Remind me wild animals eating meat and vegetables:

Posted by: ngubo

Remind me wild animals eating meat and vegetables: - 11/03/08 02:43 PM

Lisazikumbula ezindla inyama na?lezindla utshani lingikhumbuze lina bakwaMthwakazi
Posted by: omnyama

Re: Remind me wild animals eating meat and vegetables: - 11/03/08 03:35 PM

ngubo,

Ezidlinyama:
Isilo/isilwane/Ubhubesi, impisi, ingwe, ihlosi, ikhanka, igola
ihobo.....
Ezidl'utshani/amahlamvu ezihlahla:
Idube, inyathi, indlovu, intundla, ibhalabhala, impala, umziki,
impunzi, inqina, umvundla/unogwatsha, imbuzi, izimvu, inkomo, obabhemi, ibhiza/ihashi) .....

Ezidla izinanakazana/izibungu:
insimba, indlegu, ihobo, umalulwane, isambane .....

omnyama
Posted by: mpumelelo101

Re: Remind me wild animals eating meat and vegetables: - 11/05/08 06:09 AM

edla inyama no tshani; UMUNTU.
Posted by: MTHWENTWEHLABA1

Re: Remind me wild animals eating meat and vegetables: - 11/07/08 02:15 AM

Wena mpumelelo ungumqhumuzo mfana.
Posted by: uzphoso

Re: Remind me wild animals eating meat and vegetables: - 11/08/08 09:39 PM

Edla utshani ingugama (orx/gemsbok)

Edla inyama impungutshe/ikhanka (black backed jackal)
- Kwakukhala egangeni ebusuku lasemadabukakusa okuzinyamazana lokhu phetsheya kwaShangane kusiphazamisa ukulala.Kodwa kathesi ngingabhadala loyo onayo nomanje irecording yokulila kwakho.Ngiyalikhanuka ilizwe lethu pho njengoba besithi kaliseyilo...sekudliwa noma izinja.Futhi abetshabi hhayi!..izikqwamula zabantu sibili.
Posted by: mg_d

Re: Remind me wild animals eating meat and vegetables: - 11/09/08 12:57 PM

igogo,indwangu,inkawu-UTSHANI LEZIHLAHLA

unjenje,umanjilila-IZIBUNGU

Posted by: Mthakathi27

Re: Remind me wild animals eating meat and vegetab - 11/09/08 04:02 PM

Ibhalabhala
Imbhabala
Posted by: mg_d

Re: Remind me wild animals eating meat and vegetab - 11/10/08 03:30 PM

umayelani, iduha