Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 32 guests, and 0 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 11 of 11 1 2 9 10 11
#29052 12/02/04 11:13 PM
Joined: May 2004
Posts: 741
Ndunankulu
***
Offline
Ndunankulu
***
Joined: May 2004
Posts: 741
Ha mina sengijimile bakwethu sengilokhe ngitshaya isizingilizane ndawonye. Kambe ukuthi siphikisana ngentonye kodwa siyibiza ngamabizo ahlukeneyo kumbe kwehlukene? Ngizacela ubaba uZwangendaba angilandisele ukuthi lapha emadlozini kuqala ngaphi kuyethutsha ngaphi. Ngibona angani kule'hierarchy'? Asebenza njani amadlozi? La esizwa kuthiwa mabi nganjani? Nxa amadlozi kungabantu asebafayo, ekufeni lapha kuyini abakutholayo okwenza banelise ukuvikela abasaphilayo engozini? Yini kumbe similo bani esidingakala umuntu esaphila ukuze aphenduke idlozi ekufeni?

Lapha ngizibone ubuwula ukuthi ngiphikisa into engingelalwazi layo yikho ngisiza ngombuzo. Ncedani madoda!

#29053 12/07/04 02:53 AM
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Baba Siphepheli, awusiso siwula lanini wena. Izifundiso zethu zehlukene kuphela. Ukuze ungizwe into engizama ukuyitsho, ngizaqala ngengoma:
"MLIMO, MLIMO TJOKO, MLIMO."

Usuke wafika e NJELELE na? I Njelele lidwala elilobhalu, lapho kuthethelelwa khona isizwe, kumbe ngithi izizwe ezinengi zesintu. Liyafana leli dwala ledwala le DULA, libuye lifane ledwala le LUNDAZI emngcweleni we Malawi le Zambia (lapho okulamathambo amadala aManguni labe Lozwi), libuye lifane ledwala le KABALO e Kongo/Congo (lapho kulamathambo abokhokho bethu bengakezi eningizimu yomfula uBU-KONGO). Zindawo ezaziwa yiZANGOMA lezi.

Ayafana ke la amadwala le dwala lase Mount Caucasus.

Ukuthi "Mlimo" yikumemeza. Kwenziwa yilabo abazongena ebhalwini lolu olusedwaleni, loba kuse Dula, Kabalo, Lundazi, kumbe Njelele. Njalo labo abaya lapho kabayi khonza, bayabe besiya BIKA.

LINGIZWISISE BANTU, NGOBA ULIMI LWETHU SOLWATHONYELWA ZINDIMI ZEZIZWE ZOKUZA, SABUYE LATHI SAVUMA UKUHLANGANISA IMITSHO SISESABA UKUPHIKISA LALAPHO OKONAKALA KHONA, ABANYE BAZABONA AMABALA ENGIWASEBENZISA LAPHA ESENGANI NGAMABALA AMATSHA. QHA, YIKUTHI SESAWALIBALA NJE.

MAKHOSI.

Kuyafana ke, i"History" of the Caucasian People, (which I must emphasize stresses that not all whites are caucasian) iyatsho ukuthi laba bantu babesithi nxa besiyathethela, bafike edwaleni labo bamemeze amadlozi abo, (their ancestral spirits) bathi, "Gotti". Besebengena edwaleni leli, ababekwenta lapho asikwazi. Eminyakeni elandelayo, leli gama laguquka lathiwa, God, Gutt, kusiya ngokuthi yisiphi isizwe esasinqotshwa ngama Caucasians.

THAT IS A HISTORICAL FACT.

Manje thina sekungathiwa sivume ukukhonza idlozi lezinye izizwe ngoba kungela ndaba ukuthi oNkulu-Nkulu ubizwa athiweni??? Nxa lilibi lelo dlozi ke??? As manifested by the bible, the GOD of the Israel is a SPIRIT of war - Deutoronomy 1:30, 7:2-3 and verse 16, Joshua 8:24-30, Joshua 13:1, Judges 1:1-4, and many other examples that show that he did not only condone the act of war, but he planned, directed and partook in the wars and the plunders that followed.

Usintwini asikwazi ukuthi kulembi elwelwa o Nkulu-Nkulu. Asililweli ilungelo lethu lobudlelwano bethu lo Nkulu-Nkulu. Amadlozi yebo, ngoba ungawalahla uyadubeka, isizwe sakho sizakwehlulwa ngezinye izizwe. Kodwa lo Nkulu-Nkulu asikho isizatho, impilo yakho iyintando yakhe, loba ulungile, loba ungumthakathi. Sitsho njalo isintu. Njalo the evidence is manifest in our everyday living.

Ngivumele:
YES THERE IS A HIERARCHY. Kulo Nkulu-Nkulu. Esintwini oNkulu-Nkulu kala bizo, yisilinganiso. (That which is bigger than bigness itself/ The Great Spirit). Sibuye silinganise sithi o Mveli-Nqangi. (That which appeared first at the appearence of all that was CREATED). Ngesintu ukuthi nqangi kuyasetshenziswa lebantwaneni abangama wele. Ophuma kuqala uthiwa linqangi.

Esintwini sithi oNkulu-Nkulu ulemimoya emibili ngokudabuka kwakhe. Kuyisilinganiso njalo ngoba emhlabeni lo owadalwa nguye, kulobubi lobuhle. Konke okubi lokuhle kwadalwa nguye. Ngaphandle nxa lina lisithi ukhona omunye owadala okubi.

Yikho lapho esehlukana khona >>>>> Ngoba lina lithi uSATANA nguye oliphambula endleleni ka GOD. Ngake ngabuza ngathi, "UYALINGANA NA LOWO SATANA LO GOD???" Angizange ngathola mpendulo. Kutsho ukuthi bayalingana. Ngoba usedidekile u GOD eqedelwa abalandeli bakhe. Nxa kunguye owadala lo SATANA, kulento ezimbili: 1,Wenza iphutha ngoba usesehluleka ukuyidiliza lento ayidalayo. 2, Ulocuku ngoba uyakholisa ukubona izidalwa zakhe zilwisa amandla laye amehlulayo - okubuye kuphikisane lezifiso zama KIRISITU abafuna sibemazi njengo muntu olungileyo. Above that he has failed to defeat him for all these millions of years.

NGAMADLOZI AMABILI ALWISANAYO NJE.

IF, and I say IF, If GOD was oNkulu-Nkulu, which he is not, I do not think you people would humiliate him as you do - Exodus 20:5 and Deutoronomy 4:24. Jelous of what, his own creation??? Adale u SATANA abesesiba lomhawu ukuthi abantu bakhe bazalandela u SATANA???

IDLOZI YEBO, LINGABA LOMHAWU. NXA UNGASALI THETHELI, INTO ZIYONAKALA. Qha oNkulu-Nkulu, kalaso isikhathi sokuthi uyamazi loba qha. Yena uyakwazi. Eyakho indlela ibekwe nguye. Ungathemba emadlozini ukuze akukhonzele ko Nkulu-Nkulu indlela zakho ziba mhlophe.

Yiso isifundiso esifundiswayo esintwini ngo Nkulu-Nkulu.

Ungivumele ngilandele kusasa ngichasise ngokuthi amadlozi wona ami kanjani. Lapha bengifuna siqale sibonisane isizatho esenza thina esintwini sale ukulandela u GOD, ngoba bamuthi ngu Nkulu-Nkulu wona umbhalo wabo uchaza kamhlophe ukuthi lidlozi nje.

MAKHOSI.

Li Zwangendaba.

#29054 12/09/04 03:25 AM
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
OP Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Kulengoma eyakhokhelwa ngumkhulu wami eyayisetshenziswa ku ZBC ngu Inglam Nyathi ohlelweni oluthi "Amasiko Ethu":
NGITHETHELEL' ISIZWE
HEYAAAH HHEEEE
BABA WAVUM' UBUNGOMA.

Ihamba njalo lengoma. bayithatha amazwi lengoma kulomgidingo wokubonisana kwezangoma. Zazigida zilitshumi lantathu lezo zangoma. Kwakufike uLIZWI, isangoma esiyiso esibikayo eNjelele okwamanje, sona kibo sivela eSwazini. Njengoba ngitshilo, iNjelele kayisiyo yamaNdebele wodwa. Izizwe ezigoqela o SA, Botswana, Zambia, Swazi, Lesotho, Malawi, Kongo, Angola, Tanzania, zile Zangoma ezibikayo eNjelele. E Swazini yikho okule ZIKO lezangoma. AmaSwati bathi, "ITIKO LE TINYANGA", lapho okokhiwa khona umlilo yiZINYANGA le ZANGOMA.

Ngivumeleni bantwana besilo. Kukhona okumele sibekwazi. MAKHOSI.

Ngesikhathi u M-g-a-x-a-b-e ezama ukuthunqisa eNjelele, uLizwi wathutha waya eSwazini. Kodwa nanku esakufundayo ngamadlozi.

Ukudlozinga kutsho ukubanjwa umzimba ngamandla emimoya. Kubuye njalo kutsho ukubheka into, loba ukuyilondoloza, loba ukuyondla.

Umuntu ophilayo uledlozi. Libala lesintu leli. Idlozi ngumoya, kumbe ngithi umphefumulo. Ngesikhiwa - SPIRIT/SOUL. Yikho umuntu ophilayo ulenyama ledlozi (BODY and SOUL). Nxa usifa, idlozi lakho liyaphuma enyameni. Ngaleso sikhathi, kubhubhe inyama kuphela. NGENXA YOKWEYISWA NGEZINYE IZIZWE KANYE LOKUZEYISA SODWA, ABANYE BASUKE BACABANGE UKUTHI IDLOZI NGUMUNTU OFILEYO. Hatshi, idlozi ngumoya okhona loba umuntu esaphila, siwuhamba nje lomhlaba ngoba inyama zethu zembese amadlozi.

Umuntu angafa idlozi kalifi. Liyaphuma liduke ngelizwe. Yikho lapho abasaphilayo okumele benze elabo izopho ngalo osebhubhile. Idlozi elisanda kuphuma emuntwini liyaduka ngezwe. Lapho eliyakhona kugcwele eminye imimoya, eminye mibi, eminye mihle. Iyabhubhisana le mimoya. Yikho ukuze liyefika lapho kulele khona eminye imimoya yomndeni, WENA OSAPHILAYO WOMNDENI, NGUMLANDU WAKHO UKUTHI ULILONDOLOZE.

Yikho lapho abadala bosiko abasola khona ngeBhayibhili nxa liqonqosela amaJuda ukuthi athethele ngoba yikwenza kwedlozi lokho. Akula Nkulu-Nkulu othethelelwayo. Akukho esintwini.

Kulula ukulondoloza idlozi. Kwenziwa umgidingo okuthiwa nguMBUYISO. Nxa kuthiwa umbuyiso, yisilinganiso. Lokhu kwenza idlozi lingene emzini wa MATHONGO. Amathongo yimimoya yabokhokho abazala lowo mndeni obuyisa lelo dlozi laloyo osowafayo. Bathi abadala, "Kungedlula isikhathi ungali BUYISAnga, liyaduka ngezwe amandla alo aze aphele, libhujiswe ngamathongo ezinye izizwe. Singakhohlwa amasiko ethu, sizakwenyanya ukubuyisa amadlozi ezihlobo zethu. Aduke aze aphele amandla, abhujiswe ngamathongo ezinye izizwe, SISALE SINGELA SIHLANGU.

Yikho uGOD ezwakala ukukhala ethi ebantwini bakhe, "Thou shalt not worship any other god than me. Remember I am a jealousy god" Lidlozi uGOD, akasuye oNkulu-Nkulu.

Esintwini sithi, "AKUDLOZI LAYA EMZINI LATSHIYA KWABO". Uyatsho uGOD and he does not mince his words, "I am the god of Isreal" Ngilidlozi lika Israel.

AMATHONGO (ILITHONGO/ ITHONGO) lidlozi eselibuyisiwe, eseligxilile kwabakwabo. Lelidlozi selikwenelisa ukunceda abasaphilayo. Ilithongo linceda ngokukubonisa okuzayo. ISAZELA (Instinct), ngumlayezelo otholwa lidlozi laloyo osaphilayo uvela oThongweni labokhokho bakhe.

Loba beza besitshumayeza ukuthi idlozi labo selingo Nkul-Nkulu, sakubona ngemibhalo yabo ukuthi qha, lilokhe lilidlozi, njengoba bebeboniswa nje ngamaphupho njengazo zonke izangoma zomhlaba jikelele.

Amadlozi yiwo asithandazela ko Nkulu-Nkulu. Thina siwabonga ngemithethelo. Akukho esintwini ukuthi nginikela ko Nkulu-Nkulu. Nginikela edlozini.

YIKHO NGISITHI U GOD LO LIDLOZI NJE NGOBA UYAQONQOSELA EQONDISA IZIZUKULWANE ZAKHE O MOSES UKUTHI BAGCINE AMASIKO AKWABO BANIKELE UKUZE LAYE ADLE: Leviticus chapter 1, yonke. Linanzelele ukuthi lithini idlozi lama Juda ikakhulu ku verse 9, 13, and 17.

Lathi esintwini siyazi ukuthi amadlozi ethu angabhubha nxa engadli. Yikho sithethela. Asithetheli ko Nkulu-Nkulu. Sithethela emadlozini. Siwakhumbuza njalo ukuthi asikhonzele phambili ko Nkulu-Nkulu. Kambe umuntu angangibona ubumpofu ngoba ngithethela elami idlozi, ngisala ukuthethela elakhe? Yikho okwatshiwo ngama Kirisetu efika lapha e AFRIKA, bathi silahlekile, asiphucukanga, angani ukukhonza kulempucuko.

BASIQALA SIZITHULELE. MANJE IZENZO ZABO SEZIBONISA UKUTHI BABESOMA NJE. Ngoba okubekwe ngo Nkulu-Nkulu akuguquki. Lokhu esikuzwayo ukuthi sebetshadisa amadoda emadodeni, kusitshengisa lapho idlozi elingela mandla khona lesidalwa sika Nkulu-Nkulu.

Kengilobele oMtshede: AS MUCH AS THE IDLOZI IS DEPENDENT ON THE LIVING BEINGS, SO IS THE LIVING BEING DEPENDENT ON THE IDLOZI. THAT WAY, GOD CAN NOT BE THE GREAT SPIRIT ONKULU-NKULU, AS THE WRITINGS OF THE JEWS REFLECT HIM TO BE DEPENDENT ON THE HUMAN BEINGS.

Deuteronomy chapter 1 verse 42: nxa lingakukhokhelanga idlozi uyatsha embini. Akula mbi elwelwa oNkulu-Nkulu. Kodwa elami idlozi liyangikhokhela embini nxa ngilwela owami umndeni, kumbe esami isizwe. Yikho silibona idlozi lama Juda libakhokhela embini zabo, njalo libalwela kwezinye izimbi - 2 Samuel 5 verse 23-25, Joshua 8 verse 24-27, and Joshua 13 verse 1. Sithi isintu, oNkulu-Nkulu wasidala wasipha imimoya yengxabano. Yikho kulwiwa emhlabeni. Yikho njalo nxa idlozi lakho lingaqinanga, uyehlulwa. Ungalahla awakho amadlozi uba yinhlekisa ngoba uyabe usuncoma ubabaza awezinye izizwe. Deuteronomy 2 verse 28-36.

Esintwini sithi idlozi liyaqoma. Singahlanganisi oNkulu-Nkulu lamadlozi. Esinye lesinye isizwe siledlozi laso. Ungazama ukuhlanganisa amadlozi angela buhlobo uyayibona ingxabano yakhona ingapheli kuvuka lokhu lalokhuya. Elinye lelinye idlozi liqoma ngakwabo.

Singahlanganisi oNkulu-Nkulu lama Dlozi. Singathi oNkulu-Nkulu "is all-merciful", siyabe sisitsho izifiso nje. Esintwini sithi wasobela IMPIKISWANO. Izidalwa zonke zomhlaba ziphila ngawo lowo mthetho. "You eat or are eaten for survival. You survive to eat or be eaten. We all live for and in competition". Yikho kulengxabano. "We all live by the force of power. If you have no power you are not respected. If you are not respected there is no peace. Peace only exists where there is power."

Yikho lapho amadlozi akho abonakala khona. Nxa se abhujiswa, usuyisichaka nje. Awungeke phinde ulivuse ikhanda. ISINTU SITHI SONA, UKUZE NGIBHUBHISE ESINYE ISIZWE, KUMELE NGIQALE NGOKUSILAHLISA AMADLOZI ASO. Kunjalo ke, sithiyiwe thina. Mhlana sonke sisithi lahliyani okwakwethu, satsha isizwe sakithi.

Ngibuyele olimini luka Mnali: "That is why each people have an identity that contrasts them from all other people." Nxa oNkulu-Nkulu wayengakufuni konke lokhu, aluba sonke, kanye lezihlahla lezi esizibulalayo ukuze sakhe imizi yethu, aluba sonke siyafana siyinto yinye. Singahlanganisi oNkulu-Nkulu le dlozi. O Nkulu-Nkulu ngowabantu bonke, idlozi ngele sizwe loba umndeni. Khangela labo abazama ukuzisikela khona, Sebebizwa Roman, Anglikan, Dutch Deformed, Central Afrikan, Yonke ingxaba ngxoza. Kuyini okudala lokhu??? Bangasigconeli oNkulu-Nkulu ngokumenza angathi yinto ephambene. YIKUZAMA UKUBIZA IDLOZI UTHI ngo NKULU-NKULU. IF, and I say IF. If that GOD is or was what his followers purport him to be, there would be one church. When you ask them, EACH ONE BLAMES THE OTHER TO BE WRONG, AND HE TO BE THE RIGHT ONE. The fact that there is dessent in the church reflects the very nature of creation. YOU MAY REBEL AGAINST IDLOZI LAKHO, KODWA ONKULU-NKULU QHA. WHAT WOULD YOU BENEFIT, AND WHAT WOULD THE GREAT SPIRIT LOSE BY YOUR REBELION? Imibhalo yabo iyasibonisa ukuthi lidlozi nje. Religious wars bear witness to my testimony.

MAKHOSI.

Li Zwangendaba.

Page 11 of 11 1 2 9 10 11

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.3.33 Page Time: 0.009s Queries: 20 (0.004s) Memory: 0.7862 MB (Peak: 0.8381 MB) Data Comp: Off Server Time: 2021-12-05 14:23:06 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS