Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 33 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 2 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323
Quote
o like zipra + zanla firing at Smith but one from zambia and the other from mazambique then you will win the battle.
IZIPRA leZANLA bekuyingwe lenja, bekungabonani. Esigabeni sakithi babedubulana, okuhle yikuthi izipra ibe ihlonipha izakhimizi.
Ok, eyes back on the ball, useyini lamhlanje uDabengwa, ngumbuzo obuzwe nguJazi lowu. Mina ngithi uDabengwa ubevele eyini ekuqaleni. uDabengwa yindoda emadodeni leyana, iMPC yimpisi ehamba ebusuku. MPC will never see the light of the day, it is still born. ZAPU is going to reclaim its constituency of Mat and Midlands. Kimi lokhu akutsho ukuthi uDabengwa uletha into engcono kuleyeMPC, kodwa kuchaza ukuthi ulethela abantu something, abantu balula ukukhohliseka, kwesinye isiskhathi akudingakali ukuthi uze ubakhohlise, bona bayazikhohlisa ukuze bahambisane lesimo. Sebeqalile vele abantu ukuzikhohlisa ngokuthi lokhu okwenziwa nguDabengwa might culminate into a big thing, or into what they have always hoped for. Kunjalo asikhumbuleni ukuthi abantu benza ngokufanayo kuMDC, bethi asihlanganeni sikhiphe uMgabe kuzathi singamkhipha besesisenza okwethu. I have always oppossed this warped way of thinking.


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Joined: Nov 2006
Posts: 4
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Nov 2006
Posts: 4
nGIYAKUZWA mthakathi, kakhulu umcijo wakho wokuthi "abantu balula ukukhohlisa" njalo kwesinye iskhathi bayakhohliseka bodwa ngeminakano yabo bengakhaohliswanga ngumuntu...
Kodwa ke mthakathi wakwethu ngithi mina IPOLITICS IVELE SIBI SAYO NGEKE UYIHLUKANISE LOBUKHOHLISI... ANGAZI MHLAWUMBE NGIZAZWAKALA... ONKE AMAPOLITICIANS ANGABAKHOHLISI.
ungabona ulandela iPolitics or politicians allowing yourself to believe ukuthi he or she is TELLING THE TRUTH ALL THE TIME then something wrong ngoba uyabe uyazikhohlisa wena mathupha.that is the nature of politics

kodwake izinto engizibona zimqoka ekukhohliseni kwe politics yilezi:
1. iMPC seeks liberation of Matabele from mgabe
2. izapu/dabengwa seeks liberation of the same matabele
3. iMpc ikhala ngemarginalisation yabantu bakithi
4. izapu/dabengwa ikhala ngemarginalisation yabantu bakithi

phoke ukuthi mina ngithi iMPC ayikhohlisi kumbe udabengwa kakhohlisi ngingabe ngiyazikhohlisa kakhulu. Into engiyithandayo nje yikuthi ABANGIKHOHLISE KODWA BAACHIEVE THE ABOVE KEY RESULTS.

I AM TIRED OF UKUKHOHLISWA NGOMGABE.

Phela


sm
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Quote
Zwangendaba on satarday he made it clearly that MPC is not a political party but a political movement.

MG sihlobo .

Ngabe uvuka njani namhlanje.

Njengabalandeli be MPC, lathi besimlalele uZwangendaba kuShayaFM mhlaka 13/12/2008 khona nje be kulama interjections amanengi kungenzakala ukuthi kukhona esikukhuthileyo.

MPC(political movement)/MPC(political party) sounds like political jargon to political novices like some of us.What are the fundermental differences and their significance thereof? What are the practical limitations with regard to driving the Mthwakazi state agenda at this stage?.

With all these noble ideas zeMPC, sithi phambili nge MPC kukho konke ,kodwa ukungabikho kwayo ebantwini bakaMthwakazi ekuhluphekeni kangaka kungumqhumuzo kithi.

Njengamanje, ixakelene nje imigodoyi ,ukuthi iyoxakululwa xesha liphi kwazi uThixo.

Akuyiwa nganxanye kungesimanzi.

Singabakini.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Apr 2003
Posts: 388
J
Nduna
*
OP Offline
Nduna
*
J
Joined: Apr 2003
Posts: 388
Originally Posted by mg_d
enkundleni ngikhulekile Mthwakazi, first gents ithink who lestined to Zwangendaba on satarday he made it clearly that MPC is not a political party but a political movement.
as for uDabengwa yena i think is one of those who failed ku zanu just like uJona, imvuselelo yakhe ye zapu its nothing bu t just to gain ipopurlarity yokuthi laye wake wamisana lomgabedoyi uzahamba ayerobha zona zalukazi emakhaya le and wena jazi you must know ukuthi kuMPC we do not compare ourselves with anybody because not in a competition with anybody the strategies of the MPC are not the same with zapu ungaqathanisi izinto ezimbili ezingafaniyo we don`t want the country we want our freedom kuphela.lingakhohlwa ukuthi udabengwa lo nguye owayethi abafazi batshaye amadoda nxa ebahlukumeza emakhaya do you think he is the kind of a person who can rule the country.to me he is nothing but a failure and he is only trying to revive himself not zapu.

There are so many things that are refreshing these days- it is again refreshing to learn that the Hyenas have a strategy. Standing on the outside looking in one could have easily been fooled to thinking that the strategy of Mpisi was not to have a strategy !! Let the truth be told - aside from touring cyberstudios like Shaya FM, sw Radio and other obscure radio stations how does this Mpisi propose to get independence from Zimbabwe? There is a tendency to always obsfucate issues - lamhla sekuthiwa iMPC is not a political party but a political movement - who the fCuk (excuse my french!) gives a damn when people are supposedto be suffering from the yoke of oppression?


Whenever people agree with me I always feel I must be wrong

Stupid is forever, ignorance can be fixed.

A mind is only useful if it is open
Joined: May 2008
Posts: 77
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: May 2008
Posts: 77
Bahlonitshwa,

Nanku umbuzo. Lamhlanje uDabengwa useyini?
Impendulo: Ulokhe enguDabengwa.

The difference between MPC and all other so called liberators of Mthwakazi is that this movement seeks to unite uwonke wonke kamthwakazi with an objective to create an independent state of Umthwakazi. Kukanti iZAPU ifuna umbuso weZimbawe yonke.

Back to the subject topic Lamhlanje uDabengwa useyini?izolo ubenguDabengwa esebenza engaphansi kukaMasuku oyilo leliya qhawe elabulawa ngumgabe. UDabengwa ulokhu enguyena lowo owathi emva kokukhululwa ngumgabe entolongweni emvakokuba iZAPU yenze isivumelwano leZANU PF waba lilunga eliphezulu laleloBandla. Ulokhu enguye owasithembisa ngeMatebeleland Zambezi water project lalamhlanje intombi sezaze zabayizalukazi zilindile. UmfokaDabengwa ulokhu eyilo leliyaqhawe likaMthwakazi elingazangelenze lutho ukusiza amabhizimisi akobulawayo etshintshelwa eHalale. UDabengwa ulokhu enguye lowa owadliwa kumavoti enkulumane emele iZANU. Lamhlanje uDabengwa esimaziyo uhlangane labanye bavuselela iZAPU, IPUZA iparty kaMthwakazi esazalwa siyilandela singayehlukanisi lakancane ukuyithanda leHighlanders bosso tshilamoyo. iZAPU kasiyo kaDabengwa ngekaMthwakazi njalo uwonke wonke kaMthwakazi ulelungelo lokuyilandela ngoba yona ivele ingeyakithi.

iMPC kayikaze ibambane lebandla lezitha iZANU, kanye labakhokheli bayo kabakaze babelezikhundla kuZANU PF. Amalunga weMPC kawakaze lelilodwa bathembise uMthwakazi ukuba bafuna ukubusa iZimbabwe. iMPC yona ifuna uzibuse kaMthwakazi lokuthi iZimbabwe izimele yodwa.UMthwakazi People's Convention uthi wonke amabandla,amaqembu,inhlanganiso labantu bakaMthwakazi abafuna ukuzibusa baqoqane ngaphansi kogatsha olulodwa bakhulule uMthwakazi. An individual is not important to MPC than the collective effort of our people. iZapu njengamanye amaqembu yasithembisa ukuba iyazijabulela incwadi zethu ikakhulu iVELVET DIVORCE doc. Njengamanje iMPC iyaqhubeka ngomsebenzi omnkhulu wokuqoqa wonke uMthwakazi ukuze sifeze lowomsebenzi.

Kulabo abakhononayo ngithi lingalahlithemba majaha akithi ngoba esintwini thina isiko lemzini kasililandeli ngoba lilizilo. Ngeke sibe ngothathawese imota zasezizweni ngoba uzibani uthi senze njengokubona kwakhe. We are very organised and siyazi ukuthi senzani. Siyalinxusa lonke ngobunengi benu ukuze lize lizoncedisa ukwakha lumsebenzi.

By the way on the subject of Dabengwa, UMthwakazi must hold themselves with pride ngoba siyisizwe esilesineke, esilozwelo lenhlonipho. Siyakwazi ukuxolela abantu bakithi. Abantu have given uDabengwa a second chance njalo kasozithutha, I hope he realises that. On the issue of MPC ekhaya. Sikhona kakhulu ekhaya, egoli laseBotswana lakanye kuZAPU lezinye zezinhlanganiso elizaziyo engingeke ngaziqamba ngamabizo okwamanje njengoba uMgabe eseqale ukuthumba abantu. IMPC is not a coward yokuthi ishiye abantu bayo egcekeni lina likwazi ukuthi umgabe can send his pack of hynas ngesiqubu. That time yokuthi sithi bhadla ekhaya siyeza bafowethu sinikezeni ithuba akusinsuku zingaki. Abalamehlo ngezepolitiki mhlawumbe bangalazisa ukuba ngeke nje uwele empisini ungela okokuzivikela, kumele uthi ulingena igusu usazi ukuthi lawe uzithembile. Yikho ngithi abalamehlo kababone ukuba iZAPU is not competing leMPC, njalo iMPC kayilwisi iZAPU kodwa sisonke entweni eyodwa.Umsebenzi esiwenzayo uzakhulula abantu bakithi kungelamuntu ozayethusela omunye wethu.


Too bad that all the people who really know how to run the country are busy driving taxi cabs and cutting hair.(George Burns)


Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127

N G E L E T H U ! ! ! KaMthembo.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
ojazi basafunani BAQEQEBULE SIQOQOQDO SASEMAQAQENI


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Sonke thina esindiza kumacyberspace with our precious time and effort ,sigxeka kumbe sincoma iMPC ,sibonisa ukuthi i MPC is a force worth noticing. This is with obvious strong annoyance to others who can not resist their cyberspace preoccupation yokuyithela ngamasaladi njalonje.Asazi kumbe ikhona imbadalo abayikhokhelwayo foro umsebenzi ongaka. Nxa kulabakhokhayo lakho kuyatsho ukuthi kukhona abakubonayo kuyo. Kakuyiqinise ke i MPC ma igxekwa ngoba kuyatsho ukuti kukhona okukhona ngayo for somebody to worst his precious resources kuyo, instead ukuthi azenzele okulobubelo empilweni yakhe. Kuyafana labancomayo, kabakhuthazeke yilokho abe MPC.

Sisonke kumacyberspace bantu and liMPC esiyifumene lapha kucyberspace is obviously addressing our needs kithi sonke, obviously amanye ngawenzondo.Kwabanye izondo is a strong need, okufanele i neswe njalonje for them to thrive. Thus why kuqhutshekwa ngalemibhalo kucyberspace.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Nov 2001
Posts: 147
I
Ngqwele
Offline
Ngqwele
I
Joined: Nov 2001
Posts: 147
Haa majida, uDabengwa useyenze i 'great escape' la. Undoda lo udle imali zabantu abazithela enkonxeni besithi izayakwakha i pipe yamanzi we Zambezi. Uthini ngalokhu uDabengwa?

Kahlale phansi mani adle imali yakhe angaphambanisi umvuselelo we sizwe sakithi.

Joined: Apr 2003
Posts: 388
J
Nduna
*
OP Offline
Nduna
*
J
Joined: Apr 2003
Posts: 388
In 1964 in the Rivonia trial Nelson Rolihlahla Mandela stood up and said words to the effect that he had ideals that he was prepared to die for. Two score and four years later there exists an organisation whose leaders believe so much in their ideals that they are not prepared to lay down their lives in order to achieve them! An independent Mthwakazi is apparently so worth living for that none of its leaders or supporters are prepared to lay down their lives in order to achieve it!!!!!What a contrast and how so sad ? is this what Mthwakazi has come to? Never were the words that a hot raging fire begets a cold impotent ash more apt!! I remember in 1980 at the terminus eLuveve where people thronged in their tens ? nay hundreds perhaps even thousands to catch buses that has been laid on so that they could travel to Salisbury to meet the returning Joshua Mqabuko Nkomo in preparation for the then forthcoming elections. One of the songs they sang to this day makes the hairs at the back of my neck stand.

Thuma mina
Thuma mina Nkomo
Thuma mina ngiyefeli sizwe
(Isizwe seZimbabwe okhalelayo)
Thuma mina Thuma mina Nkomo??.

Here were a people stating that the freedom that they so desired was one that they were prepared to die for! Roll on nearly thirty years later the denizens of Mpisi are brazenly telling us that bona they cherish freedom so much that they are not prepared to lay down their lives in order that they achieve their goals. Perhaps this is the innovation that they were at pains to lecture us about no so long ago. How else can you explain the somewhat convoluted and labyrinthine post above by the honourable gentleman from iMpisi? This response (above by umhlonitshwa uKirth Dube) epitomises what is fundamentally wrong nge Mpisi. He claims that iMPC has a presence kwaMthwakazi but ultimately they are AFRAID to come out into the open on pain of being abducted by the geriatric?s evil secret police. How credible are these claims? Is the MPC so important and or significant to warrant attention from state agents?

The question is why does the MPC see the need to continuously and perennially elevate itself to stratospheric levels of importance? The high regard with which the MPC clearly holds itself just oozes from the post above. This blatant self regard (or in the parlance of intsha yalamuhla bayazifonela) bordering on unbridled arrogance is, at best, unedifying and at worst nauseating .The list grows longer by the day ? first it was that they were the fist to talk of the independence of Mthwakazi, then that was followed by statements to the effect that they waiting for Zimbabweans to organise themselves prior revealing who their leaders are. Then way back in September there was no launch in South Africa because of the so-called difficult transition there as if the launch of the MPC mattered one jot to the ordinary South African! In the same month of September we were told that the MPC was going to register as a political party in Zimbabwe. Now we are being told that the leaders/ members of the MPC dare not raise their head above the parapet kwaMgodoyi because Mugabe?s death squads are about! In so far as I know the politically party that has been most affected by these death squads is the MDC with whom the geriatric is locked in stalemate about power sharing and governance. I stand corrected but to my knowledge there has been no other political party whose members have been targeted or affected. Thus the leaders and members of PUMA, the FDU and the newly formed Zapu are relatively free to go about their business but those of the MPC must remain in hiding! The question that begs to be asked is what has the MPC achieved that elevates them over and above all these afore mentioned parties to the status of Zanu-PF enemy no 1? This is an organisation that chose for whatever reasons not to participate in the elections of March 2008. An organisation that does not have a single elected official at any level of the elected officials kwaMgodoyi but that nonetheless regards itself as a force to reckoned with. Given the MPC ?s current level of (dis) organisation, is the MPC in its current guise a threat to Zanu-pf in the short or medium term future? One would be forced to conclude that currently and in the foreseeable future the MPC is not a threat to Zanu despite the bombastic claims made by the MPC of having changed the face of Zimbabwean politics. Frankly how can you change politics when you exist in a state of suspended animation in fear of what lurks in the long shadows? Presently iMpisi is all bark and no bite a paper tiger no less.

The velvet divorce that there are so seemingly ever so proud of would not be worth the paper it would be printed on. Conceptually, the notion of a velvet divorce is an appealing one but practically is one that is so far removed from reality that you have to wonder about the sanity of those pushing it with the zeal that we see. On close scrutiny this concept is, if you will excuse for my French, a whole load of bollocks for reasons explained below. Firstly, iMpisi says that they will negotiate not fight their way out of Zimbabwe. Fair enough how noble of them but in the post above it is made clear that they are afraid to operate openly in Zimbabwe on pain of death from the authorities. Given that in the short to medium term the Mugabe cabal would remain entrenched in Harare how is the MPC going to enter into negotiations with people whom, by their own admission, they are afraid of or is it that negotiations are not pencilled in for the short to medium term?
Jokes aside, this strategy of negotiation can only work under one of two scenarios;

a) Zimbabwe has a democratic dispensation and the government of the day feels duty bound to listen to the wishes of the people not just of Matebeleland but Zimbabwe as whole and do as they (the people) wish. If and when the MPC has a mandate at that time from the people of Matebeleland then negotiations will take place and Mthwakazi will be delivered.
b) The government of the day is forced/coaxed to the table of negotiation.

In any negotiations there is either a carrot and or a stick that brings the two parties together. This holds true from a simple act of a boy courting a girl to more complex scenarios such as the negotiations that took place between the two MDCs and Zanu ? the carrot for Zanu was being legitimisation in the eyes of the world while for the two MDC the lure of power would be the carrot. History is full many examples where this carrot and or stick are a necessity for any negotiations. Now applying the same principle to the matter at hand, what carrot and or stick does iMpisi have to bring the government of Zimbabwe (of the day) to the table of negotiations? I derive little pleasure in stating that iMpisi has neither carrot nor stick to force anyone to the table of negotiations. And this is where the whole edifice falls flat on its monkey face ? they cannot and will not be a velvet divorce unless and until either one of the two scenarios described above prevail. Scenario one is along way away ? it requires a politically maturity hitherto unseen in that blighted country (let alone continent). Sadly, as a people we remain politically immature and na?ve ? how else can you explain the so-called African solution to the current crisis gripping Zimbabwe? A solution that comprises of doing nothing while Zimbabwe burns. But I digress???.The truth is that scenario one is not an option in the short, or medium term. This then leaves scenario two, which as already alluded to, is not a viable option on account of the lack of a carrot and or stick in the hands of the MPC. However, the Kirths of this world would have you believe that they have a cunning plan which akin to a magician pulling a rabbit out of a hat, they will whip out at a time, in space and a place of their own choosing! Every fool and his mother (except those of the MPC) knows that if Mthwakazi is to become free, given the prevailing circumstances, that there will be no jaw jaw without war. And if the MPC has ruled out war as an option for achieving independence then one is forced to conclude that they are bigger fools that first imagined.


Whenever people agree with me I always feel I must be wrong

Stupid is forever, ignorance can be fixed.

A mind is only useful if it is open
Page 2 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.3.33 Page Time: 0.013s Queries: 36 (0.006s) Memory: 0.8256 MB (Peak: 0.9314 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-01-29 02:03:13 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS