Inkundla
Posted By: Dokotela Isichazamagama - 09/15/04 02:16 PM
Kwandile kakhulu ukuthi abazali bethu batsho amagama esisuka siswele ukuthi athathwa ngaphi, njalo atshoni. Injongo yami ngokuqala lindaba ngeyokuthi sijulise ulwazi lwethu ngolimi lwakithi. Njengokutsho kuka Mabila, kube lekukhula, lokuqhubeka kolimi, losiko lwethu.

Ngizaqala ngama gama ambalwa engezwa umama ewakhuluma kakhulu. Lo ofisa ukungezelela ekuchasiseni akhululeke.

Isiyingayinga - Ngumuntu oyisithutha okhohlwa masinyane, ongafundisekiyo. Ibala leli umama ulijwayele kakhulu, ngezinye izikhathi uyasebenzisa elithi "Isiyadayada". Banengi abasenbenzisa la magama njengabo malumami.

Ngicela abalolwazi ngala magama bachasise.

- Inja
- Umhobho
- Inswelaboya
- Umkhitho
- Isidensi
Posted By: soweto Re: Isichazamagama - 09/15/04 05:34 PM
isidensi ngibona angani yisiyezi

inja yinjombi umuntu ongalalutho ngitsho le wallet ngoba inja ivele iyinja ayila ngitsho leplan
Posted By: samdala Re: Isichazamagama - 04/26/05 07:09 PM
Dokotela,

You might want to use the Ndebele corpus (an electronic language bank for Ndebele) for contextual meanings:

http://folk.uio.no/danielr/africanlang.html
Posted By: bunandi kill me Re: Isichazamagama - 04/26/05 07:26 PM
inja yinyamazana or umuntu ongelakhanda hk hk hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 04/26/05 07:29 PM
Kuyabongeka Dokotela wothi thina oGodlwayo sizame ukukuchasisela amanye amagama owaphanyeke enkundleni. Mina ngizathi ngizame amagama amabili nje.

Isidensi, isidensi mfowethu kutshiwo isenzo sokwenza umsebenzi ungajahanga. Igama leli livhame ukusetshenziswa kutshiwo umuntu othatha izinto kancane kancane. Umuntu oyenza izinto zakhe ngeziqubu esincane hatshi njenge ngoma zesishoneni.

Inswelaboya. Inswelaboya ngangivhame ukulizwa likhulunywa ngabantu abake bafika eGoli. Bathi inswelaboya ngokungabantu okugangileyo, ngingazi ukuthi ukuganga lokhu yikuphi kwakhona kumbe ngokobugebengu kumbe yikuganga konke nje. Kodwa bengibona kusengathi yikuganga kobugebenga. Ngangijwayele njalo ukulithola engwalweni zesiZulu ikakhulu.

Inja kanti kayisikho lokhu okuyinyamazana esizingela ngakho? Bengicabanga ukuthi inja yikho okuthiwa ngu*******. Asazi ukuthi yintoni manje le.

Hatshi abalwaziyo ulumi bengangiqondisa ngizamile lami kancane.

Ngiyadumisa
Posted By: bunandi kill me Re: Isichazamagama - 04/26/05 07:45 PM
utsho u******* YINI NSUMPA
Posted By: bunandi kill me Re: Isichazamagama - 04/26/05 07:45 PM
I MEAN U M G O D O Y I
Posted By: samdala Re: Isichazamagama - 04/26/05 11:06 PM
Msupatsila,

Kanti isiNdebele wasifunda ngaphi ngoba usipelitsha sengathi yisiShona. Sengika ngabona kwezinye indawo ubhala 'bhadhala', kulokuthi uthi bhadala. Khathesi upelitsha usithi 'livhame' kulokuthi uthi 'livame'? Yini kanti?
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 04/26/05 11:42 PM
Uxolo mfowethu uxolo kakhulu mnumzane. Yikuthi esikolweni kangiphiwanga kakhulu. Ngizazama ukulungisisa. Ngacina isindebele ngiku ZJC kangisazange ngisasenza ezifundweni ze 'O' level.

Ngiyathaba ukungikhombisa amaphutha engiwenzileyo. Ngizalungisisa mfondini kuyabongeka ngoba yikho ukufa kolimi esizama ukukulungisisa enkundleni lapha.
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 04/27/05 03:06 PM
Ngisafunda ekhaya, ngensuku ngisagqoka ama tendafuthi hk hk liyawazi? Ngangisizwa ugogo ekhuluma ngama klogo, ngiyazi ukuthi amaklogo yini kodwa angazi ukuthi ibala leli lithathelwa ngaphi, ongabe elolwazi engangichasisela ukuthi vele lona bala leli lakhiwe njani ngohlelo lwesiZulu/Ndebele.

Ngiyazi mhlawumbe kwaba lokulumbana, lokulwangisa kwezinye indawo kodwa kunzima kimi ukuthi ngichaze ukuthi kuhamba njani.
Posted By: Sibambamahawu Re: Isichazamagama - 04/27/05 03:57 PM
Msupatsila
Kuhle baba. Mina bengithi mhlawumbe unguMSuthu wakoGodlwayo, ngiyacabanga silabo abeSotho koGodlwayo noma nje bembalwa. Imisebenzi yakho imihle lapha eNkundleni mfowethu qhubeka usenzanjalo.
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 04/27/05 05:44 PM
Hatshi umama liSuthu ubaba liNguni mina angazi ukuthi ngiyini. Mhlawumbe ungachaza mfowethu ukuthi ngizibeke ngaphi.

Uyabona ukuthiu Msupatsila kutsho ukuthi umakhomba indlela mina yimina umakhomba indlela kudala kwakuvhame ukuthi abantu nxa sebephelelwe yikuthi bengenzanjani babegijimela ngakimi, ngibuye mina ngibaqondise.

Mfowethu wena kanti unguGodlwayo na? uVezi Maduna engabe eyinduna yakho na?
Posted By: Mabonwabulawe Re: Isichazamagama - 04/27/05 05:49 PM
awume kancane ngoVezindini loyo Msupa, ngumthengisi omkhulu!!
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 04/27/05 05:52 PM
Kanti wena ungowakuphi ususola induna yami? Mina better ngizisolele induna yami sibili. Induna yami ngiyazi iyathengisa sibili kodwa nxa ungasi Godlwayo akumelanga uyisole induna le.
Posted By: Sibambamahawu Re: Isichazamagama - 04/27/05 09:06 PM
Msupa
Angikusoli mfowethu, nami angingeke ngize ngitsho ukuthi ungumhlobo bani, wena nguwe owaziyo, zikhethele baba. Lami ngingowakoGodlwayo njengawe baba. Kodwa into engihlekisa kakhulu yikuthi ungikhumbuza umzukulu wami ongazi ukubhala isiNdebele, kodwa ubizwa asabele uma uthi abhale ngesilungu, yena ucina kugrade seven ukwenza isiNdebele, uma engibhalela angimvumeli ukuthi abhale ngisingisi, engabhala ngesilungu angimphenduli.
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 04/27/05 09:18 PM
Awubonike Godlwayo awubonike mahlabayithwale. Ungakhangela okunengi nengi engikulobayo, ngizama ukusebenzisa sona isintu ngoba ngingacina sengingasakwazi ukuloba ngolimi lwami. Enkundleni lapha ngihlangana labantu abaloncedo kakhulu, abagoqela wena mahlabayithwale abalefisiso sokungiqondisa. Wena uyindoda emadodeni. Mina ngiphuma lapha eSidzibe lapha wena kambe ungabe uphuma kuphi njalo uzalwa ngubani wethu? Hantsho uyake uzwe abadala nxa bedingisisa ukuthi baxoxa lobani hk hk hk hk

Ngibonge kakhulu Godlwayo, Mina nginguGodlwayo mfowethu, yikuthi nje izitemo zakoGodlwayo angizazisisi mani bengizakunqolonga ngazo wethu
Posted By: Muntongenakudla Re: Isichazamagama - 04/28/05 07:14 AM
Mkhombandlela,phecelezi Msupatsila

Mnumzane ngizocela ungivumele ngiveze elami ilaka ngokuphawula ngegama: INSWELABOYA.

Kwathi ngonyaka ka 2002, entathakusa ngilalele uKhozi FM, uhlelo 'IZAQHEQHE' ebelwethulwa ngezilokotho ezinhle ngokaMashobane, uRegie Sipho ka Isiah Khumalo. Wabe eseyachaza kabanzi uMntungwa kaMbulazi ngaleligama, INSWELABOYA.

Ngivumele ngithi ukugqwegqwa nami ngizama ukubeka ngendlela uNqabayembube abeka kwacaca ngakhona. UMntungwa wathi: umuntu ngumuntu ngoba enezenzo ezibukekayo emphakathini, enonembeza, ekwazi ukuzithiba kokubi. Umuntu akafani nesilwane (NB: an animal - not specifically a lion, because ngesiZulu, a lion is imbube noma ibhubesi). Isilwane asikwazi ukuzithiba, asikwazi ukuba nonembeza oholela ekuthini senze izinto eziphusile nezihloniphekile. Therefore umuntu ranks above isilwane in terms of virtues.

We all know ukuthi zonke izilwane (animals) zinoboya. Zinjalo nje they rank below umuntu in terms of quality. Now, uma umuntu esebizwa INSWELABOYA, kusuka loyo muntu, by virtue of his mortifying deeds, ethe sink below the first level of ubuntu, down past the level of animals (ezinoboya) and relegated himself to another rock bottom level yakhe yedwa eshaqisayo, engejwayelekile. Basically that person is now in a horrible unparalleled league of his own. Uyindlavini, umdlwembe nje! Yingakho ke loyo feleba esuka abizwe INSWELABOYA. Ugange waze weswela noboya ebesizombiza ngabo sithi yisilwane!

Engethemba wenelisekile.

CHIEF VEZI MADUNA MAFU
Madoda, one man's hero is another man's zero. And reading widely opens one's mind. As the great Jazelindizayo says, a mind is only useful if it is open! Hheshe mfokaMngomezulu, Sihayo!

Not that this Maduna fellow is my hero. No ways! Never met him, never will and have no iota of desire to meet him. Meeting him won't pay my bills - it certainly won't keep me warm at night! I just intend to put issues into proper perspective.

I have read the book, MUKIWA by Peter Godwin. He touches on Chief Vezi Maduna Mafu in great detail - both pre and post 1980. Awu madoda, bantwana benkosi - what a man of virtue and principle this Maduna chap is portrayed as! That these rave reviews are given by Peter, an ex RAF foot soldier that was deployed in the Godlwayo area at the height of the Rhodesian civil war is humbling. That the same Peter is famed for studying law at Cambridge, used his legal mind as part of the defence team headed by Adv Adrian de Bourbon in the Dabengwa-Masuku treason trial and later went on to be a famed reporter that exposed the Gukurahundi genocide to the international world, insisting on & taking the Dr John Tsimbas, Mngangagwa, Gen Mujuru & international reporters on an expose-it-all tour of 5th Brigade massacred Matebeleland - in the process earning himself the persona non grata tag on Mgaklaland territory.

Mzwakwethu, uMaduna Mafu was the man, is the man and will remain the man. He stood his ground against Smith, stood his ground against Mgakla, suffering the indignity of being incarcerated unjustly by both fascist goons!

After reading MUKIWA,I sat down, tears almost in the wells of my eyes (but I held back) and said loudly: if what Peter Godwin says is true, then African politics is bollocks. Today you're a hero to your people, laying your life on the line for them, kusasa bayakujikela bakubize impimpi, ufeleba odayisa ngabo kuMgakla!

Then I lost faith in seeing myself as an active cadre in umzabalazo wasezweni lobubha! I'd rather channel my energy to being an independent observer!

Madoda, read MUKIWA and be the better judge.

uMuntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa
Ngiphum? ezansi Ongoye
Umful? engiwuphuzayo ? ngiphuz? uThukela ? umful? osh? izikhawu!
Ngiyinkwali yenkosi
uMashukumbela
uVeyane
uMtubatuba
umcondo yegusha

Inxangiphilile
KwelikaMthaniya
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 04/28/05 09:25 AM
Eita bra yami, wena uyaroller bra.

10 out of 10

<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted By: Dokotela Re: Isichazamagama - 04/28/05 09:38 AM
Siyabonga kakhulu bafethu ngokuchasisa lama gama. Ngizacela okuchasiswa kwala magama.

Umuntu nxa ethiwa ngu myekefuli kumbe myekevuli, kutshoni?

Kukhanya elithi Umkhitho, selikhohlakele lelithi umhobho.
Posted By: Muntongenakudla Re: Isichazamagama - 04/28/05 10:44 PM
Gqiha
Bajove dokotela!

Mina ngoluka Phunga noMageba ngazi kuthiwa, umnyekefuli, and not UMYEKEFULI or UMYEKEVULI! Catch the drift?

Umnyekefuli, ngokwazi kwami isiZulu, kusuka kuchaze umuntu ongumsheshelengwane. Loyo ngumuntu ongumaNgobese, umaMgobhozi. Ngumuntu ophila ngokukhuluma kabi noma ofafaza uhubhu kabhejane (amanga) ngabanye abantu ukuze yena athandeke emphakathini.

Leligama liphuma kwi-senzo, ukunyekefula. Ukunyekefula is the act of ukuzishwashwatha. Ukususa izindaba nenzwabethi ngomuntu othile, uhlose ukudicilela phansi isigqi sakhe - ebese wena uyathandeka emphakathini ngegama laloyo muntu eselingcolile.

Uma ubuka, mina ke ngasenzansi kwayo yonke imibhalo yami ngiyazibongela ngithi:
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo


Lapho ke ngisuka ngihlose ukuhlukumeza imimoya yohlwezana lwabo monase, nezimfamona ezibhokile esigungwini la, ezidla ngokwenzela phansi labo abanesiphiwo namakhono ? zona ezingenazo. Amakhono neziphiwo ezivela koPhezulu.

As for UMKHITHO no MHOBHO, cha wena kaMbulazi, ngiyaweshwama lamagama. Ngiyaqala ngqa ukuwathi klabe evela ngawe laph' esigungwini. Engabe mhlasimbe uhlose ukubiza igama elithi, UMHOBHOLO?

Phansi - phezulu, iyaphuz? inkukhu. Ayidle ishiyele ezinye.

Yisishwapha sikaSontuli ke leso!


uMuntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa
Ngiphum? ezansi Ongoye
Umful? engiwuphuzayo ? ngiphuz? uThukela ? umful? osh? izikhawu!
Ngiyinkwali yenkosi
uMashukumbela
uVeyane
uMtubatuba
umcondo yegusha

Inxangiphilile
KwelikaMthaniya
Posted By: Dokotela Re: Isichazamagama - 04/29/05 05:48 AM
Mnto, ngiyathokoza kakhulu mfo. Ulimi olusebenzisayo lula mandla khakhulu. Ngiyananzela ukuthi uletha njalo amagama abanengi bethu abangewa jwayele ngoba ephuma kusiZulu. Ngicela uhlaye, ukuthi la magama owasebenzisayo atshoni. Ulwazi ngamandla mfo, nceda kaSomkhele.

- Umqwashisi
- Impohlo
- Igcokama
- Isishwapha
- Inxeshe


Ngangike ngilizwe leli gama elithi umnyekefuli, ngisakhula. Ngiyabonga nge spelling osiphe sona.

Ukhona na okwazi
- Ubilo
- Cork nge sintu, ikakhulu ebisetshenziswa ukuvala igula.
- Umbendeni lesi ngibona angathi yisitho somzimba kodwa angazi ukuthi yisiphi sakhona.
- Isaveza ?
Posted By: Muntongenakudla Re: Isichazamagama - 04/29/05 06:19 AM
Gqiha
Bajove dokotela!


Umqwashisi:
Liphuma kwi-senzo, ukuqwasha. Ukuqwasha is, phecelezi, to lose sleep and be wide awake all night. Therefore umqwashisi is one who?ll make you lose sleep and be wide awake ubusuku bonke.

On the other hand we can also say umqwashisi is one who will awaken you and conscientise you to something new or a new concept. Usuka afane nje ne strong coffee that will keep you awake, aware, conscientised and anticipating.

Impohlo:
Leli kufanele ukuthi ngabe uyalazi gqiha. But ke akusenani. Impohlo is a single, never been married man. In other words, a bachelor! Mina ke ngiyimpohlo engena nkinga!

Igcokama:
Igcokama yinono, umuntu o-clean kabi, ongahlalwa mpukane. Always smart, presentable and clean. The opposite of that is: inuku, idlabha, isinyefu or idixa.

Isishwapha
Lona umuntu ozacile. Umuntu o-skinny. Umuntu omncane ngokomzimba. The opposite of this is: isitetelegu, ingangamela, imbebhedla or umagcwalibhavu. And interesting enough, umngani wami ovutha ekhaleni, uMkheshane kaVumezitha prefers to refer to izidudla as : ingagara ! So uma sihlangana nentombi eyondlekile, sivele siyikhuzele siyibize nge-ngagara!

Mina ke ngiyishwapha sika Somkhele. Umicondo yegusha!

Angingakanani, nasentendeni yesandla ngiyenela.

Inxeshe
Eish angazi ukuthi yini le. But ke I must say ukuthi uma ngabe umuntu wesiZulu eshweleza (ukucela uxolo), uye athi : NXESE, not inxeshe!

Phansi-phezulu, iyaphuz? inkukhu.


uMuntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa
Ngiphum? ezansi Ongoye
Umful? engiwuphuzayo ? ngiphuz? uThukela ? umful? osh? izikhawu!
Ngiyinkwali yenkosi
uMashukumbela
uVeyane
uMtubatuba
umcondo yegusha

Inxangiphilile
KwelikaMthaniya
Posted By: Dokotela Re: Isichazamagama - 04/29/05 02:41 PM
KaSomkhele, <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> i really appreciate mfowethu imininingwane oyifake la, ungakhathali mfo. Ngile njabulo kakhulu ukungazi ulimi lwakithi, kugoqela laso isiZulu ngoba siyimpande yalo ulimi lwakithi.

Sengibona manje ukuthi kungani abangane bebengi biza nge ngangara. Mina ngangibona angathi batsho ngoba nxa umuntu elesaka ebhanga. Kutsho ngingu "mgcwalibhavu". hk hk.
Kusobala, kumhlophe mfo, imicijo yakho icacile.

Ngibona ngathi ngivixile futhi isipele sika nxese.

-----

Ngangi jwayele ukuzwa ubaba ethi umuntu oyisithutha uy'isiyingayinga. Angazi ukuthi lelibala likhona na kwela kithi kumbe kwakuyi scamtho sakhe nje.
Posted By: Dokotela Re: Isichazamagama - 05/03/05 10:15 PM
Ngibani okwazi lama gama? Ngicela sichasise ukuthi atshoni nxa esetshenziswa emuntwini.

Umyacasana
Idela
Itshapha
Inkosi
Indoda
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 06/12/05 12:55 PM
Muntongenakudla sewaya kuphi mfowethu, nanka amagama eswela ongawachasisa bantu. Ncedani bo!!!

Idela
Ngibona kusengathi ngumuntu lowana othatha izinto kancane kancane. Othatha izinto pole pole

Itshapha
Ngumuntu ozwanana lengcekeza (doti)

Inkosi
Ngiyazi ukuthi inkosi yini kodwa ukuchasisa kusuka kubenzima. Kumbe ngisuke ngithi Inkosi ngumuntu okhokhela isizwe.

Indoda
Ngumuntu ongasuye owesifazane, umuntu olobudoda.

Ngizamile lalobanje kukhanya ukuthi umuntu obephendula kaqeqeshanga okuyangaphi. Ngiyabona
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 06/12/05 12:57 PM
Mina bengilamagama athize, mhlawumbe kungabe kulabanye abalamagama abathanda ukuba kwazi ukuthi avela ngaphi. Awami nanka ngaphansi.

ibhulugwa
Msitheli
iklogo
irekeni
isitimela
Posted By: Sibambamahawu Re: Isichazamagama - 06/12/05 01:37 PM
Idela ... Mina ngazi idela/kufa, lona ngumuntu onesibindi esesabekayo.

Itshapha... amanye amagama atsho itshapha yilawa alandelayo..inuku, idlabha, lona lichaza ukungahlanzeki, ngokwendawo ohlala kuyo, noma ikakhulu, imisebenzi yezandla e.g. indlu ihlala ingcolile, noma uma ubhala awuqikeleli, uyabhala uyakhansela. etc Okunye futhi kungaba ngumuntu ongathandi ukunanzelela ekwenzeni kwakhe okungafaka uquqaba ensumansumeni e.g. ukuzibonakalisa, noma ukuzazisa ngemfihlo nangamasu enhlanganiso thize, ikakhulu kwezombusazwe.Noma umuntu ongumama ongaziphathanga.

Inkosi ..Inkosi ngumuntu olungileyo. okwesibonelo ngomusho: Umfana kaNkala akalunganga nje yinkosi yomuntu.

Indoda... Indoda yigama elichaza umuntu owenza imisebenzi emihle noma evelele emphakathini, ikakhulu imisebezni ewusizo kumphakathi. Okwesibonelo: Ukuba uMoyo wakwazi ukuyiginqa "Putsch" indoda yakoZwimba, ube uzezwa abantu bethi umfoka Moyo yindoda.

WeMsupa lami ngizamileukuchaza lamagama ngokusentshenziswa kwayo emuntwini, kusesikoleni ukuba okukodwa ngikutholile.
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 06/12/05 06:21 PM
Uyabona indoda hatshi mfowethu angazi. kodwa ma uthi indoda yigama elichaza umuntu owenza imisebenzi emihle noma evelele emphakathini, ikakhulu imisebezni ewusizo kumphakathi. Okwesibonelo: Ukuba uMoyo wakwazi ukuyiginqa "Putsch" indoda yakoZwimba, ube uzezwa abantu bethi umfoka Moyo yindoda

UNgakhangela isibonelo sakho kukhanya kulendoda koZwimba lakho kangazi ukuthi ingcazelo le ilokhe isebenza lako Zwimba.

Mina ngizathi indoda kumuntu owesilisa
Posted By: umkabayi Re: Isichazamagama - 06/13/05 01:59 AM
Msupatsila

ngingazi kumbe liqiniso leli kodwa ibizo elithi Msiteli nxa usitsho lapho okuthathelwa khona izithupha kuthiwa kudala emahofisini lapho okwakuthathwa khona izithupha kwakulomfazi webhunu okuthiwa ngu Mrs Taylor abantu baqala besithi ko Mesese Thela and ngethemba kwaya kwaze kwacina abantu sebe phonguhlanganisa. lami yiyo ingcazelo engayizwa ngo mbalisi wami owayengifundisa i "History".
Posted By: Dokotela Re: Isichazamagama - 06/13/05 12:41 PM
Sibamba, uqinisile mfowethu. Umuntu obizwa kuthwa litshapha ngumuntu ongaziphathanga, olala lowonkewonke. Lande uku setshenziswa ekuziphatheni koku hlanzeka.

Ngivumelana lawe ukuthi umuntu oyi Nkosi, ngumuntu olungileyo njalo olo musa.

Igama elithi indoda, ulichasise kuhle njalo. Kodwa ngizathi ngi ngezelele kancane. Umuntu wesifazane ma ebizwa ngokuthi yindoda, uyabe engamuhle ebusweni. Esintwini akutshiwo ukuthi umuntu mubi, kutshiwo kwabaloyayo. Umthakathi nguye obizwa athiwe ngumuntu omubi. Yikho kule saga esithi "Ukwanda kwaliwa ngabathakathi".

Ibala elithi Irekeni Msupa, alikho esintwini. Ligama eseli setshenzizwa libolekwa kwabesitshabi.

Iklogo, ngibona angathi yibhera efakwa enkomeni.

Uyawazi "umkhala" na?
Posted By: Mabila Re: Isichazamagama - 06/13/05 01:20 PM
Idela ngumuntu olengayo, otembhayo, olivila osukumela emuva angani usindwa ngumzimba wakhe..
Liyasetshenziswa lakungane encane esiphuze ukucathula ilokhe ikhetha ukukhasa!
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 06/13/05 02:48 PM
Mabila ngivumelana lawe uma uchasisa idela.

Umkhala ye ekhaya sasifaka ucingo. UMkhala lucingo olufakwa emakhaleni enkomo kumbe ngithi ithokazi kumbe ijongosi ma lifuna ukulithambisa lona lijanqula. Lokhu kwenzelwa ukuthi uma ungalidonsa ngocingo lolu, kalijanquli kangako ngoba lisizwa ubuhlungu. Angazi mhlawumbe ngichasise kubi.

Dokotela, ngezinye indlela lokhuyana okokutshayisa inyoni, thina esintwini sasikubiza ntoni? Mhlawumbe yiso isavutha uthi nhisakwazi mana ngimelel impendulo
Posted By: Dokotela Re: Isichazamagama - 06/16/05 02:54 PM
Ntsumpa, kukhanya angathi iyi ndlamanzi jaha. Ulolwazi na ukuthi umuntu obizwa ndlamanzi ngonjani?

Abantu baqala ukukuthi yi rekeni, ngoba khona kungela gama lesintwini. Isavutha sihlukene le rekeni, ngibona yikho lapho okumele si tshontshe khona kwaminye imihlobo. Abakwazi isizulu sitsheleni ukuthi irekeni ibizwani, ukuze sitshontshe lelo gama.
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 06/16/05 03:07 PM
Indlamanzi

Lo ngumuntu okhelela utshwala okudlulisa amalawulo. Umuntu ma kuthiwa yindlamanzi siyabe sizama ukugqcizelela ukuthi akanathi nje uyakhelela.

Ngumuntu onatha utshwala okudlulisa amalawulo, onatha aze azikhohlwe. Indlamanzi ezinengi zithi sezibukhwelele sobufika ekhanda zisuke zizitshiye esikhathini esinengi (no offence).

Kodwa ngibona engathi ingcazelo yami iphosa ibeseduze, onganceda bakwethu nanka amagama.

Isigqala
Intombi
Ijaha
Inqama
Isikweya
Isivande
Incukuthu


Leli elingaphansi kangazi ukuthi livela ngaphi. Ngikhumbula uhlelo, chasisa ukuthi liyini ngohlelo lwesiZulu njalo lakhiwe njani.
Isithombe
Posted By: Mfoka mqwayi Re: Isichazamagama - 06/16/05 04:40 PM
Mfowethu lami angiselaqiniso kodwa nxa ngilokuphosisa ungixolele


Isigqala >> yinkomo engehlisiyo othi nxa uyisenga uthole uchago olunganganani lulingane lenso yenyoni.
Intombi >> ngowesifazane osebangeni lokuthomba osekhangelelwe ukuthola ijaha.
Ijaha >>ngowesilisa osebangeni lokuqala ukuzwa imizwa yokuba lentombi.
Inqama >> yimnvu enduna enkulu engathenwanga.
Isikweya >> ngumuntu olivila otshona ebhoda lemiduli elandelana lomthunzi nsukuzonke.
Isivande >> yinsimu encane etholakala ngekhaya lapho okulinya khona okufana lemibhida,otamati ...
Posted By: Dokotela Re: Isichazamagama - 06/17/05 07:26 AM
Mfoka mqwayi, uphuma kithi mfo ahh. Kunjani eMawabeni, esikhoveni, eMzinyathini?

Uyabona ke mfanakithi, wena uyafana lami. Uyalazi ulimi lwakithi, kumele sike sihlangane ngikuthengele i tototo le gwayi lamakhala, sinathe amanzi ku mzingwane, ubusu ngipha udadewenu. <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 06/17/05 11:55 AM
hk hk hk hk hk amadoda entsiri uyawezwa. Phela eMawabeni kwaziwa ngokuntshontshwa kwabobabhemi.

Madoda alizange libone idonki yami elomlomo omnyama, uphawulwayo, yisisila sentengo hk hk hk hk
Posted By: Mfoka mqwayi Re: Isichazamagama - 06/17/05 11:57 AM
<img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> Dokotela siwaya omkhulu ngizwile ke nduna yakithi.uzathi ukuza lazo lezonfanelo sithi ukuxoxa sisehlisa ukoma kuMzethi.phela bathi ikhotha eyikhothayo njalo isandla asizigezi siza lawe siza ozakusi(udade phela mfana uzekahle)
Posted By: Mfoka mqwayi Re: Isichazamagama - 06/17/05 12:01 PM
Msupa umlayeli wendlela ngumhambi wayo.Kanti musa lawe ongomunye wabo baphela obabhemi madoda.
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 06/17/05 12:05 PM
hk hk hk hk

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted By: Dokotela Re: Isichazamagama - 06/17/05 01:41 PM
Msupa, mfo kanti kungani ungigeca kangaka? Ubabhemi mfo? Siya benzani obabhemi?

Wake wabona ukuthi siphucuke njani, Msupa? Ubabhemi mfo, hhayi ahh lapha mfo, usibulele.

Mfoka Mqwayi, uyazi wena mfowethu kumele sibhukutshe ku tototo. Sithethele amadlozi sonke, sichithe igwayi sonke. Umsupa bengithi ngizamxusa ukuthi azo kudla inhloko lamalusu emzini kababa, kodwa hatshi, kumele simncitshe - ulomlomo.
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 06/17/05 01:52 PM
hk hk hk hk hk

Doc

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted By: Dokotela Re: Isichazamagama - 08/25/05 06:54 AM
Sezayakuphi izinsizwa, bengithi sizame ukuqoqana siye hlamba ngi tototo ekhaya. Mfokamqayi wena mahlabungene, nkunzemnyama, magidakuzwele ungaphi kanti. Ngifuna siyethethela, njalo ungincedise ukuhlaba izikhonkwane emzini wami.

Ngubani okwazi ukuhlba izikhonkwane?
Ukhona na ololwazi loku cola. Kuyini ukucola.

Sibone ukuthi lingama salala yini kumbe lingabantu besizweni sohlanga.
Posted By: dabulap Re: Isichazamagama - 09/07/05 10:42 PM
Mina ngiyakwazi ukuchola lokugiga, ukusinda lokubhada> Ukusenga angikwazi ngoba kwakusenziwa ngabafana and I'm sure ngeke ngisakwazi ukutheza ngoba ichithamuzi angisalazi linjani ngazi umtshekisane kuphela
Posted By: SamaNcu Re: Isichazamagama - 10/11/05 07:20 PM
SANIBONANI NTOZAKITHI

KULOMLOBI OBUZE UKUTHI YINI I-CORK, LENA YOKUVALA IGULA KODWA ANGIYIBONANGA IMPENDULO EMCHAZELA LOKHO.
I-CORK, NGESINDEBELE IBIZWA NGOKUTHI YINGCOTHO KANTI IS'KHALA ESIVALWAYO EGULENI SONA KUTHIWA NGUMUNGE.
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 10/11/05 08:28 PM
Sa Mancu uyishaye ekhanda sibili.

Kuyabongeka wethu
Posted By: Dokotela Re: Isichazamagama - 10/12/05 05:13 AM
U bilo kuyini?
Posted By: SamaNcu Re: Isichazamagama - 11/17/05 04:30 PM
MHLEKAZI NXA UYIQAPHELISISA INKOMO ILESIKHUMBA ESIJINGAJINGA NGAPHANSI KWENTAMO. YILO UBILO. UBILO KE LUTHENJIWE EKUTSHUKENI IZITILOBHO, IN FACT, YILO OLUSETSHENZISWA UKUTSHUKA IZITILOBHO ESIKHUMBENI SENKOMO SONKE.
Posted By: SamaNcu Re: Isichazamagama - 11/17/05 04:53 PM
NTOZAKITHI NGIVUMELENI NGIHLOMULE LAPHO ENGIKWAZI KHONA. SHARING KNOWLEDGE IS THE BEST SERVICE WE CAN DO TO EACH OTHER.

OKWAKUQALA NGIZAPHENDULA NGEZIKHONKWANE NGIPHINDE NGIKHULUME NGOKUCOLA.

IZIKHONKWANE AZIHLATSHWA INSTEAD ZIYABETHELWA, LOKHU KUTSHO UMKHUBA WESINTU LAPHO KUVIKELWA UMUZI OMUTSHA EBATHAKATHINI. UKUBETHELA UMUZI KWENZIWA NXA KUVULWA UMUZI, NXA KUGULWA OKUNGAPHELIYO EGUMENI OKANYE EMNDENINI LANXA KUKHONA OKUSOLISA UKUTHI IKHAYA LINGAHLE LIZUNGEZWE YINTANDO YABENZOKUBI.

QAPHELISISA UKUTHI THIS IS METAPHORICAL (JUST LIKE UKUTHIYA, UKUPHEPHULA, UKUCUPHA E.T.C) IT DOES NOT NECESSARILY ALLUDE TO THE USUAL SIKHONKWANE THAT WE ALL KNOW. KUSETSHENZISWA IMITHI YESINTU ENGINGELALWAZI OLUJULILEYO NGAYO.

OKOKUCINA NGICELA UKUCACISA UKUTHI UKUCOLA MUST NOT BE CONFUSED WITH UKUCHOLA. UKUCOLA LISIKO LOKWAMKELA UMALOKAZANE EKHAYA. USUALLY KUHLATSHWA INTONDOLO. ANGISAQINISEKANGA ILOBA YIKHO LAPHO UMTHANYELO (HOPE YOU KNOW UMTHANYELO IN THIS CASE REFERS TO UDADEWABO OMCINYANE KUMBE UMZAWAKHE OHAMBA LAYE NXA ESIYAKWENDA EMZINI, THE ONE SHE CAN SEND TO RUN ERRANDS FOR HER SINCE SHE DOES NOT KNOW ANYONE IN HER NEW HOME YET.) OGQIZISWA KHONA INYONGO YALEMBUZI EHLATSHIWEYO HENCE NXA SEKUTSHADWA LONA NGUYE OBA NGU-SONYONGWANA.

NCUB' UNTABENDE
UMAKHULEL' ENDLELENI
UKHALAZOME WASECAWUNA
INTO ZIKA SIFANA LO DINGIBIZO.

EKHAYA KUSETSHOLOTSHO BAKWETHU AYIKHO INTO ENGIJABULISA LIKE THE COMPANY OF PEOPLE WHO SEEK TO KNOW ISINDEBELE AND THOSE ASSIST ME LEARN MORE OF ISINDEBELE.
Posted By: cypepah Re: Isichazamagama - 11/17/05 05:23 PM
ngikushayelihlombe zhwane,sqolo,manyelendleleni kuthenjwinkani,tjolotjo kani kwedu batshele mtakababa abazi
Posted By: mkhize ozikhizayo Re: Isichazamagama - 11/17/05 05:55 PM
SamaNcue ngikwethulela ijazi jaha lakithi kube kuthiwa nginamandla wokunikeza imiklomelo kube uthola yonke nje.Dade ,Ndlovukazi wena ongahlulwa lutho yelula ingalo zakho ezinde ezibumbekileyo wenze okujayeleyo ngoba nangu umfoka Ncube uchasisile kwazwakala lakithi abafana bokutshaya ababalisi ngamalekeni.
Posted By: Mabila Re: Isichazamagama - 11/17/05 08:46 PM
Woza Dokotela unikeze imiklomelo!!
Posted By: Wekunene Re: Isichazamagama - 11/17/05 11:24 PM
SamaNcu:

Ozobe efuna okungaphezukwalokhu ndodayamadoda uyobe akayazi ayifunayo. Esashilo uMsupatsila; uqondekhona wenansinzwayamabutho.

Kuyangijabulisa ukwazi ukuthi sisenazo insizwa ezifana nanimadoda.

PHAMBILI NGOLIMI LWAKITHI, BABETHI BAZOLUQEDA NGABA BABETHI KABULAWE 'NGISHO UMTHWAKAZI PHELA'

Bakhohlwa ukuthi ungumafa avuke njengedabane. Kodwake angilazi idabane wemadoda, anisizeni ngakuloluhlangothi.
Posted By: Dokotela Re: Isichazamagama - 08/03/06 11:02 AM
Ngicela zihlobo lingincede ngokuchaza ukuthi lawa magama atshoni.

ukusoconga
isicebi
umgunyathi
umthobanhliziyo
isixazululo
bekusindwe ngobethole
emcimbini
ungqongqoshe
ofezela
izinsalela
isithaku
isibothwanyana
isicefu
Posted By: Sibambamahawu Re: Isichazamagama - 08/03/06 12:18 PM

Dok
Nami ngiyabingelela ebandleni, nami bakwethu ngizothanda ukuthi ngizame ukuchaza ambalwa amagama.

[]Ngicela zihlobo lingincede ngokuchaza ukuthi lawa magama atshoni.

ukusoconga
isicebi>>>Isinothi
umgunyathi>>Corruption
umthobanhliziyo>>>consolation
isixazululo
bekusindwe ngobethole>>>>lapho kuyabe bekubuswa kukhonjwa ngophakathi
emcimbini>>>>party
ungqongqoshe>>>minister
ofezela>>>>nkume
izinsalela
isithaku
isibothwanyana>>>>umuntu onephuza face, osebothozwe wutshwala
isicefu [/]
Posted By: Mabonwabulawe Re: Isichazamagama - 08/03/06 12:40 PM
[]Ngicela zihlobo lingincede ngokuchaza ukuthi lawa magama atshoni.

ukusoconga
isicebi
umgunyathi
umthobanhliziyo
isixazululo
bekusindwe ngobethole
emcimbini
ungqongqoshe
ofezela
izinsalela
isithaku
isibothwanyana
isicefu [/]
Awuthi ngiwathathe Doc, angazi noma ngizosiza.
Ukusoconga--- ngiye nglizwe kodwa angazi lisetshenziswa ma kutheni.kumbe lichaza ukuqilibezela angazisisi engcazelo eqondileyo.
Isicebi- lisuselwe egameni elithi 'ukuceba' okusho ukuba nenotho okuligama elijwayelekile kwelakithi. Nxa sekukhulunywa ngomuntu olenotho yikho ke la okungena khona leli gama elithi 'isicebi'
Umgunyathi-- angazi ukuthi kuligama eliyiSiZulu seqiniso kumbe lebolekwa, nxa kukhulunywa ngongunyathi basuke bekhuluma nge 'forgery' kumbe into ethi ayifane nokuthola ulutho ngendlela azingacacanga ezithatha ukuthi uze ukhiphe 'itshotsho', 'ukugwazela','ibribe'.
Umthobanhliziyo- ingathi liyazichaza ngoba lisuselwe esenzweni 'ukuthoba' kwajotshelelwa isitho somzimba 'inhliziyo'.Kodwa esintwini nxa sikhuluma nge 'nhliziyo' sisuke singakhulumi ngesitho esimpompa igazi kuphela, igama elithi inhliziyo liye lichaze i'mizwa', 'emotional feelings'.Ngiyele egameni lethu leliyana elithi umthobanhliziyo, yinto epholisa wona kanye amanxeba enhliziyo ethe yathunukala.
Isixazululo- ukuxazulula ukuthola icebo loku qanda inkinga ethile, angithi nje ngesiNgisi 'finding solution'. abanye bathi yisisombululo engicabanga ukuthi ngolwakithi olujwayelekile ungathi nje 'tshombulula' uyabe uyela ngakhona.
Bekusindwe ngobethole- lesi yisisho esichaza ubuhle bomdlalo/umgido/ umcimbi/ umshado/ i-party. Isisho sakhona ngicabanga ukuthi sisuke siletha umcabango engqondweni wobulongwe bethole, angikholwa ukuthi esimweni esijwayelekile kuye kusindwe ndobulongwe bamathole.umcabango ongifikelayo ngowesimo esihluke kakhulu kwesijwayelekile!
Umcimbi- ukuthi lisuselwaphi hhayi angazi kodwa kusuke kukhulunywa ngomdlalo la kudliwa khona kuphuzwa nje kungaba umshado, bhavudeyi nomayini nje eqoqa abantu kubemnanandi kubebe njeyaya!
Ungqongqoshe- angazi ukuthi yigama elidala kumbe ngelinye lamagama akhiwe ezinsukwini zamanje, njenge gama elithi 'ingculazi', kodwa ichaza umuntu owengamele umnyango othile kwezombusazwe 'u-minister'.
Ofezela- zinkume ngolwakithi olujwayelekile.
Izinsalela- kuyazichaza nje mangithi ukubheka ngoba kukhulunywa ngokusuke kushiyekile ngemva kwesehlakalo esithile, i.e ama 'left over'
Isithako- ngesiNgisi yi ingredient.nxa uthaka usuke uxubanisa lokho okuxutshaniswayo zithako.
Isibothwanyana- isibotho ngunjinga sithebeni, umuntu ohamba ecosha emabhimu, kuze aphile.Nxa sekuthiwa sibothonyana, kusho ukuthi umuntu ongakabi yisibotho ngokupheleleyo kodwa oyela ngakhona.
Isicefu- ukuba umuntu ohluphayo, uyuzwe ngephela endlebeni,nxa ungangenwa yisibungu endlebeni, uyuzwe ubuhlungu bakhona sinjalo ke isicefu.
Bazaqondisa abanye la engiphaphalaze khona, khona kulula ukukhuluma ulimi kodwa ukuluhlaziya kungumqansa omude.
Posted By: Dokotela Re: Isichazamagama - 08/09/06 08:58 AM
Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngizakwengeza kancane angalawa magama. Imagama lawa angathi anzima ukuhlaziya, ngendlela obeke ngayo Ncomanzi, ngiyanconcoza ngiyabonga.

ukucwebezela
unkunzumalanga
uyangiqinela
isicefu
imicondo
kumbandakanya ...
ukucakaca
amavovo
infene
ukujabhisa
ukuhleba
Posted By: Mabonwabulawe Re: Isichazamagama - 08/09/06 11:56 AM


ukucwebezela-ukucazimula(shine)
unkunzumalanga-
uyangiqinela-uyakwehlula
isicefu- umuntu ohluphayo
imicondo- nxa umuntu elemilenze ecakileyo
kumbandakanya- involve
ukucakaca-
amavovo--zinsipho zotshwala
infene- indwangu
ukujabhisa--ukuphula umoya
ukuhleba- ukunyeya
Posted By: Dokotela Re: Isichazamagama - 08/10/06 05:45 AM
Ngiyabonga kakhulu Ncomanzi, uyingcitshi ngolimi mfowethu. Ingathi ungabusiseka ube lengane eziningi, lezinkomo ezidlana uboya.

Amagama la anzima sibili, njalo ngiyathaba ukuthi uwachasise kuhle kakhulu.

Kumele sike sihlangane ngikuthengele ihothi, si splashe ngayo.
Posted By: Mabonwabulawe Re: Isichazamagama - 08/10/06 07:18 AM
ubongani sihlobo sami nami ukuzama nje, ukufunda akupheli nami ngifunda izinto ezintsha njalo kwabanye bakithi.
iHot uvele uthenge umdudla hhayi isipatalala asingenzi lutho singishiya ngisanambitha, kugobhoza amathe <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh1.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh1.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh1.gif" alt="" />.
Posted By: Gaselomhle Re: Isichazamagama - 08/11/06 09:22 AM
Mina ngicela umahluko phakathi kwe simungulu lembebebe.
Posted By: Makhetho Re: Isichazamagama - 08/11/06 01:22 PM
Gaselomhle mina ngazi kuthiwa yisimumumu hatshi isimungulu. Isimumumu sona ngumuntu ongakhulumiyo ukubheka nje ngamehlo afunde izenzo. Imbebebe ngulo ozamayo kodwa engezwakali amane abange umsindo nje abesezwiwa yilabo amjwayeleyo lakho kancane.
Posted By: Dokotela Re: Isichazamagama - 09/11/06 06:50 AM
Uqinisle kukhona dumuntu obizwa ngalelo gama kodwa mina sengili libele lelo gama.
Posted By: uzphoso Re: Isichazamagama - 03/01/08 01:27 AM
Ngibon'ngathi ithread leyi yesichazamagama kumele ivuswe njalo noma ngimutsha la enkundleni.Ulwazi lwaboDokotela, Mabila, Sgero, Msupatsila, BKM labanye lusiza thina abanye esingazange sikhule sisizwa amagama lamasikho abayake bewacasise.Ngilitshayela ihlombe ngilinxusa ukuthi liqalise njalo amapost enu amnandi ngoba ngibonile inengi lenu lisabuya enkundleni kodwa hatshi ngefrequency yakudala.
Ngizacela ololwazi ngalawa njalo nxa elencazelo ezifanayo atsho.
Ngiyabonga.

Ukuqolotsha
Ukuqobotsha
Ukuqotshama

Ukugoloza
Ukugolomba
Ukugola

Lixole kulawo angabe eyinhlamba kodwa ngizwa bethi vele isintu ebadaleni sijwayeleke njalo sivundiswa ngalezo nhlamba.Ngithemba inengi eliza la,likhulile okokuba lelungelo - nay iduty - yokusebenzisa la mazwi otherwise aya nyamalala elwimini lwethu.
Posted By: mhla Re: Isichazamagama - 03/03/08 01:10 PM
Originally Posted by Mabonwabulawe
ukucwebezela-ukucazimula(shine)
unkunzumalanga- Unkalakatha / uzulu Ngesindebele
uyangiqinela-uyakwehlula / [color:#FF0000]Uyangidelela noma ulenkani NgesiNdebele [/color]
isicefu- umuntu ohluphayo , [color:#FF0000]Ulesidina ngesiNdebele[/color]
imicondo- nxa umuntu elemilenze ecakileyo
kumbandakanya- involve / Kufaka noma kuhlanganisa , ngesiNbebele
ukucakaca-
amavovo--zinsipho zotshwala
infene- indwangu
ukujabhisa--ukuphula umoya noma ukudanisa
ukuhleba- ukunyeya
Posted By: mhla Re: Isichazamagama - 03/03/08 01:17 PM
Originally Posted by Wekunene
SamaNcu:

Ozobe efuna okungaphezukwalokhu ndodayamadoda uyobe akayazi ayifunayo. Esashilo uMsupatsila; uqondekhona wenansinzwayamabutho.

Kuyangijabulisa ukwazi ukuthi sisenazo insizwa ezifana nanimadoda.

PHAMBILI NGOLIMI LWAKITHI, BABETHI BAZOLUQEDA NGABA BABETHI KABULAWE 'NGISHO UMTHWAKAZI PHELA'

Bakhohlwa ukuthi ungumafa avuke njengedabane. Kodwake angilazi idabane wemadoda, anisizeni
ngakuloluhlangothi.


Idabane lukhula lwasemasimini olumila ngesikhathi sezulu / sokuhlakula , lolukhula uma uluhlakula kumele uluthintithe uqeda ulu bekephansi lukhengele phezulu ngempande zalo ( lokho kuyikulubulalisisa ) ngoba ungalutshiyanje lungenziwanga kanjalo kune izulu luhle luvuke lume ngenyawo engani vele alukaze luhlakulwe . lokho kutsho ukuthi lulenkani .
Posted By: Sibambamahawu Re: Isichazamagama - 03/03/08 01:24 PM
Mhla
Ungabe uqinisile ngaleli leDabane. Ngale ngakithi silibiza iDangabane> ngokuyisihlahlanyana, ebusika kuyabuna, kome qha, kodwa izulu lingana kuyavuke, kuhlume kube luhlaza tshoko.
Posted By: mhla Re: Isichazamagama - 03/03/08 01:33 PM
Originally Posted by uzphoso
Ngibon'ngathi ithread leyi yesichazamagama kumele ivuswe njalo noma ngimutsha la enkundleni.Ulwazi lwaboDokotela, Mabila, Sgero, Msupatsila, BKM labanye lusiza thina abanye esingazange sikhule sisizwa amagama lamasikho abayake bewacasise.Ngilitshayela ihlombe ngilinxusa ukuthi liqalise njalo amapost enu amnandi ngoba ngibonile inengi lenu lisabuya enkundleni kodwa hatshi ngefrequency yakudala.
Ngizacela ololwazi ngalawa njalo nxa elencazelo ezifanayo atsho.
Ngiyabonga.

Ukuqolotsha
Ukuqobotsha
Ukuqotshama
Ukugoloza
Ukugola

Lixole kulawo angabe eyinhlamba kodwa ngizwa bethi vele isintu ebadaleni sijwayeleke njalo sivundiswa ngalezo nhlamba.Ngithemba inengi eliza la,likhulile okokuba lelungelo - nay iduty - yokusebenzisa la mazwi otherwise aya nyamalala elwimini lwethu.

Ukugoloza
- Yikuba lenkani - lokho kuyafana lokuqina
Ukugolomba - lokhu yikwenza umuntu aphatheke kaba aze afune ukuzikhulumela noma ukuzilwela .
Ukugola - Yikubamba intethe / inhlanzi uyinyonyobela uyivalele phansi ngesandla sakho .
Ukuqotshama - Yikuhlala okungazinzanga sengathi ulinde ukubaleka( ready )
Ukuqolotsha - yiku janqula noma ke ukugijimisa sathole noma izinyane lijabulile lihlangabeza unina .
Posted By: mhla Re: Isichazamagama - 03/03/08 01:43 PM
Originally Posted by Mabonwabulawe
[]Ngicela zihlobo lingincede ngokuchaza ukuthi lawa magama atshoni.

ukusoconga
isicebe
umgunyathi
umthobanhliziyo
isixazululo
bekusindwe ngobethole
emcimbini
ungqongqoshe
ofezela
izinsalela
isithaku
isibothwanyana
isicefu [/]
Awuthi ngiwathathe Doc, angazi noma ngizosiza.
Ukusoconga--- ngiye nglizwe kodwa angazi lisetshenziswa ma kutheni.kumbe lichaza ukuqilibezela angazisisi engcazelo eqondileyo.
Isicebi- lisuselwe egameni elithi 'ukuceba' okusho ukuba nenotho okuligama elijwayelekile kwelakithi. Nxa sekukhulunywa ngomuntu olenotho yikho ke la okungena khona leli gama elithi 'isicebi'
Umgunyathi-- angazi ukuthi kuligama eliyiSiZulu seqiniso kumbe lebolekwa, nxa kukhulunywa ngongunyathi basuke bekhuluma nge 'forgery' kumbe into ethi ayifane nokuthola ulutho ngendlela azingacacanga ezithatha ukuthi uze ukhiphe 'itshotsho', 'ukugwazela','ibribe'.
Umthobanhliziyo- ingathi liyazichaza ngoba lisuselwe esenzweni 'ukuthoba' kwajotshelelwa isitho somzimba 'inhliziyo'.Kodwa esintwini nxa sikhuluma nge 'nhliziyo' sisuke singakhulumi ngesitho esimpompa igazi kuphela, igama elithi inhliziyo liye lichaze i'mizwa', 'emotional feelings'.Ngiyele egameni lethu leliyana elithi umthobanhliziyo, yinto epholisa wona kanye amanxeba enhliziyo ethe yathunukala.
Isixazululo- ukuxazulula ukuthola icebo loku qanda inkinga ethile, angithi nje ngesiNgisi 'finding solution'. abanye bathi yisisombululo engicabanga ukuthi ngolwakithi olujwayelekile ungathi nje 'tshombulula' uyabe uyela ngakhona.
Bekusindwe ngobethole- lesi yisisho esichaza ubuhle bomdlalo/umgido/ umcimbi/ umshado/ i-party. Isisho sakhona ngicabanga ukuthi sisuke siletha umcabango engqondweni wobulongwe bethole, angikholwa ukuthi esimweni esijwayelekile kuye kusindwe ndobulongwe bamathole.umcabango ongifikelayo ngowesimo esihluke kakhulu kwesijwayelekile!
Umcimbi- ukuthi lisuselwaphi hhayi angazi kodwa kusuke kukhulunywa ngomdlalo la kudliwa khona kuphuzwa nje kungaba umshado, bhavudeyi nomayini nje eqoqa abantu kubemnanandi kubebe njeyaya!
Ungqongqoshe- angazi ukuthi yigama elidala kumbe ngelinye lamagama akhiwe ezinsukwini zamanje, njenge gama elithi 'ingculazi', kodwa ichaza umuntu owengamele umnyango othile kwezombusazwe 'u-minister'.
Ofezela- zinkume ngolwakithi olujwayelekile.
Izinsalela- kuyazichaza nje mangithi ukubheka ngoba kukhulunywa ngokusuke kushiyekile ngemva kwesehlakalo esithile, i.e ama 'left over'
Isithako- ngesiNgisi yi ingredient.nxa uthaka usuke uxubanisa lokho okuxutshaniswayo zithako.
Isibothwanyana- isibotho ngunjinga sithebeni, umuntu ohamba ecosha emabhimu, kuze aphile.Nxa sekuthiwa sibothonyana, kusho ukuthi umuntu ongakabi yisibotho ngokupheleleyo kodwa oyela ngakhona.
Isicefu- ukuba umuntu ohluphayo, uyuzwe ngephela endlebeni,nxa ungangenwa yisibungu endlebeni, uyuzwe ubuhlungu bakhona sinjalo ke isicefu.
Bazaqondisa abanye la engiphaphalaze khona, khona kulula ukukhuluma ulimi kodwa ukuluhlaziya kungumqansa omude.
Posted By: KaZazanana Re: Isichazamagama - 03/06/08 04:33 PM
Hayi madoda imfundo kayipheli.Ngkholosa kakhulu uma ngibona ukuthi uMthwakazi ufundisa intsha ulimi olumnandi kangaka.Phela amaZulu acabanga ukuthi thina isiNdebele sethu asila luju. Hayi batshaye phansi.
Posted By: Mnewethu Re: Isichazamagama - 03/07/08 12:37 AM
Akesicabangeni ezinye izinto ezeza labelungu abadala basebezipha amagama.I-beer ngesiNdebele kuthiwa yisidlamangisi kumbe inyembezi zikaqueen.
Posted By: uzphoso Re: Isichazamagama - 03/07/08 05:13 AM
tea/coffee - itiye, uhwithwayo, uhololo
handcuffs - izankosi
jewellery - amadikhauzi, ubucwebe
horse - ibhiza, injimane
thong as in g-string - isthrobo sezibunu
lemonade - namnede
belts as in leather dress of old - amabetshu (note similarity with amabelts)
scotchcart - isikhotshikari
your son - usane

Lizangixolela, I could not resist some humour.
I am not too certain or good so this is my contribution to what I know is a rich language.Lina elaziyo nanso inqobe phela.
Posted By: Msupatsila Re: Isichazamagama - 03/07/08 12:50 PM
Originally Posted by uzphoso
scotchcart - isikhotshikari

Bengibona kusengathi igama elithi isikhotshi leli kaliqondanga, igama elingabe liqondile ngelokuthi inqola, ukukuxolela sizazama sibili kodwa ungakuphindi kwelizayo hk hk hk lol.

Angizange ngithi aliqondanga leli elesikhotshi yikuthi ulimi solwa xubana lezinye indimi sokulabo ri ri ri esikhathini esinengi o ri ri kabangeni esiNdebeleni
Posted By: uzphoso Re: Isichazamagama - 03/07/08 07:50 PM
Ngiyabonga ngokucaca langokuxola Msupatsila.

igodi - pit/ from igold (note relation with mining just as all below)
laitsha - load/ from lash (shovel ore)
mampara - ore without mineral/useless...hence insult to person.
thumbu - hose pipe (very original and shows resourcefulness of speakers)
Posted By: mhla Re: Isichazamagama - 03/10/08 10:07 AM
Originally Posted by uzphoso
Ngiyabonga ngokucaca langokuxola Msupatsila.

igodi - pit/ from igold (note relation with mining just as all below)
laitsha - load/ from lash (shovel ore)
mampara - ore without mineral/useless...hence insult to person.
thumbu - hose pipe (very original and shows resourcefulness of speakers)

mampara :- Ibhare / isithithithi .
Posted By: mhla Re: Isichazamagama - 03/10/08 12:53 PM
mampara :- Ibhare / isithithithi / isithutha
Posted By: Bhudaza Re: Isichazamagama - 06/29/08 10:19 PM
Bakwethu,

Pho angabe ekhona owaziyo ukuthi "udlawu" kuyini?

Ngiyabonga.
Posted By: Emz Re: Isichazamagama - 06/29/08 10:56 PM
ngibona sengathi enye ingcazelo yodlawu it's tongs;npl an instrument consisting of two arms that are hinged, used for grasping or lifting. oluncane lwakhona luyasetshenziswa ukubamba amalahle atshisayo or ukukhupa insimbi ezitshisayo emvuthweni.

igama elithi udlawu lande ukusetshenziswa liyisitsho/metaphor e.g nxa umuntu esebenzise omunye ukuhlola into kumbe umumo othile ole-potential of yielding unpleasant results.

may be zikhona ezinye ingcazelo or ngitshaye eceleni.
Posted By: Muziesta Re: Isichazamagama - 06/30/08 09:25 AM
in English is Pliers
Posted By: dabulap Re: Isichazamagama - 01/06/09 10:39 PM
icaco yini zihlobo
Posted By: mg_d Re: Isichazamagama - 01/06/09 11:30 PM
icaco yipiano mfowethu
itshabi-litshona ,icholera, konke okungcolileyo,oscience,etc
Posted By: lvovo Re: Isichazamagama - 01/07/09 01:38 PM
Yini ithonga bakwethu?
Posted By: Mbezothuli Re: Isichazamagama - 01/08/09 09:36 AM
Kanti licaco ingabe lichacho yini? Thina sithi yikatali kumbe siphi isiginci somculo.

Ithongo ngumuntu ofileyo ohambayo. Hatshi isipoko ngoba sona silamalahle. Ithongo uyabe engumuntu mpela njengoba wayephila kodwa efile. Sort of isenku but isenku liyabe limhlophe engani ligcotswe ngomlotha.

Kangisize omunye, ngilungile?
Posted By: mg_d Re: Isichazamagama - 01/13/09 10:35 PM
ngubni ongangchazela lamgama:
AMABHECE:
UMCEPHE:
Posted By: sidindangandlela Re: Isichazamagama - 01/15/09 01:21 PM
IKLOGO Lakhiwe ngomsindo owenziwa yile nsimbi ebotshelwe'ntanyeni yenyamazana ezifana lembuzi,inkomo,obabhemu lokunye nje!!!!!!!!
© Inkundla