Is it possible for a woman to rape a man?

Posted by: Bhudaza

Is it possible for a woman to rape a man? - 08/28/05 04:20 PM

Bakwethu,

Kulendaba engibale ku M&G ethi kulondoda ubanjwe ubhinya ngaba fazi abathathu.

I am not undermining the case njalo kangitsho ukuthi ulamanga, kodwa liyibona kanjani?
Posted by: Zwangendaba

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 08/28/05 04:58 PM

Bafowethu.

Ngesintu samandulo kabukho ububhinya bowesifazane.

But my contribution is here, how do we define "Rape"? Singayibeka sobala ukuthi ububhinya yinto enjani, sizenelisa ukuyixazulula le indaba.

Kodwa laye wakholisa, abathathu, hk hk hk.

Li Zwangendaba.
Posted by: Ndumshy

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 08/28/05 07:34 PM

Bhudaza
Londoda ngowesibili osevezwe emaphepheni owavelelwa yile nhlanhla/bad luck. Kwaba khona abanye abathahtu ngale eEast Rand khona lapha egoli ababehlukumeza amandoda ngezocansi, kodwa kuthiwa bona babephethwe yisifo senculazi, bekholelwa ekuthini kwabangwa yibu wule bamadoda ukuze baphathwe yilesi sifo. Manje babeziphindisela. Very nutty ladies, no pun intended.

Bhudi Zwangs
Mina ngokwazi kwami, i'rape is forcing someone to participate in sexual intercource. It falls within the 'sexual violations' family of nutty misdemeanours, but rape specifically refers to a situation whereby penetration, either from the front or back, occurred. Legally, there are two types of rape i.e direct and indirect rape.

Direct rape is whereby the violator actually penetrated or forced the victim to penetrate them. Indirect rape is whereby the violator forced other parties or some of the participants to engage in sexual intercourse, yena ezimele engotsheni ebukele hk.
Ngaphandle kokuthi kuyimi, angiboni ukuthi umuntu angakholisa baba Zwangs, yena ethuthukile.
Posted by: Dokotela

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 08/29/05 08:57 AM

Ikhona indaba enjalo, kuyatholakala ukudlwangulwa kowesilisa. Kuyinto ejwayelekileyo, eqala ngoku yengwa kumbe uku thintwa-thintwa endaweni ezifihlekileyo, okwenza ujaha loba ebengafuni ukuhlukana lemihluzi yomzimba acine efihle ispanela emkenkeni kamalinga.
Posted by: Sgero

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 08/30/05 04:06 PM

akula kudlwengulwa la!! Ubongani uvuke wenelisa abafazi abathathu!!! Katshongo ukuthi yekelani ngiqedise vele, ngesikhathi elanyulelwa ngabantu? Libanike ikheli yami labomama.
Posted by: Mabila

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 08/30/05 04:12 PM

Why am I not surprised by Sgero's last line hk hk hk hk
Posted by: Sgero

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 08/30/05 05:19 PM

Mabila

hk hk hk kodwa shuwa!!! Ngikholwa ngokubona njengo Tomasi.
Posted by: SINATHAMAHEWU

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 08/30/05 06:21 PM

Bathi nxa owesimame eRetshwa imihluzi kayibikhona ngenxa yokuthi uyabe engazimiselanga konke lokhu ebanjwa ngodli!

Ngokufanayo indoda eRatshwayo kakufanelanga ukuthi inkunzi yayo ivuke ime ithi mpo!

Umbuzo wami yilo Bhudaza ngoba kangiyibalanga indaba le:

Ubaba lo bathi luvukile na olwakhe wenza lokhu abathi yipenethiletshini ebafazini laba abathathu? Nxa luvukile hmmmmmmmmmmm kangivumi ukuthi nguganyavu! luzavuka njani yena engafuni?
Posted by: Bhudaza

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 08/30/05 09:14 PM

I think this sort of incidence can relate to other forms of violence perpetrated on men by women in the sense that people tend to laugh at the story and also a man may feel unmanly and report the incidence for fear of ridicule!

Phezu kwalokho, klukhanya obaba into engabesabisa nje ngumkhuhlane lo osukhona kulezi nsuku. Kungesi lokho ukubanjwa ngumama (kumbe abathathu) abanye abanengi bethu bebengasoke bakubike!

Ngike ngabuza omunye umama wathi yena kungenzeka ngempela ukuthi isitho sikababa sisukume nje ngoba ethe wanqunula, engamthintanga!

Nanso zibalele
Posted by: Gaselomhle

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 08/31/05 01:34 PM

Bakwethu mina ngiyala ukuthi ukhona owesilisa ongabhinywa ngowesintwana ngoba nxa owesilisa engafuni inkunzi ihle nje inganyikinyeki. Ngokunjalo ngeke ihlomeke phakathi kwe mbumbu. Okukhona mhlawumbe angabanjwa banjwa ingasese yakhe owesilisa abesenakana ukuthi useretshiwe. Lokho kutshiyene le rap e. Lokhu yisexual abuse kuphela. Inkunzi ingavela nje isukume-finish, akusela rape bobabili owesilisa lowesifazane bayabe sebe jabula.

Ake litsho, le yona iyenszakala yini, ukuthi kuthiwe indoda has raped unkosikazi wakhe.
Posted by: Mabila

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 08/31/05 01:43 PM

Omama laba mina ngibona angani bekungo baba. I phenethiletshini le ibisemsamo na? Nxa kade bengabesimame laba obhinya, ba penethilethe ngani ke bona kulubaba? Besingathandisisa kakhulu ukuyilandela ko mthethwandaba li ndaba!
Posted by: Sgero

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 08/31/05 07:23 PM

Akula kuhlonywa ngemuva kubomama laba. Ujaha lo uvele waya ngendlela eyiyo. Nxa ngithi ngiyayihluzisisa indaba le ngibona engathi there is more to it than just 'rape'

Abantu labo bonke bobane bahamba bayanatha kwenye ihotela andubana besiyakwenza indaba yabo engotsheni ye Goli. Mhlawumbe omama laba bayalamba babi engathi yisibunu sikabhejane and so bamthembisa ukumbhadala ujaha lo. Emveni esebasuthisile, bala ukumnika imali yakhe and then yikho abamangalela.

Next week ngiyabe nginqumela endaweni yakhona mhlawumbe isiga lesi singangehlela.
Posted by: joskeyi

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/01/05 02:45 AM

nxi amajodo awela abangelambiza.ikuku iwela abangela bongani.kuyimi yangutshela sibili, kade bezakhala bona bathi babanjiwe.
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/02/05 12:22 AM

KULOMUNYE LAMI UDADE OWAKE WASEBENZA NGEKHAYA OWAYETHANDA UKUNGIDLALI DLALISA,UDUBO NJE YIKUTHI KWAKUYISKHATHI SALENTO ABAYITHI YI PHYUBHATHI(PUBERTY)YIKHO NGINGAZANGE NGIKUTHATHE NJENGOKU BHINYWA,NGIYAMBONGA KODWA WANGENZA NGABA YINDODA,HK HK HK

EZIKHATHINI EZINENGI UMUNTU OKHALA NGOKU BHINYWA NGOWE SIFAZANE,UYABE ESAZI UKUBA ENGAMANGALELA LOWOMUNTU,ENGATHOLA IMALI,KWELE MELIKA ABAPHUZI VELE,NGIZE NGIKHUMBULA U DISCLOSURE(THE MOVIE)
Posted by: Zwangendaba

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/04/05 01:50 PM

Bafowethu.

QUOTE: From the Guardian -
__________________________________________________________________________
Rape is defined as the intentional unlawful sexual intercourse with a women without her consent.

"This doesn't recognise that men can also be raped, whether by other men or by women," she said.

"It also doesn't recognise when women are sodomised or raped with objects such as sticks, bottles and knives, and it doesn't recognise female on female sexual assault."

These were all treated as indecent assault.

One of the implications for the man was that even if his alleged rapists were caught and brought to justice, the presiding officer would have complete discretion when it came to sentencing.

"There is no guideline set out for sentencing in indecent assault. Rape has a minimum sentence of 15 years," said Vetten.

The fact that a man had been raped by women would make no difference in the prosecution as the prosecutor would still have to show all the elements of a crime of indecent assault, she said. - Sapa
_________________________________________________________________________

Lomthetho uyabonisa ukuthi kunzima ukugweba umama nxa kuthiwa ubambe ubaba ihwiyo.

Li Zwangendaba.
Posted by: YIMI-Kai-ONE

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/04/05 02:31 PM

Hawu SGERO NGYAKUBONA UNGUMHLOBO ONGASUTHIYO,WOZA LA ngyakutshela uzabhalele khaya&anywhere ungahlu tshiye ugogo lowo ohluleka ukukusuthisa.U will cry for more.


LIZANGENZANI LINGYEKIZOLO <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: mzukulu-kagogo

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/04/05 06:07 PM

Yimi-kai-one asihlangane sinxuse usgero ahle abuye lamaparamedics and ngingamadvisa ukuthi abuye legqwetha lakhe he mite need it simuphe one afta the other ukuze angathi simthelele.am sure angahle athole umphako for a couple of months to come
Posted by: Sgero

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/04/05 08:40 PM

Kayi One lo Mzukulu

who am I to refuse such an offer. Angikhabi nhlanhla ngamazwane, asihlanganeni sikhiphane inkani ekhona

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" />
Posted by: zwide

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/07/05 06:49 PM

I think one fact that we are missing here is that amanye amadoda avele azilengisele okokuthi nje(unyawo lwesithathu) .... hatshi bo umama uvele adobhe ujeki aphosele phakathi .....

Besekuba lathi nje okuthi kumele iqale ime(Otitisi) ... ukuze isebenze .... so the views of rape will be different ... and besides ... ujeki uyama even ungafuni engangena in a warm and moist place .... thats where he strives ... dont forget he does not think ..... <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" />
Posted by: Sgero

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/07/05 10:42 PM

Zwide

<img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Usukewabanjwa engotsheni nje mfanakithi? Ivele ithi waya one time ungethuka what more nxa inhliziyo ivele ingekho lapho? Ukhumbule phela ukuthi endabeni le eyezecansi, imagination plays a huge part. Yikho usizwa abantu besithi nxa umfazi emubi kodwa elefiga yomhlaba,'close the top and hammer the base' kumbe uzwe abanye besithi uyamvala ngomqamelo.

Aluba wayengayisiyo i willing participant, yayingeke ivuke loba isiphakathi isisizwa ukukhudumala. The mind would not have been there. Ngiyala mnakwethu hk hk hk.
Posted by: umkabayi

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/11/05 06:46 PM

indoda ibhinywa my behind (excuse ma italian) uma umuntu wesifazana bemurepha kuvame ukuthi kube lokulimala okuthile ngoba umzimba wakhe uyobe u foswa ukwenza into engawufuniyo. kukanti umuntu wesilisa ingavele ibanjwe nje isimile one time ngoba ngethemba there is no place on this doggone earth ubaba lo abanjwe ngabo mama abathathu and he remained limp... ube eyi willing participant. kathi nje yena utshwala buthe sebuphelile sekuthe dlwe wamangala elele labo mama abathathu waqala ukuzibuza ukuthi kuyini okwenzakeleyo.
Posted by: mathimula

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/11/05 08:24 PM

ngiyalizwa zhlobo. But abafazi phela labo bagange bafile. Thina amadoda sisuke sesabe ukukhulama nxa sibanjwe singafuni. Zinengi indaba zabafana ikakhulu aba under age abangazikhuluma onina baqhinqe izililo. Khathesi sekule aids abafazi aabakhulileyo aba pensela abafana abancane kumele bayswe emthethwandaba babotshwe. its time men got out of this fear and tell the truth. Nxa lisithi ngilamanga. Bosisi buzani abafowenu bazalitshela ukuthi bonke at one time bake bathwaliswa nzima ngomama asebekhulile. Lindaba inzima zihlobo ifuna ukukhangelwa ngoba sizathi amadoda a abusive to women kanti abantu baba abused kudala bese bancane indaba kayizange inanzelelwe. Ake litsho bafazi. Kanti bakhona asebake babanjwa inkunzi ngabanye abafazi kumbe i sexual abuse kuphela
Posted by: mshoza

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/14/05 09:49 PM

Bakithi kumele siqaphele. Kukhona abantu la ngaphadle who want to make a quick buck by all means. Indaba efana na le can easily be turned into a money making scheme because of the attention it attracks from the media. In any case how did he get it up kusho ukuthi naye wayevele efuna. I think I also read somewere ukuthi the third 'woman' was a man. So maybe thats what offended him. Singazi njalo maybe a man cn b raped but mina I seriously doubt it phela men are always looking for scapegoats nxa sebetshune amaflop umfazi esefuna ukumtshiya sme take it to extremes.
Posted by: Dokotela

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/23/05 07:38 AM

What do you call a situation when, umafenda touches isitho sakho sangasese kodwa wena ungafuni, ucine usulujikele emkhathini. Ayisiyo rephu na?
Posted by: ILembe

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/23/05 08:14 AM

this issue is a beautiful mess liyazi. mina ngangumfana omuhle kakhulu ngiyisibukubukwana esihle ngingakamazi umagasela lendabakanjani. Ep' ziyawugongoda umzimba lezizinto. kwakulomunye usisi owayethengisa es'tolo fisrt time wathi ngimbize ngelokuzalwa that was easy. ngazomfica eyedwa esitolo wangenzela amabonabonane abonwa nguGcugcwa. wangibhodisa ngale kwecounter okwakuliphupho kimi ngangivele ngifisa ukubona ngale kwecounter. ngenziwa imihlolo of which sengikhulile ngananzelela ukuthi umama lowana wayengicabuza engibambisa lento yakhe.angidingi ncazelo ukuthi kwakuyini yiganyavu straight. abanye babebamba ohousegirl abanye bebanjwa even oauntie abangamateenager babekwenza lokhu. indoda iyabanjwa iganyavu feya. <img border="0" title="" alt="[Mad]" src="images/icons/mad.gif" />
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/23/05 11:30 PM

ngiyabona mfowethu lembe kube lusisi wakuthola ngalesi isikhathi wawuzombamba uze umlume langamazinyo.Awuntshele lembe lokhu owawufuna ukuyakubona ngasese kwekhawunta kwakuyikuyini?

.........................
mthwakazi for life
Posted by: umkabayi

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 11/20/05 04:04 PM

phendula Lembe sizwe kuyini owawu funa ukukubona ngemva kwe khawunta????
Posted by: ILembe

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 11/21/05 03:41 AM

Khabazela and Mkabayi

z'hlobo selingifaka ekhoneni ngibhale nje general ngecounter uyabe ufuna ukubona lapho okuhlala khona imali angithi, lento ezinjalo.

khathesi Khabazela ngingamtshela ngaleyo ndaba iyaphuma inkomo esengibizele oSobhuku labalisa hk hk. usengumfazomuntu usengunakazibani. amajodo awela abangelambiza qotho okwamanje sengilamabhodo lendiwo hk hk.
Posted by: Ndebele phaqa

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 11/21/05 07:02 AM

Bafowethu labo Dade iganyavu yabesilisa ikhon nta!!!! Owami umbono uthi: Ubongani akavukuki nxa wethuke kakhulu kodwa qaphela ukuthi lundonda baqala baphuza naye badlaladlala laye waze wakhululeka bathe nomasebembamba esebajwayele eseka wahaleliswa amathanga angusix belokhe bewadlalisa phambi kobuso bakhe.Noma singathini as long as usukewabacomfortable first anything is bound to happen,uBongani engabe engazanga wavuka first time but after ukwesaba sekuthe ukwehla wathi ukuqinaqina,Phela labo bayazi ukuthis uBongani wenziwani ukuthi avuke mhlawumbe bamncencela undoda wabasezulwini Hk hk hk. Anothe scenario could be:Lumfo bamufakela iDRUG ebhiyeni yakhe waqanyelwa umhlolo wangakwa zi ukuchabanga ngoba phela indoda ingavukelwa ingqondo ithatha kancane hk hk hk.Ngingazi ... kodwa nami ngibona kanje!!!
Posted by: ozithembayo

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 11/21/05 09:41 AM

Bakwethu, umzimba uyisithutha. Ungazonda loba uthabe ulunga ngendlela efananayo, ngokugijimisa igazi liye ezinyaweni lezandleni (extremities) ukuze nxa kumele ufumbathe ulwe kumbe ucele enyaweni ube ukulungele lokho. Yikho nxa uzondile lojeki uyama lomzimba kamama ulunge loba yena engafuni. Yimvelo leyo. So ukuthi wenelisa ukurepa njani akusebenzi kodwa yikuthi wayezimisele yini kumbe njalo wabanjwa iganyavu. Yikho kulesexual abuse enengi kangaka ngoba abantu bakwenza into yomdlalo, besekusenza labantwabethu babhinywe bangakhulumi ngoba senza bezwe belomlandu ngoba bebemanzi lojeki uvukile so bebefuna. Asisizaneni bantu!
Posted by: Ngu Spikiri lo

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 11/21/05 06:01 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Bakwethu, umzimba uyisithutha </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kuliqiniso lokhu, Ozithembayo. Ngoba siyazi ukuthi, noma sizilawula izitho zemizimba yethu, kukhona ezinye ezilawulwa ngcono ngabanye abantu. Kwabesilisa, owesifazana engayilawula santando nje inkunzi yakho. Ngakho ke, ukuthi lo ubaba odwlanguliweyo, kanti yona ivuke, yama njani, must not be an issue. Ngingummeli wakhe emthethwandaba ibingeke ingikhathaze le indaba.
Posted by: see

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 11/21/05 09:12 PM

lami ngombono wami its true ukuthi umuntu wesilisa angadlwengulwa. ukuthi njani ngani angeze ngenelisa ukukuchaza but i remember this lady who was teaching us about irape and abuse. She is actually one of abameli babantu abahlukuluzwayo. She told us that she was assessing a certain girl who had been raped and she wasjoting down some issues this gal was raising. By the time she was listening flipping her pen up and down, the gal stopped and burst into tears. As this lady was trying to comfort the her, she screamed and shouted 'can u put the gudamn pen down coz i was raped using a pen'. Well we'l never know maybe this man was raped using some sort of objects. Ukuthi yavuka or ayivukanga doesn't mean a thing. the issue is he was raped. Nothing is impossible in thic world.
Posted by: bunandi kill me

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 11/22/05 11:16 PM

there is no way a man can be raped iyabe ifuna. for example doc said somthing about ucherry aqala ukukubamba ensitha we know that is a weak point yamadoda worse futhi ungayibamba kahle iyama so libe selizekana.


when we finish then aqale ukuzisola he will make an allegation. for example nxa kuyicherry yomgane wakhe
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 11/22/05 05:04 PM

WE BUNANDI WHY UNGAKHOLWA UKUTHI AMADODA AYAKHONA UKUDLWENGULWA NGABESIFAZANE.WENA NGINGAKUTHENGELA IZIWIJI BESENGIDLALA NGENTO EZOKWENZA UKUTHI UNQANTSHE BESENGIKUNTASINGA UKUSILEPHU NA(UKUDLWENGULWA).

KWENZAKALA LASEMADODENI NGOBA UYABE UMTSHAYE ENHLOKWENI UKUZE UMDALA EVUKE.
Posted by: bunandi kill me

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 11/23/05 10:17 PM

weeel to be honest it sounds silly to me that a man is raped
Posted by: Zwangendaba

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 11/24/05 04:52 PM

Bafowethu.

NGIPHINDE INKULUMO:
_____________________________________________________________________
Khabazela and Mkabayi

z'hlobo selingifaka ekhoneni ngibhale nje general ngecounter uyabe ufuna ukubona lapho okuhlala khona imali angithi, lento ezinjalo.
_____________________________________________________________________

Lembe amanga, hk, hk, hk. Uyayazi INTO OWAWUYIDINGA NGEMUVA KWE KAWUNTA.

Wawufuna uku kawuNTA ngoba wawumi NTA, hk hk hk.

Li Zwangendaba.
Posted by: ILembe

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 11/25/05 03:30 AM

Zwangs hk hk

ngangiseyintwana encane ngimsulwa, uyabulokhu uqoqomela ungabonisisi lelolanga kwathiwa ngibhode alala indwangu yayisidobhe impempe kanti ayazi ithukuzelwe induku emqubeni.

iganyavu yabobaba ikanengi abanye babanjwa iminyaka bengakhulumi like usisinyana akubone usenza into engakufaka ijele or ikuchithele umuzi akuhlawulise ngocansi. lakubomama kungenzeka, yiganyavu le.
Posted by: mkhize ozikhizayo

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 11/25/05 02:21 PM

utshilo umfoka LEMBE ngikwethulela ijazi sihlobo sowuqamule amaketane woman can rape man.
Posted by: Dokotela

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 12/02/05 11:55 PM

Ayisiyo bheya leyo engiyibone izolo.

Izolo ngithe ngihlezi enkantini, dukuduku - ngabona untombazana lowana engake ngakhuluma ngaye ngenyanga ezimbalwa ezedlule. Untombazana lo muhle okwesabekayo. Amehlo akhe athe qhwa, kuthi inhlanvu zawo zikhanya kakahle. Ijwabu lakhe ngathi yitiye elochango olunengi. Izinqe zakhe zibumbeke kuhle lokhalo lwakhe lulingene.

Untombazana lo ungenze ngahitshwa, ngoba eveze ibheya ethusumhlaba. Ubevele egqoke isketi esifushane, wahlala sakhangelana, wavula imleze wayichaya. Isikhathi sonke esiza ezohlala phansi bengimumethe ukudla emlonyeni, ngisehluleka ukuginya. Uthe lapho esehlezi, ngaphongu phakamisa isandla kancane ukuthi ngithi "hie" kodwa akuze kwaphuma izwi, ngenza sangulube ngathi "mggrr".

Ngike ngafisa ukuthi abe engagqokanga impahla yangaphansi, lapho bengizahle ngibone iswitch. Oh! Ubonile mgceke ukuthi ngimkhangele njalo amehlo ami akasasuki kuye - kodwa aqonde phakazi kwe zinyawo.

Engaqhubeka esenza kanje mina, ngiza mrepha luntombazana - kubi na?
Posted by: Mangethe

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 12/02/05 01:19 PM

I also read indaba kaJaha lo oweRape kuphephandaba le South Africa.Kuthiwa amankazana la abe lovolovolo.Bamethusele ngawo.But what i dont understand lapha yikhuthi kambe yona ingavuka nxa sewethusiwe kanjalo? Eyami ingeke. <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="images/icons/shocked.gif" />
Posted by: Maqhamehlezi

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 12/02/05 11:04 PM

Ukudlwengulwa kwabesilisa sengathi kuyanda!


[url= [url=http://www.sabcnews.com/south_africa/crime1justice/0,2172,117393,00.html]http://www.sabcnews.com/south_africa/crime1justice/0,2172,117393,00.html[/url]
Posted by: Dokotela

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/22/06 09:43 AM

Kukhona osakhumbula imihlola engaka ngahlangana layo ngize ngilobe imibhalo le?

-----------------
Umbhalo
[]Izolo, abe ehlala inkalakatha yebheya omunye untombazana engispana laye. Bekusobala ukuthi ufuna ukuthi ngibone okuse mkhathini, ngokuveza obala imicwibicwibi efihlekileyo phambi kwami. Intombi enhle angani yazalwa yodwa, elejwabu elibutshelezi angani ya ayinwa, nge ayini kagogwami yamalahle. Ngemva ethwele umthwalo osanganisa umqondo, kuthi inhlamvu zamehlo akhe ngathi zahlanjwa nge jik, zithe qhwa!.

Bekuyiskhathi se lantshi, sisodwa enkantini. Mina ngabhekisisa leyo bheya - blayind, angize nganyemukula. Ah umuntu ule thangazi lowo, ngihle ngehlelwa yimicabango yokuthi ngike ngimenze ehlukane lemihluzi yomzimba ngespanela sami, kodwa ngacabanga kutsha ngammeka enjalo, ngambona sasifebe esingithiya ngekuku.

Laye uze wammangala ukuthi ngimuntu muni, ngoba ngiyi bhekile ingaphakathi yamathangazi akhe, ngingela nhloni, ngathi ngiqeda ukudla ngavaya ngingazange ngi wite laye fokolo. [/]

-----------------
Ubhalo
[]Ayisiyo bheya leyo engiyibone izolo.

Izolo ngithe ngihlezi enkantini, dukuduku - ngabona untombazana lowana engake ngakhuluma ngaye ngenyanga ezimbalwa ezedlule. Untombazana lo muhle okwesabekayo. Amehlo akhe athe qhwa, kuthi inhlanvu zawo zikhanya kakahle. Ijwabu lakhe ngathi yitiye elochango olunengi. Izinqe zakhe zibumbeke kuhle lokhalo lwakhe lulingene.

Untombazana lo ungenze ngahitshwa, ngoba eveze ibheya ethusumhlaba. Ubevele egqoke isketi esifushane, wahlala sakhangelana, wavula imleze wayichaya. Isikhathi sonke esiza ezohlala phansi bengimumethe ukudla emlonyeni, ngisehluleka ukuginya. Uthe lapho esehlezi, ngaphongu phakamisa isandla kancane ukuthi ngithi "hie" kodwa akuze kwaphuma izwi, ngenza sangulube ngathi "mggrr".

Ngike ngafisa ukuthi abe engagqokanga impahla yangaphansi, lapho bengizahle ngibone iswitch. Oh! Ubonile mgceke ukuthi ngimkhangele njalo amehlo ami akasasuki kuye - kodwa aqonde phakathi kwe zinyawo.

Engaqhubeka esenza kanje mina, ngiza mrepha luntombazana - kubi na? [/]


-----------------
Umbhalo
[]...
Inkinga yikuthi ngispana laye untombazana lo njalo usese musha la. Ma engi bheka wenza amehlo akhe angathi alobuthongo, alengise kancane indebe zakhe zomlomo, acwayize njengo muntu oku T.V. nge slomoshini. Amahlombe akhe alolongwe kuhle saqaqa le Lobengula West. Amabele akhe makhudlwana ngingafihla ubuso bami kuwo. Intanyana yakhe ilejwabu elinjengo sana, akudingeki ukuthi uyibheke kabili ukuthi ucabange ukuyincamuza. Izigcuma zakhe zakhekile, zilombala wetiye elochago olunengi.

Isifiso sami esikhulu yikuthi ngimbone eqgoke intambo, mhlawumbe ku beach. Mhlalokho angimmekeli, ngiyahle ngithi nama laye njengo mkhaza, angimmehli, ngiyabe ngiza mnathela imbodlela. Uzaze avuke idimoni lakibo vele. Ngizamthutha aze alahle itshoba.

Kodwa ngiza zama ukuzibamba, baqinisile laba abama kiliwane. Ngoba wona alempethu abomvu...[/]

-----------------

Untombazana lo owayengilinga, uzitholele isibothwanyana sakhe kuliviki, sebezahlalisana. Akusafani, useza thola laye isaka endlini eliyabe limgcinela inhlanyelo yenzalo, lomnini oyabe elinwaya (ethwebuza) mihla ngemihla. Mhlawumbe, isilokotho sokuthi thina (odok) sigxumuze imisipha yethu yenjabulo isizaphela, ngoba phela esethola laye ikhanjana emkhathini.
Posted by: Gaselomhle

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/22/06 10:46 AM

Uba ngoqotho wazifihlela isipanela sakho awaze wadibha kuchibi lelo ngikwethulela ingowane ngoba phela ngeke wazi, by now you could have been part of the ever rising statistics. Amany'amchibi phela kawasus'imkhaza, instead akupha ibhilihaziya. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" />

Ngithemba ludade akusuye wesintwini ngoba kungasithelela amahloni.

Finally, Owakwenzayo kuyisibonelo esihle kunsizwa ezikholwa ukuthi akukho owesilisa who can resist a lady availing herself.
Posted by: Mabonwabulawe

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/22/06 12:42 PM

[]
-----------------
Untombazana lo owayengilinga, uzitholele isibothwanyana sakhe kuliviki, sebezahlalisana. Akusafani, useza thola laye isaka endlini eliyabe limgcinela inhlanyelo yenzalo, lomnini oyabe elinwaya (ethwebuza) mihla ngemihla. Mhlawumbe, isilokotho sokuthi thina (odok) sigxumuze imisipha yethu yenjabulo isizaphela, ngoba phela esethola laye ikhanjana emkhathini. [/]
Hhayi Doc ngikwethulele ikepisi, akuvamanga lokho owakwenza.
Kodwa hhayi isintu uyasibhala mfo, sala usuluma owangaphansi uqophe incwadi ezosala ifundwa noma suthe wendela kwelamathongo.Kungaba ngama short stories nje, uhlanganise imiqondo nabanye abangathi bavulekile olimini abakhona la eNkundleni.
Posted by: Dokotela

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/25/06 06:26 AM

Ngiyabonga mfowethu, ngokuncoma isenzo sami soku bamba iphimpi. Kungenjalo mhlawumbe ngabe sekukhona inzalo edabuka ekugxamuzeni umsipha wenjabulo emkhathini wamathangazi akhe.
Posted by: Zwangendaba

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/27/06 02:35 PM

Bafowethu.

Ngincindezele:
______________________________________________________________________________________
Kungenjalo mhlawumbe ngabe sekukhona inzalo edabuka ekugxamuzeni umsipha wenjabulo emkhathini wamathangazi akhe.
______________________________________________________________________________________

Vele kanti Doc uphosela ungagqokanga??? Bhasopa wena uzabanjwa yi ZUMALYTIS. hk hk hk.

Li Zwangendaba.
Posted by: Dokotela

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 09/28/06 09:15 AM

...Doc uphosela ungagqokanga??? Bhasopa wena uzabanjwa yi ZUMALYTIS...

Zwangs, Ihloka selizaze liruse ngingagamuli, kumele lami ngithole isibothwanyana sami lami engizathi lapho ngile nkengasi ngivule apheji ngibhale. uyabona ngingathola lelo thuba kuyamele ngibhale ngingavalile ngerabha ngoba ukubhala phezu kweplastiki akukhanyi ukuthi ngibhaleni.

Angifuni mu Rwandizi, ozabe ekhala ngisikilimani, ngifuna ozakwazi ukutema usiba ngingaka bhali, atsho inkondlo ezavusa lemisipha engasa sebenziyo. Besengiyithi ngxi emkhathini. Lapho noma ebothoke kanjanani u my-Si uyabe eza LAVUKA blayind.
Posted by: Bhudaza

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 03/16/07 06:57 PM


kukhanya oMama sebelama "equal rights sibili"

Women now ‘raping’ men

16 March 2007
Pertunia Ratsatsi

They rub victim’s penis before attack.

First it was dismissed by police as a township rumour. But yesterday Tembisa police confirmed that it appeared there were women on the rampage in the area who were “raping men”.

One of the alleged victims was treated for a bruised penis at a local hospital after three women allegedly forced him to have sex with them .

And on Tuesday a 30-year-old woman was arrested for allegedly having lured a young man into an area of veld and then forced herself on him while her friend stood guard.

In both cases no condoms were used, said the police.

The woman arrested in the second incident is scheduled to appear in court this week.

The woman and a friend are alleged to have lured a 21-year-old job-seeker away from a brick company by pretending they were also looking for work. They walked with the man across an area of open veld and then pounced on him.

“They threatened him, forced him to take off his pants, and then rubbed lotion on his penis to get an erection. The other woman kept watch while the arrested woman had sex with the man,” police said.

No one has been arrested in connection with the first incident, but police confirmed that a 24-year-old man from Tembisa was abducted at gunpoint by three women travelling in a white BMW and kept for three days against his will.

Inspector Manyadza Ralidzhivha said the victim reported to the police after he was dumped in the township after having being used by the women.

“He reported that the women, who were older than him, made him drink some liquids and then took turns having sex with him.

“They did not talk too much, but had sex with him as he lay face-up on the bed in a house.”

The young man told police that the women picked him up near Tembisa, saying they would give him a lift to Kempton Park.

They then forced him at gunpoint to kneel face-down on the back seat of the car. He was prevented from looking up and was only allowed to look about him when he was inside the house.

Talk of syndicates of women “raping” men around Tembisa have been circulating in the area for the past year. One resident interviewed said men were afraid to walk in open veld alone or at night.
Posted by: Zwangendaba

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 03/18/07 07:44 AM

Bafowethu.

Ngincindezele:
_________________________________________________________________________________
One resident interviewed said men were afraid to walk in open veld alone or at night.
_________________________________________________________________________________

Umhlaba usuphenduka sibili. Obaba abalamahloka bayibalekele ITENENE baze bayecela usizi emapholiseni, aaghhhhhhh kunzima.

Li Zwangendaba.
Posted by: Inkunzi kabhejane

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 03/18/07 01:18 PM

Haaa wake wakubona okwabonwa yiphenti yohlanya mfowethu!!kodwa wenza wazibamba jaha lakithi bathi inkiwane ebomvu ibolile.Ngoba lowo ntombazana waye kulumele umlomo!!Kungcono ngoba useze wathola laye okuyiSanehe wakhe uzokuphumule muntu wabantu.
Posted by: abafokazi

Re: Is it possible for a woman to rape a man? - 03/21/07 01:31 PM

[quote=ILembe]Zwangs hk hk

ngangiseyintwana encane ngimsulwa, uyabulokhu uqoqomela ungabonisisi lelolanga kwathiwa ngibhode alala indwangu yayisidobhe impempe kanti ayazi ithukuzelwe induku emqubeni.

Kodwe Lembe lapho ngilokhu ngisola, wena uze ubele curiosity yo kubhoda uyebona ngale kwecounter, hayi caca kahle. Wawusmulwa kodwa wawulesazela. Yini lento owawuyidinga. Nxa wawumsulwa wawungeke wabayazi indaba yemali