Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 54 guests, and 0 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 5 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127

AH KWAZEKWABAMNANDI UKUBA LINDEBELE. NOTHING IS BETTER THAN I SELF AFFIRMATION. SIBONGA KAKHULU LABA ABENZE LUMSEBENZI OMKHULU WOKUQOQA LUMKHOSI WE NKOSI YETHU UMZILIKAZI. SIKHOLISE OKUYISIMMANGALISO.LIZE LINGADINWA LAKUSASA NJALO MALIFUNA IZANDLA SILAZO ZONEZO EZIMBILI EZIMFITSHANE ESAZABELWA NGUTIXHO.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Aug 2007
Posts: 58
B
Sakhamuzi
*****
Offline
Sakhamuzi
*****
B
Joined: Aug 2007
Posts: 58
siyakhonza koMthwakazi, ingabe uhambe kahle umsebenzi wokukhumbula inkosi uMashobane, ? Please give us some feedback...and well done to the organisers.....

Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323
Bhakaniya wena owagebhula umhlaba kaMansipala

Ukutshelwa yikuncitshwa, bekusindwe ngobethole, bekusinwa kudedelwana, hhayi isizwe sivukile madoda. Muhle umsebenzi owenziweyo, mina ngikholise kakhulu, ngize ngadla lenyama yenkukhu ewosiweyo,ingabi mnandi kanje. Iqembu le UZambezi ebelihambisana lomfoka Moyo lenze imihlola laphayana, ngibheme ngakhola, kuthe uma kuqala lafundisa abantu Isishikitsha sabomama lesiTshiki sabo baba. Bekugiywa indlamu kuphethwe amahawu ngizizwe ngivukelwa ngokwakithi, ngizizwe ngingumuntu ngeqiniso njalo ngokuphelele. Ngithande kakhulu lapho osomabhizinisi bakoMthwakazi besithsela ngamabhizinisi abawenzayo loma abalawo lokuthi ayenzani, lokhu ngizwe kungikhuthaza kakhulu njalo kukhombisa obala ukuthi isizwe asikafi sisaphila. Ngikholise kakhulu njalo inkulumo esiyethulelwe nguMpho Ncube, ngimthande kakhulu lapho ethi kumele siziqhenye ngobuzwe bethu njalo singaxolisi emuntwini ngalokho esiyikhona, uqhubekile njalo wathi, kumele sisukume sithathe indawo yethu emhlabeni njengezinye izizwe. Ibe ikhuluma insizwa,ngiyithande kakhulu. Hawu kube kuhle kakhulu, kuthe kusesenjalo kwacelwa ubaba uPius Ncube ukthi abeke umthandazo, gcizelele ukuthi isizwe esingela history, loma imvelaphi, loma imbali yaso sifile, uthe kuqakathekile ukthi sifunde lakuJesu Khristu obelayo ihistory yakubo njalo eyiqakathekisa, uthe lapho esekhuleka ngimthande kakhulu lapho egcizelela ukuthi isizwe sikaMthwakazi is being "oppressed and trampled on". Kunengi okwenzakele laphayana izolo,ngize ngathola lomuntu ongithembise ukungifaka emsebenzini engawufundelayo ngoba laye esenza lowo msebenzi. Besibusa, sikhomba ngophambili, kusindwe ngobethole.

P/S
UDuze loMthwentwe angibabonanga.


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Joined: Feb 2008
Posts: 360
M
Nduna
**
Offline
Nduna
**
M
Joined: Feb 2008
Posts: 360
Originally Posted by Mthakathi27
P/S
UDuze loMthwentwe angibabonanga.

Sabona Mthakathi27
Ngeqiniso angisaphumelelanga. Wena ubone ngani ukuthi bengingekho. Siyabonga konke elisenzele khona, kunye lokudla inyama yenkukhu eyosiweyo. Angazi sasivele sisekelelani ukuyosa kudala. UPius okhuluma ngaye ngumfundisi? I m humbled. Ngiyathokoza makunguye ngoba ubelwela uMthwakazi eyedwa for a long long time. Kulungile ke mfo ungakhohlwa ukungitshela ukuthi waze njani bengingekho. Mhlawumbe umuntu u-under surveillance. LoDuze laye bengekho? Kumbe ndoda wena nguwe obungekho. I find it unbelievable that Duze could not make it, for any reason. Or you just mean you did not identify us noma kungabe kuyikuthi besikhona?

Last edited by MTHWENTWEHLABA1; 10/13/08 12:13 PM.

HLABA-1-AT A TIME
Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323
Hayi Mthwentwe mina bengizidlalela nje, bengingakwazi kanjani ukuthi uDuze nguwuphi lokuthi uMthwentwe nguwuphi?


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
ungazobheda weMthakathi. ngiyokudonsa ngendlebe mfana. cha ngiyazidlalela bo mfowethu. ungaphatheki kabi.konke lokho okushiloyo kuyakhomba bewukhona ngempela. bengingaphuthelwa lithuba elihle kangaka kodwa mfo? bengikhona.

kulabo abakade bengekho maningaphatheki kabi.next time. bekukuhle. amaNdebele asekhona. lababantu ma bekhuluma bakhulumela phansi. yizinto ebengiziphawula. ubabona bayifour behleli bekhuluma kodwa ungeke ubezwe.

okunye bafowethu bekunabobaba mina engibazela kutv. angifuni kusho amagama abantu ngoba hlezi bangathandi lokhu ingikushoyo. ngihleke ngafa uma omunye ubaba ekhuluma ngamasiko. uthi kwezinye izindawo ezimbambwe uma kulotsholiswa kuvelwe kufunwe imoto, flat screen tv nemali engabizeki. intengo yomuntu ngempela. basuka sebethengisa umuntu wabo. ngathi haa, kanti kunje. nginawo amantombazane ngiyofuna ieropleni ngempela. haa kanti, kungathi kunzima kanje ukuya ngasekhaya.okunye engikuphawulileyo lababantu amaNdebele abakhulumi isikhathi eside. njengaye lobaba uvele nje wathi gqhamu wabe useyabonga. mina ngisathi uzashaya ende inkulumo. lutho. uthe nje abantu abangenasiko bafana nabantu abafileyo. wathi kwasebhayibhilini impela liyaziswa isiko ELIHLE.

lomfo uMPHO angifuni nokuzama ukusho lokho akushiloyo ngoba kungenzeka ngiyone lento yakhe. abanye bangacabanga ukuthi ungumuntu omdala futhi omkhulu. bafowethu leyansizwa iyakhuluma. we must be very careful ukuthi sithini la enkundleni. if lamadoda abelapha engabanye nabo abala kuNkundla. yeyi. ngithuke ngafa ukuthi mhlawumbe umuntu usuka ephendulani nabo. haa.

uMpho naye uvele wathi caphu wazithulela. ukewabona umuntu wena usafisa ukuthi makakhulume avele athi ngiyabonga salani kahle. kodwa ngempela lomfo ngoba usemncane akananamadevu, uyicabanga kanjani into enje. vuselela ubuntu. ufake nesikhipha esibhalwe kanjalo. mina angifuni ukundlulwa ngabanye abafana mani.

kodwa kungathi kusekuningi azokusho lomfo. so zihlobo imbewu ihlanyelwe kahle

Joined: Aug 2008
Posts: 21
I
Igagu Offline OP
Mafikizolo
OP Offline
Mafikizolo
I
Joined: Aug 2008
Posts: 21

SINGABALIMI


Mthwakazi Omuhle! Hayi, ngifisa kuthatha leli thuba bantu bakithi ngibonge wonke owakithi(kanya nabangani besizwe sakithi) obekhona izolo. We made history bafowethu nabo dade hayi ukuthi abanye abantu basenzele i history- we made history thina izolo.

Ngiyabonga Mthwakazi, sibuyile saba banengi izolo and kungi jabulisile ukubona abesifazane abakithi bebanengi phose okwedlula amadoda. Utshilo u main speaker wathi singabalimi sonke, ingqobe ikimi nawe ukuthi siyivuthise into yethu le, siwutshele umhlaba ukuthi isizwe sakithi sikhona njalo siyahlonipheka.

Nginesicelo Mthwakazi omhle. Kasingabuyeleni emuva, lapha sihamba ngesiko ngakho kasingasabi lutho, singavilaphi, singaxolisi njalo singaphoxi muntu. Utshilo umfundisi uPius ukuthi kumqoka ukuthi silibambe isiko lakithi ngoba singaba yisizwe esingela mpande if singalahla isiko. Ngiya mbonga umfoka Moyo le qembu uZambezi, iqembu Melodies of Grace, umfoka Ndlovu Unkohliso, umama umaSiziba yena oyi mbongi(poet) ngokusi jabulisa okukhulu okunjeya.Nalabo futhi abajayive bagiya beqa bephethe amahawu, s'gud s'nayisi bakwethu.


Abantu bacelile ukuthi between manje and next September, kube khona umbuthano ozasihlanganisa futhi sijabula sixoxa kamnandi. Kuthiwani ke Mthwakazi, kwenziwani ke. Kasihlanganiseni amakhanda sibonisaneni siyeni phambili.

Ngiyalibonga njalo ngiyalithanda lonke. You made me feel proud to umNdebele. Kusekela namhla, ngiyazinikela njalo ngizavikela umuntu wakithi lapho engihlangana naye khona.

Ngiyabonga.


Dedicated to the Social and Cultural Revival of the Ndebele Peoples!
Joined: Apr 2003
Posts: 63
Sakhamuzi
**
Offline
Sakhamuzi
**
Joined: Apr 2003
Posts: 63
Baba Ncube, you are a Mthwakazi The Great kusukela izolo. That was classic and to rediscover our pride that way was one of the greatest things that has ever happened lapha kwelikaQueen kithina abosapho lukaMzilikazi.

Well done baba. Kanti Mthakathi ngikukhuthe njani. Bengifuna ukuthi ngikubambe ngekhola kancane besesegiya sonke afterwards. Bekumele basinikeze amahawu lentonga leziyana kanye leStage kengikuthi vathu kancane besesigiya. Uvele wacatsha nje. Next time ngiyakufuna.


KANTI KWENZANI LOKHU KUTHI GWABI GWABI NGEMIKENKE YAKHO!
Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
Mfowethu Mthwakazi omuhle.namanje siyabonga.ngempela omama bebebaningi kunabobaba. funny nee.but anywere, it was a day. nina enikuboGoli nimcele uGagu azoninceda ngokulihlanganisa. the feeling of being with your own kind is just good. asiphelanga isizwe sikhona nobuntu busekhona. abantu basahleka batshayane izandla. bakwethu bekukuhle.mina ngihambe ngingafuni.

isimilo, mina bengihambe nengane. baziphatha kahle kungathi ngezabo.bezizinengi ingane okunye okungumfanyani kwatsho ngokugiya kwandlula amadoda amadala.

ngihlekiswe ngenye insizwa. lensizwa beyithi iqala ingoma the ibandla liyivume. manje besingayazi lengoma yakhe lomlisa. wavela wathi ah ah aniyazi? anikhulelanga kwaGodlwayo. ingabe kwaGodlwayo kukuphi. ngihleke ngafa. hawu lendoda iyayithemba ngempela indawo yakubo kwaGodlwayo. iyamangala ukuthi kukhona abangayazi lendawo.

nizibonile ingane zabelungu zizokudla. ukhona ozibizileyo noma zivele zeza nje.

empeleni kuningi esingakwenza siyi khomunithi yamaNdebele ukuvuselelana.12 months to me is very far. ngivumelana nawe Gagu ukuthi akuhlanganwe futhi, emnandi iyaphindwa. into enhle yikuthi asipolitiki. sihlangana siyisizwe ngamasiko ethu. mina futhi angisesabi. lomfo obeyi main speaker uthe sikhululeke size nemibono. sinayo minengi.

makube nesikhwama. sidlile sasutha kodwa kuthenge bani??????? mina angizidli inkobe zasemzini. futhi ngisemutsha kabi ukuthi ngingahlulwa yi 10 pounds after every other month. uzifake enkingeni Gagu. vula i account. nabanye obathembileyo bese nisinika inambha. qha kwaphela. kuyothi lowo onayo afake leyo onayo. njalo nisazise ukuthi sekunamalini. ngumbono wami lowo.

ubona kanjani jazi. ngumbono okahle nee. awuzwe Mthakathi kuvuma naboJazi wena uthini? next time Gagu uhaya elikhulu iwolo uthenge nokudla okuningi namabraai stand amakhulu amaningi futhi.

lithini bafowethu nabodadewethu. kuthiwe size nemibono. salani kahle nina bakwaMthwakazi.

Joined: Jun 2008
Posts: 40
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Jun 2008
Posts: 40
sick Sengiluhlaza ngejealous bantu bakithi.

Asenzeni phela lathi eJozi. Indaba nje eJozi siyobe sisesaba ukuthi kuzangena iCondor yamapoyisa kuchitheke izitshebo sesiphimpwe ngaMaShona! Siphila njalo phela thina. Lokutshisa bayasitshisa ma befuna.

Kwakuhle-ke lokho okwenu. Makuhlale kunjalo!

Page 5 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.018s Queries: 35 (0.005s) Memory: 0.6837 MB (Peak: 1.4880 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-30 16:56:55 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS