Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 38 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 3 of 4 1 2 3 4
Joined: Nov 2002
Posts: 586
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Nov 2002
Posts: 586

Zwangendaba,

Ngiyakuzwa mfowethu. Kodwa uma ngikhangelisisa isiboniselo sakho zendlu ngibona sengathi siyanethela njengendlu yegagu. Yebo indlu ungayi guqula umbala lama xaba akhona lezigcabha. Kodwa uma uvele wangayakhi kuhle akusoze kukusize ngalutho. Okuqakathekileyo yikuthi uhle uyakhe ngobungcitshi, isakhelo sakhona (foundation) siqine. Uzakuthi ke usutshintsha ezama "cosmetics" kubelula. Kodwa ungatshintsha umbala lokunye yona ivele inethela akusoke kusize.

Ngakho okuqakathekileyo yikwakha imizi eqinileyo. Okutsho ukuthi uyabe udinga ulwazi lwe:

  • surveyor shocked
  • olwe architect smile
  • project manager crazy
  • design engineer whistle
  • skilled tradesmen blush
  • uthi ke usuhlala kiyo ube ngu maintenance engineer ololwazi
  • singasakhulumi phela nge "servicing" clap


Ngakho ke lokhu kukhomba ukuthi nxa kulothando konke kuyalungiseka kodwa nxa luphela lolothando sengingaze ngizibuze ukuthi lwaluvele lukhona na lasekuqaleni?

Originally Posted by Zwangendaba
Bafowethu.

Mina ngizakuthi, ungakathathi, qaphela omunye wakho ukuthi ngothanda ipenseli loba umbambatho nje. Ungakubona kukwehlula lokho okuthandwa ngomunye wakho, ungaqali ukuthi marry.

Mthulisi, 6 years marriage is nothing mfowethu. UNGAVUMI ukuthi kulento engakudina ngomendo ngaphandle kokuhlala lisilwa. Sonaleso sithandwa olaso ngekhaya, uyasintshintsha ukwenza SIBESITSHA NSUKUZONKE. Nxa ulothando lento yakho, angithi uyayihlambulula??? Ingani ungathenga indlu uyantshintsha indlela amasofa abekwe ngawo ukwenzela ukuthi kube le NEW LOOK. Laso isithandwa sakho senze njalo. Keligqoke amaJEANS, kwesinye isikhathi ligqoke so FORMAL, nxa lilodwa kelihambe endlini linqunu. NEW EXCITEMENT with each day. Awusoze uthi usudiniwe. UYABE UVELE UNGASAFUNI. AKULAKUDINWA.

Li Zwangendaba.


On your way up, be good to those you meet. You could meet the same people on your way down!
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Into ehluphayo mfowethu Zwangs yikuthi umuntu nxa engakendi uyabe ezenza umyacasana, ekhuthele, lapho ekuvakashela uyabe ewasha imiganu konke lama tv, ekuphekela lesitshebo ekunikeza ikuku wayawaya nxazonke, ethanyela idladla lakho engakheri igeje lakho ebhaya ifokolo. Uyabe ekuthanda ehamba ekugone efake isandla esikhwameni sakho ma lisiya ephakhi kumbe koNando.

Umthathe ubone? Uyabe uluthezile olule nkume. Uyaqala ukuba livila elivuka emini, umbone egqoke Inightdress emnyama ezamula, amaphele esenza istokfela endlini. Kunuka phu ngoba esevundisa imiganu lama nkomisho. Uyabe engasa gezi ikuku, engasakunikezi futhi, phinde emosha isikhathi kwinto ezingela athi, esemosha imali njalo etshona ehleba ngabantu wayawaya labo makhelwana. Ungazama ukumkhuza usuqale iwoo oni irakhi.

Nxa ungabe ungu spoksi okheze umafenda onjena, uzakwenzani ma engakunikezi ukuku, kodwa kukhona otsheri abafela umthondo wakho?

Angitsho ukuthi kugrand ukupensela ngaphandle kwothango, kodwa ngibuza ngokuthi umuntu engenzani ma omunye wakho esecabange ukungashayi indiva ngendlela ezikujabulisayo?


Strength of attitude becomes strength of character.
Dokotela #33064 12/22/06 04:37 PM
Joined: Nov 2003
Posts: 24
X
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
X
Joined: Nov 2003
Posts: 24
Sabonani
Njengentombi engakathathwa, indaba yomzalwane olethe lombuzo ibuhlungu kakhulu. Nxa utshada, isifiso sakho njalo uthemba yiso isifiso somkakho yikuthi lihlalisane kuhle njengabangane lezithanda. Nxa omunye wakho eseseqa uthango kutsho ukuthi kulolutho olungaqondanga kuye. ukuphosela iblame komunye onguye oqilwayo ngibona engazathi kakuqondanga. Nxa kungakuhle ekhaya kuyakhulunywa hatshi ukuhamba ngaphandle. Umnumzana lo ongaphathanga kuhle umkakhe kumele athonisiswe icala lakhe, usisi lo azi ukuthi kungabe kulolutho alwenzileyo but to have someone cheat on you as pay back for whatever issues he has, is just wrong.

Bhudaza #33069 12/22/06 11:57 PM
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Z
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Z
Joined: Apr 2003
Posts: 1,399
Bafowethu.

Ngiyavuma Bhudaza. Yikho ngivule ingxoxo yami ngokuthi:
_____________________________________________________________________________________
Originally Posted By: Zwangendaba
Bafowethu.

Mina ngizakuthi, ungakathathi, qaphela omunye wakho ukuthi ngothanda ipenseli loba umbambatho nje. Ungakubona kukwehlula lokho okuthandwa ngomunye wakho, ungaqali ukuthi marry.
_____________________________________________________________________________________

Yikho ukuyakha indlu yakho kuhle usukela phansi. Nxa ungabona lingahambelani ungaqali ukuthatha. Kuyafana lakubo dade, nxa ubona ungahambelani lalo ijaha losa. That is the strong foundation to a marriage without CHEATING. Yiyo indaba esemqoka - Cheating Spouses.

Doc, uthini??? Mina ngilokhu ngithsudula phansi sekuyizigamba zodwa amabhulugwe.

Yeh Doc, ngiyezwa baba. Yikho emandulo bekumnandi ngoba umalukazane ubezogana umndeni ekhaya, ubengezi kuwe wedwa. Sikhula besibona odadewethu labazala, labo babakazi bezitshuka intombi zabanewethu zingakezi lapha ekhaya. Lokhu "KUZIHLUKULUZA" bekuzenza zivele ubuntu bazo. Bekufana lomhloliso. Ubuthi ungabona abangakini besuthiseka, ubekwazi ukuthi usuthatha lapha. Singakhohlwa ukuthi ayikho intombi engakhomba kwehlule ukufika endlebeni zabanye abafazi. Yikho obabakazi bazakwazi ukuthi loyana mntwanyana wakolozibani, hatshi, LIBELE LENDLELA nje. Nxa ungaphikisana labo bekuxwayisa, You are bound to suffer from a CHEATING SPOUSE.

Lamajaha lawo abethwala nzima ngabanewabo bentombi labomalume. Intombi ibithi nxa ifuna ukubona UKUZIMISELA kwakho, ikwethusele ngabafowabo. Singalibali njalo ukuthi OMA-LUME yibo "amadoda" abodadewethu, abashanekazi babo. Yikho ujaha ubehlolisiswa ngo Ma-Lume bentombi as if they were in competition with him for the girl. Anga pasa lapho, intombi ibisazi ukuthi iyakwendela EMUNTWINI. Sisizwisise isindebele lapha, EMUNTWINI.

How I yearn for those days.

Isintu besimnandi zihlobo.

Li Zwangendaba.

Nqoba #33164 01/11/07 01:32 PM
Joined: Sep 2005
Posts: 18
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
Joined: Sep 2005
Posts: 18
Originally Posted by Nqoba
Mabila, I know they ar cheating because there is over whelming evidence. One example: A message is dlivered by an ignorent person straight to me not knowing that I am not supposed to know. The message is saying wathi zii kutheni You try to contact the sender of the massage she is totally shocked to discover the husband has a wife. You ask the husband he denies knowing the person. the person gets furious over that and is prepared to come to yo home to prove that they are in love and she even has witnesse in the form of her sisters and aunties who claim to know the relationship. However the spouse refuses to meet any of these pple and when they fon he can't even talk to them, uyagagasa nje efonini. Asi bufakazi yini lobu ukuthi lumutntu ungidlala idust.

Yikukudlala idust sibili lokhu ( nxa kunguwe)....


Nzo shosholoza shosholoza..
Sis Noe #33177 01/14/07 12:53 PM
Joined: May 2004
Posts: 80
H
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
H
Joined: May 2004
Posts: 80
Cheating in marriage is possibly as old as mankind. It will still be there long after we have left this world. We have seen or heard it in our grand parents time, our parents time our time and those of our kids. I am saying this because you always know of uAunt or uBaboncane whose connections are always puzzling until omunye mainly your mother akunyenyezele what traspired.

Our parents time was good because they had strong family connections and bonds that allowed the issue to be delt with quietly and the wrong spause ahlawule and life gose on. These nolonger exist in our generations as we opt for the courts who by their nature a public institutions.

We must also consider that there is no one type of cheater in this game. So first you should identify the type your spouse is. Yes in some circumstances you may be the reason you spouse cheats on you, especially if you are insensitive to each other needs and want to have your way in all situations.

Coming to this topic. If someone refuse that they are in an affair when there is such overwhelming evidence like in this case, there you have the west type of a cheater and I don't think you can blame the wife here unless she is not telling us everything. If you realy like your family this is when you go down on you knees and beg you wife to forgive you and stop this relationship njengamanje. If you are shy, you then find a respected go between to talk to your spouse and ask for a clean start.

When someone persist as in this case, then the wrong spouse probably thinks the other cannot do anything about it as she/he probably can survive without the other so njengenkosi he/she can do what he/she wants and she/he has to live with it. Maybe akula mtshado and the wronged partner cannot afford the services of a lawyer if it has to be a divorce.

My advice in such a situation, akumtshiye for a while, let him think again whether this is what he wants. The only problem is that we are all not perfact, they may be something about us that we may feel guilty about, so evaluate all options. But be prepared for all eventualities, that this might be the last time you guys are together as him and her. Kodwa leyo decision is absolutely yours.


Ogogodlela njengeNqina elidla liguqile koMatshengela.
Joined: Jul 2004
Posts: 230
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Jul 2004
Posts: 230
JUST AN INTERESTING QUESTION?
HOW DO TWO PEOPLE A MARRIED GUY OR LADY MANAGE TO DATE A SINGLE LADY OR GUY,
ESPECIALLY ON THE SINGLE PERSONS SIDE LIKE EVERY NIGHT THE MARRIED ONE HAS TO GO BACK HOME TO THEIR COUPLES,THEN THE SINGLE ONE SLEEPS ALL ALONE EGONE IDOLO LAKHE????


Nearly all men can stand adversity, but if you want to test
a man's character, give him power.
Khanka #36778 03/18/08 11:48 AM
Joined: Jul 2003
Posts: 117
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2003
Posts: 117
I think the married person is the one who goes to the single person's place so therefore the single person has a slim chance to prove that the other person is married

Let me tell you a story kuleyinye intombazana e england, yayisithi ayingeke ihambe lejaha elilomfazi, kwaba khona ijaha lilomfazi egoli, ngenxa yamaphepha ijaha alikwanisa ukufika ekhaya. Kodwa ngithi mehlo suka ngazwa kuthiwa sebehamba bonke ngathi sengimbuza wangizondela

into yokulala leyi inzima uyazama ukuziphatha sicine isigubhu sesigcwele ususele lalapho ongasiphungulela khona ngoba i handbrake(BB) lomgigo(lokhu okwenziwa ngabafazi) kuyabe kungasasebenzi sokumele uyenze khona imampela

Khanka #36794 03/19/08 08:28 AM
Joined: Jan 2007
Posts: 36
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Jan 2007
Posts: 36
Lezindaba zama cheating spouse zihlasimulisa umzimba. mina ngibona sengathi ukucheater has become part of life and though i do not condone it , i think very few people would remain in marriage uma singathi you have to divorce because the patner is cheating


umntwan`omqegu!Ihlahla lokuphephela!
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Nkosi
***
Offline
Nkosi
***
Joined: May 2004
Posts: 1,304
Siyavumelana Mhlabuhlangene, ekuthini ngabe imishado iyachitheka ngokuthi omunye ubanjwe ezitika ngocansi lexhakela, ngabe phose yonke seyashabalala.

Abanengi bayaphonguvumelana ukuthi, ngithethe, lawe wendile, asihlangane ngelantshi sikholise ngocansi, sidle, sibuyele emsebenzini. Ntambama umkakhe uzamqabuza, engazi fokolo ukuthi uspoksi udle ulantshi enjani, kumbe umafenda udle ilantshi enjani.Strength of attitude becomes strength of character.
Page 3 of 4 1 2 3 4

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.022s Queries: 36 (0.007s) Memory: 0.6831 MB (Peak: 1.5002 MB) Data Comp: Off Server Time: 2023-02-08 14:35:06 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS