Inkundla3
Who's Online Now
0 members (), 53 guests, and 0 robots.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Previous Thread
Next Thread
Print Thread
Rate Thread
Page 3 of 5 1 2 3 4 5
Joined: Mar 2008
Posts: 5
K
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
K
Joined: Mar 2008
Posts: 5
Khanka, this is certainly the first time i've heard ukuthi uMdala waye ngena iGutu. I wouldnt be surprised if there is a massaging of the truth here mfowethu in an attempt to give this 'religion' some credibility. But if that was indeed the case, in his final days, it was widely reported that uMdala had converted to Catholicism and was baptised as one on his death bed.

Joined: Aug 2007
Posts: 61
Sakhamuzi
*****
Offline
Sakhamuzi
*****
Joined: Aug 2007
Posts: 61
Let me make a few corrections. Joshua Nkomo was never a member of Guta, he was a Catholic. He had people who loved him in different churches and religions. AmaSabatha, amaRoma, Zioni, Guta and many others had people who loved and adored him for his guts. He was invited to Guta in the 90s to give a speech and answer questions. Sydney Malunga was not a member of Guta kodwa uMalinga is a member.


Okungapheliyo kuya hlola. Don't give-up on King Lobhengula's Bulawayo.
Joined: Jul 2008
Posts: 155
Ngqwele
Offline
Ngqwele
Joined: Jul 2008
Posts: 155
khanka kunjani mfowethu mina ngisa phila ngiyakuzwa ukuthi uyayalwela leguta yabetshabi, ngeke ungibone eguta ndoda ayikho nje leyodwa into engake ngayizwa enhle eyenziwa ngabetshabi kunye leguta yabo leyo nxa kuyikuthi bakhona kumthwakazi abayingenayo or wena ukhonza khona usazobaleka baba mina ngeke mfowethu ngoba ayikho nje into engihlanganisa labetshabi lapha emhlabeni.

Last edited by mg_d; 10/28/08 11:30 PM.

KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.
Joined: Oct 2008
Posts: 3
G
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
G
Joined: Oct 2008
Posts: 3
UNkulunkulu wehlela amaJuda kuleyo ndawo ngaleso isikhathi ngaleyo ndlela ehla ngayo.
Lokhu akutsho ukuthi thina laPha eAfrica kumbe eChaina kumbe e India uNkulunkulu wayengekho.
EChaina abamazi ujesu kodwa akutsho ukuthi abakhonzi UNkulunkulu.
BayaMkhonza njalo bayamhlonipha Ngendlela abayibekelwa nguye Umdali wabo.
Njalo awusoze ubabone behlupheka njongomAfrica, ngoba lokhu bephethe okwabo
Umuntu omnyama lama uNkulunkulu esemehlele emlandile ukumnikeza okwakhe okwasekulahlekile kanye lokumnikeza ubuntu bakhe eyevele emdalele khona, uyala afune ukubuyela kubona labo abamgqilazayo
besebenzisa ukholo lwabo,Yebo ma uselizweni lama Juda kuqondile ukukhonza labo,ngoba uhambile phela Kodwa iAfrica kumele ifune
inkululeko ekholweni lwabo, abangesabi abokholo lokuza. Ukholo akuzange kwaba yinto yokuza. Ukholo ngolomdabu waleyo ndawo luhlala lukhona, yilo oluhlukanisa isiko ngesiko
Abantu badalwa batshiyana ngokosiko njalo langendle esidlelana
layo loMdali wethu
Alukho ukholo oludlula olunye
Abaprophet abasebayibhilini babekhona lase Africa
Kuphela abalabhayibili kodwa ikhona imbali ngoNkulunkulu
Okufuze umAfrica akwazi lulwazi lalapho avela khona ukuze abone lalapho ayakhona njengezinye izizwe.
Abuntu boke ababhalwe ebhayibhilini ngamadlozi ezinye izizwe akudingeki ukuthi thina sisebenze ngabokhokho babo ukuze sibonakale kuNkulunkulu.Lokhu akudingi ngitsho ukuhlakanipha okuthize ukuthi kubesobala liqiniso elisegcekeni
Yebo besincidezelwe ngemibuso kodwa sesikhululekile kwezombuso sokusele inkululeko eqakathekileyo eyodumisa sicela kuNkulunkulu singazange sacelelwa ngabezizwe.
Sizicelele thina njalo sidumise ukusidabula kwakhe ngabokhokho
abadala bethu asebafayo.
Quote
Kufuze sibakhumbule abazali bethu sibaphakamise ngoba kulapho esidabuka khona, okhokho asebengamadlozi.Kubusisekile ukukhumbula okhokho bakho.Alikho elinye igugu ilidlula ukuba lomzali wakho, umkhumbula.
Angitsho ukukhonza amadlozi kodwa ukukhonza ngendlela esayidalelwayo, okufuze siyibuze kubo okhokho.Kwenziwe ucwaningo ngo kholo lwethu.
Isizwe esimnyama sifana lesizwe esintulayo esingaboni la esivela khona lala esiyakhona
Khulokhe kulabantu abamnyama abalemcabango eseduzane abalokhu bezihlupha ngolimi lumuntu kumbe umhlobbo yomuntu Umafrica munye
angaze abelitshabi.Umtshabi ngowakini kumele ungamxwayi ukudlula umuntu okuthathele usendo lwakho wakutshela ukuthi okhokho bakho
ngabo evil spirits.Abakhe ngo holy spirit
Bakhona okhokho bethu abango holy spirit, abasezulwini labo.
Konke lolulwazi kumele kube yinto ama afrika azihlupha ngayo.
Ungalinge uthuke inkozo ongakaze ungene khona kodwa usizwa ngabenye
Ujesu bambulala abakubo ngoba besizwa kuthiwa uthi futhi ungumtaka Nkulunkulu.
Ujesu phela wabulawa ngabakibo bephika UNkulunkulu
Wona lowayana umoya yiwo osebenzisa kwabanye bethu,ukuthuka lokufisela ukufa abantu abathi bona sebehlelwe nguNkulunkulu
Sebekhululekile ekholweni olweza labantu ababehlose ukuthatha inotho yelizwe labo.Babathathela konke okulilungelo labo kanye lenjabulo yeqiniso,
Kambe uNkulunkulu weye ngathuma amasela ukuthi bazosi fundisa ngaye,kusobala ukuthi akusunguye uNkulunkulu owabathumayo ukuthi
beze le bhayibhili lapha.
Yebo ibhayibili lilabantu balo kuyonaleyo dawo kulabobantu.
Okhokho bebekwazi ukuthi ma sebeqedile ukuvuna bahambe lamabele,
bakhethe lezifuyo ezihle ezizabangumhlatshelo kaNkulunkulu badumise uNkulunkulu ngeNkulu injabulo.Kube khona lemidlalo ethize isizwe sijabule, Into langubani ayibonayo ukuthi ibusisekile.
Yonke into ababeyifuna bebe khuluma laye uNkulunkulu mathupha abaphendule
Lamhlanje umuntu omnyama nguye okhuleka okudlula zonke izizwe
kodwa imikhuleko yakhe ayizwakali kuNkulunkulu
Abanye baphongu khuleka nje kancane bazwakale, lanxa bengakhulekanga uyababona abakufisayo ahle abalungisele,ngoba bengalahlanga abanikeza khona, kanye limilayo yakhe kubo. Lokuhlonipha okhokho babo.
Isizwe yisizwe ngamasiko oso,hatshi ukulandela okwabanye yikulahleka lokho .

Ngiyazi inengi laMa africa ikakhulu amaChristain azinikeleyo
ekholweni ngeqiniso kuzabahlupha lokhu ngiyaxolisa ngoba vele iqiniso linjalo,Kodwa abasontayo bazaqhubekela phambili bethuka
ngokuba lecabango emfitshaneJoined: Feb 2008
Posts: 42
U
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
U
Joined: Feb 2008
Posts: 42
Ngithemba ngikuzwe kahle mfowethu njalo ngibona ingani imiqondo yakho yonke ilungile.

Kodwa phela mele sikwazi ukuthi okwendulo kwakungakhonzwa ngendlela lange 'frequency' esesijwayele ukuyibona emacaweni athize kulezi'nsuku.Lokhu kusenzwa yikuthi noma sibiza okwabokhokho njengokholo, kalufani lalolu lwakulezi insuku.Kwakusiba lokuthethela okuqondane lezikhathi zomnyaka kuhambelana lokuthi izifuyo kumbe izithelo noma abantu sibe lokubusiseka kwandiwe.Kube khona njalo nxa kulokugula lendlala lapho khona okwakusiba lokudingisisa ubuthakathi into ephicana lamakholo esikhrestu.

Kungasenani, ngalokho mina ngithi ukukonza kwayizolo akwenelisi ukuba lukholo okwebanga elivumekayo these days nomanje iguta ngilokungayethembi.

Kukhona amanye amadenominations aqondileyo umuAfrica angafunda kuwo ukukhonza okunga controversial hatshi lokhu okokuthi ungangena awusaphumi njalo omakhelwana abasakwazi ukuthi bakuhloniphe kumbe bakwesabe.

Ngum'bono nje bakwethu each to his own ngokuthanda kwakhe.

Joined: Oct 2003
Posts: 200
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Oct 2003
Posts: 200
Hayi mina sengibhowa ngamagama esitshabi lawa kuphela, ngicela nitshintshe iSubject ngoba lokhu kuyayangisa, sizocina sesimema emaswina eNkundleni!

Joined: Aug 2005
Posts: 517
Ndunankulu
*****
Offline
Ndunankulu
*****
Joined: Aug 2005
Posts: 517
Originally Posted by Khanka
do you know ukuthi u Nyongolo waye ngena i-Guta Ra Mwari.
Do you know ukuthi u _Malainga ungena i-Guta and the rest of the mthwakazians????????????????

Phila Khanka
Ngiyaphiceka kancane, Nxa kungabaqotho ukuthi labobantu bayikhonza i-Guta, so what? Kutshoni kuMthwakazi, Phela ukuthi bebengomhlonitshwa koMthwakazi akutsho ukuthi konke abakenzileyo empilweni zabo kusilungele ngengoMthwakazi.


>>Aspire to Inspire before you Expire<<
Joined: Jul 2004
Posts: 230
Sikhulu
Offline
Sikhulu
Joined: Jul 2004
Posts: 230
ayi kabi madoda i meant ukuthi this is not a shona culture,we
also have abadala bethu laphana,i bulawayo ngeyesintwini, akusiyona eyesitshabini,yikuthi nje labana abantu bagijima,bazengenela ngapha kithi ko mthwakazi


Nearly all men can stand adversity, but if you want to test
a man's character, give him power.
Joined: Aug 2008
Posts: 24
M
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
M
Joined: Aug 2008
Posts: 24
Like I always say!
Kakho ongakhonza amakhosi amabili. Mhlawumbe uzathanda enye azonde enye, laba uzabambelela kwenye azende enye. Lingazake likhonze uNkulunkulu njalo leMali!

Joined: Nov 2008
Posts: 1
E
Mafikizolo
Offline
Mafikizolo
E
Joined: Nov 2008
Posts: 1
Ladies and Gents....First and foremost I wuld like ta welcome myself to the topic and the website.
Bazalwane ive been reading all the replies to this topic for sometime.....In philosophy we never talk bout Jesus nor Mohammed nor Buddha...but we discuss God himself as a being that is greater than you and I. A being that has to understand us to an extent and the way he can exercise his power is to come to us in different forms i.e Mohammed, Buddha, and Jesus, Moses, Lazarus u name them. All had their own cause. Jesu = Juda, Moses = Egyptians etc.So what will hinder our own Southern African religious figure? Jesus unfourtuntly was "over used" he was a tool to get you "natives" as they call us to fall "their" (white) civilization and claim we are dull and stupid. To that extent we float away from our own culture, injelele etc our concept of UNkulunkulu was taken away from us. Are we not under estimating God by saying he only gave us Jesus 2000years ago and that was that? Then we are limiting his power are we not? And is God not a spirit that can dwell in the humane flesh? Saying My main question therefore is....if the Bible has been in Zimbabwe for no more than 150years (bearing in mind i had a grandmother that recently died at 98) are divorcing ourselves from our own culture saying okwethu akusebenzi yet kwakusebenza for okhokho bethu?....My request is religion is the back bone for peoples well being. Lets not discriminate for what they see in it is not what you see in it....Siyekele ukwazwa ngabantu but sizibonele, umuntu ohloniphayo and open minded would buy a copy and read they maybe make a judgement from that but that judgemnt is still premature as you might not have had the personal experiences that those believers of that certain dinomination hold. For the truth of all truths is that no one knows the truth, but certain things work for others and dont work for others hence we have diffrnt dinominations, different political parties, different taste & smell buds....Guta Ra Mwari is a respectable dinomination around the world and mostly sub-sahara people have been cured there and continue to do so, saying UNkulunkulu is in respect of the Godly spirit dwelling within the flesh...Inyanga lazo zaziyelapha and still do if you find the right one. Bafethu lets not under estimate people's religions or views. Lets be wise and torelant as Ubuntu is

Page 3 of 5 1 2 3 4 5

Moderated by  Jakalas 

Link Copied to Clipboard
ShoutChat
Comment Guidelines: Do post respectful and insightful comments. Don't flame, hate, spam.
Advert
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.020s Queries: 36 (0.007s) Memory: 0.6859 MB (Peak: 1.4938 MB) Data Comp: Off Server Time: 2023-02-08 13:34:47 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS