Inkundla
Posted By: Dokotela Loading pictures to the forum - 10/01/04 07:48 AM
Sibalukhulu.

I tried to load a picture to the forum, but its not shown. By help of a guru in these things, i still could not have the image shown.

When i preview, it appear momentarily and then disppears leaving a dash shown. My last posting on Imbambo az'yephuke on BAPTISM.

Is it the problem of my image, or the settings within the forum?

Some things cannot be expressed in words. Hoping for a solution soon.
Posted By: Mabila Re: Loading pictures to the forum - 10/04/04 02:51 PM
Kanti Sibalukhulu nxa abantu becela uncedo lina lingabaphenduli kutshoni? Yiyo na leyo netquiette? Mina akungiphathi kahle............
Posted By: Mbulawa Re: Loading pictures to the forum - 10/05/04 03:36 PM
testing 1, 2

<img src="http://img.photobucket.com/albums/v492/SIDAKWA/chibuku.jpg" alt=" - " />

1,2 testing

hk hk GPN hk hk
Posted By: Dokotela Re: Loading pictures to the forum - 10/05/04 05:16 PM
ima lami ngi teste ngizwe ukuthi ziyakhupah yini.

http://www.freewebs.com/sponono/v.jpg

akuspani.... <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" />
Posted By: Mbulawa Re: Loading pictures to the forum - 10/05/04 05:30 PM
uyafakeka. okwenzayo nxa ubhala ipost yakho, lapho ofun'ukufaka khona ipicture ubhala icode enjangaleyi:

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">

[Linked Image from freewebs.com] [/code]</blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">iyaphuma.

hamba uyezama ke sibone.
Posted By: Sibalukhulu Re: Loading pictures to the forum - 10/05/04 06:39 PM
Dokotela mhlawumbe u sponono wakho nguye olohlupho. Kweminye imizi kakuvumi ukuthi ukhombe umfanekiso usukela komunye.


Owami imfanekiso,

<img src="http://www.umojatheshow.com/press_pics/umoja_pic09.jpg" alt=" - " />

uyaphuma.


okaDokotela

<img src="http://www.freewebs.com/sponono/v.jpg" alt=" - " />

..uyala
Posted By: Saduva Re: Loading pictures to the forum - 10/05/04 08:01 PM
Hayi suka madoda!! Baze babamhle abantwana kodwa ubusumbona onje ese lahlela umlenze eTShoneni, kusuka kuthini kanti dade?
Posted By: Mabila Re: Loading pictures to the forum - 10/05/04 09:50 PM
Wuuuuuuuuuuuuu Sibalukhulu!! Esesizakubona lapha thina bantu!!!
Posted By: mathimula Re: Loading pictures to the forum - 10/05/04 10:41 PM
Yeyi. hayaya yaya ya. Ahhhhhhhhhhhhhhhh
Kwakuhle lapha
Posted By: Zwangendaba Re: Loading pictures to the forum - 10/07/04 03:18 AM
Bafowethu.

Mbulawa, heyi ndoda, waze wangibulala kangaka ngomhawu. Aahhhhh! ngize ngikhanuke kanye wona umqombothi engangiwuphekelwa ngu magogo wami, ngitsho amaNgwana madoda.

SIBALUKHULU, thina lobubuhle asisakwazi ukububona. Heyi madoda, lizangixolela kancane. Akuhlale usenzanjalo Sibalukhulu.

Li Zwangendaba.
Posted By: Mbulawa Re: Loading pictures to the forum - 10/07/04 10:25 PM
Wuuuuuuu Suka Madodaaaa!!!!

Sibalukhulu, nxa ungangihlanisa lalo ophambili ngiyahle ngilobole, loba kungathwa ngivale ibank account. Ngiyathengisa konke engilakho!


Zwangendaba, iqhaga liyeza <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> . Icalabash ngokwayo! <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted By: Dokotela Re: Loading pictures to the forum - 10/07/04 10:45 PM
Lapho ngingahle ngi tsore, engenzanga nex, engaphongu kungithinta nje zwi.
Posted By: Dokotela Re: Loading pictures to the forum - 10/07/04 10:51 PM
Ngiyabe nginga ncanywa yikuthi agidele uzulu, ngifuna adanse endlini yam, edansela mina, lami.

Ma ese jabulisa uwonkewonke, kusuka uthando lube buthundu.
Posted By: ntombenhle Re: Loading pictures to the forum - 10/07/04 02:11 PM
Guys behave, put your brains back in your trousers <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" />
Posted By: Mabila Re: Loading pictures to the forum - 10/07/04 02:20 PM
Ntombehle! <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> Ezandleni. Whatever that means!!
Posted By: Mbulawa Re: Loading pictures to the forum - 10/07/04 05:49 PM
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Dokotela:
<strong> Lapho ngingahle ngi tsore, engenzanga nex, engaphongu kungithinta nje zwi. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">hk <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> hk <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> hk <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />

GPN <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> GPN <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> GPN <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> GPN <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />


Uyagcwala b'baaa!
Posted By: Jakalas Re: Loading pictures to the forum - 10/07/04 06:55 PM
Sicela linga ngcolisi ama computer lama keyboard ngoba abanye labo bayabe befuna ukuwasebenzisa <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted By: Dabukamhlaba Re: Loading pictures to the forum - 10/07/04 08:53 PM
sekwenzenjani sakhamuzi...ufuna bakhiphe ubunandi lobu yini hhhaaawu ubuhle obungaka lomqombothi..yikuthi udube ngokufaka obesitshabini mani, ngabe bekuyi calabash kumbe iskale.
Posted By: Dabukamhlaba Re: Loading pictures to the forum - 10/07/04 09:03 PM
uxolo sibalukhulu kodwa yu have unjustly de registered me from the chat forum.mina ngingu Qedakonke ku chat and ngicela usizo lwakho please, kumbe nje ungiphe isizatho sokungi de-register.
Posted By: Sirumula Re: Loading pictures to the forum - 10/08/04 02:29 AM
Mbulawa ngiyabonga jeki,at least ukusibona nje isikampara ngihle ngaburawa nginganathanga..
Posted By: Mbulawa Re: Loading pictures to the forum - 10/08/04 09:41 AM
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Sirumula:
<strong> Mbulawa ngiyabonga jeki,at least ukusibona nje isikampara ngihle ngaburawa nginganathanga.. </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ubongani mntakababa? ngithole idigital camera ngakho ngizabe ngilifakela imifanekiso, ke ngilikhumbuze ekhaya. Kodwa umfanekiso kaSibalukhulu, hayi aah!
Posted By: lumezi sandi Re: Loading pictures to the forum - 10/25/04 09:57 AM
mbulawa ngizakupha ithole mtakamama . akuphinde njalo baba posta ezinye izithombe baba
Posted By: Dokotela Re: Loading pictures to the forum - 10/25/04 02:29 PM
Asese khona yini amantombazane akwazi ukugida, isitshikitsha? Kumbe njalo sesi dansa, iR'n'B lapho Fox trotro kuphela.

Ngibona angani wonke uJaha enga jabula engathola untombazana ozamdansela egcoke kanje, lomlilo uyavutha ekhaya, umendo usebenze. Ujaha akangeze eqe uthango, uyabe esondlekile.

Laba abasemfanekisweni benza indoda yehlise indeda.
<img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />
Posted By: Dokotela Re: Loading pictures to the forum - 10/26/04 11:37 AM
Ngibone kuyinto enhle ukuthi odadewethu, babekwazi imidanso enjengale, ngoba lanxa bengenda, iqolo labo liyabe lilula eku goqozeni.

Le yindaba esiriyasi kakhulu emendweni, esingeke sidlale ngayo.
Posted By: Zwangendaba Re: Loading pictures to the forum - 11/02/04 03:35 AM
Bafowethu.

DOC, Ngiwubonile umfanekiso wakho. Zimota ze "DISPLAY" lezo kumbe liqiniso. Ziyakwanisa ukutshaya i "Corner" nxa zithwele kanjena??? In which country is that???

Li Zwangendaba.
Posted By: Dokotela Re: Loading pictures to the forum - 11/14/04 12:12 PM
Zwangs, kukhanya ngabe sintwini fo. Mhlawumbe ngama Ndebele, Swati, Zulu kumbe njalo Xhosa.
Abe sintwini aba buzwa uhle ubabone ngoku shisa.

Osporo abalahlela ngaDaa iimpoko balo lameki bloko.
Posted By: Dokotela Re: Loading pictures to the forum - 11/14/04 12:25 PM
Sibalukhulu

Ngimele labanye bethu ababonga umsebenzi wakho loquqaba olwenza ukuqhubeka kwalesi sigungu, ngithanda ukuthi uveze obala ukuthi uya jabula na ngemibhalo elotswa la?

Kulolwazi olutsha na osuke waluzuza la? Ngombono wakho injongo yalesi sigungu iyafezeka ngeqiniso na?

Ngibona angathi uLobs wake wakubuza ngesikhathi esedluleyo imibuzo enje, kodwa asisazange sisathola impendulo.

Injabulo ikithi Sibalukhulu.
Posted By: Bhudaza Re: Loading pictures to the forum - 11/14/04 06:14 PM
<img src="http://www.ballstatesports.com/media/33984/coedsquadvstoledo.jpg" alt=" - " />

Ball State Cheerleading
Posted By: Dokotela Re: Loading pictures to the forum - 11/16/04 01:04 PM
Bhudi

Lapho ziyakhupha, kodwa uduba ngokuba liveti, hanti uyaboksa ukuthi izibusiso zingu denge?

Ipipzen engu mbhlaki, yiyo entswempi. Ma iflesi iyi denge ngaDaa ende enganyakazi loba engu nithi bloko, impintshi ayitholi ukuhlukana lenhlanyelo nge spikiri (masinyane). <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

Enhle kanjani, ngenza ngabomo ukuloba nge scamtho, oro ngifuna uquqaba ajampele ivesi elibhaya. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />
Posted By: bunandi kill me Re: Loading pictures to the forum - 11/29/04 03:08 PM
sibalukhulu ipicture yakho inhle kodwa mhhhh asazi
Posted By: bunandi kill me Re: Loading pictures to the forum - 12/02/04 02:20 PM
[img] c:/mydocuments/mypictures [/img]
Posted By: bunandi kill me Re: Loading pictures to the forum - 12/02/04 02:30 PM
<img src="http://IMG/C:MYDOCUMENTS/MYPICTURES/MUGABE" alt=" - " />
Posted By: Potshoza Re: Loading pictures to the forum - 12/02/04 03:32 PM
<img src="http://www.reggae-vibes.com/gallery/josephhill94.jpg" alt=" - " />
Posted By: Mabila Re: Loading pictures to the forum - 12/02/04 04:41 PM
Nansi insizwa bantu yaze yaba lenxwala lenxwala! Ngeyakobani isibongo Dr. Potshoza? hk hk hk
Posted By: Siphepheli Re: Loading pictures to the forum - 12/02/04 09:11 PM
<img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> .
Posted By: Mkhankaso Re: Loading pictures to the forum - 12/03/04 01:40 AM
Potshoza, uyidobhe ngaphi i-pikitsha ka Joseph Hill. Kanti kulezinsuku utshaya ngaphi bantu le Culture band yakhe? Kumbe sebezidlela imali bethule kuphela. Bona bayaqoqoda wena idrum yabo lababantu ndoda!!
Posted By: Potshoza Re: Loading pictures to the forum - 12/03/04 12:20 PM
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mkhankaso:
<strong> Potshoza, uyidobhe ngaphi i-pikitsha ka Joseph Hill. Kanti kulezinsuku utshaya ngaphi bantu le Culture band yakhe? Kumbe sebezidlela imali bethule kuphela. Bona bayaqoqoda wena idrum yabo lababantu ndoda!! </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngakho ke kuyini okuqakathekileyo phakathi koku khangeleka komuntu, lezenzo kumbe isiphiwo sakhe?

Bengingazi ukuthi uyawa hlonipha ama lasta ngoba lokhu okulobe lapha Mkhankaso kuzwakala kuphikisana lalokhu
Posted By: Mkhankaso Re: Loading pictures to the forum - 12/03/04 03:43 PM
Potshoza,
Ngiyakuzwa ukuthi uthini mfowethu. Kayisiwo wonke ama lasta esiwakhangela njengabobhinya. You cann't compare ama lasta anjengabo late Bob Marley, Hill, Gregory Isaacs etc lalawa awekhaya esiwaziyo anjengabafana bomtshova (owindi labo driver babo). OMarley and company wethu ngama-Lasta alenjongo (practizing ubu-lasta babo as a religious thing). Kuthi laba inengi abanganjengabo (those that have no ties or whatsoever with the Rastafarian thing) ezabo izizatho kazihlangani wethu based on incazelo kababa uZwangendaba. Having clarified the differences btwn these two groups usuzazibonela ukuthi ngihlonipha baphi. I love i-reggae music ndoda lenengi labaculi bayo bale message ezwayo eyakhayo njalo ijabulisa (entertaining at the same time) making them good role models (except for a few abahlambazayo lawe uzibonele ukuthi lapha nix).
Sibesesibuyela kula ama-lasta akithi mfowethu, there is no way that uWindi womtshova will be a role model to our kids. Reasons: okuphuma kuwindi womtshova kuyanuka, they have no respect for anyone other than their paymaster lemali abayifunayo. Babiza abazali bethu ngamagama ayesabekayo wethu daily bona bebadala, ubone umuntu omdala esethithibele. Uzwe nxa abadala sebeyehlile emitshoveni besithi yah! lamuhla bengigade yona imota yabobhinya uqobo". Ekhaya mnunzana inengi labantu nxa libona oma-dreadlocks lihle licabangele ukuthi ngu-windi. So owindi have spoiled injongo (nxa ikhona) yama-lasta ekhaya.
Posted By: Mabila Re: Loading pictures to the forum - 12/03/04 05:03 PM
Lithe li nsizwa ngeyako "Hill" Oh ya..umoya wami bantu. Aluba ibe ngeyako Hadebe yasikhumuka amabili kodwa lokhu hk hk hk!!
Posted By: Mkhankaso Re: Loading pictures to the forum - 12/03/04 06:57 PM
Yeh! dadewethu ngeyako Hill. Nxa ufuna ungayithi ngu Joseph Ntabeni. hk hk
Posted By: bunandi kill me Re: Loading pictures to the forum - 12/04/04 12:16 AM
you guys can u tell me the procedures of displaying pictures i have very nice ones
Posted By: Sgero Re: Loading pictures to the forum - 02/02/05 08:50 PM
Sibalukhulu

Ohloniphekayo ngiyabingelela. Umbuzo wami ulapha ekutheni umtshina wokubala ama postings usasebenza kumbe ule s'kretshi ngoba usudinda ndawo yinye.
Posted By: bunandi kill me Re: Loading pictures to the forum - 02/02/05 09:01 PM
hk hk hk hk wena sgero uyadinda ngoba nanku ukudindile usufuna ukuba lamapostings amangaki
Posted By: Sgero Re: Loading pictures to the forum - 02/02/05 09:15 PM
Bunandi

gpn gpn gpn hey ukewahlala usudinda ku nombolo eyodwa, khona usithi qwi nje manje ngemva kokukhala kwami. Ngenzela ukuba ku nominations zika Bhudaza ekupheleni komnyaka. <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" /> <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

Futhi ungakhohlwa izitampa emahlombe ziyanda lazo hk hk.
Posted By: hlathi81 Re: Loading pictures to the forum - 05/04/05 02:53 PM
<img src="http://img47.echo.cx/img47/6358/dummy11wf.jpg" alt=" - " />
Posted By: hlathi81 Re: Loading pictures to the forum - 05/04/05 02:56 PM
<img src="http://img26.echo.cx/img26/2100/grinch6wi.jpg" alt=" - " />
Posted By: bunandi kill me Re: Loading pictures to the forum - 05/04/05 04:01 PM
GAYA HLATHI I HAVE THESE PIXES YIWO EBENGIFUNUKUWALODA ANYWHERE NZAFAKA ASELEYO
Posted By: hlathi81 Re: Loading pictures to the forum - 05/06/05 02:05 PM
<img src="http://img23.ech...m.th.jpg" alt=" - " />
Posted By: hlathi81 Re: Loading pictures to the forum - 05/06/05 02:05 PM
<img src="http://img28.echo.cx/img28/7569/cringe32vm.jpg" alt=" - " />
Posted By: hlathi81 Re: Loading pictures to the forum - 05/06/05 02:05 PM
<img src="http://img237.echo.cx/img237/3184/daft9dg.jpg" alt=" - " />
Posted By: Dokotela Re: Loading pictures to the forum - 05/06/05 08:05 PM
Ngizwe uNtsumpa kuphela ebonga. Hhawu bakithi mina bengi ngizathola inkondlo engipha amadlabuzane ngalu msebenzi wokupha iWebsite le esipha ukwenelisa ukufaka imifanekiso esigungwini. Kungasenani, abadala bathi ithemba kalibulali. Umswane wedube ngose siswini.
Posted By: Mabila Re: Loading pictures to the forum - 05/06/05 08:32 PM
Lani bakithi ngomkhenkethe loh! Akelilethe imfanekiso engconywana bantu!
Posted By: bunandi kill me Re: Loading pictures to the forum - 05/17/05 04:05 PM
mina ngicela USIBALUKHULU ASENZELE IPHOTO GALLERY LAPHO ASIZAFAKA IMIFAANEKISI YETHU SAZANE NGOBA MINA SENGIHLANGANE LOMAMOMMNCANE WAMI KHONA PHA SO THIS WILL ENABLE US TO MEET IZIHLOBO NJALO THINA SAZANE NJENGABANGANE LEZITHA


WHAT DO U THINK BANTU <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" />
Posted By: Msupatsila Re: Loading pictures to the forum - 05/17/05 04:18 PM
Doc ngani uyazi mfo ukuthi ngibonga ngangigiya njani, ubungasoze ubakhumbuze. Mfethu ngangishay aivikloklo engakaze ibonakale. Uyabona ngahle ngaya faka ibhetshulami, lokungumsisi kwakhona. Inkondlo ngangiyibetha mina phela oThabo J Nkomo, oAlbert Nyathi ngabafana, ngesaba uMzwakhe kuphela otherwise ngiyabulala, ngiyandiza.


Ngibongela abaninge mfowethu wenza kahle siyabonga sibili ukuthi izitemo zakho kangizazi kumbe unguS'tshela, Vumabalanda (Dewa) Ngalonde, Mthombeni, Mthembo, oMageza ngochago etc etc bengizakutema.

Kanti mina ngifuna ukuzwa izitemo ezaziwa ngabantu. Akungishayele izitemo ozaziyo wethu

Phela abako Moyo kuthiwa

eMoyo
eDewa
eSayi
eVumabalanda
eMagezangochago

ebafazi besiza bodwa


koNcube kangazi
kumbe kuthiwa emakhwelintaba
es'phongo

angazi ngiyabe ngiyawumana.


Dube
eDube
eMthembo
eMadolo amade
eMzila eqolo

angazi njalo

Ngwenya
s'tshela

etc etc
Posted By: zee Re: Loading pictures to the forum - 05/18/05 10:05 PM
www.umojatheshow.com/theshow31.asp
Posted By: zee Re: Loading pictures to the forum - 05/18/05 10:12 PM
mana ngizame njalo

(IMG)http://www.umojatheshow.com/theshow31.asp(/IMG)
Posted By: Msupatsila Re: Loading pictures to the forum - 05/18/05 10:14 PM
Zee

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Thats nice
Posted By: ntombenhle Re: Loading pictures to the forum - 05/18/05 11:33 AM
Msupatsila,

It's even better live, ubunandi obulapho mgci!
Abenelisayo hambani liyebabona asoke laba disaphoyintedi, ama tour dates aku website yabo, abase uk inxenye singa hlanganani khona nxa bengapha......
Posted By: Msupatsila Re: Loading pictures to the forum - 05/18/05 12:43 PM
Kanti yibo na abenza u Ipi Ntombi or laba they are different.
Posted By: zee Re: Loading pictures to the forum - 05/18/05 05:01 PM
thina besijayiva lalaba okuthiwa yi IYASA nge weekend abajayivi nje abantwana bayabulala , ngize ngaziqhenya ukuba ngumthwakazi kandaba
Posted By: bunandi kill me Re: Loading pictures to the forum - 05/18/05 09:46 PM
BAHLE ABANTWANA BAGEZILE ONE TIME
Posted By: zwide Re: Loading pictures to the forum - 05/21/05 12:35 AM
http://www.bulawayo1872.com/pics/morepics.htm

I thought these will bring memories..... <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />
Posted By: khongozela Re: Loading pictures to the forum - 05/22/05 10:27 PM
DANK UUU ZWIDE
Posted By: Ncincikadoyi Re: Loading pictures to the forum - 05/23/05 10:37 PM
Musupa..
Uyazi wena uzazi kahle sibili izitemo zako Moyo yithi phela labo omadewa, omaGeza ngochago......Ngisaya fukula ezakoKhumalo ngiyeza.
Posted By: Ncincikadoyi Re: Loading pictures to the forum - 05/23/05 10:37 PM
Musupa..
Uyazi wena uzazi kahle sibili izitemo zako Moyo yithi phela labo omadewa, omaGeza ngochago......Ngisaya fukula ezakoKhumalo ngiyeza.
Posted By: Msupatsila Re: Loading pictures to the forum - 05/23/05 02:36 PM
Buya lazo any ozaziyo, sifuna ukuthi uma sihlangana labo labo abalezibongo ezifuna izitemo, sizwakale sibaqamba ngazo nmaDewa, maSayi. Yini phela abanikazi belizwe
Posted By: gugulethu Re: Loading pictures to the forum - 05/23/05 05:11 PM
Phambili ngomthwakazi <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted By: zee Re: Loading pictures to the forum - 05/23/05 06:21 PM
ndlovu emthombeni eyalala phezu komuthi wathomba, egegana elobulembu eyaswela abayelusi yathi kungcono izeluse yona edla ekhaya, njalo idla egatsheni ngoba ingadla phansi ingabambanisa lengcekeza.
Ongafundiyo kahambe ayefela 436km way
Posted By: Dokotela Re: Loading pictures to the forum - 05/31/05 01:42 PM
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by zee:
<strong> www.umojatheshow.com/theshow31.asp </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Yaa! Lapho kufithe ukuba mnandi kakhulu, nginga lala khona hk hk.
Posted By: Sgero Re: Loading pictures to the forum - 06/01/05 10:27 PM
Isicelo

Olepikitsha ye ngotsha please kancede ayifake lapha, abazukulu bami abazalelwe lapha abayazi. Kubuye lo BCC kasayivumele ko Bulawayo angazi ukuthi sizakwenza njani s'true!

<img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted By: Sheik Mthembo Re: Loading pictures to the forum - 06/09/05 05:37 PM
Msupa

OMthembo kakutshiwa ukuthi emzila eqolo! hatshi bo! Kuthiwa:

Umzila kawulandelwa, ungawulandela uyazibambelela!
Posted By: Mbiko Re: Loading pictures to the forum - 06/09/05 06:56 PM
Doc lo Zee,

Ta , gents yizo bafethu feya !!!!!!!
Posted By: Msupatsila Re: Loading pictures to the forum - 06/09/05 08:40 PM
Sheik Mthembo

Kwesinye isikhathi kuthiwa
eDube
eMthembo
abalamdolo amade

asazi njalo mhlawumbe ngezwa okungayisikho
Posted By: Sheik Mthembo Re: Loading pictures to the forum - 06/09/05 11:00 PM
Pope Sharon

Kangikaze ngiyizwe leyonto! amaphoxo nje kuphela njalo lawe ngiyazi usukhonapho mfanekhaya!
Posted By: hlathi81 Re: Loading pictures to the forum - 08/20/06 10:38 AM
[]http://img219.imageshack.us/img219/5027/kfchs5.jpg[/]
Posted By: hlathi81 Re: Loading pictures to the forum - 08/20/06 11:13 AM
[]http://img208.imageshack.us/img208/2210/sunfloweret7.jpg[/]
Posted By: MaJamela Re: Loading pictures to the forum - 08/20/06 06:01 PM
Eish Hlathi, waze wangikhumbuza amachips atshisayo awako Sunflower. Engamnandi so, khona usuthe lamabhanzi ompabanga, lecoke eqandelelayo! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh1.gif" alt="" />
Posted By: Dokotela Re: Loading pictures to the forum - 08/21/06 05:53 AM
Hlathi, lapha ungikhumbuze i trip yami yase khaya. Ngiwadlile wena amatshipsi - hayi into yokudlala. Ismoko yikuthi awasamanengi njengakudala, so ngicine ngisidla amaphakethi amabili. Iviniga yabo ingathi ibile vita, akusafani.
Posted By: pamela Re: Loading pictures to the forum - 08/31/06 03:35 PM
wu bakithi eroyal sunflower sasithenga khona amachips nxa sisiya e trade fair.wawungaphi wena ha ha ha
Posted By: Potshoza Re: Loading pictures to the forum - 08/31/06 08:21 PM
[:"green"]RIP Cultureman[/] [:"green"]
[]http://www.reggae-vibes.com/gallery/josephhill94.jpg[/]
Posted By: hlathi81 Re: Loading pictures to the forum - 10/11/06 05:13 PM
[]http://img243.imageshack.us/img243/507/elitebw7.jpg[/]
Posted By: hlathi81 Re: Loading pictures to the forum - 10/11/06 05:16 PM
[]http://img296.imageshack.us/img296/8595/visionshv9.jpg[/]
Posted By: Bhudaza Re: Loading pictures to the forum - 10/11/06 06:30 PM
[]http://www.kuleuven.be/thomas/images/indekijker/29/islam-veil.jpg[/]
Posted By: zwide Re: Loading pictures to the forum - 10/12/06 02:21 AM
yeyeni bantu... i ELITE 400 yajujuka bantu ... will we be able to revamp the city of ours ... cry frown
Posted By: Mahlab'ayithwale Re: Loading pictures to the forum - 10/17/06 10:50 AM
[Linked Image from img101.imageshack.us]
Posted By: Mahlab'ayithwale Re: Loading pictures to the forum - 10/17/06 10:52 AM
[Linked Image from img220.imageshack.us]
Posted By: Gumede Re: Loading pictures to the forum - 10/17/06 10:37 PM
http://www.rhodesian.net/Bulawayo_001.jpg

Kungabe nisakhumbula ubuhle lezwe sisahleli kahle ensukwini ezadlula kungaka biko iCobra yaseZimbabwe.
Posted By: Gumede Re: Loading pictures to the forum - 10/17/06 10:38 PM
http://www.rhodesian.net/Bulawayo_003.jpg
Posted By: Gumede Re: Loading pictures to the forum - 10/17/06 10:48 PM
http://www.rhodesian.net/VictoriaFalls.jpg

Kwakubonisa ubuhle nokuceba kwelizwe sasisidla sisutha, namuhla imfene idlale ngobuhle. kambe kuzalunga yini zihlobo. Mugabe uyisilonda esingapheli ufana necancer uzokufa nini?

Posted By: Mahlab'ayithwale Re: Loading pictures to the forum - 10/18/06 12:32 PM
Nanku umfanekiso wakho umuhle baba

[Linked Image from img153.imageshack.us]
Posted By: Gumede Re: Loading pictures to the forum - 10/18/06 10:39 PM
Originally Posted by Mahlab'ayithwale
Nanku umfanekiso wakho umuhle baba

[Linked Image from img153.imageshack.us]

Ngiyabonga ndodayamadoda Mahlb'ayithwale. umuntu ngumuntu ngabantu.
Posted By: Sibalukhulu Re: Loading pictures to the forum - 12/17/06 12:05 AM
Bosso ngenkani.

[Linked Image]
Posted By: Zwangendaba Re: Loading pictures to the forum - 08/12/07 03:12 PM
Bafowethu.

Uyazi mbulawa, bengingabonanga ukuthi next to that "SCUD" kule "LION MATCHES". hk hk hk, kanti ingidi yona ingaphi?????

Li Zwangendaba.
© Inkundla