Ekuhle.

Uqinisile Mtha27. Kuyesabisa lokhu esikubona kufuna ukuthi develop lapha eMzansi. But I foresee thet if TM is got poor jugdement, kuzachitheka igazi emalokshini baba. I Youth ye ANC ifuthelene njalo abamthandi u TM.

This can be a very sad story for Africa.

Yimi okaMblazi.