Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 37 guests, and 3 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 7 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
#16700 08/11/06 09:22 AM
Joined: Aug 2005
Posts: 517
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 517
Mina ngicela umahluko phakathi kwe simungulu lembebebe.


>>Aspire to Inspire before you Expire<<
#16701 08/11/06 01:22 PM
Joined: Jun 2006
Posts: 36
Mafikizolo
*
Offline
Mafikizolo
*
Joined: Jun 2006
Posts: 36
Gaselomhle mina ngazi kuthiwa yisimumumu hatshi isimungulu. Isimumumu sona ngumuntu ongakhulumiyo ukubheka nje ngamehlo afunde izenzo. Imbebebe ngulo ozamayo kodwa engezwakali amane abange umsindo nje abesezwiwa yilabo amjwayeleyo lakho kancane.

#16702 09/11/06 06:50 AM
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Uqinisle kukhona dumuntu obizwa ngalelo gama kodwa mina sengili libele lelo gama.

Dokotela #36502 03/01/08 01:27 AM
Joined: Feb 2008
Posts: 42
U
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
U
Joined: Feb 2008
Posts: 42
Ngibon'ngathi ithread leyi yesichazamagama kumele ivuswe njalo noma ngimutsha la enkundleni.Ulwazi lwaboDokotela, Mabila, Sgero, Msupatsila, BKM labanye lusiza thina abanye esingazange sikhule sisizwa amagama lamasikho abayake bewacasise.Ngilitshayela ihlombe ngilinxusa ukuthi liqalise njalo amapost enu amnandi ngoba ngibonile inengi lenu lisabuya enkundleni kodwa hatshi ngefrequency yakudala.
Ngizacela ololwazi ngalawa njalo nxa elencazelo ezifanayo atsho.
Ngiyabonga.

Ukuqolotsha
Ukuqobotsha
Ukuqotshama

Ukugoloza
Ukugolomba
Ukugola

Lixole kulawo angabe eyinhlamba kodwa ngizwa bethi vele isintu ebadaleni sijwayeleke njalo sivundiswa ngalezo nhlamba.Ngithemba inengi eliza la,likhulile okokuba lelungelo - nay iduty - yokusebenzisa la mazwi otherwise aya nyamalala elwimini lwethu.

Joined: Feb 2008
Posts: 33
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Feb 2008
Posts: 33
Originally Posted by Mabonwabulawe
ukucwebezela-ukucazimula(shine)
unkunzumalanga- Unkalakatha / uzulu Ngesindebele
uyangiqinela-uyakwehlula / [color:#FF0000]Uyangidelela noma ulenkani NgesiNdebele [/color]
isicefu- umuntu ohluphayo , [color:#FF0000]Ulesidina ngesiNdebele[/color]
imicondo- nxa umuntu elemilenze ecakileyo
kumbandakanya- involve / Kufaka noma kuhlanganisa , ngesiNbebele
ukucakaca-
amavovo--zinsipho zotshwala
infene- indwangu
ukujabhisa--ukuphula umoya noma ukudanisa
ukuhleba- ukunyeya

Wekunene #36536 03/03/08 01:17 PM
Joined: Feb 2008
Posts: 33
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Feb 2008
Posts: 33
Originally Posted by Wekunene
SamaNcu:

Ozobe efuna okungaphezukwalokhu ndodayamadoda uyobe akayazi ayifunayo. Esashilo uMsupatsila; uqondekhona wenansinzwayamabutho.

Kuyangijabulisa ukwazi ukuthi sisenazo insizwa ezifana nanimadoda.

PHAMBILI NGOLIMI LWAKITHI, BABETHI BAZOLUQEDA NGABA BABETHI KABULAWE 'NGISHO UMTHWAKAZI PHELA'

Bakhohlwa ukuthi ungumafa avuke njengedabane. Kodwake angilazi idabane wemadoda, anisizeni
ngakuloluhlangothi.


Idabane lukhula lwasemasimini olumila ngesikhathi sezulu / sokuhlakula , lolukhula uma uluhlakula kumele uluthintithe uqeda ulu bekephansi lukhengele phezulu ngempande zalo ( lokho kuyikulubulalisisa ) ngoba ungalutshiyanje lungenziwanga kanjalo kune izulu luhle luvuke lume ngenyawo engani vele alukaze luhlakulwe . lokho kutsho ukuthi lulenkani .

Last edited by mhla; 03/03/08 01:18 PM.
mhla #36538 03/03/08 01:24 PM
Joined: May 2004
Posts: 803
S
Ndunankulu
***
Offline
Ndunankulu
***
S
Joined: May 2004
Posts: 803
Mhla
Ungabe uqinisile ngaleli leDabane. Ngale ngakithi silibiza iDangabane> ngokuyisihlahlanyana, ebusika kuyabuna, kome qha, kodwa izulu lingana kuyavuke, kuhlume kube luhlaza tshoko.


THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.
uzphoso #36539 03/03/08 01:33 PM
Joined: Feb 2008
Posts: 33
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Feb 2008
Posts: 33
Originally Posted by uzphoso
Ngibon'ngathi ithread leyi yesichazamagama kumele ivuswe njalo noma ngimutsha la enkundleni.Ulwazi lwaboDokotela, Mabila, Sgero, Msupatsila, BKM labanye lusiza thina abanye esingazange sikhule sisizwa amagama lamasikho abayake bewacasise.Ngilitshayela ihlombe ngilinxusa ukuthi liqalise njalo amapost enu amnandi ngoba ngibonile inengi lenu lisabuya enkundleni kodwa hatshi ngefrequency yakudala.
Ngizacela ololwazi ngalawa njalo nxa elencazelo ezifanayo atsho.
Ngiyabonga.

Ukuqolotsha
Ukuqobotsha
Ukuqotshama
Ukugoloza
Ukugola

Lixole kulawo angabe eyinhlamba kodwa ngizwa bethi vele isintu ebadaleni sijwayeleke njalo sivundiswa ngalezo nhlamba.Ngithemba inengi eliza la,likhulile okokuba lelungelo - nay iduty - yokusebenzisa la mazwi otherwise aya nyamalala elwimini lwethu.

Ukugoloza
- Yikuba lenkani - lokho kuyafana lokuqina
Ukugolomba - lokhu yikwenza umuntu aphatheke kaba aze afune ukuzikhulumela noma ukuzilwela .
Ukugola - Yikubamba intethe / inhlanzi uyinyonyobela uyivalele phansi ngesandla sakho .
Ukuqotshama - Yikuhlala okungazinzanga sengathi ulinde ukubaleka( ready )
Ukuqolotsha - yiku janqula noma ke ukugijimisa sathole noma izinyane lijabulile lihlangabeza unina .

Last edited by mhla; 03/03/08 01:40 PM.
Joined: Feb 2008
Posts: 33
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Feb 2008
Posts: 33
Originally Posted by Mabonwabulawe
[]Ngicela zihlobo lingincede ngokuchaza ukuthi lawa magama atshoni.

ukusoconga
isicebe
umgunyathi
umthobanhliziyo
isixazululo
bekusindwe ngobethole
emcimbini
ungqongqoshe
ofezela
izinsalela
isithaku
isibothwanyana
isicefu [/]
Awuthi ngiwathathe Doc, angazi noma ngizosiza.
Ukusoconga--- ngiye nglizwe kodwa angazi lisetshenziswa ma kutheni.kumbe lichaza ukuqilibezela angazisisi engcazelo eqondileyo.
Isicebi- lisuselwe egameni elithi 'ukuceba' okusho ukuba nenotho okuligama elijwayelekile kwelakithi. Nxa sekukhulunywa ngomuntu olenotho yikho ke la okungena khona leli gama elithi 'isicebi'
Umgunyathi-- angazi ukuthi kuligama eliyiSiZulu seqiniso kumbe lebolekwa, nxa kukhulunywa ngongunyathi basuke bekhuluma nge 'forgery' kumbe into ethi ayifane nokuthola ulutho ngendlela azingacacanga ezithatha ukuthi uze ukhiphe 'itshotsho', 'ukugwazela','ibribe'.
Umthobanhliziyo- ingathi liyazichaza ngoba lisuselwe esenzweni 'ukuthoba' kwajotshelelwa isitho somzimba 'inhliziyo'.Kodwa esintwini nxa sikhuluma nge 'nhliziyo' sisuke singakhulumi ngesitho esimpompa igazi kuphela, igama elithi inhliziyo liye lichaze i'mizwa', 'emotional feelings'.Ngiyele egameni lethu leliyana elithi umthobanhliziyo, yinto epholisa wona kanye amanxeba enhliziyo ethe yathunukala.
Isixazululo- ukuxazulula ukuthola icebo loku qanda inkinga ethile, angithi nje ngesiNgisi 'finding solution'. abanye bathi yisisombululo engicabanga ukuthi ngolwakithi olujwayelekile ungathi nje 'tshombulula' uyabe uyela ngakhona.
Bekusindwe ngobethole- lesi yisisho esichaza ubuhle bomdlalo/umgido/ umcimbi/ umshado/ i-party. Isisho sakhona ngicabanga ukuthi sisuke siletha umcabango engqondweni wobulongwe bethole, angikholwa ukuthi esimweni esijwayelekile kuye kusindwe ndobulongwe bamathole.umcabango ongifikelayo ngowesimo esihluke kakhulu kwesijwayelekile!
Umcimbi- ukuthi lisuselwaphi hhayi angazi kodwa kusuke kukhulunywa ngomdlalo la kudliwa khona kuphuzwa nje kungaba umshado, bhavudeyi nomayini nje eqoqa abantu kubemnanandi kubebe njeyaya!
Ungqongqoshe- angazi ukuthi yigama elidala kumbe ngelinye lamagama akhiwe ezinsukwini zamanje, njenge gama elithi 'ingculazi', kodwa ichaza umuntu owengamele umnyango othile kwezombusazwe 'u-minister'.
Ofezela- zinkume ngolwakithi olujwayelekile.
Izinsalela- kuyazichaza nje mangithi ukubheka ngoba kukhulunywa ngokusuke kushiyekile ngemva kwesehlakalo esithile, i.e ama 'left over'
Isithako- ngesiNgisi yi ingredient.nxa uthaka usuke uxubanisa lokho okuxutshaniswayo zithako.
Isibothwanyana- isibotho ngunjinga sithebeni, umuntu ohamba ecosha emabhimu, kuze aphile.Nxa sekuthiwa sibothonyana, kusho ukuthi umuntu ongakabi yisibotho ngokupheleleyo kodwa oyela ngakhona.
Isicefu- ukuba umuntu ohluphayo, uyuzwe ngephela endlebeni,nxa ungangenwa yisibungu endlebeni, uyuzwe ubuhlungu bakhona sinjalo ke isicefu.
Bazaqondisa abanye la engiphaphalaze khona, khona kulula ukukhuluma ulimi kodwa ukuluhlaziya kungumqansa omude.

mhla #36579 03/06/08 04:33 PM
Joined: Mar 2008
Posts: 2
K
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
K
Joined: Mar 2008
Posts: 2
Hayi madoda imfundo kayipheli.Ngkholosa kakhulu uma ngibona ukuthi uMthwakazi ufundisa intsha ulimi olumnandi kangaka.Phela amaZulu acabanga ukuthi thina isiNdebele sethu asila luju. Hayi batshaye phansi.


UMzilankatha KaNcube.U Zazanana Ka Maragalala
Page 7 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.015s Queries: 35 (0.006s) Memory: 0.6828 MB (Peak: 0.7660 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-29 21:26:41 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS