Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 47 guests, and 1 robot.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 2 of 3 1 2 3
Joined: May 2007
Posts: 132
W
Ngqwele
Offline
Ngqwele
W
Joined: May 2007
Posts: 132
Udumo enkosini UThixo, ngiyabonga mnewethu ngingakudini,

Ithunga yintoni na ?, uphehlo ngiyalwazi pho nxa sekuthiwa ngomphehlo kutshoni na? ngithemba akusiyinhlamba isitsho lesi nxa kuyiyo ngingathokoza nxa unga ngazisi ngalokho. Ngithemba ngicacile kumbuzo wami. Bengidinga ukuthi ngingangenisi isingisi kulowu umbuzo.

Ngiyathokoza ukuthi uthethe isikhathi sakho ukungiphendula Ingathi Inkosi ibelomusa kuwe njalo njalo.

Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323
CDE Mkoma Weri.

Urikutawura here? Kubeliphutha ukuthi umfowethu athi ligcwala ngophehlo, uyazi lawe ukuthi ubeqonde ukuthi umpehlo. Ithunga angazi ukuthi ngesiTshona lilibiza lithini kodwa ngesiNdebele liyabizwa ngesiGanu futhi. Mkoma Weri, uriright here?


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Joined: May 2007
Posts: 132
W
Ngqwele
Offline
Ngqwele
W
Joined: May 2007
Posts: 132
Hatshi isGanu ngiyasazi ngkhula ucago lusengelwa esiGanwini Ye ngithemba yikho okutshiwoyo lapha.

Manje lapha uphehlo lugcwalisa njani ithunga liyisiGanu?

kambe ngingabe ngibuza into engekhoyo na?

Ndizo here?

Last edited by welly; 11/18/08 12:44 PM.
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Qedabantu and Weri

Yeyeni bafondini! Ntetho bani le ,eniyithetha aph'eKhaya ? Ungathi ndizothath' induku zami ndigoduke.

Yekani linto yenu tu !


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127Well, well , well Welly, ngizothi ukukhanyisa kancane.

" ITHUNGA LIGCWALA NGOMPHEHLO"


LIGCWALA - It fills up frown as in filling up a container).


ITHUNGA -is a wooden container that is cylindrically shaped and licishe lifane le nkomitsho ( trophy ) yebhola. Lingaba le one or two handles and its capacity can be +-3 litres or so.Kusengelwa kuyo linto abayibiza ithunga. Ukusenga is to milk a cow ngokukhama imbele yayo using fingers.

Njengoba kuchaziwe ngaphambilini, ITHUNGA;,YISIGANU. Kwelakithi isiganu sibazwa nge trunk yesihlahla okuthiwa ngu MGANU( Morula tree). Umganu ( as in isitsha sokudlela or plate) njalo ubazwa ngalesosihlahla. I am not suggesting that all these names are related but I am not ruling out that either. You must spot the difference. Umganu (Morula tree) yisihlahla esiqakatheke kakhulu ko Mthwakazi:

1)Uyasetshenziswa ekubazeni iziganu, imiganu, inkezo, ingiga, izihlalo(stools).Lokhu kungenxa yokuthi the wood is light but durable and kulula ukusibaza. The wood is not poisonous and ingaphathela u chago or ukudla it does not absorb it. That makes it easy to wash/clean.The tree is in abundance for uzulu.
2)Uyaxozwa ufakwe emanzini, kumbe wonyiswe kucholwe imputshana yakhona. Ungumuthi oqhakatheke kakhulu kuzulu, njalo usetshenziswa ngabadala labantwana. Uyasetshenziswa njenge tonic, uyelapha izifo ezinengi ezinjenge ngubhane, inyongo, isisu, etc.
3) Uthela izithelo ezibizwa amaganu,(please spot the difference Welly).Amaganu are fruits rich in other nutrients but specifically ascorbic acid (Vitamin C) eqinisa i immune system ivikele o flu labomvimbano. Amaganu ayakhanywa kwenziwe a traditional drink that taste like sweet wine ebizwa umkumbi. KoMthwakazi umkumbi unathwa ngabadala labantwana njengamahewu but amaSwazi ayawubilisa weqe(I think bafaka lenvubela),ube butshwalatshwala, udaka okufana lethothotho. I think the commercialised amarula alcoholic drink originated emaganwini.
4) Amaganu engawoma ,ayagqulwa kuphume amanuts okuthiwa zinkelu. Zimnandi inkelu ke bhudi; wathola owazi ukwenza idobi lazo ungadla umbhida uncinde sengathi uzadobha iqatha.


UMPHEHLO - Makusengwa inkonyane iyanikelwa kunina ,imunye ukuze imbele ithambe njalo to stimulate milk production. After that umayisenga uyaqotshama asekele ithunga ngamadolo asenge with both hands at the same time imbele ize igwanye sekungasaphumi kuhle uchago.Its very unlikely ukuthi ithunga lingabeseligwcwele ngochago lwakuqala. Iyanikelwa futhi inkonyane kunina for the second time imunye to stimulate milk.Ingenyisa umasenga uyaxotsha ithole asenge uchago lwesibili. UCHAGO LWESIBILI YILO OLUBIZWA UMPHEHLO NGESINDEBELE. Yilo oluzagcwalisa ithunga umayisenga laye asuthiseke atshiyele ithole esesiya ekhaya ithunga seliphuphuma ubisi.Thina ngakithi umphehlo ulethungana lawo wodwa ngoba sikhonze itiye yakhona, imnandi ijiyile. Abadala yibo abathi bengachatheka olwetiye basebexuba uchago lwakuqala lo mphehlo.Umphehlo wehlukile kulochago lakuqala, u jiyile ,urich, ucreamy njalo u tasty.Wenza amasi abelolaza olunengi olwengulwayo lufakwe esitshebeni njalo kwenziwe umfuma. Thina sikhule i vaselina ingakabi khona , the whole class yayizigcobela umfuma ,sicazimule sibebahle.

ISAGA ESITHI "ITHUNGA LIGCWALA NGOMPHEHLO" SITSHONI?

Any oration has a context ,whether its through use of a proverb , a parable, or a catch phrase. I do not want to dwell much on how it is used here for fear of misrepresenting the original author but I will just give you my perspective which is informed by the above brekdown of the proverb.Ngolwazi lwami,isaga sande ukusetshenziswa ma umuntu esithi NGIYABONGA LOKHU ENGIKWAMUKELEYO KODWA ANGENELISEKANGA NGICELA FUTHI UPHINDE UNGISISE UKUZE NGENELISEKE.ESSENTIALLY ,YOU MUST HAVE RECEIVED THE FIRST MILK BEFORE YOU CAN EXPECT UMPHEHLO, right ? Umphehlo is as a result yokuphinda ukusenga!

So ukuthi ITHUNGA LIGCWALA NGOMPHEHLO kufana lokuthi;

Imitha ngokuphindwa.

Encore!!!! You cann't say encore ingoma ingakadlalwa.

Ingoma emnandi iyaphindwa.Hear first before you request a repeat.

Akungiphinde tu!!!

Konke lokhu kuyikuvuma and to appreciate to the giver ukuthi you have received but you want more ngoba awenelisekanga.

Think about lesi saga: UMFULA UGCWALISWA YIZIFULA LEZIFUDLANA.

Imagine umfula uShangane, uShashe, uMzingwane, uMtshabezi or even uNgulukudela, akazigcwaleli nje. Ukuze agcwale athi phamu kufanele okuyizifula lezihotsha ( hold your horses Welly, I did not say omahotsha) ziyothela kulowo mfula from different directions irrigardless ukuthi amanzi mancani okungakanani, aqakathekile.Isaga lesi ke siyasetshenziswa ma umuntu emema abantu ukuthi bazomsiza ngelima lomsebezi othile, esithi kakhathali ukuti abazayo beza lokunganani.Njalo engasisebenzisa esebonga abantu esithi bhekani umsebenzi wenu omuhle ngokuza lamakhono lamakhuba ahlukahlukeneyo, manje sesiwugqibile.

Ngethemba ngikhanyisile.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323
Quote
So ukuthi ITHUNGA LIGCWALA NGOMPHEHLO kufana lokuthi;

Imitha ngokuphindwa.

Encore!!!! You cann't say encore ingoma ingakadlalwa.

Ingoma emnandi iyaphindwa.Hear first before you request a repeat.

Akungiphinde tu!!!

Konke lokhu kuyikuvuma and to appreciate to the giver ukuthi you have received but you want more ngoba awenelisekanga.

Matshetshe uyichazile kuhle kakhulu lento, even amahlongandlebe azwile, angitsho uWelly mina, noma eyilo. Ekugcwaliseni engcazelweni yakho mfowethu, thina ngale ngakithi lesi saga sisisebenzisa kakhulu uma into osinike yona ekuqaleni siyithandile njalo sikhombisa ukubonga ukuthi inhle lento oyenze ngasekuqaleni. Ngingathi ngamafitshane yisaga esitshengisa ukugculiseka, ukuncoma, ukubonga, ukukhuthaza, lokulangazelela njalo.


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Joined: May 2007
Posts: 132
W
Ngqwele
Offline
Ngqwele
W
Joined: May 2007
Posts: 132
Yebo Yebo kuzwakele nqo!!!!!!!!!!!!!!!

Ngiyabonga mnewethu "sure" okwathi zinjiva!!!!!!!!

I have always marvelled at the literary value and concentration of proper Ndebele language not lesi esikhulunywa ngoWelly. Its empty without content direction and does not touch the soul.

Ye ngiyavuma inkosi ingabe ibelomusa to gift me with such a wonderful use of clear consise language to the point. Ye ucasisa engazathi amabala owakhulumayo ngingawabamba ngezandla.

Ye ngilalo ulwazi lokusebenzisa lolu ulwimi ngithemba inkosi ingeza abantu bebone ubuhle beNkosi UJesu Christu Amen.

Hatsi ungadinwa lakusasa inkosi ikutshengise umusa njalo.

Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Kulungile ke Welly ma usugculisekile. Ngethemba ukubambile ukuthi

Isiganu - lithunga

Umganu - yisitsha sokudlela/plate

Umganu - yiMarula tree

Iganu - fruit of Marula tree.

Iganu liphinde libe yinkomo elight brown to white umbalawayo engathi yimarula fruit leyo, so ungaphiceki ma umuntu ephethe isiganu esiyasenga iganukazi.


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngabe uvuka njani Mthakathi.

Thina ngapha sivukile nje khona izikhova bezikhala ubusuku bonke zibhoda leguma. Imikhulungwane yezinja yona kangikhulumi ngayo. Ngisizwe yimisuzwane yami engithe ngiyitshisa umsindo wathi yemu! abantwana labo bathola ubuthongo. Ha uyaloya Qedabantu , uloya uze uloye lami owakini? Uqhaphele ke ungathi usuzodlula, uzogcina usugibela impisi yakho emini lika Bha, libalele.

ITHUNGA LIGCWALA NGOMPHEHLO
Ngiyabonga kakhulu for complementing the explanation yesaga lesi for umkhula wakho u Welly ukuthi azwisise. Bekunzima kuye ekuqaleni manje uyazizwela laye esitsho ukuthi usegculisekile.

UMFULA UGCWALISWA YIZIFULA LEZIFUDLANA
If you compare the two proverbs you will realise ukuthi there are similarities; more importantly eyoku GCWALA ( to the brim and banks).

If you contrast the two, you will see that in the first one the strong element yikuPHINDA (ngomphehlo ukuthi kugcwale) where as the second one has little to do with ukuphinda but the strong element is DIFFERENT LOADS ( of water) from different directions ukuze kugcwale.

Kutshiwo ngaphambilini ukuthi isaga si pliable to meet the situation ekhona. Assuming that in this context, the original author's objectives yikuthi alayitshe intanka yakhe igcwale ngempahla to the brims, mina ngithi impahla zingeza ngempinda AND/OR from different directions. Into enkulu yikuthi simsapote njengoMthwakazi ngobunengi bethu laye aphilise abantwana.

Qedabantu lomkhula wakho uWeri; STOP SPEAKING IN TONGUES LAPH' EKHAYA!


There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323
Yeyi Matshetshe semgiyabona ukuthi awukaze uloywe, mina ngikuloya emini libalele, likhipha imikhovu eziphaleni kanye lezilkhova ezihlahleni. Bazkubona uhamba ukhulula ibhulugwe emini ukhuluma isikhiwa, angidlalelwa Matshetshe. Uthi mina lomkhula wami sikhula ngezindimi lapha eNkundleni, sengiyabona ukuthi ngakini ngalena eMatshetshe lithanda iNketha. Hawu suka bo Matshetshe, kodwa isintu usiphethe mnumzane, uyibambe njalo, wena uzosinda olakeni lwami ngoba isintu sakho ngifuna usifundise oWeri.


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Page 2 of 3 1 2 3

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.019s Queries: 35 (0.005s) Memory: 0.6838 MB (Peak: 1.5017 MB) Data Comp: Off Server Time: 2022-11-29 20:40:13 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS