Ozone in simple terms is a variation of oxxygen called O3. Vaious ozone therapies can be used to treat aids. You can get more detils on http://www.trunkerton.fsnet.co.uk/ozone_cure_for_aids.htm or on the thousands of websites covering the subject.
If there is a doctor out there l would be glad to hear what they have say about Ozone therapies.
Okwenza ngazama ukudingisisa ngokunye okungenziwa nge aids yikuthi:
-ekhaya abantu bayaphela-isizwe siyatshabalala.
-sesangenwa yikuthi okwenza yonke into isehlule yikuthi kasilamali. Umbono wami yikuthi siyavumela ukungacabangi ngoba sithembe ukuthi bakhona abazosinceda.
-nxa ungehluleka ungumuntu onsundu wonke umhlaba uzakuzwela ngoba "uzwisisa" ukuthi ungumyanga njalo ukhulele endaweni enzima ukuphila kuyo.
-ekuzameni ukunceda abale aids kumbe aba positive sincedise ukuthi bafe ngendlela elesithunzi kulokuthi basile.
Wena uthini.