Mina engikubonayolapha yikuthi kwesinye isikhathi sasihambe siyezidingela uhlupho silukhangele nje both men and women. Amantombazana amanengi (not all)tend to be attracted to bad boys abazabaphatha rough betshiye o goody2shoes ngoba kuthiwa bayabhowa etc, i think the same applies to men, bayabe befuna ukujola lamantombazana abangama fake, abazenza ihigh class ngemali zabanye, suprisingly enough, men will always go for those girls abafuna ukudla imali zabo and the men will willingly cater for these girls every need/demands ( lucky girls), and my observation is that these r always beautiful girls (arrest my case hk) kodwa nxa sebefuna ukuthatha sebehamba ku the girl next door, oyabe engathathwa out, or ethengelwa ipresent on special occassions kuphela. So madoda lingazenzi angani linga victims la, yikuzenza kuphela, kanti lonke lingaba yiziphofu nje <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" />