Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 54 guests, and 0 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 6 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
Mbezothili kunjani wethu. lutho mfo khohlwa ngamaphoyisa. nina eGoli nibaningi kabi. kwamaphoyisa lawo ayazi ukuthi nincindezelwe kanjani. amanye ngamaNdebele kwawona. so mfo nina ncengani uGagu aze azonilungesela. lomfo uyisimanga. simbonile thina ngawethu amehlo sambamba ngezethu izandla sadla naye nalengane zabelungu ezithanda ukudla kwabantu. mncengeni. thina sibenenhlanhla kwabakhona ubaba umfundisi omkhulu uPius Ncube. yena kanye lo esimbona ku tv. no politiki, nokweyisana nomkhuba, nothing. just coming together as a Ndebele nation to up hold our ubuntu, culture and just plain being ourselves really. kumnandi.

if asikwenzi thina sokwenzelwa ngobani? ningesabi. umhlaba wonke uyazi ngathi ngoba singabantu abazithobileyo futhi abanesiko elihle kakhulu kabi. ucabanga ukuthi sifelani? yikho lokho osathane befuna ukusiqeda. sesiqalile uzozwa sekuduma koBotswana, Canada, America niyosala nina. futhi sibahle ngokwenhliziyo sinjalonje.

Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127


Quote
ngihlekiswe ngenye insizwa. lensizwa beyithi iqala ingoma the ibandla liyivume. manje besingayazi lengoma yakhe lomlisa. wavela wathi ah ah aniyazi? anikhulelanga kwaGodlwayo. ingabe kwaGodlwayo kukuphi. ngihleke ngafa. hawu lendoda iyayithemba ngempela indawo yakubo kwaGodlwayo. iyamangala ukuthi kukhona abangayazi lendawo


He he kodwa uyaganga Duze, ungafa ngensini impi yako Mahlabayithwale iphethe ifleki lakubo, akuyeke linto yakho. Angizange ngihleke ngalesosisikhathi ngoba bengi siras sifundiswa ingoma kodwa manje ngihlekiswa ngumbhalo wakho ophezulu ngikhumbula leso sehlakalo.

Usuke wahleka wakhohlwa ingoma, wothi ngikukhumbuze ithi 'LIMQAKEZELENI BOMAMA! HA HELELE ! MQAKAZELENI........(angisakwazi phambili ukuthi ithi lina elivela 'egangeni' kumbe 'ebungomeni' kodwa okusalayo yikuthi ngiyithandile njalo ma ngishawa ekuseni ngiyayicula besengijobelela awami amazwi).
Akubuze oGodlwayo bazokuchazela uyeke ukuhleka, phela beyithe gwaqa ; iSidzibe, iMabuze, iLubuze lezinye izigodi zakhona thus why ubemangala lumfo singamvumeli. In our next cultural event ngifuna wena ukhalele ezakini ngizakuhleka uzovuthwa.

Manje the very gentleman wengoma ungihlekise ngesikhathi sikuworkshop yomgido wesintu, sekufanele siphakamisele amahawu phezulu kancane ,uthi kimi 'Hayi hayi ndonda phela into le iyasinda'. Ma ngilihleka leliqhawe lako Godlwayo elisindwa lihawu lalo liyaphinda futhi lithi kimi 'phela liyangidlepha ,elakho lilecusion' - yebo amatupula ami abevikelekile ngecusion ngemuva kwesibambo,kodwa ukuhlolisise nini lokhu lumnumzane! Very humorous guy. Ngimane ngazihlekela ngathi longuMthwakazi wangempela labantu bakhe abamabalabala. Iminwe yeqhawe seyathanjiswa yi computer.Ubalise ukuthi ubuya upnorth angisakhumbuli kahle kumbe uthe e Wales ngiyafisa ukudibana laye lu Godlwayo olobuntu kesizihlekele.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Nov 2001
Posts: 147
I
Ngqwele
Offline
Ngqwele
I
Joined: Nov 2001
Posts: 147
Heyi bakwethu, ngibone omunye umlungu ogibele kwi stage watshaya inkondlo ngesintu. Ubengubani lowana mlungu obekhuluma isintu kahle kanjalo?

Next year madoda labo mama, asigcwaleni endaweni. Bayakhala akade bengekho asebezwile ukuthi bekunjani, bathi next year ikhatshana kakhulu labo bafuna ukuzizwela ubunandi hk hk hk.

Joined: May 2005
Posts: 23
B
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
B
Joined: May 2005
Posts: 23

Bekunge Nsonto emini lapho umkhathi wawuthungulule kubalele kusithi lapha lalaphaya uphandlaphandlwe ngamayezana angatsho lutho.Kwaswelakala nje omantengwane ukuthisibezwe bekhwaza ,beklwebhaklwebha ikhwelo ezintangeni zamasimu lezivande.Hatshi ke asibongeni sidumise lokhu esilahko ngoba sisemangweni lapha omantengwane esilabo ngababonwa ngamehlo enhliziyo nxa kusiwa imikhosi emikhulu njengalo okade siwugqiba nge Nsonto le edlule.

Bancifa sakuncifa kwamabhasikili eseyanyiswa ngaphansi kwesihlahla,basola sakusola njengenyanga iphiwa imbuzi ecakileyo,besithi kwenziwani ?bazenza obani? he he mfowethu wena okuleli qembu ukutshelwa yikuncitshwa ngoba sakholisa fethu!

Hatshi ke waqala umsebenzi weNkosi ngomthandazo esawunikwa ngohloniphekayo uPius Ncube onguMfundisi wase nkolweni yeRoma lapha esasibuthene khona.Kwahle kwathi ukuba kukhudunyezwe inkundla ngezingoma kwangena wona phela amadlelaphezulu omgido wesintu iZambezi abafana bagiya ngaze ngakhumbula kithi le eKhezi ngezikhathi zekhisimusi.Kwaba lethuba lokuthi amadoda ancwadileyo ayesemphakathini angene lawo enkundleni atsho ngesiko lakwabo ,kwakuhle ke kwakhala umfazi ongazalanga ,kwatsheda lo ngatshediyo ngoba bagida lanxa abanye babekhanya ukuthi babeqala ngalelolanga ukususa unyawo kodwa kwabamnandi ngoba okukhulu kwaba yisifiso lothando lokuphatheka emsebenzini wakwabo

Okhekhe labo bagiya kwamangalisa ngoba mhlomunye abanye balaba bantwana kabakaze bazizwe lengoma ezazihlatshelwa ngalelilanga kungesikuthanda kwabo kumbe abazali kodwa yisimo esikusona sihambile phela lapha.

Angena amanina asina acabuzela besitsho ngabakhula bekubona kusenziwa nxa behlom'lela obaba emikhosini.Ikakhulu ngesikhathi kutshaywa ingquzu bagiya bagabaza abafana bakomnyama ubambile kwasuka amaphepha !

Amantombazane kaMoyo lawo azange aswelakala ,ahola ingoma ezimnandi ezavusa amadlabuzane kowayekhona kwangathi kusemtshadweni.

Wazo ngena umama ehaya izinkondlo,hatshi bakwethu ngitshilo ngathi ukutshelwa yikuncitshwa thina esasikhona sithi ,"NOMA BABETHI SIBULAWE,KASISOZE SIBULAWE.UBUQHAWE BETHU KANTI BUYISONO?"

Ngingeze ngalandisa ngedlule lapha angangihlomulela laye omunye .Isiko bakwethu kalifi osekusele yikuthisondle lo umsebenzi esiwuqalile ngoba umuntu kufanele abone ukuthi umuzi wakhe awungenelwa ngomantindane ,ngokuwuqinisa,sikhona thina izangoma sathwasa kudala ,sathi ngokuhabula sazuza amandla okubalekela uMGODOYI ngakho phinde sithakathwe ngobaSITSHWAMILE ngeNsonto osekusele yikuthi SISEBENZE SINGAYEKI


TO LOVE ONESELF IS THE BEGINNING OF A LIFE LONG ROMANCE
Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
JJ mfo kodwa wenzani nawe manje. awazi ukuthi umuntu angahleka kakhulu kuyenzeka aquleke. ungihlekiselani kangaka mfo.kanti. nami ngiyafisa ngempela ukuyibona futhi leyandoda yakwaGodlwayo. isindwa lihawu kube inde kangaka. ingoma yona ibimnandi ngempela futhi ingathi inezwi leyandoda. ngangithi iziwe yimina ngedwa.

futhi we mfo kwabakhona omunye naye owangihlekisa kakhulu. yikuthi wakhuluma ngamaTshona and kwakuthiwe no polopolo so angikwazi ukphinda lento yakhe. ngathi ma sifika sibingelelana wathi yena ungumfundisi so mayesetsho lento yakhe ngazama ukuvala umlomo ukuthi ngingadubuki ngohleko kodwa omama bafa ngensini.yena wavela wazifakela izandla zakhe ezikhwameni wazihambela wathi ngisayobona ngaphakathi.

omunye umama wathi ngicela inyama bo wemaNdebere kuthanda nyama. bayazihlekela nomngane wakhe batshayana izandla.

ingane zami zithi baba sizoya nini futhi. ngithini bafowethu. ngthi next year or ngithi uGagu kungenzeka enze esinye isimangaliso kungekudala.

Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
lingasigwabiseli madoda akithi thina abanye sesilengise inhliziyo kodwa kungasenani bafowethu mina ngilitshayela ihlombe ngempumelelo yenu kuhle ukuthi saziwe lathi emhlabeni wonke njengoba bengasikhiphi emaphepheni kuyabongeka zinsizwa zikamthwakazi GAGU into emnandi iyaphindwa mfowethu ungadinwa lakusasa ndoda mhlawunmbe ungasiza lathi ngapha emzansi siphume emaflathini ngokuseluleka ukuthi siqale kuphi senze kanjani,ukuze siwenze lathi lomcimbi izinsizwa eziwuncoma kangaka.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Quote
abafana bagiya ngaze ngakhumbula kithi le eKhezi ngezikhathi zekhisimusi

Ag shame BongieD

Lenna bekegopotse kwayesu kadinako tsaka!

AMaNdebele abethe gwaqa bevela kuzozonke izinkalo zikaMthwakazi. Kuyathabisa ukuzwa ukuthi i Khezi layo beyikhona. Kodwa Bongie aphi amacimbi muntu wakithi? Phela thina kini sikubiza eMaphaneni: kocimbi kalikhanywa, kodwa lidojwa phansi lifakwe ebhodweni.Phoke kutheni ungasilethelanga ukudla kwesintu ke sizikhumbuze sihlobo. Ngonyaka ozayo uzelawo phela.

Umama olomusa ongiphakele inyama yena ubevela eBokalaka, ngadla ngagcwalisa lelithanga lesisu sami sathi mpa.Ngidibane labantu baseBokaka, koGodlwayo, Bulawayo ,abeseMaguswini khona angikhulumi.Ziqinile insizwa zaseMaguswini, uzibonele lawe, kubonakele ukuthi zikhule zisidla izitshwala zenyawuthi lamanye amabele, kwathi othina esakhula ngomgayiwa sasala sesikhefuzela siphethe amahawu. Mina phela Bongie isitshwala senyawuthi angisazi langelihlo, ngethemba ma sikhula kulelibandla lethu sizofika ezingeni lokuthi abantu baseMaguswini bake beze lenyawuthi basizwise lokhu kudla kwabo. Kube lesinye isikhulumi esiqavile esikhulume kamnandi ngezwa ngisibalamadlabuzane ngobuNdebele bami; sithe sona ngesase Jambezi. Ngabe iseMagwuswini yini le iJambezi? Ikhona intombi yakithi eyahamba yahawula ngomtshado weJambezi ngo 1979 lalamhlanje ayizange ilugxobe ekhaya izophinda imikhombe.Bathi yafika yabagcwalisela umuzi ngabantwana, ngikhohliwe nje ukuyayithonisa kulubaba.

Ngizwe omunye ethi uphuma koNgungumbane. Kungaphi lapho?. Uthe elanda imbali yakubo kwangathi uthi badudulwa ngabelungu {ma ngimuzwe kahle) bephuma endaweni ethile. Yimbali okufanele ibhalwe ezincwadini ngabantu bakithi ukuze ingabuni.

Lami ngithanda ukugcwalisela kulaba asebebongile ukuthi lathi siyabonga kakhulu Mthwakazi omuhle ,oNdlela Zimhlophe lina sizwe seNkosi uMzilikazi. Angithandi ukuwona inkulumo zezikhulumi eziqavile kodwa u Mpho uthe asazaneni, singesabani, njalo sazisane, ungezwa omunye ekhuluma ulimi lwakho uzibandakanise laye.Ngizwe ngisiba lamanhloni ngalawo mazwi amqotho.

Ukuba khona kuka Mfundisi ubaba u P Ncube ukuzozimasa lumkhosi kungikhuthaze kakhulu kanye lamazwi akhe. Siyabonga qhawe lakithi. Ngiphinde ngibonge kulaba bafundisi ebesixubene labo. Benze samukeleka sazizwa sisekhaya endaweni yabo.U MaNtongande leqembu lika Mfundisi uNkala banandise sakholisa okuyisimanga. U mqhubi wohlela(MC) uqhube kahle umsebenzi, siyalibonga lani lonke eliqoqe lumkhosi weNkosi.Kubapheki lingadinwa, othina besingobadlanje obanathanje, saze sabutshiya; besisebukhosini impela. Kwelizayo sicela ukulihlomulela esitsheni samapeni.

Kukhona udade othe ulwela amalungelo abasebenzi bakithi abangelamaphepha enfanelo lokhu okwenza bahlukunyezwe ngabaqhatshi.Uthe singesabi ukudiphothwa, silwe lalaba abaqhatshi ngoba umthetho awubavumeli.

Kumama waseBirmingham sizikholisile inkondlo zakho, ngithi qhubeka usilwa leyompi yolimi lwethu. Siyazigqaja ngawe. Libe limzwe kahle ;uthe uselwele isiNdebele ukuthi sifundiswe abantwa bethu la eNgilandi njalo aseze avuma amakhosi enfundo. Bungabe bukhona ubuqhawe obudlula la!

Zinsizwa zeZambezi ,angilawo amanengi.Sithembe lina lingasitshiyi, lisikhokhele njalonje emasikweni. Umsebenzi wenu wokuqoqa isizwe ngezamasiko mkhulu kakhulu.

Kubobaba, omama lezingane ngithi kini ;SINGABAYINI NGAPHANDLE KWENU MTHWAKAZI OMUHLE.There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: May 2005
Posts: 23
B
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
B
Joined: May 2005
Posts: 23
He,he,he JJ, akungiyeke mina ngamacimbi. Mana ubone next year ngizabe ngiwavunile epulazini lo mlungu la and ngifuna ube ngowukuqala engiza mphakela istshulu samacimbi ozasidla uze ukhothe iminwe lol,lol.

Kodwa sakholisa shame, akeling'phinde madoda(forgive the pun)lol,lol.


TO LOVE ONESELF IS THE BEGINNING OF A LIFE LONG ROMANCE
Joined: Mar 2008
Posts: 299
D
Sikhulu
Offline
Sikhulu
D
Joined: Mar 2008
Posts: 299
Bongie kunjani. mina ngisaphila. nami ngiyawathanda kabi amacimbi. so lesositshulu wenze sibe enough plus 1 , nee.

ababengekho ngaloluyasuku bathi sibatshele okwasichazayo. ikhona leyansizwa eyayiphethe amaphepha iyiyo eyayisho ukuthi manje kwenziwani kulandelani. angazi noma kwakunguMC na. abantu bahleka baqamelana ngesikhathi umfundisi uNcube ethi uzokhuluma ngesil;ingu ngoba kunabelungu bese lensizwa itolike ngesiNdebele. yavela yatsho lento etshiwe nguNcube ngesilungu. uNcube wakhulumela endlebeni yayo lendoda ukuthi hayibo phela uphinde inkulumo nawe ngesilungu.

safa ngohleko. ngempela umuntu wabantu wacela omunye onganceda ngokutolika. haa kwasukuma umpetha. sasihleli phansi nenye insizwa sisithi siyobona ukuthi uzokwazi na ukutolika elinye igama yavela yasho lona ngqo. kwayena lomfo akusumuntu omdala lubhungu nje kodwa isintu cha manga mabi uyasazi.

Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Awu DUZE ! musa ukuzisondeza e DUZE,

UBongie uthe yimi u No. 1 kulesosutshulu, ngamanye amazwi kuzofanela ukuthi ithanga lesisu sami leli liqale ligcwale ungakaze usondele e DUZE.Ngingabhodlake besewuyasondela.

Anyway , ubhuke kusese eli., ngizodla ngikutshiyele mfanakithi , kodwa uhlakaniphe phela, uqhaphele ezinye insizwa ,otherwize zingakuhlutha isitshebo sakho ungakasuthi. Mina ngizobe sengigrand ,sengithe daca laphana esigcawini, ngizivungulela, ngiphuluphulula isisu esicazimulayo. Kwazibani, engxenye lokokwehlisa ngiyabengikusondezelwe. Bukhona ubukhosi obudlula lapho yini Duze!


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Page 6 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.022s Queries: 35 (0.006s) Memory: 0.8182 MB (Peak: 1.6982 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-30 16:57:38 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS