Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 38 guests, and 2 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Joined: Dec 2007
Posts: 323
M
Nduna
OP Offline
Nduna
M
Joined: Dec 2007
Posts: 323

Ngizwa kuthiwa uthando nje lodwa aluphelele empathweni yomuntu wesifazane. Abanye njalo bathi owesifazane ungazihluphi ngaye ngoba akakwazi kwayena ukuthi ufunani. Abanye njalo bathi uma ufuna owesifazane ahlale ejabulile ekhaya kumele umenze abe lejealousy, lokhu ukwenza ngokuthi uxoxisane labanye abesifazane phambi kwakhe. Abanye njalo bathi umuntu wesifazane uthanda indoda emncindezelayo, engamvumeli ukuthi ayevakatsha, engamvumeli ukuthi abe lelizwi ekuqhutshweni kwempilo lapha ekhaya.
Engabe ekhona na ololwazi ukuthi umuntu wesifazane uthandani njalo ufuna ukuphathwa kanjani?


Ngingumthakathi wezigodo, umkhunkuli, angibhenyelwa nsangu mina, lizowukhomba olotshwala.
Joined: Feb 2008
Posts: 42
U
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
U
Joined: Feb 2008
Posts: 42
Noma olwami lungasolwazi oluvumelana ngalokhu othe wakuzwa ngabesimame yimbono nje engasiza.

Ngibathathishe ngabona ukuthi, nje ngamadoda, kuya nge minyaka yokuzalwa,ukukhliswa lange 'stage' empilweni lasemphakathini (society?) abakuyo.

Uzathola ukuthi abasebatsha bathanda ukwenza izinto ezingatsho lutho kukusasa yempilo lothando lwenu ingqobo kutshenisela ukuthi liyazwana okuhawukelisa ontanga bake.Indoda ethanda owayo iyabekezela kokunye kodwa ingathatheki kukho konke.

Kuzofika isikhathi sokungakhathali kangako ngokuzitshenisela ebantwini nxa sokuphilwe okwes'khatshana njalo sokulokukhula engqondweni.Lapha umfazi engaba nguye obumba indlu lokuthintha indoda yakhe kwezemhuli.

Abafani ukwenza kwabo njalo ngeke wathi usulayo incwadi elaya kukho konke ngabafazi kodwa ngokuba kwazi owakho lokubekezelelana akumelanga kube luhlupho ukumzwisisa.

Joined: Oct 2008
Posts: 127
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Oct 2008
Posts: 127
UCANSI , IF YOU CAN AFFORD QUANTITY ITS OKAY BUT QUALITY IS THE BEST. AN OCCASIONAL VISIT TO YOUR GP AND FAKING SYMPTOMS OF PARTIAL IMPOTENCE, ( EVEN IF USAZI UKUTHI UYISTALION SANGEMPELA )IN ORDER TO GET THE MAGIC BLUE PILL CAN GO A LONG WAY EMLILWENI WANGEKHAYA. DONT BE SHY, IMBIZA INDALA KULATHI SONKE; KWAZI BANI-IZINGANE EZINENGI ZIPHUMA EMBIZENI. UMEHLUKO YIKUTHI LE ELUHLAZA (BLUE) IHLOLISISIWE (RESEARCHED) FOR AMASIDE EFFECTS LE EFFICACY. AYIFANI LALE OZWA KUTHIWA AMADODA AFILE EVILEJINI ETHILE BESIDLA AMAZONDO

UCANSI IS THE BEST VEHICLE TO SHOW APPRECIATION TO YOUR QUEEN ' UNKOSIKAZI' AND HER BODY---PHELA BAYAYITHANDA IMIZIMBA YABO; THUS WHY BEZIPENDA FROM TOE TO EZINKOPHENI. UTHOLA SEBEBAHLE LANGEMIBALABALA YABO; WENA OWABONA UMAQANDUPHOKOLO EZIKHANGISA.INGQAKATHEKO YEMIZIMBA YABO UNGAYIHLOLA IN THE NUMBER OF BAGS AND PAIRS OF SHOES AND , AND,...... TO MATCH EACH OUTFIT. KAMBE EZAKHO IZICHATHULO ZINGAKI?, NGAPHANDLE KWESIKHWAMA SAKHO SE LAPTOP ESESASUBUKAYO ULASIPHI ESINYE?.NGAMANYE AMAZWI ZAMA UKUPHAKAMISA LOKHU ABAKUKHONZE KAKHULU EMPILWENI ZABO UZATHANDWA KAKHULU

UCANSI IS THE BEST VEHICLE FOR MANUPULATING YOUR PARTNER ,WHETHER USUWONE KANGAKANANI UDINGA UXOLO KUMBE KUKHONA OKUSEMANDLENI AKHE OFISA AKUFEZE WOTHI 'SONDELA PHELA BABES' AND UMHWATSHELE YOUR BEST IN TERMS OF QUALITY AND QUANTITY, UZONCIBILIKA NOMA KANJANI. AWUKHO UMUTHI ODLULA LINDABANDABA.TRY IT AT HOME MFO.

ABOVE IT ALL, UNGAKHOHLWA YOUR TRADITIONAL ROLES NJENGOMNUZANE IE HUNTING, PROTECTING( not only physical but ukulungisa amasafety nets empilweni), UKUPHANDA AND LOKUNYE LAWE OKWAZIYO NJENGOBUKHOSI ESABUPHIWAYO NJENGAMADODA. DONT FALL TO THE 50/50 NOSENCE, MANY WOMEN ARE TURNED OFF BY IT IRRIGARDLESS UKUTHI UTHOLA IMALI EDLULA EYAKHO. THEY STILL WANT TO BE TREATED AS WOMEN.TREAT THEM AS SUCH AND YOU WILL BE LOVED MORE.

Last edited by JJMATSHETSHE; 10/07/08 10:17 PM.

There is no Darkness but Ignorance! Siku Information Age Mthwakazi.
Joined: Oct 2008
Posts: 9
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Oct 2008
Posts: 9
Aaah! Balume Tapinda!!!

Mina ngithanda ukuvumelana lawe JJMatshetshe, Phela abafazi ngabantu njengathi amadoda, Ayikho iformula especific yokuphathwa kwabo, kodwa baba yileyo ndlela omphatha ngayo, Thina kithi esKhalangeni sisakhula besibona oButi bebarikita, kuthiwa "nkadzi unohaka swimbo" Kodwa abafazi bakhona bebejika bantunye ngoba sebeyijwayele induku, kuthi mhla engatshaywanga akasezwa kahle.

Ngokubona kwami, umuntu wakho phezukwakho konke mele umbonise uthando lokuhlonipha,loba nje ungamelanga ukuba too soft abanye bavele bathathe iadvantage, ungaqinisi isandla kakhulu uzame ukuadjust lawe ukuze nizwanane ubeleskhathi sakhe,Kodwa mele azi ukuthi inhloko yomuzi ngubani!!i50/50 iyenziwa epalemende kuphela..

Thina esKhalangeni silezihlahla esizisebenzisayo mangabe umfazi ngumawaya ulesibungu ekhanda ukuze akwazi ukuthobela umthetho wakho..Besekusiba khona ezivusa induku ngoba phela mele uqinise ngaphansi ukuze umuzi ume... Mina kulamalanga ngisabenzisa esinye abasibiza uMpesu,sitholakala emaVhendeni, abafana bamaVhenda basithandi kabi, leso sikwenza umfazi akuteme ngazozonke izitemo zakini longazazi!!!


Higokonkomola tjuluka zila dzinuwe
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
enkundleni philani bafowethu noma nje sekukudala ngagcina la
enkundle kodwa lami ngisawadla labanengi.indaba le inzima mina i think more than 50 percent yabafazi they really don`t know what they want,because uthola umantu wakhona ena everything ina her life but still amacomplaints awapheli yebo nathi kukhina lapho esibheda khona sometimes but ukukhonona komfazi bafethu it will always be there.these people are never satisfied the worst thing yikuthi they don`t want to agree ukuthi they are wrong iqala ngabo igcine ngawe.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: May 2008
Posts: 53
Sakhamuzi
Offline
Sakhamuzi
Joined: May 2008
Posts: 53
Mnikeze yonke into baba.kuya njalo ngokuthi yena uthandani.If ethanda ukubhulwa makube njalo.If ethanda isunduza umsunduze ngoba if you dont uzala wedwa.Umnikeze uthando baba.


edlezinye
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
sawubona mfowethu kunjani mina ngisatotoba mfethu abafazi they
will never be satisfied beside ukumtshaya( that is an abuse) i think we just have to accept them like that and learn to live with them as they are ngiyabonga.


KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Aug 2005
Posts: 456
Nduna
*****
Offline
Nduna
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 456
LA NGAMAZWI KABABA UPASTOR KHADIDE OPHUMA EMZANSI AFRIKA,,UTHINI NGAWO?

PHEZU KWABO!!!!

Madoda musani ukudlala ngabantu besimame nize nivuke ekuseni nizelule sengathi lukhulu enilwenzile kanti lutho. Okokuqala nje musani ukuchatha ngeSunlight Soap. Uma uyindoda chatha ngembiza yokushubisa imizwa. Uma ungenayo noma ungazi ukuthi uzoyitholaphi buza kwabaziyo. Nakhu ke okumele ukwenze uma uyindoda efuna ukuthandwa ngempela ngothandiwe wakho.

1. Mbuze ukuthi ufuna umbhebhe ngakuphi umbuze futhi ukuthi ufuna ufende usheshise yini noma cha.

2. Mbuze ukuthi uyakujabulela yini uma ugudlisa ikhinqi emalebeni, ukuxoxa kwenza ungasheshi uchithe.

3. Mtshele angabi nahloni ayisho into uma ingamphathi kahle, njengokuthundela emlonyeni.

4. Mthintathinte kamnandi esithweni sakhe sangasese uze ukhothe ubhontshisi ngolwimi, uwuncelisise aze achame noma kathathu.

Akunankinga ngiyazi ukuthi uzobe esekujaha ukuthi nibhebhane, muzibe sengathi awumuboni.

5. Noma usungamyeka manje ukumncela, muncele ibele esinye isandla asimnwaye inkomo slowly ungabi idlabha (Don?t be rough) because that area is very sensitive.

6. Yaneliseka ukuthi useqhanyelwe ngokwanele, uyakwazi ukumbona.

7. Thathake umthondo uwugudlise phezu kabhontshisi aze aphefumulele Phezulu. Bhasobha ungawufaki wonke umthondo phakathi ngoba uzohluleka ukuzibamba uvele uchame. Take your time, ufake kahle phakathi uwukhiphe futhi kahle slowly. Otherwise uma usheshisa Ngeke umuzwe kahle ukuthi umnandi noma cha.

8. Uwufake phakathi ufende kahlanu noma ngaphezulu kancane. Ungatatazeli.

9. Mufende kahle ungasheshi futhi ungabi too slow, Don?t forget to tell her uma uzwa ukuthi ungahle udubule, uma engakathandi ukuthi uchame, ukhiphe umthondo ushaywe umoya, uphinde uwubuyisele.

10. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi uthanda ukufendwa asheshiwe noma cha, ngoba kungenzeka ulingisa inkukhu nje wehlulwa yigolo, ulokhu uzincoma uthi uyakwazi kanti uyinhlabathi nje.

11. Qiniseka ukuthi uyachama before nawe uchame. Umenza konke lokhu nje uyamthintathinta ezingonweni zamabele, umkhothe nase mqaleni. Musa ukumenza ilovebite. Yiba yindoda ezwanayo nama blue movies ?Sex Vidoes?

12. UNGALINGE UKHOHLWE UKUCELA UMUDLA NGEMUVA. PHELA ILA UBUMNANDI BUKHONA FUTHI NAYE UYATHANDA UKUDLIWA NGEMUVA.

13. Qiniseka ukuthi uyamuzwa uma echama ngoba kuyingozi ukumshiya engachamile, phela uketshezi luyashisa uma lungaphumanga lonke, ungabona esekufebela kanti nguwe ovule amathuba.

14. Ungesabi ukumphenya inkomo yakhe, uyibukisise uze uyidlalise ngeminwe yakho, phela abantu besilisa ayesaba ukuyivula kuze kube ngcono amadoda.

15. Make sure that umdlalisa ngokwanele ngaphambi kokuba ufake uhalakasha lwakho lolu ukuze asheshe achame, mnike umthondo adlale ngawo, ube yi toys lakhe.

16. Akongiwa umfazi, uma ungamudli namuhla umbekele bani, inkomo ngeyokuhlatshwa noma engafuni, mbhebhe ngendlela yokuthi angakuqhathanisi namuntu.

17. Musa ukuba nesikhathi sokubhebha umkakho, ungalindi kuze kuyolalwa, noma umfica ekhishini khwela phezu kwakhe.

18. Kumele ngabe uyamazi ukuthi yini ayithandayo, menze leyonto ayithandayo, this is sex ingeyenu nobabili.

19. Livule lonke igolo lomkakho, (kodwa abanye banamahloni) faka ulimi lwakho embotsheni, uncele umsunu, amalebe ngiqinisile ngithi kuwe, noma ecabanga ubufebe akasoze ngoba nguwe wedwa omudla ngaleyondlela.

20. Uma kwenzeke iphutha uNoxolo wacela ukuthi umbhebhe, yenza njalo, bese uthi ungena nje kumkakho ube umbingelela ngawo, kuyokuthatha isikhathi eside ukuthi ungathundi ngoba kade uqeda kuthunda kuNoxolo.

UMA UWALALELE LAMAZWI UYOBA INDODA EMADODENI. NGEKE FUTHI ABATSHELE ABANGANI BAKHE UKUTHI UYANELE NOMA CHA YINI OCANSINI NGOBA LOKHO KOMDALELA INKINGA ABANGANI BAKHE SEBEFUNA UKUZWA NABO LENTO OYIZWAYO. WENA OWESABA UKUKHOTHA UMKAKHO AWUKAQALI UKUMBHEBHA, BAZOKUBHEBHELA YENA.Masiyephambili!
To err is humane..But when the eraser wears out ahead of the pencil,you are overdoing it.
lgeja libuya nenkankula
Joined: Sep 2004
Posts: 805
Ndunankulu
Offline
Ndunankulu
Joined: Sep 2004
Posts: 805
EKUHLE NGEKHAYA.

KUHLE UKUTHOLA UMLILO ULOKHE UBHEBHA.
MINA AS A WOMAN , ICANSI ITS VERY IMPORTANT TO ME, BUT ON THE OTHER HAND NGINGEZE NGATSHADA LOMUNTU COZ UNGIKHWELA MNANDI. LIFE IS MORE THAN LOKHU, ASISOZE SAHLALA SIPHEZU KWAYO SONKIS'KHATHI NGAKHO SMALL THINGS LIKE TREATING ME LIKE A BABY, THINKING ABOUT ME, TEXTING ME ETC, KEEP THE FIRE BURNING. eita. THINGS LIKE HAVING TIME FOR ME, SIXOXE, SIHLEKE, SIDLALE, YOU KNOW. AND I BELIEVE IT WORKS BOTH WAYS COZ MEN TOO NEED THAT ATT.

I DONT THINK MAKING HER JELOUS IS GOOD, COZ NXA UNGEKHO IN HER SIGHT, SHE WILL THINK YOU EVEN TAKE THINGS FURTHER, THEN COME THE ISSUE OF HER NOT TRUSTING YOU BLA BLA BLAH


LAHLUMLNZE NGOBA SIPHILA KANYE

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.3.33 Page Time: 0.012s Queries: 33 (0.006s) Memory: 0.7951 MB (Peak: 0.8762 MB) Data Comp: Off Server Time: 2021-11-29 07:55:13 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS