukhulu

hk hk hk !!!!!!!!!1
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 02/18/05 06:43 PM

ngobufebe too much nga uyimita ngasebakuhkuphe mgwaqweni ngobusuphele amatyre
Posted by: Siphepheli

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 02/18/05 07:20 PM

Hk hk hk hk.
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 02/19/05 09:24 AM

U sisi lowu uliwule nga ule mileage nga uyi Peugeot 4o4 eseyaclockayo othi nxa ungena kuyo bathi asihlalisaneni maveti.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 02/19/05 10:07 PM

hk hk hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Zwangendaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 02/25/05 02:39 AM

Bafowethu.

Wenziwa yikuthi wagada i Bus usuka kini ku Titji waze wayafika komalumakho e Tjolotjo ulokhu uthwele i Sutukesi ekhanda.

Li Zwangendaba.
Posted by: Ndumshy

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 02/25/05 05:54 AM

Umubi okokuthi uma usithi "Qoki" ezindlini akuthiwa "Ngena", kuthiwa "Bye bye"

UThixo wadala umhlaba nazo zonke izinyamazana zomhlaba nezasemanzini kanye nezinyoni ezindizayo emoyeni. Ngemuva kwalokho wadala abantu. Kwathi ngama spare parts a esele, wadala izimfeni nabe Tshabi. Wabesesithi ke "Nina zimfeni, njengoba wonke amalimi sengiwanikeze abantu futhi sephelele, niza hlalisana nabe tshabi nibe mhlobomunye nizikhulumele sona lesi isitshabi" Izimfeni zayala zafunga ngaye uThixo zathi "Ngitsho Mdali, kungcono sizibhongele siyozihlalela ezintabeni kunokuthi usihlanganise nabe tshabi!!"
Posted by: Ndumshy

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 02/25/05 05:59 AM

By looking at your face, it is evident that you are a product of the creator's first failed experiment on human creation.
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 02/25/05 06:24 AM

Ngobubi angathio wazalwa yindoda!
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 02/25/05 12:08 PM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> Zwangs hk hk hk

Lelo phoxo lake langilalisa ngendlala hk hk hk <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 02/25/05 01:32 PM

Bafethu,

Ulamazinyo sengathi luphondo kukabhejane.
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/09/05 09:03 AM

Ngamakhala angathi ngu Michael Jerksen.

<img src="http://img125.exs.cx/img125/134/mjerksern3cb.jpg" alt=" - " />

"What should i wear emthethwandaba?"
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/09/05 11:09 PM

hk hkhkhkhkhk lol dokotela wena uloqalo akumyekele u jacko he has got enough in his plate hk hkhk nc <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/09/05 09:08 PM

a he limenzani umabamba abafana hk hk hk
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/14/05 01:15 PM

siru, uthanda umbheda njengewule elakhulela ekhaya
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/14/05 01:20 PM

mabili, wabona kubhalwe 'go back' wena wathi ugogo usebhekini.
Posted by: Zwangendaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/15/05 02:46 AM

Bafowethu.

Wangena e TOILET waphuma uhlohlele ibhatshi.

Li Zwangendaba.
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/17/05 11:01 PM

Dabuka ungazongidrosa ngoba ngizakulimaza....ungiqalile ngizithulele,ungiqalile ngizithulele,ngizomganda.
Ngokucaka ingani waginy'inaliti.
ngamehlo ingani ngumtshekisane.
ngobufitshane ingani yindlela eya esambuzi.
ngokungcola kwedlebe ingani yis'titshi so2v.

ngithe ungangidrosi Dabuka,uyenzwa.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/18/05 12:17 AM

Ngebolekani lami amaphoxo kengi khwitshize uDabuka hk hk hk Bunandi Killi Me woza nana uncede udade hk hk hk hk
Posted by: Ndumshy

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/18/05 06:14 AM

Mabila
Mtshele nje uDabuka ukuthi ngendlela ayisidakwa ngayo, uDokotela wathi eqeda ukumenza i'blood test, ama'results aphuma esithi "excessive blood in his alcohol"
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/18/05 08:36 AM

Dabuka you donated blood to your girlfriend and when she dumped you waqala ukuthi ufuna igazi lakho back. then unkazana wakho wabethatha ipad lakhe esesikhathini ekujikela esithi she will pay you in installments
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/18/05 08:37 AM

Dabuka you donated blood to your girlfriend and when she dumped you waqala ukuthi ufuna igazi lakho back. then unkazana wakho wabethatha ipad lakhe esesikhathini ekujikela esithi she will pay you in installments
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/18/05 08:42 AM

ngobuwule ngabuyimota ngabesebakukhiphethareni
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/18/05 10:45 AM

Yeeeeeeeeeeeeeeee Ndumshy lo Bunandi <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
kaphindi futhi ukungisukela uDabuka hk hk hk
Posted by: Zwangendaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/19/05 08:57 PM

Bafowethu.

Ende KHAZI ulama BHODI GADI (Body Guards) hk hk hk.

Li Zwangendaba.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/20/05 11:43 PM

wena bunandi waphongu mpuntshuka njengomsuzo wohlanya nje kutheni.....

aaah ndumshy,ngobubi ngazani u advertise isihaqa senyanga engageziyo.


siru,thula wena wa repeat ugrade 3 ka four ufuna ukuba ngu group-leader.

hk hk hk hk lingabodlala ngodabuka....
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/20/05 11:51 PM

aaah besengikhohliwe.....wena mabili usuphonguhlekelela uveza amazinyo ayi brown ngazani yi hara ye sewage
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/20/05 08:58 PM

Dab's

Hk hk hk inyanga enjani?

leli ke iphoxo, Lusisi ulamalembu ungathi zindlebe zendlovu!

--------------------------------------------------
The wise speak when they have something to say, the fools speak when they have to say something
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/21/05 07:18 AM

Dabuka, Awuyenzi mfo. Ngihlephuke ngaze nga shaya phansi nge sendlisi. hk hk hk.

Ngichazwe yi advertisement yes'haqa mfo. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Zwangs, Eyoku hlohla ibhatshi iblayind. <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/21/05 07:22 AM

Mabila 20 years from now.

<img src="http://img54.exs.cx/img54/6986/image00222wr.gif" alt=" - " />
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/21/05 12:46 PM

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" /> dok, ungabosibulala kanje.sizahlanyiswa yikuhleka.
khuluma sizwe bilesto.

bhidliza......iphoxo lakho lelo limithi hk hk hk hk......madoda lilizwile nje elevela ku tsunami.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/21/05 05:37 PM

Hayi Dok.....asilo phoxo lelo hk That is offside!
Kumele upanitshwe!

Mina ngilayelani iklasi yamaphoxo lami hk
Posted by: Ndumshy

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/22/05 06:09 AM

Hayi Dabuka baba "Arrest my case" hk hk hk, ngiyabuya ngisayo boleka amaphoxo ngase next door.
Mabila my sista, so long mina noBunandi sikhona, your butt is covered hk hk.
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/22/05 06:51 AM

Xola mngane Mabila, asi offside le. Ngithe lami njengoba ngingela phoxo ngiphongu faka umfanekiso. Nanti iphoxo.

-Ngekhanda angathi yinqindi yejayenti.
-Wabona iphepha wadobha, wabona ikhona wakhona.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/22/05 10:53 AM

hk hk hk hk nc dokotela lol <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" />
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/22/05 01:14 PM

Dokotela hk hk hk hk Mina okwami hk hk

Ngamazwane angani yi hara ka satani hk
Amehlo angani ngama globhu amalayithi hk hk
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/22/05 08:55 PM

Dabuka mfazethi azishe,isiqalile imvukela yamaphoxo...asazi.
Dabuka waveza amazinyo nje ingani bu2v obuthabele isewage.
ngamalips aswabileyo ingani ngumdidifana wendlovu.
buya lazo lova ngikulindile ekhori-kop.
shooh dlozi
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/22/05 10:04 PM

NGESISU ESIKHULU ENGANI LINGCWABA LIKA LOBENGULA
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 09:25 AM

wena bunandi ngabe ubutshani ngabe ubuqethu..
....akuthule wena bunandi ngoba ngakini nxa selisidla libhala i notice ethi "AKULA BANTU"


siru,ngobunyama ngazani bakunompola ethareni...
futhi asikho wahamba ebhutsha usiya ntshontsha amalusu wafika waphuma lesikorobho......


woza lazo sibone
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 09:37 AM

bunandi,dok,mabila,siru......alilawyanga lonke hk hk <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> lingithinta kwama tifasi.
azize ngamandla
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 10:23 AM

wena dabuka wakhalelukuswima ulekhanda le gade
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 10:29 AM

uyadinga ngiyabona dabuka uzangithola kahle uyadinga ngiyabona dabuka uzangithola kahle


ayisikho wawuvelekhaya songahamba lawe kobulawayo ngasengisithi pheka itiye wahamba wayakukha amanzi echembeni wapheka itiye wanatha. So kwathi sokumele ugeze wazongitshela ukuthi akulamanzi ngoba umthombo awukagobhozanga. NGATHI WUPHI UMTHOMBO WENA WATHI UMTHOMBO OMHLOPHE USITSHO ITSHEMBA HK HK HK
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 12:50 PM

Mabila wadlotshwa yimota waluma iviri, wasusithi indoda ifa izamile.
- Wadla inkukhu lensiba ufuna ukuba li rasta esiswini.
- Ngabuya ngini langihlabela isawa.
- Ngobubi oba hlekisa bantu emalilweni. hk hk.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 12:59 PM

hk hk hk dokotela shuwa wena wenzani omunye irasta esiswini hk hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: kaMjaji

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 01:08 PM

bkm lo Doc
Ngini lali tsheba inkukhu iphila liyisevela iKhisimusi
Ngini lali ginya iphuphu lamanzi atshisayo beseligida likhuhluza izisu lisithi "kuzahlangana phambili"
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 01:14 PM

u want a piece of me Sukuz then nanzo

wena Sukuz wakhalelukugqokamapatapata wenungelamazwane.

walaluqameliruler uthi ufunukumeasure ubuthongo l
Posted by: kaMjaji

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 02:11 PM

bkm
ngobubi obahlekisa isela icatshile
angisadlali mina sengisesaba hk hk
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 02:20 PM

Sarendi boh hk hk uDokotela uyangikhulela hk hk
U Dok uyavayindela hk
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 02:20 PM

WENZIWA NGOKUBA LAMAWALA ENGANI LUTSHEKO SUKUZ
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 02:22 PM

Sukuz. Ngezihlathi angathi yizbunu zika nana.

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v626/j4z/jazpw/CEDEC3FB.gif" alt=" - " />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 02:25 PM

HK HK HK HK HK HK HK SUKUZ A JEKI WOHLU
BHOTSHE
CHAME
CHELESE NGOBA AYI AAAAAAAAAAA <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: kaMjaji

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 02:32 PM

doc
Hayi aah bra wam sorry shuwa hk hk
Posted by: kaMjaji

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 03:12 PM

doc
uyabeletha nina bra wam

http://www.anyfun.net/show.phtml?type=animations&name=animatedgif
Posted by: kaMjaji

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 03:12 PM

uyabelethatha nini*
Posted by: kaMjaji

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 04:37 PM

bkm lo doc

http://www.anyfun.net/show.phtml?type=animations&name=animatedgif&num=7

this is the last bafethu no more
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 05:33 PM

Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 07:56 PM

hk hk hk hk BKM, manje ngisayakhokha.....ngiyabuya lazo

aaaaaah madoda 'bahleka esililweni', kwahleka lesela. ay ahh liyangibulala
woza lazo sukuz.....never say never njengomsuzo wedonki.

..besengikhohliwe,sukuz umbheda wakho wenziwe ngotshani so kubhalwe NO SMOKING emnyango.
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/23/05 11:19 PM

Wafika ema-shop usiya thenga i underwear wafika wathi ufuna isigoqelamd*di!!!

Unesinyama sengathi wadunuselwa yisalukazi!

Ngekhanda sengatthi yisidindi esiloboya!

Ngesisu sengathi yinja equletsheyo!
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/24/05 06:33 AM

Sukuz

- Umbheda wakho unyawo ezingu 3, so ulala ujeke phansi nge nqindi.
- Wathengisa imota wathenga amaviri, wadaya.

- Waxotshwa emtshadweni usuzama ukuvula ifrozen nge opener.
Posted by: Bhudaza

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/24/05 06:50 AM

Wenziwa yikuthi wawufelwe manje ungela mali eneleyo, wafika koCrocker Brothers wathi ufuna ibhokisi eliyi second hand.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/24/05 12:03 PM

Dabuka wena bakuxhotshe zulwini sunqantshele uMariya
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/24/05 12:04 PM

Dokotela bakuxhotehe mtshadweni ugqoke isudu yamawaya
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/24/05 03:24 PM

BKM hk hk hk hk <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" />
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/24/05 03:56 PM

Bunas'

Wenzelani uMaria hk hk hk hk!
<img src="http://news.globalfreepress.com/gallery/albums/images/bush/bushjesus.gif" alt=" - " />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/24/05 06:43 PM

hk hk hk tsunami imifanekiso yakho hk
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/24/05 07:31 PM

Dabuka ziyehla ziyashelela nsizwa yakithi..aziwe.ngobunyama ingani libheqe.
Dabuka,ngobubi ingani waginy'ameva.
wena mfana wonakele sibili,kusamele ngikhulume loNdlovu sibone esingakwenzela khona,masinya.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/25/05 09:14 AM

ooh bakithi...ngazibizela.akula onganginceda in this war against BKM (u maria kambe sure) and SIRU.


wena siru, ngokuqina ingazani balima ngawe...
wafika uvela ekhaya wabona irobot, wase ufaka umumbu usuthi uyawosa.

wena BKM,wathi uvula icoke wezwa ifizz wayilahela khatshana usithi iyatshinga.

...wafika uvela ekhaya ngahamba awe ebhoreni wabingelela abantu bonke.wathi uqeda igame isiphelile.
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/25/05 12:46 PM

Dabuka

hk hk hk <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/25/05 05:17 PM

manje wena dabuka wakhalelukulalekhoneni endlini eyicircle
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/25/05 08:11 PM

wena tsunami wawela phezu ko 2v wa-land ngomlomo, wasukuma wathi "kungcono angibambanga"

BKM,wena watshiya i flour phansi usithi izaziphakamisa ngoba ibhalwe 'Self raising'.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/26/05 08:25 AM

DABUKA NGEKWANDE ELIKWANI $1
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/28/05 01:29 PM

mabili, ngobubi ngazani uphendulelwe
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/28/05 01:44 PM

Heisssssh hk hk hk Angidli lesantabama namuhla hk hk BKM ungaphi Nanaaa!

Ugijimela mina ngoba ususarendiswe ngu BKM hk hk
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/28/05 09:12 PM

dabungobubi engani lishonalisidla i gundwne kumbe libhotsha
<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/28/05 09:12 PM

dabuka ngobubi engani lishonalisidla i gundwne kumbe libhotsha
<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/28/05 09:57 PM

Dabuka...ngomlamba ingani libululu.
Ngekhanda elicijileyo ingani yipiki.
wena Dabuka ngakwantsha lawe etoni,ngakuvayisa erestuarant ngathi bakunike irice lesausage...eyakini yeqa yavuka ulaka isithi ayidli impetu kanye lebanana eliphekiweyo...hk
ahhoyi baba
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/29/05 07:29 AM

Kulomunye utopi owakhera umfazi kamnewabo ngoba umnewabo eseshonile. Kwathi ngelinye ilanga, utopi efihla ispanela, wezwakala elahla umoya ngemva ethi bhuuuu bhuuuu bhuuu puuuuu. Wasexolisa ukuthi, usuzile ngeskhathi socansi. Umfazi wathi, "ahh wena ungcono, umuyi wayehle abhoshe!".

Bunandi, nguwe umfazi lo.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/29/05 09:32 AM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> dok uya rocka


ngiyafunga ngensikizi zang'khaya;wena siru lo BKM lizangibona......sengisiya khokha.lingibulala so,lizonya.
Posted by: sthutha

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/29/05 03:58 PM

Ngikulibha ngabo malobola luphakathi.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/29/05 05:27 PM

aaaaaaaaaaaa dokotela shuwa hk hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/29/05 05:45 PM

Hatshi Bunandi kutsho umnandi sibili. hk hk hk.
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/29/05 06:05 PM

yeyi yeyi Dokotela <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/29/05 06:19 PM

u Dube wayezikholisela lomfazi womuntu kanti ngalelo langa umninimuzi wasephenduka masinya endlini.Uthe engena ngapha,u Dube yena waphuma ngesiqubu ngomnyango wangemuva enguye nje.Wafika kowakhe umuzi ephefuzela esedinwe engasazazi u Dube.

mfazi:wangena uphefuzela kutheni baba
Dube:yeyi otsotsi baphose bangibulala na mntwana
mfazi;ah yeyi madoda, yibo abakutshaye baze bakugqokisa le condom.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/29/05 06:30 PM

Ntshontsho you are banned from the forum hk hk <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/29/05 07:32 PM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> ntshontsho uyatshisa
Posted by: sthutha

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/29/05 09:53 PM

Doc uyibhoza. <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/30/05 02:52 PM

Uphong'nyenama angani luxakuxaku olunyozileyo!
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/30/05 03:00 PM

Utsho bani, mina?
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/30/05 03:53 PM

Hatshi Dok hk hk Wena ngeke ngakuqala. Leli ngivela liboleka lami hk

Kuwe kudala ngathi "sarendi" hk hk hk hk
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/30/05 04:04 PM

AAA GE ULIKOPE NGA PHI MAMA
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/30/05 04:42 PM

Dok,Ntshontsho,yu r harming our ribs

MABS, UTSHO MINA YINI??????????????
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/30/05 09:49 PM

Ntshontsho ...hk hk hk abafana beMakhokhoba bagangile,bashaya uDube baze bamfaka icondom..hk.
zwana Dabuka khokha masinya ngoba vele usunyile wena swayinindini.
Dabuka,ngokutshwabhana ingani yisigorobho sebhawa.
ungitshele nxa ulokhu usadlala ngikuphinde....uzwa bethi Sirumula,ucabanga ukuthi batsho utsheketsha,nezi mfana libharezi lekasi leli,ngiyokushaya ngephoxo eliyi-one uzikakele...hk hk.
azishe mfan'edladleni,uzwa bethi mina ngithi makhala akho.
Posted by: joskeyi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/31/05 05:23 AM

Ntshontsho ngicela ukubuya endlini uzongibhubhisa ngembhambo. <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> .Umgumratha mfo.

Mabila loDokotela selihlanya.akelisitshiye thina. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

WAPHONGUBA SERIOUS ANGANI YIZIBUNU EZIBONE IINJECTION.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/31/05 11:43 AM

wena siru akuthule la; wagambela isikhindi saze saba yi three quarter.

aaah,waxotshwa echipangali ngoba usethusa izindwangu ngobubi bakho.

wena BKM wabulala ispeaker se stereo sami usithi ufuna ukubona abantu abahlabelayo phakathi.


nginguDabuka mina;ngagxotshwa yisitimela ngaba le cramp ; ngalunywa yisilwane ngafaka i elastoplast ; ngawela ku blast furnace ngaphuma lama blisters,ngagwazwa nge piki ngabangula...........lingabodlala ngami
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/01/05 07:07 PM

im not giving up yet fanami ngisayawafukula ngiyabuya


dabuka wabona kubhalwe go back wathi ugogo usebhekini
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/02/05 07:39 AM

Bunandi, ngobubi angathi bu 2v be guava.
Posted by: joskeyi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/02/05 01:19 PM

hk hkh hk BKM Udokotela ukuburere.cela akutsholise.
Posted by: Demeza

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/02/05 03:14 PM

Dok
waze waziqeda ke imbambo zami lamuhla ngifunga umama sibili.
Ntshontsho
ya uyazi uziphethe imbambo zabantu akusiphinde njalo....
aze phuke bakwethu.. <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/02/05 03:54 PM

U SANTSHO NGOKUTHANDA UBUNANDI LOTSHWALA BAMAHALA WAYESETHELEKILE LAPHO EZAZIDUMA KHONA E PHATHINI.ESESEMNYANGO;
SANTSHO:DADE NGICELA UKUNGENA PHELA
SIS:UNGENA NGAPHI,AWU INVAYITHWANGA
SANTSHO;WENA SISI UYANGIJAYELA SIBILI
SIS:NGANI KANTI
SANTSHO:UBONA ENGANI NGASUKA E ZIM NGILANDA UKU GATE CRASHER EMAPHATHINI
SIS:SORRY BRA LAPHA AWUNGENI
SANTSHO:YIKUTHI NGIKHOHLWE I CARD
SIS:AKUNGENWA LUTHO LAPHA
SANTSHO:OKAY BUZA ABKHAPHI,BENGIKHONA E HALL
SIS:HEE E HALL YANI,LEYI YI BABY SHOWER
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/02/05 04:25 PM

Dokotela nguwu Santsho
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/02/05 04:30 PM

Esakholisa u Ncube lomfazi womuntu,kuzwakale umuntu eqoqoda emnyango.
Mfazi:maye nango usabantwana
Ncube;manje senzeni
Mfazi:ngena esakeni leli eliseceleni kombheda
Angene esakeni u Ncube umfazi alibophe lelo saka,abesesiya vula umnyango.Kungene u Moyo hatshi umninimuzi.Bangene e bedroom baqale labo owabo umdlalo,besadlala labo kuzwakale njalo i knock emnyango.
Mfazi:mayebabo nango usabantwana
Moyo:ngenzeni manje
Mfazi:thatha isaka leli uphume lalo
Alithathe u Moyo lisinda linjalo,umninimuzi athi engena baphambane lo Moyo ephuma ethwele isaka.
Mfazi:litshona njani baba
Ndoda:ngiyatshona,kanti ngubani lo ophume lapha
Mfazi:hayi ngothengisa imbambayila
Ndoda;hawu yebo,okay
Esehambe okomango omude u Moyo, isaka lisinda,indlala lokudinwa sokuhlangene,azwakale esephumisela ngokuzonda kwakhe.
Moyo:into zabafazi ziyahlupha,ngiphose ngatshaywa ngumkakhe ngapha lesaka engiliphiweyo liyasinda,umuntu kazi lokuthi uthweleni,hayi ahh.
U Ncube olokhu esesakeni isikhathi sonke lesi laye usezonde kasazazi.
Ncube:ah wena ungcono, ongazi ukuthi uthweleni,mina angazi lokuthi ngiya ngaphi
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/02/05 06:08 PM

hk hk hk ntshontsho u rock <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Demeza

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/02/05 08:21 PM

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Ntshontsho...hayi ah mfana kaTshaka uNandi uyazi nje ukuthi ukhuluma izinto ezinje lapha hk hk hk.
Sengiyavumelana loMabila ukuthi wena kusamele uhlaliswe phansi kancane hk hk hk hk hk hk
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Zwangendaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/03/05 09:37 PM

Bafowethu.

Kwedlula imota yebhawa umntwana wathi, "Haa le mota inuka njengo baba."

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/03/05 09:49 PM

Bafowethu.

Ngezigamba zebhulugwe usungathi yizibunu zendwangu.

Li Zwangendaba.
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/03/05 10:34 PM

NGABE UBUBI YIGETSI NGABE ABANYE NGAMA POWER STATION
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/04/05 02:09 PM

Zwangs, utsho bani jahalakithi? Mina yini?
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/05/05 02:55 PM

Hk hk hk hk hk Kanti Dok yini ngawe hk Uhamba udinga ukuqalwa hk! Ungamqali Khazi....ungeke wasiginya esantambama ubulawe yisithembu sakwakho!
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/06/05 11:11 AM

Mabila,

Ngokuwoma njenge nansingeni isibone intasingeni.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/06/05 02:42 PM

HK HK HK HK
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/06/05 02:46 PM

Ulengisa inqofula zamakhovula zize zibuzane amavuko!
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/06/05 09:10 PM

Dabuka ivukile inja mfana bewuthi ngizophela manje seng'khona njalo and ngizophinda njalo.
Dabuka ngokunyenama ingani ngumdifara kahobo.
ngamaqhubu ingani ngamasendlisi endwangu.

buya ngikulindile wena owaba lecramp ugxotshwe yistimela,mina ngiyiNyathi eyalala lezilwane zavuka zibalekile,manje wena zavuka zikuthaphuzile.uyamazi uphunyuka bemphethe,us'khumba sentwala,umadl'ezibabayo.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/07/05 04:31 PM

Dabuka hk hk hk Wohl'uzikhalale hk hk hk hk awendwangu??? <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/07/05 07:52 PM

Nngikutshele kudala Dabuka ukuthi ngizophinda njalo.
Dabuka ngobubi obakhipha ispoko ebhalwini.
Ngokucaka ingani yijekiseni yabathakathi.
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/08/05 06:41 AM

Siru ungi gamulisa iimpintshi zase eri, ezivathuza izpikiri ezi nelson bloko, azenza impintshi ibrame ngoku hlephuka.

Ublayind sbali.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/08/05 03:39 PM

siru, ngiyakhokha.....mfanami uzabrama ngazni udle ama guava abolileyo ngiyakutshela
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/09/05 05:29 PM

DABUKA WAGINYI BHAYIBHILI WASUZU AMEN

WAPHUZA ESPANI UGIJIMISA IPUTI NGE NDUKU


ABAKUZALANGA BAKUNOMPOLA ETARENI
Posted by: Zwangendaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/10/05 03:03 PM

Bafowethu.

SARENDI Doc, Aah Sarendi loba ungakaqalisi. Mina ekweluseni ngangibaleka nxa siqhutshezwa.

Li Zwangendaba
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/11/05 06:56 AM

Ngiyabonga Zwangs ngokusarenda kwakho. Akusenani bathi abadala - ithemba kalibulali, libulala umenziwa.
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/11/05 09:15 PM

Dabuka khokha mfana ngoba mina kudala ngikhokhile...fats'ibhanti jooh ngoba sesiphoxana lana akusadlalwa.
Dabuka, Ngobuso obutshwabheneyo ingani lisendlisi libanjwe ngumqando.
ngithe khokha wena Dabuka lapho,wavula amehlo ingani ugibele isitimela esiwrong wenzani kanti,akumhlabe ngenaliti lapho Doc uDabuka.
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/12/05 06:10 AM

Siru, ufuna sibe tac-team yini fo, kumbe ngiye ku thimu ka Dabuka?

Ngibuye yini Dabuka?

Ngipikeni majita! <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/12/05 06:43 PM

Sengizacina ngipikwa ngu Sibalukhulu.

Sibe yi tac-team yini Sibalukhulu kumbe siphoxane?
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/12/05 08:20 PM

Akhanya asathelwa ifertilayiza lenzinsuku amaphoxo hk hk hk!
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/14/05 01:36 AM

Dokotela ngena lapho obona zisiwa khona ngamla,aziwe majida.
Dabuka ulokhu ukhokha,why ukhokha njenge zinja ezixakeleneyo.buya mfana ngikulindile.
Ngomunwe ofitshane ingani ngubongani womkhoba....warm up sonny phangisa before l get hot.
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/14/05 05:45 PM

I Dokotela, hereby, join Siru to make a formidable tac-team. I solemnly swear that during this period i shall show no mercy to any opponent that we shall have to attack. I therefore welcome any other tac-team or member who wishes to undergo a painful attack by our phoxo supflex, tombstone or closeline to indicate by coming into the ring.

Yours respectfully

Doc
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/14/05 09:04 PM

Dok lo Siru hk

Ngicela ukujoyina eyenu i tac-team lami hk
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/14/05 11:30 PM

I,as the judge approves the taking of oath by the honourable Dokotela who has heartily and faithful showed true patriotism in join Siruluma Phoxo and associates team.From this day we declare a doomsday on an individual who threatens our sovereignity in the Phoxo fraternity.Dokotela please guard your heritage closely and selfishly.
Yours truly
Sirumula
Welcome Dokotela,feel at home.you have been nominated as the number one pick in the draft....hk hk
Mabila avulekile amasango dade ngena lawe lapho obona kulempilo...hk hk.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/15/05 01:07 PM

I CAN CEE THAT THIS TEAM WIL BE STRONGLY AGAINST ME SO CAN I BE YOUNGEST ETHIMINI LEYI LIYABE LINGITHUMA AROUND NJE COZ LANGIYABONA SIBILI NGINGAVUKA. SOBADALA NGICELANI LINGIPIKE LAMI HOWU

<img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="images/icons/shocked.gif" />
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/15/05 03:37 PM

Mina ngiyi tac-team ngiyi one. Lets go asambeni.
<img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="images/icons/shocked.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" />

Yikho yikho bakutshaya wakhala
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/17/05 10:29 PM

Ntsumpa,

Ngobubi angathi wazalwa yindoda.

Eyakini ayisa vunyelwa ukungena ebhawa. Ingangena ebhawa iyamelela bonke abantu ukuthi baqede ukunatha, ibisi thatha iskali ihambe ithela amathonsi aseleyo kuze kugcwale iskali esisodwa. Ihlale inathe.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/17/05 11:36 AM

Doc ngobufitshane engathi yilast born yothuvhi.

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Ayisitho wabona kubhalwe Gwanda Limited wathi kubhalwe eGanda balima ngentethe
Posted by: mbasela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/17/05 12:54 PM

msupastila kanti uzamani ngobunyama ngani bakunompola eTareni...
Posted by: mbasela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/17/05 12:57 PM

Msupa ;kawuphenduli ngamehlo poyipoyi ngani yiwatshi yeBotswana
Posted by: Zwangendaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/17/05 03:12 PM

Bafowethu.

Wawukhalela ama PEGS wokuthi uchaye impahla ku DRIER ye LAUNDRY.

Li Zwangendaba.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/17/05 03:38 PM

Ngobunyama engathi lisende lesangoma
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/17/05 03:42 PM

Waphongunyenama nje njengomuntu abamkhande ebhotsha
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/17/05 06:10 PM

wena supa ngeminwe engani yihara kasathane
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/17/05 06:28 PM

Ngezibunu ezibhalwe abancane qhaa!!!
Posted by: mzala

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/17/05 07:43 PM

ngamakhala ingani yiwofisi yamagundwane
ngolimi ingani lipatapata lesela
ngomlomo omkhulu ingani yi
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/17/05 08:07 PM

Ngobubi obahlekisa isela licatshile
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/17/05 10:56 PM

Waphuza esikolo ubala izikhala ze andaweya ka baba wakho!
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/18/05 05:58 AM

Ntsumpa,

Uphonguthi bhoribhori amehlo angathi yinja esuzileyo.
Nge sisu angathi yibheki yenyanga.
Ngenwele ngathi yinzinza zo hlanya.

Uza qhwaya phansi nge sendlisi.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/18/05 06:57 AM

Ngokuthanda umbheda engathi yisifebe esakhulela ekhaya
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/18/05 11:15 AM

Ntsumpa

Waw' esihlahleni washayeka phansi phezu kothuv ngobuso, wathi "Kungcono angibambanga".
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/18/05 11:18 AM

Ngobubi engathi watshekelwa yindlovu
Posted by: YIMI-Kai-ONE

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/18/05 02:59 PM

Bunandi kill me:Ngobunyama angathi yiskhumba sesende
Posted by: YIMI-Kai-ONE

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/18/05 03:06 PM

Kanti kodwa bo Dokotela,sekungubani lo omubi angathi wanyelezwa(msupatsila)mayi babo uzama ukuznika iskhundla sami,AM BACK WITH A BANG,bEKUNGAMNANDI LANA EBENGKHONA.I MISSED YOU ALL,BEKUNGELABULEMBU <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/18/05 05:45 PM

wena Kayi one ngamalebe engazathi ZINDLEBE ZENDLOVU
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/18/05 05:46 PM

I FORGOT TO SAY WELCOME BAC GE I MISSED UUUU LOADS UBUSOPONTSILE YINI
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/18/05 07:49 PM

Doc kanti uthini umafuth'enkukhu, umsupantsila...uthi kutheni kathi...hk hk uthi uzothatha indawo kaDabuka....alright,alright no problem...
Msupa ngobubi ingani ngusane olubanjwe ngumhudo wamakhabe.
Msupa ngokunqantshela ngaphakathi ingani liqhude.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/18/05 08:03 PM

engani liqhude aaaaaaaaaaaaaa msupa jeki wohlukhale
<img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/18/05 09:32 PM

AMEHLO QHUZU ENGATHI ULENGUBHANE <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/19/05 11:50 AM

Hk hk Hk <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Siru, Hhayi mfo, usumphoxe kakhulu uNtsumpa. Ahh lapha umbulele mfo.
Posted by: mbasela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/19/05 01:14 PM

dokotela: wenzani ngesiphongo esahlekisa indwangu.
Posted by: mbasela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/19/05 01:20 PM

dokotela:wenzani ngesiphongo esahlekisa indwangu
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/19/05 01:52 PM

Dokotela <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/19/05 10:49 PM

Ngezibunu angani yingemuva ye planka
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/19/05 11:40 PM

Ngobubi engathi watshekelwa yi mpisi
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/19/05 11:41 PM

Ngobubi engathi nguChikowore
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/20/05 02:01 AM

Ntsumpa ulokhu ukhona yini?
Ngamalips amakhulu ingani yimbugathi exatshwe lilanga.
Doc wozalazo mfanakamdala bakulindile abantu...hk hk.
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/20/05 06:45 AM

Ntsumpa,

- Uphongubhayiza njengo msuzo uphakathi kwehovorosi.
- Ngamakhala afotokileyo ngani yi tshingamu ehlafuniweyo.

Uzaqhwaya phansi ngesendlisi Ntsumpa. hk hk hk. <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/20/05 06:50 AM

Mbasela,

Ngobubi angathi wazalwa ngomdikhoni.

Uza bhoshilitshe fanakithi. hk hk. <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/20/05 01:27 PM

hk hk hk hk hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> Lapha kumnandi nxa bengaphoxi wena hk hk hk hk <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/20/05 01:37 PM

uqinisile manjuyabona ge mina lawe sesizaphoxana senze i woman tornament ubona njani hk hk hk hk hk nxa ungavuma ungazise ngihle ngibe ngidinga amatsha hk hk hk
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/20/05 01:44 PM

Ususesaba u Yimi-Kai-One Ge hk hk hk Ngibone ekubizela estikini hk hk hk Mina nga sarenda kudala vele wonke umuntu uyakwazi hk hk hk
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/20/05 01:50 PM

HK HK HK BENGUQALA NGOBA NGIFUNUKUTHENGA UKAI ONE UKUTHI ANGILWELWE MANJE NJENGOBA SUSESABA UMMMMMMMMMMMMMMMMM MANA NGIBONE NZADINGA UNTUMBA HK HK
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/20/05 02:30 PM

Dokotela

Ngamehlo engathi ngamaphilisi esihudo.
Ngekhala engathi yihofifi yamagundwane
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/20/05 02:58 PM

Ntsumpa,

Kanti yindaba uphongu lenga egcekeni njenge sendlisi lendwangu.
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/20/05 09:30 PM

Ntsumpa ngedunfuyo[ikhala] elikhulu ingani ngumdifara wendlovu.
Ntsumpa ngokunyenama ingani bu2v obuwele kuwrong sewage.
Ntsumpa ngokuswaba ingani bu2v obule5 days bungaflashwanga.
Dokotela sifuna baze babize usibalukhulu azolamula nxa engabuyanga asazi ngangcono uBill gates awise imtshina khonangale eMicrosoft..aziwe majida kumnandi lana.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/20/05 10:16 PM

NSUPA JEKI VELUHLUSARENDE NGOBA UZABHOT------


HK HK HK HK HK HK HK <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/21/05 12:05 AM

<img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="images/icons/shocked.gif" /> <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" />

Eish.

Muna marete olepepele satshi pujana oyathwa?
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/21/05 01:40 AM

hk hk hk hk hk Sekunzima manje hk hk hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/21/05 06:32 AM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

Siru, fo hhayi akuvunyezwa lokhu. Umbulele uNtsumpa uzathi extshuzi fo, lapho ese brama umtshekisane olivita. hk hk.

Ngiyeza ka later ngizo speyida nge phoxo elibhaya.
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/21/05 08:08 PM

Msupatsila waring ntate?..hk hk.marete asipujane,nna karii marete apukube...hk hk.

Sirumula sauduka katlasi hametsie digwe ditimile.
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/21/05 11:52 PM

kanti ungaphi umsuzo kabhinya ongudabukamhlaba....ozambona aphange amtshele ukuthi ngimlindile ngamehlo avutha igazi.
Dokotela,ngikutshele kudala ukuthi leyi yimvukela yamaphoxo...hk hk.
Msupa angikukhohlwanga....ngesiphongo esikhulu ingani yibumper kaShu-shine.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/22/05 10:13 PM

usekhona udabuka from hibernation.....wena siru, uphonguba lenwele ngazani yinzinzest zohlanya.

dabuka never surrenders; mina engitsheba ngamatshe;engilima ngedwa kungelankomo; engidlala ibhola ngamadwala....thatha dabuka
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/22/05 12:17 PM

Ngobubi engathi unkulunkulu wakudala esekhande uAdam lo Eva ensimini beganga.

Why usuphingu bhayiza njengomsuzo ovalelwe ehovorisini?

Waphongunuka engathi ngumuntu oginye iqaqa.

Uphongumisa ubu jayenti, yikho uxubha nge broom, ukama nge raki, unatha uhwithwayo ngomgqomo, uvungula ngesimbo.

Umisa ububi engathi yisitina esaliwe ngubhilidha.

Usavhima uyezwa uzavuma. Ngifuna uze ukhiphe umthokozi.

Asambe
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/25/05 09:00 PM

liyangunguna angilizwa kuhle...Dabuka uthi kwenzenjani kanti....hk hk.bengikulindile skeem,woza lazo,ubuphoxo ngiyabuthanda loba nje ngikwazi ukuthi abubhadali...ehhee hee hee.

Dabuka ngamadolo ingani ngamasendlisi edwangu aphumele phandle.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/25/05 10:07 PM

Ngobubi engathi watshekelwa yimpisi
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 01:04 AM

hk hk hk hk <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 09:11 AM

Ntsumpa,

Wehlulekile la, uspanisa same phoxo, same stampa mpintshi. Ima sikungidlise ifokolo.

Ngobuso angathi yiskorobho sepublic toilet.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 11:11 AM

Awuboni bra ukuthi uMabila uyaku laugher. Awuboni lami sengiya kulaugher manje <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Ngesisu engathi lisaka lembanje

Ayisikho ayisikho bakutshaya wakhala
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 01:53 PM

Ntsumpa,

Eyakini iledlozi lompankwa, lingavuka uyanamathela emdulini.
Bakutshaya wa brama.
<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Mabila, usuku team ka Ntsumpa?
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 02:31 PM

Ngamehlo engathi ngamaphilisi otsheko
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 02:44 PM

Hayi Dok angisayinanga mina hk h hk hk
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 04:27 PM

Dade Mabila, engakwethuseli uDokotela mtshele akhangelane lami engafuni ukugegelela imbuya esesaba ulude lapha. Kodwa kangitsho ukuthi wena uyimbuya hatshi yisintu dade (mbuya) hkh hk hk hk hk GNP GNP
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 04:33 PM

hk hk hk GPN hk hk hk Giqika Phansi Ngohleko Msupatsila hk hk hk

uGNP umeleni ke yena hk hk hk
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 04:38 PM

hk hk hkh gpn gpn yikubhayiza dade. Kodwa ngizakubamba ka one kuphela allow me to do that. uGNP umelele ukuthi Giqika Ngohleko Phansi hk hk hk

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 04:40 PM

Asibhayizeni sonke shuwa njengomnukiso we wovorosi hk hk hk hk hk
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 05:20 PM

Bantu benkosi, I'm giving you 48 hours like uSaddam ukuthi likhethe the club you want to join, otherwise mina ngiyasukela everyone. Please join me coz it either you are with me or against me. Be prepared muntu kathixo. Be prepared. Abalami asiphakamiseni inyawo. Eh Ngithi valani amazinyo livule umlomo alingizwa alingizwa, mhlathiyenu kwelika Mzekezeke hk hk hk hk hk hk

Take your position bantu ngoba ngiyezwa. On your marks please.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 06:10 PM

ummmmmmmmmm uthembeni wena nsumpa tel me what are the benefits of bieng on your side <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" />
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 06:16 PM

Gpn gpn gpn hk hk hk Agh yeyi lina hk hk
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 07:20 PM

Mina yimi unangunangu mahlabezulu, umabhotshela endlele ethembe inkani. Usibagobe yimi lapha indlondlo. Yithi esagqibela amadhibha.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 07:27 PM

hk hk hk hk hk hk hk hk <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" />
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 07:31 PM

Bunandi hantsho uzwile dade I gave you guys an altimatum 48hrs of which amanye ama hola asedlulile otherwise expect ama suicide bombers nxa ungekela kh hkh khkh kh kh kh
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 08:03 PM

Ge mina ngithembe wena hk hk hk Woza le strategy lapha. 48hours hk hk Mina ngi behind you Msupa nge 14 hours GMT hk Eyami ayikaqali lokuqala hk
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 08:29 PM

singakulandela lakho okunsumpa kuzazibona juice ge asenze eythu iteam
Posted by: Sgero

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 08:38 PM

tag team ka Dok and Siru sabelani please nansi i challenge ka Msupa. Mankazana, fire, fire are you coming up with a formidable tag team? 48 hrs and then ground zero

<img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 09:00 PM

mina i wont wait for i 48hrs nsumpa nzabesengungele kudala thulubone
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 09:30 PM

Mina worayithi sengibumba izitshwala zakho lo Msupa Ge...mina ngizasapota wena phela hanstho?? hk hk hk hk Mina phela ungangiphoxi hk hk
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/26/05 09:43 PM

mina sengikhaba ibele likmamakho


ngekwande elikwana idola <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 01:41 AM

Thank you Bunandi usuthethe icele ge. Sengikwazi ukuthi umi ngaphi, sokusele uMabila labanye. Eish isikhathi siyavhaya bantu Mhlathiyenu akelitsho Mhlathiyenu. Lento eliyenzayo ngiyay'zonda lento eliyenzayo ngiyay'zonda (Mzekezeke) Mhlathiyenu.

Ngiyalitshela so lizambona ugog'Khelina
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 01:45 AM

Mabila your concern eyebehind nge 14hrs has been taken into consideration sis so sengingezelela ngezinye i 24hrs. Kaphume uBin Laden nge 24hrs otherwise B52 bombers are on their way. Loba ucatsha ezintabeni oro emlindini ngiyakuthola kuphela.

Kumbe ufuna ngihle ngikuqalise. Wena ayiya hk hk hgk hk hk hk
<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> ungethuki so, ngabe nguDokotela ngani usezichemele kudala hkhk
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 06:19 AM

Ntsumpa, Ungethuseli abantu la. Akuqakathekanga ukuthi baku joyine. Ima thina iimpintshi ze loxion sikufundise istampa esintswempi.

Nge khanda angani yintanga ye mbanje.
Ngobubi angathi yinyama ewele phansi.


Mabila, BKM lingamjoyini uNsumpa use sizwa ipressure usefuna uku brama. Limmekele abrame. Hantsho wathi yena uyi tac-team yedwa. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 07:24 AM

hk hk hk hk uqinisile doc ukubayedwa sekumsinda

SHOW US WAT U'VE GOT BE 4 WE SHOW U WAT WE HAVE <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 08:39 AM

NGITSHO KUWE WENA NSUMPA
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 10:56 PM

Manje ma uthi inyama ewele phansi kuncono.

Wena ngobubi engathi yinyama ewele etshebetshebeni

Ngake ngezwa one prominent DJ bemthethisa eB/F, kuthiwa ngezibuni ezibhalwe abancane qha
Posted by: soweto

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 12:07 PM

eyinye itshomi bayitshaya ngekatali yasuza ubanolila,

omunye umdala wayelenxwala wathi uyadayivela eswimming e bf yena wadayivela esamendeni ecest.

itoilet yangomunye yayilesivalo semota nxa bebrama babesidla iwindo.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 12:22 PM

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Soweto ublind bra wena ulami wena.

Doc uSoweto useceleni lami kustho ukuthi Doc bakudabulile phela wena. Sesilushayile bra 1 - 0

Uphongumisa ubongani onjengowequde othi engazonda ubuyela esiswini
Posted by: soweto

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 12:28 PM

ola seven,

abane balamakopo enziwe ngamagade nxa izulu lisina bayancibilika,

omunye ospox bamthuma ukuthiayethenga amadlala ebhutsha yena wafika wadlala lotopi okapisa istshebo
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 12:48 PM

Mina ngivike ngo BKM lo Dok lo Soweto Msupa.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 01:04 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Msupatsila:
<strong> Mina ngiyi tac-team ngiyi one. Lets go asambeni.
<img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="images/icons/shocked.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" />

Yikho yikho bakutshaya wakhala </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">i thought u said uwedwa so mane gcekeni sikubone
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 01:05 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Msupatsila:
<strong> Mina ngiyi tac-team ngiyi one. Lets go asambeni.
<img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="images/icons/shocked.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" />

Yikho yikho bakutshaya wakhala </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">i thought u said uwedwa so mane gcekeni sikubone
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 02:59 PM

Bengizama ukwethusela kodwa sengibonile ukuthi mina loSoweto singalenelisa sibili. Phela uSoweto yindoda, kasi ndojelana uyabona. Yindoda emadodeni.

Nxa uSoweto engala ukubalami ngingenzani ngizazimela ngibe yi one. Phela nxa uyindoda kumele ufunde ukuzimela wedwa njengobo... (bongani) hk hk hk hk hk (no offence bandla)
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 04:58 PM

Nsumpa wangibona ngifake i tie wena wabuhawukela so wagijima usiyagqoka ithumbu. wathungizwa ngisithi ohhhhhhhhhh im tired wena wabusithi ohhhhhhhhhhh im thumbulaton


<img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" /> <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" /> <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" />
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 05:35 PM

ufuzu khulu wakho owafa minceli six pence ezibunu ethi ezulwini kulendlala
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 09:05 PM

wenufuzuyihlko owayetshonesesaba ukudlu nyoko ngobethi ulenkalakatha yesilonda njalo after sometimes siyabhibhidla. ngakho wasemhambisa kudokotela ukuthi mamelaphe. udokotela wamcela ukuthi abeme phandle emelele yena eselapha. Uyihlo wathi esizwa unyoko ebongolela waqalukuthi tshisa dokotela wena okwazukwelapha
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 09:20 PM

Doc Doc kanti ugange kangaka baba. Phela umasalu wami Doc yisalukazi yisalukazi Doc wena so. Mina angikwazi ngizwa ngayenalo uBunandi Kill.

<img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 09:21 PM

So utsho ukuthi mina ngingumtaka Dokotela hk hk hk hk hk umntaka Dokotela uncono kuloka masawa hk hk hk
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 10:33 PM

NSUMPA MFANOMN CANE
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />


DONT MESS UP WITH DA BIG CHICK


AYISIKHO WAWUKHULELE EKHAYA SO UNGAKWAZI UKUTHI ILAYITHI LICITSHWA NJANI NGAKUBONA USUKHWELA PHEZU KWETAFULA UVUTHELA UTHI UCIMA ILAYITHI
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 10:34 PM

NSUMPA MFANOMN CANE
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />


DONT MESS UP WITH DA BIG CHICK


AYISIKHO WAWUKHULELE EKHAYA SO UNGAKWAZI UKUTHI ILAYITHI LICITSHWA NJANI NGAKUBONA USUKHWELA PHEZU KWETAFULA UVUTHELA UTHI UCIMA ILAYITHI
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 10:36 PM

i pc yami ilezafesane these days pardon me guys
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/27/05 10:54 PM

Wena ke ayisikho waselwa esikolo utshaya amacimbi ngerekeni, uwawosa ngetourch
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 12:33 AM

Msupa ngomlomo omnyama njalo olengayo ingani yinkukhu egave u2v be*****.
Msupa ngolusu ingani lisaka lamacimbi.
kanye lani elifuna ukhomba uSirumula Phoxo and associates lizonya,Dokotela uyamuzwa uMsupa omisa ubunyama ingani ngumsuzo kabhinya...hk hk
abaphoxwe Dokotela.BKM keep it up.
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 12:43 AM

Mabila akukhanye ukuthi umi ngaphi njenge thoong elingene emkekeni,yeka ukubhoda bhoda ingani ngumuntu obanjwe ezibramele...hk hk.ungaphi wena ngoba umlilo ozayo uzotshisa bonke ababi kanye lalabo abahleli duze labo.[those against Sirumula and associates]
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 01:01 AM

Hk hk hk hk <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> Ngicacile kudala bantu Siru hk hk

1. U Msupa kala muntu ku tac-team yakhe njalo kafuni muntu hk hk
2. Thina sonke abanye siku tac-team yinye hk
3. Mina ngicatshe ngemuva kwakho lo BKM lo Dok lo Soweto hk
4. NGakho ke wena uvikela mina from the enemy. Elama thong leliyana ngelakhe uMsupa uphosisile Siru. hk hk hk
5.Okwamanje UMsupa uyavayindelwa qho okokuthi vele ngeke angifinyelele. He is barely keeping his head above water.
6. Ngebolekani phela amaphoxo hawu bantu pliz!

Mayihlome!
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 07:26 AM

hk hk <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Keep it up, BKM. Uzabhoshilitshe uNtsumpa.

Siru, Umbulele utshomi, uzaze athi extshuzi. hk hk.

Kashe uNtsumpa!

Ntsumpa, Ibizo lakho kwakungu Gqhum, wahamba etoilet, usiya brama. Wathi ubrama, u2v bokuqala bathi "Gqhum!", buwela ku sambuzi, wena wathi "Mha!".
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 09:32 AM

nsumpa wabona kubhalwe GO BACK wathi ugogo usebhekini


uzonya mawungela nqondo <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 09:37 AM

Hatshi ngizalibamba emqansweni


Ngakini libanengi kakhulu nxa litsheba ngenkukhu liqala liyitshaye ize ivuvuke, nxa kuyilacto liya dilutha (dilute).
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 09:48 AM

Ntsumpa, itsho ukuthi phoxa bani.

Manje nxa kuyindaba yokudla ngini, nxa selisidla liyafaka ibhakani elibhalwe "Asikho Namhla, sivakatshile!" emnyango.

Itopi lakho, liyathanda umvusankunzi blayind, manje nxa seliwunathile, uyalibona lilunguza lithi kumasalu "Kanti akulalwa yini namhla naNtsumpa?"
Posted by: soweto

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 09:51 AM

doc hk hk hk hk kanti lenzani omunye
eyi nsumpa yangena ku subway enew york yahamba ixhawula wonke umuntu ophakathi ngayibuza ukuthi yenzani yathi yona umama wathi ngibobingelela abantu abadala
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 09:53 AM

YIKHO UNSUMPA WAHAMBA ESIYABUKELA IBHORA WAFIKA WABHODA ISTADIUM SONKE WATHI ETHU HLALA PHANSI ABUKELE IBHOLA LIPHELA <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" /> <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" /> <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" />
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 12:45 PM

Ngobufitshane engathi yindlela yokuya etoilet
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 01:36 PM

Ntsumpa,
Ngekhanda angathi lisendlisi le jayenti.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 01:36 PM

hayi a NSUMPA LAPHA WEHLULEKILE JEKI ALUBA ENCENYE UTHE NJENGO 2VI BOKUCINA LESI YISO ISIDINDI OKUTHIWA SINQUMILE
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 03:42 PM

Dokotela..hk hk hkk isendlisi lejayenti..hk,well done skeem.Msupatsila umdlalo yikho uqala m'joohman,asambe sibone.
Mabila you have been cleared off all charges put against you.at this stage l declare you,free,pliz take her out of my sheshi[uNtshebe said that],she is free...hk hk.okay Mabila kuyezwakala.
aziwe,BKM mak'acubungulwe,acacadwe,acheme uMsupatsila....hk hk
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 03:44 PM

Msupatsila ngokulenga ingani licondom elixatshwe lilanga.
Msupa ngobongani otshwabheneyo ingani ngumhwabha wendlovu.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 04:20 PM

NSUMPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


AYISIKHO NXA ULALA LOMFAZI UPHONGUTHI DACA NJENGESIKHUMBA ESIMANZI NO ACTION HK HK HK


UZONYA MAWUNGELA NQONDO <img border="0" title="" alt="[Razz]" src="images/icons/tongue.gif" />
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 04:21 PM

Waginya i ice block wasuza umfefezo
Posted by: soweto

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 05:40 PM

ngangena ngonsumpa ngathutshela ebig bhawa
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 05:55 PM

Msuzo kabhinya

<img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 07:55 PM

Tsumpa, ebhawa mfo hk hk hk. Its 3 much mfo. <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 09:31 PM

BKM..hk hk uMsupa ufana lesikhumba esimanzi...hk hk,ung'khumbuza edenmark nxa siqeda ukuhlinza imbuzi sesichaya is'khumba sesifakwe lesawudo..hk Msupa uzezwa ingani ulomhedehede.makahlizwe,akhitshwe ebhalwini lapho azama ukucatsha khona uMsupa...hk.
Ngobunyama ingani bu2v obutshiswe lilanga likaOctober.
Posted by: Sirumula

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 09:34 PM

Soweto skeem...hk hk,wavintsha koMsupa wahlangabezwa ngomemba bephethe izikali zamacalabash...hk hk.ungihlephunile jeki.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/28/05 10:20 PM

Ngamazinyo engathi ligwadla lendlala

Ayisikho wawutshaya ivigoroni lenkukhu wena ulekhanda lesitshwala
Posted by: THANDINDABA

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/29/05 12:19 AM

AWU ZIHLOBO XOLELANI UMTSUPA Ulama LEARNING difficulties bakithi umuntu lowu ngakhula laye. <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/29/05 08:47 AM

looooooooooooooooooool hk hk hk hk nsumpa
Posted by: soweto

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/29/05 01:38 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Sirumula:
<strong> Soweto skeem...hk hk,wavintsha koMsupa wahlangabezwa ngomemba bephethe izikali zamacalabash...hk hk.ungihlephunile jeki. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">wona kanye topi konke lezkampara hk hk hk
Posted by: mbasela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/29/05 02:39 PM

ngespaqa uzani likhanda lebhasi
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/29/05 02:54 PM

Uphongulengisa amehlo engani lithole elilengubhane.

Ngobuso engathi yisivhalo sebhini esinyathelwe yithalakitha

Ayisikho wathunywa ukuyathenga isterilised wena wafika evinkilini wathi kuthiwe uzethenga isitere sedonki
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/29/05 03:06 PM

nsumpa yini sreri?????????????

wenuphonguhlalunyeneme njenge mbustang
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/29/05 03:27 PM

hk hk hk hk Mbustang hk hk hk hk mbumbex hk hk hk
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/29/05 04:15 PM

Kanti vele ihlala inyeneme hk hk hk hk hk
Posted by: benmash

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/30/05 03:53 AM

"Kanti yindaba amadonda akulezi nsuku ethanda imali kangaka mntanami?"Kubuza isalukazi kumntanaso kwelinyi langa.
Umntwana aphendule athi,"Ah mama kulezinsuku baya donda usebenza bafuna abalembuzi legolide kuphela"
Asazi abangelembuzi lamagolide bakithi!!
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/30/05 08:22 AM

Ntsumpa uzabona intuthu fethu, ma sesiku hlaba nge phoxo-jerksern.

Kanti yindaba umadadudabu angathi wadubukelwa li bhomba?

BKM, umbulele uNtsumpa. Imbustang hk hk hk. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Kumele silifake ku scamtho se loxion lelo.
Posted by: soweto

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/30/05 08:35 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by bunandi kill me:
<strong> nsumpa yini sreri?????????????

wenuphonguhlalunyeneme njenge mbustang </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ola seven, mbustang hk hk hk mbukutros
Posted by: THANDINDABA

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 04/30/05 03:29 PM

MTSUPA,
WAZITHELA MFANA WEKHAYA KUBOMALAHLA UMLENZE UZAVUMA NGEKHANDA NJENGONTULO
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/01/05 01:14 PM

hk hk hk, ngehlulekile uzinceda, ngihleke blayind. Untulo tshomi, <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Ntsumpa, ngobuso obutshwabheneyo sangwenya. hk hk.
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/01/05 01:42 PM

TSHANA NTSUMPA,NGOBUSO OBULOBOYA ENGANI LI SENDEROS
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/01/05 01:49 PM

hk hk hk mama ngiyatsha !!!! Mina yimi umabhtshela endleleni ngithembe inkani. Yithi esagqibela amadhibha.


Wena wena

Ye wena, ngeskhindi esaganjelwa saze saba litrousers (ibhulugwe elide)

Wa extenda ichamba yetoilet yangakini ufuna ukubrama (ukubhotsha) umalengela
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/01/05 02:43 PM

wena nsumpa unyoko wayejayele ukukuthengela imashorts 4 christimas then one xmas wakuthengela ilong trouse. wathi sufunukugqoka wambuza ukuthi mama ngigqoke lonke
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/01/05 03:08 PM

MSUPA
NGAKINI BAKWENZELA INKALAKATHA YEDILI BETHABELE UKUTHI USUFUNDE UKUGQOKA I UNDERWEAR UNGABAMBELELANGA EMDULWINI.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/01/05 05:18 PM

Ayisikho wabona lapha okubhalwe London Mission Society wena wathi kuthiwa Landela Mfan'Mission Sosinyama


Asikho wabona wasutshela inyanga ukuthi ufisa ukuba phakathi zentokazi entle, inyanga yakuphendula waba litampoon

ngesilungu

You met a magician and you told him "All I want is to be between that girls juicy legs" The magician then used his powers and you were changed to a tampoon
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/01/05 06:45 PM

Hk hk hk hk Msupa ngiyakwesaba ule very thick skin eyedlula eye sendlis hk hk hk

hk hk Ggibela amadibha Msupa hk hk hk
Posted by: THANDINDABA

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/01/05 07:10 PM

Hk Hk Hk Hk MAMA ngigqoke lonke yini ibhulugwe leli!!!!!!!!!! SORRY MTSUPA.
Bunandi xolela umuntu bakithi.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/01/05 08:31 PM

Ngekhanda elibi engathi yisihlalo sebhayisikile lexhegu


Wenziwa yikuthi wabhotsha u***** obunukayo baze babalekelwa zimpukane
Posted by: soweto

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/02/05 07:59 AM

nsumpa wena bakuthatha ifoto kwaphuma umdala we next door.
Posted by: THANDINDABA

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/02/05 01:59 PM

Mtsupa utunyile sibili jaha njengomantwana owakhulela esithenjini. Kade oBunandi bekwembulela izidwaba kodwa wena lokhu uhleka engathi lidela elichinsa imbumbex. Mfanami ikhanda lakho liqine okwemengo eluhlaza.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/03/05 09:24 AM

Lizaze lithi nkosi, lizavuma ngamakhanda njengabontulo abawele edibheni, ngiyabheja.

Ayisikho waginya itennis ball wangena endlini ubhampa.

Wabhotshela etareni uthembe ukuthi ikhanda lakho elingangesendlisi lejayenti alikwani ejibhini (imoto yamahati)/ jeep
Posted by: THANDINDABA

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/04/05 02:31 PM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> MTSUPA
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/04/05 03:56 PM

MSUMPA U DIDNT KNOW HOW UGLY U WERE SO ONEDAY UYIHLO WATHENGA ISIBUKO SO WATHI UKHANGELA WABONA EYNYE INTO EMBI OKWAMAGAMA WAHLEKA WABONA KUVEZISIDABHULA WABU JIKELA PHANSI USIYACEBA KUYIHLO USITHI KULENDWANGU EFUNUKUDLALA LAWE WENA UFUNUKUZIBUKA. YOU MAKE A MOVE IT IMMITATES U
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/05/05 05:21 AM

BKM <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> Hk Hk hk

Ngiyavumelana lawe, umbulele uNtsumpa. Ngelinye ilanga njalo uNtsumpa wayala uku ngena eswimming-pool wathi yena kule Hippo, ngoba ebona isithunzi sakhe emanzini.

Uzathi extshuzi mfana, usubrama.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/05/05 09:26 AM

hk hk hk hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> liyazama sibili kodwa khumbulani ukuthi yi Vs ingcitshi


Uphongumisa ububi engathi uyihlo ngu Enos Chikowore, unyoko kungu Shuvai Mahofa. Kanti vele lilobuhlobo na???

Ububi engathi yinja enyelezayo.

Ububi engathi yinduku eyabazwa yatshiywa
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/10/05 03:15 PM

Msupatsila warona wabathu.
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

If the going gets tought one by one they disappear. Anyway thanx for the mediocre challenge. I'm out and I will not do it again with you coz i'm a cut above the rest.

<img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" /> <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />
Posted by: kaMjaji

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/10/05 03:30 PM

Msupa
Jelous down sbali uyathuza. Bengibukele bekuthelela skhulu kanye labodade kodwa eyakini no surrender! ungubhejani kumbe umantswane sibili hk hk hk
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/10/05 03:34 PM

nsumpa mina ngikhona ngizobuya ukukungenela eyamadoda ayipheli
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/10/05 03:43 PM

Last one for Doc and Siruuuu maybe lo BKM kodwa ngiyamzwela lo engacina engikhalela hk hk hk hk

Madoda liphongumisa amawala engathi likhovula lohlanya.
Ayisikho wethuswa ligundwane watsheka amazambane

Thanx bafethu next month siyabe sesikhangelane lezinye indaba......

<img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" /> <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

Akula m'turn around ngoba ngitshibilika kanye kuphela that is nxa ngilele.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/10/05 03:44 PM

ngobubi engathi <img src="http://img104.echo.cx... - " />
Posted by: YIMI-Kai-ONE

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/10/05 03:48 PM

ngeslevu angathi likhona lesaka hk hk


LIZANGENZANI LINGYEKIZOLO <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/10/05 03:52 PM

Ubabulele o Siruu lo uDoc Yimi Kai One. mana lami ngingezelele for the last time ngesibhono engathi litennis ball
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/10/05 05:18 PM

YK1, ngamabele angani ngumhwabha oswabileyo.

Ntsumpa, ngamehlo angathi yintanga yembanje.
Posted by: YIMI-Kai-ONE

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/10/05 06:44 PM

Doc,ngamakhala angathi yihofisi yamangundwane,ngobuso angani wats***elwa yimpisi.


LIZANGENZANI LINGYEKIZOLO <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/11/05 05:40 AM

YK1, ngobubi angathi bu2v be guava.
Posted by: Dabukamhlaba

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/11/05 09:58 AM

wena siru, bakubuza ukuthi ezangaphakathi zenkukhu kuthiwa yini, wena wathi yi CHICKEN-IN
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/11/05 11:30 AM

Chicken In magents
Chicken In magents
Chicken In magents


Doc uthe obe guava, utsho obulentanga wethu? hk kh hk abamagwadla lendlubu kumbe lamazambani ke?
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/11/05 01:32 PM

Ntsumpa, ye ngitsho bona obugcwele intanga zama guava obomileyo. hk hk.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 05/16/05 01:18 PM

NSUMPA WAGINYIBHAYIBHILI WASUZA U AMEN
Posted by: madwedwe

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/06/05 01:44 PM

Ngendlela omnyama ngakhona nxa uphethe umntwana omncane uyalala ngoba ebonangathi sekusebusuku!!!!
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/06/05 03:23 PM

Madwedwe ngiyakuzwela uqala uDokotela ezithulele, buza mina ngabaleka, ngiyamazi uDokotela, pho nxa sebekuthelela leqembu lakhe, uzazisola.


Doc nango uyakuqala wethu
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/06/05 04:24 PM

hk hk hk hk hk
Posted by: Ndabezitha

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/06/05 06:48 PM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/06/05 09:35 PM

<img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> Fika kuhle Madwedwe hk hk hk

Vayindela Doc ahle athi ekstshuzi hk hk hk hk
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/07/05 10:36 PM

Madwedwe caca, ukuthi utsho kimi yini. Sibone ukuthi imbizo ikupha sigwebo bani.

Ngilindile.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/07/05 11:09 AM

Vele Doc ungameleli, otherwise uzathi umelele uzwe ngenuclear. Uyazi uphethe ezisnackx uMadwedwe uzakwenza into yamehlo. Doc nanzelela mfethu
Posted by: madwedwe

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/07/05 12:43 PM

Cha cha cha, dokotela angikutsho kuwe lokhu. Kambe ngingazixotshisa enkundleni kanje mina ngisanda kufika?

uMsupatsila nguye nje osixegayo.

Xola ndunankulu xola. Mayuyu sibili.

Kodwa kengibuze Doc, umnyama okungakanani just as a matter of interest?
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/07/05 01:20 PM

Khulula ukhululekile Madwedwe hk hk hk Nxa ulawo mvayindele lawe u Doc hk hk!

Wuuuuu Sorry Doc hk hk hk
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/07/05 03:29 PM

Uyamuzwa Doc uyamuzwa usebuza ukuthi umnyama okunganani hk hk hk hk hk h. uzithembile ngiyambona lamuhla uyitholile isize yakho yetshwa Doc. Mhlawumbe ngangithi uyintshantshu kanti nguloyana mnumzane uSirumula. Nxa uwedwa so kukhanya kusengathi uligwala, uyamesaba uMadwedwe vuma
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/13/05 12:15 PM

Kukhanya sengi gidwa ekhanda la. Madwedwe ngimnyama njenge topi lakho mfowethu.

Mtsumpa, eyakini iblayind ngoku xega hk hk. uyang'chaza mfo. Kukhanya Mabila, usungilahla. Mina ngangi sithi siku sem thimu, kungani uxegisa ikhanda njenge mpukane, njalo. Uyazi lawe ukuthi mina ngiyi mpintshi eshapu.

Angesabi fokolo, ithimu yam ikhona lami ngikhona. Sizoza lapha sizo faka, umthetho.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/13/05 03:26 PM

Sengisayina mina ke nxa kunjalo hk hk
Kodwa hayi angisayini asidlaleni kuhle hk
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/14/05 02:30 PM

Imilomo epetukileyo angani udle ibilebile elingekho esitshebeni.
Posted by: kaMjaji

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/14/05 02:34 PM

tshisa dade <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Ngubani osekupromise ukuku-supplier ke ntombi endala? hk hk
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/14/05 02:35 PM

ahhhhhh hk hk hkhkh khk hk hk hk I will not speach. Mina zwiiiiiii
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/14/05 02:39 PM

Ngowindi bemtshova yami abaselayinini ye petrol hk hk hk vele lingasangiqali hk hk hk
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/14/05 02:40 PM

uyazi uSiru engakuzwa asazi. Mina vele sengikwesaba. Sorry Mabila hanstho sorry
Posted by: kaMjaji

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/14/05 02:48 PM

dade
Uma kunjalo mina sengibuyela emlidini wam, ngibukele ngiphakathi. Singazi oDoc bona ukuthi bathini. hk hk
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/18/05 03:58 PM

Ngobubi engani yisibunu sesotsha
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/18/05 04:13 PM

AaaaaaaaaaaaaaaH Mfoka Mqwayi hk hk hk

Kugcwele amasotsha kaMthwakazi kuphela laphe ' Nkundleni hk hk hk Utsho wona na?

Sengikuzwela hk hk hk

Engxenye lawe uzithembile hk hk hk
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/18/05 04:14 PM

Mfoka Mqwayi uzithembe kanganani uqala uDokotela wethu??
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/20/05 01:11 AM

Umis 'ubunyama angani yigutsi ka nayini!
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/20/05 11:48 AM

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> Ngamadolo amade acijileyo angani yinduku yabathaka ngabe uyisigqoko ngabe ulibhulugwe langasese (parachute) likaMamlalazi elithi lingazonda livala isibunu esisodwo
ngobufitshane angani bakudlisa imbambayila usemncani
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/20/05 01:38 PM

Ahh lapha Mabila bakubulele, blayind wohle uthi extshuzi. Umfoka mqwayi ngowakithi, siyamfaka ku thimu yethu. Ungabe ulokhe uzama ukumphoxa umfowethu, uzabona inkanyezi, sesikushaya "ighetto justice".

Ustho sobala ukuthi uphoxa bani, kayi okwama gwala uku phongu faka iphoxo kuphela.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/20/05 01:52 PM

Hayi Doc angixotswha nguwe wedwa ngoba usubone owakini eMawabeni hk hk hk
Sirimula, BKM lo Soweto liyanghixotsha lani na???
Phela ithimu yethu inkulu. Nxa wena usufuna ukuma lowakini phumela egcekeni uzwakale. Ungabi yi dictator hk

Mina bengithi ngivikela ithimu yethu kuMfoka Mqwayi ngibona wena utshay' amanqetshane angani sewaphutsha zonk'indima!
Mus'ukuhayiza lapha untela angani liqhaga lotshwala seliqhikiza <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/20/05 03:13 PM

DOKOTELA

hk hk hk hkh k hk hk hk hk h

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Bayakudabula wethu, uyazi uMfoka Mqwayi ukuthwalele ubhulo wethu.

Mina ngangithi uwena ingqwele kanti hatshi kwakungu Siru. Ndoda akumenze into yamehlo sibone hk hk hk hk hk hk hk hk hk
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/20/05 03:56 PM

Hatshi Hatshi dade Mabila, mina angifisi kukuxotsha, bengithi mhlawumbe usufuna okuba yisitha. Kumele uvule indlebe lezo kuhle, zona ezinjengo mhwabha we mpisi. Kanti lawe mngane usubhayiza njengo msuzo phakathi kwehovorosi? Hatshi bo!

Umfokaqwayi angisoze ngimlahle manj' ngoba ngikhona ukuthola itiye emzini wakhe, njalo akumelanga ngimlwise. Ngifuna ajoyine ithimu.

Isitha ngu Ntsumpa, mina ngangisithi mhlawumbe sowa phenduka.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/20/05 05:47 PM

Doc hatshi baba mina angisiso sitha, ngibona umfoka Mqwayi okungenela kangaka kodwa kukhanya awumenzi lutho. Kumbe lumfoka Mqwayi uvele yena engu Siru angisela mashuwa.


Kanti vele uSiruma wayangaphi???

Mina umfoka Mqwayi sengimesaba. I wish to be in his tuc team
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/20/05 05:48 PM

Madoda awukho muzi ongama kungela Ndlovukazi phela Dokotela ukuze unathe ihololo emzini wami kumele uthole iNdlovukazi ezaphekela.

Ngakho lingesabi umnyama ongela Ntsupa(MPISI)oxabanisayo
Ntsupa "bhasop lapho" <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> you
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/20/05 06:34 PM

Doc kanti angani ulokh' ulum' uphozisa? Yekela ukubhoda same maphoxo one place angani ngowePholisa egqoke i nyufomu elesitatshi! Ungasmayili lapha ngemilomo epetukileyo angani liqhaga lotshwala, lona kanye ele Mawabeni.
Hayi mngane bengiprakthiza lapha ngenza i
in-service training. Angisakuphoxi futhi lokhu ngokokucina. Dlala lomfana wakini sibone hk hk hk
UMsupa ngibona angani laye setshakale sazinyane libona unina sekukwanile hk hk
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/20/05 07:39 PM

Doc

hk hk hk Uyazi indoda le ngangiyesaba njani, khathesi kukhanya sokungumehlelo, abantu beyenzenje so. Ah Doc sewawa sibili. Mina sengibumbile elakho lelika Mabila , lelika Mfoka Mqwayi .

Uyazi u Mabila , lo Mfoka Mqwayi , kudala bedilizile wena ulokhe ukhangele ngakimi wethu. Ahhhhh


hk hk hk hk hk hk hk
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/20/05 08:00 PM

Mabila ngithi sakha umuzi lomakhelwane uDokotela kanti lawe ungihlaba izibunu ngotshani njengo Nsupa ungazo <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" /> . ukuphi ukimi lo Dr kumbe uloNsumpa
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/20/05 08:01 PM

Impendulo ngokutshetsha
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/20/05 08:39 PM

Ngisakhanywe liqanda eliqandayo akume kancane Mfoka Mqwayi <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/21/05 06:09 AM

Hatshi, Isitha ngu Nsupa, nguwe okumele ugwetshwe, ufuna ukungixega lomfowethu. Kukhanya uMabila usefuna ukuba yisitha, ufuna ukungi xega.

Libona angani sengawa, ha ha ha hk. Mina angiwi, ngiyi mpintshi yelokishini, ekhule ngomthetho wabo kleva. Sekuzamele ngiqoqe ithimu yethu sibone ukuthi siya cobodisa izitha.

Zwana dade Mabila, ngolimi angathi ngama patapata omkhoba. Itopi lakho lathengisa indlu lathenga ipenda.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/21/05 02:01 PM

Hamba ku mkhaya wakho Doc thathekile njenge kayithi yamaphepha eplastic! Iyeza ithimu yethu labo BKM izalibonisa isibhono sexoxo!
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/21/05 03:37 PM

Hawu mngane, usungi xosha ku team engayiqalayo le mpintshi zami? Yindaba ubhayiza ngengenja esuzileyo?
Mina ngibambene le mpintshi zonke, ebesiku thimu. Hantsho wena usu joyine isitha, uNtsumpa. Kumele sikujezise ukuthi awuthembekanga, ulibala ithimu yethu ele athi.

Vela sobala, ngisa lungiselela, next time ngiza le updated collection.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/21/05 03:47 PM

Masapotaz yekelani ukubhayiza lani hk hk hk lilandelana labo thathekile imota zama shweps hk hk
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/21/05 05:44 PM

Dokotela sisonke kumbe lawe unjegoMabila ogcwala yanki ndowa njengetshiyane elikhuthwe lukhozi

Ngazisa masinyane mfowethu ngazi ukuthi ngiliqembu elizimele lodwa noma sisonke
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/21/05 10:15 PM

Mabila kanti sokutheni emzini, ngubani olobuso engani lutsheko lwamaguava osehlupha.

Doc akungazise mebraz sokwenzenjani olamawala engathi ngumcemoi wesalukazi osehlupha ngubani tshela mina.

Mfoka Mqwayi wena lo Doc libambene njengezibunu hayikhona?

Mina extshuz angikho ndawo angizingeni ezokuphoxana mina

Khangela bhoyi bhoyi engathi yinja esuzileyo, ahhhhhhhh uyasuza ahhh ahhh
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/21/05 10:25 PM

MABILA LODOKOTELA BAMBANANI NJENGEZIBUNU MANI LINGEHLUKANISWA NGUNSUMPA OYISIHLAMA
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/21/05 10:46 PM

.

Yeeh bambanani sibili lingehlukaniswa yisihlama sotsheko lwamaguava olungu BNK

BNK, ngobubi engathi wazalwa nguhouse girl uyihlo lonyoko beye emasimini
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/21/05 11:03 PM

BNK

Ngezibunu ezimavinqo vinqo engathi utshetshela ngeziqu zomumbu kumbe engathi ubuhleli phezu kweseko elitshisayo

Ngobubi engathi ngumpini wesancele ewabazwa watshiywa.

Ayisikho ngakuphoxa wakhala.

Kambe akungazise, uzayimela na impi le oyiqalileyo???

Uyakhohlwa na ukuthi mina ngehlula ituc team,

uthembeni sibili, ungumabhotshela endleleni wena na???
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 06:20 AM

Mfoka mqwayi, zwana lapha mfanakithi wena khetha ukuthi ufisa ukuba lesitha uNsumpa kumbe ukuba lethimu yethu. Kukhanya uMabila useyi sitha laye, so kumele ajeziswe.

Mabila, ngobuso obutshwabheneyo angani yiskorobho sebhawa.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 07:07 AM

Awuvayindeli nje ulomuntu phansi. Uhlakaniphele mina. Woza sibone ke cleva. uMfoka Mqwayi umesabani kanti? Ngobunyama lokunona angani yizibusiso zehlabusi!
Ungaphindi amaphoxo akho asebhulukile futhi plus ungakopi awami laka BKM!
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 10:51 PM

Mabila akuyeke uDokotela ufana lendlu yangako Nsumpa ethi ingazonda iyalikhafula nga mafasitela


kuthi eyangakini ngeyama"plastic" ebhale no smoking

Dokotela mfana kithi ungethuki ngikhona phela lapha ngisaqoqoda angikangeni
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 11:02 AM

wena buNandi uphombu kuhwatsha amehlo engani ugade isitimela esingayisiso wazini ngokubamba na
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 11:11 AM

Nsupa tshiyana lo BKM. Daggers are drawn lezithutha zeMawabeni lezi ezimnyama angani ngama first born omtshwankela! Dok lo Mfoka Mqwayi lizakuthi extshuzi ngiyalitshela.
Posted by: kaMjaji

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 11:22 AM

Its really kicking and hotting up here. hk hk hk
As you say amabele asechithiziwe! Azitshe!! hk hk
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 11:25 AM

Wena ukuliphi icele KaMjaji, ungabulunguza lapha njengekhovula lomqando!
Posted by: kaMjaji

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 11:31 AM

hk hk hk
nxa ngisiya ekhaya ngiphuma ngosolobhoni dade. Singazi kumbe wena uphuma ngezibu** zedolobho uqonda kini eTsholotsho?
Ungesabi oDoc lapha... Izaphela imali yama phonecards ngiyakutshela. Never trust owindi hk hk
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 12:03 PM

Yebo ke zazi ze mpumalanga ezehlulwa ngama donor selizo ntela lapha hk hk hk hk KaMjaji lizaqonda lonke njengomgwaqo eliphuma ngawo uSolobhoni wenu lowo hk hk hk. Wothani alisadlali ngilixolele!
Posted by: THANDINDABA

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 12:45 PM

Awu wena dade Mabila oxhwatha sengati yi acid akuxolele abanye mani.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 12:53 PM

Amawala omchemo wotshwala ayahloniphisa ebantwini abadala. Catch yourself Thandindaba!
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 01:30 PM

Mabila ujaheni ngesosa itiye iqanda ngobubi obahlekisi 'sela licatshile

Ngabe uyinyamazana nga uyisandawana
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 01:33 PM

Wena bhare we Mawabeni qala uyefihla umqhekezo lowo ukuphe lomensthisi emlonyeni ungazixhanxathi ngamalimi lapha angani yi ntondolo isikhomfused hk hk hk hk hk
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 03:18 PM

Nanto ke ijaha elihle mantombazana nxa ungazi Mabila buza uDokotela umfowethu.

Ufana loGogo wakho odlalela iDynamos egqoke ijoga short yewulu

Ngesifutshana esincane engani lithuna lewule esilamabele angani yimqamelo yemkhobo
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 06:32 PM

MIna kodwa nje lami ngiphuma ngo solobhoni.

Ukuphuma kwami ngosolobhoni kakutsho ukuthi sokumele ngihambe ngilandela uDokotele lo Mfoka Mqwayi angathi babhotsha iziwiji ngitsho. Ngili rebel mina.

Ayisikho waselwa esikolo usosa amacimbi nge torch.
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 07:04 PM

Wazini ngosolobhoni sikhwama somuthi

Wena Msupa ngobubi engani unyoko wakuzala ejahe ukuya emaDlodlo
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 07:12 PM

Phezi kwakhe Msupa lo omnyama angani wanukiselwa li dlozi letshabi!
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 07:20 PM

wena mabila ngobubi angani litshona eliku go slow yokudla amagundwane
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 07:39 PM

Phezu kwakhe uMabila lo, ngamakhala angathi yihofisi yamagundwane.
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 07:44 PM

wazini wena ngobunyama

ngeminwe ecakileyo engani yimtshoko
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 07:46 PM

wazini ngamakhala

ngembala emide engani yisimbo sokugebha imithi yokuloya
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 07:46 PM

.

Ngokucaka engathi waginya ucingo/ wire
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 07:47 PM

Lokhu okwenzwa ngaphepha okule "aleji" lomlilo
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 07:50 PM

nsumpa aaamina vele angikhulumi lawe <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />

NGOBUBI ENGANI NGUCHIKORE
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 07:54 PM

Bengithi ubonwa yimi ngedwa sisi Bunandi.

>>>Ayisibubi kungani litshona lithimula
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/22/05 08:21 PM

Uyazi abanye badlala ngo***** kungela manzi okugeza

Lidlala ngegeja kuziliwe ngiyalibona sibili

Liyazi na ukuthi mina ngingumzukulu kaVusi Ximba njalo umalumami ngu Shelembe. Liyakwazi na??
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/23/05 01:05 AM

Phezu kwakhe uMabila lo, ngamakhala angathi yihofisi yamagundwane.

--------------------
Pope John Msupa

Isiquzi esingadli ntanga zamuntu


Utsho mina yini Msupa kumbe utsho uMfoka Mqwayana olenyawo zomqwayi angani ngama drip stands?
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/23/05 06:16 AM

Mfoka Mqwayi, usuphoxa udade lapho. Ungaphoxi uBKM uku thimu yethu. Isitha ngu Nsumpa lo Mabila.

Mabila, ngekhanda angani yi chingamu ehlafuniweyo.
Posted by: Sgero

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/23/05 11:13 AM

ADVERTISEMENT!!

Angila thimu, but ngiyawathengisa awami. Nansi isampuli:

Ngekhanda engathi li senglisi le Tshawa
Uphonguthi qwayiqwayi amehlo engathi ngumuntu esechamela omunye

Account number yami yele: 4467234 CABS, Entumbane Branch.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/23/05 01:35 PM

Ngitsho sibili Sgero. Owindi bekhaya basinika mahara hk hk hk Wena yazi okwengotsha yakho hk hk hk

Dokotela uqopha mina ngedwa?? Worayithi. Sizabona lapho okuyawela khona induku lo xakuxaku!

U Misi wathi chasisa u "many namy years ago ngeSiNdebele" wena wathi kutsho ukuthi "ama menemene ayeza gogo."
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/23/05 04:49 PM

Dokotela hatshi bo mina ngivumelana laye usisi BKM lapho bengitsho uNsupa olekhande 'ngani ysihlothi somkulu onethelayo
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/23/05 06:10 PM

Mfoka Mqwayi lo Doc sekutheni futhi bafana bama Waba?
Tshiyanani lo BKM! Selitshikilisana lodwa njengezibusiso zika mafehlefehle sekwenzenjani?? Yekelani umtwana! Selibhayiza angani ngumvundla ochins' amalayithi! Lingethuki!
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/23/05 10:49 PM

Wazini ngamawaba ngentamo engani yihorse pipe yokumunya uthulani esewage
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 06:04 AM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> hk hk Umbulele uMabila mfowethu. Asimfundise ukuthi, akumelanga adelele ithimu yethu.

BKM, woza simfundise uMabila, hantsho usethembe abafana bomtshova.

Sgero ithimu yethu intswempi, woza mfanakithi.

Mabila, ngekhanda angani yinqindi ye jayenti. Ngobubi ngani ngumasawa eseswele ichange. Wabhotsha umile ufuna ukutshaya umalengela.

Uzathi extshuzi, uze ubrame.
Posted by: Sgero

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 09:35 AM

Mabila

Senginika oDok ngoba wena uwomele too much.

Yikho ngakufica last week ugade phezu kwetafula ubhala, uBKM eyinyikinya kakhulu itafula yakhona ngoba wawulungisela i interview yokuba ngukhondekitha webhasi yako Ncenga Ncenga Mgobho Bus Service
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 09:43 AM

Liyangihlolela. Lonke selingenza i punching bag yenu? <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />

Angisadlali ke mina. Salani liphoxa umoya lina badala bamasaka ama orange hk hk hk hk!
Lonke laphuza esikolo libala izikhala ze andaweya ka baba wenu.

Wena Sgero uzazi! Kini lawe sekuseMawabeni?
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 09:47 AM

<img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> ayi a madoda shuwa
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 10:16 PM

Wena Mabila awusadlali manje uthi uya ngaphi libize iqembu lakho

>>Ngokuhamba ubhensile engani unyoko bamithisa edunusile.
>>Ngobubi engani ubhejelwe
>>Ngesisu esikhulu engani yitanka kathulani

Mbize uNsumpa wakho lo olamaqhubu ebusweni engani wahazwa ngenyawuthi
>>Yikho uyihlo 'mkhulu elesudu yamazenge eyinwa ngesando ethi ingazonda iyarusa
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 01:26 PM

Ha Ha Ha Ha, hk hk hk <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Mfokamqwayi, hayi ahh Jaha. Ulolaka mfowethu. Ungaba xoleli.

Mabila, ngobubi angathi uadvertiser isihaqa.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 01:40 PM

Lonke balireyitsha ngu Jujuju lakhithiza izihlathi ezibhalwe "Hard LucK"
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 01:48 PM

UMamibila lo Nsumpa yizihlahla bani????ncedani

>>Laba ababi engani bathengisa amatamatisi abolileyo elenkini
>>Abangela zibunu engani bavika uswazi
>>Abalendlebe engani yimcephe kaTshaka yakundleli 'nkobe

Dokotela batshele ngithe "NGISA QOQODA ANGIKA NGENI"
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 02:05 PM

Mabila lo Nsumpa ngathi kini bhasop lingakangi <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" /> Lina lakhetha <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />

So <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 02:43 PM

iproblem ngomfo ka Mqwayi yikuthi umfitshane kakhulu inqondo zakhe ziseduze kwezibunu zihlala zinukelwa bu*****.
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 02:55 PM

HAWU LAWE FUTHI KWMNANDI KE LAPHE KHAYA

Wazini nge problem wenampisi.Ngobubi engani ngugogo wokho eswele amacustomer okuloya
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 03:12 PM

Ngobunyama angani uzathunqa intuthu.
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 03:12 PM

Ngobunyama angani uzathunqa intuthu.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 07:12 PM

Very good batshele Barry! Besekule human rights abuse laphe khaya hk hk hk
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 07:14 PM

Wazini nge human wena <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> yu
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 10:50 PM

Wena Mqwayi wasika uJune ekhalendeni usesaba ukugodola
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/24/05 11:09 PM

Wena Mfoka Mqwayi waphongunyenama njengomalukazana osuze phambili kuka mamazala
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/25/05 10:21 PM

Awusibuhle Nsumpa kungani libhulugwe langasese likayihlo omkhulu elenziwe ngelala
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/25/05 10:24 PM

Wazini ngo june wena Barry

ngobubi engani yisilonda sozwane esile nhlabathi
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/25/05 08:54 PM

wena mfoka Mqwayi ufuze inja yakho elalimi nxa ikhonkotha ithi Fu Fu Fu.

Ufuze loyihlomkhulu olempabanga owathi elunguza esontweni umfundisi wamuthi pha! ngempama esithi ngubani lo ongena esontweni ngomd...di.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/26/05 01:39 AM

Good wani hk hk hk! Laye laye Barry. Ungamyeki. Tshaya i reverse human rights abuse lawe. Kade ebusa lumqwayana olenyawo ezicake njengezika dwayi emafusini hk hk
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/26/05 03:30 PM

umyekele Mabila umfo ka Mqwayi uthinte indlu kalonyovu uzasala emangobongobo ebusweni!!!
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/26/05 07:45 PM

Mina lami sengicatsha ngo Barry.

Barry wena uya rocka mfo, ngake ngabathwalisanzima wethu ngicela ukungena kutac team yakho wethu yisicelo lesi wena uyangigqcalisela.


Mfoka Mqwayi, ngobubi engathi umumethe umuthi wokutsheka.

Ngamehlo engathi ngamapilisi esihudo.
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 08:24 AM

Ntsumpa, Beri, Mabila

Liphongumisa amakhanda angani li sendlisi le jayenti.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 09:34 AM

KANTI MABILA USUKUYIPHI ITEAM
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 09:34 AM

KANTI MABILA USUKUYIPHI ITEAM
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 09:34 AM

KANTI MABILA USUKUYIPHI ITEAM
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 09:53 AM

Wena dokotela usuyayithenga lawe? Angithi uyihlomkhulu lipostori iburugwe lakhe lilezigamba zezenge li ayinwa ngesando.

Umfana kaMqwayi wadla amaqebelengwana wabhotshi impuphu.
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 10:23 PM

Umfoka Mqwayi lo Dokotela ukuba dali! (in a Ndebele class)
Misi: isalakutshelwa....
Senzeni: sibona ngomopho
Misi: hamba juba.....
Mfoka Mqw: mtshokotsho!
Misi: udwayi....
Dok: ufa leziboya zakhe!
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 11:44 AM

Bheri, Ngenwele angani yinzinza zohlanya.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 11:47 AM

Haaaaa Haaaaaaaaaaaaaaaa HaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH


Dok nguwe lo ophosela okuli tiki kwephoxo abanye bedubula nge katuzha hk hk hk hk
<img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Mfoka maqwayi lawe usuphelelwe hk hk hk <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Uzamani BKM Khetha isayidi masinya. Kuzakwehlela okuka Barry! Kuhaze barry oku BKM nxa lokhe kuzilazila hk hk hk
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 12:44 PM

wena Dokotela uphongu bobotheka, unyenama usivezela amazinyo engani liwule libona izuka.

Ungaphi umngane wakho uMqwayi engafica ngakibo besidla is'tshwala betsheba ngomnuko wa next door.
Posted by: sithembolwakhe

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 01:34 PM

Ekuhle Mthwakazi omuhle lina elitshaya ivigoroni lilamakhanda eqanda lizwakale litshinga sibili lisithi ofileyo ufile
ngiyajabula ukuhlangana lani liphilile
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 09:15 PM

Eh Mabila uBKM yikuphi? Yilokhu okubi,okulamafutha, okumnyama angani ngumdi*i wehlabusi?
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 09:25 PM

Wazini ngoMdifiro wena Barry

Ngabe uyigalani ngabe ugogo wokho sewakweza isaruwe (ichamber)oykuncemela ebusuku
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 09:33 PM

Wazini ngokubobotheka sinkwa somuntu wena Barry


>>Ngetsako elikhulu emazinyweni engani ngumfolo wezibunu

>>Lokho kwazalelwa ebhawa baku gezisa ngeNgwebu
>>Ngamehlo amakhulu engani ngumqokolo angavuntwanga
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 09:40 PM

usu resurrectile mfoka Mqwayi? Ngizwa bethi imota kayihlo ayilamabhureki nxa isisima ugogo wakho utshitshiliza ngesithende sakhe esigcwele amakwande ethareni.

(BKM umathunywa kalampontshi)Kuthiwa eyangakini imota ayilama indikhetha nxa ikhona umama wakho ukhipha imbawula ngewindi.
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 09:54 PM

Bengisa khathazwa ngumashini wami obulengcikwane(virus) liqaphele madoda

Ke Barry ngobubi engani nguSikowole ebhoda ngale obulamatheketheke
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 10:19 PM

Bafana beMawabeni wothani extshuzi nxa lingafuni lihle lithi sarendi hk hk hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Ugogo ubhreke ngani Barry?

U indikhethe ngani u Naka BKM? Ngembawula hk hk hk <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/27/05 10:24 PM

wena barry nzakuthethisa
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 06:08 AM

Wena Bheri lo Mabila, ngentamo angani yigodo sombhida.
Wangena kwanuka, wasuza wakorobha.
Itopi lakho lathengisa imota lathenga iviri, ladaya.
Hantsho nguwe omubi angani bu2v be guava.
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 10:27 PM

Dok vala amazinyo uhlala unyeneme angani wazalelwa ebhalwini.

BKM ngobubi obuhlekisa isela licatshile kuthiwa ngakini lalihlala phezu kwendlu lisesaba ukubhadala irenti.

Mfoka Mqwayi ugogo wakho lowana olamazinyo am'nyama ngogwini oluma iapple libole kuthiwa iphenti lakhe alilarekeni libanjwe nge nofi.
Posted by: Ngxibongo enks

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 10:36 PM

wena wenziwa yikuthi egedini langini kubhalwe 'Beware of the dog' kufanekiswe umasalu wakho ethandele izambiya ethwele umthanyelo.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 10:46 PM

Doc

Wethu ima ukuphinda phinda lawo sesawezwa ngobobu engathi bu2V bendlovu

Wenziwa yikuthi egedini langini kubhalwe 'Beware of the dog' kufanekiswe umasalu wakho ethandele izambiya ethwele umthanyelo.

Ngentamo engathi ngubongani weqhude

Ngezibunu engathi ngamabhanzi ezukwa
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 10:51 PM

umka Mfoka Mqwayi wayeganga lo Dube, umakhelwane, uDube wazwakala ekhupha umoyo (umsuzo) wazwakala uDube emangala umka Mfoka Mqwayi wazwakala esithi ahh uyamangala, wena ungcono, kungu Mfoka Mqwayi ngani kudala ezibhotshele (ezikakele)
Posted by: sithembolwakhe

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 10:57 PM

ha ha hah
yena vele ngumuntu bani omubi angani yisitshwala esinyathelwe yinja
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 10:57 PM

Ngxibongo enks lo Sthembolwakhe hk Fikani kuhle bantu abadala hk hk hk! Izitha ngu Mfoka Mqwayi lo Dokotela lo Bunandi Kill Me.
Kudala besenza ama human rights abuses lapha for nothing.

Yibo abajeziswayo ngamaphoxo. Baqondeni lingabesabi hk hk hk
Posted by: Ngxibongo enks

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 11:19 AM

Ngiyabonga Mabila, manje kabalibonanga kanti vele ngabantu bani bonaba ababi kanangaka engani ngamakasayi.

Ngobubi engani likhwapha.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 11:21 AM

Doc

Kawaze amaphoxo akho baba wawomela lawo engathi yisihlama ses'tshwala senyawuthi kutheni

iFashion iyakwehlula wena libhulugwa bani lelo olifakileyo elilombala engathi bu***** benja?

Mfoka Mqwayi, ayisikho ngakini kulesikhindi (underwear) eyodwa (1) oqala ukuvuka nguye ohamba egqokile
Posted by: Ngxibongo enks

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 11:29 AM

Ah! Manje so, ngobubi angathi kuthwa buyathengiswa <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: sithembolwakhe

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 11:51 AM

Manje Mabila abalibonanga lababantu ababi angani basebenza ensimini yebilebile.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 11:57 AM

Sithembolwakhe

Wena so angazi ngikuthengeleni labo labo. Bayazengisa o Doc sibili, benza engathi basebenza esewage yezinja
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 12:13 PM

Wazini ngokubona wena S'thembo ngembabmo engani ngamatwayi ekathali

Wena Barry ufuze unyoko ongela zibunu engani yimpisi etshovisa ngoGogo wakho

Wena Mabila ngomlomo ngomlomo otshwabheneyo engani yisikhala sokukhipha uthulane

Wena Nsumpa ngobubi engani ngugogo wakho owathatha ama Awards okuloya
Posted by: Ngxibongo enks

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 01:10 PM

Wena Mqwayi, Wena Mqwayi ngomlomo omkhulu engani lixoxo.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 01:18 PM

wena barry yekelana lami ungangiphapheli njengempukani ilandu 2v
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 01:23 PM

Dok ugogo wakho wayehleli ibheya kukhanya iphenti yakhe elezipha ebhalwe, pay as you enter.

Mfoka Mqwayi ukhulu wakho waphupha esidla ibhanana wavuka eqede icorner lomqamelo

BKM ngiyakuxolela, shame.
Posted by: sithembolwakhe

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 01:25 PM

mqwayi uze ubemnyama angani yinto ebolileyo shuwa.
Yikho ugogo wakho wawa esihlahleni ezama ukuyagamula isigodo serekeni
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 02:23 PM

hk hk kh hk hk

Mqwayi, uzubemubi engathi yinto ebhotshwayo sibili

hk hk hk hk
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 02:37 PM

Mama Mqwayi gets on a bus with her baby Mfoka Mqwayi. The bus driver says: ?That's the ugliest baby that I've ever seen.? Mama Mqwayi goes to the rear of the bus and sits down, fuming. She says to a man next to her: ?That driver just insulted me!? The man says: ?You go right up there and tell him off ? go ahead, I'll hold your monkey for you.?
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 03:11 PM

Maqhamehlezi imiklomelo pleeeeeease!
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 05:58 PM

Doc, Mfoka Mqwayi, BKM lo KaMjaji selidula njengenwele ze postoli! Seligcwele ngaphansi kwe bhasi ngobune benu lidingisisa ukuthi insikazi kumbe induna; sukumani boh!
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 07:34 PM

mfazi kanti lawe suphonguthutsha njengomsuzo owengubhane
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 07:35 PM

ngitsho wena mabili
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 07:41 PM

Geeeee usucomfused usuze uziphoxa wedwa hk hk hk hk. Hk hk hk wasuzela embodleleni ufuna ukubona i colour yomsuzo wakho hk hk
Wena ngiyakwesaba vele qondana lo Barry lo Mfoka Mqwayi hk hk hk
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 09:05 PM

Umesabani Mabila uBKM lo omubi ungani lingcwaba lewule.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 09:24 PM

wena ngobubi engani yinkomo isidlutshani barry
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 09:45 PM

wena BKM ngobubomvu angani ngumdi*di we hobo (lenyamazana epetulela inkukhu)
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 10:02 PM

wena barry ngobubi engani nguchikore
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 10:13 PM

uphongu thamba angani yidonki eyagadwa ncane.

Yikho ngathola bekusika ikhonzi ez'bunu
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 10:44 PM

uphongu thamba angani yidonki eyagadwa ncane.


BARRY LOKHU KUSUZILE JEKI KHUDUMEZA BHURURU
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 10:44 PM

uphongu thamba angani yidonki eyagadwa ncane.


BARRY LOKHU KUSUZILE JEKI KHUDUMEZA BHURURU
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 10:53 PM

akuthule ngama pimmples angani bu2v bobhunzu
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/28/05 11:27 PM

Hhhhhhmnnnnnnnn Dok mngane usunyamalele sithumatshi. Unga usa transletha amaphoxo ama Hutu lama Tusti to isintu na??
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 12:43 AM

Kungcono mina ngithathe umhlala phansi lapha ngoba Umfanyana ka Mqwayi usesesaba ukuthutshisa ikhanda lodokotela sesuke waba ngu odali.OkuBKM lakho kuthi pura pura kuphelele emoyeni njengompentsho wensuzelakude. Ubona njani thimu kapteni Mabila?
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 12:59 AM

Kumelwe siwine impi yonke Barry hatshi ama battles qha. Kuyeza uzakubona kuthutshisa amakhanda njengabo ntulo bewothamele ilanga!
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 01:18 AM

Ubaba ka BKM wayecambalele wezwa abantwana bebhabhayisa iframatshina besithi, framatshina usiphathele iziwidzi wavuka ethukuthele esithi, futseki ngenani endlini, wasesithi yena "Uphathele thina abadala igwayi!"
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 03:08 AM

barry sorry
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 03:20 AM

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />


Xolela umtwana Barry. Useze le public apology hk hk Kaphindi adelele iqembu lethu futhi. Sekusele imiduna le eye Mawabeni yomibili/thathu hk hk hk hk
Omunye uthi icompuyutha ile TB omunye usatransletha isiTusti kumbe yisi Hutu angazi hk hk hk
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 03:29 AM

a
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 03:34 AM

Ulokhe uthikaza??
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 05:50 AM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />

Mfoka mqwayi ubabulele mfo.

Azakini boNtsumpa, Bheri, Mabila lakhetha ukuhlatshwa injection ye AIDS lithembe ukuthi li gqoke icondom.


Ntsumpa unga kopi amaphoxo ami, sebensiza ugebhezi jaha. Uzabrama.
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 06:30 AM

Zitha zethu

Uphongu bhungayeza njengo msuzo wotshwala.
Ngini alila phefumu lisuzelana amakhwapha.

Khona lizathi extshuzi, sizoza sizolithi halakasha ngomlilo we mbizo. Liza brama.
Posted by: Ngxibongo enks

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 10:23 PM

Ho ho ho bakuphi lababantu ababi kangisababoni bengingazi ukuthi liyaphanga ukuphumula, kodwa lingaphumuli kokuphela siyalifuna lapha khona sizaliphoxa lize lib...tshe.
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 10:38 PM

ayangqikaza ayesaba magwala, athi kungcono babuyele emuva. Babi njengo muthi wotsheko.

Sifuna baze phumele sobala bathi prrr prrr ngemuva bebrama.
Posted by: sithembolwakhe

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 10:56 PM

umfokaMqwayi umdzabara usumhlasele amahlombe sekungani ngumuntu olunguza ewindini
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 11:37 AM

Wazini ngomdzabara wena ngezihlathi engani yimbusti imumethe ubongani
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 11:44 AM

Wazini ngeframatshina.Ngendebe ezilengayo ezinkulu engani ngamacele ogontinti lewule
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 12:14 PM

KUNZIMA LA
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 12:56 PM

hk hk nk nk nk, <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> Uliphethe umfowethu wakithi, Zitha zethu. Khona liza tsora. Akula ngenyi ndlela.

Lina elilamakhanda angani ngubongani obanjwe yisiki.
Posted by: sithembolwakhe

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 02:10 PM

mqwayi
izibunu akusela sekungani ucela ukudlula
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 02:25 PM

Selake lazibona iziphukuphuku zama Waba ukuthi zenzani nxa sekuzafika uJune?. Bafaka amabhetshu, bathwale imikhonto lamahawu bame emagedini abo bathukuthele kube kubi kuthiwe "Lapha kangeni!"
Posted by: Ngxibongo enks

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 06:16 PM

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> Ngxi!
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 07:46 PM

KANTI MFAZI (MABILA ) LAWE USUYIMELA IMOKO JEKIII
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 09:20 PM

BKM shame sesikhumisane umlotha kodwa ungaphinde ulinge futhi ukutshetshela ngembabazane.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/29/05 10:20 PM

Ing.....ngiiiiiii! <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" />

Uyayazi imbabazane Ge?
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/30/05 01:10 AM

Mfoka Mqwayi awusimawala ungani uyiproduct ye khondomu eyadubukayo.

Dok ngizwa bethi uyihlomkhulu engandini yakhe ulosaba lwenyama.

Mqwayi umnawakho ibizo lakhe nguGxumu wathi evakatshele etoni wangena ethoyilethi elahla ilongwe wezwa kusithi gxumu wasabela esithi Ma!
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/30/05 06:13 AM

Bheribheri, utshontshe iphoxo lami. Kukhanya usubhayiza njengenja esuzileyo.

Nxa selisindla ngini, liyafaka ibhakani phandle eli bhalwe "ASIKHO SIVAKASHILE".

Itopi lakho lile dlozi lompankwa, lingavuka idlozi uyanamathela emdlulini.

Ungasabi fokolo BKM, uyethusela uBheri, thina singo kleva la. Bazaze ba brame.
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/30/05 11:18 AM

Wena dokotela ufuze uyihlo otshona enuka amasese kwathi kudlula imota yeNgwebu wezwakala usithi, Litshonile baba!
Posted by: Ngxibongo enks

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/30/05 01:32 PM

Suka Dok lapha uphongu lengisa umlomo engani libele likagogo.
Posted by: sithembolwakhe

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/30/05 01:58 PM

Ye sbali sbali kimi, kanti ukhonjwe litsiyane langakithi
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/30/05 03:33 PM

hk hkh khk hk

Gxumu kunjani ke wethu Mfoka Gxumu Mqwayi
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/30/05 05:40 PM

He he hee eze Mawabeni zathunywa isinkwa uMama efuna one loaf brown le one loaf white. Zakhohlwa endleleni sezilibaziswe ngu thephu thephu we ngebhola lamaplastic. Zafika emagrossa zathi "kuthiwe sizothenga isinkwa one esigezayo le one esingageziyo"
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 06/30/05 10:00 PM

a yi a
Posted by: barry

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/01/05 05:36 AM

udokotela waphupha elele lodadewabo ka Mfoka Mqwayi wavuka ephethwe yisiki!
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/01/05 06:52 AM

Zitha

-Kanti kungani, linqan*shela phakathi njenge qhude.
-Ukhulumela phezulu angani wafunda ebhawa.
Posted by: Bhudaza

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/01/05 07:02 AM

Ngubani okhula esiyaphansi njenge mbambayila?
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/01/05 07:55 AM

Ha ha haaaaaaaaaaaaa Dok ungaphindi ama phoxo hk hk Ususeduze lo extshuzi ngiyakubona.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/05/05 01:48 AM

Sithembolwakhe, barry, Msupa lo Ngxibongo Enks liyamuzwa na u sarendi hk hk hk hk

sebethe extshuziiiiiiiiiiiiii

Lalani ngokuthula qembu le Mawa wa wa wa Waba!!!!
Posted by: Mfoka mqwayi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/05/05 09:11 PM

uxtshuzi lowo yisihlahla bani
Posted by: Ngxibongo enks

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/05/05 11:20 PM

Mina vele sisi wami Mabila ngabezwa kudala abantu laba behlabumkhosi ngamazwi amancane bevezi impabanga enjenga Jonathan Moyo ngaphansi kwamafasikoti abogogo khonale emsamo becela uxtshuzi.Ha ngabantu bani bonaba abalwa becatshe ngaphansi kwezidwaba.Liyayangisa lina bantu!!!!
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/06/05 03:40 AM

Mfoka Mqwayi selidula njengenwele ze postoli hk hk hk yiyo leyo inyamazana extshuzi hk
Posted by: Ngxibongo enks

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/07/05 07:16 PM

Lapha sekubetha umoya oqandayo sengathi kusemosha. <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />
Posted by: Ngxibongo enks

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/07/05 07:17 PM

Baqoqe dade Mabila sibaphinde.Laphinda ishangani.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/07/05 08:05 PM

ABANTU BONKE LAPHA SEBEPHUNGUDANA NJENGABANTU ABASEMFENI
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/07/05 09:58 PM

Barry kazwakali uBKM hk hk.Udinga ukusizwa awele eceleni eliyilo.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/07/05 11:20 PM

GE LAWE WAPHONGUTATAZELA NJENGOMSUZO WESHONA
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/07/05 11:48 PM

MABILA SUPHONGUHLEKELELA ENGANI YISIFEBE ESIBONI ZUKA
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/07/05 11:49 PM

BANTU PLIZ NGICELA LINGEKELE NGIQEDELANE LALUNTOMBAZANA UMABILA LINGATHENGI PLIZ <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" />
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/08/05 12:10 AM

Uqale mina uqale ithimu yami yonke Ge. Eyethu ithimu ngeyoqotho asiyo yokudobhelela! Usuzitshengisele obala ukuthi wena ukuqembu leMawabeni. Kudala uzilazila njenge nkukhu esanda kuqunywa intamo. Ususegcekeni manje uzasikhomba isibhono sexoxo.Ngicela ungayangisi futhi ngokuphinda amaphoxo njengo Doc.
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/08/05 08:24 AM

wake wabona amadoda engenela egirlie fight shuwa asiqedelane.


umisubunyam,a engazathi likhwapha lembumbu
Posted by: bunandi kill me

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/08/05 10:22 PM

mfazi loo okkk now i see sungizondele i was jus dlalaring lawe gaya sorry
Posted by: Ngxibongo enks

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/09/05 12:04 AM

Uqinisile wena BKM ukuthi uqala uMabila uzabuya wedwa njengezibunu zendlala.
Posted by: Ngxibongo enks

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 07/14/05 03:11 PM

Ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmhhh lapha sokunuka isihlama ngubani ongatshetshelanga yeyi 'Team Mqwayi kaDokotela phakathi kwethimu yenu okhona ongatshetshelanga kumbe ophambanise watshetshela ngomunwe.mmhu.'
Posted by: YIMI-Kai-ONE

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 09/04/05 03:49 PM

Kasikho ukuthi kabatshetshelanga.BAVELE BABHOTSHA NJE.


LIZNGENZANI LINGYEKIZOLO <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: mzukulu-kagogo

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 09/04/05 06:09 PM

ngobub' angathi uhlafun' ameva
ngamakhal' anabiley' angathi lixoxo liflathele
ngamazinyo angathi ligwadla
ngamavinqovinqo angathi lijwabu le(sandlis)
Posted by: sithembolwakhe

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 09/14/05 10:58 PM

<img src="http://www.zabava.mikroservis.cz/pictures/miss-zimbabwe.jpg" alt=" - " />
ismall house sikamfokaMqwayi
Posted by: Gaselomhle

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 09/14/05 11:17 AM

Ngenwele ungathi yizinza zohlanya.

Indebe ungathi yi-stere se-donki

ngamakwande ungathi yibank yamazuk'omthakathi.

Ngobub'ungathi yimvub'iquletshe

Umisiz'qwang'ezibangwa yikubhotshel'etshembeni yegodi.
Posted by: Phindangene

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 09/20/05 03:44 PM

Hk Hk Hk Ayi lisazikhumbula bakithi! Nami zake zangikhalisa. Keep it up!!! <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: ILembe

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 09/21/05 02:13 AM

uphongucwayiza okungamehlo engathi utshetshela ngameva. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: sithembolwakhe

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 10/21/05 09:48 AM

Kanti undoda lwana owayemibi angani uhlanekele iface sewayangaphi?Ngitsho lwana owayelesummer shirt yakhe eyayidcwele imipikitsha ingani ngumduli we khireshi
Posted by: THANDINDABA

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 10/22/05 01:02 PM

Sithembeolwakhe,
Uluni? u...o yini? Ndoda uyayilahla hahahahaha
Posted by: nandie

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 08/03/07 06:29 PM

ngobunyama ngani wazalwa isi bhedlela sibhebha

wabona kubhalwe zigzag wathi ugogo uzekelezengeni

awuzalwangwa wawinwa kuski

ngamehlo ngani ngamaphilisi okutsheka
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 08/04/07 01:31 AM

laugh grin cry
Posted by: butholezwe

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 08/04/07 10:17 PM

Ngobubi ingani nguma ayizi-cream esesweli tshenji

Ngobubi ingathi uzathi 'ngiyazisomela'
Posted by: Nsimbi kayigobi

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/27/07 08:02 PM

Back in 1993 Wadobh' idola ulambile watheng' inkuni.
Posted by: Gumede

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/30/07 06:07 PM

Usisi lo unamanga kungathi wadlula zisengwa.
Umyama lo kungathi ngomtshwankela.
Lo unzima ufenda sengathi yikostini. tired
Posted by: nandie

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 12/31/07 10:46 PM

ubuso bakho bunjengenhlamba nxa uhamba abantu bathi "lawe"
Posted by: Mnewethu

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/02/08 02:26 AM

Umis`ububi obahlekis`itsotsi licatshile.
Posted by: Mthakathi27

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/02/08 10:09 AM

unyoko wayigeza ngenyongo yengwenya
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/03/08 08:18 AM

Ngiyakhumbula siphoxana la, hayi into yokudlala. KwakuloJaha obizwa Nsumpayetsila wayesilwa kubi lowo Jaha, ngaze ngacina ngimbonisa intuthu.

Mabila, sengiphendukile.
Posted by: xhakuxhaxu

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/03/08 11:14 AM

Wawa watshaya mgomlomo phezu kothuvi bomuntu wathi kungcono ngoba angibambanga ngesandla
Waginya ibhayibhili wasuza iAmen
Ngamakhala amakhulu ingathi yiwofisi yamagundwane
Wangena ezulwini uphuchile waxotshwa kwathiwa akungenwa ngomdidi
ANGISAWAKHUMBULI KAHLE WONKE BAKA MTHWA! BENGIZALITHULULELA.
Posted by: Mabila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 01/04/08 09:37 PM

Sabona Mngane. Kuhle usuphendukile. Nangu lo 2008 osilethela injabulo. Asicheleseni!
Sabela uyakubiza oka Ndlovu hk hk hk


Originally Posted By: Dokotela
Ngiyakhumbula siphoxana la, hayi into yokudlala. KwakuloJaha obizwa Nsumpayetsila wayesilwa kubi lowo Jaha, ngaze ngacina ngimbonisa intuthu.

Mabila, sengiphendukile.
Posted by: bafana22

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/11/08 08:59 AM

ngobunyama angani wasuzelewa lidlozi
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/11/08 09:09 AM

Originally Posted By: Dokotela
Ngiyakhumbula siphoxana la, hayi into yokudlala. KwakuloJaha obizwa Nsumpayetsila wayesilwa kubi lowo Jaha, ngaze ngacina ngimbonisa intuthu.

Mabila, sengiphendukile.eita eita eita Dokotela ola ola ola

gpn gpn gpn gpn gpn

Ngakuhlalisa phansi wena Dokotela, ngakubonisa izibunu zenyoka kamaphoxo.

Welcome back Bush Doctor eita eita eita
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/14/08 07:35 AM

Senga rithaya Msupa. Angisa phoxi manj'. Sengixoxa ngento ezakha imizi kuphela.
Posted by: Msupatsila

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/14/08 07:47 AM

Its nice seeing you back Doc. I still remember ukuthi when I joined this forum I used to see your articles on health issue, into zabo AIDS etc etc. It was informative. Wena vele uyakha ngiyazi awudilizi.

Long live Dokotela long live
Posted by: Dokotela

Re: Akesikhumbuzane Amaphoxo!! - 03/17/08 06:25 AM

Ngiyabonga mfowethu. Ngibona angani kumele ngiqhubeke ngixoxe ngendaba zempilakahle, njalo. Njengomuntu ogxile kuluhlu, lwemikhuhlane ethelelwanayo, ngibona kuyinto enhle ukuchatheka lokho engilakho.

Ngiyabonga Msupa!