Inkundla
Posted By: Igagu Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/09/08 02:28 PM
VUSELELA UBUNTU!

COME AND JOIN US AT THE LAUNCH OF THE UK MZILIKAZI DAY CELEBRATIONS

Date: 12 OCTOBER 2008
Venue: Holy Apostles Church Hall LONDON SW1V 4LY

TIME: 2pm - 11pm


We kindly invite you to join our community in a free, fun-filled family day of music, song, poetry and dance to celebrate the presence of the Ndebele Nation in the UK.
It is a celebration of who and what we are, recognition of the past in order to live through the present and also prepare for the future.
This is not a political event or a ceremony to ?worship? the founding fathers/mothers but simply a day to get together as a community and uplift one another. All free of charge.

Headlining the celebrations and performing live on stage is legendary former Black Umfolosi band leader, composer & singer LUCKY MOYO and his new band uZambezi. More acts to be confirmed.

A hall couldn't be secured for September, the month King Mzilikazi died, hence the October date for the inaugural celebrations.

WOZA Mthwakazi, Asiwutsheleni umhlaba ukuthi isizwe sikhona njalo siyaphila.

Siyabonga.only if these things were happening eSouth Africa which is close to home and very strategic to the rebuilding kaMthwakazi.

Why couldn't we, why can't we, why won't we stand up like abalandeli bakaZuma in the quest yokuvuselela uMthwakazi?????????????????
may be si concerned ngokuya esiswini ie silana for imali. however i think we should invite ourselves to ceremonies ezifana ne birthday ka Zwelithini ebikhona nge weekend and other Zulu traditional ceremonies like umhlanga reed dance ukuze babe awe of us. izingane eziningi zamazulu think every one in zimbabwe is a shona and ngabakamgabe maar it has to change!!
there should be youth cultural exchanges etc
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/09/08 08:01 PM
Gagu siyabonga bo waze wawenza umsebenzi omuhle.basekhona ngempela abantu bakithi abaphilayo ngaphandle la. kuhle ngempela ukuthi abantu bahlangane nje. hayi ngepolitiki noma ngesonto noma ngomatshayelwana. kuhlangane nje kwazwane. nezingane zethu zithole abangane abakhuluma limi lunye. kwazibani, kungavela inkunzimalanga yenkosi ngayole mibuthano. awubheke sokuyothiwa ngiyapolitika. namingiyeza nje no politiki. ngempela siyabonga bo. kungathi singatheleka ngobuningi bethu labo abanelisayo baze.futhi kuthiwa konke free.

mina la engingakhona lento yokubuthanwa yenziwa ngabeSuthu baseLesotho.bayahlangana for 2 days baze nezingane zabo bakhulume isiSuthu lesiya esideep. bajabule impela kubesengathi kuseMaseru.
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/09/08 08:13 PM
Gagu nalesiqubulo sakho sihle. VUSELELA UBUNTU. VUSELELA UBUNTU.sasihle lesisitsho. vuselela ubuntu.12 october Holly Apostles Church Hall, sw1v 4ly.. see you there. konje uNonceba Mnkandla wayevalelisa kanjani lapha kuradio 2? wayethini konje sengikhohliwe mani. wayethi Goodman bye bye. ingabe kwangubani loGoodman onenhlanhla kangaka ovaleliswa emsakazweni. cha ezinye insizwa zinenhlanhla ngaphandle la. so Gagu bye bye.
Posted By: Igagu Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/10/08 08:22 AM
Originally Posted by mphakathi
only if these things were happening eSouth Africa which is close to home and very strategic to the rebuilding kaMthwakazi.

Why couldn't we, why can't we, why won't we stand up like abalandeli bakaZuma in the quest yokuvuselela uMthwakazi?????????????????

Mphakathi, ubuza umbuzo omqoka kodwa impendulo ikuwe namanye amaNdebele lapho eMzansi. Only nxa selizimisele ukubonakala, ukwaziwa, ukukhuluma njengamaNdebele will you start to assert your Ndebele identity. So, phumani under the shadow of South Africans libatshele, libabonise lapho ukuthi lingamaNdebele lina.

Sibanengi kakhulu lapha eNgilandi to make umkhosi lo long overdue and the idea yikuthi lapho okunabantu bakithi abayi 2 or more, babuthane bawutshele umhlaba ukthi bayisizwe sini.

Asidibaneni khona mhlaka 12!
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/10/08 12:46 PM
Gagu kunjani. kodwa lomsebenzi omuhle kangaka ubungawenzi ngani ngomgqibelo? mina bengibona umgqibelo ulusuku oluhle ngoba nathi esiqhamuka lee kuboNewcastle besizokwazi ukuphindela emuva ngesonto siqale emsebenzini ngomsombuluko. phela abanye abafowethu bazabe bebuya ngase Scotland.

okunye esifisa ukucacise yikuthi siza enkonzweni noma sizohlangana siyisizwe sinye qha. kodwa kuhle lokho okwenzileyo. kuyamvuselela umuntu. ngiyabonga.
Posted By: Igagu Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/10/08 01:14 PM
Ngiyasizwa isikhalo sakho Mnu Duze. Inkinga esibenayo yikuthi ama hall abesethethwe ngomgqibelo and yikho ukuze siwethulele isizwe ngo October lo msebenzi. Besiqale safuna umgqibelo ngo September.Ngakho ngiyacela nsizwa ukuthi uze nabantwana and ngiyazi kuzoba buhlungu ukuvukela ethetsho ngomvulo kodwa for one day lonyaka, sacrifice umbhede uzovuselela ubuntu kanye nabanye.

Hayi nsizwa, siyabe sibuthana njenge sizwe hayi for inkonzo noma nje amakholwa angathanda ukufaka umthandazo, angazi. Wozani sivimbe iLandani yonke siwutshele umhlaba ukuthi isizwe sikhona njalo siyaphila. Sifuna sibuthaneni as amaNdebele first and foremost, kungakhathalekile ukuthi ungu nurse, dilayiva, lova, titshala,manenja, umude, umfitshane,ungowe sabatheni, roma, uyinkinsela etc. First sithi singamaNdebele.

Asidibaneni khonale!
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/10/08 07:24 PM
Gagu ngiyezwa. sengiyothatha i one day off ngalowo msombuluko. ngiyobutha konke okungokwakaGumede ngithi ayiye niyobona abantu bakini. ngikhathele mina ingane sezingabelungu. akushosholozwe nakho kuyoxhamanda khona phambili.

as for inkonzo, angeke kuhlale kungabikhona ozoyithi chatha.

uzozwa nje sekubenomunye othe soooommlaandeela somlandel,.;'/';
nawe uvele uhlale phansi ngoba kuyabe kungasekho ongakwenza. nakho futhi kuhle. 12 october . sobonanakhona. kungathi nale weather ingasivumela.
It boggles the mind why any self-respecting mAfrika with a conscience would even let the thought cross his mind uku bungaza uMntungwa kaMbulazi right in the heartland of the very oppressor pig skinned goons aba bhidliza injula yobu Afrika. But then again, abantu seba lahlekelwa unembeza, bangenwa ubelelesi too much. I suspect kukhona inkece abasophe ukuyi hlomula ngalo mgidi mbumbulu wabo eNgilandi yansondo.
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/11/08 06:35 AM
muntongenakudla, ngempela unjani? abantu bazenzela into yabo enhle uyeza wena uzofaka ibhadi. ofr your own record, we , the Ndebeles fought the whites. that was it. finished. uyayazi induku? kulisiko lethu lelo lapha izinsizwa zizwana mandla ngenduku. umuntu angawela phansi akasathintwa. kuphelela lapho.makuqedwa kuyiwako phuzwa abaphuzayo. kuphelile. sinjalo ke thina.so the whites are ok with us. we dont hate them. why should we? its over with us. we are not like thetshona who will kill because they are misinformed about events tha took place 100 years back. shame.

lababantu benza okwabo okungahlangene nepolitiki. so uhlatshwa yini. siyaya sobesikhona thina inkunzi emnyama inkomo edla yodwa. nayo isehla entabeni iya eLondon.
Strange that you're eager to forgive & nut hug these monster pig skinned goons - the original authors & instigators of your nation's alleged current sordid situation. Given the realities of history, the UK should be the last place on earth to host any authentic Mntungwa kaMbulazi celebration. The only plausible explanation why it has suddenly become the 1st choice is: unscrupulous characters have hijacked it ukuze bathole into yokuthenga. Ububha, ubuvila noku phelelwa unembeza kwa some Ndebele guys knows no boundaries. Abantu seba gcwala ubugcwelegcwele too much - abasa lesabi ihlazo nokuzilayo uma ngabe bebona ithuba lokwenza inkece.
ubufuna bayenzele ngaphi? esalisbury/egwelo/emtubatuba/anseleni/ emkuze/kwanongoma/kwadukuza/egingindlovu/empangeni/emanzimtoti?when bona base UK? abantu should celebrate WHEREVER they are. abase UK e UK,abakwaZulu eThekwini, abaseBotswana, eGabs etc. a venue has nothing to do with "unscrupulous characters","oro unembeza"
The UK hosting of this alleged Mzilikazi day is tantamount to Orania purpotedly hosting Biko day. Oil & water. Issue is, the real agenda of these "hosts" is to milk the fascinated belungu of their money. These "hosts" will likely source funding under the masquerade kaMntungwa, charge an entry fee, sell some fake artifacts, present distorted & fabricated stories ngoNdlunkulu, pocket yonke inyuku & get away with it. Bafuna nje ukuthi execute the whole thing with the finesse of a mugging - lining amapokoto abo whilst totally disregarding the realities of loko amaNgisi akwenzile izolo kubantu bakaMntungwa.
Posted By: Igagu Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/11/08 08:30 AM
MaNdebele, lingamnaki lo Ongelakudla, uvele ujwayele ukusola yonke imizamo yethu sonke isikhathi. Lo mkhosi awuna mbhadalo,wozani nje nabantwana sizo dansa sijabule.

Muntuongelakudala, the UK is namhlanje 'home' to thousands of Ndebele peoples so ku right ukuthi siqoqane, sibuthane kanje under a cultural umbrella. Asisoze sathula, sacatsha nje njengawe lapho eMzansi, thina la sophuma sibatshele ukuthi singamaNdebele njalo sikhona.

The Ndebele nation namhlanje belongs to all of us hayi indlu eyodwa nje. Wozani, limyeke lo ohlanyayo ayethola amaphilisi wakhe ngokuthula.

Vuselela Ubuntu!
Your rally call as you lash at me is typical of lento engiyi beke ngenhla. Uthuswe yiloko ukuthi sengiku phuca isinkwa emlonyeni. Wazini ngoMntungwa kaMbulazi wena except inzwabethi? Truth is, your interest in this alleged Mzilikazi Day is solely & purely self-interest. Yindlela osophe ukudla ngayo kwaphela wena ndodamfino. Anyway, desperation knows no boundaries - awu wedwa, maningi amaNdebele adla ngale opportunistic way yakho lena. Suffice to say that izwe liyani buka ngobu gcwelegcwele benu.
Hawu sekuloMkhosi weSilo khona enzikini yabondlebe zikhanya ilanga ababethi sebeqedelane lembubhiso yesiZwe sikaMzilikazi ngokugadla iSilo esinguLobengula?

Awu kwakuhle lokhu. This is indeed the revival of a nation on its knees. Kwenzeka lokhu phezu kwentathel' zindaba lapho zithi abomdeni ekhaya bathe gwaqa babayinkatha bakubeka obala ukuthi iSilo kasivuselelwe.

I will be there with my family and friends. Ngeke sikhuthe uMkhosi onje. Okuhle kuyabukwa.
Posted By: Igagu Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/11/08 10:59 AM
Originally Posted by Muntongenakudla
Your rally call as you lash at me is typical of lento engiyi beke ngenhla. Uthuswe yiloko ukuthi sengiku phuca isinkwa emlonyeni. Wazini ngoMntungwa kaMbulazi wena except inzwabethi? Truth is, your interest in this alleged Mzilikazi Day is solely & purely self-interest. Yindlela osophe ukudla ngayo kwaphela wena ndodamfino. Anyway, desperation knows no boundaries - awu wedwa, maningi amaNdebele adla ngale opportunistic way yakho lena. Suffice to say that izwe liyani buka ngobu gcwelegcwele benu.

Sebengitshelile ngawe, sengizwile ukuthi ujwayele lento oyenza la manje. Ngiphinde futhi, akukho mbhadalo, ntengo for umkhosi lo, it's all mahala for our community la.

Please Muntuongelakudla, yeka le propaganda le misinformation campaign yakho.

Vuselela Ubuntu!
Hatshi Duze u Nomceba wayengathi GOODMAN wayethi BIG MAN bye bye, wayetsho u Elias Mange Ndebele jahelihle.
Posted By: Igagu Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/12/08 11:04 AM
Bakwethu, kufunakala ama comedian, dancers, entertainers etc for umkhosi lo. This will be a day to showcase italenta lakithi so if uphiwe italenta, woza uzosibonisa lona.

We want to involve the audience so anyone can come onto stage enze into yakhe.


Vuselela Ubuntu!
Uthi enne: udinga osomahlaya, omajayivane, ama-entertainers, all sundry talent showcase nayo yonke leyo nyambarara. Koshikisha ufudu, isiphithiphithi ehholweni - noma wubani wodedelwa agibele kwi stage, "enze into yakhe". Abanye boshaya isipansula esinuk' ekhaleni! Now what does yonke lenyovanyova have to do with uMntungwa kaMbulazi?
Posted By: Igagu Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/12/08 01:59 PM
Quote
Koshikisha ufudu, isiphithiphithi ehholweni - noma wubani wodedelwa agibele kwi stage, "enze into yakhe".

What a brilliant soundbite Muntuongelakudla! Ngisazoyi sebenzisa kwi poster, as an advertising line and akuna ngitsho na cent ozayibhadalwa hk hk hk .

Vuselela Ubuntu!
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/13/08 07:29 AM
Gagu kunjani. we mfo sengihleke ngaze ngabulawa zimbambo ma ngibona ukhuluma nolomuntu. uyagula lomuntu. kanti ubungazi kukhona nalabo abafunda kakhulu kwaze kwaphela umqondo. ngiyezwa uyazama ukumqoqa. uyagula.

uthini umuntu ayenze into yakhe. mina ngizothi masibambeni lengane zethu that day. sivele sithi la namhlanje a ku khu lu nywa i si lungu. siyobe sizithole kahle. no silungu the whole day. sokufundisa isiNdebele. ubona kanjani Gagu.
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/14/08 02:39 PM
Igagu kunjani. phila mina ngisaphila. 12 october London sw. mamela, uyazi ngeza nomkhonto nehawu lami from eMsinga. so ngingeza nakho lokho. ngiyokugoqela ngephepha amaphoyisa angeke abone lutho. ngifuna ukugiya kancane ngike ngikhombise okuyizingane kwethu kwakwenziwa kanjani. futhi if ukhona ofuna lezinto ukhona umngane wami oya ekhaya uzoya fika naseMsinga so bangangithinta.

as for that muntongena kudla guy, uyagula.uyabona abantu abagula ngengqondo kube bafundile bayingozi. if awunakile kahle ungadideka ngempela. akafani nomuntu ogula kube akafundile. lowo uvela umbone. at one time wakewasho into engakhulumeki ngoNkulunkulu. ma ebuzwa wathi ubedlala. uyabona nje ukuthi cha phela kubi la. uyagula.
Posted By: mg_d Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/14/08 07:43 PM
this can be done here at mzansi because abantu baningi lana the only thing is to make them understand ukubaluleka kwalowo mbuthano.every year kubakhona ibirthday kamqabuko ebraamfontein so ithink ths one can be also organized only with proper arrangements iproblem nje yikuthi i`ve realised ukuthi abantu bakithi abanengi sebelahlekelwe lithemba lokuba yibo kwabo lapha esouthafrica so this one could help building the confidence in them.from people like igagu with their experience they can help us organise one. so asizameni madoda.yinto enhle kakhulu leyo for abantu abafana nathi kuyadingeka ukuziqhenya ngayo lento.futhi kungcono ngoba okwalomnyaka sikudlulise then we can prepare for next year isikhathi siningi.
Hawu madodaaaaaaaa! yaze yamnandi indaba le. Silifisela inhlanhla ngapho ngase Britain mhlaka 12. Lathi lapha esikhona sesizabopha iplani for next year.

Sisonke magents(labo mama).

Vuka Mthwakazi.
Sengiyibona ukuthi isizwe sesiyavuka manje. Manje wena gagu why ufihla ibizo lakho wena umemezela umsebenzi omuhle kangaka. Uyesaba iZanu PF loMorgan abeDeal yabo?
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/17/08 09:04 PM
Jah Dingani kunjani. akudingeki gama likaGagu. angithi yilolelo nje. alikho elinye.

angithi kube yithina bakwaMthwakazi esithole izwe selife njengaleliya kuthiwe asinivuse kube sithi wubala lolo. kube sithi madoda akuhlanganisweni amakhanda kusetshenzwe. onecebo akaze nalo.

mina bengingathi akuvulwe ama border. free trade for 3 years. yes, konke okuza kulezwe akutheli duty for 3 years. moto, sigayo, tv, everything duty free. for a period of 3 years.abantu laba abasemabhoda baxoshwe bonke. kuqeqeshwe abasha. abantu abakhele kuleyondawo la kukhona ibhoda kunikezwe bona amathuba kuqala. abantu laba bayayithanda indawo yakibo as such they will want to see it prosper. they will welcome visitors. simple.

as it is now, emabhoda kumbi,kungcolile, kubolile. abantu bathathelwa amakomishi. ibhayisikili elilodwa uma ungakwazi ukukhokha lemali engaka abayifunayo liyathathwa. yini nje leyo? abantu bakhona bonke ngamatshona. abasmayili. umuntu wakhona unyantikana kubesengathi niyamnukela.akunabuntu. visitors to the country are treated with such contempt you would think they , the visitors are beggars. its a disgrace. konke lokhu kwenziwa ngamatshona and when we highlight it kuthiwa siyabathuka.

kube yithina kwaMthwakazi kube uthi uma ufika ebhoda yethu uphathwe ngenkulu inhlonipho. kube nalo igedlela lihlalalibila amanzi ofuna ikofi akazenzele. amantombazane isiNdebeleni anihlangabeza ngokubobotheka ngamazinyo amhlophe okwebisi. ubone nawe ukuthi cha bo ngazengaphathiswa okwenkosi. no line. ukuze uze futhi. kodwangoba ngamatshona umuntu akakubingeleli uvela atanase anembuluke athathe ipasport yakho akwince amakhala ahambe napasport yakhe angakutsheli lutho. yini nje? uyothi mayebuya lapho usephethe icoke. akuphonse ngepasport yakho , go to the cio.next. doti.

Duze
Siyalibingelela mfo. Banjani esabelweni sakho.
Kanti indaba yethu le mhlaka 12 abantu bayaphonguhlala bekhangelane nje? Yini lingathumi mina ngiyelidingela iSoul birds, iLanga, noma iVenda kids. Kumbe to make things easy ngethule phezu kukawardrobe amarekotsi legalaxy eyeza lebhudas ewenela. Ngoba ngingadinga uMajayivana liyatshona likhal'izinyembezi. "NGABE BONA BASAKHELA AMAFACTORY, NGABE SIYABUYEA, SIYEGCINA ABADALA KONTUTHU ZIYATHUNQA" Good old days!
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/18/08 06:43 AM
Mthwente kunjani wethu.cha ngomhlaka 12 uGagu uthe umuntu nomuntu uvunyelwe ukungena enze into yakhe. akulamkhuba. siyohlangana singamaNdebele SODWA. mina bengithi ngiyophatha ihawu nomkhonto manje unkosikazi wathi ngiyophelela eLondon undergound amaphoyisa ese la ngoba ayocabanga ukuthi ngiqonde ukuyobulala abantu. ngithe kuye akakhululeke ngoba sengiyozifakela ibheshu. nakhona uyala uthi bayothi yimina engiqeda ma endangered animals. angisazi manje. kodwa okusalayo yikuthi ngiyobutha konke okuyizingane ngikukhombe khona. no silungu. futhi angifuni kukutshela kusese early ngoba kuyodla phansi kuthi hayibo yindawo enjani okungakhulunywa singisi. nawe uma unazo yiza nazo zizobona isizwe sakubo. London sw ngomhlaka 12 october siyobonana khona Mthwente. akupolitikwa Mthwente ungakhohlwa. sohlala sikhulume senze loba yini yesiNdebeleni.
Posted By: Igagu Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/18/08 10:24 AM
Bakwethu, ngalolosuku, i stage ngesethu amaNdebele, wozani nabantwana sizohlanyela imbewu yokuziqhenya ngobuntu bethu. This is your project, wozani and take ownership ngoba it doesn't, shouldn't belong to Igagu or us'bani-bani eyedwa.
Duze, haa m'fethu, woza ne cultural weapons zakho, ngeke ubotshwe ngamangisi. Zigoqe nje ngamaphepha okwe xmas present uze uzogiya mhlaka 12, kodwa awuphindeli nawo ekhaya lawo ma weapons ngoba ngizakuthathela wona, asengawami vele hk hk hk.

Mthwente, ulabo abangama professional musicians obaziyo? Bacele babuye bazo ncedisana lomfoka Moyo bacule imbube etc.Wozani bantu bakithi and njengoba etshilo uDuze, sinalo ilungelo lokubuthana singamaNdebele sisodwa sithuthukisane. Ziyakwenza lokho ezinye izizwe la so why not thina?

VUSELELA UBUNTU!

duze, respect kuwena kanye lemibono yakho. Ubuphoxo bakho is an icing on the cake!

Posted By: Igagu Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/26/08 03:22 PM
Ziyawa mhlaka 12 bobaba labo mama. Ngithe ngilikhumbuze libuye nabantwana sizo giya seqe njengasekudeni kusabusa uMambo lo Mzilikazi.

Vuselela Ubuntu!
Mina i would really apprecite to come is there anyone i can organise transport with them from Manchester.
Posted By: ngubo Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/27/08 10:43 AM
Ziyawa mhlaka 12 bobaba labo mama. Ngithe ngilikhumbuze libuye nabantwana sizo giya seqe njengasekudeni kusabusa uMambo lo Mzilikazi.


ZIWANGAPHI BABA WAMI.
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 09/27/08 05:35 PM
Mpume. kunjani mfo ngaseThekwini? ngapha ngase u.k. kugrand mfo. siyaya ngempela eLondon siyozama ukuletha ubuntu bethu. kuyobe kungamaNdebele wodwa. siyogiya thina onkunze mnyama inkomo edla yodwa. asinandaba nokuthi sithi amaNdebele wodwa. just imagine being with your own kind. sisodwa.

we Mpume kuliqinisa yini lokhu engikuzwayo? bathi umgabe uthi yena akahambisani nokuxoshwa kukaMbheki. bathi uthi as far as he is concerned uThabo is still the president. bathi he then instructed his people to fon uMbheki ukuthi azoqedisa indaba yakhe. ifoni yabanjwa ngu secritary kaMbheki. hallo can i help. yes its zimbambwe ,can we speak to the president. kuthiwa usecritary wavela wathi Thabo naba labantu bakho. akasatsho nokuthi mr. kuthiwa sokusaziwa ukuthi ma kuthiwa naba labantu kuyobe kushiwo obani.

kuthiwa uThabo wavele wathi batshele ukuthi ngithe fustcheki lamatshangani anganangqondo khona manje ngiphelelwe ngumsebenzi ngenxa yabo. kafir. washo ephosa izandla emoyeni . batshele bafonele uZuma sokunguyena ophethe.kuthiwa abo f words balandelana wawungaphika ukuthi its from Mbheki. ngempela kuthiwa kwaze kwahleka nosecritary .wathi kulabantu Thabo say fon Zuma. wabeka ifon phansi. kuliqiniso wena ongasekhaya?
Posted By: Igagu Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 10/06/08 08:41 AM
Bakwethu, labo abafuna ukwazi ukuthi iHall leli likuphi kwendawo, cofanini la liyethola yonke idetails;

http://www.holyapostlespimlico.org/parish_info/church_hall.shtml

Kuyalunga bakwethu and now we have the only praise-poet yakithi la emazweni, Isilo confirmed to perform with his band.

Koshikisha ufudu, kudabuke ibhulumasi!
Ngiyasithanda ISILO, loma kanjani ngizobe ngikhona. Angila ndaba loma kuzabe kutshisa likhipha ofudu engebhezini loma kuzobe kuqanda kufrizisa umkhantsho, ngizobe ngikhona, labo abathanda ukungibona lize, sizohlangana khona sisine, seqele phezulu, kuze kudabuke ibhetshu.
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 10/06/08 12:42 PM
see you there.
: Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations...

VUSELELA UBUNTU!
Quote
Poster: Igagu
Subject
COME AND JOIN US AT THE LAUNCH OF THE UK MZILIKAZI DAY CELEBRATIONS

Date: 12 OCTOBER 2008
Venue: Holy Apostles Church Hall LONDON SW1V 4LY

TIME: 2pm - 11pm


We kindly invite you to join our community in a free, fun-filled family day of music, song, poetry and dance to celebrate the presence of the Ndebele Nation in the UK.
It is a celebration of who and what we are, recognition of the past in order to live through the present and also prepare for the future.
This is not a political event or a ceremony to ?worship? the founding fathers/mothers but simply a day to get together as a community and uplift one another. All free of charge.

Headlining the celebrations and performing live on stage is legendary former Black Umfolosi band leader, composer & singer LUCKY MOYO and his new band uZambezi. More acts to be confirmed.

A hall couldn't be secured for September, the month King Mzilikazi died, hence the October date for the inaugural celebrations.

WOZA Mthwakazi, Asiwutsheleni umhlaba ukuthi isizwe sikhona njalo siyaphila.

Siyabonga.
BANTU BAKITHI, BANTWANA BENHLABATHI , ASIZENI NGOBUNENGI BETHU SIZOPHAKAMISA UBUNTU BETHU. AKEKHO ONGASIPHAKAMISA NGAPHANDLE KWETHU , NJALO MASINGAZIPHAKAMISANGA ZIZOGCINA SESIGINYWE NGEZINYE IZIZWE. SIZOBATSHELANI ABANTWABETHU!

MINA NGOKWAMI NGIFISA UKUTHOLA AMA CD ABACULI BEKHAYA, ALBERT NYATHI KANYE LABANYE. SIZANI BO

AH KWAZEKWABAMNANDI UKUBA LINDEBELE. NOTHING IS BETTER THAN I SELF AFFIRMATION. SIBONGA KAKHULU LABA ABENZE LUMSEBENZI OMKHULU WOKUQOQA LUMKHOSI WE NKOSI YETHU UMZILIKAZI. SIKHOLISE OKUYISIMMANGALISO.LIZE LINGADINWA LAKUSASA NJALO MALIFUNA IZANDLA SILAZO ZONEZO EZIMBILI EZIMFITSHANE ESAZABELWA NGUTIXHO.
siyakhonza koMthwakazi, ingabe uhambe kahle umsebenzi wokukhumbula inkosi uMashobane, ? Please give us some feedback...and well done to the organisers.....
Bhakaniya wena owagebhula umhlaba kaMansipala

Ukutshelwa yikuncitshwa, bekusindwe ngobethole, bekusinwa kudedelwana, hhayi isizwe sivukile madoda. Muhle umsebenzi owenziweyo, mina ngikholise kakhulu, ngize ngadla lenyama yenkukhu ewosiweyo,ingabi mnandi kanje. Iqembu le UZambezi ebelihambisana lomfoka Moyo lenze imihlola laphayana, ngibheme ngakhola, kuthe uma kuqala lafundisa abantu Isishikitsha sabomama lesiTshiki sabo baba. Bekugiywa indlamu kuphethwe amahawu ngizizwe ngivukelwa ngokwakithi, ngizizwe ngingumuntu ngeqiniso njalo ngokuphelele. Ngithande kakhulu lapho osomabhizinisi bakoMthwakazi besithsela ngamabhizinisi abawenzayo loma abalawo lokuthi ayenzani, lokhu ngizwe kungikhuthaza kakhulu njalo kukhombisa obala ukuthi isizwe asikafi sisaphila. Ngikholise kakhulu njalo inkulumo esiyethulelwe nguMpho Ncube, ngimthande kakhulu lapho ethi kumele siziqhenye ngobuzwe bethu njalo singaxolisi emuntwini ngalokho esiyikhona, uqhubekile njalo wathi, kumele sisukume sithathe indawo yethu emhlabeni njengezinye izizwe. Ibe ikhuluma insizwa,ngiyithande kakhulu. Hawu kube kuhle kakhulu, kuthe kusesenjalo kwacelwa ubaba uPius Ncube ukthi abeke umthandazo, gcizelele ukuthi isizwe esingela history, loma imvelaphi, loma imbali yaso sifile, uthe kuqakathekile ukthi sifunde lakuJesu Khristu obelayo ihistory yakubo njalo eyiqakathekisa, uthe lapho esekhuleka ngimthande kakhulu lapho egcizelela ukuthi isizwe sikaMthwakazi is being "oppressed and trampled on". Kunengi okwenzakele laphayana izolo,ngize ngathola lomuntu ongithembise ukungifaka emsebenzini engawufundelayo ngoba laye esenza lowo msebenzi. Besibusa, sikhomba ngophambili, kusindwe ngobethole.

P/S
UDuze loMthwentwe angibabonanga.
Originally Posted by Mthakathi27
P/S
UDuze loMthwentwe angibabonanga.

Sabona Mthakathi27
Ngeqiniso angisaphumelelanga. Wena ubone ngani ukuthi bengingekho. Siyabonga konke elisenzele khona, kunye lokudla inyama yenkukhu eyosiweyo. Angazi sasivele sisekelelani ukuyosa kudala. UPius okhuluma ngaye ngumfundisi? I m humbled. Ngiyathokoza makunguye ngoba ubelwela uMthwakazi eyedwa for a long long time. Kulungile ke mfo ungakhohlwa ukungitshela ukuthi waze njani bengingekho. Mhlawumbe umuntu u-under surveillance. LoDuze laye bengekho? Kumbe ndoda wena nguwe obungekho. I find it unbelievable that Duze could not make it, for any reason. Or you just mean you did not identify us noma kungabe kuyikuthi besikhona?
Hayi Mthwentwe mina bengizidlalela nje, bengingakwazi kanjani ukuthi uDuze nguwuphi lokuthi uMthwentwe nguwuphi?
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 10/13/08 12:55 PM
ungazobheda weMthakathi. ngiyokudonsa ngendlebe mfana. cha ngiyazidlalela bo mfowethu. ungaphatheki kabi.konke lokho okushiloyo kuyakhomba bewukhona ngempela. bengingaphuthelwa lithuba elihle kangaka kodwa mfo? bengikhona.

kulabo abakade bengekho maningaphatheki kabi.next time. bekukuhle. amaNdebele asekhona. lababantu ma bekhuluma bakhulumela phansi. yizinto ebengiziphawula. ubabona bayifour behleli bekhuluma kodwa ungeke ubezwe.

okunye bafowethu bekunabobaba mina engibazela kutv. angifuni kusho amagama abantu ngoba hlezi bangathandi lokhu ingikushoyo. ngihleke ngafa uma omunye ubaba ekhuluma ngamasiko. uthi kwezinye izindawo ezimbambwe uma kulotsholiswa kuvelwe kufunwe imoto, flat screen tv nemali engabizeki. intengo yomuntu ngempela. basuka sebethengisa umuntu wabo. ngathi haa, kanti kunje. nginawo amantombazane ngiyofuna ieropleni ngempela. haa kanti, kungathi kunzima kanje ukuya ngasekhaya.okunye engikuphawulileyo lababantu amaNdebele abakhulumi isikhathi eside. njengaye lobaba uvele nje wathi gqhamu wabe useyabonga. mina ngisathi uzashaya ende inkulumo. lutho. uthe nje abantu abangenasiko bafana nabantu abafileyo. wathi kwasebhayibhilini impela liyaziswa isiko ELIHLE.

lomfo uMPHO angifuni nokuzama ukusho lokho akushiloyo ngoba kungenzeka ngiyone lento yakhe. abanye bangacabanga ukuthi ungumuntu omdala futhi omkhulu. bafowethu leyansizwa iyakhuluma. we must be very careful ukuthi sithini la enkundleni. if lamadoda abelapha engabanye nabo abala kuNkundla. yeyi. ngithuke ngafa ukuthi mhlawumbe umuntu usuka ephendulani nabo. haa.

uMpho naye uvele wathi caphu wazithulela. ukewabona umuntu wena usafisa ukuthi makakhulume avele athi ngiyabonga salani kahle. kodwa ngempela lomfo ngoba usemncane akananamadevu, uyicabanga kanjani into enje. vuselela ubuntu. ufake nesikhipha esibhalwe kanjalo. mina angifuni ukundlulwa ngabanye abafana mani.

kodwa kungathi kusekuningi azokusho lomfo. so zihlobo imbewu ihlanyelwe kahle
Posted By: Igagu Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 10/13/08 01:37 PM

SINGABALIMI


Mthwakazi Omuhle! Hayi, ngifisa kuthatha leli thuba bantu bakithi ngibonge wonke owakithi(kanya nabangani besizwe sakithi) obekhona izolo. We made history bafowethu nabo dade hayi ukuthi abanye abantu basenzele i history- we made history thina izolo.

Ngiyabonga Mthwakazi, sibuyile saba banengi izolo and kungi jabulisile ukubona abesifazane abakithi bebanengi phose okwedlula amadoda. Utshilo u main speaker wathi singabalimi sonke, ingqobe ikimi nawe ukuthi siyivuthise into yethu le, siwutshele umhlaba ukuthi isizwe sakithi sikhona njalo siyahlonipheka.

Nginesicelo Mthwakazi omhle. Kasingabuyeleni emuva, lapha sihamba ngesiko ngakho kasingasabi lutho, singavilaphi, singaxolisi njalo singaphoxi muntu. Utshilo umfundisi uPius ukuthi kumqoka ukuthi silibambe isiko lakithi ngoba singaba yisizwe esingela mpande if singalahla isiko. Ngiya mbonga umfoka Moyo le qembu uZambezi, iqembu Melodies of Grace, umfoka Ndlovu Unkohliso, umama umaSiziba yena oyi mbongi(poet) ngokusi jabulisa okukhulu okunjeya.Nalabo futhi abajayive bagiya beqa bephethe amahawu, s'gud s'nayisi bakwethu.


Abantu bacelile ukuthi between manje and next September, kube khona umbuthano ozasihlanganisa futhi sijabula sixoxa kamnandi. Kuthiwani ke Mthwakazi, kwenziwani ke. Kasihlanganiseni amakhanda sibonisaneni siyeni phambili.

Ngiyalibonga njalo ngiyalithanda lonke. You made me feel proud to umNdebele. Kusekela namhla, ngiyazinikela njalo ngizavikela umuntu wakithi lapho engihlangana naye khona.

Ngiyabonga.
Baba Ncube, you are a Mthwakazi The Great kusukela izolo. That was classic and to rediscover our pride that way was one of the greatest things that has ever happened lapha kwelikaQueen kithina abosapho lukaMzilikazi.

Well done baba. Kanti Mthakathi ngikukhuthe njani. Bengifuna ukuthi ngikubambe ngekhola kancane besesegiya sonke afterwards. Bekumele basinikeze amahawu lentonga leziyana kanye leStage kengikuthi vathu kancane besesigiya. Uvele wacatsha nje. Next time ngiyakufuna.
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 10/13/08 06:14 PM
Mfowethu Mthwakazi omuhle.namanje siyabonga.ngempela omama bebebaningi kunabobaba. funny nee.but anywere, it was a day. nina enikuboGoli nimcele uGagu azoninceda ngokulihlanganisa. the feeling of being with your own kind is just good. asiphelanga isizwe sikhona nobuntu busekhona. abantu basahleka batshayane izandla. bakwethu bekukuhle.mina ngihambe ngingafuni.

isimilo, mina bengihambe nengane. baziphatha kahle kungathi ngezabo.bezizinengi ingane okunye okungumfanyani kwatsho ngokugiya kwandlula amadoda amadala.

ngihlekiswe ngenye insizwa. lensizwa beyithi iqala ingoma the ibandla liyivume. manje besingayazi lengoma yakhe lomlisa. wavela wathi ah ah aniyazi? anikhulelanga kwaGodlwayo. ingabe kwaGodlwayo kukuphi. ngihleke ngafa. hawu lendoda iyayithemba ngempela indawo yakubo kwaGodlwayo. iyamangala ukuthi kukhona abangayazi lendawo.

nizibonile ingane zabelungu zizokudla. ukhona ozibizileyo noma zivele zeza nje.

empeleni kuningi esingakwenza siyi khomunithi yamaNdebele ukuvuselelana.12 months to me is very far. ngivumelana nawe Gagu ukuthi akuhlanganwe futhi, emnandi iyaphindwa. into enhle yikuthi asipolitiki. sihlangana siyisizwe ngamasiko ethu. mina futhi angisesabi. lomfo obeyi main speaker uthe sikhululeke size nemibono. sinayo minengi.

makube nesikhwama. sidlile sasutha kodwa kuthenge bani??????? mina angizidli inkobe zasemzini. futhi ngisemutsha kabi ukuthi ngingahlulwa yi 10 pounds after every other month. uzifake enkingeni Gagu. vula i account. nabanye obathembileyo bese nisinika inambha. qha kwaphela. kuyothi lowo onayo afake leyo onayo. njalo nisazise ukuthi sekunamalini. ngumbono wami lowo.

ubona kanjani jazi. ngumbono okahle nee. awuzwe Mthakathi kuvuma naboJazi wena uthini? next time Gagu uhaya elikhulu iwolo uthenge nokudla okuningi namabraai stand amakhulu amaningi futhi.

lithini bafowethu nabodadewethu. kuthiwe size nemibono. salani kahle nina bakwaMthwakazi.
sick Sengiluhlaza ngejealous bantu bakithi.

Asenzeni phela lathi eJozi. Indaba nje eJozi siyobe sisesaba ukuthi kuzangena iCondor yamapoyisa kuchitheke izitshebo sesiphimpwe ngaMaShona! Siphila njalo phela thina. Lokutshisa bayasitshisa ma befuna.

Kwakuhle-ke lokho okwenu. Makuhlale kunjalo!
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 10/14/08 04:27 PM
Mbezothili kunjani wethu. lutho mfo khohlwa ngamaphoyisa. nina eGoli nibaningi kabi. kwamaphoyisa lawo ayazi ukuthi nincindezelwe kanjani. amanye ngamaNdebele kwawona. so mfo nina ncengani uGagu aze azonilungesela. lomfo uyisimanga. simbonile thina ngawethu amehlo sambamba ngezethu izandla sadla naye nalengane zabelungu ezithanda ukudla kwabantu. mncengeni. thina sibenenhlanhla kwabakhona ubaba umfundisi omkhulu uPius Ncube. yena kanye lo esimbona ku tv. no politiki, nokweyisana nomkhuba, nothing. just coming together as a Ndebele nation to up hold our ubuntu, culture and just plain being ourselves really. kumnandi.

if asikwenzi thina sokwenzelwa ngobani? ningesabi. umhlaba wonke uyazi ngathi ngoba singabantu abazithobileyo futhi abanesiko elihle kakhulu kabi. ucabanga ukuthi sifelani? yikho lokho osathane befuna ukusiqeda. sesiqalile uzozwa sekuduma koBotswana, Canada, America niyosala nina. futhi sibahle ngokwenhliziyo sinjalonje.


Quote
ngihlekiswe ngenye insizwa. lensizwa beyithi iqala ingoma the ibandla liyivume. manje besingayazi lengoma yakhe lomlisa. wavela wathi ah ah aniyazi? anikhulelanga kwaGodlwayo. ingabe kwaGodlwayo kukuphi. ngihleke ngafa. hawu lendoda iyayithemba ngempela indawo yakubo kwaGodlwayo. iyamangala ukuthi kukhona abangayazi lendawo


He he kodwa uyaganga Duze, ungafa ngensini impi yako Mahlabayithwale iphethe ifleki lakubo, akuyeke linto yakho. Angizange ngihleke ngalesosisikhathi ngoba bengi siras sifundiswa ingoma kodwa manje ngihlekiswa ngumbhalo wakho ophezulu ngikhumbula leso sehlakalo.

Usuke wahleka wakhohlwa ingoma, wothi ngikukhumbuze ithi 'LIMQAKEZELENI BOMAMA! HA HELELE ! MQAKAZELENI........(angisakwazi phambili ukuthi ithi lina elivela 'egangeni' kumbe 'ebungomeni' kodwa okusalayo yikuthi ngiyithandile njalo ma ngishawa ekuseni ngiyayicula besengijobelela awami amazwi).
Akubuze oGodlwayo bazokuchazela uyeke ukuhleka, phela beyithe gwaqa ; iSidzibe, iMabuze, iLubuze lezinye izigodi zakhona thus why ubemangala lumfo singamvumeli. In our next cultural event ngifuna wena ukhalele ezakini ngizakuhleka uzovuthwa.

Manje the very gentleman wengoma ungihlekise ngesikhathi sikuworkshop yomgido wesintu, sekufanele siphakamisele amahawu phezulu kancane ,uthi kimi 'Hayi hayi ndonda phela into le iyasinda'. Ma ngilihleka leliqhawe lako Godlwayo elisindwa lihawu lalo liyaphinda futhi lithi kimi 'phela liyangidlepha ,elakho lilecusion' - yebo amatupula ami abevikelekile ngecusion ngemuva kwesibambo,kodwa ukuhlolisise nini lokhu lumnumzane! Very humorous guy. Ngimane ngazihlekela ngathi longuMthwakazi wangempela labantu bakhe abamabalabala. Iminwe yeqhawe seyathanjiswa yi computer.Ubalise ukuthi ubuya upnorth angisakhumbuli kahle kumbe uthe e Wales ngiyafisa ukudibana laye lu Godlwayo olobuntu kesizihlekele.
Heyi bakwethu, ngibone omunye umlungu ogibele kwi stage watshaya inkondlo ngesintu. Ubengubani lowana mlungu obekhuluma isintu kahle kanjalo?

Next year madoda labo mama, asigcwaleni endaweni. Bayakhala akade bengekho asebezwile ukuthi bekunjani, bathi next year ikhatshana kakhulu labo bafuna ukuzizwela ubunandi hk hk hk.

Bekunge Nsonto emini lapho umkhathi wawuthungulule kubalele kusithi lapha lalaphaya uphandlaphandlwe ngamayezana angatsho lutho.Kwaswelakala nje omantengwane ukuthisibezwe bekhwaza ,beklwebhaklwebha ikhwelo ezintangeni zamasimu lezivande.Hatshi ke asibongeni sidumise lokhu esilahko ngoba sisemangweni lapha omantengwane esilabo ngababonwa ngamehlo enhliziyo nxa kusiwa imikhosi emikhulu njengalo okade siwugqiba nge Nsonto le edlule.

Bancifa sakuncifa kwamabhasikili eseyanyiswa ngaphansi kwesihlahla,basola sakusola njengenyanga iphiwa imbuzi ecakileyo,besithi kwenziwani ?bazenza obani? he he mfowethu wena okuleli qembu ukutshelwa yikuncitshwa ngoba sakholisa fethu!

Hatshi ke waqala umsebenzi weNkosi ngomthandazo esawunikwa ngohloniphekayo uPius Ncube onguMfundisi wase nkolweni yeRoma lapha esasibuthene khona.Kwahle kwathi ukuba kukhudunyezwe inkundla ngezingoma kwangena wona phela amadlelaphezulu omgido wesintu iZambezi abafana bagiya ngaze ngakhumbula kithi le eKhezi ngezikhathi zekhisimusi.Kwaba lethuba lokuthi amadoda ancwadileyo ayesemphakathini angene lawo enkundleni atsho ngesiko lakwabo ,kwakuhle ke kwakhala umfazi ongazalanga ,kwatsheda lo ngatshediyo ngoba bagida lanxa abanye babekhanya ukuthi babeqala ngalelolanga ukususa unyawo kodwa kwabamnandi ngoba okukhulu kwaba yisifiso lothando lokuphatheka emsebenzini wakwabo

Okhekhe labo bagiya kwamangalisa ngoba mhlomunye abanye balaba bantwana kabakaze bazizwe lengoma ezazihlatshelwa ngalelilanga kungesikuthanda kwabo kumbe abazali kodwa yisimo esikusona sihambile phela lapha.

Angena amanina asina acabuzela besitsho ngabakhula bekubona kusenziwa nxa behlom'lela obaba emikhosini.Ikakhulu ngesikhathi kutshaywa ingquzu bagiya bagabaza abafana bakomnyama ubambile kwasuka amaphepha !

Amantombazane kaMoyo lawo azange aswelakala ,ahola ingoma ezimnandi ezavusa amadlabuzane kowayekhona kwangathi kusemtshadweni.

Wazo ngena umama ehaya izinkondlo,hatshi bakwethu ngitshilo ngathi ukutshelwa yikuncitshwa thina esasikhona sithi ,"NOMA BABETHI SIBULAWE,KASISOZE SIBULAWE.UBUQHAWE BETHU KANTI BUYISONO?"

Ngingeze ngalandisa ngedlule lapha angangihlomulela laye omunye .Isiko bakwethu kalifi osekusele yikuthisondle lo umsebenzi esiwuqalile ngoba umuntu kufanele abone ukuthi umuzi wakhe awungenelwa ngomantindane ,ngokuwuqinisa,sikhona thina izangoma sathwasa kudala ,sathi ngokuhabula sazuza amandla okubalekela uMGODOYI ngakho phinde sithakathwe ngobaSITSHWAMILE ngeNsonto osekusele yikuthi SISEBENZE SINGAYEKI
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 10/16/08 08:55 PM
JJ mfo kodwa wenzani nawe manje. awazi ukuthi umuntu angahleka kakhulu kuyenzeka aquleke. ungihlekiselani kangaka mfo.kanti. nami ngiyafisa ngempela ukuyibona futhi leyandoda yakwaGodlwayo. isindwa lihawu kube inde kangaka. ingoma yona ibimnandi ngempela futhi ingathi inezwi leyandoda. ngangithi iziwe yimina ngedwa.

futhi we mfo kwabakhona omunye naye owangihlekisa kakhulu. yikuthi wakhuluma ngamaTshona and kwakuthiwe no polopolo so angikwazi ukphinda lento yakhe. ngathi ma sifika sibingelelana wathi yena ungumfundisi so mayesetsho lento yakhe ngazama ukuvala umlomo ukuthi ngingadubuki ngohleko kodwa omama bafa ngensini.yena wavela wazifakela izandla zakhe ezikhwameni wazihambela wathi ngisayobona ngaphakathi.

omunye umama wathi ngicela inyama bo wemaNdebere kuthanda nyama. bayazihlekela nomngane wakhe batshayana izandla.

ingane zami zithi baba sizoya nini futhi. ngithini bafowethu. ngthi next year or ngithi uGagu kungenzeka enze esinye isimangaliso kungekudala.
Posted By: mg_d Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 10/16/08 10:03 PM
lingasigwabiseli madoda akithi thina abanye sesilengise inhliziyo kodwa kungasenani bafowethu mina ngilitshayela ihlombe ngempumelelo yenu kuhle ukuthi saziwe lathi emhlabeni wonke njengoba bengasikhiphi emaphepheni kuyabongeka zinsizwa zikamthwakazi GAGU into emnandi iyaphindwa mfowethu ungadinwa lakusasa ndoda mhlawunmbe ungasiza lathi ngapha emzansi siphume emaflathini ngokuseluleka ukuthi siqale kuphi senze kanjani,ukuze siwenze lathi lomcimbi izinsizwa eziwuncoma kangaka.
Quote
abafana bagiya ngaze ngakhumbula kithi le eKhezi ngezikhathi zekhisimusi

Ag shame BongieD

Lenna bekegopotse kwayesu kadinako tsaka!

AMaNdebele abethe gwaqa bevela kuzozonke izinkalo zikaMthwakazi. Kuyathabisa ukuzwa ukuthi i Khezi layo beyikhona. Kodwa Bongie aphi amacimbi muntu wakithi? Phela thina kini sikubiza eMaphaneni: kocimbi kalikhanywa, kodwa lidojwa phansi lifakwe ebhodweni.Phoke kutheni ungasilethelanga ukudla kwesintu ke sizikhumbuze sihlobo. Ngonyaka ozayo uzelawo phela.

Umama olomusa ongiphakele inyama yena ubevela eBokalaka, ngadla ngagcwalisa lelithanga lesisu sami sathi mpa.Ngidibane labantu baseBokaka, koGodlwayo, Bulawayo ,abeseMaguswini khona angikhulumi.Ziqinile insizwa zaseMaguswini, uzibonele lawe, kubonakele ukuthi zikhule zisidla izitshwala zenyawuthi lamanye amabele, kwathi othina esakhula ngomgayiwa sasala sesikhefuzela siphethe amahawu. Mina phela Bongie isitshwala senyawuthi angisazi langelihlo, ngethemba ma sikhula kulelibandla lethu sizofika ezingeni lokuthi abantu baseMaguswini bake beze lenyawuthi basizwise lokhu kudla kwabo. Kube lesinye isikhulumi esiqavile esikhulume kamnandi ngezwa ngisibalamadlabuzane ngobuNdebele bami; sithe sona ngesase Jambezi. Ngabe iseMagwuswini yini le iJambezi? Ikhona intombi yakithi eyahamba yahawula ngomtshado weJambezi ngo 1979 lalamhlanje ayizange ilugxobe ekhaya izophinda imikhombe.Bathi yafika yabagcwalisela umuzi ngabantwana, ngikhohliwe nje ukuyayithonisa kulubaba.

Ngizwe omunye ethi uphuma koNgungumbane. Kungaphi lapho?. Uthe elanda imbali yakubo kwangathi uthi badudulwa ngabelungu {ma ngimuzwe kahle) bephuma endaweni ethile. Yimbali okufanele ibhalwe ezincwadini ngabantu bakithi ukuze ingabuni.

Lami ngithanda ukugcwalisela kulaba asebebongile ukuthi lathi siyabonga kakhulu Mthwakazi omuhle ,oNdlela Zimhlophe lina sizwe seNkosi uMzilikazi. Angithandi ukuwona inkulumo zezikhulumi eziqavile kodwa u Mpho uthe asazaneni, singesabani, njalo sazisane, ungezwa omunye ekhuluma ulimi lwakho uzibandakanise laye.Ngizwe ngisiba lamanhloni ngalawo mazwi amqotho.

Ukuba khona kuka Mfundisi ubaba u P Ncube ukuzozimasa lumkhosi kungikhuthaze kakhulu kanye lamazwi akhe. Siyabonga qhawe lakithi. Ngiphinde ngibonge kulaba bafundisi ebesixubene labo. Benze samukeleka sazizwa sisekhaya endaweni yabo.U MaNtongande leqembu lika Mfundisi uNkala banandise sakholisa okuyisimanga. U mqhubi wohlela(MC) uqhube kahle umsebenzi, siyalibonga lani lonke eliqoqe lumkhosi weNkosi.Kubapheki lingadinwa, othina besingobadlanje obanathanje, saze sabutshiya; besisebukhosini impela. Kwelizayo sicela ukulihlomulela esitsheni samapeni.

Kukhona udade othe ulwela amalungelo abasebenzi bakithi abangelamaphepha enfanelo lokhu okwenza bahlukunyezwe ngabaqhatshi.Uthe singesabi ukudiphothwa, silwe lalaba abaqhatshi ngoba umthetho awubavumeli.

Kumama waseBirmingham sizikholisile inkondlo zakho, ngithi qhubeka usilwa leyompi yolimi lwethu. Siyazigqaja ngawe. Libe limzwe kahle ;uthe uselwele isiNdebele ukuthi sifundiswe abantwa bethu la eNgilandi njalo aseze avuma amakhosi enfundo. Bungabe bukhona ubuqhawe obudlula la!

Zinsizwa zeZambezi ,angilawo amanengi.Sithembe lina lingasitshiyi, lisikhokhele njalonje emasikweni. Umsebenzi wenu wokuqoqa isizwe ngezamasiko mkhulu kakhulu.

Kubobaba, omama lezingane ngithi kini ;SINGABAYINI NGAPHANDLE KWENU MTHWAKAZI OMUHLE.

He,he,he JJ, akungiyeke mina ngamacimbi. Mana ubone next year ngizabe ngiwavunile epulazini lo mlungu la and ngifuna ube ngowukuqala engiza mphakela istshulu samacimbi ozasidla uze ukhothe iminwe lol,lol.

Kodwa sakholisa shame, akeling'phinde madoda(forgive the pun)lol,lol.
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 10/20/08 12:50 PM
Bongie kunjani. mina ngisaphila. nami ngiyawathanda kabi amacimbi. so lesositshulu wenze sibe enough plus 1 , nee.

ababengekho ngaloluyasuku bathi sibatshele okwasichazayo. ikhona leyansizwa eyayiphethe amaphepha iyiyo eyayisho ukuthi manje kwenziwani kulandelani. angazi noma kwakunguMC na. abantu bahleka baqamelana ngesikhathi umfundisi uNcube ethi uzokhuluma ngesil;ingu ngoba kunabelungu bese lensizwa itolike ngesiNdebele. yavela yatsho lento etshiwe nguNcube ngesilungu. uNcube wakhulumela endlebeni yayo lendoda ukuthi hayibo phela uphinde inkulumo nawe ngesilungu.

safa ngohleko. ngempela umuntu wabantu wacela omunye onganceda ngokutolika. haa kwasukuma umpetha. sasihleli phansi nenye insizwa sisithi siyobona ukuthi uzokwazi na ukutolika elinye igama yavela yasho lona ngqo. kwayena lomfo akusumuntu omdala lubhungu nje kodwa isintu cha manga mabi uyasazi.
Awu DUZE ! musa ukuzisondeza e DUZE,

UBongie uthe yimi u No. 1 kulesosutshulu, ngamanye amazwi kuzofanela ukuthi ithanga lesisu sami leli liqale ligcwale ungakaze usondele e DUZE.Ngingabhodlake besewuyasondela.

Anyway , ubhuke kusese eli., ngizodla ngikutshiyele mfanakithi , kodwa uhlakaniphe phela, uqhaphele ezinye insizwa ,otherwize zingakuhlutha isitshebo sakho ungakasuthi. Mina ngizobe sengigrand ,sengithe daca laphana esigcawini, ngizivungulela, ngiphuluphulula isisu esicazimulayo. Kwazibani, engxenye lokokwehlisa ngiyabengikusondezelwe. Bukhona ubukhosi obudlula lapho yini Duze!
Ah Duze , phela le eyesiNdebele i siras. Kasuye yedwa loyamqondisi wohlelo obephelelwa yisiNdetshu .Khumbula udade obebika nge Church ye Brethren ese London. Ngizwe ngiyangeka ngoba mina nginguBrathan ngokwenvelo njalo layizolo be iyisonto yesiNdetshu. Abelungu bakhona babekhuluma iSiNdebele esijulileyo bebizwa ngabo Nyathi lamanye amagama esiNdebele. Ukhona umfundisi, okwakuthiwa ngu baba u Shank,ma exoxa wawungakhohlwa ukuthi ngumlungu kubenje sengathi likhehla lasemakhaya lixoxa labazukulu balo.Abanye they contributed kuliteratue kaMthwakazi including a Ndebele /English dictionary if I am not mistaken. Manje the tables have turned.

All the reasons for u 'VUSELELA UBUNTU'. Ma kuqala thina ukuhlafuna ulimi , ingane zethu ke?
Ma kulesitshulu next time lami ngiyeza ngoba ngisithanda kabi. Majida I dont think we should wait for next year to meet again, angeke savukelela phela laso isintu ma kukhatshana lakhatshana kangaka. Somelela the next langa likaMzilikazi for 2009 next year ngoba its a calender issue but ukuvuselela ubuntu madoda, siyacela phela bantwana benkosi sondezani nganeneo, khonapho kuboChristmas. Alizake libone ukuthi ikhisimusi yalapha iqanda njani? Ungaphi Ugagu? Thina esingaphumelelanga this time singaphambana, oDuze sebesenga lezimithiyo so.
Posted By: mg_d Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 10/21/08 01:56 AM
awu madoda linjani lonke mina ngisaphila, mina ngithi ngizozwa selihlanganisa eyasekhaya phela njengoba nangu lodecember efikile kesiyo gida komgodoyi kuhlabeke itshona,ubunandi bunigi kabi uma sihlangene siyisizwe sikamthwakazi abanathayo bezinathela sisekhaya akuzanywe bafowethu.
Quote
Ah Duze , phela le eyesiNdebele i siras. Kasuye yedwa loyamqondisi wohlelo obephelelwa yisiNdetshu .

JJMatshetshe, umqondisi wohlelo (MC) ulimi alukhulumayo yisiSotho, he is a great man, so proud of his culture. If you want to more about the Sotho people bakwaMthwakazi khuluma lawe. He is a down to earth man.
Quote
ababengekho ngaloluyasuku bathi sibatshele okwasichazayo. ikhona leyansizwa eyayiphethe amaphepha iyiyo eyayisho ukuthi manje kwenziwani kulandelani. angazi noma kwakunguMC na. abantu bahleka baqamelana ngesikhathi umfundisi uNcube ethi uzokhuluma ngesil;ingu ngoba kunabelungu bese lensizwa itolike ngesiNdebele. yavela yatsho lento etshiwe nguNcube ngesilungu. uNcube wakhulumela endlebeni yayo lendoda ukuthi hayibo phela uphinde inkulumo nawe ngesilungu.

Hk hk hk wangi qamula imbambo Duze. Njengoba etshilo uMthakathi, leyo nsizwa yinzalo yesi Sotho eGwanda eManama laphayana. Kodwa ukuthi yaphinda ekizekili okwatshiwo ngu mfundisi njalo ngaso futhi isilungu, hk hk hayi arghh.

Kanti nguban' ongangitshela ngo mlungu lowana obefunda inkondlo ngesintu?
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 10/21/08 04:36 PM
Mthwentwe lutho mfokababa thina kwethu ezimithiyo asizithinti sifuye kakhulu mfo. loyamfo wavela waphinda ngqo ngesilungu.kwaze kwasho yena ngempela umfundisi endlebeni yaleyandoda ukuthi cha phela uphinde ngesilungu. abantu bengasahleki beqamelene. nayo ayizange iphikise yahleka yacela uncedo. kwasukuma umphetha wesiNdebele mfo.

uyabona lento yokuvuselelana ngivumelana nawe mfo. liqiniso lelo. sesithembe yena ugagu ukuthi asinikeze i account sifake imali abeseqhasha iwolo asibize futhi sizohlala nje singenzilutho. futhi ixmas ilusuku oluhle kakhulu ngoba ixmas yala umuntu ubayedwa kungathi nguwena owabulala uJesu. ake uyikhulise ngempela mfo uzobulawa zimbambo omunye esethe he he he kantulilema. ah kulilema lokhuyana kanti ungaphika ngakho.

Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 10/21/08 04:39 PM
Mthakathi kunjani wethu. kanti. wanceda mfo .kanti leyansizwa ngeyesiSuthwini. ngempela yona yayinobuntu ngempela. futhi kwakungathi iyawazi ngempela lomsebenzi wobuMC. kodwa cha yangihlekisa.
Duze lami ngahleka kakhulu esehluleka ukutrolika, kodwa ngazibuza ukuthi mina bengingakwazi na ukutolika. Mina bengizovele ngithi uma "I feel for you" lapho ethi "Ngiyakuzwela" sinzima isintu ukutolikwa. Duze ake uzichaze kancane ukuthi uyinsizwa enjani mhlawumbe ngingakukhumbula wethu. Maybe wauhlezi phambi kwami.


Quote
JJMatshetshe, umqondisi wohlelo (MC) ulimi alukhulumayo yisiSotho, he is a great man, so proud of his culture. If you want to more about the Sotho people bakwaMthwakazi khuluma lawe. He is a down to earth man

Yebo, ngivumelana lawe Mkhunkuli ukuthi loyababa inkaba yakhe yalahlwa ngesiSuthu ngoba ngike ngaxoxa laye ngimbonga laphana esigcawini seChurch, umsebenzi esewuqedile; ngu Morena wakithi impela. Mina lami nga bangidonsele estejin bathi tolika bengizokwehluleka. Ukutolika an official presentation ye speach ongasifundanga ,worse still esezenkolo bekungumsebezi onzima kubani lobani. Kodwa leyansizwa emhluthulele intambo zokutolika uzwile ukuthi usitshaya njani iSintu.Ngumpetha ke lowayana. Ngaphezu kwakho konke, u Morena uqhube kahle kakhulu ngeSintu eqala waze waphetha.Ngikholiwe ukuthi akhona amadoda esizathi siwanika i mandate lakusasa bakwazi uku yiprezenta.

Into esizama ukuyichaza mina lo Duze yingqakatheko ka 'VUSELELA UBUNTU'. In this context, sihleka (actually laughing at ourselves); i language is central to it, for the sake of i heritage yethu, eyabantwa bethu njalo masifika koMthwakazi lezinhlelo kubelula ukuzigxumeka zigxile.Khumbula umama wenkondlo zakhe, utheni? angithi uthe amatitsha aseqalisile ukufundisa isiNdebele la e Ngilandi.That is a breakthrough! Ama Ndiya sewa internationaliza indimi zabo, wangena eposini, kunews agency, ekhansilini banceda abantu bakubo ngesi Udu lesiHindi. Lathi asisapoteni imizamo kamama wezinkondlo sihambise abantwabethu ezikolweni ezilesiNdebele. Asidibaneni emaChurch njengoba lowaya dade ubebika. Kasibeni banengi uhlelo luqhutshwe ngeSintu njalo we import the hymnbooks from home beseku a khomodethwa the few ngokutolika ngesi Lungu. Uzabona sesitshadisana, sitshadelana njalo amalobolo aphume sibili,singcwabana impilo iqhubeke njengayizolo sisakhile.
Quote
Ma kulesitshulu next time lami ngiyeza ngoba ngisithanda kabi.

Dear Bongie

Wakanye wangenza ngesitshulu saseKhezi. Sekulodwendwe uDuze laye use duze uMthwe laye nama, kwazi bani ukuthi zingaki insizwa ezifolileyo. Ngabe linganani ibhodo lesitshulu elizokwenelisa amadoda eNkundla yonke.

Sisuke sayikhulumela emasekweni mtakwethu ungathi seyingiphunyukile. Baqinisile ma bethi oyitshayileyo kakayosi......


Quote
mina ngithi ngizozwa selihlanganisa eyasekhaya phela njengoba nangu lodecember efikile kesiyo gida


Utsho kahle MG, leyo eyekhaya ilindelwe ngumuntu wonke. Leyo ayisilanga elilodwa ngoba kuqala kuvuswe bonke abaleleyo. lnzima kodwa o Igagu lamanye amadodana lamadodakazi kaMthwakazi bazo sihola, yinto encani i organisation kubo, buza mina.

Umoya osekhaya ozungezayo ongacacile ukuthi uvunguzelaphi yiwo ongathi uyamosha mani.
Quote
Duze ake uzichaze kancane ukuthi uyinsizwa enjani mhlawumbe ngingakukhumbula wethu. Maybe wauhlezi phambi kwami.
icutshwe kuQedabantu

Zinsizwa zaseNkundleni liyangichaza

How long are we going to sustain this camouflage! Not that it does not serve a purpose but ngichazwa yi anxiety ka Mkhunkuli.
Originally Posted by JJMATSHETSHE
Quote
Duze ake uzichaze kancane ukuthi uyinsizwa enjani mhlawumbe ngingakukhumbula wethu. Maybe wauhlezi phambi kwami.
icutshwe kuQedabantu

Zinsizwa zaseNkundleni liyangichaza

How long are we going to sustain this camouflage! Not that it does not serve a purpose but ngichazwa yi anxiety ka Mkhunkuli.

JJMatshetshe you blew your camouflage that day. If you want i can describe you. Out of all the people i think you were the only person i managed to match your screen name with your face.
Quote
JJMatshetshe you blew your camouflage that day. If you want i can describe you. Out of all the people i think you were the only person i managed to match your screen name with your face.


Habe Mthakathi wezigodo, ungalingi wenze lobu bugqwiha bakho, besisebukhosini phela Qedabantu, amayikayika akho kufanele uwatshiye le, consider the 'unveiling' as a priviledge to you. Ha uMthakathi ngumthakathi ngempela, besewuphekula amaveyile embosiwe khona sisesikhosini! Bangaki obaphekule amaveyili or ugegelela mina nje usehlulwa ngabaleziqwanga. Mina uMthwakazi ngiyamthanda mhlawumbe kwabayikukhululeka okwakukhona i veyili lami lagcina lizungezwa ngumoya wena wase uzitshela ukuthi ngamapowers akho.Inkululeko ngiyikhonzile, lalapha eNkundleni uyabona nje ukuthi ngizikhululekele.

Akutsho phela sihlobo enye i get together inini, the general feeling yikuthi u 2009 ukhatshana
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 10/23/08 12:42 PM
JJ mfowethu kunjani namhlanje la ukhona. mina ngisaphilile wethu. kanti. kanti abantu basafuna ukuzifihla. yini nje. yikusaba ama cio. akusekho mswane cio. anizwanga sokwaphela. in anycase noma umuntu engaba yilelo cio uyokwenzani ngami.ah. kanti.vele ngifuna wona ngibahlabekise ngesiNdebele sami nokuba ngumNdebele kwami. bahlabeke nxa besibona soqoqana sihleli sihleka sihloniphana ngaphandle kwepolitiki. thina sasibizwe kwathiwa siyohlala nje sigubhe umkhosi wenkosi yethu hayi ukuthi siyokhuluma ngamaTshona. no. yikhonje saya nezingane zethu namakhosikazi ethu.

mina angisazifihli ngoba angicalanga muntu. ngokwesabani pho. im very proud of me myself Ndebele. kube kwabakhona owabuza uDuze ngangiyovela ngisukume .futhi nalama cio nxa angathi azongibamba angibulale ngiyobabuza ukuthi kulicala ukungafuni ukuhlala namaTshona. if bayangibulala vele ngifuna khona. bayobe bangincedile wudoti wempilo yokugqhilazwa ngamaTshona. kuzekubengcono khona ukufa.

awubheke kunjani manje kuleliyazwe.ngabantu abanjani abangabusa for 30 years namanje basakhalela izikhundla noma kusifa abantu ngendlala. abantu bayabola emamotsha akulagesi. izingane azifundi.konke okubi kukhona. yimpilo leyo.thina maNdebele senzeni to deserve this? asinazwi sibalekela emazweni bayasilandela. kungcono ukufa mani. so if kwakukhona lawo macio bangibona nakanjani.angithi batrained. vele futhi ngabona omunye ehleli ezondile ngazibuza ukuthi ingabe uqhamukaphi lo othithibeleyo umuntu wonke ejabulile. so to hell ngovalo ngoba vele kuyasiqeda lokhokungabantu. as long sisathi pe pe pe singenzi lutho siyophela. so JJ mfo khululela.
Posted By: duze Re: Launching UK Mzilikazi Day Celebrations... - 10/27/08 08:44 PM
JJ ahhhh mfana kamdala ukuphi na? ahhh nsizwa ngisakhumbula. ahhh nkunzi. mqakezeleni mqakezeleni haa yelele mqakezeleni bomama. mqakezeleni umalalendleleni aahhh yelele mqakezeleni bomama.ahh nkunzi. konje phambili kuthiwani we mfo. haaaa mfo lumalalendleleni aze afune ukuqakezelwa ngabomama ngoba kwenzenjani ngempela.

kodwa JJ mina angisazwanga nxa kukhulunywa ngeBretheren Church. angithi wawuthi nxa uphakathi uzwe uhleko luyasha ngaphandle enyameni besi ucabanga ukuthi umuntu uyakhutheka bese uyakhona. kanti nala endlini umuntu uyakhutheka. umfundisi uShank ngimazi kakhulu. ubekhuluma isiNdebele kungathi ngumuntu wesintwini. cha JJ ngiphuthume mfo. salakahle. kodwa kunini next year madoda?
Duze

Liyahlupha boDuze ngoba lithanda inyama. Phandle lapho wawuzifunela inyama ayikho into owawuyifuna ngaphandle kwamawoso. Manje siyanini enkonzweni ye Brethren siyocula kuhymn book yethu ,aMagama okuHlabelela? Bathi ila e Bekton.

Akumyeke umaqakezelwa mani.Omama baphuma phambili ngomqakezo, ubezifunela bona.
© Inkundla