Inkundla
Posted By: Mabila Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/14/05 01:55 PM
Sibalukhulu sicela i tutorial yokusebenzisa iNkundla yethu ikakhulu kulabo esisanda kubamukela eNkundleni! Ngibona kulokukiliza okunengi kumalunga amatsha.
Ngiyabonga usizo lwakho lwensukuzonke!
Posted By: Sibalukhulu Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/14/05 02:22 PM
faq's
Posted By: umkabayi Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/14/05 05:25 PM
Mabila

ivele ibuzwa kwaba phambili ka-Mabila.mina ngilusane lapha enkundleni wena tshono ukuthi ubona kuphi ukukiliza okubonayo noma ungaqambi ukuthi uzibani uthe.....kodwa tshono lokho okusolayo. ngiyibonile le tutorial ka sibalukhulu kodwa ngingayibala ngiyibhode ngale kodwa uma ngingazi lapho engikiliza khona yazi iyonginceda kanjani. qondisa abanye bakho ka-Mabila.
Posted By: sithembolwakhe Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/28/05 09:49 AM
Bakwethu ngilombuzo lapha.
kambe lingabe lilechat na(laphoesixoxa khona siphendulane khonapho)nxa ikhona ngingena njani kiyo
ngisizeni bo masinyane
Posted By: bunandi kill me Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/28/05 09:56 AM
eclika ungene edale thats the chat room
Posted By: mqondobanzi magonya Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/28/05 01:53 PM
Mabila leNkundla jikelele!

Phumela egcekeni Mabila! Uma ucabanga engikucangayo lami ngithi uSibalukhulu kamoderate. Inkundla is our only pride and we have to protect it. However there appears to be no direction and order or unity of purpose in our membership. While in the midst of a very constructive topic, others are busy trying to get the topic out of sight and bring in very trivial if not useless issues. Inkundla was founded with a purpose and i think we have to be directed. Maybe kube lenkundla yabancane?

Sibalukhulu, bekukuthathu, ihighlander, izapu lenkundla, manje kusele kukubili.
Posted By: nomandebele Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/29/05 12:27 PM
Kanti iZapu ilokhe isakhona MaGonya?
Posted By: mqondobanzi magonya Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/29/05 03:25 PM
Ntombenhle, yikho nje ngithe sekusele kukubili inkundla le highlander. Unjani kodwa ntombi empilweni?
Posted By: bunandi kill me Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/29/05 07:49 PM
magonya kweyabancane qha kuyabe kukhulunywa ngani
Posted By: Mabila Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/30/05 12:53 AM
Uzwakala ulomqondo otshiyene kulo wami MG. Mina bengiqondise ikakhulu ekufundeni ukuposta new topics under the approprite titles ngoba lami ngiqala ukufika lapha nga xhamanda sibili. Ngibuye ngikuzwisise lokhu kuxhamanda ngoba isikhathi esinengi kulethwa ngama dlabuzane okufika eNkundleni.
Caca Baba sikuzwe okhala ngakho!
Posted By: ILembe Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/30/05 01:28 AM
Mabila ang Magonya

liyabona eyokusetshenziswa kwenkundla ibaluleke kakhulu. uMabila utsho kahle nxa ethi kumele sifundisane ikakhulu ukuvula amatopics amatsha. lawe mafikizolo ungazondi funda ukuze ubeyinduna evuthiweyo hatshi ngenani lezethulo kuphela.

ekaMagonya sengathi ayizwisiseki inkundla angisakhumbuli ivulelwa izapu lehighlander lenkundla. yavulelwa uMthwakazi. Akukhathalekile noma ungusongqondo kumbe injulalwazi. umhlabeleli omkhulu odume umhlaba wonke umuyi uSolomon Skuza wathi ilanda lingazibona njani ukuthi limhlophe iwabayi lingekho eduze kwalo.

Inkundla is very dynamic it has no boundaries from politics to poetry. zihlangene intsha labadala, ngakwalalelwa intsha eNtumbane, or bathi, meet in the middle, may be singasihlabela a different song, asihambeni sonke, abadala have a chance to guide abatsha labatsha labo use their energy to put into effect new strategies.

akuyiwa nganxanye kungemanzi, vele bakhona abeza lamahlaya kufiwe, labo bayaduduza. kanti abanye bavele banxanye okwesithupha sonwabu labo balungile abanye ngontamolukhuni labo ngabethu kanti odlayo ngumudli, ohlabelayo ngumhlabeleli, othanyelayo ngumthanyeli, odidayo ke? <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted By: umkabayi Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/30/05 04:41 AM
hk hk hk hk hk hk
Posted By: mqondobanzi magonya Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/30/05 09:38 AM
Lembe Lakwethu!
Angikuzwa ukuthi umi ngaphi wethu! Kambe ukuthatha ngaphi ukuthi uMagonya uthi inkundla yavulelwa izapu le highlander. Mina akusikho lokhu engikulobileyo.


Isixwayiso sami kuwe yilesi, funda uphinde ufundisise ungakaphenduli. Uthi nxa usuphendule ungakapositi uphinde ufunde njalo. Read your reaction and see whether it is in line with the topic at hand.

Above all i accept your advise.

Banjani ekhaya wethu?
Posted By: ILembe Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/30/05 12:34 PM
Magonya </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Sibalukhulu, bekukuthathu,izapu... </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ngicela ungichazele isicaphuno esingaphambili, usichasise ucacise, iloba ngubani angancedisa.

no sweat Magonya lami ngizazama ukulandela isixwayiso sakho sokuba kumele ngibale ngezwisise may be umqondo usuke wababanzi kakhulu walahlekelwa ngokumumetheyo.

hatshi-ke ekhayo siphilile ndodana, liqhubanjani lina khonangapho ngemangisini,lithi lingcona yini lina elidla upondwe. yikho ngiloba ngihaluzela kangaka yinye zwi ikhomputha eTjolotjo yathengwa nguJonathan ibonwa ngoqalileyo njengesikhwehlela isilegazi sigijinyelwa zinkukhu. ogidayo ngumgidi odidayo ke? <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted By: Lobengula Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/30/05 01:34 PM
Lembe (iLembe eleqa amanye amaLembe ngokukhalipha, Tshaka Zulu)

Mina ngicabanga ukuthi ubaba uMagonya uthi bekukuthathu (Highlanga,Inkundla,Zapu). Kodwa ke njengamanje sokusele kukubili (ie Inkundla & Highlanga), because Zapu is now dead or doomed (you take your pick).

You will obviously differ with him if you believe in the multiplicity of other alleged Zapus (Zapu-Siwela, Zapu-Madlala, PF-Zapu, Super-Zapu, Zapu-2000, Zapu-Zanu, Zapu-FP, Zapu-Jonathan Moyo, Zapu-Ndlebezikhanyilanga, Zapu-Mdala, Zapu-Mdhara the one headed by Mdala's son-in-law).
Posted By: mqondobanzi magonya Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/30/05 01:45 PM
Ugabadele Lobengulu!

Ngiyabonga!
Posted By: Potshoza Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/30/05 02:17 PM
Are you confirming that UK based ZAPU in Diaspora which not so long ago you represented on TV and internet radio is no more, Magonya?
Posted By: mqondobanzi magonya Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/30/05 03:24 PM
Cde Potshoza!

Madlela, Siwela and various stakeholders, converged in Bulawayo just before the elections and they resolved to do away with ZZZZ. Accordingly they came up with a resolution that united everyone. Currently they are working together under a new umbrella. I am sure that at the right time they will make an announcement.The leader of it is a very respected oldman koMthwakazi jikelele. Ngikuluma udlebe.

This new organisation has almost everyone you can think of other than Msika.

So iZapu kayisekho wethu.

Kanti Cde Potshoza yikho na ukuthi usekaPotshoza uVusi Ximba watshona?
Posted By: umkabayi Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/30/05 04:01 PM
ka Magonya

manje lithi kwenziweni nxa sekusele kuku bili nje Inkundla le Bosso. kuzohlala kukubili kuze kube nini qede nje bengasihluthulela okunye kusale sekuku kodwa.

asazi bakithi...........
Posted By: umkabayi Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/30/05 04:22 PM
oooops wrong forum
Posted By: bunandi kill me Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 06/30/05 10:15 PM
<img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" />
Posted By: ILembe Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 07/01/05 02:19 AM
Lobengula

ngiyabonga mfowabo lawe Magonya. uyabona ke ukungazi mina ngangithi inkundla ngugoqela zonke. kungasenani sengifunde njalo. eyezapu ifuna i-thread eqondileyo, eyami izapu yafela eNtumbane yangcwatshwa ngo1987.

lakusasa
Posted By: umkabayi Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 07/01/05 04:34 AM
<img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="images/icons/frown.gif" />
ngethemba wonke muntu olapha kunkundla laye wake waba ngumafikizolo ngakho ngiyamangala nxa abanye sebengathi bathe befika bahle baphiwa isikhundla sokuba ngo sakhamuzi labo nduna kuli ndawo. abanye bahle bathi omafikizolo what do u expect ekhohlwe ukuba laye wake waba kuleso sigaba. bengivele ngingamangala njenganini vele indebele eliyake lithi lingabona omunye walo exhamandile lingahlekeli ngemva kwesandla.
umculi omkhulu Ihashi Elimhlophe wacula ethi" ...mawubona omunye umuntu esenz' okubi, mkhuze, mbonise maAfrika(mandebele) masakhane......."

RIGHT FORUM.....!!!!!!!!!!
Posted By: barry Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 07/01/05 06:23 AM
Magonya

uthi wena bekukuthathu iHighlander, iZapu le Nkundla. In other words the three are inextricably intertwined and therfore if you are or were a Zapu supporter you were by default a Highlanders supporter and a member of inkundla. I think that is a gross over generalisation. I personally know of people that could not stomach Highlanders because they were die hard supporters of Wankie, Bulawayo Wanderers(especially some guys from no.1) Gwanda Ramblers (remember Mctavish Dube) and Plumtree's Black Horrors (who had the likes of Grey Bango and Onias Musana playing for them) and yet they were also staunch Zapu supporters and are unequivocally Mtwakazian and are probably making useful contributions to inkundla right now.
I also think that calling other members' contributions "trivial and useless" and calling for "inkundla yabancane" was a little bit unkind and paternalistic, almost reminiscent of Mqabuko's opening remarks in rallies were he used to call many grandfathers and grandmothers "Bantwabami".
Posted By: Sibambamahawu Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 07/01/05 06:37 AM
Mkabayi
bengivele ngingamangala njenganini vele indebele eliyake lithi lingabona omunye walo exhamandile lingahlekeli ngemva kwesandla.by Mkabayi

Ngiyethemba ungusisi, yikho ngizothi dadewethu amazwi afana nalana owaphanyeke ngaphezulu angathi athanda ukunganambitheki. Uma kuyikuthi awuthandi ukuxwayiswa noma ukuqondiswa kuhle usho njalo uphumele eshashalazini ukwenzela ukuthi abantu banzi. Mina angazi ukuthi abantu sekwakhala nyonini kubona, abasavumi ukuboniswa, sebethola sengathi uyabathuka uma ubabonisa. Angisho ukuthi ngivumelana noMagonya ekuthini kuvulwe Inkundla yabantwana/yabasha noma yabancane, cha angiyivumi leyo, baningi abasha abanemiqondo emihle eyedlula eyabadala, kodwa into engathi angiyithandisisi yikuthi lapho umuntu athi eboniswa ukuthi angasebenzisa kanjani Inkundla abeseyavuka indlobani.
Posted By: SINATHAMAHEWU Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 07/01/05 12:36 PM
hmmmmmmm inzima but as far as some of us can remember(esaphose sadabuka layo) inkundla, no one omutsha was given a 'tutorial' ukuze asebenzise inkundla but all the same it might not be a bad suggestion at all since sesibanengi kakhulu. I guess those osekudingakale ukuthi banikwe ama'tutorials' will naturally feel bad and hence such statements. Angazi njalo.

Again we have never known Zapu to be linked with this site. Zapu is now dead. A new organisation is needed bantu.
Posted By: mqondobanzi magonya Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 07/01/05 01:26 PM
BARRY

I have nothing to say regarding the way you see things and relate history to the present. Ngumbono wakhe lawe which you are entitled to.


BLACKPOWER
Posted By: ILembe Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 07/01/05 03:17 PM
Bakwethu

udaba ayisilo lokusetshenziswa kwenkundla. longumbono omuhle oweza loMabila and wrongly interpreted by Magonya as if Mabila was alluding to the lack of depth in some postings yet Mabila was talking about launching new topics which are in a sense already delt with therefore wise to send such postings under their respective and already existing topics. yet Magonya's idea of inkundla "yabancane" is very derogatory.

"omafikizolo" sonke sivumelana loMabila some years ago lami ngiqala ukufika enkundleni, amamember numbers esengamasingles, basikuthanda ukufaka amatopics, asivumeni sonke sikesaba ngomafikizolo even uJazi was once a mafikizolo.

uyabonake eyokuthathu i arrested my suitcase. Lobengula usichazele ngezapu kumbe ngithi inzapu yipikinitshuzi yamakula kwanyamayembongolo. Lobengula would call it a potpourri, a hotchpotch. it is now a real mixture irobo, Homer will ellucidate on this one. well ngivumile ngenzapu ezibaliswe ngaphambili to me njengoSinatha angizange ngikhumbule ngenye yenzapu lapha enkundleni yikho ngibuzile and with the assistance of Lobs uMagonya ungehlukanisele imbambo lomgogodla lesixhanti. uMagonya uvumile wathi Lobs UGABADELE. Nxa uhlolisisa isethulo sikaLobengula ngamazapu awabalileyo to me it's realy a medley or some miscellany a real hodgepodge ngumbono wami lo.

ngo2000 ngisezim i attended umhlangono wenye yenzapu the 2000 version in one pink building angisakhumbuli ikheli but yijunction(T) kaBarrow and one street about 1 or 2 block along barrow b4 12th Av sasilenduna zakhona lomfana wamacondom (protactor plus) well okwakhulunywa lapho angikuzwanga kwakhekhelezwa with big ndebele political jargon and then we went home i decided to live home because that zapu failed me thus why angizange ngiyilinke lenkundla yikho ngibuzile kuMagonya and he did a great job.

asisebenze jo!
Posted By: SINATHAMAHEWU Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 07/01/05 03:46 PM
hk hk Lembe abafikayo should not just accept that blame. zikhona ezindala lapha ezilokhe zisenza njalo. Look at the Zuma topic and tell me ukuthi iqalwe by the so called 'omafikizolo'. There are two topics on Zuma ezibumbwe ngondunankulu balapha! hk hk This 'mafizolo' name is also derogatory and will never make people welcome on this site.

IZapu ilamastripes amanengi and kayisaqondakali ukuthi iyinto bani. I repeat: Zapu is dead.
Posted By: umkabayi Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 07/01/05 08:03 PM
Sibambamahawu

mina angali ukuthi ngi qondiswe nxa ukuqondiswa kuze kahle ngingu mafikizolo a title l accept because u have all been there and selake layigqoka. but if umuntu engela ku qondisa afuna ukukwenza and efuna ukumbiza mafikizolo nje well lapho hatshi.
Posted By: Sibambamahawu Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 07/02/05 06:50 PM
Mkabayi
Ngiyabonga kakhulu yibo ubuntu besintwini obaziwayo lobo, ngiyabonga njalo qhubeka kuhle lokho.
Posted By: mqondobanzi magonya Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 07/03/05 01:18 PM
LEMBE

May i start by saying that you got me wrong completely and your interpretation of my posting is not in line with the essense of the topic.

MAFIKIZOLO
I think this term is being misunderstood. By definition as is used in this website, this term describes any member who has made less than fifty postings since registering as a member of Inkundla. This has nothing to do with age of relationship with this site ,but only postings.

I was there at the pink house meeting and i attended all the meetings at that venue. I wish to bring this to your attention. Two many people have claimed having left home disappointed by ZAPU YET IT WAS PURELY ON ECONOMIC GROUNDS. Yes its true others left as a result of a multitude of reasons.

The reasons why ZAPU failed can be dealt with later though a book has been written detailing its activities since its revival in 1998.

What is it that broke your heart to the point of leaving home LEMBE. I may be out of topic so forgive me.Lets address this privately if you dont mind.
Posted By: ILembe Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 07/03/05 02:31 PM
Magonya

eyokuzwisisa i-posting yakho asiyitshiye, omunye lomunye ulendlela yakhe azwisisa ngayo and ngivumile ingcazelo yakho. ngisakhumbula sabizo uNdaba,( N. S.Sigogo ) sicubungula ugwalo lwakhe uSethi ebukhweni bakhe, wala wemba phansi ngenjongo zomlobi esasizibetha lapha ngigcizelela ukwehluka kwemibona ngemibhalo thize akutsho ukulwa kumbe ukuxabana kutshengisa ukwahluka ngoba sehlukeni emibonweni.

ngiyabonga ngokuvuma ukuthi wawukhona "epinkhouse" uyalimela iqiniso kuhle lokhu. well eyokulahliswa yizapu lokusuka ekhaya lezizatho zami i think akubalulekanga kangako njalo akudingakali ukuya ensitha ngalokho, but thanks for showing respect by suggesting a private conversation on such matters.

well uyabona Magonya you are older than me ngamazalo,i know your passion ngokuthi amaNdebele abengabantu. uyabona mina angijoyinanga izapu ngazalelwa kuyo, and engakubonayo ayisikho engakuzalelwayo angifuna kuphatheka ngezepolitiki okwamanje, don't get me wrong kubuhlungu, i spent my youthful energy kwizapu.

asiyivale lindaba jahelibanzi
Posted By: Siphepheli Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 08/19/05 11:59 AM
Sisasekhona esidinga ukufundiswa ukusetshenziswa kwenkundla ikakhulu ukuposita iripulayi, uku editha iposti, ukukhwotha iposti, ukuposita ipholu, ukuqala inyu thophiki lokunye okunjalo.

On a lighter note kulabanye esibabona sebelamaposti amanengi kodwa uzathola ukuthi umuntu lowo uposita kabili kathathu in succession kodwa ekhuluma lomuntu oyedwa, hk hk hk hk.
Posted By: Potshoza Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 08/19/05 12:13 PM
Abanye abafana loBKM bajwayele ukuposta izandla lamanye ama Graemlini kuphela, sebeze bezintandokazi! hk <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
<img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" /> <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" /> <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />
<img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted By: Potshoza Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 09/02/05 09:38 AM
Magonya,

Did you lie to us or did Siwela lie to you?

Paul Siwela is occasionally heard on Studio 7 news and when he comments he speaks in his capacity as leader of Zapu FP.

He was on only yesterday answering to questions about the changes to the constitution and in fact emphasised his leadership of Zapu FP.


</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by mqondobanzi magonya:
<strong> Cde Potshoza!

Madlela, Siwela and various stakeholders, converged in Bulawayo just before the elections and they resolved to do away with ZZZZ. Accordingly they came up with a resolution that united everyone. Currently they are working together under a new umbrella. I am sure that at the right time they will make an announcement.The leader of it is a very respected oldman koMthwakazi jikelele. Ngikuluma udlebe.

This new organisation has almost everyone you can think of other than Msika.

So iZapu kayisekho wethu.

Kanti Cde Potshoza yikho na ukuthi usekaPotshoza uVusi Ximba watshona? </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
Posted By: mqondobanzi magonya Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 09/02/05 12:00 PM
CDE POTSHOZA

I never lied Cde Potshoza and its not him who told me about the dissolution of ZAPU. However he has always been known as the president of ZAPU. If you want some more information lets meet behind the scenes.
I MUST EMPHASIZE THAT ZAPU IS HISTORY AND former PRESIDENT PAUL SIWELA KNOWS IT TO.


BLACKPOWER
Posted By: Gay'gusu Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 09/06/05 03:57 PM
<img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" />
Posted By: SINATHAMAHEWU Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 09/06/05 03:58 PM
OKUYIKHO KE YIKUPHI MADODA NGAYO ZAPU LE ELAMASTRAYIBUSI AMANENGI NJENGAWEDUBE? ISAPHILA KUMBE SEYAFA?
Posted By: Gay'gusu Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 09/06/05 04:27 PM
<img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" />

IZAPU seyenza umsebenzi wayo waphela layo yaphela njalo sekuyisikhathi sokucabanga kutsha. Siyayithanda IZAPU kodwa into enhle bayatsho abadala ukuthi kayihlali kangako iyaphanga ukufa. Okwamanje abaningi abantu bangezwa ngeZAPU bezwa ukwesaba, lina elilenkani ngezaphu lingabi njengeZANU eyesaba ingoquko. Change will always come!
Posted By: Gaselomhle Re: Ukusetshenziswa kwe Nkundla - 09/09/05 01:36 PM
ngithe ngifunda umqondo kadade uMabila ngalesisahluko ngathi 'ncinci kandoyi ngaphathiseka'. Kodwa ke ngisala ngilokudangala okuthile nxa ngiqhubeka ngezimpendulo eziphumayo. Zisuke zingathi zitshiya indikingqobo yesahluko eceleni. Xolani Mthwakazi, mhlawumbe kuyingoba njengomafikizolo ngihlezi ngilohlupho lemibuzo ebengingafisa ukuba iphendulwe. Lingakhubeki phela nxa ngibuza, he phela sengisesaba. Kungenani yekela ngihle ngivele nje ngibuze nanku phela sengivele ngayisungula indaba:
1. Ngamafitshane zihlobo ezihloniphekayo yintoni eliyikhangelela kule inkundla.
2.Esithi ma sikufunda sikubone njengenhlamba ngokufana lakuphi nanku phela nxa singena kuzahluko ezitshiyeneyo kulinkundla sihlangana lamagama angathi awakhulumeki phakathi komphakathi
wesintu ngoba ehloniphisa. izibonelo-kusihloko Imbambo kayephuke sihlangana lemitsho efana lale - types of khakhazi-lokhu kusitsho imihlobo yencekezwa elahlwa ngabantu ngaphandle.
"ubudidi, ubusende" kundatshana yemfa kamayenza.
'umsuzo' kundatshana yenjiva emtshoveni.Zinengi izibonelo ngeke ngiziqede kodwa ngithemba zonezi ezilotshiweyo zizakwenelisa ukubalula umbuzo wami.
La amazwi asetshenzisiwe abenkundla bahlekisana ngawo. Phoke kulesinye isahluko esisuke sathinta olunye usiko lwesintu abantu bacishe bacunuka ngaso. (Angizukusibetha ngegama hlezi ngivuse amanxeba abekade esephola).Engidinga ukukucacelwa lapha yikuthi kule zihloko-subjects-ezibhekwa njengenhlamba na kumbe ulimi olungamukelekiyo enkundleni na. Sizani bo omafikizolo bengakaze badunge linkezo emnandi.
© Inkundla