Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 73 guests, and 0 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 1 of 2 1 2
#15992 03/10/04 01:00 PM
Joined: Mar 2004
Posts: 16
N
nzingo Offline OP
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
N
Joined: Mar 2004
Posts: 16
MTHWAKAZI KANDABA MADODA NHLAMVU ZIKABABA UMZILIKAZI KENGIBUZE KULIQINISO NA UKUTHI NXA ABAFANA BESELUSA INKOMO UNGABONA IJUBA AKUMELANGA UKHULUMELE EMASEKWENI KULABOMAMA NGOBA LIZATHUTHA AKELINCEDE MTHWAKAZI OMUHLE

#15993 03/10/04 03:14 PM
Joined: Sep 2003
Posts: 1,077
Nkosi
*****
Offline
Nkosi
*****
Joined: Sep 2003
Posts: 1,077
Nzingo

Hatshi akusiqiniso. It is equivalent to saying " do not count your chickens before they hatch". Khumbula Nzingo ukuthi ijuba leli uyabe ulithiyile, kungakho ke ungakhulumi ngalo before ulibambe. Do not excite abesimame ngesitshebo esimnandi before you actually catch it. Kunjalo nje lokhu bekusenzelwa ukuthi ma uyindoda ube lesifuba ukhone ukugcina into esifubeni , ungabi lesifuba esakhatshwa lidube njenge nina.

#15994 03/10/04 07:01 PM
Joined: Mar 2004
Posts: 16
N
nzingo Offline OP
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
N
Joined: Mar 2004
Posts: 16
Hatshi sengiyabona ke manje ukwanda kwaliwa ngabaphansi impela

#15995 03/14/04 08:33 PM
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Nzingo.

Isintu sithi "UKWANDA KWALIWA NGABATHAKATHI"

Li Zwangendaba.

#15996 03/15/04 03:08 PM
Joined: Mar 2004
Posts: 16
N
nzingo Offline OP
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
N
Joined: Mar 2004
Posts: 16
HEYI MADODA OXOLO ENKUNDLENI NGAZE NGALENZA IPHUTHA UKWANDA KWALIWA NGABATHAKATHI YIYO LEYONTO EBEISENGQONDWENI YAMI NXA NGIBONGA LEZI MPHENDULO NGIXOLELENI MADODA NGIPHAZAMILE NGOKUTHI UKWANDA KWALIWA NGABAPHANSI

#15997 04/08/04 05:06 PM
Joined: Mar 2003
Posts: 822
Ndunankulu
*
Offline
Ndunankulu
*
Joined: Mar 2003
Posts: 822
ukwanda kwaliwa yi family planning...hk

#15998 04/09/04 01:07 AM
Joined: Oct 2003
Posts: 436
Nduna
Offline
Nduna
Joined: Oct 2003
Posts: 436
manje so Tshisa....ukwanda kwaliwa nguTshisa...Lobengula mfowethu uyibeke kahle impendulo yakho sibili mayelana lesaga esibuzwe nguNzingo..kuyabongeka lami ngifundile..

#15999 04/10/04 10:49 PM
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Iseko yisiga. Umlando wendlu yangakithi uthi wona, uMaseko wakuqala uzelwe liTonga, ngoba thina aMaSwati sizwa kuthiwa ngomdabu singaMaTonga. Saba ngabeNguni Ngemva kwesilo u Malandela esebuthe izizwe zeNyakatho wakha Isizwe saMaNguni.

Bathi loMtonga, ubethiwa ngu Liswati, (ngesi Tonga kutsho ukuthi Mhlanga), Wafelwa yinzalo yakhe kwaze kwaba kathathu. Yikho esintwini kuthiwa ule seko. Yisi Tonga leso, Njalo yisi NGUNI. Uthe esezele umntwana wesine, Kazakufa. Abadala bathi ulibulele iseko. Yikho waba ngu Maseko.

Yikho ke yonke into eyesatshelwa ukonakala kayikhulunyelwa esekweni, ngoba iseko liyisiga.

Lalamhla lokhu, indoda ingafelwa ngamakhosikazi kuze kube kathathu, kuthiwa ule Seko.

Kwaba li SIKO ukuthi AMASEKO eziko abe MATHATHU, mhlawumbe liyakunanzelela. Lokhu kwenzelwa ukuthi kuvinjelwe isiga se SEKO. Esintwini amaseko akhiwa ngamatshe amathathu. Kuyazila ukuwenza abemane loba abe mahlanu. Ngezinye izinto esizifundiswayo ngesintu saMandebele.

Li Zwangendaba.

#16000 04/14/04 01:02 AM
Joined: Oct 2003
Posts: 436
Nduna
Offline
Nduna
Joined: Oct 2003
Posts: 436
Zwangendaba mfowethu ngihlabuswe lulwazi lwakho lwamasiko ngakho nginceda lami ngiyengezele kulokhu engikwaziyo ngamasiko ami ako Nyathi uMdluli odlula abanye.ungabe ulakho yini ngaloluhlangothu lwabantu,ukuthi bona baphuma kuphi?ngizezwa ngawe.
---------------------------------------------
Sirumula...mafenya tsila.

#16001 05/27/04 02:20 AM
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Uzangixolela SIrumula, lami ngizacela inkundla ingincedise. Kodwa ngiyazi lokhu.

Inyathi ngesintu esidala yi NDLELA ENTSHA. Unscouted path. Bekusithi uma abantu besehanjweni olude, kube labahamba phambili, okuthiwa YIMIHLAHLANDLELA, kumbe AMAVULANDLELA. Laba bantu bebehamba kwesinye isikhathi umango ohanjwa ilanga phambi kwalabo abalandelayo.

Ngemva kwensukwana bebethuma isigijimi ukuze sizo bika ukuthu kulungile PHAMBILI, abanye besebelandela, ikakhulu abangemuva bekusiba ngomama labantwana, lamaxhegu.

Yikho kwaba lesaga esithi "INYATHI IBUZWA KWABAPHAMBILI", kusitsho ukuthi ubunzima, lengozi, yaziwa yilabo asebeke baqondana layo.

Ukuthi Abako NYATHI basikhonza njani leso sibongo, angisoze ngiqambe amanga, angikwazi.

Ukuthi le nyamazana le okuthiwa yi Nyathi yaliphiwa kutheni lelo gama, ngingafanisela kodwa, ukuthi mhlawumbe yikuthi iyingozi.

Ngincedeni Mthwakazi kaNdaba.

Li Zwangendaba.

#16002 05/27/04 06:25 AM
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Ngiyalibingelela!

Ulwazi lwakho Zwangendaba lujulile! Nginga thola kuphi izingwalo ezingangenza ngibe lengxenye yalolu lwazi. Angazi ukuba unganceda ukucubungula la mabizo.

Dlomo
Moyo
Ncube
Dlamini

Mthwakazi we Nkundla, nceda kulindaba.

#16003 05/28/04 12:53 AM
Joined: Oct 2003
Posts: 436
Nduna
Offline
Nduna
Joined: Oct 2003
Posts: 436
Zwangendaba ngibonge kakhulu mfowethu ngokuzama kwakho.ngifundile okunye lami...ungadinwa jahalakithi..umkhulu lomsebenzi owenzayo...ulwazi lwakho luyabukeka.lakusasa.

#16004 05/28/04 01:17 AM
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Lami ngiyalibonga kakhulu ngoba ukuze kube le Nkundla, kutsho ukuthi ayesekhulumile amadlozi ukuthi abantu bazikhumbule, bazazi, njalo baziqhoyishe.

Ngizalicela ukuthi LIBONGE IZANGOMA, eziyizo ezangichathekela lolu lwazi. Ikakhulu uMkhulu wami. Kuthe lamhla ngisazi nge Nkundla, ngazi misela ukuthi ngaphandle kwezo Mbangazwe, ngizazama ukuchathekela abanye imfundo efundiswa abantwana ngekhaya, hatshi esikolo kuphela.

Banengi abalolwazi olwedlula olwami khatshana. Behluleka nje ukungena la esigxingini sethu sobulembu. Ungangena emakhaya, uzehlise ebantwini, uzafunda okunengi ngesizwe sakithi.

Asakheni uMthwakazi.

Li Zwangendaba.

#16005 05/31/04 12:53 AM
Joined: Oct 2003
Posts: 436
Nduna
Offline
Nduna
Joined: Oct 2003
Posts: 436
Ukhulumile wena kaZwangendaba ozalwa yisangoma ikanti ukhulu eyinyanga...utsho uqinisile muntu wakwethu,ukuze sithole ulwazi ngembali yethu kuzamele sizithobe,sizibuthe singene ebadaleni abakwazi konke siyivungule lendaba okomuntu evungula amazinyo..sidinge konke kusukela phansi khonale.
awuqhubeke umsebenzi...sesiwuphawulile Mthwakazi.

#16006 06/18/04 12:51 AM
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Dokotela, kangikhohlwanga baba. Izibongo engizazi kuhle kulezi ozibuzileyo ngesako Moyo, lesakoDlamini. Ngizaqala ngo MOYO. Kodwa laye u Moyo MKHULU kakhulu, ngizabeka engizaziyo izindlu.

Ngizaqala ngokukwazisa ukuthi lolu lwazi ngiluthethe kuboMa-Gogo baka MAMA wami abazala unina kaMama wami. Bango MOYO. Ngithe ngiloba ugwalo lwami ngababuza ukuthi njengoba ngilegazi labo, kanti thina esiMOYWENI, sivela ngaphi.

Bahle baqala ngokuthi:
Mambo, BATALAWUNDA, Moyo, HE BEHANGO la LUKODZI, Ntu-Phani, Bgwizi lusingalingwe.

U LUKODZI kuthiwa ubengumntwana wendoda eyayithiwa ngu Lozi, kumbe Lozwi. Bathi lendoda yeza kulomango we Afrika iyisithunjwa samakhiwa akudala ayegada amantshomane, egqoka insimbi emakhanda. Kuthiwa lo LOZI wasihlamukela lesi sizwe samaKhiwa wabutha abantu, wasehlula, wakha isizwe sakhe sa Ba-Lozwi. Nguye ke ozala uLukodzi. Sehle isizukulwane sakhe kuze kuzofika u Moyo.

U MOYO bathi kwakuyindoda ende, ibomvu okwesabekayo baze bathi ufana le NHLIZIYO (Lopa leMoyo). Bathi waba lebutho lakhe elalithiwa nga Ba-Landa. Umsebenzi walelibutho kwakuyikuthumba izigqili, zithi zingasebenza okweminyaka kumbe ibe litshumi, zikhululwe zibe lazo nguzulu waleso sizwe ebesibathumbile. Wazala u Vuma ke lo MOYO lapho kwaphuma khona o Moyo BakaBa-Landa. Lalamhlanje bakhona oMoyo abathiwa ngo Vuma Balanda. Ngesintu esidala, ikakhulu esiKalangeni, ABALANDA kutsho isigqili.

U Nthu-Phani kutsho umuntu wasemagcekeni. Kwaqala kulibizo lesinye isizukulwana sika Moyo Kwacina sekuyisi Temo, (ISITHAKAZELO) sesinye njalo isigaba sako MOYO. Singakhohlwa ukuthi u Mzilikazi uthe engena kuleli, wathola induna yabe Lozwi (KALANGA - NYAYI) eyayibizwa ngalesi sitemo. Yena uMzilikazi wathi le nduna ngu NDUMBA, kusehlula ukuthi athi Nthu-Phani. Go back to the basic History ikhona induna uNdumba, ngu Nthu-Phani lo.

BGWIZI LUSINGALINGWE, saze samnandi isikhalanga madoda. Lapha bekulesiziba emfuleni uMnyathi okuthiwa izangoma zabeLozwi bezisenzela khona imfihlo yesizwe. Angisoze ngicace. Kodwa okuqakathekileyo yikuthi u Moyo ubethi angangena kulesi siziba, besabe lokumkhangela abantu.

Yikho engikwaziyo ngoMagogo ka MAMA wami lokhu.

Ngizacela labo abakoMoyo bengezelele, ngoba uMOYO mkhulu kakhulu, lokhu engikubeke la ngokwendlu elichatha esizweni sakoMOYO.

Kudala kwakunganje, umhlaba uyaphenduka.
Kwakubusa u MAMBO lo MZILIKAZI.
Bayethe Mthwakazi ka-Ndaba.

Li Zwangendaba.

#16007 06/18/04 02:26 PM
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Zwangendaba

Niyajabula kakhulu mfowethu, ngomsebenzi owenzileyo. <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> Ngithi, ukwanda kwaliwa ngabathakathi, akuhlale kunjalo. Ulwazi lolu ngiyalufisa kakhulu, lunginceda ekuthini lalabo engihlangana labo la, bacina sebe ncoma usendu luka Mthwakazi.

Ngiyazi ukuthi ay'simi ngedwa. Siyabonga ndawonye, Ulwazi lwakho lubanzi.

<img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

Dokotela #35817 01/23/08 08:45 AM
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Apr 2005
Posts: 656
Li Zwangendaba

Mfowethu oro dadewethu kuyajabulisa okwenzayo. Qhubekela phambili ufundisa umphakathi.

Mina sengilindele ukuthola ugwalo olulotshwe nguwe mayelana lesintu lamasiko akwethu. especially kuzibongo.

Ugwalo lwakho ma ungaluthi, IZIBONGO ZAMANDEBELE or IZIBONGO ZAKWAMTHWAKAZI ngibona kusengathi lungaba luhle.

Tshiya lawe ezweni ufake uphawu

Ngibongile


Pope John Msupa

Isiquzi esingadli ntanga zamuntu
Page 1 of 2 1 2

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.023s Queries: 49 (0.007s) Memory: 0.7109 MB (Peak: 1.5015 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-30 16:29:07 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS