Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 34 guests, and 0 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 3 of 4 1 2 3 4
duze #37540 04/18/08 12:07 PM
Joined: Aug 2007
Posts: 86
M
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
M
Joined: Aug 2007
Posts: 86
Duze mfowethu,zihamba njani.Uyazi this whole grand plan business is very sensitive,im surprised at Thabo,yebo u right in away we are one people,kodwa vele itshona litshona,ngaze lidunuse,lime liqonde kumbe lilale phansi kuyafana.Mina i have been a victim of this grand plan bullshit,so Thabo bra,ungasithathi angathi siyahlanya thina esavuka one beautiful morning sathi"from today,sizonda ama shona".Phela the first mistake is to think they are your brothers,they will f@#k the living day lights out of you bra wam',kodwa ma ungakahlangani lakho,or ungakabazondi,enjoy it while lt lasts,ngoba kuyeza na kuwe...


The person who risks nothing,does nothing,has nothing,is nothing....
Joined: Nov 2002
Posts: 205
N
Sikhulu
Offline
Sikhulu
N
Joined: Nov 2002
Posts: 205
Mangibonge ukungibhalela kwakho. Ngigcizelela ekutheni makungabi wumsebenzi wethu ukuthi intombi zakithi zigana obani. Ngani? Ngoba kwehlisa isithunzi samadoda esiNdebeleni. Kusuke kucace ukuthi kunamanye amadoda esiNdebeleni afisa ukudlela izinkwa ezikhwameni - umuntu ecashile. Ngichazani lapha? Niyesaba ukuncintisana nabanye yini? Do we have insecure men?

Mhlasimbe kufanele sicace ngele "nzawu". Nina enisemazweni aphesheya nithathelwa amantombazana ngabelungu, Nigerian, Siera Leon, Ghana, etc, etc, nibhekile. Zinzawu nazo lezi yini? Kungathi nje lawa mashona niyawesaba. Yini ubugwala lobu obulapha?

Kwehlulani ukuthi amandebele asebenze nge "reverse thrust" nibhebhe abesifazane besishoneni ukuze iGrand Plan yabo ingafezeki? Akusoze kungimangaze ukuzwa omunye ethi, 'ungabhebha inja wena? Azikho nje zonke lezi zinto esiziphanyeka lapha. Zala abantu ziye ebantwini. True statesmanship must elevate us from ordinary hallucination. True statesmanship is typified by those who challenged slavery and racial segregatory laws in the USA, Canada, Europe, Rhodesia, South Africa, etc. You will realise that in these countries laws forbade white and black conjugal relations. But ebusuku, the same guys who were against such laws raped black men and women.

Who wants to be a bedroom policeman lapha?

I am totally opposed to 'inzawu' if it refers to amashona kuphela. Emphasis on the Grand Plan only intensifies fear that may only breed more fear. What is the counter - strategy for the Grand Plan? Lutho. Sizwa ama cry babies njalo. Amashona wona aphethe aqhubekela phambili empesela. Shona people are easy to deal with due to several weaknesses but I will not promote hatred on them at this level. Suffice to say we have to know who we are, be proud of our legacy. I know that some will remind us of Rwanda and what happened there. Good. Rwanda provides a great lesson to us. We dont want one day to trigger a Rwanda among ourselves? We would have shamed ourselves and the world.

Wonkumuntu unelungelo lokubeka umbono wakhe kodwa loludaba bakwethu bekungafanele silugqugquzele. Aluhlabusi, alunasithunzi, alwakhi. Khetho wakho 'mthandayo. Shiyana nemizi yabanye abantu.

Joined: Feb 2004
Posts: 649
M
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
M
Joined: Feb 2004
Posts: 649
Ntombankala

Etuzetol - okwash' omuny' uthisha wami wakudala. Meaning "exactly".

May God bless you. The cogency & poignancy of your points is noted. Thank you very much.

Mfowethu, indaba uyibeka njengoba injalo. Kudala ngakhuza izishimane zoMthwakazi lezi ngithi: intombi uma iqoma, iqoma la ithanda khona - wena mus' ukulwa ngoba ayi qomanga wena.

Kuyi qiniso impela ukuthi kusukela kudala ngezi nsuku zobabamkhulu, indoda beyi qonywa iganwe kude le. Yilapho okwaqala khona isisho esithi: "induku enhle igawulwa ezizweni". Nalesi esithi: "zal' abantu ziye bantwini". Akukho ntombi yagan' inyamazane.

Wubu shimane boku gcina ukuthi uyindoda, ukhale uthi izintombi zakini aziku qomi , zincamela ukuqom' amasoka kwamany' amazwe. Yibugwadi boku gcina - umshipoti straight, ukubhekwa yisambane siku fak' isikhwakhwalala. Yingakho mina ngithi: zishimane zoMthwakazi wansondo, gijimani niyo shona ezinyangeni, nichathe, nigqume, niphalaze, nincinde, nikhwife - kususwe lolo khondolo lwe bhadi loku ngaqonywa kwenu.

Mina madoda angeke uze ungizwe ngikhala ngithi: ye, ye izintombi zakithi azingi qomi ngami. Cha. Mina ngivele ngithi take the bull by the horns, ngisus' igwababa, ngeshele, ngiqonywe wherever I am. IsiZulu sithi: "umlomo yishoba loku ziphungela". Sibuye njalo sithi: "umsheli akana ngebhe". Ingebhe meaning uvalo - for the benefit of those esengi badukele eshashalazini. Kufundwa uze ufe madoda.

Yeshelani madoda, niqonywe, nivus' imizi yo yihlo.

And then before I go, may I hasten to caution ukuthi, yeyi abe simame laba sometimes they're very sadistic. UMzikayifani Buthelezi, isihlabani so maskandi sisho kahle uma sithi: "uthando kaluboni - lukufaka noma kuse hlathin' uthando!". Yingakho bhasopani madoda - sometimes the girl of your dreams may prove to be your worst nightmare.

Umhlab' ubolile, abantu bane nkohlakalo. Ano gawula nibheka - kubi la ngaphandle.


Shamase Nkwali yenkosi
Umicondo yegusha
U-jacket lika 3 years!


uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!
Joined: Oct 2003
Posts: 200
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Oct 2003
Posts: 200
uThabo uthandana letshabi

Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
muntongenakudla kunkani. nina matshona nisivalela imisebenzi niqhashana nodwa ngaleGrand Plan yenu.izintombi zisosiqoma kanjani singomahlalela? uyayazi igrand plan yenu yokusivalela yonke indawo yize sifundile. ungazenzi umuntu ongazi nge plan yenu. siyafunda sipase kuphelele lapho.laba abesiNdebeleni abniqomayo beza sebebulawa yi aids nama std. bayazisola kukumanje bayazisola. akaqome itshona ofunayo thina siyawahlonipha amalungelo oluntu. kodwa umuntu azi ukuthi uzifaka entweni enjani. egehena. futhi akusibo bonke abathandana netshona. babaningi abaziqhenya ngokuthi inkomo ingazala umuntu ngempela.

mina engibaziyo bagana amatshona bayafa kukumanje.bashiwa nezingane nemikhuhlane. mina ngakengabona intombi ebunjwe kahle kwa Bulawayo ngesikhathi kudlala amaSoul Brothers, ngathi ,sakubana sisi ,ngezwa kwerekwere , ngathi sorry sisi . ngashiyana nakho. kungasahleki nje kukhombisa ukujabula. umfowethu, hawu , kwenzenjani? ngathi ngokulitshona. wathi wenze kahle. angikufuni ngingakufuni. ngamangala ukuthi kudingani la. noma kungaba njani,cha isintu sami sihluke kakhulu nakho.

umfowethu wafika kwa Bulawayo wathandana netshona. wathi uyashada ikhehla lashaya phansi ngenduku. langihlekisa umu lithi kumfo, wakewasibonaphi isalukazi sakwachivengari? akuphelanga nsuku zatshwala weza umfowethu ekhefuzela ethi uchivengari umbace enamathelane nenye insizwa ekhoneni. lomuntu ufunukushada umfowethu kodwa usanamathelana nezinye insizwa beqabuzana emakhoneni. shame. kodwa phela lisiko lakubo singathini thina.

Joined: Mar 2008
Posts: 50
T
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
T
Joined: Mar 2008
Posts: 50
Mfowethu intombi yami ngeyesintwini okugcweleyo ngumuntu esakhula sonke sidlala sonke kobulawayo. Umbono wami yilo asingabandlululi. Mina ngahamba ekolitshina lako Bulawayo, Ngazalwa phakathi kwe Lupane le nkayi ngiqedalapho ngaya ekolitshina eharare. I did not apply at the college in Bulawayo, on the day the college opened I just went there, we were too many ndebele shona you name it. The Vice Principal said I want people with maths and science at A Level most of the people left less than 10 people remained I was one of them. i was then interviwed by the Principal who was Shona. I was offered a place and including one ndebele man.At that time we were just two from Matabeleland. In My class there were 12 ndebeles out of 60. When we finished the first two years I applied to study further I was offered a place in Harare including 4 man i was with in the same class. However the 4 ndebele guys did not turn up for further studies the lecturer mentioned thier names for week when he was arking the rigister. If I new where they lived i could have contacted them. In harare at they were just 4 people from matebelend in my class out of about 20 people. If those guys had come we might have been 8 or more. So can you blame grand plan for that. When I was doing O level, one of my teachers was from matebelend, he was lazy he will come in the class room and insult people especially girls instead of teaching us. Abazali bethu bona bethengisa izifuyo zabo besifundisa. Siku form three Umphathi waye ngowesindebeleni abanye abantwana bahamba kumbathi bambikela ukuba umbalisi akafundisi. umpathiwabiza umbalisi wathi abantwana labo bantshele umbalisi phambi kwakhe ukuthi akafundisa. Abantwana labo batshaywa ngumbalisa lowo. Sathi sesiku form 4, umbalisi wayengaguqulanga ukwenza kwakhe inhlanhla yethu Umphathi waye seyi Nzawu leyo. Mina ngaba ngomunye walabo abahamba baya mtshele umphathi ukuthi umbalisi akenzi umsebenzi. Umbalisi waguquku waqala ukufundisa, wazama ukuphanda ukuthi ngobani abahamba kumphathi, akawatholanga amagama ethu kazange abekwazi, ngakho thina asitshayelwanga ilungelo lethu. Ngisenza i O level mina kunombolo lesayensi ngaphathiswa zinzawu azizange zithi ngikhokhe imali. Ngiyazi ncoma lezonzawu njalo ngiyazihlonipha. Inzawu ezazingababalisi bami zazingazi khona ukukhulu isindebele, but they made a huge difference in my life.Abantu abafani bafowethu, ngiyavuma ukuthi ezinye inzawu zimbi njengo Mgabe. Kodwa ezinye zinhle. Kuyafana nje lesintwini, lakwezinye izizwe.
Bayeke odawethu, labafowethu bahlale labantu ababakhethileyo.


mhl
Joined: Mar 2008
Posts: 88
B
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
B
Joined: Mar 2008
Posts: 88

Ntombankala,ukhiphe amaphuzu amahle ;
ngiya bonga muntu wakithi


Angizimiselanga ukuwabhixa la mazwi ngoba ngiyabe ngiyadiliza kukanti thina siyakha njalo siyakhana.Vele makusakhiwa akuyiwa nganxanye kungesi manzi. Thus why kuthiwa kulabanye abaku right kube labaku left njalo labanye esingathi ngama moderates.Ngabantu banye labo. Bonke baqakathekile ku discourse yesizwe. Ngikuzwa kahle angithandabuzi ukuthi uthini njalo ngiyawuhlonipha umbono wakho.Kodwa ke kuyangehlula ukuthi ngithule nje ngingakwembuleli nge Ruwanda esezweni labobamkhulu esengathi awuyi boni kanti isobala kuwonke lowonkana.

1)I Ruwanda siyibonile ngama 80's nge gugurawundi lamanje sisa nesa amanxeba ayo thina esaba nga mavictims njalo salehlekelwa ngabazalwani bethu.Sawuhlaba umkhosi abantu bonke bathula bathi tu ngoba babethola lokhu abakutholayo,yikho nje sengathi lawe awuyazi le eku backyard yakho kodwa utolika le ekuma khilomitha lama khilomitha ommango ngoba yavezwa kuma TV.

2)Kancane kancane abakhokheli bethu abaqavile baphalala ngama 80's langabo 90's.Ayivelanga ku TV.

3)Funda ufundisise nge another form of Ruwanda ku posting ka Duze ekamhlaka 18 Mabasa 2008.Ayiveli ku TV. Uyi illustrate kahle kayidigi ku tolikwa, besewuthi hayi ikhona enye engangikhona izisa! Silwa le disenfranchisation yabantu elizweni laboyise.Ma ngikupreventa ukuti uphandele abantu bemuli yakho kukhona ukukubulala okudlula lapho na? Yikungcwaba umuntu ephila lokhu.Kambe uyakwazi yini ukuthi banengi abafana bakithi abangaqedanga izikolo baqoma ukuvikana lezilo zasendle sekusobala ukuthi oyise labo malumabo ba ya majinalayzwa therefore labo nje abalamathuba bangaze basiqede leso sikolo.I buhlungu ke leyo.I exodus yabantu bakithi for economic and political refuge iqale more than 20 years ago.

Ngiphethe ngokuthi uMaslow wathi izinto ziqalwa esiqalweni zingakaze ziye esiqongweni.Ngokunjalo uMthwakazi usaxoxisana ngama basics, kuboniswana ngama norms at a local village singakaze siye esiqongweni ku global village where ama local norms angaselamandla kangako.Zizotshabalala ke izizwe ezingela ma norms azo ma sekungenwa ku global village.

Ngiyakuzwa njalo ngiyayihlonipha i point of departure yakho Ntombankala , I hope lawe uyabona ukuthi sibuyaphi.

Ngiphinde ngibonge.

Joined: Mar 2008
Posts: 50
T
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
T
Joined: Mar 2008
Posts: 50
What is a Grand Plan, who started it. I have had about it a long time back, but I have never seen it. Is it a document written by Inzawu or is it a document written by one of our own(Mthakazi) to create deep hatred among Zimbabweans. Is it a plan to stop amantombazana esintwini to wed shona people, but to encourage our brothers to wed shona women.


mhl
Joined: Feb 2008
Posts: 80
Emz Offline
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: Feb 2008
Posts: 80
Thabo70

well umaloba iGP angimazi but akulobayo kuliqiniso njalo kuyenzeka imihla namalanga.

ngisesengumfanyana bekulomakhelwane wethu unaTafi/Tafadzwa, ngelinye ilanga umkhulu wami wangibiza wathi kimi mzukulu kukoMguni laphaya ekhomba kosaTafi, it didn't make any sense to me ngoba ngisemfitshane, now i know, ngoba lumuzi wawukhuluma isishona laye uMguni, umuzwe ethi nhai-ka kumbe handiti-ka nxa ekhuluma lawe isiNdebele, lindoda yakhele eTsholotsho.


maturity is of the mind, not of age, however, the magnitude of one's experiences is a function of age.
Joined: Oct 2003
Posts: 200
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Oct 2003
Posts: 200
wena Thabo ngiyakusola yindaba uvikela abetshabi kangaka. yikho besengicabanga ukuthi uthandana letshona, kumbe uvele omunye wabokhokho bakho ubelitshona. ulengqondo yobutshona mfana wami. manje thina sizokufaka ejayvini!!!amatshona asizwani lawo. if vele uthandana lentombi yesintwini, yindaba ufuna abanye bayetha esiswineni, uyabheda wena kaguvi...

Page 3 of 4 1 2 3 4

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.3.33 Page Time: 0.012s Queries: 36 (0.005s) Memory: 0.8132 MB (Peak: 0.9152 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-01-29 00:56:50 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS