makhosi ngicela lincede ngoba indaba le iyangisinda.Izihlahla zethu zesintu ziyasebenza na?Ngisakhulu ugogo ube gcoba abazukulu bakhe bonke ngempande abazibiza ovela bahleke labosimayedwa.lukholo lomuntu loba isihlahla senza umsebenzi waso na?.lamanina alabo ovela na?.